Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger"

Transkript

1 Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d februar 2010

2 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten er tilbake høyt offentlig forbruk og fortsatt lave renter stimulerer det private forbruket, økonomien nyter i tillegg godt av at råvareprisene tenderer forsiktig opp i kjølvannet av en bedring i verdensøkonomien USA og Europa er på bedringens vei, men ble hardt rammet finanskrisen og den påfølgende resesjonen arbeidsledigheten er høy og det private forbruket er lavt, det vil dempe veksten i overskuelig fremtid Japan ble ekstra hardt rammet av nedturen i verdensøkonomien, og sliter fortsatt med lavt privat forbruk og tendenser til deflasjon Allerede god vekst i emerging markets, sør-øst Asia og Kina står i spissen en region som stadig mer sentral når det gjelder å løfte verdensøkonomien, foreløpig en mer beskjeden og skjør bedring i Øst-Europa 2

3 Oppsummering anbefalte porteføljer Renter Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, dette i påvente av en ytterligere normalisering av kredittmarkedene generelt og dermed en spreadinngang mot statsrentene. Aksjer Vi vekter opp Norge, fra undervekt til overvekt Norge er kun i mindre grad rammet av finanskrisen, og kombinasjonen av bunnsolide statsfinanser, lav rente, høyt offentlig forbruk og utsikter til stigende råvarepriser vil løfte den økonomiske veksten Vi vekter ned USA, Europa og Japan alle er på bedringens vei, men ble hardt rammet av finanskrisen og vil slite med etterdønningene i lang tid Vi vekter opp emerging markets generelt og Kina spesielt, her er vekstratene snart tilbake til gamle høyder 3

4 Norge, risikoen synker Norsk økonomi har passert bunnen lave renter, en ekspansiv finanspolitikk og høye oljeinvesteringer har motvirket krisen i verdensøkonomien Fastlandsøkonomien er tilbake i vekst, og den positive utviklingen vil fortsette i tiden fremover Boligprisene er på all time high, forsterker formueseffekten på det private forbruket Ledigheten er i ferd med å stabilisere seg på et lavt nivå, noe som reduserer risikoen for et tilbakeslag på boligmarkedet eller i det private forbruket Norges Bank er først ute med å øke rentene stigende rentedifferanse mot utlandet kombinert med generelt høyere risikoappetitt i finansmarkedene trekker i retning av en fortsatt styrkelse av den norske kronen 4

5 Norsk økonomi er på vei opp Norsk fastlandsøkonomi var tilbake i vekst allerede i 2. kvartal 2009, og en fortsatt ekspansiv økonomisk politikk vil forsterke den positive tendensen (prognose pr. okt 09, Danske Analyse) 5

6 Stigende kjøpekraft i norske husholdninger Detaljhandelen i Norge øker, økt kjøpekraft via betydelig lavere renter og fortsatt lønnsvekst en gradvis bedring av arbeidsmarkedet innebærer fortsatt vekst i kjøpekraften Lite nybygging og lav rente har ført boligprisene tilbake der de var før finanskrisen gir en positiv formueseffektpåprivatforbrukgenerelt privat forbruk Begge figurer fra Danske Analyse 6

7 USA, på bedringens vei usikkert fremover Amerikansk økonomi er på bedringens vei, ikke minst på grunn av rekordlav rente og formidable offentlige stimuleringspakker De positive effektene av stimuleringspakkene vil imidlertid avta utover i 2010, veksten på lengre sikt må dermed ivaretas av det private forbruket det er i så fall avhengig av en betydelig og hurtig vekst i sysselsettingen Tendensen så langt har vært at stadig færre mister jobben, nye arbeidsplasser er imidlertid ikke skapt og arbeidsledigheten er høy i tillegg vil et gjennomgående lavt antall arbeidstimer pr sysselsatt og utbredt bruk av deltidsansatte dempe behovet for nyansettelser i tiden fremover Risikoen er dermed stor for at det vi ser nå er en jobbløs oppgang, der næringslivet er forsiktig både med ansettelser og investeringer for øvrig USA var finanskrisens episenter og ubalansene er fortsatt store i statsfinansene, boligmarkedet og i bank- og finansnæringen 7

8 Svakt arbeidsmarked vil hemme veksten 11 USA arbeidsledighet i prosent 10 9 Prosent Source: Reuters EcoWin Arbeidsledigheten i USA har steget dramatisk de siste par årene og er nå på 10 %, ledigheten må falle for å løfte det private forbruket en forutsetning for varig vekst i økonomien Det gjennomsnittlige timeantallet pr. arbeidstaker i USA har falt, og bruken av deltidsansatte har økt det gir slakke i kapasiteten og reduserer behovet for nyansatte 8

9 Europa, medvind nå risiko på lengre sikt Ordreinngangen til europeisk eksportindustri øker kraftig, stor etterspørsel fra sør-øst Asia generelt og Kina spesielt I likhet med i USA er imidlertid en bredere og mer varig økonomisk vekst i Europa avhengig av stigende privat etterspørsel noe som i sin tur er avhengig av et betydelig fall i arbeidsledigheten Det er en risiko for at næringslivets ønske om fortsatt lave kostnader, kombinert med stigende produktivitet, legger en demper på tilbøyeligheten til å ansette flere Avvikling av de offentlige stimuleringspakkene starter fra og med år 2011, og ECB vil sannsynligvis begynne å øke renten til sommeren i år dette er forhold som er egnet til å skape negative reaksjoner i finansmarkedene og vil samtidig legge en demper på veksten Ekstra store problemer i enkelte nasjoner, sterkt stigende statsgjeld og svært store underskudd på statsbudsjettet i Spania og Irland situasjonen i Hellas er enda verre og tiltagende frykt for mislighold av gresk statsgjeld 9

10 Arbeidsledigheten må ned hvis økonomien skal få et varig løft Ledig ghetsrate Eurosonen, ledighetsrate og detaljhandel 13, ,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Detaljhandel Ledighetsrate x volum Inde Arbeidsledigheten i Eurosonen nærmer seg 10 %, og detaljhandelen synker i takt med stigningen i ledigheten. En mer bærekraftig økonomisk vekst er avhengig av at ledigheten faller relativt raskt, risikoen for at det ikke skjerersåabsolutt så tilstede Source: Reuters EcoWin 10

11 Turbulens i deler av europeisk statsgjeld Percent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Rente, 10-års statspapir, Tyskland og Hellas Renteforskjellen mellom tyske statsobligasjoner og tilsvarende papirer utstedt av Hellas har økt kraftig den siste tiden. Hellas har store underskudd på statsbudsjettet og gjelden øker i takt med det. 3,0 2,5 jan mar mai jul sep nov jan 08 Germany Greece mar mai jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin Økt renteforskjell er et uttrykk for en tiltagende nervøsitet knyttet til mulige mislighold i Hellas en gang if fremtiden. 11

12 Japan, mister momentum Aktiviteten i japansk eksportindustri har økt i takt med stigende økonomisk aktivitet i i sør-øst Asia for øvrig og det har løftet totaløkonomien i Japan tilbake i vekst Imidlertid visse tegn til at industrien allerede er i ferd med å miste noe av sitt momentum, og et noe flatere aktivitetsforløp må påregnes i tiden fremover Kursen på japanske yen har steget mye mot amerikanske dollar de siste månedene, det rammer japansk eksport ikke minst til USA Privat tforbruk er fortsatt tt labert, og kan foreløpig ikke ta over rollen som den viktigste driveren til vekst i totaløkonomien Konsumprisene faller, og risikoen for en ny periode med vedvarende deflasjon er tilstede det vil i så fall hemme privat forbruk og dermed også veksten i økonomien generelt 12

13 Lavere industrivekst, privat forbruk usikkert 103 Japan, Retail Sales, Total, SA, Index, 2005=100 Index Source: Reuters EcoWin Både industriindikatoren PMI og den faktiske eksporten peker i retning av lavere vekst i japansk industri i tiden fremover og foreløpig er ser det ikke ut til det private forbruket kan erstatte industrien i rollen som en sterk økonomisk driver Figur fra Danske Analyse, desember

14 Emerging markets, det ligner en VV Med visse unntak, har emerging markets hatt en markant økonomisk opptur i etterkant av finanskrisen i fremgangen er størst ia Asia, med dkina i spissen I Asia er industriaktiviteten allerede tilbake til gode gamle nivåer, investeringene øker og et V-formet konjunkturforløp ser ut til å bli en realitet Husholdningene, næringslivet og finanssektoren har generelt en sunnere balanse i Asia enn tilsvarende i USA og Europa de offentlige stimuleringspakkene har derfor også størst effekt i Asia Arbeidsledigheten di i Asia ser ut til å ha toppet t ut, og boligprisene i stiger igjen begge deler er egnet til å øke det private forbruket viktig for å opprettholde veksten når den offentlige stimuleringen avvikles Sentral- og Øst-Europa har opplevd fremgang i industrien i kjølvannet av stigende eksport og litt lettere tilgang på kreditt men, oppgangen er skrøpelig arbeidsledigheten er høy og stigende og det offentlige har begrensede ressurser til å motvirke den negative utviklingen 14

15 Asia; offentlige hjelpepakker har virket Industriens investeringer i bl.a. Singapore og Korea øker kraftig, i kjølvannet av stigende etterspørsel og et mer positivt syn på fremtiden Detaljhanden holder seg på et høyt nivå i Kina, resten av Asia opplever sterk vekst Figur fra Danske Analyse, desember

16 Rentemarkedet De norske pengemarkedsrentene har for lengst nådd bunnen, og stigende renter må påregnes i tiden fremover Norges Bank først ute med en renteøkning, Europa og USA vil øke rentene først et godt stykke ut i inneværende år Den norske styringsrenten er i dag på 1,75 %, Danske Analyse ser for seg at den samme renten er på 3,25 % om ett år Finanskrisen ga en betydelig utgang i spreaden mellom den løpende renten på statsobligasjoner og renten på bank- og industriobligasjoner. Spreaden er mye redusert den siste tiden, men det er mer å gå på og det vil favorisere bank- og industripapirer i i både her hjemme og internasjonalt 16

17 Valutamarkedet fortsatt utsikter til en sterkere krone Store overskudd på statsfinansene og en gunstig formuesposisjon overfor utlandet er typiske forutsetninger for en sterk valuta begge er tilstede i Norge. Økende rentedifferanse og høy oljepris legger grunnlaget for en fortsatt kronestyrkelse. Figuren til venstre viser rentedifferansen mellom norske kroner og euro, samt EUR/NOKkursen. Dagens rentedifferanse gir rom for en ytterligere kronestyrkelse (svakere euro), og ensidige renteøkninger i Norge trekker ytterligere i samme retning 17

18 Aksjemarkedet Mest å hente i Norge og emerging markets Norge og Oslo Børs Gunstig økonomisk utvikling, tendenser til stigende råvarepriser og utsikter til en vedvarende kronestyrkelse støtter Oslo Børs Oslo Børs fornuftig priset med utgangspunkt i PE og PB Økt risikoappetitt i finansmarkedene generelt og lavere volatilitet fører utenlandske investorer tilbake til Oslo Børs USA og Euroland ble truffet hardere av resesjonen og henger etter Norge og emerging markets i den økonomiske utviklingen fortsatt en del problemer i banknæringen Risiko for tilbakeslag når effekten av de offentlige tiltakspakkene avtar Emerging Markets og Kina Industriproduksjon og økonomiske vekstrater i Asia tilbake til gamle høyder Bank- og finansnæringen i mindre grad rammet av finanskrisen 18

19 Anbefalinger porteføljer verdipapirfond Aksjer Vi vekter Norge opp, fra undervekt til overvekt dette på bekostning av Europa, USA og Japan; Overvekt Norge Undervekt USA Undervekt Europa Undervekt Japan Overvekt emerging markets Porteføljene innslag av emerging markets har gjennomgående en bred eksponering i Asia og Latin- Amerika, fortsatt lite eksponering i Øst-Europa Renter Gjennomgående en større andel obligasjoner (kredittobligasjoner) enn pengemarkedet i våre anbefalte porteføljer. Porteføljenes renteeksponering er hovedsakelig i norske rentepapirer, men det er også et innslag av utenlandske high yield obligasjoner 19

20 Aksjer; kraftig oppgang siden mars i fjor.svakere start på Aksjemarkedet fra UK In ndex USA Europa Norge Japan des apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des 09 feb apr 10 Source: Reuters EcoWin 20

21 Sterkt fjorår i emerging markets svakere start på Aksjemarkedet fra Index Tyrkia Brasil India Kina Øst- Europa 50 Russland des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr Source: Reuters EcoWin 21

22 Valuta; sterkere krone i fjor. mye av kronesvekkelsen fra 2008 er dermed reversert 110 USD, EUR & JPY mot NOK Indeksert graf, 100 = JPY EUR USD 75 des feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 10 Source: Reuters EcoWin 22

23 Fond som p.t. inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer Avkastning i norske kroner Fond Aktivaklasse 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % 26/12010 DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % 26/12010 DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond -0,1 % 1,3 % N/A 0,5 % 2,8 % 25/12010 DI Norge I Aksjer, Norge -3,1 % 6,2 % 23,6 % -4,5 % 74,0 % -8,4 % 59,9 % 26/12010 DI Norge II Aksjer, Norge -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % 26/12010 FI Global Sector A Aksjer, Globalt -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % 26/12010 DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond -2,8 % 4,8 % 16,6 % -3,5 % 48,0 % -4,2 % 49,1 % 25/12010 FI America Fund Aksjer, USA -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % 26/12010 DI Europe SmallCap Aksjer, Europa 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % 26/12010 DI Norge Vekst Aksjer, norsk vekst -4,3 % 6,8 % 22,0 % -4,2 % 80,8 % -23,1 % 31,5 % 26/12010 DI Glob.EmergMark. Aksjer, emerging m. -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % 26/12010 DI Greater China Aksjer, Kina -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % 26/12010 Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Historisk avkastning er ikke en pålitelig Lav risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko indikator for fremtidig avkastning 23

24 Portefølje lav risiko lang tidshorisont (50 % renter, 50 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % DI Norsk Oblig 40 % 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % DI Norge II 30 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % FI Global Sector A 5 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 5 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % Porteføljen samlet 100 % -1,0 % 3,5 % 10,6 % -1,4 % 30,9 % 5,6 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 24

25 Portefølje moderat risiko lang tidshorisont (30 % renter, 70 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,1 % 2,8 % 0,2 % 5,8 % 14,0 % 20,0 % DI Norsk Oblig 10 % 0,7 % 1,5 % 3,2 % 0,7 % 6,5 % 20,2 % 23,3 % DI Hor. Rente 10 % -0,1 1% 1,3% N/A 0,5% 2,8% 0,0% 0,0% DI Norge II 45 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % FI Global Sector A 5 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 5 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % DI Greater China 5 % -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % Porteføljen samlet * 100 % -1,9 % 4,3 % 13,6 % -2,5 % 43,0 % 1,0 % * der DI Horisont Rente mangler historikk er avkastningen i DI Norsk Obligasjon brukt Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 25

26 Portefølje høy risiko lang tidshorisont (100 % aksjer) Dato Avkastning i norske kroner 26/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor 3 år 5 år DI Norge II 60 % -3,1 % 6,5 % 24,1 % -4,4 % 75,0 % -5,8 % 66,8 % DI Norge Vekst 5 % -4,3 % 6,8 % 22,0 % -4,2 % 80,8 % -23,1 % 31,5 % FI Global Sector A 10 % -2,2 % 6,0 % 7,4 % -2,4 % 21,8 % -14,2 % FI America Fund 10 % -2,3 % 7,8 % 7,4 % -1,1 % 16,6 % -20,3 % -1,7 % DI Europe SmallCap 5 % 0,0 % 0,6 % 12,5 % -0,5 % 20,5 % -21,2 % 43,4 % DI Glob.EmergMark. 5 % -2,9 % 2,9 % 8,1 % -3,5 % 46,3 % 13,8 % 108,7 % DI Greater China 5 % -5,4 % 1,4 % 0,7 % -6,9 % 42,1 % 4,6 % 95,2 % Porteføljen samlet 100 % -2,9 % 5,9 % 18,1 % -3,7 % 58,3 % -8,2 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 26

27 Fond som inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer i dag (inklusive i spareavtaler) februar 2010

28 Renter Danske Invest Norsk Likviditet Pengemarkedet i Norge. Lav risiko ik og god dløpende avkastning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 280% 2,80 020% 0,20 580% 5,80 20,0000 % Danske Invest Norsk Obligasjon: Obligasjoner utstedt av stat, kommuner, banker, kredittforetak eller industri, middels renterisiko. Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 3,20 % 0,70 % 6,50 % 23,30 % Danske Invest Horisont Rente Godt diversifisert fond-i-fond med bredt mandat, både når det gjelder rente- og kredittrisiko. Normalt mest norske rentefond, men fondet kan ta inntil 80 % utenlandske rentefond (i hovedsak valutasikret i NOK) Avkastning i NOK, pr. dato 25/ Siste 6 mnd Hittil i år år Nytt fond, ingen historikk 28

29 Alltid Oslo Børs i våre porteføljer Danske Invest Norge I & Danske Invest Norge II Stockpicking basert på analyser av enkeltselskaper og bransjetrender. Aksjer fra Oslo Børs, med hovedvekt på norske bluechips relativt lav risiko. DI Norge I Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 23,60 % -4,50 % 74,00 % 59,90 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning DI Norge II Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 24,10 % -4,40 % 75,00 % 66,80 % 29

30 Norske selskaper med stort potensial Danske Invest Norge Vekst Et aktivt forvaltet fond som investerer i norske aksjer, både børsnoterte og ikke børsnoterte Hovedvekt på mindre vekstselskaper, med stort potensial for verdistigning Aksjeutvelgelse på basis av inngående analyse av bransje, selskapets posisjon og konkurransemessige forhold Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år å år 22,00 % -4,20 % 80,80 % 31,50 % 30

31 Spre risikoen, globalt aksjefond Fidelity Global Sector Fund Fondet har global dekning, der aksjeutvelgelsen tar utgangspunkt i de mest sentrale sektorene / bransjene i verden det vil si konsum, finans, industri (inkl. energi og materialer), helse, teknologi og telekommunikasjon. Den forvalter i Fidelity som er ansvarlig for den enkelte sektor, plukker sine mest attraktive aksjer i den aktuelle sektor og disse top-picks inngår i fondets portefølje. Vektingen av de ulike sektorene i fondet vil tar utgangspunkt i en global referanseindeks, men dette er et utpreget stockpicker fond, og avviket når det gjelder enkeltindustrier og geografi kan derfor til tider være stort. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 7,40 % -2,40 % 21,80 % NA 31

32 USA, fortsatt bjellesauen i aksjemarkedet Fidelity America Fondet dekker det amerikanske aksjemarkedet, verdens største og mest toneangivende aksjemarked. Forvalterne plukker ihovedsak aksjer i store selskaper som tilbyr en stabil eller voksende inntjeningsvekst kombinert med en fornuftig pris på aksjen Fondets eksponering kan til tider avvike mye fra vanlige referanseindekser når det gjelder sektor og bransje Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 7,40 % -1,10 % 16,60 % -1,70 % 32

33 Europas kommende stjerner Danske Invest Europe Small Cap. Investerer i små og mellomstore kontinentaleuropeiske selskaper, som gjerne har tatt en posisjon i mindre og nisjepregede markeder med stort potensial for vekst. Ofte relativt ukjente selskaper, som ikke følges av aksjeanalytikere generelt - nettopp der man gjerne finner de beste investeringene. Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 12,50 % -0,50 % 20,50 % 43,40 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 33

34 Emerging Markets En stadig viktigere del av verdensøkonomien Danske Invest Global Emerging Markets Investerer i små og mellomstore selskaper børsnoterte selskaper i emerging markets Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa Bottum-up strategi, mao fokus på det enkelte selskap på grunnlaget av omfattende analyse og bedriftsbesøk Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 8,10 % -3,50 % 46,30 % 108,70 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 34

35 Asia stadig mer sentral i verdensøkonomien Kina leder an i et Asia på bedringens vei Danske Invest Greater China Investerer i selskaper som har hovedsete eller hovedaktivitet i Kina, Taiwan eller Hong Kong en særdeles ekspansiv region Aksjeplukking med utgangspunkt i analyse av det enkelte selskap Hovedvekt på aksjer med stort potensial for vekst Høy risiko, med ditto potensial for verdistigning Avkastning i NOK, pr. dato 26/ Siste 6 mnd Hittil i år år 0,70 % -6,90 % 42,10 % 95,20 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 35

36 Fond-i-fond overlat l forvaltningen av aksjefondsporteføljen f til profesjonelle Danske Invest thorisont taksje Aksjeeksponering globalt, gjennom nøye utvalgte aksjefond Aktiv forvaltning, både med hensyn på hvor man bør være eksponert og med hensyn på hvilke fondsleverandører d man benytter Svært god avkastningshistorikk Avkastning i NOK, pr. dato 25/ Siste 6 mnd Hittil i år år 16,60 % -3,50 % 48,00 % NA Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning 36

37 Dette dokumentet er utarbeidet av, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Finanstilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Dokumentet er et markedsføringsdokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet t i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. i Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle produktet. 37

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2009. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2009 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS HALVÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor

Årsrapport 2008 anske Invest D t 2008 Årsrappor Danske Invest Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD kjære andelseier 3 Årsberetning 2008 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 30 Noter 49 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015 15 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 15 Oslo, den 15. januar 15 1 ga globalt sett positiv og til dels tilfredsstillende avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta, men avkastningen var

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 14 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK OKTOBER 212 Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover Oppsummering og vurderinger 3 Økonomisk utvikling og risiko Bankenes soliditet og likviditet Utfordringer for livsforsikring

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer