1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11."

Transkript

1 1. halvår 2008 Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 1

2 HØYDEPUNKTER FØRSTE HALVÅR NOTERT PÅ OSLO AXESS 10. JANUAR SIGNERT AVTALE FOR DISTRIBUSJON AV ZONA-SERIEN I POLEN DISTRIBUSJON AV ZONA-SERIEN PÅ PLASS I TYSKLAND INTENSJONSAVTALE PÅ PLASS FOR DISTRIBUSJON AV ZONA-SERIEN I TYRKIA VUNNET PRIS I FINLAND FOR ZONA-SERIEN CARING PRODUCT OF THE YEAR BRED INTERNASJONAL LANSERING AV ZONASE X SOM INGREDIENS I PRIVATE BRANDS MØTER MED STORE KOSMETIKKMERKER I USA VED. ZONASE X I DERES PRODUKTER NY UTVIDET ZONA PRODUKTSERIE BESLUTTET LANSERT I LØPET AV Q3 ØKONOMI Inntekter/resultat for 1. halvår 2008 Salgsinntekter i første halvår 2008 endte på TNOK mot en omsetning på TNOK i første halvår Salgsinntekter i andre kvartal 2008 endte på TNOK mot en omsetning på TNOK i andre kvartal Nedgangen i salget skyldes at Zona Sereien har vært mindre synlig i markedet, samt at leveranser sent i 2007 har dekket behovet inn i Salgsinntektene har tatt seg noe opp i løpet av siste kvartal i både det norske og det svenske markedet i tillegg til at vi har hatt vår første leveranse til Polen. Driftskostnader 1. halvår 2008 Totale driftskostnader i årets første 6 måneder utgjorde TNOK mot TNOK i første halvår I andre kvartal var driftskostnadene TNOK mot TNOK i samme periode i fjor. De økte kostnadene skyldes i første rekke økning av lønns- og driftskostnader som følge av oppkjøpet av Kilda Biolink AS 15. mai Avsatt opsjonskostnad for 2007 er revaluert. Ny beregning viser at kostnaden ved utgangen av første halvår er TNOK 455, noe som er TNOK 490 lavere enn det som ble kostnadsført pr 31. desember Denne endringen er inntektsført i første halvår 2008, hvorav TNOK 98 i andre kvartal. Avskrivningene i første halvår øker fra TNOK i 2007 til TNOK inneværende år. Dette skyldes avskriving av overtatt teknologi i forbindelse med kjøpet av Kilda Biolink AS. Underskudd før skatt for første halvår 2008 ble TNOK mot TNOK i samme periode i Avskrivningene i andre kvartal øker fra TNOK 939 i 2007 til TNOK inneværende år. Dette skyldes avskriving av overtatt teknologi i forbindelse med kjøpet av Kilda Biolink AS. Underskudd før skatt for andre kvartal 2008 ble TNOK mot TNOK i andre kvartal Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 2

3 Norge Omsetningen av Zona og Kilda i Norge ble TNOK 245 i andre kvartal 2008 mot TNOK 357 i samme periode i Akkumulert salg til og med 30. juni utgjorde i 2008 TNOK 533 mot TNOK i fjor. Omsetningsreduksjonen i andre kvartal skyldes i hovedsak begrensede muligheter for adekvat markedsføringsinnsats, samt et for smalt og for lite synlig produktspekter. Det er iverksatt tiltak for å oppnå en mer effektiv markedsføringsinnsats, samtidig som Zona-serien vil bli utvidet med nye produkter og emballasjestørrelser. Sverige I Sverige ble salget i andre kvartal 2008 TNOK 638 mot TNOK 817 i Akkumulert for første halvår 2008 er salget TNOK 794 mot TNOK 878 i fjor. Salget i Sverige holder seg stabilt som en følge av jevnlige og vellykkede markedskampanjer fra den svenske distributøren. Andre markeder Salget til andre markeder i andre kvartal utgjør TNOK 171, mot fjorårets TNOK 4. Økningen skyldes førsteleveranse til Polen i andre kvartal Akkumulert salg i første halvår utgjør TNOK 182 mot TNOK 657 i fjor. Hovedtall konsern: Q2 Akkumulert 30. juni Resultat pr aksje: ordinært (0,20) 0,05 (0,40) (0,21) (0,92) utvannet (0,20) 0,05 (0,40) (0,21) (0,92) Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 82,9 % 69,4 % 82,9 % 69,4 % 77,2 % KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Kontantstrøm fra driften ble i første halvår negativ med TNOK 9 591, noe som primært skyldes negativt driftsresultat i tillegg til en reduksjon av leverandørgjelden, spesielt i første kvartal. På investeringssiden skyldes utgiftene i første halvår først og fremst kostnader i forbindelse med opprettholdelse av Selskapets patenter. I tillegg har Selskapet foretatt noen investeringer i forbindelse med flytting til nye lokaler og det er gjort investeringer i forbindelse med selskapets web-sider samt at det er kjøpt inn en del materiell til bruk i forbindelse med messevirksomhet og til markedsføringsformål. Det er totalt foretatt investeringer for TNOK 772 i løpet av første halvår. I januar ble tegningene som ble gjennomført i desember i forbindelse med noteringen på Oslo Axess innbetalt og registrert. I denne forbindelse er det påløpt kostnader på NOK 1,2 millioner som er ført direkte mot egenkapitalen. Totalt ble det tegnet aksjer for NOK 11,1 millioner. Det gjenstod en del uoppgjort gjeld ved utgangen av Noe av oppgjøret for aksjene ble benyttet til å nedbetale denne gjelden og selskapet har ved utgangen av første halvår lav gjeld. Det er ikke betalt utbytte i selskapet. Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 3

4 Aksjonærinformasjon Aksjen ble notert på Oslo Axess 10. januar 2008 og sluttkurs første handelsdag ble kr 8,70. Omsetning av aksjen har vært lav siden notering, laveste noterte kurs i perioden har vært kr 7,80, mens høyeste noterte kurs har vært kr 9,00. Antall aksjonærer har økt fra 128, hvorav 2 utenlandske, ved notering til 152, hvorav 3 utenlandske, pr 30. juni Følgende tabell viser aksjonærer med en eierandel på mer enn 5 % ved utgangen av juni 2008: Navn Antall % ZYM HOLDING AS ,16 % BOLAKS AS ,84 % MYRVOLLVEIEN 3 B AS ,37 % BLUEFIELD AS ,83 % PECUNIA FORVALTNING ,20 % ANDRE FORHOLD Til selskapets generalforsamling den 20. mai, meddelte styremedlem Mona Møller at hun ønsket å fratre styret.. I juni ba styreleder Kjell H. Bakke seg fritatt fra sitt verv med bakgrunn i stort arbeidspress i andre engasjementer han fant å måtte prioritere. Valgkomitéen innstilte Kjeld Rimberg og som ny styreleder og Tone Bjørnov som nytt styremedlem.. Begge ble valgt på en ekstraordinær generalforsamling avholdt 4. august. AKTIVITETER Salget i første halvår 2008 gjelder i sin helhet salg av egne ferdigvarer Zona og Kilda gjennom det etablerte distribusjonsnett i Norge, Sverige, Finland og Sør-Afrika. De inngåtte distribusjonsavtaler for Tyskland og Polen, samt intensjonsavtale for Tyrkia, ventes først å ville bidra til vesentlig omsetningsvekst i 3. og 4. kvartal inneværende år. Det er utviklet nye produkter i segmentet problemhud. Produktene har vært testet og utprøvd med svært tilfredsstillende resultater. På bakgrunn av dette har styret besluttet at dagens Zona-serie skal utvides. Hele serien vil få en ny design samtidig som det nå totalt vil bli 6 forskjellige produkter hvorav bestselgeren Zona Extra Skin Repair vil komme i en økonomipakning på 250 ml. Den nye Zona-serien vil bestå av følgende produkter: Extra Skin Repair, 30 ml Extra Skin Repair, 250 ml Hand and Nail, 30 ml Sensitive Kids, 30 ml Hårspray Tinktur, 75 ml Shampo, 130 ml Lipbalm, 10 ml Det er forventet at serien vil lanseres i Norden i uke ABT og dagens distributører har jobbet sammen om å utvikle pakningsstørrelser og et prisnivå som forventes å gi en bredere kjøpegruppe av produktene enn hva som har vært tilfelle så langt. Det ble i juni gjennomført en rekke møter i USA med noen av verdens ledende kosmetikkleverandører om bruk av Zonase X i disse aktørenes egne produktserier. Interessen for denne ingrediensen er meget stor,og selskapet har som følge av disse kontaktene gjennomført et ytterligere dokumentasjonsprogram i forhold til produktsikkerhet hvor alle resultater er meget tilfredsstillende. Det gjennomføres også testprogram internt hos potensielle kunder, og man forventer en nærmere konkretisering av kontaktene i nærmeste framtid. Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 4

5 UTSIKTER Til tross for en liten bedring i salget i andre kvartal, er utviklingen i salget av egne brands utilfredsstillende. For å øke salget er Zona-serien som nevnt utvidet med flere nye produkter og nytt produktdesign. Dette er i hovedsak begrunnet på tilbakemeldinger fra markedet om produkter som har vært etterspurt. Den nye Zona-serien vil være tilgjengelig i løpet av høsten Utsiktene for selskapets videre utvikling og inntjening synes fortsatt gode. Dette gjelder spesielt innen salg av ingrediensen Zonase X hvor det nå foregår samtaler med flere betydelige aktører innen salg av kosmetiske produkter. Det er et realistisk scenario at noen av disse samtalene kan materialisere seg i konkrete forhandlinger i løpet av høsten. Som følge av at salget i begynnelsen av 2008 har vært lavere enn forutsatt, har selskapet iverksatt en rekke kostnadsbesparende tiltak. Disse har fått en viss effekt allerede ved ugangen av 2. kvartal, men vil få økt effekt utover året. På grunn av det lave salget og en derav følgende negativ likviditetsutvikling har styret besluttet at det skal gjøres et forsøk på å få gjennomført en emisjon for å tilføre selskapet frisk kapital på i størrelsesorden TNOK i løpet av tredje kvartal. Selskapets risiko er fortsatt knyttet til dets finansielle styrke samt tidsaspektet for å kommersialisere teknologien. ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Vi bekrefter, etter vår beste overbevisning, at det ureviderte sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2008 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretaket og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i verdipapirhandelsloven 5-6 fjerde ledd.. Sandefjord, 21.august 2008 Styret i Kjeld Rimberg Bernt Th. Walther Tone Bjørnov Styreformann (Sign) (Sign) (Sign) Anne-Sofie Utne (Sign) Kjetil Dahl (Sign) Arild Roar Rasmussen Adm.dir. (Sign) Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 5

6 Konsernets sammendratte resultatregnskap - ikke revidert (Alle beløp i NOK) Q2 Akkumulert pr 30. juni Inntekter Salgsinntekter Sum inntekter Varekost ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lønnskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre salgs- og administrasjonskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansinntekter Finanskostnader (18 504) (70 187) (30 463) ( ) ( ) Netto finansinntekter / (kostnader) (56 401) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat pr aksje: ordinært (0,20) 0,05 (0,40) (0,21) (0,92) utvannet (0,20) 0,05 (0,40) (0,21) (0,92) Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 6

7 Konsernets sammendratte balanse - ikke revidert (Alle beløp i NOK) Akkumulert pr 30. juni 31. desember EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap ( ) ( ) ( ) SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Lån Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 7

8 Endringer i konsernets egenkapital - ikke revidert (Alle beløp i NOK) Akkumulert pr 30. juni 2007 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital pr 1. januar ( ) Resultat 0 0 ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Pr. 30. juni ( ) Akkumulert pr 30. juni 2008 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital pr 1. januar ( ) Resultat 0 0 ( ) ( ) Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer 0 ( ) 0 ( ) Aksjebaserte opsjoner Pr. 30. juni ( ) Konsernets sammendratte kontantstrømsoppstilling - ikke revidert (Alle beløp i NOK) Akkumulert pr 30. juni Kontantstrøm fra driften Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) Avskrivninger Endringer i varelager Endringer i kundefordringer og andre fordringer ( ) ( ) Endringer i leverandørgjeld ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp av anleggsmidler ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Aksjebaserte opsjoner Opptak / (nedbetaling) av lån ( ) ( ) Endringer i annen kortsiktig gjeld ( ) Justeringer av kontanter ifm oppkjøp av Kilda Biolink AS Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) (1 313) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens start ( ) ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt ( ) ( ) Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 8

9 Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 om delårsrapportering. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet. Note 2 - Segmentinformasjon Selskapet bedriver p.t. kun salg av ferdige produkter til distributører i forskjellige geografiske markeder. Selskapet har derav identifisert salg av ferdige produkter som det eneste forretningssegment. Salg foregår hovedsakelig i Norge og Sverige, men det har også vært noe salg utover Norden. På denne bakgrunn er Norge, Sverige og andre definert som geografiske segmenter. Selskapets geografiske segmenter er basert på salg til ekstern kundes lokasjon. Selskapet har kun tilhørighet i Norge og har derfor verken eiendeler eller gjeld allokert til andre geografiske segmenter. Segmentresultat for første halvår 2008 samt for andre kvartal 2008 og sammenlignbare tall for 2007 er oppgitt i nedenstående tabell. Norge Sverige Akk Akk Q Q Akk Akk Q Q Salgsinntekt Varekost ( ) ( ) (97 110) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttofortjeneste ( ) ( ) Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Andre Totalt Akk Akk Q Q Akk Akk Q Q Salgsinntekt Varekost (91 200) ( ) (88 816) (2 211) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttofortjeneste (36 988) ( ) Driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansresultat ( ) (56 401) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Skattekostnad ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat ( ) ( ) ( ) Note 3 Hendelser etter balansedagen Den 4. august ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i ABT hvor det ble valt ny leder for styret og ett nytt styremedlem. Tidligere styreleder Kjell H. Bakke og styremedlem Mona Møller hadde bedt om å fratre på grunn av stor arbeidsbelastning på andre områder. Som ny styreleder ble valgt Kjeld Rimberg og nytt styremedlem ble Tone Bjørnov. Note 4 Nærstående parter Det har ikke vært noen transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter i første halvår. Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 9

10 FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Einar Vangsnes, Vice President Ståle Bergum, CFO For mer informasjon om : Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: , Fax: Side 10

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2015 It s in our nature 2 HOVEDPUNKTER 2. kvartal 2015 Eqology ASA 2. kvartal 2015 Omsetningen for 2. kv. endte på NOK 15,1 mill., ned fra NOK 18,8 i 2. kv. 2014 Konsernets EBITDA

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL

RAPPORT FOR 1. KVARTAL RAPPORT 1. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL Inntekter i henhold til tidligere inngåtte kontrakter Mindre overskudd enn rekordkvartalet Q1 13, men bedring fra foregående kvartal Nye distributøravtaler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 It s in our nature Hovedpunkter 1. kvartal 2 Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet med samme periode i fjor Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA

ÅRSBERETNING NAVAMEDIC ASA ÅRSBERETNING 2009 NAVAMEDIC ASA 1 Årsberetning Høydepunkter Fortsatt god organisk vekst i datterselskapet Vitaflo Scandinavia AB. Glucomed solgt til Laboratoires Expanscience for EUR 4,65 millioner. Ny

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer