Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen"

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 10. desember 15 minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 19. desember Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til, samt forventet utvikling i 2013 Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV per Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende sak til AD-møte 19. desember. Innledning Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for og, samt prognoser for (regnskap jan-sep, prognose okt-des). Som grunnlag til saken er budsjettall for 2013 også innhentet, men datakvaliteten for disse tallene er samlet sett så svak at det ikke er tatt med i talloppsettene. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet til å forklare trendene til utviklingen. Det oppfordres til at statusrapporteringen for 2013 gjennomføres primo Da vil regnskapet for 2013 være avsluttet, samt at budsjetteringsprosessen for 2014 vil være fullført. Dette vil føre til bedre datakvalitet og en sterkere analyse.

2 Sammendrag: Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall gjennomførte pasienttransporter for direkteoppgjør, antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte kostnader for ordningen for er på om lag 2,2 mrd. kroner og har i snitt økt med 1,9 % i hhv. og. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,4 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på under 1,0 % i og. Antall transporter estimeres økt med 2,3 % fra til. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og har hatt en økning på om lag 20 % i perioden -. Hovedårsaken er at godtgjørelsessatsene har økt med omtrent 5 % årlig og at egenandelsfinansieringen har stått uendret på 130 kroner per reise. Det medfører at helseforetakene må finansiere en større andel av reisen og at pasient og spesielt HELFO finansierer en mindre andel. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk med om lag 8 % siden, og lønns- og andre driftskostnader har hatt en reduksjon fra 390 til 380 MNOK (-0,25 %) i perioden. 2

3 Aktivitet og saksbehandlingstid enkeltoppgjør Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen av var det svært lang saksbehandlingstid. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på hhv og I kan det bli en ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden, da det er prognosert at det fattes vedtak og saksinngangen blir Tabell: snitt saksbehandlingstid pr mnd jan.-okt.: Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Mål 14 dager Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av tabell over at saksbehandlingstiden regionalt varierer mellom 5-25 dager. Statistikk viser at det er enda større variasjon mellom pasientreisekontorene innenfor enkelte regioner. Aktivitet direkteoppgjør Det har vært en økning i antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. I ble det registrert rekvisisjoner. I var det en økning på rekvisisjoner (25,8 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis fra midten av. I er det en forventet økning på ytterligere rekvisisjoner (2,3 %), som skyldes normal vekst. Antall årsverk fra til er redusert fra 571,0 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-24,5 årsverk). I prognostiseres det ytterligere nedgang til 523,0 årsverk, tilsvarende en nedgang på 22,4 årsverk (-4,1 %). Hovedårsaken til denne forventede reduksjonen skyldes reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon mm. (- 15,6 årsverk). 3

4 (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i, tilsvarende en økning på 29,4 MNOK (1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK, en økning på ytterligere 52,8 MNOK (2,4 %). for enkeltoppgjør har økt med 33,2 MNOK (9,7 %) fra til, og forventes økt med 33,5 MNOK (9,0 %) fra til. for direkteoppgjør har økt med hhv 12,3 MNOK (0,9 %) og 13,3 MNOK (0,9 %). Behov for fremtidige avsjekkspunkt i AD-møtet: Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet innen april Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. 4

5 Aktivitetstall: Utviklingen av antall vedtak og rekvisisjoner Antall vedtak for enkeltoppgjør for, og er hentet inn fra saksbehandlingssystemet PRO, fra LR2. Figur 1 viser antall vedtak for enkeltoppgjør. Antall rekvisisjoner for, og er hentet fra NISSY. Figur 2 viser antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i og, samt prognose for Figur 2. Antall rekvisisjoner for direkteoppgjør i og, samt prognose for Vedtak for enkeltoppgjør Fra til var det en nedgang på vedtak (-1,3 %), fra til Årsaken til denne nedgangen var at antall vedtak i var unormalt høyt. Dette skyldes at det var 50 prosent flere saker som ble overført fra 2009 til enn det var påfølgende år. antas å være første normalår. Fra til prognostiseres en videre reduksjon på vedtak (-2,8 %). Noen helseforetak rapporter at det har kommet inn færre vedtak på korte reiser, dette er trolig grunnet at lokal minstetakstsone er utvidet. For noen helseforetak har antall vedtak økt grunnet økt behandlingsaktivitet, og at pasientene har blitt mer bevisst på egne rettigheter. Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i perioden til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid. I løpet av og ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert, det vil si at det ble fattet flere vedtak enn saksinngangen på krav. I kan det bli ytterligere noe reduksjon i saksbehandlingstiden dersom det fattes vedtak som prognostisert og saksinngangen blir Rekvisisjoner for direkteoppgjør Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på rekvisisjoner (25,8 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, og at dermed flere rekvisisjoner enn tidligere ble registrert. Fra til prognostiseres en økning på rekvisisjoner (2,3 %). Dette antas at skyldes en normal vekst. 5

6 Figur 3 viser utviklingen og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet viser det en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra til, og videre reduksjon fra til. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til For helseforetakene totalt (eks. Pasientreiser ANS) var det en reduksjon i antall årsverk på 18,4 årsverk (-3,7 %) fra til, og en prognosistert reduksjon på 21,4 (-4,4 %) fra til. Fra til skyldes dette i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (24,5 årsverk), mens for til skyldes det i hovedsak reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor mm. (15,6 årsverk). Reduksjonen i antall årsverk for helseforetakene, har blitt rapportert inn at skyldes blant annet utrulling av erekvirering og implementering av «kontinuerlig forbedring». Det rapporteres at dette har ført til bedre struktur og drift av kontorene. I prosjektet «kontinuerlig forbedring» er hovedfokuset på kvalitet og å sikre god saksbehandling. 6

7 Produktivitet for enkeltoppgjør og direkteoppgjør Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser mm. Figur 5. Antall vedtak per årsverk relatert til enkeltoppgjør fra til Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Enkeltoppgjør Figur 5 viser at det fra til totalt har vært en positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på 4598 vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør. I lå produktiviteten på 5249 vedtak per årsverk, en økning på 651 vedtak per årsverk (14,1 %) fra. Videre prognosisteres det at produktiviteten i ender på 5224 vedtak per årsverk, noe som tilsvarer en svak reduksjon på 25 vedtak per årsverk (-0,5%). Årsaken til denne trenden kommer ikke tydelig frem av rapporteringen fra helseforetakene. En forklaring på effektivitetsforedingene på enkeltoppgjørsområdet kan være innføringen av «kontinuerlig forbedring» i helseforetakene. Produktivitet for enkeltoppgjør er avhengig av antall vedtak og antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør i en gitt periode. Fra til var det en markant nedgang i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-13,5 %), mens antall vedtak ikke ble redusert tilsvarende (-1,3 %). Dette resulterte i økt produktivitet. Fra til prognostiseres det en lavere nedgang i antall årsverk (-2,3 %) enn den foregående perioden, mens antall vedtak reduseres med 2,8 %. Dette resulterer i en svak tilbakegang i produktiviteten for enkeltoppgjør. Direkteoppgjør Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen klar sammenheng mellom produktiviteten i de ulike helseforetakene. Dette skyldes at type reise varierer mellom regionene og krever forskjellig mengde ressurser. Grad av samordning og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. Den gjennomsnittlige produktiviteten økte fra til fra til rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør (25,5 % økning). Fra til prognostiseres det at gjennomsnittlig produktiviteten for helseforetakene øker ytterligere med 1304 rekvisisjoner per årsverk (9,2 %). Det har i perioden vært en produktivitetsøkning for samtlige regioner. 7

8 Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i (økning på 29,4 MNOK eller 1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK (økning på ytterligere 52,8 MNOK eller 2,4 %). Tabell 1. per kostnadstype og totalt, for - Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Lønnskostnader ,0 % ,3 % Netto tr.kostn. dir.oppgjør ,9 % ,9 % Netto tr.kostn. enkl.oppgjør ,7 % ,0 % Avskrivn-, drifts- og øvrige kostn ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % enkeltoppgjør Netto transportkostnadene for enkeltoppgjør er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på 33,2 MNOK (9,7 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med vedtak (-1,3 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for enkeltoppgjør for helseforetakene har økt fra 409 kr per vedtak til 454 kr per vedtak (en økning på 46 kr per vedtak, eller 11,2 %). Fra til er det prognostisert en økning på netto transportkostnader for enkeltoppgjør på 33,5 MNOK (9,0 %), fra 374 MNOK til 307,5 MNOK Antall vedtak estimeres til å reduseres med vedtak (-2,8 %). Dette gir en gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak på 509 kr per vedtak, tilsvarende en økning på 55 kr per vedtak (12,1 %). Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5% og at egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført ytterligere kostnadsøkning for helseforetakene da dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO s andel har blitt redusert. 8

9 direkteoppgjør for direkteoppgjør har fra til, og til hhv hatt en økning på 12,3 MNOK (0,9 % økning) og 13,3 MNOK (0,9 % økning). I samme periode har antall rekvisisjoner økt med hhv omtrent rekvisisjoner (25,8 % økning) og rekvisisjoner (2,3 % økning). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon på 465, 373 og 368 NOK i hhv, og. Helseforetakene rapporterer at det i løpet av 2013 kommer til å bli flere nye anbudsprosesser med transportselskaper, blant annet taxiselskaper. Flere av helseforetakene tror at dette vil føre til dyrere avtaler enn dagens nivå. Noen helseforetak rapporterer om at det arbeides med å forbedre samordning på reiser, blant annet ved å sette opp Helseekspress på trafikkerte ruter og ved å gjøre eksisterende Helseekspress mer effektiv. Det håpes at det vil være med å redusere kostnader. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det virker som om det er noen forskjeller på om netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet rapporteres til SSB. Det virker som om de fleste helseforetakene rapporterer alle kostnader til SSB tilknyttet pasientreiseområdet, uten å trekke fra inntektene knyttet til pasientbetalte egenandeler og frikortinntekter fra HELFO. Det virker videre som om noen få helseforetak rapporterer kostnader hvor inntektene er trukket fra. Helse Nord rapporterer at det er samsvar mellom funksjonsrapporteringen til SSB og rapporteringen i denne rapporten, med noen mindre avvik. Det forslås at det defineres klare rammer for hva som skal inkluderes og hva som skal utelates i SSB-rapporteringen, og en bevisstgjøring til helseforetakene om hvorfor rapporteringen gjøres. Dette vil kunne føre til økt datakvalitet på funksjonsområdet 606, og en enklere prosess ved rapportering. 9

10 VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for er hentet fra fjorårets sak til AD-møte Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for Datakvaliteten for de innrapporterte budsjettene for 2013 er samlet sett så svak at den ikke er inkludert i rapporteringen. Budsjetteringsprosessen for 2013 er pågående når statusrapporteringen foregår, og en betydelig andel av helseforetakene (7 av 18) har derfor valgt å ikke levere budsjettestimat. De regionale helseforetakene har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Det mangler fortsatt enkelte mindre avklaringer vedrørende innrapporterte tall/ kommentarer fra enkelte helseforetak. o Helse Nord: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Midt-Norge: Innrapportering fra helseforetakene er sendt direkte til Pasientreiser ANS, som har sammenstilt tallene. o Helse Vest: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Sør-Øst: Innrapportering av tallene er koordinert av Oslo Universitetssykehus. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. Det har for vært god stabilitet på IKT-systemene PRO og NISSY. Noen avvik kan forekomme uten at det påvirker de overordnede trendene. Tallgrunnlaget for antall vedtak for enkeltoppgjør fra til er trukket ut av saksbehandlingssystemet PRO (LR2). Estimat for antall vedtak i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. Tallgrunnlaget for antall rekvisisjoner for direkteoppgjør fra til er trukket ut av NISSY. Estimat for antall rekvisisjoner i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. 10

11 VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) HN 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % HMN 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % HV 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % HSØ 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % HN ,6 % ,4 % HMN ,4 % ,1 % HV ,0 % ,8 % HSØ ,9 % ,4 % Pasientreiser ANS ,7 % ,7 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Antall vedtak (PRO) HN ,4 % ,4 % HMN ,9 % ,6 % HV ,5 % ,2 % HSØ ,6 % ,6 % Totalt antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner (NISSY) HN ,5 % ,7 % HMN ,0 % ,1 % HV ,5 % ,1 % HSØ ,4 % ,3 % Totalt antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % 11

12 VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF ene og Pasientreiser ANS for,, prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF ene og Pasientreiser ANS SAMLET: RHFer og Pas. ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 181,3 156,8 153,1-24,5-13,5 % -3,7-2,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 244,5 243,5 227,9-1,0-0,4 % -15,6-6,4 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 24,8 26,3 24,7 1,5 6,2 % -1,6-5,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 52,2 57,8 57,2 5,6 10,8 % -0,6-1,0 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % direkteoppgjør ,9 % ,9 % enkeltoppgjør ,7 % ,0 % Avskrivnings-, drifts- og øvrige kostnader ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS PASIENTREISER ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) eks. utleie til HF'er 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og ,3 % ,5 % Vedlikeholdsavtaler ,8 % ,5 % Øvrige driftskostnader ,3 % ,5 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,7 % 12

13 Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 39,3 40,0 37,5 0,7 1,9 % -2,5-6,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 38,2 29,0 28,8-9,2-24,1 % -0,3-0,9 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,0 6,5 6,0 0,5 8,3 % -0,5-7,4 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 9,8 11,6 12,0 1,9 19,0 % 0,4 3,2 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % Lønnskostnader ,4 % ,5 % direkteoppgjør ,1 % ,8 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,6 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,4 % ,4 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,7 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,6 29,0 28,0-4,6-13,8 % -1,0-3,4 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 34,3 32,2 29,3-2,1-6,1 % -2,9-9,0 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 2,7 2,8 2,9 0,1 3,7 % 0,1 3,6 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 5,5 4,0 4,8-1,5-26,7 % 0,8 20,8 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % Lønnskostnader ,8 % ,7 % direkteoppgjør ,7 % ,4 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,7 % ,4 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,1 % Aktivitetstall Antall vedtak ,9 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,0 % ,1 % 13

14 Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,0 27,7 28,4-5,3-16,0 % 0,7 2,7 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 58,8 64,2 58,3 5,4 9,2 % -5,9-9,2 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,2 7,0 7,2 0,8 13,5 % 0,2 2,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 8,2 12,0 14,2 3,8 45,6 % 2,2 18,2 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % Lønnskostnader ,7 % ,0 % direkteoppgjør ,1 % ,2 % enkeltoppgjør ,9 % ,9 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,0 % ,8 % Aktivitetstall Antall vedtak ,5 % ,2 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,1 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 75,5 60,1 59,2-15,4-20,3 % -0,9-1,5 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 113,2 118,1 111,6 4,9 4,3 % -6,5-5,5 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 9,9 10,0 8,6 0,1 1,0 % -1,4-13,8 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 28,7 30,2 26,2 1,5 5,2 % -4,0-13,2 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Lønnskostnader ,5 % ,1 % direkteoppgjør ,1 % ,7 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,4 % ,2 % Totale netto driftskostnader ,9 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,6 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,4 % ,3 % 14

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Pasientreiser og elektronisk rekvirering

Pasientreiser og elektronisk rekvirering Pasientreiser og elektronisk rekvirering Lillian Gladheim, Pasientreiser Helse Bergen Nils Henrik Elde, Prosjekt Pasientreiser Helse Vest Samarbeidsrådet Voss 26.11.2009 Hva er en pasientreise? Rett til

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-46 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Nytt om Pasientreiser

Nytt om Pasientreiser Nytt om Pasientreiser Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2010 Prosjektleder Ingerlise Ski Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2010 1 Agenda Prosjekt pasientreiser et nasjonalt løft En helhetlig organisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009

Helse Stavanger HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Helse Stavanger HF Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 2009 Bakgrunn for rapporten Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ved vår revisjon av regnskapet pr 31.12.2009. Vi understreker at vårt arbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00190-49 I Pasientreiser Helse Fonna Foreldelse Forlengelse av

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00206-21 U Vestre Viken HF Vestre Viken HF, Pasientreiser Gjennomgang

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

I samarbeid med RHF og 12 lokale pasientreisekontor har selskapet ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser

I samarbeid med RHF og 12 lokale pasientreisekontor har selskapet ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS - Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) er et nasjonalt

Detaljer

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200800636-100 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 21-2010

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser

Orientering status prøveordning vakttelefon Pasientreiser Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen 28.10.2015 Saksnummer 92/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 28.10.2015 Orientering

Detaljer

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 15.11.2013 Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 07-2015 Styringsindikatorer 2015 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Pasientreise i seminar, Hurtigruten

Pasientreise i seminar, Hurtigruten Pasientreise i seminar, Hurtigruten t Systemeier NISSY 11. mars 2010 Agenda Ny lov og forskrift Frikortløsningen Egenandelsinnrapportering Etterregistreringsmoduler E-rekvirering Status SUTI Ny y funksjonalitet

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser (tidl. Enkeltoppgjør) Presentasjon av prosjektet og status pr 12. februar 2009

Prosjekt Pasientreiser (tidl. Enkeltoppgjør) Presentasjon av prosjektet og status pr 12. februar 2009 Prosjekt Pasientreiser (tidl. Enkeltoppgjør) Presentasjon av prosjektet og status pr 12. februar 2009 Styremøte i Helse Vest RHF 04.03. 2009 Agenda Direkteoppgjør eller enkeltoppgjør Prosjekt Pasientreiser

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sak: Til: Fra: Møtedato: Ombygging A-fløya, omlokalisering av kjørekontoret Direktørens ledergruppe UNN HF Økonomisjef Grethe Andersen og avdelingsleder Bernt Nerberg 5.mai Sammendrag og anbefaling Sammendrag

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013

Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Offentlig journal Periode: 23-05-2013-23-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-108 U FA Regelverk Vedtaksbrev og fraser i PRO 11/00159-3

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013

Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013 Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00075-14 U Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00201-44 Oppfølging av rapport 9/2015 Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor Bergen Helse Bergen HF Haukeland universitetssykehus Helse Bergen

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-43 U Dok.dato: 25.02.2013 Jour.dato: 26.02.2013 Torget legesenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013

Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Offentlig journal Periode: 14-02-2013-14-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00194-19 U Dok.dato: 06.02.2013 Jour.dato: 14.02.2013 Pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-06-2013-27-06-2013

Offentlig journal Periode: 27-06-2013-27-06-2013 Offentlig journal Periode: 27-06-2013-27-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-218 I Dok.dato: 26.06.2013 Jour.dato: 27.06.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet 25.01.2016 Fra : Pasientreiser ANS Dato : 09.01.2016 AD-møtesak 000-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning Hva saken omhandler i korte trekk Dagens ordning for refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon oppleves

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-52 U Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00120-7 U Pasientreiser Moelv Familievernkontor Forespørsel til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-14 I Dok.dato: 14.03.2014 Jour.dato: 18.03.2014 Tilg. kode:

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-44 U Dok.dato: 14.03.2013 Jour.dato: 19.03.2013 Torget legesenter

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer