Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene"

Transkript

1 Globaliseringen kan skape ny vekst i nordområdene dene Finnmarkskonferansen Torsdag 7. september 26 Sjeføkonom Øystein DørumD rum, DnB NOR Markets. september 26

2 Oversikt Hva skal vi forstå med globaliseringen? Hvordan påvirker den oss? Skaper den ny vekst i nordområdene? 2. september 26

3 Globaliseringens tidsalder Global vareeksport økt 6½%/år siden 9 (vs % 93-). Global eksportandel fra 6% i 9 til 28% nå. Internasjonal spesialisering gir vekst. I Kina og India har minst ½ milliard mennesker blitt løftet ut av absolutt fattigdom takket være økt handel OECD: BNP og eksport 97= BNP Eksport 3. september 26

4 Kina: Globaliseringens fanebærer Kinas andel av verdenshandelen (global import) opp fra 2% til 8%, av USAs import fra 3% til 4%. (WTO-medlem desember 2.) Særlig stor på noen områder: Leker (3%), tekstiler (3%) og IKT. 6 4 Kinas andel av global import 2 Eksport av IKT-varer Milliarder USD Total Andel USAs import USA EU Kina Japan 4. september 26

5 Vestlig industri nedbemanner Amerikansk industri har kvittet seg med av ansatte de siste fem årene (og tekstilindustrien 2 av ). Europeisk industri med 7% - så langt. Lavkostimporten holder kjerneinflasjonen nede i industrilandene, både via importprisene og via mindre lønnspress => Lave renter Industrisysselsetting Jun.96 Jun. Jun Konsumpriser u/mat & energi Prosentvis endring år/år Jul.96 Jul. Jul.6 USA: Millioner EU: Indeks (ha) USA EU2 Japan (u/mat). september 26

6 Vi importerer mer fra lavkostland Lyd- og bildeutstyr Endring i importandeler siden USA&Japan EU&EFTA Øvrig Europa Kina Øvrig Asia Klær og sko Endring i importandeler siden USA&Japan EU&EFTA Øvrig Europa Kina Øvrig Asia Møbler og husholdningsartikler Endring i importandeler siden USA&Japan EU&EFTA Øvrig Europa Kina Øvrig Asia 6. september 26

7 Holder norsk prisstigning nede Kjerneinflasjonen (pt,8%) er fortsatt langt under målet. Sterk krone, Kina-import og konkurranse holder prisene nede. Stort potensiale for prisfall på matvarer, jf. WTO-forhandlingene Konsumprisindeks 998= Jan.8 Jan.88 Jan.96 Jan.4 Klær Skotøy AV-utstyr Kjerneinflasjon (KPIJAE) Å/å i pst. Faktisk/anslag DnB NOR Jan. Jan.3 Jan. Jan.7 Jan.9 I alt Import Øvrig 7. september 26

8 Kina gir også etterspørselssjokk Kinas oljeforbruk er doblet på ti år. Siden 99 har Kina stått for 3% av veksten i verdens oljeforbruk. I 22-4 var andelen 4%. Gjelder olje, men også malmer/metaller, kjemisk, fraktrater.. 8 Kina: Oljeforbruk 7 4 Kinas oljeimport og oljepris mill fat/dag %global etterspørselsvekst (ha) Jan.9 Jan. Jan. Kinas oljeimport Oljepris BB (ha) 8. september 26

9 Norge: Vinner i begge ender Norges disponible realinntekt vil øke med 2-3% fra 23 til 26. Har ikke sett maken siden WWI. 9. september 26

10 Vekst betyr økt råvareetterspørsel Kinas BNP/cap er nå $6 (PPP). I 22 nås $2.. Biler/ innbyggere Inntektsnivå og bilkjøp BNP per capita ( USD, PPP) USA Japan Korea Kina. september 26

11 Sterkt globalt vekstbilde EU2 Øst-Europa Russland Japan USA India Kina Afrika Asia-9 LatAm september Canada27

12 Norge: God fart, lav rente Fastlandsvekst på 3½-3¾% i 24-6 avløses av 2-3% vekst Positiv kapasitetsutnyttelse i hele perioden 26-9: Oppsiderisiko! Renten heves i "små og ikke hyppige skritt" til ¼% pr 29Q4 (markedet priser inn 4¼%). DnB NOR: Heves til 3½% i år, 4½% ultimo 27. Risiki: Arbeidsmarked/lønn, budsjett, oljepris, global økonomi Norge: Hovedtall Prosent IR 2/6: Pengemarkedsrente Q 2 Q 23 Q 2 Q 27 Q 29 F-BNP å/å KPI å/å Ledighet Rente Realrente 2. september 26

13 Høy tillit, god forbruksvekst og knallhett boligmarked 4 Fremtidstro Sesongjustert 6 3 Detaljomsetning og bilsalg Sesongjustert Q 99 Q 998 Q 2 Q 24 Husholdninger Industribedrifter Jan. Jan.2 Jan.4 Jan.6 Detaljoms. Bilsalg s.2m (ha) Bruktboligpriser NEF/ECON. Sesongjustert Jan.2 Jan.3 Jan.4 Jan. m/m i pst Jan.6 kroner/kvm (ha) Boligigangsetting Jan.7 Jan.8 Jan.9 Jan boliger, 2msum kvm (ha) 3. september 26

14 Økt lånevekst, høy ordreinngang og økte investeringer Kreditt etter sektor (K2) Prosentvis endring år/år -3 Jan.98 Jan. Jan.2 Jan.4 Jan.6 Husholdninger Bedrifter Ordrereserver Verdiindekser Q 99 Q 2 Q 2 Bygg og anlegg, uj Industri (trend) 4 Fastlands-investeringer Bedrifter. Sesongjustert 32 2 Oljeinvesteringer Mrd kroner. Antatte og utførte Q 99 Q 998 Q 2 Q å/å % Mrd. 23-kroner (ha) Faktisk mai t mai t- 4. september 26

15 Rødgrønne: Flere oljemilliarder, og vridning mot offentlig ettespørsel Litt avhengig av oljeprisforutsetninger ligger det an til - mrd 26- kroner i årlig innfasing 28-, dvs. opp mot % av Fastlands-BNP Strukturelt underskudd Milliarder 26-kroner Sysselsetting personer % Merbruk Dagens pris Kommuner Stat. september 26

16 Jobbløst oppsving til i fjor sommer Nullvekst i offentlig sysselsetting. Stor innstrømning fra Øst-Europa. Mer fulltid/overtid: Timeverkene økte mer enn antall sysselsatte. Sykefraværet falt, tilsvarende 27' årsverk i 24 og 2. Usikkerhet om utsiktene ga uvilje til nyansettelser? Sysselsetting (, sj) Måneder fra konjunkturbunn Betydningen av disse faktorene vil avta Sysselsettingen har nå snudd Feb-93 Jun-3 (ha) 6. september 26

17 Nå strammer arbeidsmarkedet seg til Bruttoledighet på 7' i august, det laveste siden juni 999. Fall på 24' det siste året. To måneder unna historisk bunn. Ubesatte stillinger på 9', det høyeste siden februar 2. Andre indikatorer bekrefter tilstramningen. Arbeidsledighet. Sesongjustert 7 Norge: Vakanser Sesongjustert Jan.96 Jan. Jan.6 Jan.7 Jan.8 Jan.9 Jan. AKU Reg.+tiltak Reg. Nye Beholdning (ha) 7. september 26

18 Nordområdene: Hva skal medtas? Nordkalotten kan sies å omfatte Finland, Norge, Sverige og Russland. Norden utgjøres av små økonomier med BNP/capita på $32'-43' og trendvekst rundt 2½%. Russland har BNP/capita på $' og trendvekst rundt 6%. Dobbelt så stort som de fire øvrige til sammen. (Men brorparten er ikke relevant.) Befolkning BNP PPP-justert BNP: Endring år/år i prosent Norden + Mill Vekst mill $ Mill $ /cap Vekt Anslag Danmark Finland Norge Sverige Russland september 26

19 Hva forteller fylkesfordelt nasjonalregnskap? Lite industri, mye offentlig: Finnmark og Troms har begge 3% av verdiskapingen i industri, mot landsgjennomsnitt på drøyt %. Offentlig sektor står for 37% av verdiskapingen, mot landsgjennomsnitt på 24%. BNP/innbygger ligger på 7-8% av landsgjennomsnittet, og tenderer for Finnmarks del ned. Men dette er før Snøhvit-utbyggingen. Bruttoprodukt e næring, % Primær/nær.mdl. Bergverk/kraft Verkstedsind. Øvrig industri Privat tj.yting Off. forvaltning Finnmark Troms Riket BNP/innbygger Fastlands-BNP. %landsgjennomsnitt Finnmark Troms Nordland 9. september 26

20 Oljeprisen smører Russland Russland har siste 2 måneder eksportert for USD 278 mrd, takket være rekordhøye oljepriser. For tre år siden var eksporten halvparten så stor. Olje- og gasseksporten utgjør to tredeler av samlet eksport. Handelsoverskudd siste år på USD 38 mrd. Valutareservene nærmer seg USD 2 mrd verdens tredje største Oljepris og russisk eksport Handelsbalanse/valutareserver Milliarder USD 3 2 Jul.96 Jul. Jul.6 Q2 996 Q2 2 Q2 26 $/fat Eksport: Mrd $ (cs2m,ha) Handelsbalanse, cs4q Reserver 2. september 26

21 Statsfinansene i bedring Oljeinntektene har brakt budsjettbalansen i pluss, pt 6-7% av BNP. Utenlandsgjelden et resultat av kriseårene er mer enn halvert. Offentlig forbruk øker, men bare med 2-3% årlig Russland: Statsfinanser Budsjettbalanse, %BNP Utenlandsgjeld. Mrd USD (ha) Russland: Offentlig forbruk Forbruk, å/å i % Utgifter, %BNP (ha) 2. september 26

22 Kapitalen strømmer inn Tett kobling mellom oljeprisen og børsindeksene. På fem år har MSCIs børsindeks blitt mer enn firedoblet. Kapitalen strømmer inn: FDI er nå $22 mrd., åtte ganger nivået i 2. Bruttoinvesteringene øker med 8-9% årlig, mye i oljeindustrien Oljepris og børskurser Sep-9 Sep-96 Sep- Sep Direkteinvesteringer (FDI) og bruttoinvesteringer Oljepris, USD/fat MSCI-indeks (ha) Bruttoinv., å/å i % FDI, mrd USD (ha) 22. september 26

23 Tyter ut i privat forbruk Oljeinntektene drypper på folket: Privat forbruk øker med -2%/år. Drar med seg økt import: Importvekst rundt 2% => Tradisjonell handelsbalanse svekkes. BNP øker, med 6-7% årlig. (Fra 99 til 998 falt BNP med 43%!) Privat forbruk og import Prosentvis endring år/år Russland: Reelt BNP 23-priser Privat forbruk Import å/å i % mrd RBL (ha) 23. september 26

24 Problem: Tiltakende press Kapitalinngang gir press mot valutaen. Sentralbanken tar i mot, og veksler, men dette øker pengemengden. Inflasjonen pt 9%. Arbeidsmarkedet strammer seg til, og de gode tidene gir høy reallønnsvekst, pt. 2-3%. Utfordring: Opprettholde konkurranseevne. Unngå "hollandsk syke" Pengemengde og inflasjon Prosentvis endring år/år Jul.96 Jul. Jul.6 Ledighet og reallønn Jul.96 Jul. Jul.6 KPI Pengemengde (M2) Reallønn å/å, gl. Ledighetsrate (ha) 24. september 26

25 Russland har annet å slite med også Levealder: Kvinner dør år før og menn 6 år før enn i Vest-Europa. Daglig dør i trafikkulykker og av alkoholforgiftning. Befolkningen avtar med '/,3% årlig. Vil avta med 3% til 2. 7 Russland: Forventet levealder Russland: Befolkning, millioner Kvinner Menn september 26

26 Antitesen: Finland i 99 Vel 3% av Finlands eksport gikk til Østblokken. Med Sovjetunionens sammenbrudd bortfalt store deler av dette => Eksporten stupte i 99. Møtt med budsjettinnstramning og devaluering, og reorientering av eksporten mot Vest-Europa. EØS-medlem..93, EU-medlem..9. BNP, forbruk og investeringer falt i tre år. Ledigheten fra 3% til 8% Finland: BNP & eksport år/år Q 986 Q 99 Q 996 Q 2 Q 26 BNP Eksport (ha) Finland: Arbeidsledighet Aug.86 Aug.9 Aug.96 Aug. Aug.6 Ledighet Handelsveid valuta (ha) 26. september 26

27 Oppsummert Globaliseringen bidrar til lavere prisstigning og økt etterspørsel etter bl.a. industrielle råvarer, som f.eks. olje. Flere vekstøkonomier trekkes med i det internasjonale vare- og tjenestebyttet. Gir inntekter, og i neste runde etterspørsel. I denne sammenheng er Russland viktigst. Troms og Finnmark godt posisjonert for økte oljeinvesteringer og økt handel med Russland. Også (ren) mat kan ha stort vekstpotensiale. Lykke til! 27. september 26

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen?

Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Finanskrisen: Begynnelsen på slutten, eller slutten på begynnelsen? Norges Fondsmeglerforbund Felix 7//8 Sjeføkonom Øystein Dørum DnB NOR Markets ("Now this is not the end. It is not even the beginning

Detaljer

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets

Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/10/2008, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Når maten blir livsfarlig dyr Et makroøkonomisk perspektiv på matprisene NHO Mat og Bio, 16/1/8, sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets 1 1. oktober 8 Oversikt Hva har skjedd med prisen på mat: Nominelt

Detaljer

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt

Økonomiske utsikter. NIRF, Oslo, 25/9/2008 Seniorø. Oversikt Økonomiske utsikter NIRF, Oslo, /9/ Seniorø Seniorøkonom Kyrre Aamdal, DnB NOR Markets Oversikt Kredittkrisen: Hvor står vi hvor går vi? Vekstbildet: Svakere, men hvor svakt? Norsk økonomi: Nedkjøling

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2012

Økonomisk overblikk 1/2012 Økonomisk overblikk 1/2012 Utsikter for 2012-2013 Kontaktpersoner i NHO: Overordnet økonomisk analyse: Sjeføkonom Tor Steig, tor.steig@nho.no, tlf: 23088143 Avdelingsdirektør Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no,

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer