fellesbase, ett og ett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fellesbase, ett og ett"

Transkript

1 Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Produksjonsdato Mikromarc januar 2014 (hovedrelease) Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller brukerveiledningenn for ytterligere detaljer. Eksemplarmodul For å kunne massehåndtere eksemplarer som tilhører ulike poster finnes det nå en egen Eksemplarmodul. Her har du mulighet til å søke frem en treffmengde av eksemplarer etter bestemte kriterier som fast plassering, utlånstype, eksemplarstatus og hylle. Fra trefflisten kan du plukke med deg markerte eksemplarer over i egne bilder forr å masseendre eller masseslette dem. Du kan også starte i Katalogmodulen med et søk på poster, og deretter taa med deg treffmengden over i Eksemplarmodulen (Ctrl-Shift-I), hvor du kan k avgrense treffmengden ytterligeree og massehåndtere eksemplarene. Det finnes noen restriksjoner på hva som kan endres, og hvilke eksemplarer som kan slettes. Bl.a. kan du ikke endre fast plassering eller utlånstype på eksemplarer somm er utlåntt eller reservert; dette vil kunne påvirke hvilken utlånsbetingelse de tilhører, og det kan oppstå forvirring omkring hentemeldinger og ventehyller. Det er også restriksjoner er på hvilke eksemplarstatuser som kan endres til andre statuser siden disse i stor grad også blir brukt av systemet. Eksemplarer som ikke endres/slettes vil få et egett ikon helt til høyre i dialogbildene. Interndeponering Når eksemplarer skal sendes midlertidig (deponeres) til en annen bibliotekenhet innenfor en fellesbase, brukes også Eksemplarmodulen. I praksiss vil det si at a eksemplarene midlertidig får en annen fast plassering, f.eks. en bokbuss eller en filial. Dette gjør du ved å skanne ett og ett eksemplar, som da får den nye bibliotekenheten som fast plassering. Når deponeringstiden er over, skannes eksemplarene på nytt i et eget returbilde, og får satt tilbakee sine opprinnelige verdier. Du kan også velge å endre fast plassering eller andre verdier påå eksemplarene permanent, og deretter skanne ett og ett eksemplar. Da vil opprinnelige verdie ikke bli tatt vare på, men bare erstattet av de nye. Rettigheter For Eksemplarmodulen er det satt opp egne rettigheter i systemet. I utgangspunktett er det bare brukergruppen «Administrator» som har rettigheter til modulen. Etter opplæring kan andre brukergrupperr også gis tilgang til modulen. Rettighetene er inndelt i flere nivåer, slik at f.eks. noenn bare kan ha tilgang til skannebildene.

2 Endre og slette flere eksemplarer på en gang i Katalog Denne versjonen har hatt fokus på å kunne redigere mange eksemplarer på én gang, i stedet for bare ett og ett. I Katalogmodulen kan du nå markere flere eksemplarer på fanekort F2 Eksemplar og velge å endre eller slette alle på én gang. Trykker du Delete, får du opp en meny hvor du kan velge Slettet-status. Trykker du Ctrl-E, får du opp et dialogskjermbilde hvor du kan velge hvilke verdier du vil endre på eksemplarene. Dersom du sletter siste eksemplar på en post som har en reservering, vil du få en advarsel. Dersom du sletter siste eksemplar på en post, vil du få spørsmål om posten også skal slettes. Kontrollert innlevering (lærebokinnlevering) Denne funksjonen er primært beregnet for skoler som håndterer lån av undervisningsmateriell. Kontrollert innlevering kan startes i Utlån Skranke. Når du har valgt kontrollert innlevering starter du med å lese strekkoden på lånekortet (eller søke opp låneren). Deretter blir den som har lånt materialet som innleveres sammenlignet med låneren som ble aktivert ved oppstart. Programmet stopper opp hvis et materiale er lånt av en annen låner eller ikke er lånt i det hele tatt. Det er mulig å ha Kontrollert innlevering aktiv selv om du bytter frem og tilbake mellom innlevering og utlån. I forbindelse med Kontrollert innlevering er det gjort noen tilføyelser til meldingstekster ved gul melding og til teksten i loggen. Det er også innført en generell rød melding i strekkodefeltet (Trykk ESC for å fortsette) der Kontrollert innlevering stopper opp med rød eller gul melding. Brukeren må da trykke på ESC for å få tilbake fokus i strekkodefeltet. Konfigurasjon av detaljvisningen på web Under Web-konfig. Område finnes det nå et eget valg Detaljvisning som gjør det enklere å redigere den detaljerte visningen av poster på web. I dette bildet kan du gjøre følgende: Du kan benytte knappene Flytt opp og Flytt ned for å stokke om på rekkefølgen av elementene. Den rekkefølgen du lagrer her, vil avspeiles på web en. Du kan nå redigere hvilke felt og delfelt som skal vises ved å sette og fjerne haker foran elementene i listen. Du kan endre ledetekstene til elementene som vises i detaljvisningen. Hvis du ønsker å endre ledetekster på andre språk enn standardspråket velger du ønsket språk fra nedtrekksmenyen ved siden av Språk i toppmenyen. Vi har lagt til noen av de mest etterspurte feltene slik at disse kan slås på og vises i web. Dette gjelder bl. a.: Utgave, Omfang, Innholdsnote og Utøvere. Du kan velge om postene skal vises med ledetekster eller på ISBD format. Detaljert visning på web vil da bli lik den som finnes i katalog under fliken F2. Det vil si full ISBD visning. Visning av lenker på web Vi har gjort om visningen av tidsskriftspostene på web. Vi har også rettet noen feil, og lagt til felter som er nødvendige for at visningen av lenkede poster skal bli lettere å forstå: Lenkevisningen er flyttet fra under eksemplarene og opp til venstre for postbeskrivelsen Analyttinformasjon og Fortsettelse i/fortsettelse av kan nå vises som en del av postvisningen Eksemplartabellen henter nå riktig informasjon når du blar deg nedover i lenkevisningen Når du navigerer til et hefte, vil heftenummeret være markert på riktig sted i lenkevisningen

3 Endringer i Avansert søk på web Vi har mottatt en del innvendinger mot Avansert søk og har nå påbegynt et arbeid for å forbedre funksjonaliteten. De viktigste endringene er: Nedtrekksmenyen for målgruppe er forbedret slik at koder ikke lenger vises i menyen Det er laget en ny nedtrekksmeny for litteraturtyper med valg mellom skjønnlitteratur og faglitteratur Det er laget en ny nedtrekksmeny for språk med valg mellom alle språk som er brukt i databasen Det er laget en ny nedtrekksmeny for sjanger med valg mellom alle sjangere som er brukt i databasen (fra marcfelt 655$a og 019$b) Muligheten for Boolsk ELLER er lite brukt. Den er nå slått av som standard, men kan slås på i Administrasjon Konfigurasjon i klienten. Viktige mindre saker på web Endret Pop-up på web Når man holdt musepekeren over en tittel i trefflisten stengte popup en for lenken til detaljvisningen av posten. Det var også vanskelig å se at innholdet skiftet etter hvert som du går nedover i trefflisten, fordi man ikke så hva som var bak. Dette er nå forbedret. Konfigurerbart målgruppe på forsida Nedtrekksmeny for målgruppe er nå individuelt konfigurerbart for forsida, enkelt søk og avansert søk. Konfigurasjonen gjøres under Administrasjon Konfigurasjon i klienten. Be eventuelt brukerstøtte om hjelp til å endre dette. Eksport til referansesystemer (Endnote) er nå slått på som standard Vi har fått mange tilbakemeldinger fra brukere om at denne funksjonaliteten bør være slått på som standard for alle bibliotek. Bibliotek som ikke ønsker dette må slå det av i Administrasjon Konfigurasjon i klienten. Be eventuelt brukerstøtte om hjelp til dette. Utskriftsmulighet Det har kommet et ikon til høyre rett over trefflisten som kan brukes til å skrive ut det man ser på skjermen direkte. Automatisk forlengelse av utgivelsesplan Det er gjort flere tiltak for å øke stabiliteten når det gjelder håndtering av utgivelsesplaner. Et av disse tiltakene er at muligheten for å endre dato en utgivelsesplan gjelder for nå er slått av i veiviserens trinn to og tre. Når det siste heftet i en kontinuerlig utgivelsesplan er mottatt, vil utgivelsesplanen bli automatisk utvidet til å gjelde en ny periode. Brukeren blir informert om oppdateringen ved en melding som forsvinner av seg selv når oppdateringen er utført. Konfigurerbare meldinger for utlånsautomater Som standard blir det benyttet samme meldinger på utlånsautomater som i Skranken. Det er nå mulig å endre disse meldingene til tekster som er bedre tilpasset sluttbrukere. Dette gjøres i Administrasjon Konfigurasjon i klienten. Be eventuelt brukerstøtte om hjelp til dette.

4 Mindre endringer Numrene i venstre kolonne viser til saksnummer i vårt interne feil- og endringshåndteringssystem. ID Modul Tittel Beskrivelse 4331 Innkjøp\Innkjøp Duplikatsjekk på kortkode for enhet og konto A) Når det legges innen kortkode for enheter, skal det gjøres en dublettkontroll som slår til når du går ut av feltet. B) Systemet skal sjekke for dublette kontokortnavn ved innlegging av kortnavn på konto 4457 Innkjøp\Leverandører Ad Libris må ligge inne som en Default Leverandør på linje med BS og BTJ 2514 Innkjøp\Tidsskrift Det ska vara möjligt att ange antal nummer per år i en utgivningsplan Ad Libris bør ligge inne som en default leverandør på linje med BS og BTJ med ProviderId nr 4 = Adlibris.com AS Det ska vara möjligt att ange ett bestämt antal häften per år i en utgivningsplan, som ytterligare ett alternativ utöver "Annan regelmässighet" och "Oregelmässig". När man väljer antal häften per år, så ska systemet ge ett alternativ på utgivnigsdatum fördelat på året. Användaren ska kunna ändra utgivningsdatum för häftena så att de stämmer med verkligheten Innkjøp\Tidsskrift Kontinuerlig oppdatering av utgivningsplanen Når siste hefte i en utgivelsplan er mottatt, skal brukeren få spørsmål om utgivelsesplanen skal utvides med flere hefter Katalog Muligheten til å ha flere maler for etiketter På grunn av ønske fra en ny MM3-kunde er det behov for å få på plass flere etikettmaler, og mulighet til å velge mellom dem Katalog Status 'Slettet i Mikromarc 1' skal utgå Slettet i MM1 (100) tas bort som status, og alle eksemplarer med denne statuses settes til Kassert (20) i databaseoppgraderingen Katalog Eksemplarstatusene bør listes opp i mer logisk rekkefølge 1364 Katalog\Eksemplar Massehåndtering (masseendring, mängdhantering) av eksemplarer, både ved søk og ved scanning. Det bør innføres en sorteringskolonne med tosifrede tall som ordner statusene i en mer logisk rekkefølge enn etter ID. Det skal gå an å endre egenskaper ved mange eksemplarer på én gang. Det lages en egen modul for å kunne søke frem eksemplarer og endre dem, eller å endre alle eksemplarer som skannes etter hverandre.

5 1478 Katalog\Katalog Det skal ikke være mulig å skrive inn bokstaver i numerisk felt i eksterne databaser i katalogen Når kunden ved et uhell skriver inn bokstaver i "Biblioteknr./System"-feltet i Bibliotek-fanen i eksterne databaser i katalogen og trykker enter, oppstår det en feil fordi feltet kun skal inneholde numeriske tegn. Hvis kunden forsøker å gå inn på de eksterne databasene i katalogen igjen, får de feilmelding "Cannot convert 'bibliotek' to a numeric" Konvertering Deaktivering av reindeksering v/import Reindeksering låser veldig mange rader i tabellene som katalogimporten jobber mot. Jeg mistenker at dette gjør at importen til slutt går sirup (ved passering av poster på enkelte maskiner) Rutiner\Rapporter En del i en seriell reservation ska inte komma med i plocklistan förrän reservationen faktiskt ska falla ut Rutiner\Rapporter Det ska finnas en kolumn för signum i rapporten "Reserverade titlar med exemplarstatus 'Tillgängligt'" Reservation av en del i en seriell reservation faller inte ut förrän den föregående delen har lånats ut till låntagaren. Delar i en seriell reservation som ännu inte faller ut, ska heller inte synas i rapporten "Reserverade titlar med exemplar tillgängliga på hylla". Det ska finnas en kolumn i rapporten "Reserverade titlar med exemplarstatus 'Tillgängligt'" som visar signum från MARCposten 4812 Rutiner\Rapporter Kolonnebredden på en rapport skal huskes per bruker 3022 Rutiner\Statistikk Det bør være mulig å velge å kjøre nasjonalstatistikk for eierenheter, i tillegg til for fast plassering og utførende enhet Slik kolonnebreddene nå er definert, tar de så stor plass at tittel-kolonnen ikke vises for rapporten "Plukkliste for reserverte titler med tilgjengelige eksemplarer". Hvis man justerer bredden, kan tittelkolonnen vises. Men denne justeringen glemmes i systemet, og man må prøve seg frem igjen hver gang man kjører rapporten. Dette er en rapport som kjøres minst en gang hver dag, og brukerens foretrukne kolonnebredder bør derfor huskes til neste gang. Det bør være mulig å velge å kjøre rapporter og statistikk for eierenheter (caitem.controllingunitid), i tillegg til for fast plassering (caitem.belongtounitid) og utførende enhet (CiServiceHistory.ServiceAtUnitId) (Gjelder utlån).

6 4362 Rutiner\Statistikk Eier (ControllingUnit) skal tas vare på i ServiceHistory 4364 Rutiner\Statistikk Valg av bibliotekenheter for statistikk skal kunne gjøres for andre statistikker slik som for nasjonalstatistikken 3121 Utlån Det ska gå att välja "förnya ändå" även vid omlån av alla lån (Forny likevel når utlånsbetingelsen tillater det) For å kunne ta ut statistikk over utlån av eksemplarer som er EID av en bestemt enhet, bør det opprettes en ny kolonne for ControllingUnit i ciservicehistory. Det må også lages kode for at denne kolonnen populeres fortløpende ved hver transaksjon fra og med release av Det kan også vurderes å populere kolonnen retrospektivt i databaseoppgraderingen, ved at at ControllingUnitID kopieres fra fra Item-tabellen. Da får man raskere ganske gode tall. I CR 3022 fikk nasjonalstatistikken mulighet til å velge Eier for samlinger og 'Fast plassering' for utlån/bruk. Det bør innføres tilsvarende valgmulighet også for de andre statistikkene vi har. När man väljer "låna om alla" i fliken låntagarens lån så ska man kunna förnya lånen ändå, om t ex gränsen för max antal omlån är uppnådd Utlån\ Reserveringer Utlämnande enhet ska synas tydligt i kölistan Utlämnande enhet ska synas tydligt i kölistan (Vise reserveringslisten), för att underlätta för beslut om att ev. köpa in fler exemplar och vilken enhet som i så fall ska köpa fler ex Utlån\ Utlånsautomater Tekster/meldinger fra automaten beregnet på sluttbruker (lånere) 3659 Utlån\Depot Det bør komme en hjelpetekst om at rødmarkering av strekkodefelt = dublett strekkode 3781 Utlån\Depot Depot har ikke kolonne klasse men dette er et av søkefeltene Om en bok återlämnas önskar Borås att systemet kunde ge följande förslag till presentation till låntagaren (istället för de meddelande som systemet skickar): - Om en bok återlämnas innan förfallodagen = Återlämning ok ("Återlämning OK ) - Om en bok är återlämnad försent inkl. kravutskick = Försenat lån ("Återlämning OK Lånet har förfallit") - Om det har skickats en räkning = Försenat lån (" Exemplaret has status "Förlorat utlån") - Om boken har gått till inkasso = Kontakta personal ("Exemplaret är registrerat som kasserat") I detaljskjermbildet for depot, bør det komme en forklaring på hva rødmerkingen av strekkodefeltet betyr. I venstremarg (Forklaring) Kommer følgende tekst: ENG: If there is a duplicate barcode, there will be a red line marking the barcode field NOB: Hvis det finnes en duplikat strekkode, vil strekkodefeltet bli markert med en rød linje. Klasse finnes ikke som et av valgene under kolonner. Klasse finnes som et av søkevalgene. Depot skal være lik som fjernlån her, slik at klasse skal finnes som et av kolonnevalgene

7 4919 Utlån\Depot Meldingsboksen i Depot må gjøres større for å få plass til finsk tekst 4734 Utlån\Fjernlån Veldig uoversiktlig log for Librisill, denne bør gjøres mer forståelig Boksen kan f.eks. utvides med ca. 50 piksler i høyde og bredde Librisill loggen er uforståelig, det hadde vært fint om den logget på en måte som gjorde det mer oversiktlig. Det bør også legges tidsstempel først i en logginførsel Utlån\Lånere Støtte for finsk personnummer Finnene har et annet format på sitt personnummer enn Sverige og Norge. Finnene har tradisjon for å vise personnummer i klartekst i klienten slik som svenskene Utlån\Meldinger SMS maler- ønsker mulighet til å få inn purregebyr 1746 Utlån\Selvetjent Om systemet är inställt att fråga efter säkerhetskod (pin-kod) i självbetjäningen, ska det inte gå att låna utan säkerhetskod 1732 Utlån\Skranke Innlevering av lærebøker - sjekk at lærebøkene tilhører riktig låner (kontrollerad återlämning ) 4049 Utlån\Skranke Val av enhet i sökrutan för låntagare är inaktiv i Ctrl. return och följer med när man växlar mellan återlämning, Ctrl. return och återlämning igen Utlån\Skranke Eksemplaret er ikke registrert som utlånt skal gi full stopp SMS malene mangler purregebyr. Mange kunder etterspør dette. Felt for purregebyr for SMS må legges inn på malen (Details.FineSMS) Som standard ombeds man i självbetjäningen att skriva in sin säkerhetskod när man försöker låna. Låntagare som saknar säkerhetskod kan dock låna ändå, genom att helt enkelt trycka på "Ok" när dialogrutan med lösenordsfältet kommer upp. Har man ställt in systemet så, att låntagarna måste uppge säkerhetskod, borde låntagare som ännu inte registrerat någon säkerhetskod rimligen inte kunna låna i självbetjäningen. Ved masseinnlevering av lærebøker ønsker vi oss en alternativ innleveringsfunksjon: innlevering fra låner XX. Vi ønsker å kunne be om lånerkort/lånernavn, stå på rett låner og deretter starte innlevering. Dersom det kommer en bok lånt av en annen låner, skal Mikromarc si ifra. När man söker efter låntagare i Contr. return så är val av enhet inte aktiverat. När man har varit inne på återlämning i expeditionen och sen aktiverat "Contr. return" och efter det trycker på "Contr. return" igen för att avaktivera funktionen och få fram den "vanliga" återlämningen så försvinner valet att söka fram låntagare mycket riktigt längst upp. Men fältet för val av enhet ligger kvar uppe i skärmbilden. Gult lys - Tekst: Eksemplaret er ikke registrert som utlånt og fokus FORSVINNER fra strekkodefeltet. Men dette skal BARE skje ved Kontrollerad återleming. I "normal" innlevering skal det fungere som før: Gult lys - Tekst: Eksemplaret er ikke registrert som utlånt og fokus i strekkodefeltet.

8 4372 Utlån\System nede System nede-loggen skal vise at eksemplarer er interndeponert og utløpsdatoen har forfalt 1226 Web Ledetekster i fullt format skal enkelt kunne endres av biblioteket (Detaljert visning) 1234 Web Mulighet for å vise notefelt 505 i fullt format 1624 Web Visning av generell materialbetegnelse (245$h) i webvisning i forbindelse med tittelen på posten 1838 Web Vanlig visning bør også vise felt 300 Fysisk beskrivelse 1865 Web Omlån i Websök bör ske mot den enhet som utförde utlånet 2838 Web Poster uten eksemplar i websøk skal ikke vise en tom eksemplartabell 3258 Web Det ska gå att göra valet av utlämnande enhet tvingande vid reservation i webbsök 3661 Web Mulighet for å velge ISBD-visning i websøk som standard For interndeponerte eksemplarer eller eksemplarer med midlertidige endringer finnes det en dato i historikktabellen. Når denne datoen er forbi skal det ved innlevering genereres en warning, og loggen ha melding: Internal deposit/change with expiration date <exp.date> Det bør lages et skjermbilde under Web. konfig. der bruker kan velge både fortekster, felt, delfelt og skilletegn som vises i fullformat på web. Konfigurasjon må overleve oppgraderinger. Lånerene er ikke flinke til å se ikonene og vi har heller ikke hatt et eget ikon for Bluray. Hadde feltet 245$h stått der i forbindelse med tittelen, slik det gjør i et ISBD format, hadde de kunne sett materialtypen mye lettere. Ved søk i websøk bør den vanlige visningen vise felt 300 Fysisk beskrivelse, omfang. När man i Webbsök loggar in och förnyar (omlån) ett av sina lån bör detta ske mot den enhet där utlånet först genomfördes för att det nya förfallodatumet ska sättas korrekt. Vi ønsker at når posten har filer eller lenker knyttet til seg, men ingen eksemplar, så skal ikke eksemplartabellen vises. Teksten : "Ingen eksemplarer registrert" skal også fjernes Som det är nu, så är låntagarens hemenhet förvald som utlämnande enhet i webbsök. Det leder ofta till att reservationen skickas till fel enhet, i de fall låntagarens hemenhet inte stämmer och/eller låntagaren inte uppmärksammar att det är fel hämtenhet som är förvald. Flere kunder ønsker å kunne velge ISBD visning istedenfor "vanlig" visning i websøk 3766 Web Søking og visning av lenkede poster på web Vi ønsker å få en god visning og søkbarhet av følgende lenker * Overordnet -/ underordnet lenking (760 Overordnet enhet (R) / 762 Underordnet enhet (R)) Brukes i MM3 i dag. Finnes i MM2 * Fortsettelseslenker (780 Fortsettelse av (R 785 Fortsettes i (R)) Følger med i BS-dataene * I- analytter (773 Vertsdokument (R))

9 3976 Web Det skal være mulig å søke på strenger ved å bruke anførselstegn rundt strengen 4384 Web Splitte opp konfigurasjon av forside og søk for "Målgruppe" 4425 Web Det skal være mulig å slå av mouse-over i web'ens treffliste (ISBD-visning og eksemplarer) 4433 Web Popup-en (med ISBD-visning og eksemplarer) stenger for å kunne klikke seg inn på detaljer "Den blå sykkelen" skal bare gi treff i poster der hele strengen forekommer. Slik det er nå er det nok at termene forekommer i postene enkeltvis. Det skal være mulig å fjerne nedtrekksliste for "Målgruppe" fra forsiden uten at den også blir borte fra søkesidene. På forsiden skal den default være AV. Mange brukere irriterer seg over mouse-over ruten. Tatt opp på Brukermøtet Det finnes allerede konfigurasjon for dette. Propertyen heter: ShowDetailTooltip under Search. Når man holder musepekeren over en tittel i trefflisten vil popup-en som kommer stenge for lenken inn til detaljvisningen av posten. Det er også vanskelig å se at innholdet skifter etter hvert som du går nedover i trefflisten Web Defaulter i visning av lenker på web Følgende felt bør være synlige som standard (Hvis de finnes) LA_FREQUENCY LA_HOSTITEMENTRY LA_PRECEEDINGENTRY LA_SUCCEEDINGENTRY For Sverige: LA_HOSTITEMENTRY LA_PRECEEDINGENTRY,LA_SUCCEEDINGENTRY,LA_CURRENTP UBLICATIONFREQUENCY / Nuvarande utgivningsfrekvens. Även denna är förbockad default Web EndNote (eksport til RIS) bør være default PÅ Sette property'en til True i databaseoppgraderingen til Web Når eksemplaret har status "Utån ikke tillatt", skal det ikke gå å reservere eksemplaret i web 3668 Administrasjon\ Scheduled Task 4529 Administrasjon\ Scheduled Task Støtte for å kjøre mot ulike versjoner av appserver Separat logg for ulike scheduled tasks 1976 Generelt Ønske om forbedringer i loggformatet til stresstestklienten Når en tittel ikke har eksemplar som lar seg reservere, får ikke låneren beskjed om dette før etter at han a) har trykket reserver 2) logget på Meg&Mitt 3) Valgt hentested. Hvis det finnes en post med eksemplar som ikke kan reserveres, så skal Reserver-lenken være inaktiv Drift opererer med flere versjoner av MM3 kjørende side om side. Deres behov er at scheduledtasks.exe selv finner ut av hvilken appserver som skal benyttes for en gitt database. Ulike scheduled tasks bør få separate loggfiler. log4netserver.config som følger med serversetupen settes opp til å sørge for dette. Det bør gjøres forbedringer i stresstestklienten for å lette bearbeiding og tolkning av loggene Generelt dbuped må støtte finsk database dbuped må støtte script for finsk databaseversjon på lik linje med norsk, svensk, engelsk.

10 4507 Generelt Endre farge på knappene i datagrid'er så de passer inn i grid'en 3721 Installasjon Messages som scheduled task Messages.exe bør pensjoneres og sending/mottak av meldinger bør gjøres av en scheduled task Installasjon Kjør cbcmaintainer.exe som en scheduled task cbcmaintainer.exe skal kjøre som en scheduled task. cicbctask opprettes (og kjøres vha scheduledtasks.exe) mens cbcmaintainer.exe fjernes helt. All logging skjer (per default) til %temp%\serverlog.txt 4102 Installasjon MMOlaService inn i setup MMOLAService deployes i dag for hånd. Serversetupen bør ha denne som et valg.

11 Feilrettinger Numrene i venstre kolonne viser til saksnummer i vårt interne feil- og endringshåndteringssystem. ID Modul Tittel Beskrivelse 3593 Administrasjon\ Potensiell Deadlock i Scheduled Tasks Scheduled Task 3805 Administrasjon\ Scheduled Task 3821 Administrasjon\ Scheduled Task Scheduled tasks: No primary key value for foreign key 'fk_shmessage_shlocalunit' in table 'shmessage'. Error i ScheduledTasks loggen 4146 Innkjøp\Budsjett Engelske Tekster på Innkjøp - budsjett må endres 3999 Innkjøp\ Ordreimport Adlibris OrderImport skall inte generera 035 med mellanslag mellan (System) och Nummer 4024 Katalog Import av eksemplarer feiler med Right truncation error 2631 Katalog\Import og Eksport 4528 Katalog\Import or Export Dubblettkontroll vid postimport med kontroll på Idnr(001,035) fungerar inte Katalogimport går tregt på store marcposter 2626 Katalog\Katalog Ved reptert notefelt 500, blir ikke teksten ljudbok alltid fanget opp i svensk versjon 2833 Katalog\Katalog Når Mikromarc-vinduet er maksimert, skal også tittelen komme med på utskrift av trefflista 3571 Katalog\Katalog Materialtyper hentes to ganger ved oppstart av katalog Får feilmelding i scheduled tasks loggen av typen: DSN=boras [190]: Fatal error occurred. Message No primary key value for foreign key 'fk_shmessage_shlocalunit' in table 'shmessage'. Det kommer felmeddelanden i ScheduledTasks loggen när systemet skall skicka felrapporter från cabibliographicservicescheduledtask. I Innkjøp - Budsjett - Ny konto er det feil tekster: 1. Unit står to ganger. Linje to er egentlig kontonavn. Teksten skal endres fra "Unit" til "Account Name" 2. Linje 3 "Eksternal code" Skal endre navn fra "External Code" til "Account Code" Vid import av inköp via Libris genereras en post med 035 beroende på vilka fält som skickas med från leverantören. Detta nummer genereras idag med ett felaktigt mellanslag (indikeras här med ett _-tecken: *035^^$a(SYSTEM)_ Dersom MergeMarcRecords er aktivert, så vil 099 kunne bli korrupt og importen feiler. Dubblettkontroll vid postimport med kontroll på Idnr(001, 035) fungerar inte i alla situationer. Det skapas dubbletter. Enkelte poster kan ta ekstremt lang tid å lese inn. Vedlagte marc post tar ~15 minutter å importere av lydbøkene i Norrbottten får riktig materialtype (Ljudbok på CD) av lydbøkene i Norrbotten får fortsatt materialtype Talbok på CD. Disse 1350 feiler siden postene har flere notefelt 500, og ordet Ljudbok ikke finnes i første forekomst. Hvis vinduet til MM3 er maksimert kommer ikke kolonnen med tittelinformasjon med på utskriften av trefflisten. Hvis vinduet minimeres, kommer all informasjon med. Materialtyper hentes to ganger ved oppstart av katalog. Dette fører til tregere oppstart (siden den ene ikke kjører async), og unødvendig belasting av server og database.

12 3612 Katalog\Katalog Undo/Redo i marceditoren fungerer ikke ordentlig på.net Katalog\Katalog Undoknappen i marceditoren skal kunne reversere en materialtype endring med ett trykk 4150 Katalog\Katalog Det skal være mulig å kassere en hel årgang av et tidsskrift selv om et hefte er utlånt 4825 Katalog\Katalog Stacktrace ved å legge inn nytt tomt MARCfelt 4268 Konvertering MM3Import kræsjer dersom utlånshistorikk ikke er med Hvis en bruker undo/redo knappene i.net 4.5 oppdateres ikke visningen av datene så det ser ut som de ikke gjør noe. Når en endrer materialtype i MARC-editoren skal det være mulig å angre hele endringen ved å trykke en gang på angre. I dag må en trykke angre en gang for hvert delfelt for å komme tilbake til forrige materialtype. Nytt hovedfelt i F4 Marc krasjer hvis feltet er uten innhold. Når utlån importeres så blir det først kjørt en query for å sette neste Id basert på det som finnes i ciservicehistory-tabellen. Dersom man ikke har importert noe til ciservicehistory så feiler dette kallet og importen avbrytes Konvertering Import av reservering feiler Reservasjoner importeres etter utlån. Dessverre nullstiller importrutinen autoinc Id feltet, og dermed nekter basen å inserte disse radene OAI Det skal ikke være ugyldige tegn i posters indikatorposisjon 3890 Routines\ Meldinger I meddelande från webbsök låntagarändring ska texten vara I databasen 3799 Rutiner\ Meldinger Sletting av meldinger med vedlegg gir stacktrace Det er ugyldig backspace i indikatorfeltet. Dette fører til at Nasjonalbibliotekets innhøstingfeiler i Ryfylkebiblioteket. I meddelanden från webbsök låntagarändring samt låntagardata ska texten vara " I databasen" och inte bara " I" Meldinger som ligger under "Slettede meldinger" i Rutiner >> Meldinger kan ikke slettes hvis de har vedlegg. Det går helt fint an å slette meldinger uten vedlegg Rutiner\ Meldinger Mail polles ofte Når shmessagetask kjører, så vil den bl.a. hente epost vha POP3. I MM3 kan man ha forskjellig oppsett for generell mail, utlånsmeldinger, ILL og NILL (per enhet). På drift viser det seg at mailkonto ofte som benyttes for disse fire typene. Ønsket er at identiske mailkontoer ikke polles mer enn én gang. MERK: Samme POP3-konto for ulike enheter er meningsløst Utlån Exemplar under inköp aviseras när man har tagit bort en exemplarreservation Exemplar som är under inköp aviseras om man tar bort en exemplarreservation och det finns ytterligare reservationer i kölistan.

13 3874 Utlån\Depot Mottak av meldinger feiler hvis "Subject"- felt mangler 3938 Utlån\Fjernlån Alle fjernlån skal være synlige også når det er avgrensning på bestillingsdato Det dukker opp feil i loggene til Messages. Dette skjer når mailene mangler Subject: i headeren. Etter siste oppgradering er ikke alle fjernlån synlige i fjernlånet dersom det er satt avgrensning i forhold til bestillingsdato Utlån\Lånere Ytelsen er for dårlig ved søk på fornavn Det virker som om trunkeringen med %, søker i hele lånerregisteret selv om man har valgt kun pålogget enhet, og at man derfor søker opp rubb og stubb hver gang Utlån\Lånere Det går inte att radera låntagare som saknar personnummer om man har satt PersonImportActivated = true 1479 Utlån\Meldinger Det skal være mulig å sende Varselmeldinger som brev 1950 Utlån\Meldinger Eksemplarer med status tapt utlån eller savnet skal ikke purres 2940 Utlån\Meldinger Globala avgifter används i stället för låntagargruppens avgifter 3017 Utlån\Meldinger Det skal ikke gå an å velge standardmaler for andre sendemåter enn malen er laget for Vi har nyligen aktiverat import av låntagare via Infotorg hos en kund. Efter det kan inte kunde radera låntagare som saknar personnummer i databasen. I programmet kan det krysses av for at Varselmeldinger skal kunne sendes som brev. Hvis en slik jobb kjøres, vil programmet si: Det er ingen meldinger å sende, selv om det er det. I Innstillinger - Rutiner - Varselmeldinger, er det inget valg for Brev. Det fantes i MM2. I svensk versjon trengs også en brevmal. Det går att ställa in särskilda avgifter för en låntagargrupp. Detta fungerar dock inte fullt ut: om 0 anges som "Standardbelopp för förlorat ex." på låntagargruppen används i stället det globala värdet i fältet "Avgift per meddelande om ersättningskrav" som ersättningsbelopp för varje exemplar. Under Utlån-Innstillinger-Utlånsmeldinger, kan man velge SMS og E-postmaler for BREV. Det bør det sperres for, da det gjør at man kan sende Brevmaler som SMS Utlån\Meldinger Forhåndsvisning kræsjer av og til Ved kjøring av purrejobber, vil programmet kræsje av og til. med Stack Trace - > se Stack Trace Utlån\Meldinger Materialtyper i malen for hentemeldinger må oversettes og/eller rettes 3967 Utlån\Meldinger När det finns 0 krav ska ingen fil skickas angående postens ebrev 3995 Utlån\Meldinger Gebyr på purrebrev stemmer ikke overens med konto på låner Materialtypen lydbok står som «Audio book on CD». Bøker står som «Bok eller småtrykk», bør bare være "Bok". Nu skickas en tom fil till Stålfors (Postens ebrev) varje gång det är 0 krav, det borde inte skickas någon fil alls. Dersom gebyr er satt til å telle pr. BREV og du har et brev med to ulike typer purringer (1. og 2. purring f.eks.), vil gebyret på det som sendes ut (brev eller epost) avvike fra låners konto.

14 4012 Utlån\Meldinger Utlånsmeddelanden skickas inte till låntagare utan klass efter man har skapat en ny klass 4245 Utlån\Meldinger Det ligger SMS med status "Unable to send" i utkorgen 4859 Utlån\Reserveringe r Kolonnen for reserveringsnummeret i reserveringsbildet er for smal og må huskes ved endring 4108 Utlån\Selvbetjening Selfcheckserver støtter ikke de "nye" materialtypene som vi laget for Sverige for en tid tilbake 1095 Utlån\Skranke Exemplar med status "Under transport mellan bibl.enheter" ska inte ges status "Tillgänglig på hylla" förrän det når enhet för fast placering 3585 Utlån\Utlånsautoma t 4921 Utlån\Utlånsautoma t Item Information Request ska kunna hantera X i checksiffror BN-feltet i melding 66 Renew All Response skal ikke inneholde annet enn strekkode 2953 Web Information om tillhörighet ska tas från posten som visas 3363 Web Websøk Valgliste Målgruppe viser Marc koder När "Alla klasser" är markerade verkar systemet hoppa över de låntagare som saknar klass. Den senaste tiden har antalet rapporter om att SMS ligger kvar i utkorgen med status "Unable to send" ökat och kunderna undrar givetvis varför. SMS är extra viktigt att de går den dagen de är avsedda att gå för det kan t.ex. vara ett SMS med meddelande om att din lånetid går ut om 2 dagar. Det blir fel om det SMS:et skickas en dag fel. For å få opp reservasjonsnummer i reserveringsbilde må man først skyve tilsides kolonnen. Rutinen som lager felt CK Media Type i svaret på Checkin-meldingen (innlevering) i selfcheckserver er ikke endret for å ta i betraktning de nye verdiene som vi la inn i materialtypetabellen i MM3 for en stund siden. Jeg har rettet opp dette nå slik at spill, blueray, språkkurs etc nå får relevante verdier i dette feltet når de leveres inn. Utlån av material med Plessey-kod och X i checksiffran fungerar men automaten meddelar att det inte har gått eftersom begäran om exemplarinformation inte fungerar. Edit: Vi svarar med korrekt streckkod vilket gör att automaten tolkar det fel. Se under "Test Comments" Axiell-automater takler ikke annet enn strekkode i BN-feltet. Nedenstående er er mer i samsvar med SIP2-standarden: AO6465 BN BN AF AG I webbsök följer tidigare boks tillhörighet med, om man bläddrar via pilarna ovanför posten. Gäller böcker i samma serie ex Statistisk årsbok eller Guinness book of records. Valgliste for Målgrupper i nedtrekksmeny til høyre viser Marc kodene istedet for ordentlig navn på noen målgrupper.

15 3685 Web Kontobeløp på Meg&Mitt bør komme opp med to siffer 3843 Web Søking på parenteser () vil i noen tilfeller kræsje 3944 Web Länkstrukturen ska uppdatera postinformationen och exemplarinformationen beroende på vilken post man markerar 3973 Web Rekkefølgen på felt i drop-down i Avansert søk tar ikke hensyn til rekkefølgen i property 3982 Web Property DropDown_[nr]_SCODE er obsolete for Avansert søk på web og skal fjernes. Kontobeløp bør komme med to siffer, ikke ett i Meg&Mitt När man söker upp en periodikapost och via denna går in på länkstrukturen, så uppdateras postinformationen beroende på vilken post i strukturen man klickar på medan exemplarinformationen är hela tiden samma som för den posten man gick in i länkstrukturen på. Property DropDown_[nr]_SCODE (flere linjer) er obsolete under Unit/0/Web/Search/Advanced og skal fjernes fra alle baser og standard skript for å lage nye baser Web Videresøk på Serier i web fungerer ikke Det mangler en Søkekode for serie som standard i versjoner frem til Line11_SCODE = SE mangler som default i weben pr i dag. Hvis den blir lagt inn, så vil videresøk på serie fungere. Ved oppstart av bruk av endinger på postvisningen bør kunder nullstille oppsettet på sin enhet ved å trykke "Bruk standard" før de begynner" Web Forsidelisten og rss-feed kan vise forskjellig resultat i noen tilfeller 4222 Web Lenker med https fungerer ikke fra trefflista på web 4327 Web Utskriftsikon mangler over treffliste i websøk 4407 Web Elektroniske dokumenter feiler i noen tilfeller Hvis Web\Global\Unit -> DefaultSelectedId ikke er satt vil forsidelisten hente nytt kun fra enheten man er på og undeliggende enheter mens rss-feeden vil hente fra alle tiljengelige enheter. NB: Rss-feeden vil normalt vise flere treff siden forsidelisten viser kun fra siste 30 dager og er begrenset til 10 treff. Får ikke opp printerikon/utskriftsikoni websøk sammen med de andre ikonene ovenfor trefflista. Elektroniske dokumenter kan være umulige å åpne hvis stien inneholder mellomrom eller \ 4408 Web IP sperre av websøk blokkerer ikke alt IP sperren i websøk blokkerer kun vanlige sider, ikke elektroniske dokumenter eller RSS.

16 4836 Web Søkekodene IN og SK skal fjernes fra properties SearchCodesToDisplay og SearchCodesToDisplayDefault hos alle kunder 3981 Web\Mobilweb Skrivefeil: avaliable - skal være available (to steder) Det er laget nye nedtrekksmenyer for Målgruppe og Skjønnlitteraturkode. Det er derfor bare støy å ha disse kodene i søkefelt-menyene. Skrivefeil i mobilweben - available har blitt til avaliable.

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Generelt. Innkjøp. System nede. Mikromarc mai Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Generelt. Innkjøp. System nede. Mikromarc mai Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.2.0 14. mai 2012 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker.

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker. Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.6.00 14. januar 2013 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker.

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker. Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.6.00 14. januar 2013 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha.

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Registrering i Koha Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Koha 1 Biblioteksystemet Koha er utviklet på New Zealand. Navnet betyr gave på maori. Koha er et åpent kildekodesystem

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato

Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.1 Versjon for folkebibliotek 17. okt. 2008 Dette dokumentet er delt i to; første del beskriver ny og forbedret funksjonalitet, andre del er en liste

Detaljer

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Dato: 2015-10-27 Ved mottak har fysisk eksemplar, item, fått strekkode og status: Keep in Department: Copy cataloging. Denne veiledningen beskriver arbeidsflyten

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,.

De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART <alias>,<user>,<password>. NYTT I MIKROMARC 2.5 Her følger en oversikt over de viktigste nyheter og endringer i Mikromarc 2.5.0.2. Endringene er basert på kunders og konsulenters tilbakemeldinger. For en detaljert oversikt over

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Automatisk oppdatering av poster fra Biblioteksentralens nettbutikk. Innhold. Produkt Versjon Produksjonsdato

Nyheter i Mikromarc. Automatisk oppdatering av poster fra Biblioteksentralens nettbutikk. Innhold. Produkt Versjon Produksjonsdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Produksjonsdato Mikromarc 6.61 22. april 2017 Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i versjon 6.61 av Mikromarc. Se i hjelpen eller

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Redigere bibliografisk post

Redigere bibliografisk post Redigere bibliografisk post Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver ulike måter en kan endre eller legge til data på en bibliografisk post. Merknad: For å redigere bibliografiske data må en ha en

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Import av referanser fra Web of Science

Import av referanser fra Web of Science ! Import av referanser fra Web of Science Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du gjør større endringer eller importer til EndNote! Direkte import av en enkeltreferanse:

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Opplegg av kalender: Kalendernavnet blir synlig i tittelen på skjermbildet, for nye kalendere etter Når du skal lage ny ser du

Detaljer

Workflow Heftemottak. Registrere utgivelsesmønster. Dato:

Workflow Heftemottak. Registrere utgivelsesmønster. Dato: Workflow Heftemottak Dato: 2016-02-01 Denne veiledninga beskriver hvordan du registrerer utgivelsesmønster for et tidsskrift og hvordan du mottar tidsskrifthefter i Alma. Til slutt er det også et avsnitt

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Skrankerutine: Søking og bestilling

Skrankerutine: Søking og bestilling Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 14. november 2015 Skrankerutine: Søking og bestilling Denne rutinen tar for seg søking og bestilling av materiale med Alma. Oria er lånerens grensesnitt for å gjøre

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Sirkulasjon av tidsskrifthefter

Sirkulasjon av tidsskrifthefter Sirkulasjon av tidsskrifthefter Dato: 2016-06-07 I denne arbeidsflyten er sirkulasjon definert som en egen prosess i systemet. I Alma-språk vil det si å definere sirkulasjon som en work order (arbeidsordre).

Detaljer

Veiledning Oppsett av purringer

Veiledning Oppsett av purringer Veiledning Oppsett av purringer Introduksjon Purringer i Alma fungerer litt annerledes enn vi er vant til fra BIBSYS Blå. I denne veiledningen finner du informasjon om hvordan du kan sette opp ulike purretyper

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning Innhold Innhold... 1 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning... 1 1.1. Innledning... 1 1.1.1. Pålogging... 3 1.1.2. Hvordan komme i gang... 3 1.2. Utlån... 4 1.2.1. Generelt... 5 1.2.1.1. Nytt utlån...

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Registrere beholdning på en katalogisert post

Registrere beholdning på en katalogisert post Registrere beholdning på en katalogisert post Dato: 2016-04-20 Veiledningen beskriver hvordan beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen, f eks ved erstatningseksemplar eller

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

1. En innkommet fjernlånsbestilling vil havne i tasks-listen som Lending requests New - unassigned

1. En innkommet fjernlånsbestilling vil havne i tasks-listen som Lending requests New - unassigned Lending request Oppdatert: 2017-010-20 Denne veiledningen beskriver prosessen fra du mottar en Lending request til du har hentet dokumentet på hylla og lånt det ut til bestillende bibliotek. For å behandle

Detaljer

Nyhet Produkt. Innhold. Mikromar. c 6.30. Versjon. Generelt... 4. Katalog... 2. Trefflisten. Støtte for Endringer. Validering Autoritet...

Nyhet Produkt. Innhold. Mikromar. c 6.30. Versjon. Generelt... 4. Katalog... 2. Trefflisten. Støtte for Endringer. Validering Autoritet... Nyhet er i Mikromarc Produkt Versjon Produksjonsdato Mikromar c 6.30 21. februar 2014 (hovedrelease) Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i Mikromarc. Se i hjelpen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio)

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Dato: 2015-03-09 Revidert: 2015-03-31 I Electronic Portfolio Editor kan du oppdatere informasjon om portfolioen, lenking, beholdning, noter osv. Trinn 1 Søk

Detaljer