Studenttinget 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2012/2013"

Transkript

1 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-12/13 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 33-12/13 REVIDERING AV VEDTEKTENE... 6 SAK: 34-12/13 REKNESKAP SAK: 35-12/13 BUDSJETT SAK: 36-12/13 RAPPORTERING FRÅ RÅD/UTVAL OG STYRE SAK: 37-12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO SAK: 38-12/13 OPPNEMNING AV SFS-STYREREPRESENTANT TIL STUDENTPRISJURYEN. 12 SAK: 39-12/13 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET I NSO SAK: 40-12/13 VAL AV REPRESENTANTAR TIL ARBEIDSGRUPPER I STUDIEBYGDA SAK: 41-12/13 SUPPLERINGSVAL AV VARAREPRESENTANTAR I RÅD OG UTVAL SAK: 42-12/13 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 33 12/13 REVIDERING AV VEDTEKENE VEDLEGG TIL SAK: 34 12/13 REKNESKAP VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO... 36

2 Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Margrete Holøyen Studenttinget innstiller Kristian Fredheim som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. 1

3 Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Kristian Fredheim Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 33 Revidering av vedtektene Sak 34 Rekneskap 2012 Sak 35 Budsjett 2013 Sak 36 Rapportering frå råd/utval og styre Sak 37 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sak 38 Oppnemning av SfS-styrerepresentant til studentprisjuryen Sak 39 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sak 40 Val av representantar til arbeidsgrupper i StudiebygdA Sak 41 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sak 42 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 33 Revidering av vedtektene Sak 34 Rekneskap Sak 35 Budsjett Sak 36 Rapportering frå råd/utval og styre Pause m/mat Sak 37 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sak 38 Oppnemning av SfS-styrerepr. til studentprisjuryen Sak 39 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sak 40 Val av representantar til arb.grupper i StudiebygdA Sak 41 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sak 42 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. 4

6 Sak: 04-12/13 Orienteringar Sakshandsamar: Kristian Fredheim Orienteringar frå: - STiV-styret - Faddervekestyret - Råd og utval - Høgskulestyret - SfS-styret - Andre 5

7 Sak: 33-12/13 Revidering av vedtektene Sakshandsamar: Alexander Fagerli Infulfsen Vedtektene skal revideres på dette møtet. På forhånd har vi fått inn endringsforslag, samt styret har selv kommet med egne endringer. Totalt er det 10 endringsforslag. DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU LESER GJENNOM FORSLAGENE OG GJØR DEG OPP EN MENING OM DET FØR MØTET BEGYNNER. Se endringsforslagene i vedlegg 1. 6

8 Sak: 34-12/13 Rekneskap 2012 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Dette er oversikten over regnskapet til STiV for Bilaget for de enkelte kategoriene ligger vedlagt (Vedlegg 2). De forskjellige postene vil bli forklart nærmere på møtet. Rekneskap for STiV 2012 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Budsjett Brukt Tilgjengeleg Drift Seminar, kurs o.l kr kr ,91 kr ,91 Møtegjennomføring kr kr ,00 kr ,00 Informasjon/profilering kr kr ,23 kr ,23 Sosialt kr kr ,49 kr -808,49 Anna kr kr ,25 kr 60,75 Sum kr kr ,88 kr ,88 Støtte Lag/organisasjonar kr kr ,89 kr ,89 Fadderveka kr kr ,75 kr ,75 Sum kr kr ,64 kr ,64 Totalt kr ,52 kr ,52 Resultat Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,52 Totalt kr ,52 7

9 Sak: 35-12/13 Budsjett 2013 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Etter å ha gått gjennom regnskapet for 2012 har styret kommet frem til et forslag til budsjett for Da vi enda ikke har fått noen tilbakemelding fra Høgskolen om øking av økonomiske midler har vi tatt utgangspunkt i at vi vil få samme økonomiske støtte fra både HVO og SfS (Studentsamskipnaden for Sunnmøre). Sammenlagt får vi årlig ,- Forslag til budsjett 2013 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr Vi har sett nøye på hvilke kategorier det har blitt brukt mest ressurser, og på enkelte kostnader som kunne ha blitt plassert under andre kategorier. Derfor har vi kuttet ned på kategorien annet, og valgt å fordele midlene bedre utover de øvrige kategoriene, slik at styret videre må bli flinkere til å konkretisere ressursbruken. Vi ønsker å satse mer på seminar og kurs, møtegjennomføring og profilering. Kategorien sosialt har vi også kuttet litt på, da vi mener sosialt samvær er viktig som teambuilding, men at det ikke bør være av øverste prioritet. 8

10 Ressursene til fadderveka består av godtgjørelse til 4 styremedlemmer på til sammen 12000,- pluss arbeidsgiveravgift, med resten av midlene satt av som økonomisk støtte til selve arrangementet. Kategorien velferdsmidler har vi ikke endret, da vi ikke ønsker å forminske velferdstilbudet til lag- og organisasjoner ved HVO, men heller ikke har mulighet til å øke denne kategorien. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar styrets forslag til budsjett for

11 Sak: 36-12/13 Rapportering frå råd/utval og styre Sakshandsamar: Alexander Fagerli Ingulfsen Det har kommet frem at Studenttinget ønsker at representantene i de diverse verv skal levere et skriftlig notat på hva de har gjort fra sist gang. Dette for å kunne følge med hva som foregår i de forskjellige utvalgene. Forslag til vedtak: STiV-styret foreslår at det blir gitt muntlig orientering på studenttingsmøtene, som tidligere. 10

12 Sak: 37-12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Vedlagt: - Kvalitetssystem ved HVO, vedtatt av Høgskolestyret Kvalitetssystem ved HVO, utkast til revisjon Retningslinjer for fagutvalg ved HVO, revidert På bakgrunn av NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved HVO i 2011, ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skulle komme med et revidert forslag til kvalitetssystem. Denne gruppen besto av: Gonnie Smit (leder) Inger Marie Okkenhaug Odd Helge Mjellem Thonheim Britt Loven Ølnes Arne Christian Ingvaldsen Margrete Holøyen Jan Ytrehorn Ragne Ørstavik Sørheim Gunn Marit Lid Denne gruppen har hatt tre møter, og de viktigste endringene er: - Oppretting av studiekvalitetsutvalg på avdelingsnivå - Presisering av dekanene sin rolle og ansvar - Egne fagutvalg knyttet til flerårige studieprogram Høringsfristen er satt til 1.februar 2013, og innspill må sendes før den tid. Saken skal opp i Høgskolestyret 07. mars Forslag: Studenttinget diskuterer utkast til revisjon av kvalitetssystemet Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar at styret sender et høringssvar med innspill fra tinget. 11

13 Sak: 38-12/13 Oppnemning av SfS-styrerepresentant til studentprisjuryen Sakshandsamar: Trine V. Kolbustuen Hvert år blir Studentprisen delt ut til nominerte studenter ved Høgskulen i Volda. Komiteen består blant annet av lederen i STiV og en studentrepresentant fra SfS-styret. Studenttinget må derfor oppnevne en studentrepresentant fra SfS-styret. Forslag til vedtak: Studenttinget velger en representant. 12

14 Sak: 39-12/13 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sakshandsamar: Thomas Marriaga Olsen Vi skal velge fire delegater til NSOs 3. Landsmøte Mer info blir ettersendt. Forslag til vedtak: Studenttinget velger fire delegater og fire vara som skal representere Høgskolens medlemslag under landsmøtet. 13

15 Sak: 40-12/13 Val av representantar til arbeidsgrupper i StudiebygdA Sakshandsamar: Camilla Jensen «StudiebygdA- Kompetanse- og kulturklynge på Møre» er et prosjekt med stor grad av samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Prosjektet vil, gjennom tiltak innen tre definerte arbeidsområder: digital integrasjon, sosial integrasjon og entreprenørskap, stimulere til en økt rekruttering og bolyst i regionen. Studenttinget har fått i oppgave å velge studentrepresentanter for disse arbeidsgruppene. Digital integrasjon. Etablerer en nettportal for hele regionen på norsk og engelsk spesielt tilrettelagt for behovene til studentene, innflytterne og innvandrerne. Sosial integrasjon. Sammen med digital integrasjon skal det systematiseres og videreutvikle ulike kulturelle og sosiale tilbud som f.eks festivaler, kulturtilbud, arbeid i lag og organisasjoner m.m som møtested mellom alle gruppene i samfunnet. Entreprenørskap. Systematisk hjelp til selvhjelp og tilrettelegging for studenter/kandidater, innflyttere, innvandrere og fastboende i bedriftsutvikling, tilrettelegging for utdannings- og arbeidslivskarriere- livslang utdanning. Vi skal også velge en representant som skal være med å utarbeide en kommunikasjonsplan for StudiebygdA. Forslag til vedtak 1: Studenttinget velger inn Margrete Holøyen til arbeidsgruppen for digital integrasjon. Forslag til vedtak 2: 14

16 Studenttinget velger inn en representant til arbeidsgruppen for sosial integrasjon. Forslag til vedtak 3: Studenttinget velger inn en representant til arbeidsgruppen for entreprenørskap. Forslag til vedtak 4: Studenttinget velger inn en representant som skal være med å utarbeide en kommunikasjonsplan. 15

17 Sak: 41-12/13 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sakshandsamar: Camilla Jensen Studenttinget har ansvaret for å velge representanter til diverse råd og utvalg på høgskolen. Nå har det blitt ledige verv i klagenemnda og tilsettingsrådet for faglige tilsettinger. I klagenemnda trenger vi en personlig vara og denne personen er nødt til å være en gutt. I tilsettingsrådet trenger vi en 2. vara. Forlag til vedtak: Studenttinget velger representanter til disse vervene. 16

18 Sak: 42-12/13 Eventuelt Sakshandsamar: 17

19 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 33 12/13 Revidering av vedtekene Sakshandsamar: Alexander Fagerli Ingulfsen VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 1 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 18

20 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 2 STYRETS INNSTILLING: DET SEKUNDÆRE FORSLAGET VEDTAS 19

21 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 3 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 20

22 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 4 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 21

23 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 5 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 22

24 23

25 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 6 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 24

26 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 7 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 25

27 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 8 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 26

28 27

29 28

30 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 9 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 29

31 Forslagsstillar: styret VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 10 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS For at dei nye vedtektene skal vere gjeldande må Studenttinget vedta vedtektene som ei heilheit. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner dei nye vedtektene som ei heilheit. 30

32 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 34 12/13 Rekneskap 2012 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Drift Seminar, kurs o.l 17 Refusjon - Jonas O. Østvik Kurs i Ålesund og formøte i Oslo før LS kr 1 128,00 Ikkje bilag (Basware) Berg-Hansen Nordvest Flybillett til to foredragshaldarar - psykisk helse kr 7 580,50 24 Reiseregning - Linn Sørvig Utgifter i forb. med formøte til LS kr 688,50 25 Refusjon - Jonas O. Østvik Utgifter i forb. med formøte til LS kr 162,00 Ikkje bilag (Basware) Berg Hansen Nordvest Reise til studiekvalitetskonferanse i Bergen - Tiril kr 1 455,00 Ikkje bilag (Basware) Berg Hansen Nordvest Reise til studiekvalitetskonferanse i Bergen - Margrete kr 2 355,50 26 Refusjon - Margrete Holøyen Taxi til/frå Hovden: Studiekvalitetskonferanse kr 434,00 27 Refusjon - Tiril Asbøll Taxi/buss til/frå Værnes: Studiekvalitetskonferanse kr 390,00 30 Refusjon - Tiril Asbøll Mat til delegasjonen på LM kr 415,61 43 Refusjon - Margrete Holøyen Mat til foredragsholdere - toppkaraktersystemet kr 210,80 44 Studentsamskipnaden Mat og kaffi til deltakarar tillitsvaltkurs kr 4 325,00 47 Studentsamskipnaden Mat til foredragsholdere tillitsvalgtkurs kr 328,00 Sum kr ,91 Møtegjennomføring 6 Studentsamskipnaden Kaffi til tillitsvaltmøte kr 297,00 7 Studenthuset AS Møtemat - studentting november kr 1 810,00 12 Studenthuset AS Studenttingsmøtemat+styremiddag januar kr 2 875,00 20 Studentsamskipnaden Tapas til studentrådsmøte kr 2 300,00 22 Studenthuset AS Møtemat - studentting og styret februar kr 2 321,00 23 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet mars kr 1 475,00 28 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet april kr 1 498,00 31 Refusjon - Tiril Asbøll Møte med SP i Ålesund kr 208,00 34 Refusjon - Tiril Asbøll Møte med SP i Ålesund kr 238,00 52 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet oktober kr 1 130,00 61 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet oktober (brus) kr 493,00 62 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet november kr 1 612,00 Sum kr ,00 Informasjon/profilering 4 Furene AS Trykk på hettejakker kr 1 124,00 10 Refusjon - Becky Bakr 3 stk. hettejakker til styret kr 298,50 14 Furene AS Trykk på hettejakker kr 1 506,00 33 Furene AS Trykk på hettejakker kr 909,00 36 Notodden Trykk Penner m/logo kr 2 220,00 31

33 39 Zino Communication mboost - SMS-teneste kr ,75 Årsavgift nettsida kr 860,00 40 Refusjon - Margrete Holøyen Nytt tema til nettsida kr 546,64 49 Mdhuset Telefonkatalogen kr 3 746,00 50 Refusjon - Camilla Jensen 4 stk hettejakker til styret kr 398,00 51 Furene AS Trykk på hettejakker (4stk) kr 2 050,00 64 Kiwi Diverse varer til stand kr 789,34 Sum kr ,23 Sosialt 5 Studentsamskipnaden Leige av hytte til studenttingsfest kr 1 800,00 Bilgodtgjersle-Haugsbygda Linn Sørvig kr 480,50 Bilgodtgjersle-Haugsbygda Trine V. Kolbustuen kr 480,50 9 Refusjon - Mona Rossetvik Leige av hytte til styret kr 1 800,00 35 Refusjon - Mona Rossetvik Avslutningslunsj Tiril kr 157,00 38 Studenthuset Avslutningsmiddag styret kr 596,70 42 Refusjon - Margrete Holøyen Leige av SfS-hytte, avslutning for Faddervekastyret kr 1 800,00 48 Kiwi Mat til sosial samankomst for Studenttinget kr 758,86 54 Ørsta ferie og fritidsgard Leige av hytte til styreseminar og julebord kr 3 200,00 55 Refusjon Marianne Goksøyr Mat og div varer til julebord kr 276,92 56 Reisereg. Alexander Ingulfsen Transport hyttetur/julebord kr 826,00 57 Reisereg. Trine Kolbustuen Transport hyttetur/julebord kr 374,00 58 Reisereg. Astrig S. Hagen Transport hyttetur/julebord kr 374,00 59 Reisereg. Lisa Marie Langstein Transport hyttetur/julebord kr 374,00 60 Kiwi Mat hyttetur/julebord for Studenttinget kr 2 510,01 Sum kr ,49 Anna 1 Findexa Forlag Filmmagasinet, utg kr 2 025,00 2 Kiwi Kaffi, beger o.l. til kontoret kr 260,90 3 Refusjon - Ståle Grut Refusjon for fotopapir kr 139,00 8 Refusjon - Becky Bakr Utgifter i forb. med buddyweek kr 463,60 9 Refusjon - Mona Rossetvik Diverse til kontoret kr 328,50 11 Kiwi Diverse til stand+mat til hyttetur+snop til utdeling kr 2 451,43 13 Findexa Forlag Filmmagasinet, utg kr 675,00 15 Refusjon Tiril Gåve Amanda og div. til kontoret kr 403,75 16 Kiwi Div. til styret i forb. med møter + snop til utdeling kr 753,53 18 Refusjon - Haakon Stensrud Fotoramme til styrebilde kr 59,00 19 Refusjon - Tiril Asbøll Påskeegg og snop til studentar kr 217,31 21 Aarflot Blomsterhandel Blomster til kantinepersonell kr 555,00 29 Kiwi Mat til STiV-fest, vafler i forb. med stand kr 2 031,97 32 Refusjon - Tiril Asbøll Is til styremøte kr 113,00 37 Kiwi Kaffi til kontoret kr 52,10 32

34 41 Refusjon - Margrete Holøyen Blomster til Faddervekastyret og Studentprisvinnaren kr 468,50 45 Kiwi Diverse varer (studenttingsposar, mat til stand) kr 825,16 46 Refusjon - Matias Lie-Nielsen Canon kamera kr 1 447,00 53 Refusjon - Jonas Østvik Gave til innleder (valgvake ) kr 129,50 63 Refusjon - Tiril Asbøll Reise erfaringsutveksling kr 1 540,00 Sum kr ,25 Totalt kr ,88 Støtte Lag/organisasjonar 1 Student-TV Ekstern harddisk kr 1 981,21 2 Vekerevyen kr 5 000,00 3 VOKS kr 5 000,00 4 StudentKRIK kr 5 000,00 5 Animation Volda kr 5 000,00 6 VSI kr 5 000,00 7 Student-TV kr 3 350,66 8 Student-TV kr 4 427,23 9 Samfunnet kr 1 500,00 10 Peikestokken kr 1 000,00 11 Studentradioen kr 1 284,00 12 Rotevatnet Rundt kr 1 000,00 14 Student-TV Promoteringsfilm kr 1 000,00 15 VSI kr 3 000,00 16 StudentKRIK kr 3 195,00 17 Peikestokken kr 3 000,00 18 Student-TV kr 3 195,00 19 Studentradioen kr 3 800,00 20 VOKS kr 2 000,00 21 Student-TV kr 2 000,00 22 Studentsamfunnet kr 2 443,00 Sum kr ,89 Fadderveka Honorar - Marte F. Lie Etterbetaling - fadderveka 2011 kr 750,00 13 Fadderveka Støtte kr 7 000,00 Honorar - Trine V. Kolbustuen kr 3 000,00 Honorar - Anne Lene Molland kr 3 000,00 Honorar - Vilde Grønvold kr 3 000,00 Honorar - Thea Sofie K. Brekke kr 3 000,00 Arbeidsgivaravgift kr 1 797,75 Sum kr ,75 Totalt kr ,64 33

35 Vedlegg: 3 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Kvalitetssystem ved HVO, vedtatt av Høgskolestyret Sjå eige dokument. 34

36 Vedlegg: 4 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Kvalitetssystem ved HVO, utkast til revisjon Sjå eige dokument. 35

37 Vedlegg: 5 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Retningslinjer for fagutval ved HVO revidert Alle fleirårige studieprogram skal ha fagutval. Avdelinga kan også opprette andre fagutval, uavhengig av studietype/studielengd. Nettstudium skal tilby studentane eigne evalueringsopplegg. 2. Samansetjing: a)fagutval på programnivå bør samansetjast av ein fagtilsett som er studieprogramsansvarleg og studentrepresentantar frå alle kull/årstrinn b)andre fagutval bør ha minimum ein fagtilsett og minimum to studentrepresentantar. 3. Studentrepresentantane skal velgast av studentane. 4. Fagutvala skal vere oppretta seinast 6 veker etter semesterstart. Studenttinget (STIV) skal ha informasjon om kven som er med i fagutvala så snart som råd, og seinast 1 veke etter konstitueringa. 5. Kvart fagutval skal ha minimum eit timeplanfesta møte i semesteret. Ein fagtilsett kallar inn til og leier møta. Ein av studentrepresentantane skal skrive referat. 6. Fagutvala kan mellom anna ta føre seg følgjande område innafor studiet/emnet: o innhald o arbeidsmåtar og organisering o rettleiing o praksis o arbeidskrav/obligatorikk o vurdering og eksamen o læringsutbytte o pensum o informasjonsflyt 7. Godkjende referat vert sende til studiekvalitetsutvalet ved avdelinga for vurdering og eventuell vidare oppfølging. Referata skal kunngjerast for studentar og tilsette på eigna måte (t.d Fronter og internett). 36

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer