Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen"

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 10. desember 15 minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 19. desember Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til, samt forventet utvikling i 2013 Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV per Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende sak til AD-møte 19. desember. Innledning Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for og, samt prognoser for (regnskap jan-sep, prognose okt-des). Som grunnlag til saken er budsjettall for 2013 også innhentet, men datakvaliteten for disse tallene er samlet sett så svak at det ikke er tatt med i talloppsettene. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet til å forklare trendene til utviklingen. Det oppfordres til at statusrapporteringen for 2013 gjennomføres primo Da vil regnskapet for 2013 være avsluttet, samt at budsjetteringsprosessen for 2014 vil være fullført. Dette vil føre til bedre datakvalitet og en sterkere analyse.

2 Sammendrag: Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall gjennomførte pasienttransporter for direkteoppgjør, antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte kostnader for ordningen for er på om lag 2,2 mrd. kroner og har i snitt økt med 1,9 % i hhv. og. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,4 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på under 1,0 % i og. Antall transporter estimeres økt med 2,3 % fra til. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og har hatt en økning på om lag 20 % i perioden -. Hovedårsaken er at godtgjørelsessatsene har økt med omtrent 5 % årlig og at egenandelsfinansieringen har stått uendret på 130 kroner per reise. Det medfører at helseforetakene må finansiere en større andel av reisen og at pasient og spesielt HELFO finansierer en mindre andel. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk med om lag 8 % siden, og lønns- og andre driftskostnader har hatt en reduksjon fra 390 til 380 MNOK (-0,25 %) i perioden. 2

3 Aktivitet og saksbehandlingstid enkeltoppgjør Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen av var det svært lang saksbehandlingstid. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på hhv og I kan det bli en ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden, da det er prognosert at det fattes vedtak og saksinngangen blir Tabell: snitt saksbehandlingstid pr mnd jan.-okt.: Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Mål 14 dager Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av tabell over at saksbehandlingstiden regionalt varierer mellom 5-25 dager. Statistikk viser at det er enda større variasjon mellom pasientreisekontorene innenfor enkelte regioner. Aktivitet direkteoppgjør Det har vært en økning i antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. I ble det registrert rekvisisjoner. I var det en økning på rekvisisjoner (25,8 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis fra midten av. I er det en forventet økning på ytterligere rekvisisjoner (2,3 %), som skyldes normal vekst. Antall årsverk fra til er redusert fra 571,0 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-24,5 årsverk). I prognostiseres det ytterligere nedgang til 523,0 årsverk, tilsvarende en nedgang på 22,4 årsverk (-4,1 %). Hovedårsaken til denne forventede reduksjonen skyldes reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon mm. (- 15,6 årsverk). 3

4 (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i, tilsvarende en økning på 29,4 MNOK (1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK, en økning på ytterligere 52,8 MNOK (2,4 %). for enkeltoppgjør har økt med 33,2 MNOK (9,7 %) fra til, og forventes økt med 33,5 MNOK (9,0 %) fra til. for direkteoppgjør har økt med hhv 12,3 MNOK (0,9 %) og 13,3 MNOK (0,9 %). Behov for fremtidige avsjekkspunkt i AD-møtet: Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet innen april Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. 4

5 Aktivitetstall: Utviklingen av antall vedtak og rekvisisjoner Antall vedtak for enkeltoppgjør for, og er hentet inn fra saksbehandlingssystemet PRO, fra LR2. Figur 1 viser antall vedtak for enkeltoppgjør. Antall rekvisisjoner for, og er hentet fra NISSY. Figur 2 viser antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i og, samt prognose for Figur 2. Antall rekvisisjoner for direkteoppgjør i og, samt prognose for Vedtak for enkeltoppgjør Fra til var det en nedgang på vedtak (-1,3 %), fra til Årsaken til denne nedgangen var at antall vedtak i var unormalt høyt. Dette skyldes at det var 50 prosent flere saker som ble overført fra 2009 til enn det var påfølgende år. antas å være første normalår. Fra til prognostiseres en videre reduksjon på vedtak (-2,8 %). Noen helseforetak rapporter at det har kommet inn færre vedtak på korte reiser, dette er trolig grunnet at lokal minstetakstsone er utvidet. For noen helseforetak har antall vedtak økt grunnet økt behandlingsaktivitet, og at pasientene har blitt mer bevisst på egne rettigheter. Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i perioden til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid. I løpet av og ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert, det vil si at det ble fattet flere vedtak enn saksinngangen på krav. I kan det bli ytterligere noe reduksjon i saksbehandlingstiden dersom det fattes vedtak som prognostisert og saksinngangen blir Rekvisisjoner for direkteoppgjør Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på rekvisisjoner (25,8 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, og at dermed flere rekvisisjoner enn tidligere ble registrert. Fra til prognostiseres en økning på rekvisisjoner (2,3 %). Dette antas at skyldes en normal vekst. 5

6 Figur 3 viser utviklingen og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet viser det en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra til, og videre reduksjon fra til. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til For helseforetakene totalt (eks. Pasientreiser ANS) var det en reduksjon i antall årsverk på 18,4 årsverk (-3,7 %) fra til, og en prognosistert reduksjon på 21,4 (-4,4 %) fra til. Fra til skyldes dette i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (24,5 årsverk), mens for til skyldes det i hovedsak reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor mm. (15,6 årsverk). Reduksjonen i antall årsverk for helseforetakene, har blitt rapportert inn at skyldes blant annet utrulling av erekvirering og implementering av «kontinuerlig forbedring». Det rapporteres at dette har ført til bedre struktur og drift av kontorene. I prosjektet «kontinuerlig forbedring» er hovedfokuset på kvalitet og å sikre god saksbehandling. 6

7 Produktivitet for enkeltoppgjør og direkteoppgjør Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser mm. Figur 5. Antall vedtak per årsverk relatert til enkeltoppgjør fra til Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Enkeltoppgjør Figur 5 viser at det fra til totalt har vært en positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på 4598 vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør. I lå produktiviteten på 5249 vedtak per årsverk, en økning på 651 vedtak per årsverk (14,1 %) fra. Videre prognosisteres det at produktiviteten i ender på 5224 vedtak per årsverk, noe som tilsvarer en svak reduksjon på 25 vedtak per årsverk (-0,5%). Årsaken til denne trenden kommer ikke tydelig frem av rapporteringen fra helseforetakene. En forklaring på effektivitetsforedingene på enkeltoppgjørsområdet kan være innføringen av «kontinuerlig forbedring» i helseforetakene. Produktivitet for enkeltoppgjør er avhengig av antall vedtak og antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør i en gitt periode. Fra til var det en markant nedgang i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-13,5 %), mens antall vedtak ikke ble redusert tilsvarende (-1,3 %). Dette resulterte i økt produktivitet. Fra til prognostiseres det en lavere nedgang i antall årsverk (-2,3 %) enn den foregående perioden, mens antall vedtak reduseres med 2,8 %. Dette resulterer i en svak tilbakegang i produktiviteten for enkeltoppgjør. Direkteoppgjør Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen klar sammenheng mellom produktiviteten i de ulike helseforetakene. Dette skyldes at type reise varierer mellom regionene og krever forskjellig mengde ressurser. Grad av samordning og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. Den gjennomsnittlige produktiviteten økte fra til fra til rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør (25,5 % økning). Fra til prognostiseres det at gjennomsnittlig produktiviteten for helseforetakene øker ytterligere med 1304 rekvisisjoner per årsverk (9,2 %). Det har i perioden vært en produktivitetsøkning for samtlige regioner. 7

8 Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i (økning på 29,4 MNOK eller 1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK (økning på ytterligere 52,8 MNOK eller 2,4 %). Tabell 1. per kostnadstype og totalt, for - Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Lønnskostnader ,0 % ,3 % Netto tr.kostn. dir.oppgjør ,9 % ,9 % Netto tr.kostn. enkl.oppgjør ,7 % ,0 % Avskrivn-, drifts- og øvrige kostn ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % enkeltoppgjør Netto transportkostnadene for enkeltoppgjør er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på 33,2 MNOK (9,7 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med vedtak (-1,3 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for enkeltoppgjør for helseforetakene har økt fra 409 kr per vedtak til 454 kr per vedtak (en økning på 46 kr per vedtak, eller 11,2 %). Fra til er det prognostisert en økning på netto transportkostnader for enkeltoppgjør på 33,5 MNOK (9,0 %), fra 374 MNOK til 307,5 MNOK Antall vedtak estimeres til å reduseres med vedtak (-2,8 %). Dette gir en gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak på 509 kr per vedtak, tilsvarende en økning på 55 kr per vedtak (12,1 %). Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5% og at egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført ytterligere kostnadsøkning for helseforetakene da dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO s andel har blitt redusert. 8

9 direkteoppgjør for direkteoppgjør har fra til, og til hhv hatt en økning på 12,3 MNOK (0,9 % økning) og 13,3 MNOK (0,9 % økning). I samme periode har antall rekvisisjoner økt med hhv omtrent rekvisisjoner (25,8 % økning) og rekvisisjoner (2,3 % økning). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon på 465, 373 og 368 NOK i hhv, og. Helseforetakene rapporterer at det i løpet av 2013 kommer til å bli flere nye anbudsprosesser med transportselskaper, blant annet taxiselskaper. Flere av helseforetakene tror at dette vil føre til dyrere avtaler enn dagens nivå. Noen helseforetak rapporterer om at det arbeides med å forbedre samordning på reiser, blant annet ved å sette opp Helseekspress på trafikkerte ruter og ved å gjøre eksisterende Helseekspress mer effektiv. Det håpes at det vil være med å redusere kostnader. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det virker som om det er noen forskjeller på om netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet rapporteres til SSB. Det virker som om de fleste helseforetakene rapporterer alle kostnader til SSB tilknyttet pasientreiseområdet, uten å trekke fra inntektene knyttet til pasientbetalte egenandeler og frikortinntekter fra HELFO. Det virker videre som om noen få helseforetak rapporterer kostnader hvor inntektene er trukket fra. Helse Nord rapporterer at det er samsvar mellom funksjonsrapporteringen til SSB og rapporteringen i denne rapporten, med noen mindre avvik. Det forslås at det defineres klare rammer for hva som skal inkluderes og hva som skal utelates i SSB-rapporteringen, og en bevisstgjøring til helseforetakene om hvorfor rapporteringen gjøres. Dette vil kunne føre til økt datakvalitet på funksjonsområdet 606, og en enklere prosess ved rapportering. 9

10 VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for er hentet fra fjorårets sak til AD-møte Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for Datakvaliteten for de innrapporterte budsjettene for 2013 er samlet sett så svak at den ikke er inkludert i rapporteringen. Budsjetteringsprosessen for 2013 er pågående når statusrapporteringen foregår, og en betydelig andel av helseforetakene (7 av 18) har derfor valgt å ikke levere budsjettestimat. De regionale helseforetakene har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Det mangler fortsatt enkelte mindre avklaringer vedrørende innrapporterte tall/ kommentarer fra enkelte helseforetak. o Helse Nord: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Midt-Norge: Innrapportering fra helseforetakene er sendt direkte til Pasientreiser ANS, som har sammenstilt tallene. o Helse Vest: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Sør-Øst: Innrapportering av tallene er koordinert av Oslo Universitetssykehus. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. Det har for vært god stabilitet på IKT-systemene PRO og NISSY. Noen avvik kan forekomme uten at det påvirker de overordnede trendene. Tallgrunnlaget for antall vedtak for enkeltoppgjør fra til er trukket ut av saksbehandlingssystemet PRO (LR2). Estimat for antall vedtak i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. Tallgrunnlaget for antall rekvisisjoner for direkteoppgjør fra til er trukket ut av NISSY. Estimat for antall rekvisisjoner i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. 10

11 VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) HN 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % HMN 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % HV 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % HSØ 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % HN ,6 % ,4 % HMN ,4 % ,1 % HV ,0 % ,8 % HSØ ,9 % ,4 % Pasientreiser ANS ,7 % ,7 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Antall vedtak (PRO) HN ,4 % ,4 % HMN ,9 % ,6 % HV ,5 % ,2 % HSØ ,6 % ,6 % Totalt antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner (NISSY) HN ,5 % ,7 % HMN ,0 % ,1 % HV ,5 % ,1 % HSØ ,4 % ,3 % Totalt antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % 11

12 VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF ene og Pasientreiser ANS for,, prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF ene og Pasientreiser ANS SAMLET: RHFer og Pas. ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 181,3 156,8 153,1-24,5-13,5 % -3,7-2,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 244,5 243,5 227,9-1,0-0,4 % -15,6-6,4 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 24,8 26,3 24,7 1,5 6,2 % -1,6-5,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 52,2 57,8 57,2 5,6 10,8 % -0,6-1,0 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % direkteoppgjør ,9 % ,9 % enkeltoppgjør ,7 % ,0 % Avskrivnings-, drifts- og øvrige kostnader ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS PASIENTREISER ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) eks. utleie til HF'er 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og ,3 % ,5 % Vedlikeholdsavtaler ,8 % ,5 % Øvrige driftskostnader ,3 % ,5 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,7 % 12

13 Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 39,3 40,0 37,5 0,7 1,9 % -2,5-6,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 38,2 29,0 28,8-9,2-24,1 % -0,3-0,9 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,0 6,5 6,0 0,5 8,3 % -0,5-7,4 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 9,8 11,6 12,0 1,9 19,0 % 0,4 3,2 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % Lønnskostnader ,4 % ,5 % direkteoppgjør ,1 % ,8 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,6 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,4 % ,4 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,7 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,6 29,0 28,0-4,6-13,8 % -1,0-3,4 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 34,3 32,2 29,3-2,1-6,1 % -2,9-9,0 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 2,7 2,8 2,9 0,1 3,7 % 0,1 3,6 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 5,5 4,0 4,8-1,5-26,7 % 0,8 20,8 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % Lønnskostnader ,8 % ,7 % direkteoppgjør ,7 % ,4 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,7 % ,4 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,1 % Aktivitetstall Antall vedtak ,9 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,0 % ,1 % 13

14 Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,0 27,7 28,4-5,3-16,0 % 0,7 2,7 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 58,8 64,2 58,3 5,4 9,2 % -5,9-9,2 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,2 7,0 7,2 0,8 13,5 % 0,2 2,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 8,2 12,0 14,2 3,8 45,6 % 2,2 18,2 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % Lønnskostnader ,7 % ,0 % direkteoppgjør ,1 % ,2 % enkeltoppgjør ,9 % ,9 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,0 % ,8 % Aktivitetstall Antall vedtak ,5 % ,2 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,1 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 75,5 60,1 59,2-15,4-20,3 % -0,9-1,5 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 113,2 118,1 111,6 4,9 4,3 % -6,5-5,5 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 9,9 10,0 8,6 0,1 1,0 % -1,4-13,8 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 28,7 30,2 26,2 1,5 5,2 % -4,0-13,2 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Lønnskostnader ,5 % ,1 % direkteoppgjør ,1 % ,7 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,4 % ,2 % Totale netto driftskostnader ,9 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,6 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,4 % ,3 % 14

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2011 og budsjett 2012

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2011 og budsjett 2012 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 19. desember 2011 Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 12. desember 2011 Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak)

Detaljer

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember 2014

Notat til AD-møtet. Til : AD-møtet Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember 2014 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.12. Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 2. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Unntatt offentlighet: Dato for ev. tidligere behandlinger i AD-møte:16.12.

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 20-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.03.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 021-2011 Virksomhetsrapportering pr 28.02.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato 11.04.11 Møtested Tid: Styreleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Vest, RHF, Stavanger

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Forslag til oppfølgingsansvar

Forslag til oppfølgingsansvar Innspill til oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Tiltak nr Internrevisjonens anbefaling Oppfølgingsansvar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2012 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2012 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 04-2012 Styringsindikatorer 2012 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikatorer

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/11 SAK NR 065-2011 Budsjett for 2012 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 03-2017 Årlig melding 2016 Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av den samlede rapportering

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/10. SAK NR Budsjettutkast for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/10. SAK NR Budsjettutkast for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/10 SAK NR 059-2010 Budsjettutkast for 2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 049-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Nytt om Pasientreiser

Nytt om Pasientreiser Nytt om Pasientreiser Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2010 Prosjektleder Ingerlise Ski Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2010 1 Agenda Prosjekt pasientreiser et nasjonalt løft En helhetlig organisering

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 035-2011 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet sluttrapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 06-2012 Årlig melding 2011 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Pasientreiser

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 01-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.12.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/11 SAK NR 008-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 05-2013 Styringsindikatorer 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 56-2016 Budsjettestimat 2017 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 13.desember 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 8.desember 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013

Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Offentlig journal Periode: 20-08-2013-20-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-46 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. desember 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/2012 SAK NR 03-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.12.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Pasientreiser og elektronisk rekvirering

Pasientreiser og elektronisk rekvirering Pasientreiser og elektronisk rekvirering Lillian Gladheim, Pasientreiser Helse Bergen Nils Henrik Elde, Prosjekt Pasientreiser Helse Vest Samarbeidsrådet Voss 26.11.2009 Hva er en pasientreise? Rett til

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8/12/10. Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for Pasientreiser ANS 2011.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8/12/10. Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for Pasientreiser ANS 2011. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 8/12/10 SAK NR 067-2010 Budsjett for 2011 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11. Styret godkjenner protokollene fra styremøtet og telefonstyremøtet

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11. Styret godkjenner protokollene fra styremøtet og telefonstyremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 033-2011 Godkjenning av protokoller fra styremøter 11.04.11 og 06.05.11 Forslag til

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/17 SAK NR 14-2017 Virksomhetsrapportering pr 31.01.17 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/2011 SAK NR 062-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27.10.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Utvidet virksomhetsrapportering per

Utvidet virksomhetsrapportering per Utvidet virksomhetsrapportering per 31.08.17 1 REISER UTEN REKVISISJON 1.1 Brukerperspektiv 1.1.1 Andel innsendt elektronisk fra helsenorge.no Andelen elektronisk mottatte søknader har økt fra 46 % i 1.

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013

Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Offentlig journal Periode: 27-08-2013-27-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00190-49 I Pasientreiser Helse Fonna Foreldelse Forlengelse av

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 13/06/12 SAK NR 28-2012 Virksomhetsrapportering pr 30.04.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/06/11 SAK NR 040-2011 Rapport fra gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorene 1. halvår

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Strategiplan 2015 2017

Strategiplan 2015 2017 Strategiplan 2015 2017 Pasientreiser ANS 1 Innhold 1. Innledning side 2 1.1. Bakgrunn og mål for strategien side 3 1.2. Sentrale føringer side 6 1.3. Faktorer med innvirkning på pasientreiseområdet side

Detaljer

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner November 2008 Hovedregelen er at pasienter får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/ retur nærmeste behandlingssted Enkeltoppgjør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer