FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM MIDLER FRA TILSKUDDSORDNINGEN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHETSTILTAK - LOKAL EGENANDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM MIDLER FRA TILSKUDDSORDNINGEN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHETSTILTAK - LOKAL EGENANDEL"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/355 I I Arkiv JouialpostID: sakid.: 09/2747 I Sakbehandler: Gudrun Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 009/10 I FORMANNSKAP. Dato: I SØKNAD OM MIDLER FRA TILSKUDDSORDNINGEN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHETSTILTAK - LOKAL EGENANDEL Vedlegg: Søknad fra Fauske kommune ti Statens vegvesen om tilskudd fra ordningen for universell utforming og tilgjengelighetstiltak mlvedlegg Invitasjonsbrev om tilskuddsmidler Saksopplysninger: Fauske kommune har sendt søknad til Statens vegvesen hvor det søkes om midler fra tilskuddsordningen for universell utforming og tilgjengelighetstiltak. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Fauske Næringsforum. Søknaden ble sendt innen søknadsfrstens utløp den 11. januar I invitasjonsbrevet om tiskuddsmidler er et av krteriene for tildeling at lokal egenadel vedtas politisk. Det søkes om midler til utarbeiding av reguleringsplan for Fauske skysstasjon lokalisert ved Fauske jernbanestasjon og busstopp i Fauske sentrum. Kostnadene er beregnet til kr ,-. Det kan maksimalt søkes om 75% finansiering fra Statens vegvesen. Fauske Næringsforum har bekreftet deltakelse i prosjektet med egeninnsats til verdi kr ,-. Egeninnsatsen vil bestå av søknadsforberedelser, møtevirksomhet etc. Kommunens andel, kr 40000,-, vil også være i form av arbeidsinnsats som søknadsforberedelser, administrasjon, møtedeltakeise og saksbehandling. INNSTILLING: Ragnar Pettersen rådmann 1. Fauske formannskap stiler seg bak søknaden til Statens vegvesen om midler til universell utforming og tilgjengelighetstiltak. 2. Lokal egenandel, kr ,- fordeles slik: Kr ,- dekkes av Fauske Næringsforum, kr 40000,- dekkes av Fauske kommune, enhet plan/utvikling.

2 Statens vegvesen SØKNADSSKJEMA - Tilskuddsordning universell utformin og tilgjengelighetstiltak 2009 Søker Navn: Fauske kommune Adresse: Postboks 93 Postnummer: 8201 Fauske Kontaktperson Navn: Gudrun Hagalinsdottir Telefon: E-post: Gudrun. hagalinsdott rßifauske. kommu ne. no Type tiltak X Planlegging DInformasjon DInfrastruktur D Kjøremateriell D Annet (Spesifiser)... Mobil: Tiltak Beskrivelse: Det skal utarbeides reguleringsplan for Fauske skysstasjon lokalisert ved Fauske jernbanestasjon og busstopp i Fauske sentrum. Planen har sitt utspring i kommunens strategiske næringsplan. Ved jernbanestasjonen skal det legges til rette for gode transportløsninger med jernbane, buss og taxi. Innenfor området skal det legges til rette for nok parkeringsplasser. Planen skal også vise tilhørende GS-veger og atkomstforhold. I Fauske sentrum skal det legges til rette for gode busstopper. Planen skal vise veg og atkomstforhold samt tilstøtende bygninger. Fauske kommune er en pilotkommune for universell utforming. Kommunen har stor oppmerksomhet rettet mot dette feltet og har vurdering av universell utforming innarbeidet i alt planarbeid og byggesaksbehandling. Kommunen har i samarbeid med Statens vegvesen etablert miljøgate gjennom sentrum og strandpromenade langs sjøen. Det er investert ca 100 millioner i prosjektet som har hatt som formål å gjøre byen mer miljøvennlig og bedre tilgjengeligheten for innbyggere og besøkende. Universell utforming har stått sentralt ved planlegging og utføring av arbeidet. Fauske er et knutepunkt - både regionalt og nasjonalt. Siden Nordlandsbanen ble åpnet i 1958 har knutepunktet nord sør vært betydelig for mange reisende. Gjennom strategisk næringsplan ønsker vi å gjøre Fauske jernbanestasjon om til Fauske skysstasjon, et knutepunkt hvor tog og buss møtes. I tillegg flyttes Fauske Taxi dit. Venterom og kafeteria vil sammen med toaletter gi et godt tilbud til publikum. I tillegg kan det nevnes at Fauske Næringsforum er en pådriver for å få bedre flybussforbindelse mellom Bodø lufthavn og Indre Salten. I denne prosessen søkes det om midler til utarbeiding av reguleringsplan. Vi har innhentet tilbud fra Saltens Kartdata AS. Tilbudet legges ved søknaden. Vedlegg 1. Kostnadsoverslag: Utarbeiding av reguleringsplan Kr ,- Fauske kommune - administrasjon og møter kr 40000,- Fauske Næringsforum - møter kr SUM: Kr ,. Prosjektet skal gjøres i samarbeid med Fauske Næringsforum. Vi vil dialog med kommunalt råd for funksjonshemmede. også legge vekt på å ha en god

3 Tidsramme Kan påbegynnes: Beregnet avsluttet: Samarbeidspartnere Navn: Fauske Næringsforum Kontaktperson: Nils Ole Steinbakk E-post: nilsoleßifauske.net Finansiering (åååå-mm-dd) (åååå-mm-dd) Telefon: Mobil: Egen finansiering Beløpet det søkes om Sum hele tiltaket 1000 kr (Inntil 75%) Kr Kr Kr Sikkerhet x Budsjettert D Vedtak D Usikkert Gjennomføring x Må reguleres D Må erverves grunn D Må lage byggeplan/anbud D Kan gjennomføres umiddelbart Byggherre I Ansvarlig aktør Navn: Fauske kommune Kontaktperson: E-post: Telefon: Mobil: Oversiktskart eksempelvis M=1: Se vedlegg 2 SituasjonskartDetaljer etc. Se vedlegg 1.

4 Ved&t7 i. AlS Salten Kartdata - når du vil vite hvor du er! Kontoradresse: Eliasbakken 7. Fauske Postadresse: 8205 Fauske Telefon: Telefaks: Bankgironr.: Foretaksnr.: Internett: ww.skd.no Fauske kommune Plan og næring 8201 FAUSKE kun sendt som e-post til: jan-erikjohansen(gfauske.kommune.no Deres ref. Jan-Erik Johansen Vår ref. 400/269/09/SAlRHB Saksbehandler Rita Helen Berg, tlf Fauske TILBUD PÅ UTARBEIDING AV TO DETALJREGULERINGSPLANER, FAUSKE Viser ti møte med kommunen og Fauna vedr. ovennevnte. 1. Reguleringsplan for Fauske skysstasjon Planen har sitt utspring i Strategisk næringsplan og skal legge ti rette for gode transportløsninger med jernbane, buss og taxi. Innenfor området skal det legges ti rette for nok parkeringsplasser. Planen skal også vise tilhørende es-veger og atkomstforhold. Det sees også litt på alternative løsninger når det gjelder busstransport gjennomjernbaneområdet og videre ti E6. Planen tilpasses gjeldende planer i området og vil erstatte deler av gjeldende plan for Fauske stasjonsområde vedtatt

5 Det er mange interesser innenfor planområdene og det antas at planarbeidet vil skape debatt og det kan bli flere forslag på bakgrunn av dette. Vi ønsker derfor ikke å gi et fastpristilbud, men skisserer kun et budsjett for arbeidet. Det blir da fakturert for medgått tid etter gjeldende timepris, som for 2010 vil være kr. 890,- ekskl. mva. Det er anslått et tidsbudsjett på ca 1 måned frem til et første planforslag, tilsvarende ca kr ,-. Men det tas forbehold om at dette kan blir høyere da kommunen ikke vet hvor mange møter og forslag som vil bli nødvendig i prosessen. Det er ikke nevnt behov for noen utredninger, men dette kan også utføres ved behov. I tilegg til ovenstående timepris kommer utgifter ti annonser og porto samt reisekostnader, som faktureres etter Statens regulativ. Plottng av ekstra reguleringskart faktureres iht. gjeldende prisliste. Vi håper vi kan være en interessant samarbeidspartner i dette prosjektet og ser frem ti et eventuelt oppdrag. Med hilsen AlS SALTEN KARTDATA ~li Il. ~ Svein Arnt Uhre Daglig leder ~W Rita Helen Berg Arealplanlegger Vedlegg: Prisliste plott 2010

6 2. Reguleringsplan for busstopp nord for rundkjøring E6/Rv80 Planen har sitt utspring i Strategisk næringsplan og skal legge til rette for gode busstopper. Planen skal vise veg og atkomstforhold samt tilstøtende bygninger. Det antas at kun området nord for Shell og Esso blir berørt mens selve bygningene forblir uforandret når det gjelder bensinstasjonene. Planen tilpasses gjeldende planer i området og vil erstatte deler av gjeldende plan for denne delen av E6 (Miljøgate - E6/Rv80 vedtatt ). Det legges opp til en parallell planprosess der man samkjører møter, oppstart og offentlig ettersyn for de to planene. Vi kan tiby følgende: a. Forhåndskonferanse med Fauske kommunes planavdeling om planforutsetninger for planområdene. b. Foreta befaring i områdene sammen med oppdragsgiver hvor premissene for utforming av planen blir nærmere avklart. c. Utforme og rykke inn annonse i Saltenposten om igangsatt planarbeid. d. Skrive til berørte myndigheter og naboer med opplysning om igangsatt planarbeid. e. Delta på 3 arbeidsmøter med berørte parter. f. Utarbeide ett forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Fauske skysstasjon. Forslaget justeres en gang etter oppdragsgivers ønske. g. Utarbeide planbeskrivelse for Fauske skysstasjon med vurdering av innspil. h. Utarbeide ett forslag til reguleringsplan med tihørende bestemmelser for busstopp nord for rundkjøring E6/Rv80. Forslaget justeres en gang etter oppdragsgivers ønske. i. Utarbeide planbeskrivelse for busstopp nord for rundkjøring E6/Rv80 med vurdering av innspill. j. Levere planer og bestemmelser for 1. gangs behandling i kommunens planutvalg på papir (1 stk) og digital form (sosi, pdf og word).

7 L,~ t 7'örresvika~ " JO i. 13 f. /711 k,,; r, r L', " '" ~,,Il 13 Vedr ~f!9 Z i 1d ,t~-,+;, Veg. Roads a M711 /. 7~k.sh;~t~vr ( l. Yi : " i3u~5ce ( rq.s~..juuv"ji rtt: ' + ç, -- ~ Motorveg. Dua' highway Fast dekke Grusdekke Loose or light Hard.surface surface Yi, Il' 500 o, I O O I O L! I 1000 EKVIDISTANSE 20 METER Tellekurver 100 m Mellomkurver 10 m Høgd i meter over gjennomsnitts sjønivå Djupn i meter,mder springfjære GEODEISK DATUM: WGSB4 Målestokk, Scale 1: ! I3! L I CONTOUR INTE Index contoi Supplementary, VerticalDatur Soundings in meter! GEODETie DATUM: WORLD

8 . Statens vegvesen Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i hht adresseliste Il\lassering ~/IO I~J~~1 9J Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandlerlinnvalgsnr: Trine Hagen Vår referanse: 2009/ Deres referanse: Vår dato: Tilskuddsmidler til kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler for 2010 I 2006 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunesektoren over Samferdselsdeparementets budsjett for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Fra 2006 til 2009 er det tildelt 208,1 mil kr til kommuner og fylkeskommuner, fordelt på om lag 300 tilta. I St. prp. nr 1 ( ) foreslås det bevilget om lag 57 mil kr tilordningen i Gitt Stortingets godkjenning, foreslås midlene bevilget over kap 1330 Særskilte transportiltak, post 60 Særskilte tilskudd til kollektivtransport. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Statens vegvesen inviterer med dette utvalgte kommuner og fylkeskommuner til å søke om tilskudd fra ordningen. Målsetting og innretning Arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransportsystemet er et prioritert område. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle akører som må involveres i arbeidet for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for bedre tilgjengelighet. Ordningen har sin bakgrunn i oppfølgingen av tilgjengelighetprogramet BRA (St.meld. nr 24 ( )) og Nasjonal transportplan Ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støter opp under statlige etater og virksomheters arbeid for bedre tilgjengelighet, og bidrar til at hele reisekjeden blir tilgjengelig. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 %. Hvem kan søke? Fylkeskommuner, bykommuner og kommuner som er utvalgt til pilotkommuner for universell utforming av Miljøverndeparementet, kan søke om tilskudd til tiltaprosjekter. Det er videre anledning for andre kommuner ti å søke om midler, eksempelvis randkommuner til storbyene som gjør en innsats for bedre tilgjengelig kollektivtransport. Fylkeskommunen bes raskt gjøre Postad resse Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Telefon: Telefaks: firmapost(gvegvesen. no Org.nr: Kontoradresse Brynsengfaret 6A 0667 OSLO Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: Telefaks:

9 2 anledning til å søke om midler fra ordningen. Arbeidet i denne fasen er konsentrert til byområder. Det er ikke anledning til å søke om midler til tiltak på riksveg eller jernbane. Kriterier for tildeling fra tiskuddsordningen For å stimulere lokale myndigheter til å prioritere arbeidet med tilgjengelighet til kollektivtransport kreves minst en lokal egenandel på 25 % av tiltakets totale kostnad. Midler fra ordningen kan dermed finansiere inntil 75 % av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekt. Forpliktende politiske vedtak for en lokal egenandel dokumentasjon på dette skal følge søknaden. Det legges vekt på at prosjekter som søker delfinansiering fra tilskuddsordningen skal inneholde enke og kostnadseffektive løsninger. Det kan søkes om midler innenfor et bredt spekter av tiltak/prosjekt:. Helhetlig planlegging. Informasjonstiltak og opplæringstiltak. Tiltak på kommunal/fylkeskommunal infrastrutur. Kjøremateriell. Anet (må spesifiseres i søknad): Samarbeidsprosesser, spesielle tiltak. Prioritet vil bli gitt til. Prosjekter på trafikktunge strekninger og i knutepunkter. Prosjekter som bygger opp under statlig satsing. Tiltak som forbedrer hele strekninger. Tiltak der brukermedvirkning er godt ivaretatt. Tiltakene det søkes om tilskudd til skal planlegges ogleller gjennomføres i samarbeid med de funksjonshemmedes organisasjoner.. Tiltak der det skisseres god framdrift. og Reglement for økonomistyring i staten skal følges Det forutsettes at midlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i reglement for økonomistyring i staten (http://ww.regjeringen.no/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement for okonomistyring i staten.pdf). Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd fra ordningen vil være byggherre for prosjektet det gis midler til. Byggherre er ansvarlig for overskridelser utover søknadens kostnadsoverslag. Videre er byggherre ansvarlig for at hensikten med tiltaket, slik det er skissert i søknad, oppnås. Regionvegkontoret vil ivareta rollen med å påse at søknadene er i overensstemmelse med kriteriene for tildeling som er nevnt i invitasjonsbrevet. Regionvegkontoret vil foreta en faglig vurdering av søknadene, samt vurdere om kostnader, finansieringsplan og framdriftsplan er realistiske. Fremdrift Erfaringsmessig har det tatt lang tid fra søknaden innvilges til tiltakene stares opp. Det vil derfor bli lagt vekt på framdrift ved tildeling av midler. Søknadene må inneholde realistiske framdriftsplaner, og det må redegjøres for status for eventuelle tildelinger for Selv om

10 3 om 2011 forutsetter vi at de prosjektene som får tildeling stares opp i framdriftplaner, og det må redegjøres for status for eventuelle tildelinger for Selv midlene er overførbare til 2010 og avsluttes i Samarbeid For å se hele reisekjeden i sammenheng anbefales det at søkeren inngår et samarbeid med andre kommuner, Statens vegvesen, eventuelt også med Jernbaneverket, der det er aktuelt. Videre er en viktig forutsetning at det allerede på planeggingsstadiet lokalt etableres eller legges til rette for bruermedvirkning fra de funksjonshemmedes organisasjoner. I søknaden skal samarbeidsparnere spesifiseres. Prosess - tidsfrister For å sikre den nødvendige medvirknng fra aktuelle offentlige aktører og ikke minst for å kunne gjennomføre tiltakene i 2010 er det satt stramme tidsfrister.. Søknaden fra kommuner og fylkeskommuner må være mottatt elektronisk hos Statens vegvesen regionvegkontoret senest 11. januar Kommuner som søker om midler fra ordningen sender kopi av søknaden til egen fylkeskommune. Fylkeskommunene skal se søknadene i samenheng, og avgi innstiling til Statens vegvesens regionkontor over søknader fra eget fylke. Fylkeskommunene gis frist til 29. januar 2010 med å sende en slik innstillng over søknadene om bevilgning til tiltakprosjekter i sitt eget fylke til Statens vegvesen regionvegkontoret.. Parallelt med fylkeskommunene utarbeider Statens vegvesen regionvegkontor innstiling. Regionvegkontoret sender sin innstiling til Vegdirektoratet innen 8. februar Vegdirektoratet lager endelig prioritering av tiltaprosjekt, i samåd med Samferdselsdepartementet, innen L. mars Det tas sikte på å gi melding til søkerne om tildeling innen 31. mars 2010, avhengig av prosess i Samferdselsdepartementet. Søknadsskjema lastes ned fra følgende adresse: okusomrader!uni versell+utforming/tilskuddsmidler+-+ BRA.

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: OMSORGSBOLIGER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: OMSORGSBOLIGER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9966 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 0911072 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 025/09 FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR Dato: 23.11.2009

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 29.01.2014 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Referatsaker Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Kvenforeningenes SamarbeidsForum Sekretariatsadresse: Grete Alise Nilima Monsen Russeluftveien 300, 9517 Alta orete.alise@gmail.com M OTTATT 1U NOV 2011

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer