Studenttinget 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2012/2013"

Transkript

1 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-12/13 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 33-12/13 REVIDERING AV VEDTEKTENE... 6 SAK: 34-12/13 REKNESKAP SAK: 35-12/13 BUDSJETT SAK: 36-12/13 RAPPORTERING FRÅ RÅD/UTVAL OG STYRE SAK: 37-12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO SAK: 38-12/13 OPPNEMNING AV SFS-STYREREPRESENTANT TIL STUDENTPRISJURYEN. 12 SAK: 39-12/13 VAL AV DELEGATAR TIL LANDSMØTET I NSO SAK: 40-12/13 VAL AV REPRESENTANTAR TIL ARBEIDSGRUPPER I STUDIEBYGDA SAK: 41-12/13 SUPPLERINGSVAL AV VARAREPRESENTANTAR I RÅD OG UTVAL SAK: 42-12/13 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 33 12/13 REVIDERING AV VEDTEKENE VEDLEGG TIL SAK: 34 12/13 REKNESKAP VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO VEDLEGG TIL SAK: 37 12/13 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET VED HVO... 36

2 Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Margrete Holøyen Studenttinget innstiller Kristian Fredheim som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. 1

3 Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Kristian Fredheim Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 33 Revidering av vedtektene Sak 34 Rekneskap 2012 Sak 35 Budsjett 2013 Sak 36 Rapportering frå råd/utval og styre Sak 37 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sak 38 Oppnemning av SfS-styrerepresentant til studentprisjuryen Sak 39 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sak 40 Val av representantar til arbeidsgrupper i StudiebygdA Sak 41 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sak 42 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 33 Revidering av vedtektene Sak 34 Rekneskap Sak 35 Budsjett Sak 36 Rapportering frå råd/utval og styre Pause m/mat Sak 37 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sak 38 Oppnemning av SfS-styrerepr. til studentprisjuryen Sak 39 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sak 40 Val av representantar til arb.grupper i StudiebygdA Sak 41 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sak 42 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. 4

6 Sak: 04-12/13 Orienteringar Sakshandsamar: Kristian Fredheim Orienteringar frå: - STiV-styret - Faddervekestyret - Råd og utval - Høgskulestyret - SfS-styret - Andre 5

7 Sak: 33-12/13 Revidering av vedtektene Sakshandsamar: Alexander Fagerli Infulfsen Vedtektene skal revideres på dette møtet. På forhånd har vi fått inn endringsforslag, samt styret har selv kommet med egne endringer. Totalt er det 10 endringsforslag. DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU LESER GJENNOM FORSLAGENE OG GJØR DEG OPP EN MENING OM DET FØR MØTET BEGYNNER. Se endringsforslagene i vedlegg 1. 6

8 Sak: 34-12/13 Rekneskap 2012 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Dette er oversikten over regnskapet til STiV for Bilaget for de enkelte kategoriene ligger vedlagt (Vedlegg 2). De forskjellige postene vil bli forklart nærmere på møtet. Rekneskap for STiV 2012 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Budsjett Brukt Tilgjengeleg Drift Seminar, kurs o.l kr kr ,91 kr ,91 Møtegjennomføring kr kr ,00 kr ,00 Informasjon/profilering kr kr ,23 kr ,23 Sosialt kr kr ,49 kr -808,49 Anna kr kr ,25 kr 60,75 Sum kr kr ,88 kr ,88 Støtte Lag/organisasjonar kr kr ,89 kr ,89 Fadderveka kr kr ,75 kr ,75 Sum kr kr ,64 kr ,64 Totalt kr ,52 kr ,52 Resultat Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,52 Totalt kr ,52 7

9 Sak: 35-12/13 Budsjett 2013 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Etter å ha gått gjennom regnskapet for 2012 har styret kommet frem til et forslag til budsjett for Da vi enda ikke har fått noen tilbakemelding fra Høgskolen om øking av økonomiske midler har vi tatt utgangspunkt i at vi vil få samme økonomiske støtte fra både HVO og SfS (Studentsamskipnaden for Sunnmøre). Sammenlagt får vi årlig ,- Forslag til budsjett 2013 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr Vi har sett nøye på hvilke kategorier det har blitt brukt mest ressurser, og på enkelte kostnader som kunne ha blitt plassert under andre kategorier. Derfor har vi kuttet ned på kategorien annet, og valgt å fordele midlene bedre utover de øvrige kategoriene, slik at styret videre må bli flinkere til å konkretisere ressursbruken. Vi ønsker å satse mer på seminar og kurs, møtegjennomføring og profilering. Kategorien sosialt har vi også kuttet litt på, da vi mener sosialt samvær er viktig som teambuilding, men at det ikke bør være av øverste prioritet. 8

10 Ressursene til fadderveka består av godtgjørelse til 4 styremedlemmer på til sammen 12000,- pluss arbeidsgiveravgift, med resten av midlene satt av som økonomisk støtte til selve arrangementet. Kategorien velferdsmidler har vi ikke endret, da vi ikke ønsker å forminske velferdstilbudet til lag- og organisasjoner ved HVO, men heller ikke har mulighet til å øke denne kategorien. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar styrets forslag til budsjett for

11 Sak: 36-12/13 Rapportering frå råd/utval og styre Sakshandsamar: Alexander Fagerli Ingulfsen Det har kommet frem at Studenttinget ønsker at representantene i de diverse verv skal levere et skriftlig notat på hva de har gjort fra sist gang. Dette for å kunne følge med hva som foregår i de forskjellige utvalgene. Forslag til vedtak: STiV-styret foreslår at det blir gitt muntlig orientering på studenttingsmøtene, som tidligere. 10

12 Sak: 37-12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Vedlagt: - Kvalitetssystem ved HVO, vedtatt av Høgskolestyret Kvalitetssystem ved HVO, utkast til revisjon Retningslinjer for fagutvalg ved HVO, revidert På bakgrunn av NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved HVO i 2011, ble det besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skulle komme med et revidert forslag til kvalitetssystem. Denne gruppen besto av: Gonnie Smit (leder) Inger Marie Okkenhaug Odd Helge Mjellem Thonheim Britt Loven Ølnes Arne Christian Ingvaldsen Margrete Holøyen Jan Ytrehorn Ragne Ørstavik Sørheim Gunn Marit Lid Denne gruppen har hatt tre møter, og de viktigste endringene er: - Oppretting av studiekvalitetsutvalg på avdelingsnivå - Presisering av dekanene sin rolle og ansvar - Egne fagutvalg knyttet til flerårige studieprogram Høringsfristen er satt til 1.februar 2013, og innspill må sendes før den tid. Saken skal opp i Høgskolestyret 07. mars Forslag: Studenttinget diskuterer utkast til revisjon av kvalitetssystemet Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar at styret sender et høringssvar med innspill fra tinget. 11

13 Sak: 38-12/13 Oppnemning av SfS-styrerepresentant til studentprisjuryen Sakshandsamar: Trine V. Kolbustuen Hvert år blir Studentprisen delt ut til nominerte studenter ved Høgskulen i Volda. Komiteen består blant annet av lederen i STiV og en studentrepresentant fra SfS-styret. Studenttinget må derfor oppnevne en studentrepresentant fra SfS-styret. Forslag til vedtak: Studenttinget velger en representant. 12

14 Sak: 39-12/13 Val av delegatar til landsmøtet i NSO Sakshandsamar: Thomas Marriaga Olsen Vi skal velge fire delegater til NSOs 3. Landsmøte Mer info blir ettersendt. Forslag til vedtak: Studenttinget velger fire delegater og fire vara som skal representere Høgskolens medlemslag under landsmøtet. 13

15 Sak: 40-12/13 Val av representantar til arbeidsgrupper i StudiebygdA Sakshandsamar: Camilla Jensen «StudiebygdA- Kompetanse- og kulturklynge på Møre» er et prosjekt med stor grad av samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Prosjektet vil, gjennom tiltak innen tre definerte arbeidsområder: digital integrasjon, sosial integrasjon og entreprenørskap, stimulere til en økt rekruttering og bolyst i regionen. Studenttinget har fått i oppgave å velge studentrepresentanter for disse arbeidsgruppene. Digital integrasjon. Etablerer en nettportal for hele regionen på norsk og engelsk spesielt tilrettelagt for behovene til studentene, innflytterne og innvandrerne. Sosial integrasjon. Sammen med digital integrasjon skal det systematiseres og videreutvikle ulike kulturelle og sosiale tilbud som f.eks festivaler, kulturtilbud, arbeid i lag og organisasjoner m.m som møtested mellom alle gruppene i samfunnet. Entreprenørskap. Systematisk hjelp til selvhjelp og tilrettelegging for studenter/kandidater, innflyttere, innvandrere og fastboende i bedriftsutvikling, tilrettelegging for utdannings- og arbeidslivskarriere- livslang utdanning. Vi skal også velge en representant som skal være med å utarbeide en kommunikasjonsplan for StudiebygdA. Forslag til vedtak 1: Studenttinget velger inn Margrete Holøyen til arbeidsgruppen for digital integrasjon. Forslag til vedtak 2: 14

16 Studenttinget velger inn en representant til arbeidsgruppen for sosial integrasjon. Forslag til vedtak 3: Studenttinget velger inn en representant til arbeidsgruppen for entreprenørskap. Forslag til vedtak 4: Studenttinget velger inn en representant som skal være med å utarbeide en kommunikasjonsplan. 15

17 Sak: 41-12/13 Suppleringsval av vararepresentantar i råd og utval Sakshandsamar: Camilla Jensen Studenttinget har ansvaret for å velge representanter til diverse råd og utvalg på høgskolen. Nå har det blitt ledige verv i klagenemnda og tilsettingsrådet for faglige tilsettinger. I klagenemnda trenger vi en personlig vara og denne personen er nødt til å være en gutt. I tilsettingsrådet trenger vi en 2. vara. Forlag til vedtak: Studenttinget velger representanter til disse vervene. 16

18 Sak: 42-12/13 Eventuelt Sakshandsamar: 17

19 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 33 12/13 Revidering av vedtekene Sakshandsamar: Alexander Fagerli Ingulfsen VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 1 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 18

20 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 2 STYRETS INNSTILLING: DET SEKUNDÆRE FORSLAGET VEDTAS 19

21 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 3 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 20

22 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 4 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 21

23 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 5 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 22

24 23

25 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 6 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 24

26 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 7 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 25

27 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 8 STYRETS INNSTILLING: AVVISES 26

28 27

29 28

30 VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 9 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS 29

31 Forslagsstillar: styret VEDTEKTSFORSLAG STiV FORSLAG 10 STYRETS INNSTILLING: VEDTAS For at dei nye vedtektene skal vere gjeldande må Studenttinget vedta vedtektene som ei heilheit. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner dei nye vedtektene som ei heilheit. 30

32 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 34 12/13 Rekneskap 2012 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Drift Seminar, kurs o.l 17 Refusjon - Jonas O. Østvik Kurs i Ålesund og formøte i Oslo før LS kr 1 128,00 Ikkje bilag (Basware) Berg-Hansen Nordvest Flybillett til to foredragshaldarar - psykisk helse kr 7 580,50 24 Reiseregning - Linn Sørvig Utgifter i forb. med formøte til LS kr 688,50 25 Refusjon - Jonas O. Østvik Utgifter i forb. med formøte til LS kr 162,00 Ikkje bilag (Basware) Berg Hansen Nordvest Reise til studiekvalitetskonferanse i Bergen - Tiril kr 1 455,00 Ikkje bilag (Basware) Berg Hansen Nordvest Reise til studiekvalitetskonferanse i Bergen - Margrete kr 2 355,50 26 Refusjon - Margrete Holøyen Taxi til/frå Hovden: Studiekvalitetskonferanse kr 434,00 27 Refusjon - Tiril Asbøll Taxi/buss til/frå Værnes: Studiekvalitetskonferanse kr 390,00 30 Refusjon - Tiril Asbøll Mat til delegasjonen på LM kr 415,61 43 Refusjon - Margrete Holøyen Mat til foredragsholdere - toppkaraktersystemet kr 210,80 44 Studentsamskipnaden Mat og kaffi til deltakarar tillitsvaltkurs kr 4 325,00 47 Studentsamskipnaden Mat til foredragsholdere tillitsvalgtkurs kr 328,00 Sum kr ,91 Møtegjennomføring 6 Studentsamskipnaden Kaffi til tillitsvaltmøte kr 297,00 7 Studenthuset AS Møtemat - studentting november kr 1 810,00 12 Studenthuset AS Studenttingsmøtemat+styremiddag januar kr 2 875,00 20 Studentsamskipnaden Tapas til studentrådsmøte kr 2 300,00 22 Studenthuset AS Møtemat - studentting og styret februar kr 2 321,00 23 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet mars kr 1 475,00 28 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet april kr 1 498,00 31 Refusjon - Tiril Asbøll Møte med SP i Ålesund kr 208,00 34 Refusjon - Tiril Asbøll Møte med SP i Ålesund kr 238,00 52 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet oktober kr 1 130,00 61 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet oktober (brus) kr 493,00 62 Studenthuset AS Møtemat - studenttingsmøtet november kr 1 612,00 Sum kr ,00 Informasjon/profilering 4 Furene AS Trykk på hettejakker kr 1 124,00 10 Refusjon - Becky Bakr 3 stk. hettejakker til styret kr 298,50 14 Furene AS Trykk på hettejakker kr 1 506,00 33 Furene AS Trykk på hettejakker kr 909,00 36 Notodden Trykk Penner m/logo kr 2 220,00 31

33 39 Zino Communication mboost - SMS-teneste kr ,75 Årsavgift nettsida kr 860,00 40 Refusjon - Margrete Holøyen Nytt tema til nettsida kr 546,64 49 Mdhuset Telefonkatalogen kr 3 746,00 50 Refusjon - Camilla Jensen 4 stk hettejakker til styret kr 398,00 51 Furene AS Trykk på hettejakker (4stk) kr 2 050,00 64 Kiwi Diverse varer til stand kr 789,34 Sum kr ,23 Sosialt 5 Studentsamskipnaden Leige av hytte til studenttingsfest kr 1 800,00 Bilgodtgjersle-Haugsbygda Linn Sørvig kr 480,50 Bilgodtgjersle-Haugsbygda Trine V. Kolbustuen kr 480,50 9 Refusjon - Mona Rossetvik Leige av hytte til styret kr 1 800,00 35 Refusjon - Mona Rossetvik Avslutningslunsj Tiril kr 157,00 38 Studenthuset Avslutningsmiddag styret kr 596,70 42 Refusjon - Margrete Holøyen Leige av SfS-hytte, avslutning for Faddervekastyret kr 1 800,00 48 Kiwi Mat til sosial samankomst for Studenttinget kr 758,86 54 Ørsta ferie og fritidsgard Leige av hytte til styreseminar og julebord kr 3 200,00 55 Refusjon Marianne Goksøyr Mat og div varer til julebord kr 276,92 56 Reisereg. Alexander Ingulfsen Transport hyttetur/julebord kr 826,00 57 Reisereg. Trine Kolbustuen Transport hyttetur/julebord kr 374,00 58 Reisereg. Astrig S. Hagen Transport hyttetur/julebord kr 374,00 59 Reisereg. Lisa Marie Langstein Transport hyttetur/julebord kr 374,00 60 Kiwi Mat hyttetur/julebord for Studenttinget kr 2 510,01 Sum kr ,49 Anna 1 Findexa Forlag Filmmagasinet, utg kr 2 025,00 2 Kiwi Kaffi, beger o.l. til kontoret kr 260,90 3 Refusjon - Ståle Grut Refusjon for fotopapir kr 139,00 8 Refusjon - Becky Bakr Utgifter i forb. med buddyweek kr 463,60 9 Refusjon - Mona Rossetvik Diverse til kontoret kr 328,50 11 Kiwi Diverse til stand+mat til hyttetur+snop til utdeling kr 2 451,43 13 Findexa Forlag Filmmagasinet, utg kr 675,00 15 Refusjon Tiril Gåve Amanda og div. til kontoret kr 403,75 16 Kiwi Div. til styret i forb. med møter + snop til utdeling kr 753,53 18 Refusjon - Haakon Stensrud Fotoramme til styrebilde kr 59,00 19 Refusjon - Tiril Asbøll Påskeegg og snop til studentar kr 217,31 21 Aarflot Blomsterhandel Blomster til kantinepersonell kr 555,00 29 Kiwi Mat til STiV-fest, vafler i forb. med stand kr 2 031,97 32 Refusjon - Tiril Asbøll Is til styremøte kr 113,00 37 Kiwi Kaffi til kontoret kr 52,10 32

34 41 Refusjon - Margrete Holøyen Blomster til Faddervekastyret og Studentprisvinnaren kr 468,50 45 Kiwi Diverse varer (studenttingsposar, mat til stand) kr 825,16 46 Refusjon - Matias Lie-Nielsen Canon kamera kr 1 447,00 53 Refusjon - Jonas Østvik Gave til innleder (valgvake ) kr 129,50 63 Refusjon - Tiril Asbøll Reise erfaringsutveksling kr 1 540,00 Sum kr ,25 Totalt kr ,88 Støtte Lag/organisasjonar 1 Student-TV Ekstern harddisk kr 1 981,21 2 Vekerevyen kr 5 000,00 3 VOKS kr 5 000,00 4 StudentKRIK kr 5 000,00 5 Animation Volda kr 5 000,00 6 VSI kr 5 000,00 7 Student-TV kr 3 350,66 8 Student-TV kr 4 427,23 9 Samfunnet kr 1 500,00 10 Peikestokken kr 1 000,00 11 Studentradioen kr 1 284,00 12 Rotevatnet Rundt kr 1 000,00 14 Student-TV Promoteringsfilm kr 1 000,00 15 VSI kr 3 000,00 16 StudentKRIK kr 3 195,00 17 Peikestokken kr 3 000,00 18 Student-TV kr 3 195,00 19 Studentradioen kr 3 800,00 20 VOKS kr 2 000,00 21 Student-TV kr 2 000,00 22 Studentsamfunnet kr 2 443,00 Sum kr ,89 Fadderveka Honorar - Marte F. Lie Etterbetaling - fadderveka 2011 kr 750,00 13 Fadderveka Støtte kr 7 000,00 Honorar - Trine V. Kolbustuen kr 3 000,00 Honorar - Anne Lene Molland kr 3 000,00 Honorar - Vilde Grønvold kr 3 000,00 Honorar - Thea Sofie K. Brekke kr 3 000,00 Arbeidsgivaravgift kr 1 797,75 Sum kr ,75 Totalt kr ,64 33

35 Vedlegg: 3 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Kvalitetssystem ved HVO, vedtatt av Høgskolestyret Sjå eige dokument. 34

36 Vedlegg: 4 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Kvalitetssystem ved HVO, utkast til revisjon Sjå eige dokument. 35

37 Vedlegg: 5 Vedlegg til sak: 37 12/13 Revisjon av kvalitetssystemet ved HVO Sakshandsamar: Margrete Holøyen Retningslinjer for fagutval ved HVO revidert Alle fleirårige studieprogram skal ha fagutval. Avdelinga kan også opprette andre fagutval, uavhengig av studietype/studielengd. Nettstudium skal tilby studentane eigne evalueringsopplegg. 2. Samansetjing: a)fagutval på programnivå bør samansetjast av ein fagtilsett som er studieprogramsansvarleg og studentrepresentantar frå alle kull/årstrinn b)andre fagutval bør ha minimum ein fagtilsett og minimum to studentrepresentantar. 3. Studentrepresentantane skal velgast av studentane. 4. Fagutvala skal vere oppretta seinast 6 veker etter semesterstart. Studenttinget (STIV) skal ha informasjon om kven som er med i fagutvala så snart som råd, og seinast 1 veke etter konstitueringa. 5. Kvart fagutval skal ha minimum eit timeplanfesta møte i semesteret. Ein fagtilsett kallar inn til og leier møta. Ein av studentrepresentantane skal skrive referat. 6. Fagutvala kan mellom anna ta føre seg følgjande område innafor studiet/emnet: o innhald o arbeidsmåtar og organisering o rettleiing o praksis o arbeidskrav/obligatorikk o vurdering og eksamen o læringsutbytte o pensum o informasjonsflyt 7. Godkjende referat vert sende til studiekvalitetsutvalet ved avdelinga for vurdering og eventuell vidare oppfølging. Referata skal kunngjerast for studentar og tilsette på eigna måte (t.d Fronter og internett). 36

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: voldastudentting.no Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 24. april 2013, klokka 17.00 Stad Berte Kanutte 220 - VIP-romet Til stades

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 5. møte, 27.01.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 26.10.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV REFERAT OG INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 7. møte, 29.03.17 Sak 48-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 49-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 50-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 26. oktober 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 1. møte Tid 28. september 2016 kl.17.25 19.00 Stad BK 157 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 6/14-15 Møtedato 04.03.15 Tid 04. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, David Fiskaa AMF: Halvard Roald Kvamme AKF:

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Protokoll til 7. møte, 29.03.17 Tid 29. mars 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), Henny Elisabeth Sandvik (V) AKF: Christian

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 30.09.15. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 03-15/16:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 3. møte Tid 26. oktober 2016 kl.17.00 19.45 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Bernt Inge Berge, Sindre Reinholt

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakspapir 4. møte, 30.11.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakspapir ekstraordinært møte, 12.10.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit

Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit E21 HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 4/2014 Utval: Høgskulestyret Dato: 04.06.2014 kl. 12:00-17:35 Møtested: Quality Hotel Ulstein Arkivsak: 14/00446 Varamedlemmer Navn som møtte: Forfall Jorunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte

Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Studenttinget 2016/2017 Referat 4. møte Tid 30. november 2016 kl.17.00 19.05 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett AHL: Trym Nikolas Rimmen, Nikolai Bjørnevik Flisnes AMF: Sindre Reinholt, Bernt Inge

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Sogndal, 3. mai 2016 Vår ref: CV Innkalling til møte i Studentparlamentet Tysdag 10. mai 2016 Stad: Thon Hotell Jølster, Skei Tid: 16:00 ca.22:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september

Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Studenttinget 2015/2016 Referat 1. møte, 30.september Tid 30. september 2015 kl 17.00 20.20 Stad Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerettt Rokken, konferanserommet AHL: Nikolai Bjørnevik Flisnes,

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth

Funksjon Leiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styresekretær. Møtte for Marit Vartdal Engeseth HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 1/2014 Utval: Høgskulestyret Møtestad: Sagafjord Hotel, Sæbø Dato: 30.01.2014 Tid: 08:30-11:00 Møtt: Navn Per Halse Jorunn Aske Pål Hamre Arvid Blindheim Olaug

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 7/14-15 Møtedato 25.03.15 Tid 25. mars 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, Nikolai Bjørnevik Flisnes, Maria Kaldhussæter AMF: Jose Eduardo Garcia

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 28.09.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret Styremøte 3/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 27.04.2017 kl. 11:00 17.00 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kjell Einar Dagfinrud Tor-Johan Ekeland

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 16.00 Sted: Campus

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 23.02.2017 Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 12-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13-17

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid 15.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002970 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret

HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret HØGSKULEN 1 VOLDA i Boks 5 o0 i 6io+ Volda I N orw2y 1 7: ^007 5 o0o F: X 07 5 D S i 1 Styret i E: postmottakchiooka.no i wuv.hivolda.no i STYREMØTE 05/2011-22. SEPTEMBER 2011 Møtestad: Tid: Kl: 11:30-16:20

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 15.00. Sted: Hovedstyret: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Petter Aaslestad

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30.

Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30. HOGSKULEN I VOLDA Offentleg protokoll Styremøte 7/2013 Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: 05.12.2013 Tid: 11:00-15:30 Desse møtte: Per Halse leiar Marie Nedregotten Sørbø nestleiar Pål Hamre

Detaljer

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U

MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U MØTE IN N KALLIN G Arbeidsmiljøutvalet AM U Møted ato: 16.02.2016 kl. 12:00 Møtes t a d: Møterom BK 220 Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 8/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.10.2016 kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Onsdag 15. oktober 2014 Tid:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Petter B Bjørdal Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Petter B Bjørdal Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 18.10.2012 Møtet starta 12:30 Møtet slutta 13:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer