Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208."

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/757-2 Arkivnr.: Saksbehandler: rektor, Arild Sandvik P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr , som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført.

2 Sammendrag: Som rådmannen har orientert om til komiteen og formannskapet/kommunestyre, har vedtaket om realisering av idrettshall blitt satt på vent til det er gjennomført en helhetlig vurdering av kommunalt byggeri i Klemmaparken. Dette ble det redegjort for i Oppvekst og kulturkomiteen og Formannskapet våren I denne redegjørelsen ble det pekt på muligheten av å se på et samlet byggeri av vedtatt idrettshall som også ivaretar behov for økt barnehagekapasitet. Vi viser til konsekvenser av demografisk utvikling i Lunner og i særdeleshet på Harestua. Denne prosessen er så gjennomført som følger (i henhold til adm. forslag til revidert Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet) D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. D4 Alternative løsninger D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Denne saken som leder til et P3 vedtak om «Oppstart detaljprosjektering» er bygd på denne strukturen.

3 Rådmannen har valgt å se samlet på rammen for idrettshall, barnehage og uteområde, i alt 86 mill. som bygger på følgende: 36,4 mill vedtatt ramme til Idrettshall ,2 mill foreslått i økonomiplanen for , innplassert i Ikke medtatt i økonomiplanen for ,4 mill ikke prioritert* investeringsramme for ny barnehage på Harestua. * Innstilt fra komiteen, ikke medtatt i vedtatt økonomiplan for I tillegg vil det være behov for å koordinere bygging av ny vei, med 11 mill investeringsramme, for omlegging av vei rundt Klemmaparken med tilhørende infrastruktur. P 209 er planlagt gjennomført i 2014 Summen 86 millioner ble med den bakgrunn lagt til grunn for det videre arbeidet. Anslaget spesielt for Idrettshallen har etter fastsettelse hatt en prisstigning frem til nå på 16%. (Rammen på 36,4 mill. til idrettshall ble vedtatt på bakgrunn av byggekostnadene knyttet til Kleivhallen i Hole) Vi har derfor sett på muligheter for synergier mellom byggningsdelene og ønske om en helhetlig løsning for byggeriet i Klemmaparken innenfor definerte ramme. Med unntak av idrettshallen vil bygget følge passivhusstandard. Idrettshallen vil bygges etter TEK10-standard og vil sannsynligvis være den best isolerte hallen satt opp i nyere tid. Prosjektgruppa har lagt Pilotveilederen til grunn for byggeriet. Rådmannen innstiller på kr For denne rammen bygges idrettshall, basishall, barnehage, opsjon til barnehage samt infrastruktur og uteområde. Avsatt beløp gir store mulighet for å ivareta skolens og idrettens ønsker tilnærmet full ut. Barnehagen kan få omkring 136 plasser. Det vil bygges en fullverdig idrettshall som oppfyller de nye kravene til aktivitetsflate for håndball med tilhørende garderober. Videre bygges det en basishall i forlengelsen av idrettshallen. Det har noe betydning for byggekostnadene om basishallen, idrettshall og barnehage bygges samlet. Et samlet bygg gir sambruksfordeler ved at barnehagen har tilgang til idrettsfasiliteten og idrettshallen får tilgang til kjøkken og møterom i barnehagens arealer. Det anbefales derfor å bygge basishall, barnehagen og idrettshallen samlet. Videre prosess Videre prosess for prosjektet vil gjennomføre følgende faser før endelig vedtak om igangsetting P4 «Vedta oppstart» (i henhold til oppdatert prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter, jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet): D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter Beskrive prosjektets leveranser/produkter i D11 nedbrytningsstruktur Etablere prosjektorganisasjon med D12 inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning

4 D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og D18 oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke D24 kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg P4 Vedta oppstart, politisk sak i kommunestyret Ny politisk sak P4 kommer da til Oppvekst- og kulturkomiteen, Formannskap og Kommunestyret. Prosjektet vil trolig iverksettes i desember. Saksutredning: FAKTA: Harestua sentrum er et område der det planlegges betydelig utvikling de kommende årene, og kommunen forventer betydelig vekst i antall innbyggere. Lunner Allmenning har vært pådriver i utviklingen av Harestua Sentrum, og har vært forslagsstiller for ny områdereguleringsplan for hele sentrumsområdet. Parallelt med reguleringsplanen er det derfor utarbeidet en pilotveileder som gir retningslinjer for utviklingen. Denne har spesielt lagt vekt på at det skal skapes et miljøvennlig sentrum. Reguleringsplanen har planlagt etablering av barnehage og idrettshall mellom Klemma og boligfeltet øst for Harestua skole, og Lunner kommune ønsker å realisere disse byggene som første utbygging med utgangspunkt i den nye reguleringsplanen. Behovet for barnehageplasser fremkommer av vedlegg til ny kommuneplan: «Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur. For barnehage konkret fremkommer det i følgende tabell:

5

6 M2 Konseptfase: D1 - POLITISK MANDAT/JUSTERINGER AV POLITISK VEDTAK Rådmannen gav i oppdrag til Eiendom og infrastruktur ved Prosjektleder Rektor Arild Sandvik, oppgave å utrede følgende alternativer for utbygging: - Ren idrettshall - Idrettshall med barnehage - Idrettshall med bibliotek - Idrettshall med barnehage og bibliotek. Tidlig i prosessen, gjennom politiske avklaringer knyttet til lokalisering av bibliotek og adm. vurdering ble imidlertid oppgaven avgrenset til følgende: - Idrettshall og barnehage bygges separat, som forutsatt i reguleringsplanen. - Idrettshall og barnehage bygges samlet - Prosjektgruppa har gått mange runder for å avklare bestillingen/politisk mandat. Det er utført økonomiske beregninger og analyser, kost/nytte og synergieffekter ved å bygge idrettshall og barnehagen i sammen. - Synergieffekter bygging: - En del av arealene vil kunne benyttes av barnehagen på dagtid og til lag og foreninger på ettermiddag/helg. (Se tegninger) - Avlastningsareal for Harestua SFO - Riggkostander ved samtidig bygging. - Anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører. - Tekniske løsninger samles (SD-anlegg). - Felles teknisk infrastruktur. - Synergieffekter drift og vedlikehold: - En renholds- og vaktmesterbase. - En kompakt bygningskropp.

7 D2 - ØKONOMISKE BEREGNINGER Bygningsdel m2 BTA Kostnad/kv m Sum Idrettshall og barnehage Idrettshall med garderober kr kr Barnehage 1130 kr kr Uteområde inkl. aktivitetspark kr Opsjon barnehage, 2 avd 334 kr kr Opsjon basishall 400 kr kr Sum - Rådmannens innstilling kr Andre opsjoner Opsjon bordtennishall 436 kr Tilskudd passivhus kr 450/kvm Tilskudd hall: 9 mill Tilskudd basishall: 2,5 mill Tilskudd/spillemidler: For å få spillemidler må en holde seg innenfor et minimumskrav for tiltaket. Størrelse på spillebane, lagerplass, garderober spiller inn. Størrelsen på tilskuddet til basishall/bordtennishall er derfor vanskelig å beregne fordi vi tenker oss fellesbruk av garderobeanlegg. Dialogen/forhandlinger med Kulturdepartementet vil avgjøre omfanget. Ut fra erfaringer vil basishallen kunne få henholdsvis.kr 2,5 mill. Det må også opplyses om at kulturdepartementet vurderer å øke tilskuddet til basishaller (str1) til 4 mill. kroner. Beslutningen om dette vil bli tatt den 20/6 d.å. Prosjektgruppa har lagt til en bordtennishall som en opsjon til idrettshallen. Denne er ikke med i rådmannens innstilling. Det kan likevel være nyttig å vite at det ble bygget en et nasjonalt anlegg for bordtennis på Fornebu i fjor til 8 mill. kroner. Dette prosjektet fikk et tilskudd på 2,6 mill. kroner i spillemidler. Prosjektgruppa ser ingen mulighet for å oppføre en idrettshall med tilsvarende kvaliteter som referansehallen (Kleivhallen i Hole) som forutsatt for 36,4 mill. kroner da det har vært en prisstigning etter ferdigstillelse og frem til i dag på 16%. Prosjektgruppa har sett eksempler på realisering av idrettshaller innenfor kostnadsrammen, men da løst ved reduserte kvaliteter knyttet til materialvalg og estetikk. De har derfor valgt å se på idrettshall 36,4 mill (bevilget), barnehage 44,4 mill. (ikke bevilget/prioritert), parkeringsplass / uteområde 5,2 mill. (ikke bevilget/prioritert) som en samlet pott på til sammen 86 mill. I anslått sum for barnehage var det stipulert et volum på 160 barn. Det er krevende å bygge en barnehage med plass til 160 barn for 44,4 mill. Vi har derfor valgt en løsning med en

8 sju-avdelings barnehage med plass til 90 barn. Ved å utnytte arealer i idrettshallen økes dette tallet til 100 barn. Ytterligere kan barnehagen utvides, eventuelt i senere byggetrinn, med 2 avdelinger og totalt romme 136 barn. Rådmannens anbefaler i sin innstilling å bygge hele barnehagen i et byggetrinn. Prosjektgruppa har vurdert flere opsjoner, en basishall (turnhall) i tilknytning til idrettshallen og en hall for bordtennis. Idrettslaget har synliggjort et behov for areal til bordtennis som er lagt inn som opsjon. Opsjonene vil gi ytterligere spillemidler og kunne bygges gunstig fordi garderobeanlegget i idrettshallen da vil være tilgjengelig både for brukere av idrettshallen og basishallen/bordtennishallen. Dette er en opsjon Harestua idrettslag vil arbeide for å finne privat finansiering for å delfinansiere deler av anlegget. Dette vil eventuelt kunne komme til fradrag. Prosjektgruppa tror det er mye å vinne på å realisere denne opsjonen i første byggetrinn.

9 D3 Skisser/tekniske løsninger

10 Dersom en velger å bygge hver for seg: Ved valg av denne løsningen vil inngangspartiet til idrettshallen bli minimalt og ikke kunne brukes til annet enn passasje. Et felles bygg vil gi mulighet for en foaje som kan være et bruksareal for barnehagen/sfo på dagtid og et møtelokale for lag og foreninger på kveldstid. Ved opsjoner kan det se slik ut:

11 Planfaglige konsekvenser ved å bygge idrettshall og barnehage sammen (pbl 12-14) Mindre endring av områdereguleringsplanen: Bygging av idrettshall og barnehage i samme bygg, krever vedtak om mindre planendring, forutsatt at andre hovedformål ikke blir berørt. Det betyr at alt byggeri skjer innenfor de arealene som er avsatt til idrett og/eller barnehage, og ikke berører hovedformål «Grønnstruktur». Mindre planendring vil ikke kreve tid og ressurser av betydning. Endring av områdereguleringsplanen: Dersom bygging av idrettshall og barnehage berører arealformålet «Grønnstruktur» som i gjeldende plan ligger mellom arealet avsatt til idrettshall og arealet avsatt til barnehage, kreves det en ordinær endring av områdereguleringsplanen. En ny planprosess krever tid og ressurser: Tid: ca 3 mnd. Dette inkluderer endring av plandokumenter, offentlig ettersyn og politisk behandling. Kostnader: Betaling til konsulent (arealforvaltning) etter medgått tid. Hovedformålet «Grønnstruktur» har flere hensikter, og bør ikke benyttes til ovennevnte bygg: - Den skal tjene som buffer mot eksisterende bebyggelse i Steinbrøttet - Skal sikre areal til uorganisert lek, turskog for barnehagen og sikre areal til for eksempel skateramper, ishockeybane m.m. - Innehar en snarveg (sti) med bru over Klemma som forbinder skolen og boligbebyggelsen rundt skolen med gangvegsystemene ellers i områdereguleringsplanen og i Stoppestedsplanen.

12 D4 Alternative løsninger 1. Idrettshall med og uten opsjoner 2. Barnehage med og uten opsjon 3. Idrettshall og barnehage i samme bygg 4. Bygge enklere, jfr. hall i Nittedal 5. La være å bygge Å bygge idrettshall og barnehage hver for seg har en viss betydning for byggekostnadene og gir færre sambruksfordeler. Prosjektgruppa har bevisst ikke brukt begrepet idrettsbarnehage, men tror at denne symbiosen gir nye muligheter. Fordelen ved adskilte bygg er at det kan gjennomføres som to prosjekter, men dette antar vi blir dyrere grunnet merkostnader til rigg, prosjektledelse etc. Både Oslo og Nittedal har satt opp haller med en lavere kvadratmeterpris. Dette har bl.a. vært haller ferdigprodusert i metall. Prosjektgruppa mener et slikt bygg ikke er i tråd med vedtatte Pilotveilederen for området både i forhold til estetikk, funksjonalitet, levetid og klima- og energiløsninger. I tillegg er driftskostnader høyere og levetiden kortere. Deler av prosjektgruppa har vært å sett på den nye idrettsanlegget i Rollag. Denne hallen er bygget i massivtre. Rollag har vist at det kan bygges massivtrehaller som kan konkurrere med ferdigproduserte haller. Denne hallen har i tillegg det estetiske uttrykket Pilotveilederen beskriver.

13 D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning: Det er etablert en prosjektgruppe, P208, med rektor ved Harestua skole som prosjektleder i konseptfasen. Det er avholdt 6 prosjektmøter etter at arkitekt ble engasjert. Harestua idrettslag har hatt et fast medlem i gruppa, og Idrettsrådet har vært invitert og fått tilsendt referater. Videre har leder frontet prosjektet i lokalavisen Hadeland for å gi flere muligheter til å komme med innspill. Skolens behov for kroppsøvingsarealer har vært førende for prosjektet. Det er avholdt følgende møter og befaringer: - Orienteringsmøte om bygningsmyndighetenes krav til idrettshall med mer. - 6 prosjekteringsmøter med samlet arbeidsgruppe. - Presentasjon av referanseprosjekter, gitt at Fremtidens bygder* - Møte med ledergruppen vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner - Møte med Byggesak og arealforvaltning vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner. - Befaringer til idrettshall i Rollag, til idrettshaller og idrettsbarnehager i Osloområdet - Møte med ansvarlige for barnehager vedrørende romprogram og organisering av barnehagen *Harestua er en av sju piloter i det nasjonale prosjektet Fremtidens bygder. Prosjektets har som mål å gjøre bygder og mindre tettsteder til gode og attraktive forbilder ved bruk av bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling.

14 D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet Faktorer som påvirker byggekostnader: En rekke faktorer vil påvirke prosjektets totalkostnader. Markedssituasjon: Det er forholdsvis store variasjoner i byggekostnader for prosjekter som burde være sammenlignbare. Markedssituasjonene, grad av konkurranse mellom entreprenørene, spiller uten tvil en stor rolle for totalkostnadene. Byggemetode og kvalitet: Kjente løsninger og enkle løsninger gir naturlig nok lavere byggekostnader og motsatt vil pilotløsninger og høy kvalitet normalt øke kostnaden. Entrepriseform: I hvilken grad entrepriseform og gjennomføringsmetode påvirker kostnadene er vanskelig å tallfeste. Arbeidsgruppen har imidlertid merket seg at prosessen som er benyttet ved bygging av Rollaghallen. I den videreprosessen oppfordres det derfor til å vurdere entreprisemodell. Byggetid/ byggefaser: Det vil normalt gi lavere kostnader å bygge hall og barnehage samtidig. Dette er imidlertid ingen absolutt sannhet. Bygging av hall og barnehage separat kan trekke til seg mindre eller mer spesialiserte entreprenører, og dette kan kompensere for stordriftsfordelene. Det vil bli arbeidet videre med å utrede kostnader knyttet til bygging i tre i forprosjektet.

15 D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser Pilotveileder: Etter møte med administrasjonen er det trukket følgende konklusjoner fra Pilotveilederen - Byggene skal ha passivhusnivå. - Hallen skal ha bæresystem av treverk. Tre skal i størst mulig grad benyttes også i resterende bygningselementer, men det skal velges kjente og preaksepterte løsninger. - Det må velges løsninger som gir normale byggekostnader. Dette må imidlertid ses i sammenheng med drift og vedlikeholdkostnader. - Det må lages løsninger som gir sikker og effektiv trafikkavvikling. Det må tas høyde for normalt personbilbruk. Pilotveileder ønsker stedsutvikling der det legges til rette for redusert bilbruk. - Ved utforming av uteareal, herunder parkering, skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep. Parkering må ikke nødvendigvis asfalteres, men må ha tilfredsstillende bærelag, drenering og avrenning og utforming som er gunstig for drift og vedlikehold. Lunner kommune har satt seg mål om sterk befolkningsvekst. For å lykkes med dette, må kommunen framstå som attraktiv i forhold til bosetting av nye innbyggere og vi må evne å gi den økningen i tjenestetilbudet som en vekst i befolkningen tilsier. Utbygging av Sagparken er det som planlegges realisert først. Det er viktig at det aktuelle området oppleves som bra både i forhold til nærhet til barnehage og skole, muligheter for aktiviteter både i idrettshall og på idrettsanlegget ved skolen. Klemmaparken vil kunne utvikles til et område som kan gi rom for fysisk aktivitet i en aktivitetspark og det kan legges til rette slik at det blir en naturlig møteplass for innbyggerne. På denne måten understøtter dette folkehelseperspektivet i samfunnsutviklingen på Harestua. Det er uttrykt i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel at kommunen skal understøtte tettstedsutvikling ved fortrinnsvis å lokalisere nye tjenestetilbud til for eksempel Harestua. Kommunale tjenestetilbud lagt til tettsteder skaper i selv aktivitet og grunnlag for videre vekst.

16 D8 Driftskonsekvenser Bygninger med passivhusstandard, energiklasse A eller B vil ha lavere driftskostnader til oppvarming enn vanlig. Vi antar at vedlikeholdsutgiftene er lavere når en velger tre, som byggemateriale, framfor billige alternative løsninger. P208- OVERSIKT OVER ANTATTE DRIFTKOSTNADER PR. M2 IDRESSHALL/ BARNEHAGE P208 Kontoplan m2 bygg Årlig kostnad pr. m2/ BTA Sum Barnehage Forvaltning , ,50 Drift , ,80 Renhold , ,90 Energi , ,30 Vedlikehold- planlagt , ,60 Vedlikehold- utskiftninger , ,50 Sum FDV 1177, ,60 Idrettshall Forvaltning , ,50 Drift , ,55 Renhold , ,95 Energi , ,85 Vedlikehold- planlagt , ,95 Vedlikehold- utskiftninger , ,05 Sum FDV 1355, ,85 Sum til sammen pr. år ,45 Gjennomsnitt barnehage/ idrettshall pr. m2/ år 1 289, P208- OVERSIKT OVER ANTATTE PERSONALKOSTNADER NYTT BYGGERI Barnehage Sum årlige driftskostnader

17 Lånekostnader: P 208 Idrettshall Harestua med barnehage Vi forutsetter i disse beregninger at kompensasjon av merverdiavgift på prosjektet gjelder alle utgifter.. Det innebærer liten grad av egenregi Dette innebærer også at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Vi forutsetter videre fullt tilskudd på barnehage for bygging av passivhus. Maksimal støtte er 60% av prosjektets merkostnader oppad begrenset til kr 450 pr m2 Tilskudd Idrettshall 9 mill, basishall 2,5 mill og bordtennis 2,7 mill ifølge prosjektleder Hall, bhg med to ekstra avd.basishall Hall og bhg i ett uten opsjoner Totale utgifter Allerede bevilget Tilleggsbevilgning (prgnose før endelig detaljprosjektering Finansieres som følger Merverdiavgiftskompensasjon Tilskudd passivhus (barnehage) Tilskudd idrettshall, bordtennishall, basishall Lånefinansieres (40 år) Sum finansiering Kapitalutgifter i år 1 ved 4% rente og 40 års levetid (serielån) Gjennomsnittelig kapitalkostnad pr år i 40 år ved 4% rente (serielån) P 208 Idrettshall Harestua med barnehage uten opsjoner Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt

18 MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra Spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd passivhus Totalkostn kr 450 pr m2 Tilskudd idrettshall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie ,0 % P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet

19 Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Lånebeløp Avdrag 40 år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Antall Lånebeløp år Rente Annuitet Snitt serie ,0 % P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall og bordtennishall Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt kr MVA - kompensasjon

20 Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie ,0 %

21 Annet SFO-kapasiteten på Harestua skole er sprengt (bygd for 50 barn, i dag er det 115). Skolen ønsker å se på muligheten for å kunne legge deler av SFOtilbudet til idrettshallen, enten i skolens regi eller drevet av idrettslag e.l. Ved å bygge hall og bhg sammen, øke fellesarealer, samt realisere opsjonen på basishall vil man kunne ha SFO for 3-4 klasse (eller organisere det som todelt SFO, vanlig og idrett) da vil det være rom for både barnehage og SFO samtidig. Idretts-SFO kan enten driftes av skolen, i samarbeid med idrettslaget eller andre ved at idrettshallen fungerer som avlastningsareal for dagens sfo. Om man velger å bygge ut bhg til 7 avdelingers barnehage vil en eller to avdelinger av bhg kunne benyttes som base for SFO inntil det blir behov for barnehageplassene.

22 Konklusjon med begrunnelse. Prosjektgruppa er enstemmig i forslaget om å legge idrettshall og barnehage i samme bygg, først og fremst på grunn av synergieffekten og mulighetene et slikt felles bygg skaper. Dette vil dessuten bli en annerledes barnehage med uante muligheter. Vi håper også at dette bygget vil kunne berike lokalsamfunnet og bli en møteplass for folk i alle aldersgrupper. Ved å realisere opsjonene nå skaper man muligheter for å løse utfordringene på SFO, håndtere forventet behov for barnehageplasser og bidra aktivt til å understøtte folkehelse og ungdomsarbeid drevet av det lokale idrettslaget. En basishall vil gjøre arbeidsforholdene til læreplanens kompetansemål i kroppsøving særdeles gode. Denne hallen vil barnehagen og sfo også ha stor nytte av. Anbefalt innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig deltaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr , som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteomeråde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. Alternativ innstilling: A. Delt løsning mellom barnehage og hall inkl. opsjoner Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 111,9 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. SFO for 3. og 4 klasse. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Et bordtennisrom Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. B. Samlet byggeri innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter:

23 - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 100 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. C. Barnehage og hall realisert hver for seg innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. D. Barnehage og hall realisert i et bygg med redusert krav til kvalitet og estetikk. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Pilotveileder krav til kvalitet og estetikk legges ikke til grunn. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg som innbefatter: - Ren idrettshall med garderober bygget etter enkleste standard - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Eksiterende vei benyttes som den er idag men oppgraderes med gangvei Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Arealskjema Harestua Idrettshall og barnehage Idrettshall og barnehage Et mulighetsstudie. Arkitekt Ove Mork Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

24 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE

UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE Arkivsaksnr.: 11/286-32 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret:

I henhold til kommunens økonomireglement og milepælsplan gjøres P4-vedtak for prosjekt P402 Omlegging av Elvefaret: Arkivsaksnr.: 14/751-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Arild Sandvik P4-VEDTAK - OMLEGGING AV ELVEFARET Hjemmel: Kommunestyrets vedtak 49/13 av 20.6.2013 Tiltaket er en del av Kommuneplanens arealdel 2013-24

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1396-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Saksframlegg - orientering Klemmaparken Hjemmel: Rådmannens innstilling: Orienteringen tas til etterretning, og P208 Klemmaparken

Detaljer

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

Vedlegg til Kommunedelplan omsorg

Vedlegg til Kommunedelplan omsorg Vedlegg til Kommunedelplan omsorg Beregningsgrunnlag for 5 investeringstiltak Arkivsaksnr. 07/226-79 Omsorgs- og avlastningsboliger Skolevegen, Harestua Rammekostnad pr. 16.08.2012 kr 61 000 000 inkl mva

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 05.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/335 - Arkivnr.: Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud P208 Klemmaparken, fremmes for P4b vedtak i henhold til prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 7884/16 Ark.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder Rønnaug Egge Braastad P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det igangsettes

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA. Hjemmel: ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Arkivsaksnr.: 15/1492-4 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE - GRANLY - GRUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1492-29 Arkivnr.: D11 Saksbehandler: Avdelingsleder, Atle Hermansen

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo PILOTVEILEDER FOR UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM. Lovhjemmel: Klageadgang: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo PILOTVEILEDER FOR UTVIKLING AV HARESTUA SENTRUM. Lovhjemmel: Klageadgang: Rådmannens innstilling: Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/2123-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel:

Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 08/761-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Ordfører, Anders Larmerud RV 4-STRATEGI FRAMOVER Hjemmel: Ordføreres innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Lunner kommune ber

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1797-15 Arkivnr.: 613 &53 Saksbehandler: Fagleder plan og utvikling, Guri Kjærem P304-Frøystadtunet fremmes for P4 b vedtak iht prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTET:

MANDAT FOR PROSJEKTET: BYGLAND KOMMUNE PRESENTASJON AV RESULTAT FRA BYGGEKOMITE FOR IDRETTSHALL I KOMMUNESTYRET 7.OKTOBER 20. AV FRANTZ NILSEN, ØKONOMISJEF OG TOR KASIN, FORMANN I BYGGEKOMITEN. MANDAT FOR PROSJEKTET: Vedtak:

Detaljer

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan «Stedsutviklingsveileder for Harestua» Sentrum næring - friområder Prosjektplan 02.09.2013 Innhold 1 Bakgrunn for prosjektet... 3 2 Prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 3.1 Ansvarsforhold... 5

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.04.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Atle Holmstykket ROA BARNEHAGE OPPGRADERING (REF. P201) Hjemmel:

Saksbehandler: Atle Holmstykket ROA BARNEHAGE OPPGRADERING (REF. P201) Hjemmel: Arkivsaksnr.: 13/1550-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Atle Holmstykket ROA BARNEHAGE OPPGRADERING (REF. P201) Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedtatt budsjettramme for utbygging av Roa barnehage, som eget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm NB! Mva er vesentlige beløp Byggekostnad på kr 100 mill kr 25 mill i mva (25% av vederlaget) Mva lovene er «nådeløse»:

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

173/617 UTVIDELSE AV EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE - JUSTERING AV ØKONOMISK RAMME, 2 GANGS BEHANDLING

173/617 UTVIDELSE AV EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE - JUSTERING AV ØKONOMISK RAMME, 2 GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/1704-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Avdelingsingeniør, Atle Holmstykket 173/617 UTVIDELSE AV EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE - JUSTERING AV ØKONOMISK RAMME, 2 GANGS BEHANDLING Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/932-11 Arkivnr.: 223 C Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad TILDELING AV MIDLER FOR KULTURFONDET I 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Følgende

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer