Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl Møtested: Kirkegata 14, 2. etg, møterom "Kirkegata 14 b" Fra til saksnr.: 15/14-15/26 Frammøteliste Medlemmer Møtt Varamedlemmer Kirsten Aasen, leder x Georg Brynildsen Forfall Gunn Salbuvik Henry Pongo x Ole Podhorny x Dag Robertsen x Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5 Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Jolanta Betker, kommuneansvarlig revisor Catrine Wernersen og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen Møtende fra administrasjonen: Rådmann Bente Hedum, økonomisjef Per Sverre Sanden og regnskapssjef Svein Larsen, alle til sak 15/15 Merknader Innkalling og dagsorden: Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt alle saker skulle behandles for åpne dører... Kirsten Aasen Ole Podhorny Gunn Salbuvik (vara)

2 Kontrollutvalget Moss møte Sakliste PS 15/14 PS 15/15 PS 15/16 Valg av to til å undertegne protokoll Uttalelse til årsregnskapet Moss kommune Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - uttalelse til årsregnskapet 2014 PS 15/17 Moss Drift og Anlegg KF - Uttalelse til årsregnskapet 2014 PS 15/18 Moss Havn KF - Uttalelse til årsregnskapet for 2014 PS 15/19 PS 15/20 PS 15/21 Prosjektplan Utskrivningsklare pasienter Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Melløs skole" Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Trollskogen barnehage" PS 15/22 Revisjonsnotat vedrørende budsjett for 2014 PS 15/23 PS 15/24 PS 15/25 PS 15/26 Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller vedr. sosiale utlån i 2014 Bestilling fra bystyret - kontroll med bruken av 22. juli-midlene Referater og meldinger Eventuelt PS 15/14 Valg av to til å undertegne protokoll 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Leder foreslo Gunn Salbuvik og Ole Podhorny til å signere og godkjenne protokollen 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges Gunn Salbuvik og Ole Podhorny PS 15/15 Uttalelse til årsregnskapet Moss kommune 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskaper 2014 for Moss kommune som vist i vedlegg 1.

3 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til formannskapet. Rådmann, økonomisjef og regnskapssjef redegjorde kort for regnskap og årsberetning. Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen. 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskaper 2014 for Moss kommune som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret med kopi til formannskapet. PS 15/16 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - uttalelse til årsregnskapet Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014 sendes bystyret i Moss Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014 sendes bystyret i Moss PS 15/17 Moss Drift og Anlegg KF - Uttalelse til årsregnskapet Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Drift og Anlegg KF årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret i Moss Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen

4 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Drift og Anlegg KF årsregnskap for 2014 som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret i Moss PS 15/18 Moss Havn KF - Uttalelse til årsregnskapet for Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Moss Havn KF som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret i Moss Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Moss Havn KF som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes bystyret i Moss PS 15/19 Prosjektplan Utskrivningsklare pasienter 1. Prosjektplan Utskrivningsklare pasienter, godkjennes 2. I tillegg til de problemstillingene som er beskrevet i planen, ber kontrollutvalget om at revisjonens inkluderer en problemstilling angående reinnleggelser, da det oppleves at dette er et symptom på at pasienter skrives ut for tidlig. 3. Ressursrammen økes til 350 timer. Revisor foreslo følgende problemstilling nr. 5 «I hvilket omfang reinnlegges pasienter i Moss kommune sammenlignet med andre kommuner.» Kontrollutvalget sluttet seg til dette. 1. Prosjektplan Utskrivningsklare pasienter, godkjennes, med følgende tilleggsproblemstilling nr. 5: «I hvilket omfang reinnlegges pasienter i Moss kommune sammenlignet med andre kommuner.» 2. Ressursrammen økes til 350 timer.

5 PS 15/20 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Melløs skole" 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Melløs skole», til orientering 2. Revisjonsrapport og MKE styrets behandling av saken oversendes bystyret med følgende innstilling: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Melløs skole», godkjennes. 2. Byggeregnskapet for Melløs skole, nytt varme- og tappevannsanlegg, objekt 6554, godkjennes med en samlet utgift på kr Prosjektet finansieres med serielån over 30 år på og momskompensasjon på kr Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Melløs skole», til orientering 2. Revisjonsrapport og MKE styrets behandling av saken oversendes bystyret med følgende innstilling: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Melløs skole», godkjennes. 2. Byggeregnskapet for Melløs skole, nytt varme- og tappevannsanlegg, objekt 6554, godkjennes med en samlet utgift på kr Prosjektet finansieres med serielån over 30 år på og momskompensasjon på kr PS 15/21 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjekt "Trollskogen barnehage" 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Trollskogen barnehage», til orientering, med følgende kommentar: «Kontrollutvalget ber administrasjonen i MKEiendom om å sørge for at gjeldende lovverk følges for protokollføring ved direkte anskaffelser over terskelverdier.» 2. Revisjonsrapport og MKE styrets behandling av saken oversendes bystyret med følgende innstilling: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Trollskogen barnehage», godkjennes. 2. Byggeregnskapet for Trollskogen barnehage, objekt 6524, godkjennes med et samlet forbruk på kr Prosjektet finansieres med serielån over 20 år på , momskompensasjon på kr og med en overføring fra Trollskogen Naturbarnehage med kr ,-.

6 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt «Trollskogen barnehage», til orientering, med følgende kommentar: «Kontrollutvalget ber administrasjonen i MKEiendom om å sørge for at gjeldende lovverk følges for protokollføring ved direkte anskaffelser over terskelverdier.» 2. Revisjonsrapport og MKE styrets behandling av saken oversendes bystyret med følgende innstilling: 1. Revidert regnskap for investeringsprosjekt «Trollskogen barnehage», godkjennes. 2. Byggeregnskapet for Trollskogen barnehage, objekt 6524, godkjennes med et samlet forbruk på kr Prosjektet finansieres med serielån over 20 år på , momskompensasjon på kr og med en overføring fra Trollskogen Naturbarnehage med kr ,-. PS 15/22 Revisjonsnotat vedrørende budsjett for Revisjonsnotatet etter gjennomført kontroll vedrørende budsjett for 2014, tas orientering. 1. Revisjonsnotatet etter gjennomført kontroll vedrørende budsjett for 2014, tas orientering. PS 15/23 Revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller vedr. sosiale utlån i Kontrollutvalget tar revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller vedrørende sosiale utlån 2014 til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg NAV Moss har foreslåtte tiltak til å lukke avvikene. Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av sommeren for å se til at tiltakene har ønsket effekt. Revisjonen gir tilbakemelding til kontrollutvalget til første møte på høsten Kontrollutvalget tar revisjonsnotat etter gjennomførte kontroller vedrørende sosiale utlån 2014 til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg NAV Moss har foreslåtte tiltak til å lukke avvikene. Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en oppfølgingskontroll i løpet av sommeren/høsten for å se til at tiltakene har ønsket effekt. Revisjonen gir tilbakemelding til kontrollutvalget til første møte på høsten 2015.

7 PS 15/24 Bestilling fra bystyret - kontroll med bruken av 22. julimidlene 1. Kontrollutvalget tar Notat etter gjennomførte kontroller vedrørende Moss kommunes bruk av midler som følge av terroren , til etterretning. Revisjonens gjennomgang viser at bruk av midler på kr ikke er dokumentert, og bare kr av totalt kr er bokført. Dette er ikke tilfredsstillende. Kommunen burde kunne dokumentere hva midlene er benyttet til. Revisjonens anbefaling om eget objekt i økonomisystemet for alle tilsvarende tilskudd/prosjektmidler for å sikre sporbarhet, er fornuftig. Kontrollutvalget merker seg at rådmannen har tatt revisjonens konklusjoner og anbefalinger tas til etterretning. 2. Notatet sendes til bystyret med følgende innstilling 1. Bystyret tar Notat etter gjennomførte kontroller vedrørende Moss kommunes bruk av midler som følge av terroren , til etterretning. 2. Revisjonens gjennomgang viser at bruk av midler på kr ikke er dokumentert, og bare kr av totalt kr er bokført. Dette er ikke tilfredsstillende. Rådmannen burde kunne dokumentere hva midlene er benyttet til. Revisjonens anbefaling om eget objekt i økonomisystemet for alle tilsvarende tilskudd/prosjektmidler for å sikre sporbarhet, er fornuftig. Bystyret merker seg at rådmannen har tatt revisjonens konklusjoner og anbefalinger tas til etterretning. Før møtet hadde rådmannen gjort sekretariat og revisjonen oppmerksom på formuleringer i revisjonsnotatet og saksfremlegget som er misvisende i forhold til faktiske forhold, og som dermed gir et feil inntrykk av hvordan kommunen har håndtert tilskuddet. Det var enighet om at revisjonen oversender nytt notat til sekretariatet der formuleringen «..er de eneste utgiftene som er bokført i regnskapet», rettes til «er de eneste utgiftene i regnskapet som er direkte sporbare». Tilsvarende endring ble gjort i kontrollutvalgets vedtak og innstilling til bystyret. Som en følge av dette var det enighet om å stryke setningen «Dette er ikke tilfredsstillende», fra kontrollutvalgets vedtak og innstilling til bystyret. 1. Kontrollutvalget tar Notat etter gjennomførte kontroller vedrørende Moss kommunes bruk av midler som følge av terroren , til etterretning. Revisjonens gjennomgang viser at bruk av midler på kr ikke er dokumentert, og bare kr av totalt kr er direkte sporbare. Kommunen burde kunne dokumentere hva midlene er benyttet til. Revisjonens anbefaling om eget objekt i økonomisystemet for alle tilsvarende tilskudd/prosjektmidler for å sikre sporbarhet, er fornuftig. Kontrollutvalget merker seg at rådmannen har tatt revisjonens konklusjoner og anbefalinger tas til etterretning.

8 2. Notatet sendes til bystyret med følgende innstilling 1. Bystyret tar Notat etter gjennomførte kontroller vedrørende Moss kommunes bruk av midler som følge av terroren , til etterretning. 2. Revisjonens gjennomgang viser at bruk av midler på kr ikke er dokumentert, og bare kr av totalt kr er direkte sporbare. Rådmannen burde kunne dokumentere hva midlene er benyttet til. Revisjonens anbefaling om eget objekt i økonomisystemet for alle tilsvarende tilskudd/prosjektmidler for å sikre sporbarhet, er fornuftig. Bystyret merker seg at rådmannen har tatt revisjonens konklusjoner og anbefalinger tas til etterretning. PS 15/25 Referater og meldinger 1. Referater og meldinger tas til orientering 1. Referater og meldinger tas til orientering PS 15/26 Eventuelt Revisjonen og kontrollutvalget diskuterte bestillingen fra forrige møte; «Oversikt over styreverv for politikere og administrative ledere i Moss kommune». Det var enighet om at revisjonen i første omgang utarbeider en oversikt over nøkkelpersoner i kommunen. Kontrollutvalget er innforstått med at revisjonens arbeid i første omgang også begrenses til informasjon som kan hentes ut fra offentlige registre og informasjon som ellers tilflyter revisjonen. Ole Podhorny hadde mottatt en henvendelse angående kursholdere som NAV har avtale med. Kontrollutvalget var enige om at han kan formidle videre at rette person å henvende seg til i dette tilfelle er NAV-leder eller rådmann.

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge Møtedato: 22.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/9-15/17 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 05.06.2014, (utsatt fra 21.5) Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/17-14/23 Frammøte:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 28.03.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:40 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold Fra til saksnr.: 14/8-14/13 Frammøteliste Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer