Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen"

Transkript

1 Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak Uoff inntil et gitt tidspkt? Nei Dato for innlevering av saksfremlegg Nødvendig behandlingstid i møtet Saken legges frem av (navn/tittel) Dato for evt. tidligere behandling i AD-møtet 10. desember 15 minutter Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 19. desember Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet til, samt forventet utvikling i 2013 Bakgrunn for saken Helseforetakene overtok finansieringsansvaret, samt ansvar for helhetlig organisering, planlegging og strategiutforming i Oppgaver på reiseoppgjør ble overtatt fra NAV per Formålet med denne saken er å skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra til. Saken er en oppfølging av tilsvarende sak til AD-møte 19. desember. Innledning Denne saken viser utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet; regnskap for og, samt prognoser for (regnskap jan-sep, prognose okt-des). Som grunnlag til saken er budsjettall for 2013 også innhentet, men datakvaliteten for disse tallene er samlet sett så svak at det ikke er tatt med i talloppsettene. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet til å forklare trendene til utviklingen. Det oppfordres til at statusrapporteringen for 2013 gjennomføres primo Da vil regnskapet for 2013 være avsluttet, samt at budsjetteringsprosessen for 2014 vil være fullført. Dette vil føre til bedre datakvalitet og en sterkere analyse.

2 Sammendrag: Overordnet viser kostnadsutviklingen et positivt bilde av pasientreiseområdet fra til. Totalbildet for - kan oppsummeres slik: (nominelle kroner) Det er en økning i antall gjennomførte pasienttransporter for direkteoppgjør, antall årsverk er redusert og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden er lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. Samlede rapporterte kostnader for ordningen for er på om lag 2,2 mrd. kroner og har i snitt økt med 1,9 % i hhv. og. Herav transport av pasienter: Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,4 mrd. kroner og har en årlig kostnadsvekst på under 1,0 % i og. Antall transporter estimeres økt med 2,3 % fra til. Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant (mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og har hatt en økning på om lag 20 % i perioden -. Hovedårsaken er at godtgjørelsessatsene har økt med omtrent 5 % årlig og at egenandelsfinansieringen har stått uendret på 130 kroner per reise. Det medfører at helseforetakene må finansiere en større andel av reisen og at pasient og spesielt HELFO finansierer en mindre andel. Herav forvaltning av ordningen: Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk med om lag 8 % siden, og lønns- og andre driftskostnader har hatt en reduksjon fra 390 til 380 MNOK (-0,25 %) i perioden. 2

3 Aktivitet og saksbehandlingstid enkeltoppgjør Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i til. Ved inngangen av var det svært lang saksbehandlingstid. Denne ble redusert i løpet av og, ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, hvor antall vedtak fattet var på hhv og I kan det bli en ytterligere reduksjon i saksbehandlingstiden, da det er prognosert at det fattes vedtak og saksinngangen blir Tabell: snitt saksbehandlingstid pr mnd jan.-okt.: Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Mål 14 dager Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor og det er et nasjonalt mål om at pasientene skal få refusjonskravene saksbehandlet innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det fremgår av tabell over at saksbehandlingstiden regionalt varierer mellom 5-25 dager. Statistikk viser at det er enda større variasjon mellom pasientreisekontorene innenfor enkelte regioner. Aktivitet direkteoppgjør Det har vært en økning i antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. I ble det registrert rekvisisjoner. I var det en økning på rekvisisjoner (25,8 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis fra midten av. I er det en forventet økning på ytterligere rekvisisjoner (2,3 %), som skyldes normal vekst. Antall årsverk fra til er redusert fra 571,0 til 545,4 årsverk, tilsvarende en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-24,5 årsverk). I prognostiseres det ytterligere nedgang til 523,0 årsverk, tilsvarende en nedgang på 22,4 årsverk (-4,1 %). Hovedårsaken til denne forventede reduksjonen skyldes reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor, transportkontor, informasjon mm. (- 15,6 årsverk). 3

4 (nominelle kroner) Driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i, tilsvarende en økning på 29,4 MNOK (1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK, en økning på ytterligere 52,8 MNOK (2,4 %). for enkeltoppgjør har økt med 33,2 MNOK (9,7 %) fra til, og forventes økt med 33,5 MNOK (9,0 %) fra til. for direkteoppgjør har økt med hhv 12,3 MNOK (0,9 %) og 13,3 MNOK (0,9 %). Behov for fremtidige avsjekkspunkt i AD-møtet: Forslag til vedtak: 1. AD-møtet tar oversikten til orientering 2. AD-møtet ber om at Pasientreiser ANS koordinerer og utarbeider tilsvarende oversikt for AD-møtet innen april Vedlegg A: oversikt over særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Vedlegg B og C: viser utviklingen i antall årsverk, driftskostnader, vedtak og rekvisisjoner fordelt på helseforetakene på regionalt nivå og for Pasientreiser ANS. 4

5 Aktivitetstall: Utviklingen av antall vedtak og rekvisisjoner Antall vedtak for enkeltoppgjør for, og er hentet inn fra saksbehandlingssystemet PRO, fra LR2. Figur 1 viser antall vedtak for enkeltoppgjør. Antall rekvisisjoner for, og er hentet fra NISSY. Figur 2 viser antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i og, samt prognose for Figur 2. Antall rekvisisjoner for direkteoppgjør i og, samt prognose for Vedtak for enkeltoppgjør Fra til var det en nedgang på vedtak (-1,3 %), fra til Årsaken til denne nedgangen var at antall vedtak i var unormalt høyt. Dette skyldes at det var 50 prosent flere saker som ble overført fra 2009 til enn det var påfølgende år. antas å være første normalår. Fra til prognostiseres en videre reduksjon på vedtak (-2,8 %). Noen helseforetak rapporter at det har kommet inn færre vedtak på korte reiser, dette er trolig grunnet at lokal minstetakstsone er utvidet. For noen helseforetak har antall vedtak økt grunnet økt behandlingsaktivitet, og at pasientene har blitt mer bevisst på egne rettigheter. Saksinngangen har vært stabil på omtrent innsendte refusjonskrav årlig i perioden til. Ved inngangen til var det svært lang saksbehandlingstid. I løpet av og ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert, det vil si at det ble fattet flere vedtak enn saksinngangen på krav. I kan det bli ytterligere noe reduksjon i saksbehandlingstiden dersom det fattes vedtak som prognostisert og saksinngangen blir Rekvisisjoner for direkteoppgjør Fra til var det en økning i antall rekvisisjoner på rekvisisjoner (25,8 %). En av hovedårsakene til denne økningen var at registreringspraksisen i NISSY ble endret fra midten av, og at dermed flere rekvisisjoner enn tidligere ble registrert. Fra til prognostiseres en økning på rekvisisjoner (2,3 %). Dette antas at skyldes en normal vekst. 5

6 Figur 3 viser utviklingen og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for Pasientreiser ANS fra til, samt totalt for hele pasientreiseområdet. Overordnet viser det en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra til, og videre reduksjon fra til. Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er knyttet til. Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, for til Figur 4. Antall årsverk per type, for til For helseforetakene totalt (eks. Pasientreiser ANS) var det en reduksjon i antall årsverk på 18,4 årsverk (-3,7 %) fra til, og en prognosistert reduksjon på 21,4 (-4,4 %) fra til. Fra til skyldes dette i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (24,5 årsverk), mens for til skyldes det i hovedsak reduksjon av årsverk knyttet til kjørekontor mm. (15,6 årsverk). Reduksjonen i antall årsverk for helseforetakene, har blitt rapportert inn at skyldes blant annet utrulling av erekvirering og implementering av «kontinuerlig forbedring». Det rapporteres at dette har ført til bedre struktur og drift av kontorene. I prosjektet «kontinuerlig forbedring» er hovedfokuset på kvalitet og å sikre god saksbehandling. 6

7 Produktivitet for enkeltoppgjør og direkteoppgjør Figur 5 viser antall vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør, og Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. I tillegg til de målte parameterne har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser mm. Figur 5. Antall vedtak per årsverk relatert til enkeltoppgjør fra til Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til direkteoppgjør fra til Enkeltoppgjør Figur 5 viser at det fra til totalt har vært en positiv utvikling i produktiviteten for helseforetakene samlet. I var den gjennomsnittelige produktiviteten på 4598 vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør. I lå produktiviteten på 5249 vedtak per årsverk, en økning på 651 vedtak per årsverk (14,1 %) fra. Videre prognosisteres det at produktiviteten i ender på 5224 vedtak per årsverk, noe som tilsvarer en svak reduksjon på 25 vedtak per årsverk (-0,5%). Årsaken til denne trenden kommer ikke tydelig frem av rapporteringen fra helseforetakene. En forklaring på effektivitetsforedingene på enkeltoppgjørsområdet kan være innføringen av «kontinuerlig forbedring» i helseforetakene. Produktivitet for enkeltoppgjør er avhengig av antall vedtak og antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør i en gitt periode. Fra til var det en markant nedgang i antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør (-13,5 %), mens antall vedtak ikke ble redusert tilsvarende (-1,3 %). Dette resulterte i økt produktivitet. Fra til prognostiseres det en lavere nedgang i antall årsverk (-2,3 %) enn den foregående perioden, mens antall vedtak reduseres med 2,8 %. Dette resulterer i en svak tilbakegang i produktiviteten for enkeltoppgjør. Direkteoppgjør Figur 6 viser antall rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. Det er viktig å merke seg at det ikke er noen klar sammenheng mellom produktiviteten i de ulike helseforetakene. Dette skyldes at type reise varierer mellom regionene og krever forskjellig mengde ressurser. Grad av samordning og andel flyreiser krever betydelige ressurser og kan være en forklaring på forskjellene, men tallmaterialet i denne saken dekker ikke dette og ingen konklusjon kan trekkes. Den gjennomsnittlige produktiviteten økte fra til fra til rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør (25,5 % økning). Fra til prognostiseres det at gjennomsnittlig produktiviteten for helseforetakene øker ytterligere med 1304 rekvisisjoner per årsverk (9,2 %). Det har i perioden vært en produktivitetsøkning for samtlige regioner. 7

8 Figur 7 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene - Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for årene - Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i var på 2,143 mrd NOK og på 2,172 mrd NOK i (økning på 29,4 MNOK eller 1,4 %). Driftskostnadene i er prognostisert til 2,225 mrd NOK (økning på ytterligere 52,8 MNOK eller 2,4 %). Tabell 1. per kostnadstype og totalt, for - Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Lønnskostnader ,0 % ,3 % Netto tr.kostn. dir.oppgjør ,9 % ,9 % Netto tr.kostn. enkl.oppgjør ,7 % ,0 % Avskrivn-, drifts- og øvrige kostn ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % enkeltoppgjør Netto transportkostnadene for enkeltoppgjør er brutto reisekostnad fratrukket pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for helseforetakene har fra til hatt en økning på 33,2 MNOK (9,7 %). Antall vedtak i perioden har blitt redusert med vedtak (-1,3 %). Dette gjør at gjennomsnittlig transportkostnad for enkeltoppgjør for helseforetakene har økt fra 409 kr per vedtak til 454 kr per vedtak (en økning på 46 kr per vedtak, eller 11,2 %). Fra til er det prognostisert en økning på netto transportkostnader for enkeltoppgjør på 33,5 MNOK (9,0 %), fra 374 MNOK til 307,5 MNOK Antall vedtak estimeres til å reduseres med vedtak (-2,8 %). Dette gir en gjennomsnittlig transportkostnad per vedtak på 509 kr per vedtak, tilsvarende en økning på 55 kr per vedtak (12,1 %). Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5% og at egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra til med 130 kr. Dette har medført ytterligere kostnadsøkning for helseforetakene da dette har medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel har vært uendret og HELFO s andel har blitt redusert. 8

9 direkteoppgjør for direkteoppgjør har fra til, og til hhv hatt en økning på 12,3 MNOK (0,9 % økning) og 13,3 MNOK (0,9 % økning). I samme periode har antall rekvisisjoner økt med hhv omtrent rekvisisjoner (25,8 % økning) og rekvisisjoner (2,3 % økning). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig nettokostnad per rekvisisjon på 465, 373 og 368 NOK i hhv, og. Helseforetakene rapporterer at det i løpet av 2013 kommer til å bli flere nye anbudsprosesser med transportselskaper, blant annet taxiselskaper. Flere av helseforetakene tror at dette vil føre til dyrere avtaler enn dagens nivå. Noen helseforetak rapporterer om at det arbeides med å forbedre samordning på reiser, blant annet ved å sette opp Helseekspress på trafikkerte ruter og ved å gjøre eksisterende Helseekspress mer effektiv. Det håpes at det vil være med å redusere kostnader. Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. statusrapportering Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne forskjellen skyldes. Flere observasjoner er gjort: Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for rapporteringen til SSB Det virker som om det er noen forskjeller på om netto eller brutto kostnader knyttet til pasientreiseområdet rapporteres til SSB. Det virker som om de fleste helseforetakene rapporterer alle kostnader til SSB tilknyttet pasientreiseområdet, uten å trekke fra inntektene knyttet til pasientbetalte egenandeler og frikortinntekter fra HELFO. Det virker videre som om noen få helseforetak rapporterer kostnader hvor inntektene er trukket fra. Helse Nord rapporterer at det er samsvar mellom funksjonsrapporteringen til SSB og rapporteringen i denne rapporten, med noen mindre avvik. Det forslås at det defineres klare rammer for hva som skal inkluderes og hva som skal utelates i SSB-rapporteringen, og en bevisstgjøring til helseforetakene om hvorfor rapporteringen gjøres. Dette vil kunne føre til økt datakvalitet på funksjonsområdet 606, og en enklere prosess ved rapportering. 9

10 VEDLEGG A: Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med Forankringen og datainnsamlingen har ivaretatt følgende prosess: Tallgrunnlaget for er hentet fra fjorårets sak til AD-møte Helseforetakene og Pasientreiser ANS har rapportert inn regnskapstall for, regnskapstall (jan-sept) og prognoser (okt-des) for Datakvaliteten for de innrapporterte budsjettene for 2013 er samlet sett så svak at den ikke er inkludert i rapporteringen. Budsjetteringsprosessen for 2013 er pågående når statusrapporteringen foregår, og en betydelig andel av helseforetakene (7 av 18) har derfor valgt å ikke levere budsjettestimat. De regionale helseforetakene har koordinert rapporteringen av oppdaterte tall fra helseforetakene. Det mangler fortsatt enkelte mindre avklaringer vedrørende innrapporterte tall/ kommentarer fra enkelte helseforetak. o Helse Nord: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Midt-Norge: Innrapportering fra helseforetakene er sendt direkte til Pasientreiser ANS, som har sammenstilt tallene. o Helse Vest: Innrapportering av tallene er koordinert av det regionale helseforetaket. o Helse Sør-Øst: Innrapportering av tallene er koordinert av Oslo Universitetssykehus. Helseforetakene har kommentert utviklingen fra til, samt forventet utvikling i Disse kommentarene er benyttet i saken for å belyse trendene. Det har for vært god stabilitet på IKT-systemene PRO og NISSY. Noen avvik kan forekomme uten at det påvirker de overordnede trendene. Tallgrunnlaget for antall vedtak for enkeltoppgjør fra til er trukket ut av saksbehandlingssystemet PRO (LR2). Estimat for antall vedtak i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. Tallgrunnlaget for antall rekvisisjoner for direkteoppgjør fra til er trukket ut av NISSY. Estimat for antall rekvisisjoner i er beregnet på bakgrunn av tall for januar til oktober. 10

11 VEDLEGG B: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) HN 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % HMN 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % HV 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % HSØ 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % HN ,6 % ,4 % HMN ,4 % ,1 % HV ,0 % ,8 % HSØ ,9 % ,4 % Pasientreiser ANS ,7 % ,7 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Antall vedtak (PRO) HN ,4 % ,4 % HMN ,9 % ,6 % HV ,5 % ,2 % HSØ ,6 % ,6 % Totalt antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner (NISSY) HN ,5 % ,7 % HMN ,0 % ,1 % HV ,5 % ,1 % HSØ ,4 % ,3 % Totalt antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % 11

12 VEDLEGG C: Sammenstilling av statusrapportering for RHF ene og Pasientreiser ANS (detaljert) Sammenstilling av innrapporterte tall fra RHF ene og Pasientreiser ANS for,, prognose for. Statusrapportering: Samlet for alle RHF ene og Pasientreiser ANS SAMLET: RHFer og Pas. ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 181,3 156,8 153,1-24,5-13,5 % -3,7-2,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 244,5 243,5 227,9-1,0-0,4 % -15,6-6,4 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 24,8 26,3 24,7 1,5 6,2 % -1,6-5,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 52,2 57,8 57,2 5,6 10,8 % -0,6-1,0 % Pasientreiser ANS 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 571,0 545,4 523,0-25,7-4,5 % -22,4-4,1 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % direkteoppgjør ,9 % ,9 % enkeltoppgjør ,7 % ,0 % Avskrivnings-, drifts- og øvrige kostnader ,6 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,3 % ,8 % Antall rekvisisjoner ,8 % ,3 % Statusrapportering: Pasientreiser ANS PASIENTREISER ANS Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) eks. utleie til HF'er 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Totalt antall årsverk 68,3 61,0 60,0-7,3-10,7 % -1,0-1,6 % Lønnskostnader ,0 % ,3 % Avskrivnings- og driftskostnader NHN NISSY, PRO og ,3 % ,5 % Vedlikeholdsavtaler ,8 % ,5 % Øvrige driftskostnader ,3 % ,5 % Totale netto driftskostnader ,7 % ,7 % 12

13 Statusrapportering: Helse Nord HELSE NORD Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 39,3 40,0 37,5 0,7 1,9 % -2,5-6,3 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 38,2 29,0 28,8-9,2-24,1 % -0,3-0,9 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,0 6,5 6,0 0,5 8,3 % -0,5-7,4 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 9,8 11,6 12,0 1,9 19,0 % 0,4 3,2 % Totalt antall årsverk 93,2 87,1 84,2-6,1-6,6 % -2,9-3,3 % Lønnskostnader ,4 % ,5 % direkteoppgjør ,1 % ,8 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,1 % Totale netto driftskostnader ,6 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,4 % ,4 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,7 % Statusrapportering: Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,6 29,0 28,0-4,6-13,8 % -1,0-3,4 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 34,3 32,2 29,3-2,1-6,1 % -2,9-9,0 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 2,7 2,8 2,9 0,1 3,7 % 0,1 3,6 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 5,5 4,0 4,8-1,5-26,7 % 0,8 20,8 % Totalt antall årsverk 76,1 68,0 65,0-8,1-10,6 % -2,9-4,3 % Lønnskostnader ,8 % ,7 % direkteoppgjør ,7 % ,4 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,7 % ,4 % Totale netto driftskostnader ,4 % ,1 % Aktivitetstall Antall vedtak ,9 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,0 % ,1 % 13

14 Statusrapportering: Helse Vest HELSE VEST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 33,0 27,7 28,4-5,3-16,0 % 0,7 2,7 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 58,8 64,2 58,3 5,4 9,2 % -5,9-9,2 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 6,2 7,0 7,2 0,8 13,5 % 0,2 2,9 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 8,2 12,0 14,2 3,8 45,6 % 2,2 18,2 % Totalt antall årsverk 106,2 110,9 108,1 4,7 4,5 % -2,8-2,5 % Lønnskostnader ,7 % ,0 % direkteoppgjør ,1 % ,2 % enkeltoppgjør ,9 % ,9 % Øvrige driftskostnader ,1 % ,6 % Totale netto driftskostnader ,0 % ,8 % Aktivitetstall Antall vedtak ,5 % ,2 % Antall rekvisisjoner ,5 % ,1 % Statusrapportering: Helse Sør-Øst HELSE SØR-ØST Prognose '10-'11 '10-'11 (%) '11-'12 '11-'12 (%) Saksbehandling enkeltoppgjør inkl. evt innleie fra ANS 75,5 60,1 59,2-15,4-20,3 % -0,9-1,5 % Kjørekontor/ transportkontor/ reiseplanlegging innfasing av kommuneinterne turer / informasjon inkl evt innleie fra ANS 113,2 118,1 111,6 4,9 4,3 % -6,5-5,5 % Oppgjørskontor - direkteoppgjør 9,9 10,0 8,6 0,1 1,0 % -1,4-13,8 % Annet felles (ledelse, informasjon, kvalitet) 28,7 30,2 26,2 1,5 5,2 % -4,0-13,2 % Totalt antall årsverk 227,3 218,4 205,7-8,9-3,9 % -12,7-5,8 % Lønnskostnader ,5 % ,1 % direkteoppgjør ,1 % ,7 % enkeltoppgjør ,8 % ,6 % Øvrige driftskostnader ,4 % ,2 % Totale netto driftskostnader ,9 % ,4 % Aktivitetstall Antall vedtak ,6 % ,6 % Antall rekvisisjoner ,4 % ,3 % 14

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200800636-100 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 21-2010

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring Pilotprosjekt mellom Helse Midt-Norge og Pasientreiser ANS Sluttrapport 3.5.211 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Overordnet status 3. Analyse, design og effekter 4. Oppsummering

Detaljer

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012. Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 1 Innhold Et år med gode leveranser 04 Styring og organisering 06 Pasientreiser med og uten rekvisisjon 09 Sentrale arbeidsområder 2012 11 Samarbeid og forankring 16 Medarbeidere og miljø

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012

Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012 Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-59/012 diverse Bodø, 17.8.2012 Styresak 94-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN LEVANGER KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010

Rapport. Samdata IS-1921. spesialisthelsetjenesten 2010 Rapport IS-1921 Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2010 Utgitt: September 2011 Bestillingsnummer: IS-1921 ISBN-nr.: 978-82-8081-232-2 Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring

Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring ØF-notat 4/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund ØF-notat 04/2015 Innsparingspotensial politisk og administrativ ledelse og styring av Per Olav Lund Tittel:

Detaljer