Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfallsmelding: Eventuell forfall må meldes fra til servicetorget tlf eller pr e-post til Ved forfallsmeldinger pr e-post er melding mottatt når du får tilbakemelding fra servicetorget på din melding. Dersom du ikke får tilbakemelding på din e-post melding, MÅ du ta kontakt pr tlf. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 15/13 RS 56/13 RS 57/13 Referat saker Referatsaker følger ikke med i papirversjonen av innkallingen. Saker som er unntatt offentlighet er tilgjengelig under møtet. Kopi av brev vedrørende tildeling av spillemidler til utbygging av Kjelleren skytebane Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Halti Næringshage AS 2009/ /1738 RS 58/13 Støtte til oljeseminar i Nord-Troms 2013/3207 RS 59/13 Svar på søknad om midler fra kommunalt utviklingsfond - ***** RS 60/13 Svar på søknad om midler fra kommunalt utviklingsfond - ***** ***** ***** ***** ***** RS 61/13 Svar på søknad om midler fra kommunalt utviklingsfond - ***** ***** ***** RS 62/13 Svar på søknad om støtte til forretningsutvikling søknadsnr RS 63/13 Svar på søknad til kommunalt utviklingsfond - ***** ***** ***** ***** ***** X 2013/3478 X 2013/3479 X 2013/3476 X 2013/3489 X 2013/3475 RS 64/13 Valg av tilbyder Dypvannskai 2012/4572 PS 16/13 Budsjett /1635 PS 17/13 Prioritering av søknader om spillemidler /332 PS 18/13 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet PS 19/13 Søknad om kommunalt tilskudd - rehabilitering og tilbygg stall, Nordreisa rideklubb 2010/ /2160 Side 2

3 PS 15/13 Referat saker Side 3

4 4-ittkOkit4 kg)i:rbidina" n tiurh C-Alcd r4.d1z DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Pål Fredriksen Utsikten STORSLETT Dette brevet sendes både per post og per e-post slik det også sendes til kopimottakerne Deres ref Vår ref Dato 12/ Vedrørende tildeling av spillemidler til utbygging av Kjelleren skytebane i Nordreisa kommune - spørsmål om påstått sviktende grunnlag for tildelingen/utbetalingen Kulturdepartementet viser tidligere korrespondanse, som i hovedsak er spesifisert under, og som startet med dine første brev sommeren 2012 (se spesifikasjon under), hitsendt per post med dine anførsler om i korthet avvik mellom "kart og terreng", det vi si at du i ditt første brev rettet flere innsigelser mot et kostnadsoverslag angivelig utarbeidet i 1996 og lagt til grunn for Nordreisa skytterlags spillemiddelsøknad av 10. januar Under dine innsigelser fremgår påstander om "grove poster" med hensikt "å blåse opp kostnadene", alt fra Nordreisa skytterlags side. Ifølge din ordbruk utgjør kostnadsoverslaget "kartet", og det er din oppfatning at dette ikke stemmer overens med "terrenget" som utgjøres av Nordreisa skytterlags anlegg, Kjelleren. Du antyder i ditt første brev (av 4. juni 2012) at Nordreisa skytterlag skal ha villet "trikse til seg statlige penger" i form av spillemidler, og at disse "er antakelig brukt til å betale ned gjeld som både Nordreisa kommune og private kausjonister hadde garantert for", samt at "snusk" skal foreligge. Dertil kommer at du i samme brev hevder at denne saken har fått "ei svært kritikkverdig behandling av flere offentlige instanser", og du synes å mene at disse instanser skal være Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune, samt det interkommunale selskapet KomRev NORD. I ditt andre brev (av 16. juli 2012) omtaler du saken som utbetaling av spillemidler "på sviktende premisser", og du skriver som følger: "Misbruket av ei god ordning er så grovt at overordnet myndighet må reagere". Postadresse Kontoradresse Telefon* Idrettsavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Asmund Berge NO-0030 Oslo Org no bttp://www.kud.dep.no/ Side 4

5 Spørsmålet som etter dette melder seg, er om tildelingen av spillemidlene til Nordreisa skytterlag har funnet sted på sviktende grunnlag, fordi det skal være bevisst «trikset» mv., slik du fremholder, fra Nordreisa skytterlags side, og fordi myndighetene skal ha oversett «triksingen». Departementet oppfatter denne saken og de påstander og anklager som er fremkommet, som meget alvorlige, og har tatt saken slik Fredriksen har bedt om til grundig gjennomgang, en gjennomgang og behandling som dessverre har vist seg svært tidkrevende, på grunn av dels at den stedlige befaring først lot seg gjennomføre 6. juni 2013 (blant annet på grunn av at snø gjennom vinteren har umuliggjort befaring i mange måneder), og dels at innhenting av den gang involverte personers uttalelser har tatt ytterligere tid. I det følgende vises til den spesifiserte korrespondanse mv. som saken har avstedkommet mellom de involverte parter, samt oversikt over personer som har uttalt seg i sakens anledning, og deretter gjennomgås de faktiske forhold, herunder dels historikk, om Nordreisa skytterlags spillerniddelsøknad og behandlingen av den, dine nærmere anførsler som du mener underbygger dine påstander og dels Nordreisa skytterlags og dels Nordreisa kommunes anførsler, samt departementets vurdering og slutning. 1 Korrespondanse/kontakt og personer Korrespondanse per brev Ditt brev av 4. juni 2012 med 14 vedlegg til departementet Ditt brev av 16. juli 2012 til departementet Ditt brev av 4. august 2012 med 2 vedlegg til departementet Brev av 12. september 2012 fra departementet til Nordreisa skytterlag og Nordreisa kommune Brev av 1. oktober 2012 med 4 vedlegg fra Nordreisa Skytterlag til departementet Brev av 3. oktober 2012 fra Nordreisa kommune til departementet Ditt brev av 11. oktober 2012 til departementet Brev av 1. november 2012 fra departementet til Troms fylkeskommune Brev av 8. november 2012 fra Troms fylkeskommune til departementet Ditt brev av 30. november 2012 til departementet Befaring på/av Nordreisa Skytterlags anlegg 6. juni 2013, kl med følgende deltakere: Pål Fredriksen med følge, dvs. Asbjørn Fredriksen Helge Sandmo Nordreisa Skytterlag v/dagfinn Kristiansen, leder Nordreisa kommune v/ruth Uhlving, kulturkonsulent ««v/ketil Jensen, byggesaksbehandler Side 2 Side 5

6 Troms fylkeskommune v/johnni Håndstad, fylkesidrettskonsulent Kulturdepartementet v/åsmund Berge, seniorrådgiver Korrespondanse per e-post og kontakt per telefon fra i fjor til i dag Utstrakt e-postutveksling og telefonkontakt mellom departementet og involverte parter/personer nevnt over og under Oversikt over personer som har uttalt seg om saken Samtlige tilstedeværende under befaringen, se over Roald Storslett, daglig leder i Storslett Bygg AS Jan Olaussen, styreleder i Klasvoll Maskinstasjon AS Arthur Tørfoss om privatperson Jan Tørfoss som privatperson 2 Historikk og faktiske forhold vedrørende spillemiddelsøknaden Departementet legger til grunn at Kjelleren skytterbane (med anleggsnummer i spillemiddelordningens anleggsregister) er eiet og drevet av Nordreisa skytterlag. Departementet opplyser at det er registrert at Nordreisa skytterlag søkte allerede i 1995 (12. desember) om spillemidler til utbygging av Kjelleren (skytebaner på 100 og 200 meter med 25 skiver og tilhørende standplass). Søknaden ble avslått av Troms fylkeskommune i brev av 9. mai 1996 til Nordreisa Skytterlag med begrunnelse at tinglyst leieavtale manglet, og at det var en underdekning i finansieringsplanen. Spillemiddelsøknaden den gang omfattet et kostnadsoverslag, utferdiget av Storslett Bygg AS, lydende på om lag 2,5 mill. kroner inkl. mva. Til tross for avslaget utbygget Nordreisa skytterlag Kjelleren fra 1996 uten spillemidler. Utbyggingen ble mindre enn den tidligere spillemiddelsøknaden tilsa, det vil si så vidt departementet har brakt i erfaring at antall skiver ble redusert fra 25 til 10. Til grunn for utbyggingen som skal ha skjedd over først og fremst en periode inntil 1999, skal ha vært lagt et kostnadsoverslag også utferdiget av Storslett Bygg AS. Overslaget er udatert, men det antas at det skal være utferdiget i Dette overslaget lyder på kr , inkl. mva. Nordreisa Skytterlag utbygget Kjelleren i samarbeid med Klasvoll Maskinstasjon AS og Storslett Bygg AS, og det skal ha blitt nedlagt også betydelig dugnadsinnsats fra Nordreisa Skytterlag, samt også fra Nedre Nordreisa Skytterlag. Departementet har brakt i erfaring at det har hersket uenighet gjennom mange år mellom Nordreisa skytterlag og Nedre Nordreisa skytterlag. Sistnevnte lag måtte på 1990-tallet fravike sitt skytteranlegg og ble da henvist til å bruke Kjelleren i samarbeid med Nordreisa skytterlag som eier og driver dette anlegget. Side 3 Side 6

7 Departementet departementet, privatperson. understreker imidlertid i denne forbindelse at i denne saken som er brakt inn til er Nedre Nordreisa skytterlag ikke part; Pål Fredriksen opptrer i saken som Den spillemiddelsøknaden som er gjenstand for gjeimomgang og behandling, er datert 10. januar 2007 og gjelder, som det heter om type anlegg, «Skytterbane 200 m og 100 m». Videre heter det i søknaden at «byggearbeidene ble påbegynt i 1996 og planlegges fullført i 2007/2008». Sum for overslaget over filskuddsberettigede kostnader er oppgitt til kr inkl. mva. Beløpet er større enn det overslaget som antas å være gitt i 1996, det lød på kr , inkl. mva. Etter dette følger det av søknaden om spillemidler at den beløper seg til kr Det fastslås imidlertid her som påpekt av deg at regnefeil forekommer i kostnadsoverslaget. Departementet har registrert at disse regnefeil og det du hevder er manglende samsvar mellom «kart og terreng» har vært gjenstand for kontroverser i de senere år, og det følger av vedleggene til ditt brev av 4. juni 2012 at du gjorde gjeldende dine innsigelser og påstander mot tildeling av spillemidlene, blant annet i vedlegg 3.1 og 3.2 til ditt tidligere nevnte brev av 4. juni 2012 til departementet (det vil si dine brev av 5. desember 2009 og 13. september 2010 til Kontrollutvalget i Nordreisa kommune), og dessuten i vedleggene 7 og 8 (det vil si dine brev til Nordreisa kommune ved henholdsvis rådmann og ordfører). Departementet finner ikke grunn til nærmere å gjengi denne korrespondanse, og heller ikke de mange avisinnlegg som har funnet sted i Nordlys og Framtid i Nord, og som er dokumentert av deg i form av kopier av innleggene vedlagt ditt ovennevnte brev. Nordreisa skytterlags søknad ble innvilget ved tildelingen av spillemidler i 2009 med det omsøkte beløpet (kr ), da på grunnlag av den tidligere godkjente utbygging av anlegget, Kjelleren, fra Utbetaling av det tildelte beløpet var beroende på kommunal godkjenning av anlegget og revisors (KomRev Nord) kontroll av og uttalelse om regnskapet for anleggsutbyggingen. Anlegget ble godkjent av Nordreisa kommune etter redegjørelse i brev av 15, juni 2011 fra Nordreisa skytterlag til kommunen, om blant annet at regnskapsbilag var gått tapt i en brann i juni sommeren 1996 (vedlegg 10 i ditt ovennevnte brev). Kommunens godkjenning fremgår av dens befaringsrapport av 14. september 2011, hvor det også fremgår at Troms skyttersamlag var representert ved sin banekontakt som fagperson. I rapporten (vedlegg 11 i nevnte brev) heter det: «Anlegget godkjennes som bygget i henhold til både byggetillatelse og forhåndsgodkjente planer». For øvrig heter det også i brevet: «/-og med at det meste av byggearbeidene ble utført for 15 år siden, framstår ikke anlegget som nybygd, men ved befaringen ble det ikke funnet vesentlige avvik fra det som er beskrevet i kostnadsoverslaget». Side 4 Side 7

8 Om den revisorkontrollerte regnskapet uttalte KomRev Nord i brev av 28. august 2011 til kommunen: «Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eler avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor», blant annet gjaldt dette: «Av sum betalte utgifter på er kr , som er gått tapt i brannen i klubbhuset i 1996 og dermed ikke dokumentert overfor oss eller kontrollert av oss». Utbetaling av spillemidler til Nordreisa skytterlag har funnet sted i to omganger. Først ble utbetalt kr , med andre ord ble tilbakeholdt kr i påvente av godkjenninger. Deretter har kommunen gjort en avkortning av det tilbakeholdte beløpet med kr , slik at samlet er utbetalt til Nordreisa skytterlag kr Avkortningen ble gjort i kommunens brev av 28. juni 2012 til Nordreisa Skytterlag på bakgrunn av at kommunen var blitt oppmerksom på regnefeil i angjeldende kostnadsoverslag. Etter dette har Nordreisa skytterlag, Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune saken om disse spillemidlene for avsluttet. ansett 3. Dine anforsler og påstander Departementet oppfatter deg i hovedsak, jf. innledningsvis over, å gjøre gjeldende at «kart og terreng» ikke stemmer overens, da det etter din oppfatning og dine påstander skal ha vært «trikset» bevisst for å få spillemidler av slikt omfang som mottatt av Nordreisa skytterlag. I tillegg til denne anklage mot skytterlaget hevder du at også Nordreisa kommunen har sviktet som kontrollorgan. Du skriver og gjentar for så vidt i dine senere brev som følger om «kartet», det vil si kostnadsoverslaget som antas å være fra 1996 og som er lagt til grunn for spillemiddelsøknaden av 2007: «Innsigelsene kan sammfattes i 4 hovedpunkter: I. Arealet som er tatt i bruk er minst fordoblet. Det er neppe mer enn kvadratmetere. Se post Det er gjort flere grove feil når det gjelder å regne ut kostnadene. Det gjelder post I og i post 3. Det er ført opp en rekke fiktive poster. Hensikten må kun ha vært å blåse opp kostnadene. Det verste eksemplet er post 5. Her skal være utført arbeid og gjort investeringer for totalt kr Det er ikke mulig å se noe av dette i terrenget. Når det gjelder de øvrige postene viser jeg til gule markeringer i det vedlagte kostnadsoverslaget. Det er ført opp kostnader og verdi av arbeid som er utført av Nedre Nordreisa skytterlag. Her kan en nevne post og post ». Side 5 Side 8

9 4. Nordreisa skytterlags og Nordreisa kommunes anførsler Både Nordreisa skytterlag og Nordreisa kommune erkjenner det problematiske ved at regnskapsbilagene/fakturaene, som ville gitt den nødvendige innsikt i byggekostnadene, ikke kan fremskaffes på grunn av brannen, og heller ikke fra vare- og tjenesteleverandørene, først og fremst Storslett Bygg AS, fordi fakturakopiene er makulert av leverandørene, da kopiene gjaldt forhold for langt mer enn 10 år siden (hovedsakelig i 1996). I sitt svarbrev av 1. oktober 2012 til departementets brev av 12. september 2012, hevder Nordreisa skytterlag v/leder Dagfinn Kristiansen at «banen er bygd slik den var søkt om» og at påstandene at «utgiftene er blåst opp» er «usaklige». For øvrig heter det i brevet at «Alle som har med utbygginga og kontroll av skytterbanen har godkjent banen og oppgjørene». Med andre ord avviser skytterlaget påstandene og anklagene. Avvisende er også Nordreisa kommune i sitt svarbrev av 3. oktober 2012 til departementets brev av 12. september Om det mangelfulle sluttregnskapet for anlegget skrev kommunen til KomRev Nord følgende: «Regnskapet er svært mangelfullt dokumentert på grunn av at hovedmengden regnskapsbilag forsvant i en brann. Dette er dokumentert og forklart av anleggseier. Kommunen ved byggesaksbehandler og undertegnede (Ruth Uhlving og Kjetil Jensen) har gjort ferdigbefaring på anlegget med bistand fra Troms skyttersamlag, og konklusjonen var at anlegget er bygget i henhold til forhåndsgodkjente planer. Vi anbefaler på denne bakgrunn at regnskapet godkjennes». Kommunen skriver videre som følger: «Den lange byggeperioden og manglende regnskapsbilag gjør denne saken svært spesiell. Et tredje moment er at anlegget brukes på lik linje av to skytterlag, men eies av det ene laget». Kommunen redegjør også for og kommenterer de konkrete påstandene om arealfeil og regnefeil, og beklager at feilaktige utregninger tidligere er oversett. Rettet opp av kommunen beløper disse feilene seg til kr , som er fratrukket (de ovennevnte, tilbakeholdte kr ) og returnert til fylkeskommunen. Kommunen mener at etter dette er spillemidlene utbetalt så langt sluttregnskapet kan verifiseres, tatt i betraktning det mangelfulle regnskapet. 5 Departementets bemerkninger Vurdering Departementet er bedt av deg om å "reagere" på din påstand og anklage om at "Misbruket av ei god ordning er så grovt at overordnet myndighet må reagere". Her vises igjen til dine uttrykk som "fiktive poster" med hensikt "å blåse opp kostnadene", "trikse til seg statlige penger" og "snusk", samt også "svindel". Side 6 Side 9

10 Dette tilsier en vurdering fra departementets side om å fremme krav mot Nordreisa skytterlag om tilbakebetaling av tildelte/utbetalte spillemidler på grunn av misbruk i form av "triksing" med videre med tallene i kostnadsoverslaget og utførte arbeider, alt med sikte på å tilegne skytterlaget et for stort tilskudd av spillemidler. Din språkbruk mer enn antyder at dette skal ha skjedd med skytterlagets representanters forsett. Videre tilsier dette at departementet skulle vurdere det påståtte misbruket så vel erstatningsrettslig som strafferettslig. Departementet konstaterer at det er lagt til grunn for spillemiddelsøknaden og behandlingen av den i 2007 og senere et kostnadsoverslag fra angivelig 1996, altså da mer enn 10 år gammelt. Det var klart i 2007 at arbeidene med utbygging av anlegget var påbegynt og ferdigstillet i hovedsak om lag 10 år tidligere. Dertil kommer at det også var eller senere ble klart at regnskapsbilagene var bortkommet i brannen i 1996, og at fakturakopiene var rnakulert hos vare- og tjenesteleverandørene, slik at regnskapsmessig kontroll ikke kunne gjøres med pengebruken til utbygging av anlegget. Det konstateres også at i mangel av kontrollmulighet er det lagt desto større vekt på godkjenning av anlegget, og at anlegget ble godkjent av kommunen under spillemiddelordningen (i henhold til forhåndsgodkjente planer), samt byggteknisk (byggetillatelse) og for så vidt av Troms skyttersamlags representant, som var tilstede under befaringen. Dette fremkommer av befaringsrapporten hvoretter det ble gitt godkjenning av Nordreisa skytterlags skytebaner i forbindelse med sluttregnskapet for spillemiddelsøknaden. For øvrig bemerker departementet i denne sammenheng at det følger av Nedre Nordreisa skytterlags årsberetning for 2002, som departementet har fått tilgang til, at dette skytterlaget ga anlegget god omtale den gang. Utover å gjennomgå sakens dokumenter og gjennomføre befaringen 6. juni 2012 har departementet gjort undersøkelser og innhentet uttalelser fra mange involverte personer i utbyggingen av anlegget. Foruten de tilstedeværende personer under befaringen har departementet forhørt seg med følgende personer Roald Storslett (som i sin tid utferdiget kostnadsoverslaget og leverte byggevarer og byggtjenester), Jan Olaussen (som leverte byggtjenester) og brødrene Arthur Tørfoss og Jan Tørfoss (som var tidvis til stede på anlegget og medlemmer av Nordreisa skytterlag under anleggsperioden). Felles for disse fire personer er at departementet oppfatter dem å bekrefte de arbeidene som kostnadsoverslaget viser. Departementet registrerer derfor at i foreliggende situasjon står påstand mot påstand, når det gjelder hvilke arbeider som faktisk er utført på anlegget. I ettertid inntil om lag 16 år etter på tidspunket for befaringen er det for departementet uklart og usikkert om og eventuelt i hvilken utstrekning det ikke skulle være samsvar mellom anleggetl"terrenget" og "kartet". Det er således departementets oppfatning at det ikke er ført eller foreligger bevis for påstanden om mangel på slikt samsvar, og dessuten heller ikke bevis for anklagene om forsettelig, eventuelt uaktsomt, misbruk mv. av spillemiddelordningen fra Nordreisa skytterlags eller dets representanters side. Side 7 Side 10

11 Her fremheves med henvisning til ovennevnte betraktninger om erstatning og straff at krav om reaksjon ville være betinget av strenge krav til nettopp slike bevis. Om kostnadsoverslaget og regnefed gjelder at departementet oppfatter disse å være rettet opp av kommunen i den grad de har hatt betydning for fastsettelse av sluttoppgjøret av spillemidlene. Om din antagelse av at de utbetalte spillemidler er brukt til å betale ned gjeld som både Nordreisa kommune og private kausjonister hadde garantert for, opplyses at bruken av spillemidlene er underordnet, det overordnede og avgjørende under spillemiddelordningen at de dekker påløpte, godkjente byggekostnader. er Slutning Skjønt departementet er innforstått med at tvil kan oppstå i saker som denne, det vil si når kostnadsoverslaget inneholder regnefeil, lang tid er gått og regnskapsbilagene ikke foreligger, finner departementet i denne saken ikke å forfølge den ytterligere utover de undersøkelser og vuderinger som er gjort. Departementet har med dette ikke fattet noe enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Med hilsen Ole Fredriksen (e.f.) avdelingsdirektør Åsmund Berge seniorrådgiver Kopi til: Nordreisa kommune Postboks STORSLETT Troms fylkeskommune Postboks TROMSØ Nordreisa Skytterlag Postboks STORSLETT Side 8 Side 11

12 3 HALTI NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Nordreisa Kommune og Halti Næringshage AS 1. Mål Nordreisa kommune inngår et samarbeid med Halti Næringshage As for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Dette samarbeidet skal støtte Nordreisa kommunes målsetting for næringsutvikling: Hovedmål: Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 2. Avtalens arbeidsoppgaver/innsatsområder: Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med kommunen Arbeide offensivt med nyskaping og nyetablering i Nordreisa kommune i samarbeid med kommunens næringsapparat Ha en aktiv pådriver rolle ved bl.a. å tilføre kunnskap og oppmerksomhet omkring næringsutvikling Kontordager i Nordreisa Det skal avholdes minimum 6 kontordager/grunderkafeer/etablererkurs eller lignende til en avtalt pris på kr ,00 eks mva årlig. Denne summen dekker lønn, kjøreutgifter og annonseutgifter der det er naturlig for gjennomføringen. Endringer og tillegg i avtalen På bakgrunn av denne avtalen kan det lages nye samarbeidsavtaler og igangsettes nye prosjekter/aktiviteter. Det lages særskilte avtaler for nye tiltak, rammetall for tid og kostnader avtales i hvert tilfelle. Endringer i avtalens innhold og omfang avtales særskilt. Kontaktpersoner Hos oppdragstaker er daglig leder kontaktperson og hos oppdragsgiver er Rådmann kontaktperson. Alle avtaler om oppdragets innhold og framdrift skal, dersom ikke nye personer er oppnevnt, skje mellom disse. Oppfølging av avtalen Partene skal møtes 2 ganger pr år for å ivareta en god dialog om samarbeid og rapportere i forhold til aktivitet. Avtalens varighet Denne avtalen har en varighet fra 1.jan 2014 til /3 Storslett /1/ 2013 Storslett / 2013 Halti Nærings age AS Nordreisa Kommune TROMS fylkeskommune NdllIGSNAGENE INORGE ROMSSA fylkkasuohkan Side 12

13 Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa næringsforening Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 46/13 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2013/ / Støtte til oljeseminar i Nord-Troms Saksopplysninger: Nordreisa Næringsforening har sammen med Boreal og Nord-Troms kommunene gått sammen om å arrangere et oljeseminar i Nord-Troms. Blant foredragsholdere finner vi Statoil, ENI m.fl. Det arrangeres speed-dating mellom bedrifter. Total ramme for dette arrangementet er kr. Kommunen bes om en medfinansiering på kr. Vurderinger: Nordreisa kommune vurderer dette som viktig arbeid og innvilger omsøkt beløp. Pengene tas fra Regionale næringsmidler. Vedtak: Nordreisa kommune innvilger kr til Nordreisa Næringsforening til gjennomføring av Oljeseminar i Nord-Troms. Pengene overføres umiddelbart. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: E-post: Side 13

14 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Beate Brostrøm Næringskonsulent Side 14 Side 2 av 2

15 Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Noodt og Reiding Lyngsmark STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 51/13 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/ /2013 Q Valg av tilbyder Dypvannskai Saksopplysninger: Tilbudsforespørsel for Forstudie Dypvannskai i Nordreisa. Vurderinger: Anbudsgrunnlaget ble utsendt til 5 forespurte entreprenører, med anbudsfrist den , kl. 14:00 Innen fristens utløp var det innkommet to tilbud. Vedtak: Nordreisa kommune vil benytte seg av Sagelv Rådgivning og Kompetanse AS sitt tilbud på Forstudie Dypvannskai i Nordreisa. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 2 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: E-post: Side 15

16 Med hilsen Beate Brostrøm næringskonsulent Vedlegg 1 Tilbudsåpning møteprotokoll Kopi til: Dag Funderud Side 2 av 2 Side 16

17 NORDREISA KOMMUNE ÅPNINGSPROTOKOLL Prosjekt: Forstudie om etablering av dypvannskai i Nordreisa Tidspunkt for åpning: Fredag 4.oktober 2013 kl Sted for åpning: Kommunehuset Storslett Til stede på åpningen: Dag Funderud og Beate Brostrøm Anbudsåpning ledes av: Dag Funderud Det var ved tilbudsfristens utløp innkommet: 2 tilbud Møteprotokoll Tilbyders navn 1 Sagelv Rådgivning & kompetanse as Tilbudssum (eks mva) Gjennomføringstid Forbehold Merknader Levering Ingen Ingen Noodt & Reiding Ingen Ingen 3 Tildelingskriteriene var: Pris vektes 30% Gjennomføringstid med levering av godkjent ferdig oppdrag vektes 30 % Kompetanse vektes 40 % Tilbyderne er vurdert og begge tilbydere vurderes likt i forhold til kriteriet gjennomføringstid og kriteriet kompetanse. Tilbudene skiller seg kun på pris. Derfor gis oppdraget til tilbyder med det laveste tilbud. Dag Funderud Beate Brostrøm Side 17

18 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/13 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg /13 Nordreisa administrasjonsutvalg /13 Nordreisa oppvekstutvalg /13 Nordreisa eldreråd /13 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg /13 Nordreisa rådet for funksjonshemmede Nordreisa driftsutvalg 16/13 Nordreisa nærings- og kulturutvalg Nordreisa formannskap Nordreisa barn og unges kommunestyre Nordreisa kommunestyre Budsjett 2014 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Økonomiinfo Statsbudsjett Informasjonsskriv fra Fylkesmannen 2 Ikke valgte budsjettiltak Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg Behandling: Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler innenfor barnevern. Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. Side 18

19 Det ble stemt over tilleggsforslagene og rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling samt tilleggforslagene enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: Ramme 2014 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter Skoler, barnehager, Familiesenteret Helse og omsorg, Sosial Utviklingsavdelinga Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Prosjekter og interkommunalt samarbeid Sum rammer Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: Tiltak 2014 Guleng III Halti II Hjelnes kai Skogeiendommen Egenkapitalinnskudd Salg av tomter VAR investering Tilskudd Nye lån Ubrukte lånemidler Nordreisa kommune tar opp kr i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik: Guleng III kr avdragstid 30 år Halti II kr avdragstid 30 år Hjellnes kai kr avdragstid 15 år Skogeiendommen kr avdragstid 15 år VAR investering kr avdragstid 15 år Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge reelle behov for sommeråpen barnehage i 2014, som legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. Side 19

20 Oppvekstutvalget ber administrasjonen om å starte arbeidet med å gjenopprette ungdomskontaktprosjektet jfr regjeringens tilleggsproposisjon for 2014 og samhandlingsmidler innenfor barnevern. Oppvekstutvalget ber administrasjonen kartlegge behovet for å gjenåpne mellomtrinnet på Oksfjord oppvekstsenter, legges fram for kommunestyret 19. desember d.å. Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg Behandling: Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: 4. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: Ramme 2014 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter Skoler, barnehager, Familiesenteret Helse og omsorg, Sosial Utviklingsavdelinga Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Prosjekter og interkommunalt samarbeid Sum rammer Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: Tiltak 2014 Guleng III Halti II Hjelnes kai Skogeiendommen Egenkapitalinnskudd Salg av tomter VAR investering Tilskudd Nye lån Ubrukte lånemidler Nordreisa kommune tar opp kr i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik: Guleng III kr avdragstid 30 år Halti II kr avdragstid 30 år Side 20

21 Hjellnes kai kr avdragstid 15 år Skogeiendommen kr avdragstid 15 år VAR investering kr avdragstid 15 år Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. Saksprotokoll i Nordreisa arbeidsmiljøutvalg Behandling: AMU tar budsjettforslaget til etterretning. Vedtak: 7. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: Ramme 2014 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter Skoler, barnehager, Familiesenteret Helse og omsorg, Sosial Utviklingsavdelinga Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Prosjekter og interkommunalt samarbeid Sum rammer Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: Tiltak 2014 Guleng III Halti II Hjelnes kai Skogeiendommen Egenkapitalinnskudd Salg av tomter VAR investering Tilskudd Nye lån Ubrukte lånemidler Nordreisa kommune tar opp kr i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik: Guleng III kr avdragstid 30 år Side 21

22 Halti II kr avdragstid 30 år Hjellnes kai kr avdragstid 15 år Skogeiendommen kr avdragstid 15 år VAR investering kr avdragstid 15 år Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. Rådmannens innstilling 10. Følgende rammer vedtas i driftsbudsjett 2014: Ramme 2014 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter Skoler, barnehager, Familiesenteret Helse og omsorg, Sosial Utviklingsavdelinga Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Prosjekter og interkommunalt samarbeid Sum rammer Følgende investeringer med finansiering vedtas for 2014: Tiltak 2014 Guleng III Halti II Hjelnes kai Skogeiendommen Egenkapitalinnskudd Salg av tomter VAR investering Tilskudd Nye lån Ubrukte lånemidler Nordreisa kommune tar opp kr i lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2014 som fordeles slik: Guleng III kr avdragstid 30 år Halti II kr avdragstid 30 år Hjellnes kai kr avdragstid 15 år Skogeiendommen kr avdragstid 15 år VAR investering kr avdragstid 15 år Side 22

23 Lånet opptas som serielån i den låneinstitusjon som tilbyr gunstigste lånevilkår. Saksopplysninger Statsbudsjettet for 2014 legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,85 mrd kr. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens økte utgifter knyttet til befolkningsutvikling, og denne er beregnet til å være opp mot 3 mrd kr i mill kr av økningen i frie inntekter er begrunnet med særskilt styrkning av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 27 mill kr er knyttet til etterutdanning av deltidsbrannpersonell. Den kommunale deflatoren i 2014 er på 3,0 %, der lønnsveksten anslås til 3,5 % og prisveksten anslås til 1,9 %. Nominell vekst i frie inntekter i hele landet er gjennomsnittlig 1,1 %. I Troms er det 11 kommuner som har anslått realøkning, og 10 kommuner har anslått realnedgang, og 3 kommuner er uendret. Nordreisa har en anslått realøkning på 2,2 %, og er den kommunen i Troms som har høyest anslått realøkning. Pensjonspremien har økt kraftig de siste årene som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har pensjonsfondene krav til oppkapitalisering pga økt levealder. I 2014 forventes det at kommunens pensjonskostnad skal øke kraftig utover det som kompenseres gjennom kommunal deflator. For Nordreisa kommune sin del utgjør økningen i pensjonen 12,6 mill kr fra 2013 til 2014, og det sees da bort fra premieavvik og amortisering av premieavvik. KRD har sendt ut et høringsforslag om å redusere amortiseringstid for premieavvik til 5/7 år. Statsbudsjettet for 2014 inneholder følgende økonomiske endringer Barnehage: Nominell videreføring av foreldrebetaling og med en makspris på kr Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Opptrapping mot to barnehageopptak, men rett til barnehageplass for barn født i september og oktober. Skole: Helårsvirkning av innføring av valgfag på 9.trinn. Innføring av valgfag på 10.trinn fra høsten Utsatte barn og unge: Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner. Målet er å legge til rette for barnevernfaglige vurderinger i valget mellom ulike tiltak og bedre samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern. Tilsyn med barn i fosterhjem jmf endringer i barnevernsloven som trer i kraft 15.juli Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre/barn inntil 16 timer per år. Øvrige: I takt med oppbyggingen av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp avlastes kommunens utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Jamfør kommunens anslåtte utgiftsreduksjon reduseres rammetilskudd. Helårseffekt av vergemålsreformen. Flere elever i statlige og private skoler gir redusert rammetilskudd. Side 23

24 Andre forhold: Rentekompenasjonsordring for skole- og svømmeanlegg, samt kirkebygg I forbindelse med omsorgsplan 2015 skal det gis tilsagn om investeringstilskudd til bygging og rehabilitering av heldøgns omsorgsplasser. Dette skal bidra til et godt botilbud for mennesker med behov for heldøgns omsorgstjenester. Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og styrkes, og det legges opp til 150 nye stillinger i Det kan også søkes om midler til kompetanse- og samhandlingstiltak. Det foreslås å opprette en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål om å gi flere fattige barn og unge mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Integreringstilskuddet styrkes med 250 mill kr Tilskuddet til utleieboliger til vanskeligstilte styrkes Det foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet (kr per barn) for statlig refusjon av utgiftene til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere. På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten innenfor ressurskrevende tjenester foreslår regjeringen en innstramming i ordringen ved å redusere statens kompensasjonsgrad fra 80 % til 77,5 %. Denne vil ha innvirkning allerede i Innslagspunktet er foreslått prisjustert fra kr til kr. Rådmannens forslag til budsjett 2014 har følgende generelle merknader: Budsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig rammer for Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i rådmannens budsjettforslag. Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet budsjettet har ingen rentebuffer. I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp. Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i budsjettforslaget av økonomiske årsaker. Budsjettforslaget inneholder få økninger i bemanning, bortsett fra følgende: o Sektor for administrasjon: Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr o Sektor for helse og sosial: En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte inntekter. Utgjør kr o Sektor 5 selvkost: Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12. Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års merforbruk er som følger: År Opprinnelig Rest Sum Sum Side 24

25 Kommentarer til sektor 1 Administrasjon Utgifter Inntekter Ramme for Endringer i budsjett 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett: Lønns- og pensjonsvekst. Utgiften til lønnsoppgjøret for 2014 er antatt til 3,5 prosent. Vakanser fra 2013 på kr er ikke videreført. Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til administrasjon, kr Økning av introduksjonsstønaden er videreført med kr fra revideringen av budsjett Budsjettpostene EDB utstyr er flyttet fra enhetene og på IT sitt budsjett, utgjør kr Tiltak: Stillingen som miljøarbeider utvides fra 30 % til 80 % stilling pga økning i familiegjenforening, og utgjør kr Integreringstilskuddet økes med kr , til totalt kr I tillegg økes introduksjonsstønaden med kr og bolig/etablering flyktninger med kr Overformynderoppgaven er overtatt av Fylkesmannen, utgjør Det er ingen valg i 2014 og midlene på kr tas ut av budsjettet. Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd økes med kr Økningen skyldes tilskudd til Nord-Troms studiesenter. Godtgjøring til kontrollutvalget og KomRev Nord IKS økes med kr Overføringen til Kirkelig fellesråd økes med kr som dekker lønns- og pensjonsøkning. Lønnsavsetningen reduseres med kr Total avsetning utgjør 3,5 % lønnsøkning. Kr overføres til disposisjonsfond. Kommentarer til sektor 2 Levekår Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett: Lønns- og pensjonsvekst. Feilbudsjettert inntekt på skoleskyss på kr er fjernet. Tilskudd til private barnehager er økt med kr jmf revidering av budsjett Storslett skole er redusert med 433 % stillinger. Moan skole og SFO er redusert med 270 % stillinger. Side 25

26 Tiltak: Sykelønnsrefusjonen økes med kr fordelt på flere enheter Ved omplassering av barn til andre kommuner må kommunen refundere utgiftene med skolegang til plasseringskommunene, som gir kommunen økte utgifter med kr Skoleskyssen er blitt dyrere og budsjettet er ikke justert på flere år. Økes med kr Kommunen kjøpte i 2013 brakkene som står utenfor Moan skole, og midlene til leie tas ut av budsjettet, kr Andelen elever med spesialundervisning som går ut fra Moan er lik andel barn med spesialundervisning som begynner på Moan. Tiltaket settes i kr. 0. Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan skole da eleven ikke går der lengre, utgjør kr Reduksjon i spes.ped på Storslett skole er med 5/12 dels virkning på kr Oksfjord skole 1-4.trinn har behov for økt lønnsmidler SFO fra høsten 2014, kr Refusjon fra annen kommune tas ut av budsjettet til Moan SFO da eleven ikke går der lengre, utgjør kr Makspris oppholdsbetaling i barnehager øker med kr 30 per barn, og gir en økt inntekt på kr Storslett barnehage har to plasser mer enn forrige budsjettår, utgjør kr Refusjon sykelønn reduseres med kr i Sonjatun barnehage som følge av redusert sykefravær. Refusjon sykelønn reduseres med kr i Høgegga barnehage som følge av redusert sykefravær. Innsparing husleie Leirbukt barnehage er på kr Tre hus er kjøpt mens kommunen har sagt opp leieforholdet for to hus. Voksenopplæringen økes med 60 % stilling som følge av økt aktivitet, og dekkes opp med økte inntekter. Utgjør kr Kommentarer til sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett: Lønns- og pensjonsvekst Faste tillegg er justert til reelt nivå og utgjør kr 3,2 mill i denne sektoren. Vakanser fra 2013 på kr er ikke videreført. Tiltak: Sykelønnsrefusjonen økes med kr fordelt på flere enheter En bruker som skal ha 1-1 bemanning hele døgnet gir behov for økt stillingsressurs, og store andeler blir refundert ved økning i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Økte utgifter til dagtilbud, avlastning og omsorgslønn utgjør kr Helsesektoren må holde tre fagarbeiderstillinger vakant i 2014, utgjør kr Kommunens andel av medfinansiering øker for hver avregning, og økes med kr Tilskuddet til ressurskrevende tjenester økes med kr som utgjør lønns- og pensjonsvekst. Side 26

27 Egenandelene på flere enheter justeres til reelt nivå, utgjør kr Midler til en privat driftsavtale i fysioterapi holdes vakant, utgjør kr Bidrag i forbindelse med sosialhjelp økes med kr Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett Lønns- og pensjonsvekst Nordreisa kommune sin andel av plankontoret er flyttet fra utviklingsavdelingen og til administrasjon, kr Prosjektet ungdomskontakt er utgått og fjernet fra budsjettet Øvrige prosjekter er flyttet til sektor 0 Tiltak: Husleien på Halti økes med 3 %, utgjør kr Kommentarer til sektor 5 Selvkost Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak 0 0 Ramme Konsekvensjustert budsjett Lønns- og pensjonsvekst Selvkost er justert i hht budsjetterte innbetalinger Anleggsansvarene er flyttet til sektor 6, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon. Innenfor selvkost er det økning med 60 % stilling med jmf KST 33/12. Tiltak: Endringer er gjort i konsekvensjustert budsjett Side 27

28 Kommentarer til sektor 6 Bygg, eiendom og anlegg Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett Lønns- og pensjonsvekst Anleggsansvarene er flyttet fra sektor 5, utgjør kr 11,7 mill i reduksjon. Tiltak: Sykelønnsrefusjonen økes med kr Sektor 6 må holde to stillinger vakant i 2014, utgjør kr Havnen i Oksfjord er kommunal og må brøytes, utgjør kr Kommentarer til sektor 7 Skatt og rammetilskudd Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum tiltak Ramme Tiltak: Økt skatt og rammetilskudd utgjør kr 13,303 mill. Økt utskrivning av eiendomsskatt med virkning i 2014 utgjør kr Fra og med 2014 skal all merverdiavgift tilknyttet investering i investeringsregnskapet, utgjør kr Kommentarer til sektor 8 Renter, avdrag og avsetninger Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Overført fra investeringsbudsjettet Ramme Konsekvensjustert budsjett: Premieavvik og amortisering av premieavvik settes til kr 0 i konsekvensjustert budsjett, utgjør kr 6,7 mill. Internrenter og internavdrag VAR reduseres og utgjør ca kr 1,125 mill. Side 28

29 Tiltak: Utbytte fra Ymber AS budsjetteres med kr Som følge av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune betales det kun minimumsavdrag i Fra 2015 betales avdragene som avtalt. Estimert premieavvik for 2014 er på kr og amortisering av premieavvik er på kr Netto kr Kommunen skal dekke inn kr 10,3 mill av tidligere års merforbruk og avsetning økes med kr Kommentarer til sektor 0 Prosjekter og interkommunale samarbeid Utgifter Inntekter Ramme for Endringer 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Konsekvensjustert budsjett I denne sektoren er interkommunale samarbeid som plankontoret og PPT, men også ulike prosjekter. Tiltak: Bålplass Halti er et prosjekt med mål om å styrke samhandling, formidling og utvikle felles løsninger for det kommende Halti-bygget. Prosjektet vil vare i 2 år og har ekstern finansiering. Rovviltjakt er et prosjekt som har hovedformål innsamling av grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovvilt. Det skal være et verktøy i reguleringen av rovvilt bestandene og legge til rette for uttak av disse. Prosjektet har ekstern finansiering. Kommentarer til investeringsbudsjettet For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere driftsutgiftene eller bidra til å sikre kommunen sine interesser som er tatt med. I tillegg kommer for øvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på husleie, og som vil gi kommunen et løft. Flere gode og til dels nødvendige investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. Vurdering Budsjettet for 2014 er særdeles stramt og krever stram styring. Ytterligere nedskjæringer anses som vanskelig uten å foreta kutt på stillinger. For å få et større handlingsrom må driften av Nordreisa kommune ned med mellom 5-10 millioner. Det er viktig at kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen. Side 29

30 Det bør ses nærmere på barnehagestrukturen for å få en mer effektiv drift, noe som vil gi besparelse både til kommunen, samt gi innvirkning på tilskudd til private barnehager. Elevtallet på de enkelte skolene bør ha en avgjørende betydning for fremtidig skolestruktur i kommunen. Når det gjelder helsesektoren ser vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester. Av investeringer i vedtatt økonomiplan for er Utbygging av Moan skole foreslått utsatt til IKT utstyr til skoler og barnehager er tatt ut, og tas med i en samordnet plan for IKT investeringer. Av tiltak vedtatt i kommuneplanens handlingsdel er opprusting av kommunalt veinett tatt med fra og med Høgegga barnehage foreslås utsatt til Planlegging og utbygging av kirkegård på Storslett er ikke tatt med i forslaget og bør utsettes til Disse investeringene foreslås utsatt for å fordele rente- og avdragsbelastningen over tid. Driftsbudsjett 2014 Ramme 2013 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter Skoler, barnehager, Familiesenteret Helse og omsorg, Sosial Utviklingsavdelinga Selvkost Bygg, eiendom og anlegg Skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Prosjekter og interkommunale selskap 0 0 Sum rammer Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter Ramme for Endringer i budsjett 2014 Konsekvensjustert budsjett Sum tiltak Ramme Tiltak i budsjettforslaget 160 Utvidelse av stilling som miljøarbeider Økt integreringstilskudd Opphør av overformynderoppgave Ingen valg i Økning av driftstilskudd Nord-Troms Regionråd Økt godtgjøring kontrollutvalg og KomRev Nord IKS Lønn- og pensjonsøkning Kirkelig fellesråd Redusert lønnsavsetning Overført til disposisjonsfond Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter Side 30

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK!

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK! Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Ola Dyrstad MEDL NOSP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.11.2011 Tidspunkt: 10:00 16:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvard Wahlgren Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: 10:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller e-post: post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-12.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Møteprotokoll Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 09:00-16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Siv Elin Hansen leder

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Siv Elin Hansen leder Møteprotokoll Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Siv Elin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaug Bergset MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaug Bergset MEDL SP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Helse- og Omsorgskomiteen Formannskapssalen Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Saksliste Sak nr. Sakstittel 018/12 Styringsdokument 2013 - Budsjett 2013, økonomiplan og

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olaf Skogmo Olaug Bergseth NOSP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olaf Skogmo Olaug Bergseth NOSP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15.30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00 11:15 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvar M Wahlgren Leder

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer