nordicinnovation NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 BILAGA High tech spin offs mindre viktige Ny nordisk organisation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nordicinnovation NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 BILAGA High tech spin offs mindre viktige Ny nordisk organisation"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2003 Årgang 6 NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 High tech spin offs mindre viktige 10 Ringvirkningene fra knoppskyting av høyteknologiske bedrifter er mindre enn det mange hadde håpet på. Analysen, som trolig er det første av sitt slag i hele verden, viser at effektene heller er marginale. Ny nordisk organisation BILAGA 1 januari 2004 startar en ny nordisk organisation Nordisk Innovations- Center. Den nya organisationen skall arbeta med att utveckla det nordiska näringslivet, genom innovation och resultatinriktad forskning.

2 Förord Innovasjon flere innfallsvinkler På Næringsministermøtet den 29. september 2003 ble det besluttet at Gustav Björkstrands Hvitbok, som er utarbeidet for de nordiske forsknings- og utdanningsministrene, skal følges opp med en utredning av næringssektorens syn på Hvitbokens målsetning å bygge ut Norden til en ledende region for forskning og innovasjon. Nordisk InnovationsCenter den nye organisasjonen som etableres fra og med 1. januar 2004 med utgangspunkt i Nordisk Industrifond og Nordtest har fått i oppdrag å være sekretariat for den nye utredningen, som får navnet Innovasjonsboken. Bjarne Lindström, Ålands statistik- och utredningsbyrå, er valgt til å være Innovasjonsbokens hovedforfatter. Lindström er bl.a. kjent som redaktøren av Nordisk Närningspolitiskt Samarbetsprogram , utgitt av Nordisk Ministerråd. Innovasjonsboken blir en selvstendig utredning hvor der bl.a. blir lagt vekt på de forskjellige innsatsområdene som "Innovasjonsboken blir en selvstendig utredning hvor der bl.a. blir lagt vekt på de forskjellige innsatsområdene som påvirker innovasjon" påvirker innovasjon. Ofte gjennomføres innovasjonsprosesser uten anvendelse av ny teknologi, og innovasjon kan ikke betraktes løsrevet fra kommersiell suksess eller verdiskapning. Mens forskningsresultater og oppfinnelser kan lede frem til en innovasjon gjennom samhandling med kommersielle aktører, er det en kjensgjerning at også kunnskap om udekkede behov i markedet kan være av avgjørende betydning for innovasjonen. Hvitboken og Innovasjonsboken vil med forskjellig utgangspunkt gi en bred oversikt over utfordringene knyttet til forskning og innovasjon i Norden. Til sammen vil disse utredningene utgjøre en felles plattform for en mer helhetlig og gjennomtenkt, fremtidig nordisk næringspolitikk. Tanken er at utredningsarbeidet i løpet av høsten 2004 skal følges opp med et arbeid der det legges vekt på å finne synergieffekter og områder hvor forskningssektoren og næringssektoren kan samarbeide tettere. Dette er et arbeid vi i Nordisk InnovationsCenter ser frem til med glede og entusiasme. Godt nytt og innovativt år! Kjetil Storvik Adm. direktør Nordisk Industrifond 2 nordicinnovation

3 Notiser Welcome to Nordic Health Care Systems and Nordic H e a l t h Technology Industry are in the frontline worldwide in effectiveness and use of technology. gives you detailed information about quality products from different companies. The website is independent and supported by Nordic Industrial Fund. All Nordic companies in the field are welcome to introduce their products here. Bryndís Haraldsdóttir Wastewater treatment for rural areas Samfoto Monitoring Corrosion in District Heating System The Monitoring Corrosion in District Heating Systemsproject will be completed next spring after three years of research activities in the Nordic countries. The results will be presented at the Scandinavian Corrosion Congress in Reykjavik April, Furthermore, NorFA has granted financial support to a Ph.D.-course April, 2004 in Reykjavik. The Ph.D.-course will focus on corrosion monitoring, especially on-line real-time methods to be used for industrial systems. More information: or Wastewater treatment Optiroc is together with several co-operation partners running a Nordic Industrial Fund financed project on small wastewater systems. The systems are based on horizontal sub-surface flow through special manufactured Leca, called Filtralite. The specific advantages of these systems is that they remove phosphorous extremely well and are very robust and need limited maintenance and inspections. The systems are well-suited for one- or two family houses and can be used by up to 60 houses located in rural areas. The systems can as well be used for schools, restaurants, recreational areas, etc. The goal is to make the type of systems more effective and to improve the knowledge regarding these systems in the Nordic countries. Dr. Ragnheidur Inga Thorarinsdottir Lars Christensson nordicinnovation 3

4 Hållbar turism NESTs verktygslåda: Guide till hållbar turism Tekst: Christer Källström Nu finns det verktyg till att främja utvecklingen av en hållbar turism lokalt. Med hjälp av dessa verktyg kan aktörer på turistdestinationer i Norden få handfasta råd och tips inom områden som finansiering, ledning och kontroll. Denna verktygslåda har skapats inom projektet NEST (Network Evolution for Sustainable Tourism). Projektledare Ian Salter, som är konsult hos Ramböll i Danmark, berättar om bakgrunden till det hela: - Tidigare fokuserade planläggare inom turism framförallt på några enstaka sektorer, t ex övernattning och matställen. Men det är en stigande förståelse för att en resa är mycket mer än detta. Den handlar också om kultur, natur, upplevelser, miljö, människor och mycket annat. Om det inte finns balans mellan dessa faktorer, och samtidigt en hög kvalitetsnivå, så kan turisten uppleva resan som misslyckad. Därför gäller det att se dessa delar som integrerade i begreppet turism och här är destinationen den perfekta ramen, eftersom den är den produkt som turisten köper - Ofta är det kommunen som tar initiativet till att utveckla Ian Salter turism. Verktygen beskriver hur det kan ske inom ett nätverkssamarbete, där kommunen fungerar som drivkraft. Men det gäller också att få med alla de övriga deltagarna i detta arbete. Det kan handla om att göra en guide-bok, att förbättra skyltningen på vägarna till hotell och sevärdheter. Men det är också viktigt att en överordnad turismstrategi utarbetas av nätverket i starten. Den ska beskriva den typ av turism som destinationen vill satsa på. The NEST toolkit: Guide to sustainable tourism The tourist industry in the Nordic countries now has access to a "toolkit" for sustainable development at local level. The "Destination Management Tool", as it is known, is a set of guidelines designed to help steer tourist authorities, small businesses and others professionally involved in the field through the complexities of financing, management and regulation. A product of the NEST ("Network Evolution for Sustainable Tourism") project, the toolkit aims first of all to integrate some of the many different aspects of the industry. Project leader Ian Salter, of the Danish consultancy Rambøll, explains: "In tourism, planners used to focus primarily on particular sectors, such as overnight accommodation and catering. But awareness is growing that a journey is so much more than that. It also involves experiences of culture, nature, different environments and people, and much else besides. Without a balance of these various factors, and a high level of quality, the tourist might well perceive the trip as a failure." The destination, he continues, is "the product which the tourist is buying", and is therefore the perfect framework for this process of integration. "Often it is the local authority which takes the initiative to develop tourism. The toolkit shows how this can be achieved through collaborative networks, with the local authorities as the driving force. But all concerned must be involved in this work: perhaps in compiling a guidebook, or improving road signs to hotels and tourist attractions. But 4 nordicinnovation

5 Pilotprojekt: Lillehammer, Norge Pilotprojekt: Sveaborg, Finland nordicinnovation 5

6 Hållbar turism I arbetet med att utveckla projektet har konsultfirman Ramböll samarbetat med Lunds Universitet, Handelshögskolan BI (Oslo) och Helsingfors Universitet. Projektet, som stötts av Nordisk Industrifond, hade till uppgift att bygga upp nätverk på turistdestinationer, som kan samla de profesionella aktörer som har en roll i utvecklingen på detta område. Fyra destinationer i Norden valdes som försöksområden. Dessa är Lillehammer (Norge), Söderslätt (Sverige), Sveaborg (Finland) och Præstø Fjord (Danmark). - Erfarenheterna från försöken är mycket goda. De resulterade i utvecklandet av den s k Destination Management Model. De danska och svenska kommunerna har gått vidare och utvecklat ett gränsöverskridande samarbete. Och i Norge och Finland har man fått ett bra grundlag att bygga vidare på, säger Ian Salter. Ett av de första hindren som uppbyggarna av turism möter är ofta finansieringen. Här har man att välja mellan Pilotprojekt: Söderslëtt, Sverige it is also important to have an overall tourism strategy worked out through the networks from the start, identifying the type of tourism the destination wants to promote." The Rambøll consultancy has collaborated on the NEST project with BI Norwegian school of management (Oslo) and the universities of Lund and Helsinki. The initial task of the project, which is supported by the Nordic Industrial Fund, was to build up networks of Nordic tourist destinations bringing together professionals involved in tourism development. Four destinations in the Nordic countries were chosen as pilot destinations: Lillehammer (Norway), Söderslätt (Sweden), Sveaborg (Finland) and Præstø Fjord (Denmark). "The results of these experiments were very good", says Salter, "and resulted in the development of the 'Destination Management Model'". The Danish and Swedish municipalities have carried on developing a crossborder collaboration, while "a firm foundation" has been created in Norway and Finland. One of the first obstacles encountered in efforts to build up tourism is often the financing. Here the toolkit helps with the mechanics of borrowing, recruiting investors or seeking direct funding via the public sector. There are also guidelines for drawing up the application or proposal, where it is important, for example, to "push the right buttons", showing that the project will create jobs, protect the environment, etc. The toolkit can also keep track of the destination's rate of progress in developing sustainable tourism, on a scale from "beginner" to "excellent". There are "golden rules", e.g. that a network must avoid exclusivity, and be open to all who wish to participate. The toolkit also outlines stra- 6 nordicinnovation

7 att låna pengar, skaffa investerare eller få direkt finansiering från fonder eller offentliga organ. När ansökan utformas är det viktigt att man trycker på rätt knapp, att man framhåller att projektet leder till fler jobb, skyddar miljön, osv. Verktygslådan kan också ge turistaktören en vink om på vilken nivå man befinner sig i utvecklandet av en hållbar turistnäring på destinationen. Om man är på nybörjarnivå, mellanstadiet, avancerad nivå eller på stadiet exellence Man har också fastlagt några gyllene regler vad gäller verktyg för ledning. Här sägs det att ett nätverk på destinationen inte får vara exklusivt, utan måste vara öppet för alla som vill delta. Intressekonflikter uppstår ibland, men då gäller det att se på helheten. Vid varje möte ska det utarbetas en agenda. På mötena ska man ge stort utrymme till diskussion. För dem som är intresserade av att få veta mer om uppbyggande av en hållbar turism på lokala destinationer, finns det nu en portal med länkar till en rad områden, inklusive de fyra vägledningar till verktyget som lastas ned från portalen. Portalen, som har utvecklats i samarbete med Den Europeiska Miljöagentur, har adress: Portalen har varje dag ca 350 besök. Efter projektets avslutning kommer portalen att fortsätta som en s k CSD Partnership (Commission on Sustainable Development) en process som styrs av FN. - Denna portal är faktiskt den enda av sitt slag i Europa, och har fått stor uppmerksamhet. Projektet har nu också rönt intresse i de baltiska länderna. Inom kort ska jag till Riga för att hålla föredrag om vårt arbete, säger Ian Salter. Ian Salter Pilotprojekt: Præstø Fjord, Danmark tegies for resolving conflicts of interest, and for organizing meetings. There is now an Internet portal for those interested in building up sustainable tourism at local destinations, with numerous links including the toolkit and its various sets of guidelines. The portal (http://destinet.ewindows.eu.org/nest), which has been developed in collaboration with European Environment Agency, is drawing about 350 visitors daily. The portal will continue after the end of the project, under the aegis of the UN, as a Commission on Sustainable Development (CSD) Partnership. Translated by Tony Samstag nordicinnovation 7

8 Notiser Kreativ Alliance i Norden NyX forum for kultur og erhverv i Danmark er gået ind i et samarbejde med Kultur & Næringsliv i Norge, Kultur & Näringsliv i Sverige og Arts & Business Forum i Finland om at skabe fire kompetencecentre i Norden. Disse kompetencecentre vil arbejde for at styrke nordisk erhvervslivs innovations- og konkurrenceevne gennem kreative alliancer med kulturlivet. Udover vidensdeling vil der blive lagt vægt på konkret anvendelse og evaluering af metoder på tværs af landegrænser. Nordisk Industrifond har muliggjort en forundersøgelse, der skal dokumentere behovet for centrene og formalisere det nordiske samarbejde. Lars Husum Odd Nerdrum: Eple Odd Nerdrum / BONO 2003 Samfoto New markets in drugdevelopment due to hypoxic biology Oxygen biology The first general meeting concerning the project Transferring oxygen biology to companies will take place in Copenhagen on 14 February Advances in hypoxic biology will open new markets in drug development and in development of novel laboratory equipment. Nordic academic research groups and Nordic companies will exchange information on the latest developments and work out collaborative initiatives. Peter Ebbesen Samarbejde mellom kultur og erhverv. Odd Nerdrums bilde for norske Ringnes cider, Mozell. 8 nordicinnovation

9 New NI-projects: Improving Nordic innovation policies The Nordic Industrial Fund has invited Nordic research/reporting communities to present proposals for projects aiming at strengthening the knowledge basis of SME (Small and Medium Size Enterprises) and innovation policymaking in the Nordic countries. The following projects were selected: The Future in Design: The competitiveness of the Nordic design industry The design industry has become an increasingly important and valuable industry. This project will treat the design industry as a developing industrial system: an industrial system that is dominated by SMEs but in a period of rapid growth and expanding markets. Academic entrepreneurship, learning and growth The aim of the project is to develop more efficient structures and policies for academic entrepreneurship. This based on a common understanding of entrepreneurial knowledge creation, and how this is affected by the generation of more and faster growing companies. Foreign takeovers: Competence gain or competence drain? The aim of this project is twofold. First, it is to assess how and to what extent foreign takeovers of Nordic firms affect local innovation capabilities. Secondly, the project will survey how policy makers approach the issue of foreign takeovers and local innovation capabilities. Foto: Norsk Designråd The design industry has become increasingly important. Here design by Norway Says Innovation Systems in the Periphery The project s main goal is to explore how innovation capabilities of firms, in selected traditional and mature industries in periphery regions can be enhanced through the means of innovation and regional policy, and the strengthening of innovation systems. Creating Opportunities for Young Entrepreneurs The objectives for this project are to structure experiences from ongoing activities in the Nordic countries, to evaluate these experiences, to find good examples and to analyse possibilities and limitations with different types of measures. This is the second time The Nordic Industrial Fund has announced this type of call. The first set of projects is finalised and the results are available at Thomas Winther nordicinnovation 9

10 High-tech spin-off Høyteknologietableringer i Norden Mindre viktige enn antatt Av Egil Wettre-Johnsen Ringvirkningene fra knoppskyting av høyteknologiske bedrifter er mindre enn det mange hadde håpet på. En av hypotesene i forkant av forskningsprosjektet Høyteknologietableringer i Norden var at slike etableringer utgjør et vesentlig bidrag til nyskaping og økt verdiskaping i næringslivet. Analysen, som trolig er det første av sitt slag i hele verden, viser at effektene heller er marginale. -Analysen viser at det er urealistisk å tro at High Tech Spin Offs skal redde de nordiske økonomiene. Heller er det snakk om en langsom endringsprosess. Det er også viktig å merke seg at de aller fleste nyetableringer er små enheter og at det ofte er avvikerne som lykkes. Det vil si den type bedrifter som ikke så lett kan gjenfinnes i tradisjonelle statistikker, sier prosjektleder Svein Olav Nås i STEP-Senter for Innovasjonsforskning. Det er tilgang til gode offentlige registre i de nordiske landene som har muliggjort analysen. Forskningsprosjektet har blant annet brukt foretaks- og sysselsettingsregistre i perioden til å identifisere spin-offs og endringer hos bedriftene. Lav spinoff-andel Resultatene viser at det er etablerte bedrifter som dominerer i Svein Olav Nås alle de nordiske landene. Spinoffs utgjør bare rundt én prosent av bedriftene. Når man i tillegg begrenser seg til nyetableringer innen høyteknologisektoren, er det årlige antall spin-offs i Sverige ca. 300 og i de tre øvrige nordiske landene. Antall sysselsatte i hver spin-off bedrift er i gjennomsnitt lavt. High-tech spin-offs in the Nordic countries: Not exactly a growth sector In a modest building between Fremtidsvej and Venlighedsvej ("Future Street" and "Friendliness Street") in Hørsholm, north of Copenhagen, the firm of Maridan with its staff of 20 is busy putting together the next generation of unmanned submarines which will inspect the many thousands of kilometres of piping and cables snaking across the sea bed. High technology start-ups might not be quite the economic powerhouse that enthusiasts suppose. One of the assumptions behind the research project "High-tech spin-offs in the Nordic countries" was that such companies make a substantial contribution to innovation and wealth creation in the commercial sector. But the analysis - probably the first of its kind in the world - shows that the impact of such activities is marginal at best. "The analysis shows that it is unrealistic to see high-tech spin-offs as the saviour of the Nordic economies", says project leader Svein Olav Nås of the STEP Centre for innovation research. "Rather, we should talk about a slow process of change. It is also noteworthy that most start-ups are small units and that it is often the 'odd ones out' that succeed - that is to say, the type of enterprise not always so obvious in traditional statistics." It is the comprehensive Nordic network of public registries that has made this study possible. The research project has used, i.a., company and employment registers for the period to identify spin-offs and other relevant changes in the businesses concerned. 10 nordicinnovation

11 De fleste nordiske spin-off bedrifter kommer fra bransjer som radio, tele, databehandling och telekommunikasjon Low level of spin-offs The results show that the vast majority of enterprises are established companies and that these are dominant in all the Nordic countries. Spin-offs account for only about one per cent of the companies; limiting the analysis to the high technology sector, the number of spin-offs in Sweden is about 300 annually, and in the other countries. The number of jobs created in each spin-off company is, on average, low. Also of some relevance are start-ups resulting from scientific collaboration: about 300 annually in Sweden and in the other countries. Criteria for identification as a high-technology spin-off: A new business or a new venture. Minimum two employees from the parent company. Those who start the new company must be less than 50% of the employees in the parent company The parent company survives (with at least one employee) Established in a high-technology sector. Spin-off from a high-technology sector. Spin-off from the scientific/research sector. It is worth noting that per cent of all spin-offs in the Nordic countries come from traditional businesses that are not high technology. In quantitative terms, therefore, highnordicinnovation 11

12 High-tech spin-off Kilde: STEP Senter for Innovasjonsforskning Hvor kommer de fra? Prosentandel spin-off bedrifter etter hvilken bransje de kommer fra, 2001 (*2000) Avgivende Bransje Sverige Finland* Danmark Norge Farmasi 0,5 0,0 0,0 0,2 Kontormaskiner, radio, tele, instrumenter 1,4 2,4 0,7 1,4 Elektriske maskener og utstyr ellers 1,2 0,8 0,7 0,8 Lufttransport 0,1 0,0 0,0 0,0 Telekommunikasjon 2,5 6,1 0,8 0,7 Databehandling og relaterte tjenester 10,7 7,4 14,2 7,2 Forskning og utvikling 0,7 0,5 0,9 0,4 Høyere utdanning 0,5 0,0 0,0 0,4 Sum Alle high tech bransjer 17,5 17,3 17,5 11,2 Fra andre bransjer 82,5 82,7 82,5 88,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 N Delvis i tillegg kommer nyetableringer som følge av forskermedvirkning, med årlig rundt 300 i Sverige og i de andre landene. Det er verd å merke seg at prosent av alle spin-offs i Norden kommer fra tradisjonelle næringer som ikke er høyteknologiske. High Tech Spin Offs har derfor i kvantitativ forstand svært begrenset betydning i forhold til å fornye landenes industrisektor. Sprikende suksessfaktorer Et forhold som undersøkelsene har hatt vanskelig med å identifisere, er suksessfaktorer. Resultatene spriker fra land til land. I Norge og Danmark er for eksempel bedriftens størrelse viktig for overlevelsen, mens størrelse teller negativt i Sverige og Finland. Overlevingsraten er klart beste i Finland og lavest i Norge for høyteknologisektorene. Etter fem år overlever i gjennomsnitt 60 prosent av bedriftene. tech spin-offs are of very limited significance in reviving the industrial sectors of these countries. Most Nordic spin-off companies comes from sectors such as radio, telecommunications and electronic data processing Striking success factors One parameter which the study has had difficulty in identifying is the success factor. The results are striking from country to country. In Norway and Denmark, for example, the size of the company 12 nordicinnovation

13 Selv om undersøkelsen viser at de direkte effektene av høyteknologietableringer er begrenset, antyder Nås at slike spin-offs kan være virksomme mekanismer over tid for å bringe avansert kunnskap inn i nye bedrifter og forretningsområder. Dette er blant flere forhold som kan følges opp i videre analyser. Svein Olav Nås Kriterier for å bli identifisert som høyteknologisk spin-off En ny bedrift eller et nytt foretak. Minimum 2 sysselsatte må komme fra samme avgivende bedrift. De som slutter og starter ny spinoff-bedrift må være færre enn halvparten av de sysselsatte i den avgivende bedriften. De som har sluttet og flyttet på seg utgjør minst 30 prosent i den nye bedriften. Den avgivende bedriften overlever med minst en sysselsatt. Etablert i en høyteknologi-sektor Spinner ut fra en høyteknologi-sektor Spinner ut fra forskningssektoren is important to survival, while size is a negative factor in Sweden and Finland. In the high-technology sectors the survival rate is best by far in Finland and lowest in Norway. After five years roughly 60 per cent of the companies have survived. Even if the study shows that the direct effects of high-technology start-ups are limited, Nås maintains that such spin-offs can be effective over time in bringing advanced knowledge into new companies and business areas. This is one of a number of factors that can be followed-up in further studies. Translated by Tony Samstag Where do they come from? Percentage of spin-off companies by original sector, 2001 (*2000) Original sector Sweden Finland* Denmark Norway Pharmaceuticals 0,5 0,0 0,0 0,2 Office machines, radio, instruments 1,4 2,4 0,7 1,4 Other electric and equipment 1,2 0,8 0,7 0,8 Aviation 0,1 0,0 0,0 0,0 Telecommunications 2,5 6,1 0,8 0,7 Electronic data processing and related services 10,7 7,4 14,2 7,2 Research and development 0,7 0,5 0,9 0,4 Higher education 0,5 0,0 0,0 0,4 Total all high-tech sectors 17,5 17,3 17,5 11,2 From other sectors 82,5 82,7 82,5 88,8 Grand total 100,0 100,0 100,0 100,0 Number Source: STEP Centre for innovation research nordicinnovation 13

14 Notiser Ledelse på web NordVu-projektet om ledelse i Nordiske SMV'er nærmer sig sin afslutning. Gennem de sidste tre år har ca. 45 virksomheder sammen med projektgruppen udviklet og testet en lang række ledelsesværktøjer. Resultatet er 6 værkstøjskasser fyldt med redskaber, gode råd og historier om succes, som alle andre virksomheder kan drage nytte af. Det hele er lagt ud på hjemmeside Hjemmesiden er struktureret således at brugeren overskueligt kan finde relevate informationer uden at brugeren behøver læse sig igennem flere sider. Der arbejdes stadig på siten med de sidste forbedringer. Den vil være endelig færdig i april 2004, men kan allerede anvendes nu. Nästa ansökninsfrist: 15 februari 2004 Mer information: Thomas Rudolf New courses: Innovation through intelligent products "Innovate for new business opportunities - or die!" This is the harsh reality for all companies. All products erode. The only question is how fast? In order to expand your business, constant development, or innovation, is needed. Trade Associations from eight Nordic and Baltic countries have joined forces in order to give their member companies a way to get acquainted with the new technologies needed to make "embedded functionality" by the use of electronics and software. The offer consists of three courses that can be attended through "distance learning". The courses are made for persons who have an engineering background, but who have not followed the development in this specific field during the last 3-5 years. Participation is free of charge. More information: Samfoto Jan Zneider 14 nordicinnovation

15 Seminar: Repair and Maintenance of Concrete Structures Nordic Sewer System Inspection Manual The Nordic Sewer System Inspection Manual is almost finished. The manual can and will be used by all municipalities and CCTV-contractors in the coming years. The Nordic Sewer System Inspection Manual is based on a CEN-standard that has been published in all European countries in May 2003, and is now adjusted to Scandinavian tradition. The manual will be available in English from April 2004 and will then be tested in the different countries. After completed tests, the manual will be translated into Nordic languages. April 19-20, 2004 the Norecon project is setting up a seminar on: Repair methods New standards and specifications Decision and requirements for repair Information from related networks Samfoto For information and registration, please contact the organising committee. Bo Laden Henrik E. Sørensen Laser technology for industrial use The Scandinavian web based platform has recently been presented for the industry. The site is focusing on laser materials. An increasing number of members and people involved in laser technology use the web page frequently. By exposing your business through your business will be exposed to the industry, i.e. you will get new contacts and new customers. The web page is user controlled and you control your own input. Membership is free. The web is a collaboration between laser research centres connected to national laser user groups and industry in the Nordic countries. Photodisc Steen Erik Nielsen nordicinnovation 15

16 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Building a Nordic Bridging programme in Food Safety The Nordic Industrial Fund invited in October this year Nordic scientist and Nordic food industries to submit expression of interest to form a Nordic Bridging programme in Food Safety. The following project proposal were selected to complete a final project application. Campylobacter reduction on the slaughter line The aim of the project is to identify how to optimise the existing slaughter line of broilers to obtain the maximum reduction of Campylobacter on the chicken carcasses. A molecular safety approach for Campylobacter In this project we aim to use nucleic acid-based tools for accurate enumeration of virulent Campylobacter spacies in foods, as well as to develop novel molecular tools for improved understanding of virulence characteristics of campylobacter. Risk factors for Campylobacter in broiler flocks The aim of the project is to identify major risk factors for the occurrence of Campylobacter in broiler flocks in the Nordic countries. Risk analysis of multilayer food packaging The aim of the project are to provide scientific evidence, which support a simplified and adequate analytical industry documentation for multilayer plastic, which is satisfactory to the enforcement authorities. Acrylamide Precursors; Limiting substrates and in vivo effects The overall aim of the project is to further strengthen the Nordic position in the research area of acrylamide by linking already high level competence and to support the Nordic food industry in its efforts to provide safe products of high quality. Contamination risk assessment of aquaculture products The aims of the project are to identify the hazards associated with aquaculture products from farm to fork and characterise the risk(s) with respect to human health and well being, to develop a user-friendly quantitative risk assessment tool. Company risk assessment. Decision support for microbiological hazards The objectives are to develop a company quantitative risk assessment software based tool, enabling the food industry to perform microbial risk assessment for decisions about risk handling, based on relevant and substantial data. Traceability of the Meat-Chain - TraceMEAT The aim of the project is to improve food safety with better information handling procedures which will ultimately lead to precise traceability of selected foodstuffs. Analytical verification of traceability information The aims of the project are to develop methods suitable to be applied to validate traceability documentation and to confirm the authenticity of the product. Traceability in the Nordic Fish Sector The aims of the project are to develop, test and implement full traceability in three fish chains, starting from the primary producer to the end user. Senior Advisor Oddur Mar Gunnarsson Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik Redaktør: Espen Ruud Grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo Trykk: Prinfo Grefslie, ISSN: Nordisk Industrifond

Nordic Innovation News

Nordic Innovation News Nordic Innovation News #2 2011 www.nordicinnovation.org Marin sektor skal løftes PAGE 4 5 Exploring innovation in Nordic companies PAGE 8 9 Nordic Built Hållbart bygg i nordiska ramar PAGE 11 Ungdomar

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 side 2 Nordisk bofellesskap i Oslo side 3 Sustainable tourism to Europe and beyond side 4 Konferanse: Kreativt entreprenørskap

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38

2-3/2015. Kr 48,- INTERPRESS NORGE RETURUKE 38 2-3/2015 Kr 48,- RETURUKE 38 INTERPRESS NORGE Norwegian Defence and Security Industries Association STYRETS ÅRSBERETNING 2014 EXTENDED AWARENESS The GIRAFFE 8A is a recent extension to Saab s world-class

Detaljer

R-01. Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

R-01. Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway STEP report ISSN 0804-8185 R-01 1999 Heidi Wiig Aslesen, Thor Egil Braadland, Keith Smith and Finn Ørstavik Economic activity and the knowledge infrastructure in the Oslo region Heidi Wiig Aslesen, Thor

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök. Rapport 2011:05

Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök. Rapport 2011:05 Rapport 2011:05 Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök Rapporten är den andra av totalt fyra med koppling till Tillväxtanalys uppdrag att utvärdera den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder.

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer