nordicinnovation NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 BILAGA High tech spin offs mindre viktige Ny nordisk organisation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nordicinnovation NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 BILAGA High tech spin offs mindre viktige Ny nordisk organisation"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2003 Årgang 6 NEST ger hållbara tips till turistdestinationer. Sida 4 High tech spin offs mindre viktige 10 Ringvirkningene fra knoppskyting av høyteknologiske bedrifter er mindre enn det mange hadde håpet på. Analysen, som trolig er det første av sitt slag i hele verden, viser at effektene heller er marginale. Ny nordisk organisation BILAGA 1 januari 2004 startar en ny nordisk organisation Nordisk Innovations- Center. Den nya organisationen skall arbeta med att utveckla det nordiska näringslivet, genom innovation och resultatinriktad forskning.

2 Förord Innovasjon flere innfallsvinkler På Næringsministermøtet den 29. september 2003 ble det besluttet at Gustav Björkstrands Hvitbok, som er utarbeidet for de nordiske forsknings- og utdanningsministrene, skal følges opp med en utredning av næringssektorens syn på Hvitbokens målsetning å bygge ut Norden til en ledende region for forskning og innovasjon. Nordisk InnovationsCenter den nye organisasjonen som etableres fra og med 1. januar 2004 med utgangspunkt i Nordisk Industrifond og Nordtest har fått i oppdrag å være sekretariat for den nye utredningen, som får navnet Innovasjonsboken. Bjarne Lindström, Ålands statistik- och utredningsbyrå, er valgt til å være Innovasjonsbokens hovedforfatter. Lindström er bl.a. kjent som redaktøren av Nordisk Närningspolitiskt Samarbetsprogram , utgitt av Nordisk Ministerråd. Innovasjonsboken blir en selvstendig utredning hvor der bl.a. blir lagt vekt på de forskjellige innsatsområdene som "Innovasjonsboken blir en selvstendig utredning hvor der bl.a. blir lagt vekt på de forskjellige innsatsområdene som påvirker innovasjon" påvirker innovasjon. Ofte gjennomføres innovasjonsprosesser uten anvendelse av ny teknologi, og innovasjon kan ikke betraktes løsrevet fra kommersiell suksess eller verdiskapning. Mens forskningsresultater og oppfinnelser kan lede frem til en innovasjon gjennom samhandling med kommersielle aktører, er det en kjensgjerning at også kunnskap om udekkede behov i markedet kan være av avgjørende betydning for innovasjonen. Hvitboken og Innovasjonsboken vil med forskjellig utgangspunkt gi en bred oversikt over utfordringene knyttet til forskning og innovasjon i Norden. Til sammen vil disse utredningene utgjøre en felles plattform for en mer helhetlig og gjennomtenkt, fremtidig nordisk næringspolitikk. Tanken er at utredningsarbeidet i løpet av høsten 2004 skal følges opp med et arbeid der det legges vekt på å finne synergieffekter og områder hvor forskningssektoren og næringssektoren kan samarbeide tettere. Dette er et arbeid vi i Nordisk InnovationsCenter ser frem til med glede og entusiasme. Godt nytt og innovativt år! Kjetil Storvik Adm. direktør Nordisk Industrifond 2 nordicinnovation

3 Notiser Welcome to Nordic Health Care Systems and Nordic H e a l t h Technology Industry are in the frontline worldwide in effectiveness and use of technology. gives you detailed information about quality products from different companies. The website is independent and supported by Nordic Industrial Fund. All Nordic companies in the field are welcome to introduce their products here. Bryndís Haraldsdóttir Wastewater treatment for rural areas Samfoto Monitoring Corrosion in District Heating System The Monitoring Corrosion in District Heating Systemsproject will be completed next spring after three years of research activities in the Nordic countries. The results will be presented at the Scandinavian Corrosion Congress in Reykjavik April, Furthermore, NorFA has granted financial support to a Ph.D.-course April, 2004 in Reykjavik. The Ph.D.-course will focus on corrosion monitoring, especially on-line real-time methods to be used for industrial systems. More information: or Wastewater treatment Optiroc is together with several co-operation partners running a Nordic Industrial Fund financed project on small wastewater systems. The systems are based on horizontal sub-surface flow through special manufactured Leca, called Filtralite. The specific advantages of these systems is that they remove phosphorous extremely well and are very robust and need limited maintenance and inspections. The systems are well-suited for one- or two family houses and can be used by up to 60 houses located in rural areas. The systems can as well be used for schools, restaurants, recreational areas, etc. The goal is to make the type of systems more effective and to improve the knowledge regarding these systems in the Nordic countries. Dr. Ragnheidur Inga Thorarinsdottir Lars Christensson nordicinnovation 3

4 Hållbar turism NESTs verktygslåda: Guide till hållbar turism Tekst: Christer Källström Nu finns det verktyg till att främja utvecklingen av en hållbar turism lokalt. Med hjälp av dessa verktyg kan aktörer på turistdestinationer i Norden få handfasta råd och tips inom områden som finansiering, ledning och kontroll. Denna verktygslåda har skapats inom projektet NEST (Network Evolution for Sustainable Tourism). Projektledare Ian Salter, som är konsult hos Ramböll i Danmark, berättar om bakgrunden till det hela: - Tidigare fokuserade planläggare inom turism framförallt på några enstaka sektorer, t ex övernattning och matställen. Men det är en stigande förståelse för att en resa är mycket mer än detta. Den handlar också om kultur, natur, upplevelser, miljö, människor och mycket annat. Om det inte finns balans mellan dessa faktorer, och samtidigt en hög kvalitetsnivå, så kan turisten uppleva resan som misslyckad. Därför gäller det att se dessa delar som integrerade i begreppet turism och här är destinationen den perfekta ramen, eftersom den är den produkt som turisten köper - Ofta är det kommunen som tar initiativet till att utveckla Ian Salter turism. Verktygen beskriver hur det kan ske inom ett nätverkssamarbete, där kommunen fungerar som drivkraft. Men det gäller också att få med alla de övriga deltagarna i detta arbete. Det kan handla om att göra en guide-bok, att förbättra skyltningen på vägarna till hotell och sevärdheter. Men det är också viktigt att en överordnad turismstrategi utarbetas av nätverket i starten. Den ska beskriva den typ av turism som destinationen vill satsa på. The NEST toolkit: Guide to sustainable tourism The tourist industry in the Nordic countries now has access to a "toolkit" for sustainable development at local level. The "Destination Management Tool", as it is known, is a set of guidelines designed to help steer tourist authorities, small businesses and others professionally involved in the field through the complexities of financing, management and regulation. A product of the NEST ("Network Evolution for Sustainable Tourism") project, the toolkit aims first of all to integrate some of the many different aspects of the industry. Project leader Ian Salter, of the Danish consultancy Rambøll, explains: "In tourism, planners used to focus primarily on particular sectors, such as overnight accommodation and catering. But awareness is growing that a journey is so much more than that. It also involves experiences of culture, nature, different environments and people, and much else besides. Without a balance of these various factors, and a high level of quality, the tourist might well perceive the trip as a failure." The destination, he continues, is "the product which the tourist is buying", and is therefore the perfect framework for this process of integration. "Often it is the local authority which takes the initiative to develop tourism. The toolkit shows how this can be achieved through collaborative networks, with the local authorities as the driving force. But all concerned must be involved in this work: perhaps in compiling a guidebook, or improving road signs to hotels and tourist attractions. But 4 nordicinnovation

5 Pilotprojekt: Lillehammer, Norge Pilotprojekt: Sveaborg, Finland nordicinnovation 5

6 Hållbar turism I arbetet med att utveckla projektet har konsultfirman Ramböll samarbetat med Lunds Universitet, Handelshögskolan BI (Oslo) och Helsingfors Universitet. Projektet, som stötts av Nordisk Industrifond, hade till uppgift att bygga upp nätverk på turistdestinationer, som kan samla de profesionella aktörer som har en roll i utvecklingen på detta område. Fyra destinationer i Norden valdes som försöksområden. Dessa är Lillehammer (Norge), Söderslätt (Sverige), Sveaborg (Finland) och Præstø Fjord (Danmark). - Erfarenheterna från försöken är mycket goda. De resulterade i utvecklandet av den s k Destination Management Model. De danska och svenska kommunerna har gått vidare och utvecklat ett gränsöverskridande samarbete. Och i Norge och Finland har man fått ett bra grundlag att bygga vidare på, säger Ian Salter. Ett av de första hindren som uppbyggarna av turism möter är ofta finansieringen. Här har man att välja mellan Pilotprojekt: Söderslëtt, Sverige it is also important to have an overall tourism strategy worked out through the networks from the start, identifying the type of tourism the destination wants to promote." The Rambøll consultancy has collaborated on the NEST project with BI Norwegian school of management (Oslo) and the universities of Lund and Helsinki. The initial task of the project, which is supported by the Nordic Industrial Fund, was to build up networks of Nordic tourist destinations bringing together professionals involved in tourism development. Four destinations in the Nordic countries were chosen as pilot destinations: Lillehammer (Norway), Söderslätt (Sweden), Sveaborg (Finland) and Præstø Fjord (Denmark). "The results of these experiments were very good", says Salter, "and resulted in the development of the 'Destination Management Model'". The Danish and Swedish municipalities have carried on developing a crossborder collaboration, while "a firm foundation" has been created in Norway and Finland. One of the first obstacles encountered in efforts to build up tourism is often the financing. Here the toolkit helps with the mechanics of borrowing, recruiting investors or seeking direct funding via the public sector. There are also guidelines for drawing up the application or proposal, where it is important, for example, to "push the right buttons", showing that the project will create jobs, protect the environment, etc. The toolkit can also keep track of the destination's rate of progress in developing sustainable tourism, on a scale from "beginner" to "excellent". There are "golden rules", e.g. that a network must avoid exclusivity, and be open to all who wish to participate. The toolkit also outlines stra- 6 nordicinnovation

7 att låna pengar, skaffa investerare eller få direkt finansiering från fonder eller offentliga organ. När ansökan utformas är det viktigt att man trycker på rätt knapp, att man framhåller att projektet leder till fler jobb, skyddar miljön, osv. Verktygslådan kan också ge turistaktören en vink om på vilken nivå man befinner sig i utvecklandet av en hållbar turistnäring på destinationen. Om man är på nybörjarnivå, mellanstadiet, avancerad nivå eller på stadiet exellence Man har också fastlagt några gyllene regler vad gäller verktyg för ledning. Här sägs det att ett nätverk på destinationen inte får vara exklusivt, utan måste vara öppet för alla som vill delta. Intressekonflikter uppstår ibland, men då gäller det att se på helheten. Vid varje möte ska det utarbetas en agenda. På mötena ska man ge stort utrymme till diskussion. För dem som är intresserade av att få veta mer om uppbyggande av en hållbar turism på lokala destinationer, finns det nu en portal med länkar till en rad områden, inklusive de fyra vägledningar till verktyget som lastas ned från portalen. Portalen, som har utvecklats i samarbete med Den Europeiska Miljöagentur, har adress: Portalen har varje dag ca 350 besök. Efter projektets avslutning kommer portalen att fortsätta som en s k CSD Partnership (Commission on Sustainable Development) en process som styrs av FN. - Denna portal är faktiskt den enda av sitt slag i Europa, och har fått stor uppmerksamhet. Projektet har nu också rönt intresse i de baltiska länderna. Inom kort ska jag till Riga för att hålla föredrag om vårt arbete, säger Ian Salter. Ian Salter Pilotprojekt: Præstø Fjord, Danmark tegies for resolving conflicts of interest, and for organizing meetings. There is now an Internet portal for those interested in building up sustainable tourism at local destinations, with numerous links including the toolkit and its various sets of guidelines. The portal (http://destinet.ewindows.eu.org/nest), which has been developed in collaboration with European Environment Agency, is drawing about 350 visitors daily. The portal will continue after the end of the project, under the aegis of the UN, as a Commission on Sustainable Development (CSD) Partnership. Translated by Tony Samstag nordicinnovation 7

8 Notiser Kreativ Alliance i Norden NyX forum for kultur og erhverv i Danmark er gået ind i et samarbejde med Kultur & Næringsliv i Norge, Kultur & Näringsliv i Sverige og Arts & Business Forum i Finland om at skabe fire kompetencecentre i Norden. Disse kompetencecentre vil arbejde for at styrke nordisk erhvervslivs innovations- og konkurrenceevne gennem kreative alliancer med kulturlivet. Udover vidensdeling vil der blive lagt vægt på konkret anvendelse og evaluering af metoder på tværs af landegrænser. Nordisk Industrifond har muliggjort en forundersøgelse, der skal dokumentere behovet for centrene og formalisere det nordiske samarbejde. Lars Husum Odd Nerdrum: Eple Odd Nerdrum / BONO 2003 Samfoto New markets in drugdevelopment due to hypoxic biology Oxygen biology The first general meeting concerning the project Transferring oxygen biology to companies will take place in Copenhagen on 14 February Advances in hypoxic biology will open new markets in drug development and in development of novel laboratory equipment. Nordic academic research groups and Nordic companies will exchange information on the latest developments and work out collaborative initiatives. Peter Ebbesen Samarbejde mellom kultur og erhverv. Odd Nerdrums bilde for norske Ringnes cider, Mozell. 8 nordicinnovation

9 New NI-projects: Improving Nordic innovation policies The Nordic Industrial Fund has invited Nordic research/reporting communities to present proposals for projects aiming at strengthening the knowledge basis of SME (Small and Medium Size Enterprises) and innovation policymaking in the Nordic countries. The following projects were selected: The Future in Design: The competitiveness of the Nordic design industry The design industry has become an increasingly important and valuable industry. This project will treat the design industry as a developing industrial system: an industrial system that is dominated by SMEs but in a period of rapid growth and expanding markets. Academic entrepreneurship, learning and growth The aim of the project is to develop more efficient structures and policies for academic entrepreneurship. This based on a common understanding of entrepreneurial knowledge creation, and how this is affected by the generation of more and faster growing companies. Foreign takeovers: Competence gain or competence drain? The aim of this project is twofold. First, it is to assess how and to what extent foreign takeovers of Nordic firms affect local innovation capabilities. Secondly, the project will survey how policy makers approach the issue of foreign takeovers and local innovation capabilities. Foto: Norsk Designråd The design industry has become increasingly important. Here design by Norway Says Innovation Systems in the Periphery The project s main goal is to explore how innovation capabilities of firms, in selected traditional and mature industries in periphery regions can be enhanced through the means of innovation and regional policy, and the strengthening of innovation systems. Creating Opportunities for Young Entrepreneurs The objectives for this project are to structure experiences from ongoing activities in the Nordic countries, to evaluate these experiences, to find good examples and to analyse possibilities and limitations with different types of measures. This is the second time The Nordic Industrial Fund has announced this type of call. The first set of projects is finalised and the results are available at Thomas Winther nordicinnovation 9

10 High-tech spin-off Høyteknologietableringer i Norden Mindre viktige enn antatt Av Egil Wettre-Johnsen Ringvirkningene fra knoppskyting av høyteknologiske bedrifter er mindre enn det mange hadde håpet på. En av hypotesene i forkant av forskningsprosjektet Høyteknologietableringer i Norden var at slike etableringer utgjør et vesentlig bidrag til nyskaping og økt verdiskaping i næringslivet. Analysen, som trolig er det første av sitt slag i hele verden, viser at effektene heller er marginale. -Analysen viser at det er urealistisk å tro at High Tech Spin Offs skal redde de nordiske økonomiene. Heller er det snakk om en langsom endringsprosess. Det er også viktig å merke seg at de aller fleste nyetableringer er små enheter og at det ofte er avvikerne som lykkes. Det vil si den type bedrifter som ikke så lett kan gjenfinnes i tradisjonelle statistikker, sier prosjektleder Svein Olav Nås i STEP-Senter for Innovasjonsforskning. Det er tilgang til gode offentlige registre i de nordiske landene som har muliggjort analysen. Forskningsprosjektet har blant annet brukt foretaks- og sysselsettingsregistre i perioden til å identifisere spin-offs og endringer hos bedriftene. Lav spinoff-andel Resultatene viser at det er etablerte bedrifter som dominerer i Svein Olav Nås alle de nordiske landene. Spinoffs utgjør bare rundt én prosent av bedriftene. Når man i tillegg begrenser seg til nyetableringer innen høyteknologisektoren, er det årlige antall spin-offs i Sverige ca. 300 og i de tre øvrige nordiske landene. Antall sysselsatte i hver spin-off bedrift er i gjennomsnitt lavt. High-tech spin-offs in the Nordic countries: Not exactly a growth sector In a modest building between Fremtidsvej and Venlighedsvej ("Future Street" and "Friendliness Street") in Hørsholm, north of Copenhagen, the firm of Maridan with its staff of 20 is busy putting together the next generation of unmanned submarines which will inspect the many thousands of kilometres of piping and cables snaking across the sea bed. High technology start-ups might not be quite the economic powerhouse that enthusiasts suppose. One of the assumptions behind the research project "High-tech spin-offs in the Nordic countries" was that such companies make a substantial contribution to innovation and wealth creation in the commercial sector. But the analysis - probably the first of its kind in the world - shows that the impact of such activities is marginal at best. "The analysis shows that it is unrealistic to see high-tech spin-offs as the saviour of the Nordic economies", says project leader Svein Olav Nås of the STEP Centre for innovation research. "Rather, we should talk about a slow process of change. It is also noteworthy that most start-ups are small units and that it is often the 'odd ones out' that succeed - that is to say, the type of enterprise not always so obvious in traditional statistics." It is the comprehensive Nordic network of public registries that has made this study possible. The research project has used, i.a., company and employment registers for the period to identify spin-offs and other relevant changes in the businesses concerned. 10 nordicinnovation

11 De fleste nordiske spin-off bedrifter kommer fra bransjer som radio, tele, databehandling och telekommunikasjon Low level of spin-offs The results show that the vast majority of enterprises are established companies and that these are dominant in all the Nordic countries. Spin-offs account for only about one per cent of the companies; limiting the analysis to the high technology sector, the number of spin-offs in Sweden is about 300 annually, and in the other countries. The number of jobs created in each spin-off company is, on average, low. Also of some relevance are start-ups resulting from scientific collaboration: about 300 annually in Sweden and in the other countries. Criteria for identification as a high-technology spin-off: A new business or a new venture. Minimum two employees from the parent company. Those who start the new company must be less than 50% of the employees in the parent company The parent company survives (with at least one employee) Established in a high-technology sector. Spin-off from a high-technology sector. Spin-off from the scientific/research sector. It is worth noting that per cent of all spin-offs in the Nordic countries come from traditional businesses that are not high technology. In quantitative terms, therefore, highnordicinnovation 11

12 High-tech spin-off Kilde: STEP Senter for Innovasjonsforskning Hvor kommer de fra? Prosentandel spin-off bedrifter etter hvilken bransje de kommer fra, 2001 (*2000) Avgivende Bransje Sverige Finland* Danmark Norge Farmasi 0,5 0,0 0,0 0,2 Kontormaskiner, radio, tele, instrumenter 1,4 2,4 0,7 1,4 Elektriske maskener og utstyr ellers 1,2 0,8 0,7 0,8 Lufttransport 0,1 0,0 0,0 0,0 Telekommunikasjon 2,5 6,1 0,8 0,7 Databehandling og relaterte tjenester 10,7 7,4 14,2 7,2 Forskning og utvikling 0,7 0,5 0,9 0,4 Høyere utdanning 0,5 0,0 0,0 0,4 Sum Alle high tech bransjer 17,5 17,3 17,5 11,2 Fra andre bransjer 82,5 82,7 82,5 88,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 N Delvis i tillegg kommer nyetableringer som følge av forskermedvirkning, med årlig rundt 300 i Sverige og i de andre landene. Det er verd å merke seg at prosent av alle spin-offs i Norden kommer fra tradisjonelle næringer som ikke er høyteknologiske. High Tech Spin Offs har derfor i kvantitativ forstand svært begrenset betydning i forhold til å fornye landenes industrisektor. Sprikende suksessfaktorer Et forhold som undersøkelsene har hatt vanskelig med å identifisere, er suksessfaktorer. Resultatene spriker fra land til land. I Norge og Danmark er for eksempel bedriftens størrelse viktig for overlevelsen, mens størrelse teller negativt i Sverige og Finland. Overlevingsraten er klart beste i Finland og lavest i Norge for høyteknologisektorene. Etter fem år overlever i gjennomsnitt 60 prosent av bedriftene. tech spin-offs are of very limited significance in reviving the industrial sectors of these countries. Most Nordic spin-off companies comes from sectors such as radio, telecommunications and electronic data processing Striking success factors One parameter which the study has had difficulty in identifying is the success factor. The results are striking from country to country. In Norway and Denmark, for example, the size of the company 12 nordicinnovation

13 Selv om undersøkelsen viser at de direkte effektene av høyteknologietableringer er begrenset, antyder Nås at slike spin-offs kan være virksomme mekanismer over tid for å bringe avansert kunnskap inn i nye bedrifter og forretningsområder. Dette er blant flere forhold som kan følges opp i videre analyser. Svein Olav Nås Kriterier for å bli identifisert som høyteknologisk spin-off En ny bedrift eller et nytt foretak. Minimum 2 sysselsatte må komme fra samme avgivende bedrift. De som slutter og starter ny spinoff-bedrift må være færre enn halvparten av de sysselsatte i den avgivende bedriften. De som har sluttet og flyttet på seg utgjør minst 30 prosent i den nye bedriften. Den avgivende bedriften overlever med minst en sysselsatt. Etablert i en høyteknologi-sektor Spinner ut fra en høyteknologi-sektor Spinner ut fra forskningssektoren is important to survival, while size is a negative factor in Sweden and Finland. In the high-technology sectors the survival rate is best by far in Finland and lowest in Norway. After five years roughly 60 per cent of the companies have survived. Even if the study shows that the direct effects of high-technology start-ups are limited, Nås maintains that such spin-offs can be effective over time in bringing advanced knowledge into new companies and business areas. This is one of a number of factors that can be followed-up in further studies. Translated by Tony Samstag Where do they come from? Percentage of spin-off companies by original sector, 2001 (*2000) Original sector Sweden Finland* Denmark Norway Pharmaceuticals 0,5 0,0 0,0 0,2 Office machines, radio, instruments 1,4 2,4 0,7 1,4 Other electric and equipment 1,2 0,8 0,7 0,8 Aviation 0,1 0,0 0,0 0,0 Telecommunications 2,5 6,1 0,8 0,7 Electronic data processing and related services 10,7 7,4 14,2 7,2 Research and development 0,7 0,5 0,9 0,4 Higher education 0,5 0,0 0,0 0,4 Total all high-tech sectors 17,5 17,3 17,5 11,2 From other sectors 82,5 82,7 82,5 88,8 Grand total 100,0 100,0 100,0 100,0 Number Source: STEP Centre for innovation research nordicinnovation 13

14 Notiser Ledelse på web NordVu-projektet om ledelse i Nordiske SMV'er nærmer sig sin afslutning. Gennem de sidste tre år har ca. 45 virksomheder sammen med projektgruppen udviklet og testet en lang række ledelsesværktøjer. Resultatet er 6 værkstøjskasser fyldt med redskaber, gode råd og historier om succes, som alle andre virksomheder kan drage nytte af. Det hele er lagt ud på hjemmeside Hjemmesiden er struktureret således at brugeren overskueligt kan finde relevate informationer uden at brugeren behøver læse sig igennem flere sider. Der arbejdes stadig på siten med de sidste forbedringer. Den vil være endelig færdig i april 2004, men kan allerede anvendes nu. Nästa ansökninsfrist: 15 februari 2004 Mer information: Thomas Rudolf New courses: Innovation through intelligent products "Innovate for new business opportunities - or die!" This is the harsh reality for all companies. All products erode. The only question is how fast? In order to expand your business, constant development, or innovation, is needed. Trade Associations from eight Nordic and Baltic countries have joined forces in order to give their member companies a way to get acquainted with the new technologies needed to make "embedded functionality" by the use of electronics and software. The offer consists of three courses that can be attended through "distance learning". The courses are made for persons who have an engineering background, but who have not followed the development in this specific field during the last 3-5 years. Participation is free of charge. More information: Samfoto Jan Zneider 14 nordicinnovation

15 Seminar: Repair and Maintenance of Concrete Structures Nordic Sewer System Inspection Manual The Nordic Sewer System Inspection Manual is almost finished. The manual can and will be used by all municipalities and CCTV-contractors in the coming years. The Nordic Sewer System Inspection Manual is based on a CEN-standard that has been published in all European countries in May 2003, and is now adjusted to Scandinavian tradition. The manual will be available in English from April 2004 and will then be tested in the different countries. After completed tests, the manual will be translated into Nordic languages. April 19-20, 2004 the Norecon project is setting up a seminar on: Repair methods New standards and specifications Decision and requirements for repair Information from related networks Samfoto For information and registration, please contact the organising committee. Bo Laden Henrik E. Sørensen Laser technology for industrial use The Scandinavian web based platform has recently been presented for the industry. The site is focusing on laser materials. An increasing number of members and people involved in laser technology use the web page frequently. By exposing your business through your business will be exposed to the industry, i.e. you will get new contacts and new customers. The web page is user controlled and you control your own input. Membership is free. The web is a collaboration between laser research centres connected to national laser user groups and industry in the Nordic countries. Photodisc Steen Erik Nielsen nordicinnovation 15

16 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway Building a Nordic Bridging programme in Food Safety The Nordic Industrial Fund invited in October this year Nordic scientist and Nordic food industries to submit expression of interest to form a Nordic Bridging programme in Food Safety. The following project proposal were selected to complete a final project application. Campylobacter reduction on the slaughter line The aim of the project is to identify how to optimise the existing slaughter line of broilers to obtain the maximum reduction of Campylobacter on the chicken carcasses. A molecular safety approach for Campylobacter In this project we aim to use nucleic acid-based tools for accurate enumeration of virulent Campylobacter spacies in foods, as well as to develop novel molecular tools for improved understanding of virulence characteristics of campylobacter. Risk factors for Campylobacter in broiler flocks The aim of the project is to identify major risk factors for the occurrence of Campylobacter in broiler flocks in the Nordic countries. Risk analysis of multilayer food packaging The aim of the project are to provide scientific evidence, which support a simplified and adequate analytical industry documentation for multilayer plastic, which is satisfactory to the enforcement authorities. Acrylamide Precursors; Limiting substrates and in vivo effects The overall aim of the project is to further strengthen the Nordic position in the research area of acrylamide by linking already high level competence and to support the Nordic food industry in its efforts to provide safe products of high quality. Contamination risk assessment of aquaculture products The aims of the project are to identify the hazards associated with aquaculture products from farm to fork and characterise the risk(s) with respect to human health and well being, to develop a user-friendly quantitative risk assessment tool. Company risk assessment. Decision support for microbiological hazards The objectives are to develop a company quantitative risk assessment software based tool, enabling the food industry to perform microbial risk assessment for decisions about risk handling, based on relevant and substantial data. Traceability of the Meat-Chain - TraceMEAT The aim of the project is to improve food safety with better information handling procedures which will ultimately lead to precise traceability of selected foodstuffs. Analytical verification of traceability information The aims of the project are to develop methods suitable to be applied to validate traceability documentation and to confirm the authenticity of the product. Traceability in the Nordic Fish Sector The aims of the project are to develop, test and implement full traceability in three fish chains, starting from the primary producer to the end user. Senior Advisor Oddur Mar Gunnarsson Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik Redaktør: Espen Ruud Grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo Trykk: Prinfo Grefslie, ISSN: Nordisk Industrifond

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Export of services and the question of innovation and value creation

Export of services and the question of innovation and value creation Export of services and the question of innovation and value creation Presentation, Nordic Service Conference Oslo, 26 October 2005 A research project supported by The Research Council of Norway Torben

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer