GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR"

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /14 Rådet for funksjonshemma /14 Kultur- og miljøutvalet /14 Oppvekstutvalet /14 Teknisk og landbruksutvalet /14 Administrasjonsutvalet /14 Helse- og omsorgsutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/ Ny kommunestruktur: Oppstart av arbeidet med kommunereforma Ingen vedlegg. Kort samandrag: Rådmannen legg med dette fram oppstartssaka for vårt arbeid med den såkalla kommunereforma. I saka gjer rådmannen greie for bakgrunnen for reforma og den prosessen regjeringa legg opp til og kva vedtak nabokommunane våre har gjort så langt. Rådmannen meiner at det ikkje er gode nok grunnar til å slå saman kommunane med tvang, og at det er viktig å seie ifrå om at vi helst vil halde fram som eigen kommune viss det er det vi vil. For Gloppen sitt vedkomande er det omsynet til glopparane som er det viktigaste. Vi må derfor velje den løysinga som samla sett er best for oss. Rådmannen kjem ikkje med tilråding om alternative samanslåingar, men meiner det ikkje er så mange realistiske alternativ. Rådmannen meiner at det bør vere ei folkerøysting i Gloppen om kven vi eventuelt skal slå oss saman med i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, eventuelt våren 2016 viss tida er for knapp til å «rekke» kommunevalet. Bakgrunn for saka: På Fylkesmannen si nettside er bakgrunnen for regjeringa si kommunereform oppsummert slik: Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde. Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidreg til å gjennomføre dei regionale prosessane.

2 Kommunereforma skal leggje til rette for at fleire kommunar slår seg saman. Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagde oppgåver, gi betre høve til å utvikle berekraftige og gode lokalsamfunn, og dessutan ivareta viktige frivillige oppgåver. Som eit generelt prinsipp skal reforma leggje grunnlaget for at alle kommunar kan løyse dei lovpålagde oppgåvene sine sjølve. Regjeringa har desse måla for reforma: Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrkt lokaldemokrati. Regjeringa tek sikte på å leggje fram eit samla forslag om kva oppgåver som kan overførast til større og meir robuste kommunar våren Stortinget vil dermed ha behandla forslaget om nye oppgåver til kommunane før kommunane skal gjere sine lokale vedtak. Målet er deretter å leggje fram ein samla lovproposisjon om nye oppgåver til kommunane våren 2017, samtidig med ein proposisjon om ny kommunestruktur. Saksutgreiing: Alle kommunane har fått eit utgreiingsansvar. Det vil seie at alle kommunar skal greie ut om det er aktuelt å slå seg saman med andre kommunar, og om kva kommunar det i så fall er snakk om. Utgreiingane og vedtaka må vere klare i løpet av våren Stortinget si behandling av saka viser at det er fleirtal på Stortinget for ei reform. Det er også brei politisk tilslutning til at det er behov for ei endring i kommunestrukturen, måla for reforma og at prosessane skal starte opp hausten Det er også semje eller i alle fall eit fleirtal på Stortinget om dei økonomiske virkemidla. I kommuneproposisjonen for 2015 skriv regjeringa: Færre og større kommuner skal gi betre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi betre muligheter for å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning. I proposisjonen utdjupar regjeringa dei fire målsettingane med reforma slik: Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Større fagmiljø vil gje meir stabile arbeidsmiljø, breidde i kompetansen og breiare tiltaksportfølje, særleg i små og spesialiserte tenester Betre kvalitetsutvikling i dei store tenestene Ha føresetnad for å ta på seg større oppgåver enn i dag Moglegheit for meir profesjonell administrasjon og leiing, innovative i fornying av tenester og arbeidsformer. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt og løyse nasjonale utfordringar

3 Heilskapleg samfunnsutvikling for arealbruk, samfunnssikkerheit og beredskap, transport, næring, miljø og klima og den helsemessige og sosiale utviklinga i kommunen Avgrensing og storleik som gjev moglegheit for funksjonelle planleggingsområde og demokratisk styring av samfunnsutviklinga Kommunegrensene tilpassast naturlege bu- og arbeidsmarknadsregionar. Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Økonomisk solide kommunar som har god kontroll på økonomien Kompetanse på økonomistyring er ein viktig føresetnad for at kommunane skal kunne tilby innbyggarane gode velferdstenester Større budsjett og meir robuste overfor uførutsette hendingar og kan leggje til rette for meir effektiv ressursbruk Betre i stand til å handtere endringar i folkesamansetjinga. Styrkt lokaldemokrati Grunnlag for å kunne overføre fleire oppgåver frå fylkeskommunen, fylkesmannen og staten elles for å styrke kommunane som lokaldemokratiske organ auka makt og mynde til kommunane og dermed auka lokalt sjølvstyre Større styringskapasitet og gjennomføringskraft Betre politisk styring og auka moglegheit for å utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet, meir attraktivt og meiningsfullt for lokalpolitikarane Redusert behov for interkommunale løysingar Redusert behov for statleg detaljstyring. Tidsplan og milepælar På fellesmøtet for formannskapa i Nordfjord på Eid den 11. september i år, vart dei ulike fasane i prosessen i Sogn og Fjordane presenterte slik av Fylkesmannen: 1. Oppstartfase fram til 1. oktober 2014: Avklaring av reformas innhald etter vedtak i Stortinget, oppdragsbrev til fylkesmannen og brev til kommunane frå statsråden: Etablering av referansegruppe i fylket (forum for kommunereforma) Prosjektplan for fylket Samarbeidsavtale mellom fylkesmannen og KS Regionvise oppstartmøte. 2. Avklaringsfase frå oktober 2014 til 1. mars 2015: Kvar kommune etablerer ei hensiktsmessig organisering for reformarbeidet innan 15. oktober 2014 Avklaringar av geografiske retningsval på bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosessar i enkeltkommunar og mellom kommunar vedtak i kommunestyra innan 31. januar Avklare om ein vil satse på ferdig prosess og vedtak innan desember 2015 (fase 1*) eller juli 2016 (fase 2*) vedtak i kommunestyra innan 31. januar 2015 Søknadsfrist for skjønnsmidlar til utgreiing: 1. mars Utgreiings- og utviklingsfase fram til vedtak haust 2015/vår 2016: Gjennomføring av utgreiingar Gjennomføre lokale informasjons- og dialogmøte om reforma Gjennomføre innbyggarundersøking.

4 4. Avgjerdsfase i kommunane haust 2015 eller vår 2016: Sak til kommunestyret om kommunesamanslåing med vedtak seinast juni * Fylkesmannen snakkar her om at kommunane kan velje ein rask prosess og gjere vedtak i løpet av neste år. Dette blir omtala som fase 1, og er meint for dei kommunane som alt er komne i gang med samanslåingsarbeid. Fase 2, som i følgje Fylkesmannen er det aktuelle alternativet for Sogn og Fjordane, er for dei kommunar som ikkje er i gang med konkrete samanslåingsprosjekt. Regjeringa har laga denne figuren over prosessen: Økonomiske virkemiddel Her seier regjeringa: Regjeringen benytter positive økonomiske virkemidler for å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen. De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen Engangskostnader Kommuner som slår seg sammen får dekket engangskostnader etter en standardisert modell. Basert på utbetalingene i de siste sammenslåingsprosessene er 20 mill. kroner satt som et grunnbeløp per sammenslåing, og differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. Beløpet utbetales når nasjonale vedtak om sammenslåing er gjort. Modell for dekning av engangskostnader i reformperioden (kroner). Antall kommuner og Over innbyggere i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere 2 kommuner kommuner kommuner eller flere kommuner Reformstøtte Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest folkerike sammenslåingene. Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake til innretningen på reformstøtten for kommuner som etter sammenslåing får under innbyggere, jf. Innst. 300 S ( ).

5 Regjeringen vil komme tilbake med forslag til dette i forbindelse med statsbudsjettet Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen. Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere Over innbyggere Inndelingstilskuddet Dagens ordning med inndelingstilskuddet* videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser. * Inndelingstilskuddet i inntektssystemet er en kompensasjonsordning til sammenslåtte kommuner for reduksjon i rammetilskuddet som følge av kommunesammenslåinger. Inndelingstilskuddet kompenserer for tap av basistilskuddet som er et gitt beløp per kommune samt eventuelle tap av regionalpolitiske tilskudd. Kommuner som slår seg sammen vil kompenseres for netto nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Det vil si at dersom den nye sammenslåtte kommunen mottar regionalpolitiske tilskudd, skal kommunen kompenseres for differansen mellom tidligere og nye regionalpolitiske tilskudd. Inndelingstilskuddet fryses reelt på det nivået det har det året kommunene slår seg sammen, og gis en varighet på 15 år. Tilskuddet vil deretter trappes gradvis ned over fem år. Inntektssystemet Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av perioden. Gjennomgangen av inntektssystemet vil ses i sammenheng med kommunereformen. Kva har Gloppen kommune gjort så langt? Som eit innspel i diskusjonen om trasévalet for E39 vedtok kommunestyret i Gloppen den 4. november 2013, med 15 mot 12 røyster dette vedtaket: Gloppen kommunestyre støttar initiativet frå Høgre, Krf, Venstre og Frp i Eid og Høgre, Krf og Venstre i Gloppen om ferjeavløysing som ein sentral lekk i utviklinga av ein funksjonell bu-, service- og arbeidsmarknadsregion og ein framtidig regionkommune, og ber ordføraren om å følgje opp saka. Rådmannen legg til grunn at dette vedtaket først om fremst kan tilskrivast E39-saka, og at det ikkje ville blitt gjort eit slikt vedtak den gong på eit fritt grunnlag. Etter fellesmøtet for formannskapa i Nordfjord på Eid 11. september i år fekk vi invitasjon til drøftingar om kommunereforma frå ordføraren i Eid kommune og frå Samarbeidsutvalet i Sunnfjord (kommunane Jølster, Førde, Gaular og Naustdal). Ordføraren har takka ja til begge

6 invitasjonane. I svaret til Eid kommune har ordføraren svara at det er naturleg at også Stryn og Hornindal kommunar blir med på samtalane. Elles har ordføraren i begge tilfella sagt at det ikkje blir teke stilling til noko konkret før kommunetyret har behandla saka. Ordføraren har ved fleire høve sagt at spørsmålet om kommunesamanslåing skal leggast fram til folkeavrøysting slik at alle røysteføre glopparar skal få gje uttrykk for sitt syn i saka. Kva har naboane sagt? Arbeidet med kommunereforma er så vidt komen i gang i nabokommunane. Nokre kommunestyre har alt gjort oppstartsvedtak. Stryn kommunestyre har gjort slikt vedtak: 1. Stryn kommune viser til kommuneproposisjonen 2015 med underliggande dokumentasjon om målsettinga med og dei økonomiske verkemidla knytt til kommunereforma. Stryn kommune skal vere ein konstruktiv part i lokale og regionale prosessar. 2. Stryn kommune merkar seg dei føringar som ligg i føresetnadene og vil samanhalde med lokalpolitiske prioriteringar medverke til å realisere desse. Det er avgjerande at framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og handlingsrom for den nye kommunen som Stryn vil vere ein del av. 3. Stryn kommune er oppteken av at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg, og innbyggarundersøkingar el.l. bør vurderast som ein del av dette slik at avgjerdsstyresmaktene får eit best mogleg avgjerdsgrunnlag når endelege vedtak skal fattast. Ved forslag om større endringar bør rådgjevande folkerøysting vurderast. 4. Med tilvising til samrøystes vedtak i Hornindal kommunestyre den ynskjer Stryn kommune å inngå drøftingar med Hornindal kommune der målsettinga er å sjå desse to kommunane under eitt anten som ein eigen kommune eller som del av ei større samanslåing. 5. Til å gjennomføre desse drøftingane blir det nedsett ei arbeidsgruppe beståande av ordførar, varaordførar, rådmann, økonomisjef og ein tillitsvald. 6. Formannskap/kommunestyre skal haldast løpande orientert om framdrifta i drøftingane etter pkt Konklusjonane frå arbeidsgruppa, jfr pkt 5, skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyra i Stryn og Hornindal. 8. Med tanke på ein mogleg vidare prosess der også andre kommunar blir inviterte til drøftingar, må konklusjonane frå arbeidsgruppa vere klare innan utgangen av november -14. Hornindal kommunestyre har gjort slikt vedtak: 1. Hornindal kommune set ned ei arbeidsgruppe samansett av ordførar, varaordførar, rådmann, økonomisjef og ein representant frå dei tillitsvalde. 2. Arbeidsgruppa får følgjande mandat: Lage ein plan for organiseringa av arbeidet med kommunereforma. 3. Arbeidsgruppa skal orientere formannskapet og kommunestyret om status etter kvart som arbeidsgruppa har hatt møte. 4. Hornindal kommune vil invitere Stryn kommune til samarbeid om oppretting av ei felles arbeidsgruppe med liknande samansetjing som arbeidsgruppa i Hornindal.

7 Eid kommunestyre har når dette er skrive ikkje gjort vedtak i saka om sjølve reforma. Desse vedtaka er gjort i Eid så langt: I formannskapet 18. september: Ordførar vert oppmoda om å ha samtalar med politisk leiing i nabokommunane om reformen. Ordførar sender svarbrev til ordførar i Vågsøy og takkar ja til deira ønskje om møte om mulig samarbeid, men orienterer samtidig om at Eid ser det som lite naturleg å inngå i ei felles kommune med Flora, grunna avstand og kommunikasjonar. Til neste møte i formannskapet skal det leggjast fram ei sak om Eid kommune si planlegging av vidare prosess knytt til kommunereformen. Eid kommunestyre får sak om prosessen til behandling på sitt møte den 28. oktober i år, med slik tilråding frå rådmannen: 1. Kommunestyret viser til kommuneproposisjonen 2015 med underliggande dokumentasjon om målsettinga med kommunereforma. Eid kommune skal vere ein konstruktiv part i lokale og regionale prosessar. 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde. 3. Eid kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar, og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring. Kommunestyret ønskjer primært at alle kommunane i Nordfjord samarbeider om dei utgreiingane som må gjerast i forkant av eit vedtak om ny kommunestruktur. 4. Kommunestyret er opptekne av at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg, og innbyggarundersøkingar el.l. bør vurderast som ein del av dette slik at avgjerdsstyresmaktene får eit best mogleg avgjerdsgrunnlag når endelege vedtak skal fattast. 5. Mandat og førebels prosjektplan for vidare arbeid med kommunereforma vert godkjend slik den ligg føre. Jølster kommunestyre har gjort vedtak om å slutte seg til SiS* sitt mandat for det vidare arbeidet med reforma. Dette mandatet ser slik ut: 1. Mål Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 2. Kven Kommunane Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster er samde om å gjennomføre prosessen så langt som mogeleg. Eventuelle andre kommunar som ønskjer å vere med, har frist til Fellesskapet vil ta stilling til kven som eventuelt deltek innan Kva Lage utfordringsbilete for eigen kommune og regionen Nytte rettleiaren i frå KMD med støtte av Fylkesmannen Standardiserte faktaoppsett (KMD) a. Befolkningsutvikling

8 b. Behov for arbeidskraft c. Pendling d. Nøkkeltall økonomi og tjenester (KOSTRA) Innbyggjarundersøking - medverknad Inntektssystemet (KS-reknemodell) Kapasitet og kompetanse på ulike områder Arealbruk og behov Oversikt over interkommunale samarbeid Vurdering av kva oppgåver den nye kommunen kan arbeide med. 4. Korleis Styringsgruppa koordinerer og tek ansvar for felles utgreiingar og samansying. Kvar kommune har ansvar for: Utfordringsbilete, faktagrunnlag og oppgåver som bør leggjast til den nye kommunen. Drøfting i eigne kommunar både blant folkevalde og innbyggarane, felles formannskapsmøte og felles innbyggjarhøyring. 5. Styring Kommunestyra i kvar kommune eig prosessen. Ordførarane er styringsgruppa og leiar prosessen. Leiar i styringsgruppa bør vere SiS leiar. Rådmennene og to tillitsvalde er prosjektgruppe og står for gjennomføringa. Formannskapa i kommunane og tillitsvalde, i samsvar med gjeldande avtalar og reglar, er referansegruppe. 6. Økonomi Prosessen skal ha eige budsjett. Kommunane dekker kostnadane i fellesskap. Ved eventuell eigendel, vert halvparten dekt likt og den andre etter innbyggartal. Kvar kommune dekker arbeid og kostnader i eigen kommune eventuelt også reise og opphald. Dette gjeld og tilskot og kostnadar til å høyre innbyggarane. Eventuelle nye kommunar som kjem inn, skal dekke sine kostnader for heile prosessen. Dersom ein kommune går ut, får dei ikkje med seg noko av fellestilskotta. 7. Framdrift 15. oktober 2014: Kommunestyra skal ha gjort vedtak om: Dei ønskjer å gå med i ein prosess med sikte på samanslåing Ta stilling til eit framlegg til mandat. 31. januar 2015: Kommunestyra skal ha gjort vedtak om: Dei ønskjer å gå vidare med prosessen med dei andre i samarbeidet Andre kommunar skal få delta i samanslåingsprosessen Drøfte kva oppgåver dei vil at ein ny storkommune skal ha. 1. juli 2015: Kvar kommune skal ha laga: Ein analyse som syner utfordringsbilete for seg og aktuelle samanslåingskandidatar og drøfte dette Føre opp alle samarbeidstiltak som dei har med andre kommunar Kommunestyra skal ha gjort vedtak om:

9 Kva oppgåver dei meiner det er naturleg å ta med seg inn i ein ny kommunestruktur Kva kommunar dei eventuelt ønskjer å slå seg saman med. 1. november 2015: Felles formannsskapsmøte i dei kommunane som tek sikte på å gå vidare for å: Drøfte grunnlaget for ei felles innbyggjarhøyring. Bli samde om dato og gjennomføring. 1. januar 2016: Kommunestyra skal ha gjort vedtak om: Grunnlaget for felles innbyggjarhøyring. Dato og gjennomføring. 1. juli 2016: Kommunestyra vedtek kven dei ønskjer å slå seg saman med. Dette er det endelege vedtaket om samanslåing før det blir sendt vidare til departementet. * SiS står for Samarbeidsforum i Sunnfjord, og omfattar kommunane Gaular, Jølster, Naustdal, Flora og Førde. Her må vi merke oss at «eventuelt andre kommunar som ønskjer å vere med» har frist til 1. desember 2014, jf pkt 2 i mandatet. --- Dert er mykje informasjon på nettet om kommunereforma. Både Fylkesmannen og departementet har laga eigne nettsider, som du finn på desse adressene: Fylkemannen: Departementet: Også på kommunen si nettside vil det blir laga ein eigen meny under «Aktuelt» for vårt arbeid med reforma. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Dette er det uråd å seie noko sikkert om. Dei økonomiske virkemidla i reforma er omtala ovanfor. Sjølv om det ikkje utrykkeleg er sagt, var Fylkesmannen (på det omtala møtet på Eid) tydeleg på at det ikkje er lyse økonomiske utsikter for dei kommunane som ikkje vil vere med på reforma. Rådmannen si vurdering: Det er fleirtal på Stortinget for regjeringa si kommunereform, så vi må rekne med at reforma blir gjennomført. Tidsramma er knapp. Sjølv om dette er ei sak som kanskje framfor nokon andre saker er politisk tillet rådmannen seg å ha synspunkt i saka, særleg fordi ei kommunesamanslåing vil ha omfattande verkander også for mange tilsette i kommunane. Bak alt det prinsipielle som er og blir skrive om reforma, ligg det praktiske som må gjennomførast for å få til ein ny kommunestruktur.

10 Dette må vi ikkje gløyme i diskusjonane. Mange tilsette i Gloppen, og særleg dei som har jobben sin på heradshuset, er redde for at ei kommunesamanslåing vil føre til at dei i verste fall mister jobben, eller i alle fall må pendle ut av det som i dag er Gloppen kommune. Sjølv om det er brei politisk semje om at noko må gjerast med kommunestrukturen, er det ikkje tilsvarande semje om dette skal gjerast frivillig eller med tvang. Det må vere lov å seie at vi er imot å bli tvangssamanslegne, viss vi er det, sjølv om den gjennomgåande tonen så langt har vore at vi ikkje har noko val. Dette er truleg rett, men det vil vere problematisk å gjennomføre ei tvangsreform viss det store fleirtal av kommunane seier nei. Derfor er det viktig at kommunane sitt primære syn kjem fram. Slik rådmannen ser det, har ikkje Gloppen kommune så store problem at det er nødvendig å slå seg i lag med nokon for å oppfylle dei målsettingane som ligg til grunn for kommunereforma. Men Stortinget kan sjølvsagt gjennom sin politikk, ikkje minst når det gjeld kommuneøkonomien, gjere det slik at vi får desse problema. Mykje tyder på at så vil skje viss vi ikkje er med «frivillig». Rådmannen sin kollega i Stryn skriv dette til sitt kommunestyre: ( ) Slik rådmannen ser det, er det fleire sider ved denne prosessen som kunne vore gjort annleis og dermed letta det lokale arbeidet. M.a. skal ekspertutvalet legge fram ein sluttrapport i desember 2014 om «kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye oppgaver». Sjølve oppgåvene vil ein først få innsikt i våren 2015 gjennom den varsla Stortingsmeldinga. Det vil alltid vere ein samanheng mellom oppgåver og struktur omfanget og kompleksiteten i oppgåvene vil m.a. ha betydning for kva struktur som bør veljast. Når situasjonen no likevel er som den er, er det viktig at Stryn kommune spelar ei aktiv rolle. Mange kommunar er allereie i gang med drøftingar, og det vil vere sers uheldig dersom enkeltkommunar vel å forhalde seg passive i dette. Faren for å bli ståande att som taparar vil i ein slik situasjon vere overhengande, og fåren for at avgjerdsmynda om framtidig tilhøyrigheit vil bli overteken av andre er til stades. Det blir i mange samanhengar understreka at det no skal byggast ein struktur for framtida. Det vil då vere viktig at det er framtidsbiletet som er på netthinna framfor det historiske. Kommunikasjonar i vid forstand har endra seg ufatteleg mykje sidan siste store kommunereform. Dette har hatt innverknad på samhandling og samhandlingsmønster. Det vil i den vidare prosessen vere viktig å drøfte kva som tener lokalsamfunnet best sett i lys av dei overordna føringane som føreligg. Sjølv om vi ikkje alltid er samde med stryningane, sluttar eg med fullt og heilt til det som her er skrive. I klartekst betyr dette for vår del at vi i Gloppen må sjå på kva som gjev den beste løysinga for glopparane. Skrellar vi vekk mykje av det prinsipielle og alt som er skrive om prosessane, er spørsmåla til sjuande og sist: Kven skal vi slå oss i lag med? Kva konsekvensar har ei samanslåing for tenestetilbodet til glopparane og arbeidsplassane til dei som i dag har Gloppen kommune som arbeidsgjevar?

11 Kva konsekvensar har ei samanslåing for utviklinga av det som i dag er «vårt område», altså Gloppen? Det vidare arbeidet med reforma må prøve å gje svar på desse spørsmåla. Vi har ikkje lang tid på å svare på spørsmålet om kven vi skal slå oss i lag med. Alternativa må vere på plass i løpet av januar 2015 skal vi følgje Fylkesmannen sin framdriftsplan. Sunnfjord-samarbeidet har sett 1. desember 2014 som «påmeldingsfrist» for andre kommunar som ønskjer å vere med på deira utgreiingsprogram. Rådmannen trur det er viktig at vi så snart som råd seier noko om kva retning vi meiner er best for Gloppen, også fordi vi ikkje har ressursar til å vere med på mange parallelle prosessar. Skal vi legge til grunn det som kom fram på fellesmøtet på Eid den 11. september, har vi i realiteten to val slik, rådmannen ser det: Ei samanslåing med Eid, Stryn og Hornindal eller Ei samanslåing sørover med alle eller flesteparten av dei kommunane som i dag utgjer Samarbeidsforum i Sunnfjord. Eit alternativ med heile Nordfjord er, etter rådmannen sitt syn, ikkje realistisk. Her er skilnadene for store, både geografisk og kulturelt. Nordfjord-kommunane si handtering av E39-saka viser tydleg og klart at det store fleirtalet av kommunane ikkje ser på Nordfjord som eitt naturleg bu- og arbeidsområde. Vi må ha med oss i prosessen om vi vil halde fast på at Gloppen ikkje skal splittast opp og at vi har ein del verdiar som vi mister full kontroll over ved ei samanslåing. Rådmannen tenkjer sjølvsagt på eigarinteressene våre i energisektoren. Vi må heller ikkje gløyme at vi ikkje har samanfallande interesser med fleire av nabokommunane våre når det gjeld offentlege tilbod som det i dag er diskusjon om. Døme på dette er naturlegvis dei vidaregåande skulane. Og sjølvsagt vil det bli ein heftig diskusjon om plassering av fellestenester og fellesfunksjonar i den nye kommunen. Sjølv om det blir sagt at avstand og plassering ikkje er så viktige i dag som før, vil det vere meiningslaust å sjå vekk ifrå kommunikasjonar og reisetid. Alt dette kjem nok før eller seinare på dagsorden i saka om ny kommunestruktur --- Rådmannen innrømmer at det er vanskeleg å kome med ei god tilråding i saka. Eg gjer likevel eit forsøk: RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Kommunestyret har ikkje noko ønskje om at Gloppen kommune blir slegen saman med ein eller fleire av nabokommunane 2. Kommunestyret innser likevel at Gloppen ikkje kan stille seg på sidelinja i den prosessen som no er sett i gang for å endre kommunestrukturen. I denne prosessen ønskjer Gloppen kommune å vere ein konstruktiv medspelar og følgje den tidsplanen som Fylkesmannen legg opp til 3. Det er avgjerande at eit framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og handlingsrom for den nye kommunen som Gloppen vil vere ein del av 4. Kommunestyret vil legge til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa for kommunesamanslåing som er aktuelle blir lagde fram i ei folkeavrøysting. Det er naturleg

12 at denne avrøystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren og rådmannen arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva for alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare 6. Kommunestyret legg til grunn at formannskapet blir fortløpande orientert om arbeidet med saka, og at rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde der dette er aktuelt ELDRERÅDET 017/14 VEDTAK: Eldrerådet vil påpeike: Rådmannen har ei balansert utgreiing og tilråding. Rådet vil likevel påpeike følgjande: Staten må kunne presisere kva oppgåver kommunane skal ha før kommunekartet kan avgjerast Ein konsekvens av ei kommunesamanslåing vil verte at det vert lenger veg til tenester, og dette vil bli spesielt uheldig innanfor helse- og omsorgssektoren i eit lite folketett distrikt som vårt. Vedtaket var samrøystes RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 015/14 VEDTAK: Rådet for funksjonshemma vil påpeike: Rådmannen har ei balansert utgreiing og tilråding. Rådet vil likevel påpeike følgjande: Staten må kunne presisere kva oppgåver kommunane skal ha før kommunekartet kan avgjerast Ein konsekvens av ei kommunesamanslåing vil verte at det vert lenger veg til tenester, og dette vil bli spesielt uheldig innanfor helse- og omsorgssektoren i eit lite folketett distrikt som vårt. Vedtaket var samrøystes ADMINISTRASJONSUTVALET Framlegg frå Anniken Rygg (H) og Ragnar Eimhjellen (V): 1. Gloppen kommune skal vere ein aktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde 3. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring

13 4. Kommunestyret vil leggje til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa for kommunesamanslåing som er aktuelle, blir lagde fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg at denne avrøystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Formannskapet med rådmannen som sekretær arbeider vidare med saka og skal i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom andre heile Nordfjord, deler av Nordfjord og alternativ sørover mot Sunnfjord 6. Rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde. Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): Som rådmannen si tilråding, men med slikt pkt 1: Kommunestyret ønskjer å få utgreia Gloppen som eigen kommune også i framtida. Det vart røysta slik: 1. Framlegget frå Anniken Rygg og Ragnar Eimhjellen, som fekk fem røyster 2. Framlegget frå Gunnvor Sunde, som fekk to røyster 3. Rådmannen si tilråding, som fekk ingen røyster. 012/14 VEDTAK: Administrasjonsutvalet tilrår kommunestyret å gjere slikt vedtak: 1. Gloppen kommune skal vere ein aktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde 3. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring 4. Kommunestyret vil leggje til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa for kommunesamanslåing som er aktuelle, blir lagde fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg at denne avrøystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Formannskapet med rådmannen som sekretær arbeider vidare med saka og skal i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom andre heile Nordfjord, deler av Nordfjord og alternativ sørover mot Sunnfjord 6. Rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde. Vedtaket vart gjort med fem røyster KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Peder Lofnes Hauge (V) og Dagfinn Nyhammer (H): 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande

14 kommunereform, og vil vere ein aktiv og konstruktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde 3. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar, og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring. Kommunestyret ynskjer primært at alle kommunane i Nordfjord samarbeider om dei utgreiingane som må gjerast i forkant av eit vedtak om ny kommunestruktur 4. Kommunestyret vil legge til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa som er utgreidde blir lagde fram i ei rådgjevande folkerøysting. Det er naturleg at denne røystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Formannskapet, med rådmannen som sekretær, arbeider vidare med saka, og skal i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom anna: heile Nordfjord eller deler av Nordfjord, eit alternativ sørover mot Sunnfjord, og eit alternativ der Gloppen held fram som eigen kommune. 6. Rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde der dette er aktuelt. Det vart først røysta over pkt 2 i framlegget frå Peder Lofnes Hauge og Dagfinn Nyhammer. To røysta for punktet. Med utvalsleiar si dobbeltstemme fall punkt 2. Resten av framlegget frå Peder Lofnes Hauge og Dagfinn Nyhammer vart samrøystes vedteke. 068/14 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet tilrår kommunestyret å gjere slikt vedtak: 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande kommunereform, og vil vere ein aktiv og konstruktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar, og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring. Kommunestyret ynskjer primært at alle kommunane i Nordfjord samarbeider om dei utgreiingane som må gjerast i forkant av eit vedtak om ny kommunestruktur 3. Kommunestyret vil legge til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa som er utgreidde blir lagde fram i ei rådgjevande folkerøysting. Det er naturleg at denne røystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Formannskapet, med rådmannen som sekretær, arbeider vidare med saka, og skal i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom anna: heile Nordfjord eller deler av Nordfjord, eit alternativ sørover mot Sunnfjord, og eit alternativ der Gloppen held fram som eigen kommune. 5. Rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde der dette er aktuelt.

15 Vedtaket var samrøystes OPPVEKSTUTVALET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei storstila kommunereform. Kommunen går difor inn i dei prosessar regjeringa har lagt opp til og vil vere ein konstruktiv medspelar og følgje den tidsplanen som Fylkesmannen legg opp til. Kommunestyret skal legge til rette for at innbyggarane får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma 2. Kommunestyret legg til grunn at innbyggarane ved ei rådgjevande folkeavrøysting skal ta stilling til om Gloppen kommune skal slå seg saman med andre kommunar og eventuelt kva alternativ for kommunesamanslåing som er aktuelle. Det er naturleg at denne avrøystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren og rådmannen arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Det vidare utgreiingsarbeidet må ta utgangspunkt i kvaliteten i tenestetilbodet og korleis vi kan utvikle desse til å verta betre for innbyggarane. Dei tilsette skal ha god informasjon om arbeidet og dei tillitsvalde skal involverast der dette er aktuelt. Formannskapet skal vere styringsgruppe for arbeidet og kommunestyret skal informerast undervegs. Framlegg frå Ragnar Andenæs (Ap): 1. Gloppen kommunestyre viser til kommuneproposisjonen 2015 med underliggande dokumentasjon om målsettinga med og dei økonomiske verkemidla knytt til kommunereforma. Sjølv om Gloppen kommunestyre i utganspunktet ikkje har noko ynskje om samanslåing, skal kommunen vere in konstruktiv part i den prosessen som no er sett i gang for å endre kommunestrukturen 2. Gloppen kommunestyre merkar seg dei føringane som ligg i føresetnadene for reforma og vil, så langt dette er til beste for innbyggarane i Gloppen, medverke til å realisere desse. Det er avgjerande at framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og handlingsrom for den nye kommunen som Gloppen eventuelt vil vere ein del av. God intern samferdsel som gjev innbyggarane akseptabel avstand og tilgang på viktige tenester vil vere avgjerande 3. Gloppen kommunestyre er oppteken av at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg og legg difor opp til at dei aktuelle alternativa for samanslåing vert lagt fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg at folkeavrøystinga vert i samband med kommunevalet hausten 2015, alternativt våren 2016 dersom prosessen tek lengre tid 4. Gloppen kommunestyre vil at dei tilsette og tillitsvalde skal takast med i prosessen med tanke på å utgreie framtidig organisering, arbeidsdeling, lokalisering, oppmøteplass og på kva måte eventuelle synergiar skal takast ut. Kommunestyret føreset at ingen tilsette skal miste arbeidet eller få dårlegare arbeidsvilkår som fylgje av gjennomføring av reforma 5. Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren, rådmannen og ein tillitsvald arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva for alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Det vidare utgreiingsarbeidet må ta

16 utgangspunkt i kvaliteten i tenestetilbodet og korleis vi kan utvikle desse til å vera betre for innbyggjarane 6. Formannskapet skal vere styringsgruppe for arbeidet og kommunestyret skal informerast undervegs. Det vart ikkje røysta over framlegga. Saka vart drøfta. 022/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET 042/14 VEDTAK: Teknisk og landbruksutvalet tilrår kommunestyret å gjere slikt vedtak: 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande kommunereform, og vil vere ein aktiv og konstruktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde 3. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar, og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring. Kommunestyret ynskjer primært at alle kommunane i Nordfjord samarbeider om dei utgreiingane som må gjerast i forkant av eit vedtak om ny kommunestruktur 4. Kommunestyret vil legge til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa som er utgreidde for kommunesamanslåing blir lagde fram i ei rådgjevande folkerøysting. Det er naturleg at denne røystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Formannskapet, med rådmannen som sekretær, arbeider vidare med saka, og skal i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom anna: heile Nordfjord eller deler av Nordfjord, eit alternativ sørover mot Sunnfjord, og eit alternativ der Gloppen held fram som eigen kommune 6. Rådmannen syter for å informere dei tilsette, og å involvere dei tillitsvalde der dette er aktuelt. Vedtaket var samrøystes HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Leidulf Gloppestad (Sp): Som Senterpartiet sitt framlegg i oppvekstutvalet.

17 Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Som tilrådinga frå teknisk og landbruksutvalet. Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Som tilrådinga frå administrasjonsutvalet. Det vart ikkje røysta over framlegga. Saka vart drøfta. 031/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka FORMANNSKAPET Ordføraren kom med helsing frå ordføraren i Jølster: Jølster ønskjer at Gloppen kommune er med i drøftingane om kommunesamanslåing i Sunnfjord. --- Framlegg frå Dagfinn Nyhammer (H), Ragnar Eimhjellen (V), Leidulf Rygg Bogstad (Krf) og Sjur Atle Austrheim (uavhengig): 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande kommunereform, og vil vere ein aktiv og konstruktiv part i lokale og regionale prosessar i samband med kommunereforma 2. Kommunestyret er budd på at tal kommunar i regionen vert redusert, og vil arbeide for at vi i framtida får godt samsvar mellom kommunal organisering og bu- og arbeidsområde 3. Gloppen kommune skal nytte naudsynt tid til å vurdere kommunen sine utfordringar, og få innsikt i dei faktorane som enno ikkje er kjende (oppgåvefordeling, inntektssystem), og tek difor sikte på å følgje løp 2 for gjennomføring. Kommunestyret ynskjer primært at alle kommunane i Nordfjord samarbeider om dei utgreiingane som må gjerast i forkant av eit vedtak om ny kommunestruktur 4. Kommunestyret vil legge til rette for at innbyggarane i Gloppen får god informasjon om kommunen sitt arbeid med kommunereforma og legg til grunn at dei alternativa som er utgreidde for kommunesamanslåing blir lagde fram i ei rådgjevande folkerøysting. Det er naturleg at denne røystinga blir i samband med kommunestyrevalet hausten 2015, alternativt våren Det vidare arbeidet med utgreiing av ulike alternativ skal gjerast av ei gruppe beståande av ordføraren, varaordføraren, rådmannen og representant for tilsette. Formannskapet skal ha løpande informasjon om drøftingane, og vere ein viktig høyringsinstans for gruppa. Fleire alternativ er allereie kjende og må utgreiast, mellom anna: heile Nordfjord eller deler av Nordfjord, eit alternativ sørover mot Sunnfjord, og eit alternativ der Gloppen held fram som eigen kommune 6. Rådmannen syter for å informere dei tilsette.

18 Framlegg frå Per Jarle Myklebust, på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Samfunnsdemokratane: 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei storstila kommunereform. Kommunen går difor inn i dei prosessar regjeringa har lagt opp til og vil vere ein konstruktiv part i det vidare arbeidet med reforma 2. Gloppen kommunestyre merkar seg dei føringane som ligg i føresetnadene for reforma og vil, så langt dette er til beste for innbyggarane i Gloppen, medverke til å realisere desse. Det er avgjerande at framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og handlingsrom for den nye kommunen som Gloppen eventuelt vil vere ein del av. 3. Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren, ein tillitsvald og rådmannen arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva alternativ som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Det er sjølvsagt at Gloppen som eigen kommune er eit av dei alternativa som er med vidare. Det vidare utgreiingsarbeidet må ta utgangspunkt i kvaliteten i tenestetilbodet og korleis vi kan utvikle desse til å verta betre for innbyggarane. Dei tilsette skal ha god informasjon om arbeidet og dei tillitsvalde skal involverast der dette er aktuelt. Formannskapet skal vere styringsgruppe for arbeidet og kommunestyret skal informerast undervegs. 4. Gloppen kommunestyre er oppteken av at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg og legg difor opp til at dei aktuelle alternativa for samanslåing vert lagt fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg at folkeavrøystinga vert i samband med kommunevalet hausten 2015, alternativt våren 2016 dersom prosessen tek lengre tid. Det vart røysta slik: 1. Framlegget frå Dagfinn Nyhammer m.fl., som fekk fire røyster 2. Framlegget frå Per Jarle Myklebust m.fl., som fekk fem røyster 3. Rådmannen si tilråding, som fekk ingen røyster. 113/14 VEDTAK: Framlegget frå Per Jarle Myklebust på vegner av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Samfunnsdemokratane vart innstilt med fem røyster KOMMUNESTYRET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp) på vegner av alle gruppeleiarane: 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande kommunereform og vil vere ein konstruktiv part i det vidare arbeidet med reforma. 2. Gloppen kommunestyre merkar seg dei føringane som ligg i føresetnadene for reforma og vil, så langt dette er til beste for innbyggarane i Gloppen, medverke til å realisere desse. Det er avgjerande at framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og

19 handlingsrom, gode løysingar for kommunal organisering og samfunnsutvikling for den nye kommunen som Gloppen eventuelt vil vere ein del av. 3. Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren, ein tillitsvald og rådmannen arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva alternativ i Nordfjord og Sunnfjord som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Gloppen som eigen kommune er eit av dei alternativa som er med vidare. Det vidare utgreiingsarbeidet må ta utgangspunkt i kvaliteten i tenestetilbodet og korleis vi kan utvikle desse til å verta betre for innbyggarane. Dei tilsette skal ha god informasjon om arbeidet og dei tillitsvalde vert invitert til å delta i prosessen. Formannskapet skal vere styringsgruppe for arbeidet og kommunestyret skal informerast undervegs. 5. Gloppen kommunestyre vil legge til rette for at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg og legg difor opp til at dei aktuelle alternativa for samanslåing vert lagt fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg at folkeavrøystinga vert i samband med kommunevalet hausten 2015, alternativt våren 2016 dersom prosessen tek lengre tid. Det vart røysta alternativt mellom framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fleire og formannskapet si innstilling, der framlegget frå Per Jarle Myklebust m/fleire vart samrøystes vedteke. 080/14 VEDTAK: 1. Gloppen kommune tek til orientering at regjeringa legg opp til ei omfattande kommunereform og vil vere ein konstruktiv part i det vidare arbeidet med reforma 2. Gloppen kommunestyre merkar seg dei føringane som ligg i føresetnadene for reforma og vil, så langt dette er til beste for innbyggarane i Gloppen, medverke til å realisere desse. Det er avgjerande at framtidig inntektssystem sikrar økonomisk berekraft og handlingsrom, gode løysingar for kommunal organisering og samfunnsutvikling for den nye kommunen som Gloppen eventuelt vil vere ein del av. 3. Kommunestyret ber ordføraren, varaordføraren, ein tillitsvald og rådmannen arbeide vidare med saka, og i første omgang kome med framlegg om kva alternativ i Nordfjord og Sunnfjord som er aktuelle for Gloppen å utgreie nærare. Gloppen som eigen kommune er eit av dei alternativa som er med vidare. Det vidare utgreiingsarbeidet må ta utgangspunkt i kvaliteten i tenestetilbodet og korleis vi kan utvikle desse til å verta betre for innbyggarane. Dei tilsette skal ha god informasjon om arbeidet og dei tillitsvalde vert invitert til å delta i prosessen. Formannskapet skal vere styringsgruppe for arbeidet og kommunestyret skal informerast undervegs. 4. Gloppen kommunestyre vil legge til rette for at innbyggarane vert godt opplyst om kommunereforma og får høve til å engasjere seg og legg difor opp til at dei aktuelle alternativa for samanslåing vert lagt fram i ei rådgjevande folkeavrøysting. Det er naturleg

20 at folkeavrøystinga vert i samband med kommunevalet hausten 2015, alternativt våren 2016 dersom prosessen tek lengre tid. Vedtaket var samrøystes.

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing.

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 1 MANDAT - KOMMUNEREFORM I SUNNFJORD 1. Mål Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 2. Kven Kommunane Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster er

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord. Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord. Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma regionsamling for ungdomsråd i Nordfjord Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SAK ORGAN MØTEDATO FO 140/14 Formannskapet KS Kommunestyret

SAK ORGAN MØTEDATO FO 140/14 Formannskapet KS Kommunestyret STRYN KOMMUNE MØTEBOK SAK ORGAN MØTEDATO FO 140/14 Formannskapet 25.09.2014 KS Kommunestyret 26.09.2014 Avgjerd av: Kommunestyret Ref: 14/768-8 Ark. 002 &23 Sakshandsamar: Per Kristian Storevik Kommunereform

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 20.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 013/14-017/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Naustdal 09.10.2014 Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS 14.10.2014 085/14 Bystyret PS 16.10.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 REFORM Framlegg til vedtak: Flora bystyre

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad 30.10.2014 Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte i Vik Kåre Træen og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte i Vik Kåre Træen og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte i Vik 25.09.2014 Kåre Træen og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Kommunereforma Førde bystyre

Kommunereforma Førde bystyre Kommunereforma Førde bystyre Kjelde: Fylkesspegelen Sogn og Fjordane Kåre Træen Fylkesmannen 30.10.2014 Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 021/15 Kommunestyret 02.02.2015 009/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Gaular kommune www.gaular.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunereforma prosess og innhald

Kommunereforma prosess og innhald Kommunereforma prosess og innhald Møte med HAFS-kommunane 01.09.2014 Fylkesmannen Kåre Træen Verktøy og rettleiing i prosessen KMD: Rettleiar om prosess planlegge og gjennomføre Standardiserte faktaoppsett,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Flora kommune www.flora.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Hornindal Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Hornindal Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Hornindal 30.10.2014 Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 21.10.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 009/14-015/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken Rygg

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Bremanger Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Bremanger Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Bremanger 06.11.2014 Anne Karin Hamre og Kåre Træen Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida Heilskapleg og

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Kommunereforma. Fagforbundet Lærdal Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Kommunereforma. Fagforbundet Lærdal Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Kommunereforma Fagforbundet Lærdal 02.02.2015 Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar Tal kommunar Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde:

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Gloppen Kåre Træen og Christian Rekkedal Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Gloppen Kåre Træen og Christian Rekkedal Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Gloppen 17.10.2014 Kåre Træen og Christian Rekkedal Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Selje ved Marit Lunde, Anne Kristin Eitungjerde og Gunnar O. Hæreid

Kommunereforma Kommunestyremøte Selje ved Marit Lunde, Anne Kristin Eitungjerde og Gunnar O. Hæreid Kommunereforma Kommunestyremøte Selje 22.10.2014 ved Marit Lunde, Anne Kristin Eitungjerde og Gunnar O. Hæreid Talet på kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ: Bygland kommune Arkiv: 001 Saksmappe: 2014/702 Sakshandsamar: Aasmund Lauvdal Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kommunereform - val av ulike samarbeid

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Lærdal Kåre Træen og Gunnar Hæreid Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Lærdal Kåre Træen og Gunnar Hæreid Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Lærdal 16.10.2014 Kåre Træen og Gunnar Hæreid Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg og

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Fjaler kommune www.fjaler.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunereforma prosess og økonomi

Kommunereforma prosess og økonomi Kommunereforma prosess og økonomi Møte med Nordfjordrådet 11.09.2014 Fylkesmannen Kåre Træen Verktøy og rettleiing i prosessen KMD: Rettleiar om prosess planlegge og gjennomføre Kunnskapsgrunnlag standardiserte

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2014/137 Arkivkode: 020 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Jølster kommune www.jolster.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-002 Vår ref: 15/1885-35 Journalpostid: 16/16687 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 061/16 07.06.2016

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 28.10.2015 115/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-83

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS 27.01.2015 011/15 Bystyret PS 03.02.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma - vegen vidare Framlegg til

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

Utgreiingsmodellar for endra kommunestruktur.

Utgreiingsmodellar for endra kommunestruktur. STRYN KOMMUNE MØTEBOK SAK ORGAN MØTEDATO FO 009/15 Formannskapet 21.01.2015 KS 005/15 Kommunestyret 29.01.2015 Avgjerd av: Kommunestyret Ref: 14/768-22 Ark. 002 &23 Sakshandsamar: Per Kristian Storevik

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 1 KOMMUNE-NOREG I DAG 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 2 428 generalistkommuner Over 50% har færre enn 5000 innbyggjarar Dei 100 største har 75

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma Framlegg til vedtak: Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 15.12.2014 069/14 HMOR Endeleg vedtak i: Heradsstyret Saksansv.: Hedvig Moe Arkiv: N-009 Objekt:

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt

KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt Jenny Følling KS-leiar Sogn og Fjordane Leirvik 01.09.2014 KS sitt utgangspunkt Eit samrøystes landsting i KS uttalte i februar 2012 at: kommunegrenser kan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 MELA Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 MELA Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 11.12.2014 138/14 MELA Giske kommunestyre 11.12.2014 094/14 MELA Saksbehandlar Marit Elisabeth Larssen Arkiv: K1-024, K2-,

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 14.08.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

ULVIK HERAD SAKSPAPIR

ULVIK HERAD SAKSPAPIR ULVIK HERAD SAKSPAPIR Kommunestruktur SAKSGANG: Utval Møtedato Utvalssak Heradsstyret 18.06.2014 032/14 Sakshandsamar Joakim Øren Arkiv: K1-002 Arkivsaknr 14/268-2 Sakstilfang: Nr T Avsendar/Mottakar Tittel

Detaljer

GLOPPEN EID HORNINDAL STRYN

GLOPPEN EID HORNINDAL STRYN GLOPPEN EID HORNINDAL STRYN Ein ny kommune? Kva trengst av grunnlagsmateriale for å kunne ta stilling til dette? INNLEIING. Kommunane Gloppen, Eid, Hornindal og Stryn har vedteke å utgreie ei samling av

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Kommunereforma. Forstudium

Kommunereforma. Forstudium Kommunereforma Forstudium Innhald Kommunereforma kva og kvifor Vårt oppdrag Kva som bør vurderast rammer for arbeidet Gjennomgang/godkjenning av prosjektplan Bakgrunn for reforma Mål for reforma Gode og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 19.12.2014 17875/2014 2011/246

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMA I SOGN OG FJORDANE 2014 2016 1. Bakgrunn Regjeringa la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen for 2015 med ein meldingsdel for ei kommunereform. Meldinga

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345 Kommunereformarbeidet i Luster Rådmannen si tilråding: Saksutgreiing: Prenta vedlegg: -Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 11.06.2015 10188/2015 2011/246

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Stabsleiare og seksjonsleiare Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/402 1929/2015 BARDSETH 031 18.02.2015 Melding om vedtak i kommunestyret 12.2.2015, sak 7/15

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato. 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh Kommunereforma - retningsval og forhandlingar for Midsund kommune

Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato. 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh Kommunereforma - retningsval og forhandlingar for Midsund kommune l L 1 Midsund kommune Servicekontoret. > / kll b) Fylkesmannen J ulsundvn 9 6412 Molde i Møre og Romsdal Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2014/347/28/026 Astrid Abelsclh 19.02.2016

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25 Saksframlegg Arkivsak: 14/1657-39 Sakstittel: KOMMUNEREFORMA Saka skal behandlast av: Formannskapet Kommunestyret Rådmannen si tilråding til vedtak: K-kode: 001 &25 Kommunestyret tar saka til orientering

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015 Kommunereform Ope møte i Volda 09.03.2015 Historie - Formannskapslovene Formannskapslovene 1837 Inndeling etter prestegjeld Volda og Ørsta eitt distrikt 392 formannsskapsditrikt Oppretta folkevalde organ

Detaljer