Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger"

Transkript

1 Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d februar 2010

2 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten er tilbake høyt offentlig forbruk og fortsatt lave renter stimulerer det private forbruket, økonomien nyter i tillegg godt av at råvareprisene tenderer forsiktig opp i kjølvannet av en bedring i verdensøkonomien USA og Europa er på bedringens vei, men ble hardt rammet finanskrisen og den påfølgende resesjonen arbeidsledigheten er høy og det private forbruket er lavt, det vil dempe veksten i overskuelig fremtid Japan ble ekstra hardt rammet av nedturen i verdensøkonomien, og sliter fortsatt med lavt privat forbruk og tendenser til deflasjon Allerede god vekst i emerging markets, sør-øst Asia og Kina står i spissen en region som stadig mer sentral når det gjelder å løfte verdensøkonomien, foreløpig en mer beskjeden og skjør bedring i Øst-Europa 2

3 Oppsummering anbefalte porteføljer Renter Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, dette i påvente av en ytterligere normalisering av kredittmarkedene generelt og dermed en spreadinngang mot statsrentene. Aksjer Vi vekter opp Norge, fra undervekt til overvekt Norge er kun i mindre grad rammet av finanskrisen, og kombinasjonen av bunnsolide statsfinanser, lav rente, høyt offentlig forbruk og utsikter til stigende råvarepriser vil løfte den økonomiske veksten Vi vekter ned USA, Europa og Japan alle er på bedringens vei, men ble hardt rammet av finanskrisen og vil slite med etterdønningene i lang tid Vi vekter opp emerging markets generelt og Kina spesielt, her er vekstratene snart tilbake til gamle høyder 3

4 Norge, risikoen synker Norsk økonomi har passert bunnen lave renter, en ekspansiv finanspolitikk og høye oljeinvesteringer har motvirket krisen i verdensøkonomien Fastlandsøkonomien er tilbake i vekst, og den positive utviklingen vil fortsette i tiden fremover Boligprisene er på all time high, forsterker formueseffekten på det private forbruket Ledigheten er i ferd med å stabilisere seg på et lavt nivå, noe som reduserer risikoen for et tilbakeslag på boligmarkedet eller i det private forbruket Norges Bank er først ute med å øke rentene stigende rentedifferanse mot utlandet kombinert med generelt høyere risikoappetitt i finansmarkedene trekker i retning av en fortsatt styrkelse av den norske kronen 4

5 Norsk økonomi er på vei opp Norsk fastlandsøkonomi var tilbake i vekst allerede i 2. kvartal 2009, og en fortsatt ekspansiv økonomisk politikk vil forsterke den positive tendensen (prognose pr. okt 09, Danske Analyse) 5

6 Stigende kjøpekraft i norske husholdninger Detaljhandelen i Norge øker, økt kjøpekraft via betydelig lavere renter og fortsatt lønnsvekst en gradvis bedring av arbeidsmarkedet innebærer fortsatt vekst i kjøpekraften Lite nybygging og lav rente har ført boligprisene tilbake der de var før finanskrisen gir en positiv formueseffektpåprivatforbrukgenerelt privat forbruk Begge figurer fra Danske Analyse 6

7 USA, på bedringens vei usikkert fremover Amerikansk økonomi er på bedringens vei, ikke minst på grunn av rekordlav rente og formidable offentlige stimuleringspakker De positive effektene av stimuleringspakkene vil imidlertid avta utover i 2010, veksten på lengre sikt må dermed ivaretas av det private forbruket det er i så fall avhengig av en betydelig og hurtig vekst i sysselsettingen Tendensen så langt har vært at stadig færre mister jobben, nye arbeidsplasser er imidlertid ikke skapt og arbeidsledigheten er høy i tillegg vil et gjennomgående lavt antall arbeidstimer pr sysselsatt og utbredt bruk av deltidsansatte dempe behovet for nyansettelser i tiden fremover Risikoen er dermed stor for at det vi ser nå er en jobbløs oppgang, der næringslivet er forsiktig både med ansettelser og investeringer for øvrig USA var finanskrisens episenter og ubalansene er fortsatt store i statsfinansene, boligmarkedet og i bank- og finansnæringen 7

8 Svakt arbeidsmarked vil hemme veksten 11 USA arbeidsledighet i prosent 10 9 Prosent Source: Reuters EcoWin Arbeidsledigheten i USA har steget dramatisk de siste par årene og er nå på 10 %, ledigheten må falle for å løfte det private forbruket en forutsetning for varig vekst i økonomien Det gjennomsnittlige timeantallet pr. arbeidstaker i USA har falt, og bruken av deltidsansatte har økt det gir slakke i kapasiteten og reduserer behovet for nyansatte 8

9 Europa, medvind nå risiko på lengre sikt Ordreinngangen til europeisk eksportindustri øker kraftig, stor etterspørsel fra sør-øst Asia generelt og Kina spesielt I likhet med i USA er imidlertid en bredere og mer varig økonomisk vekst i Europa avhengig av stigende privat etterspørsel noe som i sin tur er avhengig av et betydelig fall i arbeidsledigheten Det er en risiko for at næringslivets ønske om fortsatt lave kostnader, kombinert med stigende produktivitet, legger en demper på tilbøyeligheten til å ansette flere Avvikling av de offentlige stimuleringspakkene starter fra og med år 2011, og ECB vil sannsynligvis begynne å øke renten til sommeren i år dette er forhold som er egnet til å skape negative reaksjoner i finansmarkedene og vil samtidig legge en demper på veksten Ekstra store problemer i enkelte nasjoner, sterkt stigende statsgjeld og svært store underskudd på statsbudsjettet i Spania og Irland situasjonen i Hellas er enda verre og tiltagende frykt for mislighold av gresk statsgjeld 9

10 Arbeidsledigheten må ned hvis økonomien skal få et varig løft Ledig ghetsrate Eurosonen, ledighetsrate og detaljhandel 13, ,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Detaljhandel Ledighetsrate x volum Inde Arbeidsledigheten i Eurosonen nærmer seg 10 %, og detaljhandelen synker i takt med stigningen i ledigheten. En mer bærekraftig økonomisk vekst er avhengig av at ledigheten faller relativt raskt, risikoen for at det ikke skjerersåabsolutt så tilstede Source: Reuters EcoWin 10

11 Turbulens i deler av europeisk statsgjeld Percent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Rente, 10-års statspapir, Tyskland og Hellas Renteforskjellen mellom tyske statsobligasjoner og tilsvarende papirer utstedt av Hellas har økt kraftig den siste tiden. Hellas har store underskudd på statsbudsjettet og gjelden øker i takt med det. 3,0 2,5 jan mar mai jul sep nov jan 08 Germany Greece mar mai jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin Økt renteforskjell er et uttrykk for en tiltagende nervøsitet knyttet til mulige mislighold i Hellas en gang if fremtiden. 11

12 Japan, mister momentum Aktiviteten i japansk eksportindustri har økt i takt med stigende økonomisk aktivitet i i sør-øst Asia for øvrig og det har løftet totaløkonomien i Japan tilbake i vekst Imidlertid visse tegn til at industrien allerede er i ferd med å miste noe av sitt momentum, og et noe flatere aktivitetsforløp må påregnes i tiden fremover Kursen på japanske yen har steget mye mot amerikanske dollar de siste månedene, det rammer japansk eksport ikke minst til USA Privat tforbruk er fortsatt tt labert, og kan foreløpig ikke ta over rollen som den viktigste driveren til vekst i totaløkonomien Konsumprisene faller, og risikoen for en ny periode med vedvarende deflasjon er tilstede det vil i så fall hemme privat forbruk og dermed også veksten i økonomien generelt 12

13 Lavere industrivekst, privat forbruk usikkert 103 Japan, Retail Sales, Total, SA, Index, 2005=100 Index Source: Reuters EcoWin Både industriindikatoren PMI og den faktiske eksporten peker i retning av lavere vekst i japansk industri i tiden fremover og foreløpig er ser det ikke ut til det private forbruket kan erstatte industrien i rollen som en sterk økonomisk driver Figur fra Danske Analyse, desember

14 Emerging markets, det ligner en VV Med visse unntak, har emerging markets hatt en markant økonomisk opptur i etterkant av finanskrisen i fremgangen er størst ia Asia, med dkina i spissen I Asia er industriaktiviteten allerede tilbake til gode gamle nivåer, investeringene øker og et V-formet konjunkturforløp ser ut til å bli en realitet Husholdningene, næringslivet og finanssektoren har generelt en sunnere balanse i Asia enn tilsvarende i USA og Europa de offentlige stimuleringspakkene har derfor også størst effekt i Asia Arbeidsledigheten di i Asia ser ut til å ha toppet t ut, og boligprisene i stiger igjen begge deler er egnet til å øke det private forbruket viktig for å opprettholde veksten når den offentlige stimuleringen avvikles Sentral- og Øst-Europa har opplevd fremgang i industrien i kjølvannet av stigende eksport og litt lettere tilgang på kreditt men, oppgangen er skrøpelig arbeidsledigheten er høy og stigende og det offentlige har begrensede ressurser til å motvirke den negative utviklingen 14

15 Asia; offentlige hjelpepakker har virket Industriens investeringer i bl.a. Singapore og Korea øker kraftig, i kjølvannet av stigende etterspørsel og et mer positivt syn på fremtiden Detaljhanden holder seg på et høyt nivå i Kina, resten av Asia opplever sterk vekst Figur fra Danske Analyse, desember

16 Rentemarkedet De norske pengemarkedsrentene har for lengst nådd bunnen, og stigende renter må påregnes i tiden fremover Norges Bank først ute med en renteøkning, Europa og USA vil øke rentene først et godt stykke ut i inneværende år Den norske styringsrenten er i dag på 1,75 %, Danske Analyse ser for seg at den samme renten er på 3,25 % om ett år Finanskrisen ga en betydelig utgang i spreaden mellom den løpende renten på statsobligasjoner og renten på bank- og industriobligasjoner. Spreaden er mye redusert den siste tiden, men det er mer å gå på og det vil favorisere bank- og industripapirer i i både her hjemme og internasjonalt 16

17 Valutamarkedet fortsatt utsikter til en sterkere krone Store overskudd på statsfinansene og en gunstig formuesposisjon overfor utlandet er typiske forutsetninger for en sterk valuta begge er tilstede i Norge. Økende rentedifferanse og høy oljepris legger grunnlaget for en fortsatt kronestyrkelse. Figuren til venstre viser rentedifferansen mellom norske kroner og euro, samt EUR/NOKkursen. Dagens rentedifferanse gir rom for en ytterligere kronestyrkelse (svakere euro), og ensidige renteøkninger i Norge trekker ytterligere i samme retning 17

18 Aksjemarkedet Mest å hente i Norge og emerging markets Norge og Oslo Børs Gunstig økonomisk utvikling, tendenser til stigende råvarepriser og utsikter til en vedvarende kronestyrkelse støtter Oslo Børs Oslo Børs fornuftig priset med utgangspunkt i PE og PB Økt risikoappetitt i finansmarkedene generelt og lavere volatilitet fører utenlandske investorer tilbake til Oslo Børs USA og Euroland ble truffet hardere av resesjonen og henger etter Norge og emerging markets i den økonomiske utviklingen fortsatt en del problemer i banknæringen Risiko for tilbakeslag når effekten av de offentlige tiltakspakkene avtar Emerging Markets og Kina Industriproduksjon og økonomiske vekstrater i Asia tilbake til gamle høyder Bank- og finansnæringen i mindre grad rammet av finanskrisen 18

19 Anbefalinger porteføljer verdipapirfond Aksjer Vi vekter Norge opp, fra undervekt til overvekt dette på bekostning av Europa, USA og Japan; Overvekt Norge Undervekt USA Undervekt Europa Undervekt Japan Overvekt emerging markets Porteføljene innslag av emerging markets har gjennomgående en bred eksponering i Asia og Latin- Amerika, fortsatt lite eksponering i Øst-Europa Renter Gjennomgående en større andel obligasjoner (kredittobligasjoner) enn pengemarkedet i våre anbefalte porteføljer. Porteføljenes renteeksponering er hovedsakelig i norske rentepapirer, men det er også et innslag av utenlandske high yield obligasjoner 19

20 Aksjer; kraftig oppgang siden mars i fjor.svakere start på Aksjemarkedet fra UK In ndex USA Europa Norge Japan des apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des 09 feb apr 10 Source: Reuters EcoWin 20

21 Sterkt fjorår i emerging markets svakere start på Aksjemarkedet fra Index Tyrkia Brasil India Kina Øst- Europa 50 Russland des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr Source: Reuters EcoWin 21

22 Valuta; sterkere krone i fjor. mye av kronesvekkelsen fra 2008 er dermed reversert 110 USD, EUR & JPY mot NOK Indeksert graf, 100 = JPY EUR USD 75 des feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 10 Source: Reuters EcoWin 22

23 Fond som p.t. inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer Avkastning i norske kroner Fond Aktivaklasse 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % 26/12010 DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % 26/12010 DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond -0,1 % 1,3 % N/A 0,5 % 2,8 % 25/12010 DI Norge I Aksjer, Norge -3,1 % 6,2 % 23,6 % -4,5 % 74,0 % -8,4 % 59,9 % 26/12010 DI Norge II Aksjer, Norge -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % 26/12010 FI Global Sector A Aksjer, Globalt -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % 26/12010 DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond -2,8 % 4,8 % 16,6 % -3,5 % 48,0 % -4,2 % 49,1 % 25/12010 FI America Fund Aksjer, USA -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % 26/12010 DI Europe SmallCap Aksjer, Europa 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % 26/12010 DI Norge Vekst Aksjer, norsk vekst -4,3 % 6,8 % 22,0 % -4,2 % 80,8 % -23,1 % 31,5 % 26/12010 DI Glob.EmergMark. Aksjer, emerging m. -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % 26/12010 DI Greater China Aksjer, Kina -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % 26/12010 Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Historisk avkastning er ikke en pålitelig Lav risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko indikator for fremtidig avkastning 23

24 Portefølje lav risiko lang tidshorisont (50 % renter, 50 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % DI Norsk Oblig 40 % 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % DI Norge II 30 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % FI Global Sector A 5 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 5 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % Porteføljen samlet 100 % -1,0 % 3,5 % 10,6 % -1,4 % 30,9 % 5,6 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 24

25 Portefølje moderat risiko lang tidshorisont (30 % renter, 70 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % DI Norsk Oblig 10 % 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % DI Hor. Rente 10 % -0,1 1% 1,3% N/A 0,5% 2,8% 0,0% 0,0% DI Norge II 45 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % FI Global Sector A 5 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 5 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % DI Greater China 5 % -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % Porteføljen samlet * 100 % -1,9 % 4,3 % 13,6 % -2,5 % 43,0 % 1,0 % * der DI Horisont Rente mangler historikk er avkastningen i DI Norsk Obligasjon brukt Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 25

26 Portefølje høy risiko lang tidshorisont (100 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norge II 60 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % DI Norge Vekst 5 % -4,3 % 6,8 % 22,0 % -4,2 % 80,8 % -23,1 % 31,5 % FI Global Sector A 10 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 10 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % DI Greater China 5 % -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % Porteføljen samlet 100 % -2,9 % 5,9 % 18,1 % -3,7 % 58,3 % -8,2 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 26

27 Fond som inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer i dag (inklusive i spareavtaler) februar 2010

28 Renter Danske Invest Norsk Likviditet Pengemarkedet i Norge. Lav risiko ik og god dløpende avkastning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 280% 2,80 020% 0,20 580% 5,80 20,0000 % Danske Invest Norsk Obligasjon: Obligasjoner utstedt av stat, kommuner, banker, kredittforetak eller industri, middels renterisiko. Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 3,20 % 0,70 % 6,50 % 23,30 % Danske Invest Horisont Rente Godt diversifisert fond-i-fond med bredt mandat, både når det gjelder rente- og kredittrisiko. Normalt mest norske rentefond, men fondet kan ta inntil 80 % utenlandske rentefond (i hovedsak valutasikret i NOK) Avkastning i NOK, pr. dato 25/ Siste 6 mnd Hittil i år år Nytt fond, ingen historikk 28

29 Alltid Oslo Børs i våre porteføljer Danske Invest Norge I & Danske Invest Norge II Stockpicking basert på analyser av enkeltselskaper og bransjetrender. Aksjer fra Oslo Børs, med hovedvekt på norske bluechips relativt lav risiko. DI Norge I Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 23,60 % -4,50 % 74,00 % 59,90 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning DI Norge II Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 24,10 % -4,40 % 75,00 % 66,80 % 29

30 Norske selskaper med stort potensial Danske Invest Norge Vekst Et aktivt forvaltet fond som investerer i norske aksjer, både børsnoterte og ikke børsnoterte Hovedvekt på mindre vekstselskaper, med stort potensial for verdistigning Aksjeutvelgelse på basis av inngående analyse av bransje, selskapets posisjon og konkurransemessige forhold Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år å år 22,00 % -4,20 % 80,80 % 31,50 % 30

31 Spre risikoen, globalt aksjefond Fidelity Global Sector Fund Fondet har global dekning, der aksjeutvelgelsen tar utgangspunkt i de mest sentrale sektorene / bransjene i verden det vil si konsum, finans, industri (inkl. energi og materialer), helse, teknologi og telekommunikasjon. Den forvalter i Fidelity som er ansvarlig for den enkelte sektor, plukker sine mest attraktive aksjer i den aktuelle sektor og disse top-picks inngår i fondets portefølje. Vektingen av de ulike sektorene i fondet vil tar utgangspunkt i en global referanseindeks, men dette er et utpreget stockpicker fond, og avviket når det gjelder enkeltindustrier og geografi kan derfor til tider være stort. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 7,40 % -2,40 % 21,80 % NA 31

32 USA, fortsatt bjellesauen i aksjemarkedet Fidelity America Fondet dekker det amerikanske aksjemarkedet, verdens største og mest toneangivende aksjemarked. Forvalterne plukker ihovedsak aksjer i store selskaper som tilbyr en stabil eller voksende inntjeningsvekst kombinert med en fornuftig pris på aksjen Fondets eksponering kan til tider avvike mye fra vanlige referanseindekser når det gjelder sektor og bransje Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 7,40 % -1,10 % 16,60 % -1,70 % 32

33 Europas kommende stjerner Danske Invest Europe Small Cap. Investerer i små og mellomstore kontinentaleuropeiske selskaper, som gjerne har tatt en posisjon i mindre og nisjepregede markeder med stort potensial for vekst. Ofte relativt ukjente selskaper, som ikke følges av aksjeanalytikere generelt - nettopp der man gjerne finner de beste investeringene. Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 12,50 % -0,50 % 20,50 % 43,40 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 33

34 Emerging Markets En stadig viktigere del av verdensøkonomien Danske Invest Global Emerging Markets Investerer i små og mellomstore selskaper børsnoterte selskaper i emerging markets Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa Bottum-up strategi, mao fokus på det enkelte selskap på grunnlaget av omfattende analyse og bedriftsbesøk Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 8,10 % -3,50 % 46,30 % 108,70 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 34

35 Asia stadig mer sentral i verdensøkonomien Kina leder an i et Asia på bedringens vei Danske Invest Greater China Investerer i selskaper som har hovedsete eller hovedaktivitet i Kina, Taiwan eller Hong Kong en særdeles ekspansiv region Aksjeplukking med utgangspunkt i analyse av det enkelte selskap Hovedvekt på aksjer med stort potensial for vekst Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 0,70 % -6,90 % 42,10 % 95,20 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 35

36 Fond-i-fond overlat l forvaltningen av aksjefondsporteføljen f til profesjonelle Danske Invest thorisont taksje Aksjeeksponering globalt, gjennom nøye utvalgte aksjefond Aktiv forvaltning, både med hensyn på hvor man bør være eksponert og med hensyn på hvilke fondsleverandører d man benytter Svært god avkastningshistorikk Avkastning i NOK, pr. dato 25/ Siste 6 mnd Hittil i år år 16,60 % -3,50 % 48,00 % NA Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 36

37 Dette dokumentet er utarbeidet av, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Finanstilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Dokumentet er et markedsføringsdokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet t i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. i Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle produktet. 37

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d januar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten er

Detaljer

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Porteføljenytt Sparing og investering 7. januar 2010 Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Strategiske porteføljer Spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank bygger på en prosess

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer