Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208."

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/757-2 Arkivnr.: Saksbehandler: rektor, Arild Sandvik P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr , som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført.

2 Sammendrag: Som rådmannen har orientert om til komiteen og formannskapet/kommunestyre, har vedtaket om realisering av idrettshall blitt satt på vent til det er gjennomført en helhetlig vurdering av kommunalt byggeri i Klemmaparken. Dette ble det redegjort for i Oppvekst og kulturkomiteen og Formannskapet våren I denne redegjørelsen ble det pekt på muligheten av å se på et samlet byggeri av vedtatt idrettshall som også ivaretar behov for økt barnehagekapasitet. Vi viser til konsekvenser av demografisk utvikling i Lunner og i særdeleshet på Harestua. Denne prosessen er så gjennomført som følger (i henhold til adm. forslag til revidert Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet) D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. D4 Alternative løsninger D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Denne saken som leder til et P3 vedtak om «Oppstart detaljprosjektering» er bygd på denne strukturen.

3 Rådmannen har valgt å se samlet på rammen for idrettshall, barnehage og uteområde, i alt 86 mill. som bygger på følgende: 36,4 mill vedtatt ramme til Idrettshall ,2 mill foreslått i økonomiplanen for , innplassert i Ikke medtatt i økonomiplanen for ,4 mill ikke prioritert* investeringsramme for ny barnehage på Harestua. * Innstilt fra komiteen, ikke medtatt i vedtatt økonomiplan for I tillegg vil det være behov for å koordinere bygging av ny vei, med 11 mill investeringsramme, for omlegging av vei rundt Klemmaparken med tilhørende infrastruktur. P 209 er planlagt gjennomført i 2014 Summen 86 millioner ble med den bakgrunn lagt til grunn for det videre arbeidet. Anslaget spesielt for Idrettshallen har etter fastsettelse hatt en prisstigning frem til nå på 16%. (Rammen på 36,4 mill. til idrettshall ble vedtatt på bakgrunn av byggekostnadene knyttet til Kleivhallen i Hole) Vi har derfor sett på muligheter for synergier mellom byggningsdelene og ønske om en helhetlig løsning for byggeriet i Klemmaparken innenfor definerte ramme. Med unntak av idrettshallen vil bygget følge passivhusstandard. Idrettshallen vil bygges etter TEK10-standard og vil sannsynligvis være den best isolerte hallen satt opp i nyere tid. Prosjektgruppa har lagt Pilotveilederen til grunn for byggeriet. Rådmannen innstiller på kr For denne rammen bygges idrettshall, basishall, barnehage, opsjon til barnehage samt infrastruktur og uteområde. Avsatt beløp gir store mulighet for å ivareta skolens og idrettens ønsker tilnærmet full ut. Barnehagen kan få omkring 136 plasser. Det vil bygges en fullverdig idrettshall som oppfyller de nye kravene til aktivitetsflate for håndball med tilhørende garderober. Videre bygges det en basishall i forlengelsen av idrettshallen. Det har noe betydning for byggekostnadene om basishallen, idrettshall og barnehage bygges samlet. Et samlet bygg gir sambruksfordeler ved at barnehagen har tilgang til idrettsfasiliteten og idrettshallen får tilgang til kjøkken og møterom i barnehagens arealer. Det anbefales derfor å bygge basishall, barnehagen og idrettshallen samlet. Videre prosess Videre prosess for prosjektet vil gjennomføre følgende faser før endelig vedtak om igangsetting P4 «Vedta oppstart» (i henhold til oppdatert prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter, jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet): D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter Beskrive prosjektets leveranser/produkter i D11 nedbrytningsstruktur Etablere prosjektorganisasjon med D12 inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning

4 D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og D18 oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke D24 kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg P4 Vedta oppstart, politisk sak i kommunestyret Ny politisk sak P4 kommer da til Oppvekst- og kulturkomiteen, Formannskap og Kommunestyret. Prosjektet vil trolig iverksettes i desember. Saksutredning: FAKTA: Harestua sentrum er et område der det planlegges betydelig utvikling de kommende årene, og kommunen forventer betydelig vekst i antall innbyggere. Lunner Allmenning har vært pådriver i utviklingen av Harestua Sentrum, og har vært forslagsstiller for ny områdereguleringsplan for hele sentrumsområdet. Parallelt med reguleringsplanen er det derfor utarbeidet en pilotveileder som gir retningslinjer for utviklingen. Denne har spesielt lagt vekt på at det skal skapes et miljøvennlig sentrum. Reguleringsplanen har planlagt etablering av barnehage og idrettshall mellom Klemma og boligfeltet øst for Harestua skole, og Lunner kommune ønsker å realisere disse byggene som første utbygging med utgangspunkt i den nye reguleringsplanen. Behovet for barnehageplasser fremkommer av vedlegg til ny kommuneplan: «Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur. For barnehage konkret fremkommer det i følgende tabell:

5

6 M2 Konseptfase: D1 - POLITISK MANDAT/JUSTERINGER AV POLITISK VEDTAK Rådmannen gav i oppdrag til Eiendom og infrastruktur ved Prosjektleder Rektor Arild Sandvik, oppgave å utrede følgende alternativer for utbygging: - Ren idrettshall - Idrettshall med barnehage - Idrettshall med bibliotek - Idrettshall med barnehage og bibliotek. Tidlig i prosessen, gjennom politiske avklaringer knyttet til lokalisering av bibliotek og adm. vurdering ble imidlertid oppgaven avgrenset til følgende: - Idrettshall og barnehage bygges separat, som forutsatt i reguleringsplanen. - Idrettshall og barnehage bygges samlet - Prosjektgruppa har gått mange runder for å avklare bestillingen/politisk mandat. Det er utført økonomiske beregninger og analyser, kost/nytte og synergieffekter ved å bygge idrettshall og barnehagen i sammen. - Synergieffekter bygging: - En del av arealene vil kunne benyttes av barnehagen på dagtid og til lag og foreninger på ettermiddag/helg. (Se tegninger) - Avlastningsareal for Harestua SFO - Riggkostander ved samtidig bygging. - Anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører. - Tekniske løsninger samles (SD-anlegg). - Felles teknisk infrastruktur. - Synergieffekter drift og vedlikehold: - En renholds- og vaktmesterbase. - En kompakt bygningskropp.

7 D2 - ØKONOMISKE BEREGNINGER Bygningsdel m2 BTA Kostnad/kv m Sum Idrettshall og barnehage Idrettshall med garderober kr kr Barnehage 1130 kr kr Uteområde inkl. aktivitetspark kr Opsjon barnehage, 2 avd 334 kr kr Opsjon basishall 400 kr kr Sum - Rådmannens innstilling kr Andre opsjoner Opsjon bordtennishall 436 kr Tilskudd passivhus kr 450/kvm Tilskudd hall: 9 mill Tilskudd basishall: 2,5 mill Tilskudd/spillemidler: For å få spillemidler må en holde seg innenfor et minimumskrav for tiltaket. Størrelse på spillebane, lagerplass, garderober spiller inn. Størrelsen på tilskuddet til basishall/bordtennishall er derfor vanskelig å beregne fordi vi tenker oss fellesbruk av garderobeanlegg. Dialogen/forhandlinger med Kulturdepartementet vil avgjøre omfanget. Ut fra erfaringer vil basishallen kunne få henholdsvis.kr 2,5 mill. Det må også opplyses om at kulturdepartementet vurderer å øke tilskuddet til basishaller (str1) til 4 mill. kroner. Beslutningen om dette vil bli tatt den 20/6 d.å. Prosjektgruppa har lagt til en bordtennishall som en opsjon til idrettshallen. Denne er ikke med i rådmannens innstilling. Det kan likevel være nyttig å vite at det ble bygget en et nasjonalt anlegg for bordtennis på Fornebu i fjor til 8 mill. kroner. Dette prosjektet fikk et tilskudd på 2,6 mill. kroner i spillemidler. Prosjektgruppa ser ingen mulighet for å oppføre en idrettshall med tilsvarende kvaliteter som referansehallen (Kleivhallen i Hole) som forutsatt for 36,4 mill. kroner da det har vært en prisstigning etter ferdigstillelse og frem til i dag på 16%. Prosjektgruppa har sett eksempler på realisering av idrettshaller innenfor kostnadsrammen, men da løst ved reduserte kvaliteter knyttet til materialvalg og estetikk. De har derfor valgt å se på idrettshall 36,4 mill (bevilget), barnehage 44,4 mill. (ikke bevilget/prioritert), parkeringsplass / uteområde 5,2 mill. (ikke bevilget/prioritert) som en samlet pott på til sammen 86 mill. I anslått sum for barnehage var det stipulert et volum på 160 barn. Det er krevende å bygge en barnehage med plass til 160 barn for 44,4 mill. Vi har derfor valgt en løsning med en

8 sju-avdelings barnehage med plass til 90 barn. Ved å utnytte arealer i idrettshallen økes dette tallet til 100 barn. Ytterligere kan barnehagen utvides, eventuelt i senere byggetrinn, med 2 avdelinger og totalt romme 136 barn. Rådmannens anbefaler i sin innstilling å bygge hele barnehagen i et byggetrinn. Prosjektgruppa har vurdert flere opsjoner, en basishall (turnhall) i tilknytning til idrettshallen og en hall for bordtennis. Idrettslaget har synliggjort et behov for areal til bordtennis som er lagt inn som opsjon. Opsjonene vil gi ytterligere spillemidler og kunne bygges gunstig fordi garderobeanlegget i idrettshallen da vil være tilgjengelig både for brukere av idrettshallen og basishallen/bordtennishallen. Dette er en opsjon Harestua idrettslag vil arbeide for å finne privat finansiering for å delfinansiere deler av anlegget. Dette vil eventuelt kunne komme til fradrag. Prosjektgruppa tror det er mye å vinne på å realisere denne opsjonen i første byggetrinn.

9 D3 Skisser/tekniske løsninger

10 Dersom en velger å bygge hver for seg: Ved valg av denne løsningen vil inngangspartiet til idrettshallen bli minimalt og ikke kunne brukes til annet enn passasje. Et felles bygg vil gi mulighet for en foaje som kan være et bruksareal for barnehagen/sfo på dagtid og et møtelokale for lag og foreninger på kveldstid. Ved opsjoner kan det se slik ut:

11 Planfaglige konsekvenser ved å bygge idrettshall og barnehage sammen (pbl 12-14) Mindre endring av områdereguleringsplanen: Bygging av idrettshall og barnehage i samme bygg, krever vedtak om mindre planendring, forutsatt at andre hovedformål ikke blir berørt. Det betyr at alt byggeri skjer innenfor de arealene som er avsatt til idrett og/eller barnehage, og ikke berører hovedformål «Grønnstruktur». Mindre planendring vil ikke kreve tid og ressurser av betydning. Endring av områdereguleringsplanen: Dersom bygging av idrettshall og barnehage berører arealformålet «Grønnstruktur» som i gjeldende plan ligger mellom arealet avsatt til idrettshall og arealet avsatt til barnehage, kreves det en ordinær endring av områdereguleringsplanen. En ny planprosess krever tid og ressurser: Tid: ca 3 mnd. Dette inkluderer endring av plandokumenter, offentlig ettersyn og politisk behandling. Kostnader: Betaling til konsulent (arealforvaltning) etter medgått tid. Hovedformålet «Grønnstruktur» har flere hensikter, og bør ikke benyttes til ovennevnte bygg: - Den skal tjene som buffer mot eksisterende bebyggelse i Steinbrøttet - Skal sikre areal til uorganisert lek, turskog for barnehagen og sikre areal til for eksempel skateramper, ishockeybane m.m. - Innehar en snarveg (sti) med bru over Klemma som forbinder skolen og boligbebyggelsen rundt skolen med gangvegsystemene ellers i områdereguleringsplanen og i Stoppestedsplanen.

12 D4 Alternative løsninger 1. Idrettshall med og uten opsjoner 2. Barnehage med og uten opsjon 3. Idrettshall og barnehage i samme bygg 4. Bygge enklere, jfr. hall i Nittedal 5. La være å bygge Å bygge idrettshall og barnehage hver for seg har en viss betydning for byggekostnadene og gir færre sambruksfordeler. Prosjektgruppa har bevisst ikke brukt begrepet idrettsbarnehage, men tror at denne symbiosen gir nye muligheter. Fordelen ved adskilte bygg er at det kan gjennomføres som to prosjekter, men dette antar vi blir dyrere grunnet merkostnader til rigg, prosjektledelse etc. Både Oslo og Nittedal har satt opp haller med en lavere kvadratmeterpris. Dette har bl.a. vært haller ferdigprodusert i metall. Prosjektgruppa mener et slikt bygg ikke er i tråd med vedtatte Pilotveilederen for området både i forhold til estetikk, funksjonalitet, levetid og klima- og energiløsninger. I tillegg er driftskostnader høyere og levetiden kortere. Deler av prosjektgruppa har vært å sett på den nye idrettsanlegget i Rollag. Denne hallen er bygget i massivtre. Rollag har vist at det kan bygges massivtrehaller som kan konkurrere med ferdigproduserte haller. Denne hallen har i tillegg det estetiske uttrykket Pilotveilederen beskriver.

13 D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning: Det er etablert en prosjektgruppe, P208, med rektor ved Harestua skole som prosjektleder i konseptfasen. Det er avholdt 6 prosjektmøter etter at arkitekt ble engasjert. Harestua idrettslag har hatt et fast medlem i gruppa, og Idrettsrådet har vært invitert og fått tilsendt referater. Videre har leder frontet prosjektet i lokalavisen Hadeland for å gi flere muligheter til å komme med innspill. Skolens behov for kroppsøvingsarealer har vært førende for prosjektet. Det er avholdt følgende møter og befaringer: - Orienteringsmøte om bygningsmyndighetenes krav til idrettshall med mer. - 6 prosjekteringsmøter med samlet arbeidsgruppe. - Presentasjon av referanseprosjekter, gitt at Fremtidens bygder* - Møte med ledergruppen vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner - Møte med Byggesak og arealforvaltning vedrørende pilotveilederens krav og intensjoner. - Befaringer til idrettshall i Rollag, til idrettshaller og idrettsbarnehager i Osloområdet - Møte med ansvarlige for barnehager vedrørende romprogram og organisering av barnehagen *Harestua er en av sju piloter i det nasjonale prosjektet Fremtidens bygder. Prosjektets har som mål å gjøre bygder og mindre tettsteder til gode og attraktive forbilder ved bruk av bærekraftig- og klimavennlig stedsutvikling.

14 D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet Faktorer som påvirker byggekostnader: En rekke faktorer vil påvirke prosjektets totalkostnader. Markedssituasjon: Det er forholdsvis store variasjoner i byggekostnader for prosjekter som burde være sammenlignbare. Markedssituasjonene, grad av konkurranse mellom entreprenørene, spiller uten tvil en stor rolle for totalkostnadene. Byggemetode og kvalitet: Kjente løsninger og enkle løsninger gir naturlig nok lavere byggekostnader og motsatt vil pilotløsninger og høy kvalitet normalt øke kostnaden. Entrepriseform: I hvilken grad entrepriseform og gjennomføringsmetode påvirker kostnadene er vanskelig å tallfeste. Arbeidsgruppen har imidlertid merket seg at prosessen som er benyttet ved bygging av Rollaghallen. I den videreprosessen oppfordres det derfor til å vurdere entreprisemodell. Byggetid/ byggefaser: Det vil normalt gi lavere kostnader å bygge hall og barnehage samtidig. Dette er imidlertid ingen absolutt sannhet. Bygging av hall og barnehage separat kan trekke til seg mindre eller mer spesialiserte entreprenører, og dette kan kompensere for stordriftsfordelene. Det vil bli arbeidet videre med å utrede kostnader knyttet til bygging i tre i forprosjektet.

15 D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser Pilotveileder: Etter møte med administrasjonen er det trukket følgende konklusjoner fra Pilotveilederen - Byggene skal ha passivhusnivå. - Hallen skal ha bæresystem av treverk. Tre skal i størst mulig grad benyttes også i resterende bygningselementer, men det skal velges kjente og preaksepterte løsninger. - Det må velges løsninger som gir normale byggekostnader. Dette må imidlertid ses i sammenheng med drift og vedlikeholdkostnader. - Det må lages løsninger som gir sikker og effektiv trafikkavvikling. Det må tas høyde for normalt personbilbruk. Pilotveileder ønsker stedsutvikling der det legges til rette for redusert bilbruk. - Ved utforming av uteareal, herunder parkering, skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep. Parkering må ikke nødvendigvis asfalteres, men må ha tilfredsstillende bærelag, drenering og avrenning og utforming som er gunstig for drift og vedlikehold. Lunner kommune har satt seg mål om sterk befolkningsvekst. For å lykkes med dette, må kommunen framstå som attraktiv i forhold til bosetting av nye innbyggere og vi må evne å gi den økningen i tjenestetilbudet som en vekst i befolkningen tilsier. Utbygging av Sagparken er det som planlegges realisert først. Det er viktig at det aktuelle området oppleves som bra både i forhold til nærhet til barnehage og skole, muligheter for aktiviteter både i idrettshall og på idrettsanlegget ved skolen. Klemmaparken vil kunne utvikles til et område som kan gi rom for fysisk aktivitet i en aktivitetspark og det kan legges til rette slik at det blir en naturlig møteplass for innbyggerne. På denne måten understøtter dette folkehelseperspektivet i samfunnsutviklingen på Harestua. Det er uttrykt i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel at kommunen skal understøtte tettstedsutvikling ved fortrinnsvis å lokalisere nye tjenestetilbud til for eksempel Harestua. Kommunale tjenestetilbud lagt til tettsteder skaper i selv aktivitet og grunnlag for videre vekst.

16 D8 Driftskonsekvenser Bygninger med passivhusstandard, energiklasse A eller B vil ha lavere driftskostnader til oppvarming enn vanlig. Vi antar at vedlikeholdsutgiftene er lavere når en velger tre, som byggemateriale, framfor billige alternative løsninger. P208- OVERSIKT OVER ANTATTE DRIFTKOSTNADER PR. M2 IDRESSHALL/ BARNEHAGE P208 Kontoplan m2 bygg Årlig kostnad pr. m2/ BTA Sum Barnehage Forvaltning , ,50 Drift , ,80 Renhold , ,90 Energi , ,30 Vedlikehold- planlagt , ,60 Vedlikehold- utskiftninger , ,50 Sum FDV 1177, ,60 Idrettshall Forvaltning , ,50 Drift , ,55 Renhold , ,95 Energi , ,85 Vedlikehold- planlagt , ,95 Vedlikehold- utskiftninger , ,05 Sum FDV 1355, ,85 Sum til sammen pr. år ,45 Gjennomsnitt barnehage/ idrettshall pr. m2/ år 1 289, P208- OVERSIKT OVER ANTATTE PERSONALKOSTNADER NYTT BYGGERI Barnehage Sum årlige driftskostnader

17 Lånekostnader: P 208 Idrettshall Harestua med barnehage Vi forutsetter i disse beregninger at kompensasjon av merverdiavgift på prosjektet gjelder alle utgifter.. Det innebærer liten grad av egenregi Dette innebærer også at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Vi forutsetter videre fullt tilskudd på barnehage for bygging av passivhus. Maksimal støtte er 60% av prosjektets merkostnader oppad begrenset til kr 450 pr m2 Tilskudd Idrettshall 9 mill, basishall 2,5 mill og bordtennis 2,7 mill ifølge prosjektleder Hall, bhg med to ekstra avd.basishall Hall og bhg i ett uten opsjoner Totale utgifter Allerede bevilget Tilleggsbevilgning (prgnose før endelig detaljprosjektering Finansieres som følger Merverdiavgiftskompensasjon Tilskudd passivhus (barnehage) Tilskudd idrettshall, bordtennishall, basishall Lånefinansieres (40 år) Sum finansiering Kapitalutgifter i år 1 ved 4% rente og 40 års levetid (serielån) Gjennomsnittelig kapitalkostnad pr år i 40 år ved 4% rente (serielån) P 208 Idrettshall Harestua med barnehage uten opsjoner Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt

18 MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra Spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd passivhus Totalkostn kr 450 pr m2 Tilskudd idrettshall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie ,0 % P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt MVA - kompensasjon Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet

19 Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Lånebeløp Avdrag 40 år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Antall Lånebeløp år Rente Annuitet Snitt serie ,0 % P 208 Idrettshall Harestua med barnehage og 2 ekstra avdelinger. I tillegg basishall og bordtennishall Rammekostnad pr kr inkl mva Allerede bevilget til prosjektet Hvorav lån Hvorav mva.komp Tilleggsfinansiering ved valg av prosjekt kr MVA - kompensasjon

20 Vi forutsetter momskompensasjon på hele prosjektet. Dette innebærer at bygget ikke skal leies ut nevneverdig mot vederlag. Eks mva Mva Inkl mva Beregning av MVA i prosjektet Totalkostnad med fratrekk av Tilskudd fra spillemidler og MVA kompensasjon Tilskudd Tilskudd passivhus idrettshall, Totalkostn kr 450 pr m2 basishall og bordtennishall Mva.komp Lånefinansieres Beregning av renter og avdrag NB: Serielån Avdrag 40 Lånebeløp år Rente 4 % Kap utg år Gjennomsnittlige årlige utgifter og inntekter over prosjektets levetid Lånebeløp Antall år Rente Annuitet Snitt serie ,0 %

21 Annet SFO-kapasiteten på Harestua skole er sprengt (bygd for 50 barn, i dag er det 115). Skolen ønsker å se på muligheten for å kunne legge deler av SFOtilbudet til idrettshallen, enten i skolens regi eller drevet av idrettslag e.l. Ved å bygge hall og bhg sammen, øke fellesarealer, samt realisere opsjonen på basishall vil man kunne ha SFO for 3-4 klasse (eller organisere det som todelt SFO, vanlig og idrett) da vil det være rom for både barnehage og SFO samtidig. Idretts-SFO kan enten driftes av skolen, i samarbeid med idrettslaget eller andre ved at idrettshallen fungerer som avlastningsareal for dagens sfo. Om man velger å bygge ut bhg til 7 avdelingers barnehage vil en eller to avdelinger av bhg kunne benyttes som base for SFO inntil det blir behov for barnehageplassene.

22 Konklusjon med begrunnelse. Prosjektgruppa er enstemmig i forslaget om å legge idrettshall og barnehage i samme bygg, først og fremst på grunn av synergieffekten og mulighetene et slikt felles bygg skaper. Dette vil dessuten bli en annerledes barnehage med uante muligheter. Vi håper også at dette bygget vil kunne berike lokalsamfunnet og bli en møteplass for folk i alle aldersgrupper. Ved å realisere opsjonene nå skaper man muligheter for å løse utfordringene på SFO, håndtere forventet behov for barnehageplasser og bidra aktivt til å understøtte folkehelse og ungdomsarbeid drevet av det lokale idrettslaget. En basishall vil gjøre arbeidsforholdene til læreplanens kompetansemål i kroppsøving særdeles gode. Denne hallen vil barnehagen og sfo også ha stor nytte av. Anbefalt innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig deltaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr , som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteomeråde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. Alternativ innstilling: A. Delt løsning mellom barnehage og hall inkl. opsjoner Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 111,9 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde inkl. SFO for 3. og 4 klasse. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) - Et bordtennisrom Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. B. Samlet byggeri innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter:

23 - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 100 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. C. Barnehage og hall realisert hver for seg innenfor opprinnelig ramme. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges hver for seg, slik arealplan viser. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg med en samlet antatt kostnad på kr. 86 millioner som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. D. Barnehage og hall realisert i et bygg med redusert krav til kvalitet og estetikk. Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Pilotveileder krav til kvalitet og estetikk legges ikke til grunn. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen og bhg som innbefatter: - Ren idrettshall med garderober bygget etter enkleste standard - Barnehage for 90 plasser/barn over 3 år (5 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Eksiterende vei benyttes som den er idag men oppgraderes med gangvei Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Arealskjema Harestua Idrettshall og barnehage Idrettshall og barnehage Et mulighetsstudie. Arkitekt Ove Mork Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til:

24 Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70 Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1) Det vedtas at man går videre med alternativ A, presentert i saksutredningen.

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Hjemmel: Vedtak i kommunestyret 2008 og avklaring om prosess med adhoc utvalget for Kommunedelplan kultur. Notat om gymsal/idrettshall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Utarbeidet av: Rambøll AS for Byggekomite prosjekt Østre Porsgrunn Kirke Dato: 24. mars 2014 Revidert: Status: Byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

H el h etl i g frøystad

H el h etl i g frøystad H el h etl i g frøystad Programmering og mulighetsstudie 201 5 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger 2 3. Bygninger 3 3.1 Dagens situasjon 3 3. Brukerbehov 4 3.1 Bakgrunn 4 3.2 Brukermedvirkning

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer