Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf Mob E-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no"

Transkript

1 Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf Mob E-post Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet: Catrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Simonsen Plather, Øystein Rovde, Trine Ytre- Arna og Marit Helen Bakken ( fra Molde på konferanseskjerm) Håvard Tvinnereim (fra tilsynsenheten i U-dir i sak 54-56/08). Friskolene: Bjørn Lien, (NFFL), Ingar Lae (PHL), Rune Kilander (Steinerskoleforbundet), Jens Engelstad (Montessori) og Torgeir Flateby (KFF). Sak 48/08 Godkjenning av referat fra forrige møte 9. september U-dir ønsker for framtiden ikke å godkjenne eller gi sitt samtykke til en protokoll, et referat eller et notat fra møtene som holdes. Man vil ikke se de referater vi evt selv lager heller, men fortsetter gjerne med møtene i den form de har hatt som samtalemøter. De sier også at de gjerne kan svare skriftlig på noen spørsmål. Saker som ikke ble ferdig besvart i forrige møte eller hvor vi har tilleggspørsmål: Sak 49/08. Videreføring av Sak 38/08: Resultatet av søknadsbehandlingen dispensasjon 20- dagersregelen Jfr også sak 28/08, informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen, - inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. I siste møte ble det sagt at 5-6 skoler hadde fått svar, og at det skulle arbeides fortløpende med de resterende. Det ble også klargjort om fraværsregler og føring av fravær etter 20 og 14 dagersregelen. Organisasjonene regner med at søknadsbehandlingen av innkomne saker nå er avsluttet. Det spørsmål som dermed står igjen er informasjon om resultatet av hele søknadsbehandlingen, inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon på grunnlag av og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. Søknadsbehandlingen er så å si avsluttet og behandlingen av ankesaker. 2-3 saker gjenstår hvor vi mangler og venter på opplysninger fra skolene. Noen ankesaker er sendt videre til KD og de behandles der nå. At så mange dispensasjoner ble innvilget skyldtes at de ikke var dispensasjoner, men at skolene ikke var klar over 14-dagersregelen eller at de fikk inn legeattester i ettertid. At elev har ADHD er ikke i seg selv nok til dispensasjon, heller ikke i utgangspunktet graviditet eller at en elev har bestått på tross av fravær. Vi ser på den enkelte søknad og ser på de enkelte vurderingene og tiltakene som skolene har gjort. LAR-behandling er godtatt. Sak 50/08, tidligere sak 39/08: Høring om endringer i forskrift til privatskoleloven Ved flere anledninger har U-dir meldt at høringen kommer snart. I siste møte ble det gitt følgende svar: Direktoratet vurderer å dele høringen om endringer i forskriften til privatskoleloven i to slik at bestemmelsene om fritak for fag og fritak for norsk sidemål prioriteres, da dette haster mest å få på plass. Forskriftsendringen om krav til læreplan vil antagelig bli sendt på høring før 1. oktober. Resten vil også komme raskt. Er det pr 18. november noe nytt å melde om dette? Høring er nå sendt ut på jamgodhet i læreplan og fritak fra opplæring, 2A og 5A i Opplæringsloven og tilsvarende i PSL. Det 3. punktet om om endring i vurdering for elever kap 3 og 4 i PSL-forskrift er tatt ut har, men kommer i en egen meget omfattende sak om vurdering som sendes ut på høring før jul.

2 Sak 51/08, tidligere sak 46/08 Skyssutgifter i rettssubjektet En del skoler er pålagt av kommuner og fylker, ikke bare å administrere skyssordninger for elevene, men også å forskuddsbetale eller videreformidle utgifter/inntekter for/til foreldre elever. Kontaktforum viste i forrige møte til veiledningsbrev fra U-dir av 26/ , pkt C Eksempler på annen virksomhet som det må opprettes eget rettssubjekt for: Dette er ulovlig innenfor rettssubjektet: Skyss til og fra skolen (Skolepenger kan ikke brukes til skyss) Kontaktforum var opptatt av hvordan man skulle forholde seg til dette Svar: Disse utgiftene er fylkeskommunens ansvar og kan ikke føres i privatskolens regnskap selv om beløpene bare går inn og ut. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pålegge skolene å administrere slike ordninger inkludert forskuddsbetaling. Nye innspill og spørsmål om dette: Kontaktforum forstår svaret, aksepterer det og vil gi råd i samsvar med det. Vi har imidlertid siden sist innhentet en del opplysninger om gjeldende praksis rundt i kommuner og fylker.dette fungerer nok greit de fleste steder. Skolene registrerer og melder behov for sine elever og forholdet fortsetter så i regi av kommune fylke direkte mot elev/foreldre. Noen få steder skriver skolene også selv ut busskortet, noen steder bestiller skolene taxi til trengende, men ingen betaling går via skolen. Det er likevel klart at skolene må administrere å finne ut hvilke elever som trenger skyss slik som i offentlig skole. Det mener vi er nødvendig. Man kan ikke vente at elever eller foreldre hver enkelt skal ta seg fram på egen hånd. Da ville det bli vanskeligere for privatskoleelever enn offentlig skoles elever. Vi har funnet noen fylker og noen kommuner hvor en praksis i samsvar med U-dirs svar ikke ønskes eller ikke aksepteres. Det er f.eks ingen hemmelighet at Oslo Kommune (og fylke) har et 6 siders rundskriv om hvordan elever skal skaffes skyss og hvordan skolene skal melde og forskuddsbetale. Oslo og Akershus nytter sammen det såkalte A-kortet som skal forskuddsbetales fra skolene, gis elever og faktura sendes fra skolen. Noen kommuner aksepterer ikke å utbetale penger til foreldre eller elevers konto, da det er uryddig regnskapsmessig. Det gjelder også busselskaper eller kollektivselskaper som kjører og eller administrerer dette. Mange skoler er altså i en situasjon hvor de må betale/forskuttere og dermed la penger gå gjennom regnskapet sitt. De finner det vanskelig eller endog umulig å ta kamper med fylkeskommuner, kommuner eller kollektivselskaper om dette. Hva gjør man da? Vi ser 2 alternativer: 1. a. Vi mener at U-dir må kunne ha fullmakt til å akseptere en lovtolkning som tillater skoleskysspenger å passere regnskapet så fremt det går i balanse og dette føres på egne kostnadssteder. Dette blir da en generell tillatelse med klare begrensninger. 1.b En variant av dette, som riktignok er byråkratisk og arbeidskrevende, er at skolene gis anledning til dette, men må søke om å få nytte en slik ordning. 2. Utdanningsdirektoratet selv engasjerer seg i saken og rydder opp i forholdet til kommuner og fylker. Det kan gjøres på flere måter. Først bør U-dir ta opp dette med kommuner og fylker i brev og møter. Overfor Fylkesmennene må det klargjøres at skolene innenfor en gitt tidsperiode ikke må gis avvik eller merknader på dette hvis f.eks forskuddsbetaling er initiert av off. myndighet f.eks som i Oslo i rundskriv eller flere års praksis. Hvis praksis i kommuner fylkeskommuner (eller kollektivselskaper) ikke bedrer seg, må skolene få U-dirs hjelp i denne avvikling. Skolene må selv etter vårt skjønn etter dette ta opp dette med aktuelle kommuner og kunne få brev/lovforståelse e.a. som dokumenterer U-dirs syn og de må få en slags klagerett til U-dir om de påføres en ulovlig ordning. Skolene må ikke tvinges til at deres elever ikke får den støtten de har krav på. Vi fastholder vår forståelse gitt tidligere. I utgangspunktet kan ikke skyss føres i skoleregnskapet og kommunene kan ikke pålegge skolene å gjøre dette eller gjøre jobben for seg selv med enkeltvedtak om skyss. Når det gjelder 1b må det bety å søke det inn som annen virksomhet. Dette vil neppe bli godkjent, men vi vil ikke utelukke at en klage på det kan nå fram. Skoler som er redd for å bli tatt i et tilsyn på dette, fordi de har fulgt pålegg fra kommune/fylke bør ta dette opp med tilsynsmyndighet før tilsyn slik at man ikke kommer i vanskeligheter. U-dir henviser til punkt. 2 og sier at de jobber med et rundskriv om skyss. Her vil dette bli tatt inn informasjon til kommuner og fylker om det regelverk privatskolene må forholde seg til og som dermed kommuner fylker har å forholde seg til om dette. Skolene kan da henvise til dette hvis de NYE SAKER: Sak 52. Status for arbeidet med ny kontoplan og endringer i Økonomiforskriften.

3 Utdanningsdirektoratet hadde i våres på høring forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven. Endringene omhandlet krav til kontoplan. Direktoratet ønsket en sterkere samordning mellom kontoplan i KOSTRA og kontoplan i private skoler. I og for seg er vi opptatt av status for dette arbeidet og når vi kan vente svar. Det er en prosess som tar litt tid å endre dette i en skole og regnskapet burde vært ført etter ny plan fra starten av året. Imidlertid ser vi nå av statsbudsjettet at det planlegges en ny gjennomgang av tilskuddssystemet for grunnskoler. Kanskje kan det føre til oppklaringer og avklaringer i forhold til KOSTRA. Spørsmål : Er dette med inn i avslutningen av arbeidet med planen og kan det evt føre til at innføring kan bli utsatt et år til hvis dette blir vedtatt? U-dir Molde har gjort sitt og avventer svar fra KD om saken. De har også sagt at innpassing av nye planer må tas langsiktig og innpasses til nytt regnskapsår. Dette kan dermed ikke skje fra Friskoleorganisasjonene vil bli involvert i det videre arbeid med dette i en aller annen form. Sak 53/08. Om regnskap for privatskoler. Vi forutsetter regnskapsavlutning av de poster som er dokumentert skal regnskapsføres etter økonomiforskriften og ikke andre inntekter gaver eller lignende. Man kan da lese forskriften slik at privatskoleregnskapets resultat må gå i balanse eller i 0. Det er visse muligheter for avsetninger i fond og overføring til neste år. Dette kan regulere et visst overskudd, men det er i alle regnskaper unaturlig å balansere mot et absolutt nullresultat hvis det er et lite overskudd. Av og til kan det bli underskudd av ulike grunner. Spørsmål Er det slik å forstå at en regnskap alltid skal kjøres mot null? Dette er ikke naturlig. Hva kan i så fall evt. tillates av overskudd/underskudd i enkelte år som en normal variasjon? Utgangspunktet er at regnskapet må gå i null hvert år, hvis overskudd evt, i null etter fondsføringer ut fra Kap 4 og 5 i Økonomiforskriften. På tilleggsspørsmål presiseres at dette også vil gjelde underskudd som av og til kan komme om man styrer aldri så bra. Hvis ikke det normale er et null resultat også her, vil elevene et år ta av neste års elevers tilskudd. U-dir forstår for så vidt og vet at det kan bli underskudd, men reglene i økonomiforskriften er klare på dette. Sak 54/08. Tilsyn etter privatskolelovens 5-2 System for kompetanseutvikling og styrets ansvar for dette. Vedlagt denne saken er et eksempel på slikt tilsyn som p.t. holdes skriftlig for privatskolene med tilskudd i Østfold av Fylkesmannen i Østfold. Eksempel på brev til skolene og skjema er vedlagt. Kan en ut fra det lovverk som foreligger og den veiledning som er gitt om dette, forvente en så detaljert beskrivelse av ordningen som skal foreligge, som besvarelse av disse spørsmål indikerer? U-dir vil ikke ha noen mening om alle spørsmålene fra Fylkesmannen i Østfold. De skal i utgangspunktet ikke blande seg inn i deres selvstendige ansvar for tilsyn. Hvis vi, når evt merknader foreligger vil klage på disse må vi ta klagene med U-dir. Da kan de evt gripe inn. Sak 55/08 Virksomhetsbasert vurdering KFF har siden før sommerferien hatt en dialog med 3 Fylkesmenn og U-dir selv om et foredrag på en konferanse i KFF-regi om hva som ligger i begrepet Virksomhetsbasert vurdering og kravet til dette. Jmfr Friskoleforskriftens 2-2 Det var ikke mulig å skaffe folk til dette. Problemet var ikke datoen. U-dir er selv kjent med at heller ikke en beskrivelse av innholdet i dette, kunne man gi oss.

4 Selvfølgelig har vi selv tanker om dette og KFF holdt sist uke et kurs i Skoleutvikling hvor dette var tema for et foredrag. Likevel er vi svært forundret over at det ikke en gang er mulig å få en beskrivelse fra lovtolker eller tilsynsmyndighet om hva dette innebærer og hva tilsynsmyndighet ville legge vekt på i et slik tilsyn. 1. Er det i dette møtet er mulig å få svar eller dokumentasjon på hvilke krav som kan bli stilt ut fra denne forskriften om dette? 2. Dernest spør vi om det kan tenkes en så detaljert oppskrift som den fylkesmannen i Østfold har i sak 54 foran her? Vi anbefaler dere å ta kontakt med fylkesmennene i de fylker hvor enkeltskoler som lurer på disse spørsmål ligger, dersom man er i tvil om hva som ligger i begrepet. Hvis de ikke svarer skal vi purre på dem. Er fylkesmennene i tvil, vil de spørre oss.. Sak 56/08. Ny tilsynsordning i statsbudsjettet for 2009 U-dir skal overta tilsynet med private skoler fra Vi ber om at det sies noe om denne nyordningen og praktiske konsekvenser av denne nå? Dette er omtalt i St prop nr 1. Spørsmålet om overføring er viktig både for å ha kompetanse som er høy nok på bruk av tilskudd i privatskolene som er vanskelig, og for å frigjøre ressurser hos fylkesmennene til mer tilsyn i offentlige skoler. Denne ordningen gjelder for året 2009, men neppe bli operativ før fra høsten U-dir vil kunne ta over alt tilsyn, men det vil i hvert fall gjelde bruk av tilskudd. Det skal i tiden framover vurderes om U-dir skal ta over tilsyn helt eller delvis. Det er lokal tilknytning som er positivt med å ha en del av dette lokalt. Inntil informasjon om dette kommer skal skolene forholde seg til sine Fylkesmenn. Håvard Tvinnereim vil ha kontakt med friskoleorganisasjonene om metodikken i tilsynet og vil ha et møte med org. på neste fellesmøte 29. januar hvor org forklarer hvor skoen trykker og kommer med innspill på metodikk. Sak 57/08. Direktoratets regler og prosedyrer for fastsettelse av skolepenger. Grunnskolene har tilskudd etter 3 forskjellige satser, under 40 elever, og over A-skoler har 2 forskjellige tilskudd til samme tilbud. Spørsmål 1. Vi ber først om en redegjørelse for hvilken prosedyre direktoratet bruker ved behandling av dispensasjonssøknader om høyere skolepenger enn standard 15 %? Vi ber om at bl.a. spørsmålene nedenfor tas med i redegjørelsen for dette: Vi må legge vekt på st skolene skal være åpne for alle, om underskudd som søknad begrunnes med er relevant. Vi må forholde oss til en at det i særskilte tilfeller kan søkes økte skolepenger og at vedtakene skal være tidsavgrenset. På denne basis gjør U-dir en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. Spørsmål 2: Hva er til hinder for at grunnskolene regner med at den laveste satsen danner grunnlag for skolepengene? Vi spør altså om det er nødvendig å søke dersom man holder seg til dette som maksbeløp? U-dir har lagt seg på at satsen for fra 1-40 elever kan være det tilskuddsgrunnlag som skolepengene regnes ut fra uten søknad. Det er innvilget i noen tilfeller og Magne E vil sende over et vedtaksbrev i en sak som dokumenterer svar på dette. (Nevnte brev er vedlagt som dokumentasjon nederst i dette referat. Tallene både for 2009 og for husleie er økt.)

5 3. Hvis U-dir ikke skulle akseptere måten som fremkommer i spm 2, er spørsmålet om en som veiledning kan vi regne med at dette er veiledende beløp som forholdsvis enkelt kan godkjennes hvis skolen kan dokumentere slike utgifter? Uaktuelt siden spm 2 er besvart slik det er. 4. For en del 6A-skoler er det 2 satser på samme kurstilbud fordi det er noen grenser for lavere sats ved høyere elevtall. Vi regner med at skolene kan regne den høyeste sats som grunnlag for sine skolepenger? Høyeste sats av de to kan legges til grunn, jmfr spm 2 5. En rekke skoler sliter med husleie som gjør det vanskelig å bare ha dispensasjon for høyere skolepenger. Det er usikkert og uforutsigbart.. Er det mulig å få til en prosedyre for også mer langsiktig fastsettelse av skolepengene? I fall hva vil være forskjell på en midlertidig og en permanent søknadsordning? Vi vurderer dette i enkelttilfeller og har hørt mye akseptabelt i friskolenes argumentasjon, men må se enkeltsøknader som begrunnes i særskilt behov for å kunne svare på dette. 6. Evt annen info om dette ønskes Her ble det gitt info at det er høringen som er ute nå og som også omhandler: 8) Skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett Sak 58/08 Kompetanseutviklingsmidler for 2009 I forslaget statsbudsjettet fremkommer sikkert en redegjørelse for kompetanseutviklingsmidler for 2009, satsingsområder etc. 1. Vi ber om en orientering om dette inklusiv på hvilken måte vil disse komme friskolene til gode i 2009? 2. Tidligere har noen av friskoleorganisasjonene hatt avtaler om å fordele disse selv til skolene og de har bl.a. stått for kurs. Hvilken mulighet er det for flere organisasjoner til å gå over på en slik ordning nå? Det er fortsatt ikke klart hva som stilles til disposisjon for privatskolene i Det er visse prosjekter til videreutdanning for lærere, etterutdanning for lærere, opplæring av skoleledere o.a. til sammen 379 mill kr. Det er ikke gitt føringer på disse midlene, men noe er prosjekter som man sannsynligvis må søke på. U-dir kommer tilbake når tildelingsbrevet til dem om dette er tilsendt fra KD. Sak 59/08 Nytt møte Det er en fordel for planleggingen at nytt møte settes opp allerede nå! Nye datoer er fastsatt til 29/1 og 5/ Fra nyttår vil steinerskolene v/ Rune Kilander ha lederskapet i Friskolenes Kontaktforum og han samordner og er kontakt for møtene neste år. Sak 60/08 Endring av selskapsform Skolene skal jo være egne rettssubjekter og registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarene. I utgangspunktet er slik godkjenning en sak mellom skolen og Enhetsregistret. Kan vi regne med at det ved endring av selskapsform på en eksisterende skole bare er meldepliktig til U-dir når slik endring er gjort, og at det dermed ikke skal søkes til dere før man gjør slik endring eller etter at slik endring er godkjent av Enhetsregisteret? Er det evt andre forhold som må ivaretas i forhold til U-dir med dette? Det er nok ikke så enkelt, jmfr Ot prop 37 kap 8 pkt 4. 23:.Forslaget inneber at dersom skoledrifta etter lova blir nedlagd, og det rettssubjektet som tidlegare hadde godkjenning til å drive skole, ønskjer å starte skoledrift igjen, må vedkommande rettssubjekt søkje om ny godkjenning.. Dersom det rettssubjektet som har godkjenning til å drive skole, ikkje lenger skal drive denne skoleverksemda, eller rettssubjektet skal avviklast, inneber det at den godkjende skoledrifta etter lova stansar, jf. ovanfor om

6 opphør av skoledrifta. Dersom eit anna rettssubjekt ønskjer å drive skoleverksemda vidare, må dette rettssubjektet søkje om ny godkjenning. I utgangspunktet må det søkes og U-dir kan ikke gi generelle svar på disse spørsmål ut over dette. Sitatet fra Ot prop 37 må tas med i betraktningen, samtidig som en endring i selskapsfom i utgangspunktet kan være enkelt hvis alle forhold er i orden. Det er ikke mulig å ta standpunkt til det uten å se den konkrete sak Sak 61/08 Spesialundervisning Det er vel kjent at mange av privatskolene på grunnskolenivå har flere spesialundervisningselever enn offentlige skoler og at det er et press for å få inn slike elever endog fra kommuner. Noen av skolene står i fare for å bli tilnærmet spesialskoler. Organisasjonene ønsker å drøfte spørsmålet med direktoratet og spør om det er mulighet for å stanse inntak under gitte omstendigheter. U-dir er kjent med problemstillingen og vet at mange skoler er i en slik situasjon. Det grunnleggende er at skolene skal være åpne for alle. Så fremt skolen har plass kan ikke skolen si nei til inntak av elev. Skolestyret kan likevel sette ned inntakstallet på skolen eller i noen klasser i god tid før inntaket starter derom det er saklige grunner for dette. Evt søkere må imidlertid håndheves saklig og rettferdig hvis det skulle bli ledig plass i skoleåret. Å få endret regelen og kunne begrense inntaket er et politisk spørsmål. U-dir kan ikke endre dette. En av organisasjonene pekte på at PPT i enkelttilfeller har gitt råd om at en spes. elev ikke skal tas opp i en bestemt klasse pga situasjonen med stort trykk i klassen allerede. U-dir var ikke fremmed for at Fylkesmannen i en ankesak på inntak hadde god grunn til å legge vekt på en slik forståelse og avslå anken. Sak 62/08 Informasjon fra Utdanningsdirektoratet 1. Rundskriv om skyss kommer. 2. Veileder om spesialundervisning vil bli oppdatert, men først godt ut på nyåret. Se dagens veileder på nett som fortsatt gjelder. 3. Veileder om minioritetspråklige elevers opplæringssituasjon. U-dir skal sende forslag til KD innen slutten av januar. 4. Rådgivningsinstruks kommer. Noe ulkart når. 5. Revisjon av søknadsskjema for nye privatskoler. Vil komme electronisk samtidig. U-dir håper det kan komme i løpet av januar slik at det kan nyttes ved søknadsrunden 1. april. Få endringer forventes. Det eksisterende skjema gjelder og kan brukes for de som ønsker å være tidlig ute. Ref T. Flateby 18/11-08 og 24/11-08 Vedlegg sak 57/08 spm 2 Utdanningsdirektoratet Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Steinerskolen på Nordstrand Solveien Oslo Att.: Rodney Gudbrandsen Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2005/5159 Steinerskolen på Nordstrand - Vedrørende søknad om å ta høyere Skolepenger Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Steinerskolen på Nordstrand om å ta høyere skolepenger datert 30. november Skolen ønsker å ta inntil kr pr. elev for å dekke utgifter til husleie og kapitalkostnader. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å ta mer enn kr for å dekke slike utgifter. Det vises i denne sammenheng til forskrift til privatskoleloven 10-1 om tillegg for husleie og kapitalkostnader, der det heter at: I tillegg til dei

7 ordinære skolepengane kan skolane ta inntil 3000 kr per år for elevar i grunnskolen ( ) for dekning av husleige og kapitalkostnader Det finnes ingen dispensasjonshjemmel her. Det gjøres imidlertid oppmerksom Utdanningsdirektoratet benytter satsene for de første 40 elevene til utrengning av hvor mye en skole kan ta i skolepenger. Dette betyr, ifølge våre beregninger, at Steinerskolen på Nordstrand kan benytte seg av følgende skolepengesatser fra og med høsten 2008: Barnetrinnet: (15 % av ) kr + inntil kr i husleie/kapitalkostnader Ungdomstrinnet: (15 % av ) kr + inntil kr i husleie/kapitalkostnader Siden disse tallene er innenfor det Steinerskolen på Nordstrand tar/ønsker å ta i skolepenger, er det ikke behov for å søke om å ta høyere skolepenger. Dersom skolen ønsker å ta høyere skolepenger enn det som kommer frem av tallene ovenfor, må ny søknad innsendes. Med vennlig hilsen Håvard Tvinnereim fung. avdelingsdirektør Øystein Rovde rådgiver/saksbehandler på denne saken

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Torsdag 5. juni 2008 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Øystein Rovde. Friskolene: Ragnar

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: post@montessorinorge.no Referat fra møte i Utdanningsdirektoratet 13. oktober 2010 Agenda for møtet: Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Onsdag 16. april 2008 Tilstede: Utdanningsdir.: Eva Først, Magne Engebretsen, Einar Plahter, Øystein Rovde. Friskolene:

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 7.desember 2011 1200-1500 1. Ny 3-årig avtale om etter- og videreutdanning av lærere. De private skolene har ikke deltatt i

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE V/JA N ERIK SUNDBY, OKTOBER 2015 1 Først litt om lederrollene Friskoleloven 4-1. «Leiing» «Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS (org.nr ) Vår saksbehandler: Øystein Rovde Vår dato: Vår referanse: 24.10.2016 2016/1246 Deres dato: Deres referanse: 01.02.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS as@ntg.no Vedtak om godkjenning - Ny

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nordland Kommune: Bodø (1804) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Verdal (1721) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres Ref Vår ref Dato 14/5053- Skolestyret 14.01.2015 Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2011: Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Epost: nffl@friskoler.no Mobil: 92 60 86 84 Leder: Ragnar Johansen Referat fra kontaktutvalgsmøte mellom friskoleorganisasjonene

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012: Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Møte mellom Utdanningsdirektoratet og FK 21. mars 2012 Til stede fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70

Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Tilskudd til frittstående skoler, kap. 228 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til frittstående skoler under statsbudsjettets kap. 228 post 70. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. LEIEKONTRAKT MELLOM BIRRALEE INTERNATIONAL SCHOOL, TRONDHEIM OG TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/04865

Saksframlegg. LEIEKONTRAKT MELLOM BIRRALEE INTERNATIONAL SCHOOL, TRONDHEIM OG TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/04865 Saksframlegg LEIEKONTRAKT MELLOM BIRRALEE INTERNATIONAL SCHOOL, TRONDHEIM OG TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/04865 Forslag til vedtak: Det inngås leiekontrakt med BIS som bygger på Trondheim kommunes

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Finnmark Kommune: Alta (2012) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2018 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 1. Mål... 3 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tms@laringsverkstedet.no Innsendt av: Trude M. Sydtangen

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Kvinnherad (1224) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Verden 20600969 Landets fylkesmenn Deres ref.: 2016/947 Vår ref.: 16/32994-2 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik

Detaljer

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby 1 1. Vi har gjort en undersøkelse i KFF-skolene som dere har vært med på og som vi kommer tilbake til Vi vil vise utvalgte inntekts-

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid

Tydelige regler - må også inkludere administrasjon og tilhørende arbeid Kapittel 3. Elevane 3-1. Inntak av elevar Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova 2-1 tredje ledd

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram

Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram Søknad om: Ny videregående skole etter friskoleloven - opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Bergen

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune

Høring privatskoleloven, svar fra Telemark fylkeskommune 1 av 2 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Seksjon for drift Vår dato Vår referanse 11.12.2014 14/00508-3 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jan Gullik Sørbø, tlf. Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem

Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem Høring forskrift friskoleloven og økonomiforskriften Cathrine Emblem Inntak Alle elever som blir tatt inn ved en skole godkjent etter friskoleloven, må ha rett til vgo etter oppll 3-1 eller 4A-3 All annen

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven

Endringer i forskrift til friskoleloven Endringer i forskrift til friskoleloven Inntak til videregående opplæring Innført hjemmel KD avgrenset hva som skulle reguleres Fastsette forvaltningspraksis Kap 11 endret tittel fra voksne søkere til

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Innledning... 3 Hva kan du klage på?... 3 Hvem kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klager... 3 Hvordan klager du?... 3 Hva

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verksemd utover det som er godkjent gjennom forskrift eller søknad, blir sett på som ulovleg verksemd frå skolen si side.

Verksemd utover det som er godkjent gjennom forskrift eller søknad, blir sett på som ulovleg verksemd frå skolen si side. Tilleggsverksemd etter friskolelova Første setning i friskolelova 2-2 viser at friskolar med rett til statstilskot først og fremst skal drive skole. Det finst likevel nokre unntak som gjer det mogleg for

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016

Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 kommune Att: Hilde Anhanger Karlsen Deres ref: Vår ref: 2014/51434 Arkivkode: 153 Dato: 25.04.2016 Tilskudd - «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» - utbetaling 2016 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer