Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf Mob E-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf 22 82 35 80. Mob 913 912 48. E-post flateby@kff.no"

Transkript

1 Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2008: KFF, Tlf Mob E-post Friskoleorganisasjonenes eget referat fra møte med U-dir 18. november 2008 Til stede på møtet: Catrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Simonsen Plather, Øystein Rovde, Trine Ytre- Arna og Marit Helen Bakken ( fra Molde på konferanseskjerm) Håvard Tvinnereim (fra tilsynsenheten i U-dir i sak 54-56/08). Friskolene: Bjørn Lien, (NFFL), Ingar Lae (PHL), Rune Kilander (Steinerskoleforbundet), Jens Engelstad (Montessori) og Torgeir Flateby (KFF). Sak 48/08 Godkjenning av referat fra forrige møte 9. september U-dir ønsker for framtiden ikke å godkjenne eller gi sitt samtykke til en protokoll, et referat eller et notat fra møtene som holdes. Man vil ikke se de referater vi evt selv lager heller, men fortsetter gjerne med møtene i den form de har hatt som samtalemøter. De sier også at de gjerne kan svare skriftlig på noen spørsmål. Saker som ikke ble ferdig besvart i forrige møte eller hvor vi har tilleggspørsmål: Sak 49/08. Videreføring av Sak 38/08: Resultatet av søknadsbehandlingen dispensasjon 20- dagersregelen Jfr også sak 28/08, informasjon om resultatet av søknadsbehandlingen, - inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. I siste møte ble det sagt at 5-6 skoler hadde fått svar, og at det skulle arbeides fortløpende med de resterende. Det ble også klargjort om fraværsregler og føring av fravær etter 20 og 14 dagersregelen. Organisasjonene regner med at søknadsbehandlingen av innkomne saker nå er avsluttet. Det spørsmål som dermed står igjen er informasjon om resultatet av hele søknadsbehandlingen, inkludert hvilke av de vanligste begrunnelser som det er blitt gitt dispensasjon på grunnlag av og som kan gi rett til dispensasjon i framtiden. Søknadsbehandlingen er så å si avsluttet og behandlingen av ankesaker. 2-3 saker gjenstår hvor vi mangler og venter på opplysninger fra skolene. Noen ankesaker er sendt videre til KD og de behandles der nå. At så mange dispensasjoner ble innvilget skyldtes at de ikke var dispensasjoner, men at skolene ikke var klar over 14-dagersregelen eller at de fikk inn legeattester i ettertid. At elev har ADHD er ikke i seg selv nok til dispensasjon, heller ikke i utgangspunktet graviditet eller at en elev har bestått på tross av fravær. Vi ser på den enkelte søknad og ser på de enkelte vurderingene og tiltakene som skolene har gjort. LAR-behandling er godtatt. Sak 50/08, tidligere sak 39/08: Høring om endringer i forskrift til privatskoleloven Ved flere anledninger har U-dir meldt at høringen kommer snart. I siste møte ble det gitt følgende svar: Direktoratet vurderer å dele høringen om endringer i forskriften til privatskoleloven i to slik at bestemmelsene om fritak for fag og fritak for norsk sidemål prioriteres, da dette haster mest å få på plass. Forskriftsendringen om krav til læreplan vil antagelig bli sendt på høring før 1. oktober. Resten vil også komme raskt. Er det pr 18. november noe nytt å melde om dette? Høring er nå sendt ut på jamgodhet i læreplan og fritak fra opplæring, 2A og 5A i Opplæringsloven og tilsvarende i PSL. Det 3. punktet om om endring i vurdering for elever kap 3 og 4 i PSL-forskrift er tatt ut har, men kommer i en egen meget omfattende sak om vurdering som sendes ut på høring før jul.

2 Sak 51/08, tidligere sak 46/08 Skyssutgifter i rettssubjektet En del skoler er pålagt av kommuner og fylker, ikke bare å administrere skyssordninger for elevene, men også å forskuddsbetale eller videreformidle utgifter/inntekter for/til foreldre elever. Kontaktforum viste i forrige møte til veiledningsbrev fra U-dir av 26/ , pkt C Eksempler på annen virksomhet som det må opprettes eget rettssubjekt for: Dette er ulovlig innenfor rettssubjektet: Skyss til og fra skolen (Skolepenger kan ikke brukes til skyss) Kontaktforum var opptatt av hvordan man skulle forholde seg til dette Svar: Disse utgiftene er fylkeskommunens ansvar og kan ikke føres i privatskolens regnskap selv om beløpene bare går inn og ut. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pålegge skolene å administrere slike ordninger inkludert forskuddsbetaling. Nye innspill og spørsmål om dette: Kontaktforum forstår svaret, aksepterer det og vil gi råd i samsvar med det. Vi har imidlertid siden sist innhentet en del opplysninger om gjeldende praksis rundt i kommuner og fylker.dette fungerer nok greit de fleste steder. Skolene registrerer og melder behov for sine elever og forholdet fortsetter så i regi av kommune fylke direkte mot elev/foreldre. Noen få steder skriver skolene også selv ut busskortet, noen steder bestiller skolene taxi til trengende, men ingen betaling går via skolen. Det er likevel klart at skolene må administrere å finne ut hvilke elever som trenger skyss slik som i offentlig skole. Det mener vi er nødvendig. Man kan ikke vente at elever eller foreldre hver enkelt skal ta seg fram på egen hånd. Da ville det bli vanskeligere for privatskoleelever enn offentlig skoles elever. Vi har funnet noen fylker og noen kommuner hvor en praksis i samsvar med U-dirs svar ikke ønskes eller ikke aksepteres. Det er f.eks ingen hemmelighet at Oslo Kommune (og fylke) har et 6 siders rundskriv om hvordan elever skal skaffes skyss og hvordan skolene skal melde og forskuddsbetale. Oslo og Akershus nytter sammen det såkalte A-kortet som skal forskuddsbetales fra skolene, gis elever og faktura sendes fra skolen. Noen kommuner aksepterer ikke å utbetale penger til foreldre eller elevers konto, da det er uryddig regnskapsmessig. Det gjelder også busselskaper eller kollektivselskaper som kjører og eller administrerer dette. Mange skoler er altså i en situasjon hvor de må betale/forskuttere og dermed la penger gå gjennom regnskapet sitt. De finner det vanskelig eller endog umulig å ta kamper med fylkeskommuner, kommuner eller kollektivselskaper om dette. Hva gjør man da? Vi ser 2 alternativer: 1. a. Vi mener at U-dir må kunne ha fullmakt til å akseptere en lovtolkning som tillater skoleskysspenger å passere regnskapet så fremt det går i balanse og dette føres på egne kostnadssteder. Dette blir da en generell tillatelse med klare begrensninger. 1.b En variant av dette, som riktignok er byråkratisk og arbeidskrevende, er at skolene gis anledning til dette, men må søke om å få nytte en slik ordning. 2. Utdanningsdirektoratet selv engasjerer seg i saken og rydder opp i forholdet til kommuner og fylker. Det kan gjøres på flere måter. Først bør U-dir ta opp dette med kommuner og fylker i brev og møter. Overfor Fylkesmennene må det klargjøres at skolene innenfor en gitt tidsperiode ikke må gis avvik eller merknader på dette hvis f.eks forskuddsbetaling er initiert av off. myndighet f.eks som i Oslo i rundskriv eller flere års praksis. Hvis praksis i kommuner fylkeskommuner (eller kollektivselskaper) ikke bedrer seg, må skolene få U-dirs hjelp i denne avvikling. Skolene må selv etter vårt skjønn etter dette ta opp dette med aktuelle kommuner og kunne få brev/lovforståelse e.a. som dokumenterer U-dirs syn og de må få en slags klagerett til U-dir om de påføres en ulovlig ordning. Skolene må ikke tvinges til at deres elever ikke får den støtten de har krav på. Vi fastholder vår forståelse gitt tidligere. I utgangspunktet kan ikke skyss føres i skoleregnskapet og kommunene kan ikke pålegge skolene å gjøre dette eller gjøre jobben for seg selv med enkeltvedtak om skyss. Når det gjelder 1b må det bety å søke det inn som annen virksomhet. Dette vil neppe bli godkjent, men vi vil ikke utelukke at en klage på det kan nå fram. Skoler som er redd for å bli tatt i et tilsyn på dette, fordi de har fulgt pålegg fra kommune/fylke bør ta dette opp med tilsynsmyndighet før tilsyn slik at man ikke kommer i vanskeligheter. U-dir henviser til punkt. 2 og sier at de jobber med et rundskriv om skyss. Her vil dette bli tatt inn informasjon til kommuner og fylker om det regelverk privatskolene må forholde seg til og som dermed kommuner fylker har å forholde seg til om dette. Skolene kan da henvise til dette hvis de NYE SAKER: Sak 52. Status for arbeidet med ny kontoplan og endringer i Økonomiforskriften.

3 Utdanningsdirektoratet hadde i våres på høring forslag til endringer i økonomiforskrift til privatskoleloven. Endringene omhandlet krav til kontoplan. Direktoratet ønsket en sterkere samordning mellom kontoplan i KOSTRA og kontoplan i private skoler. I og for seg er vi opptatt av status for dette arbeidet og når vi kan vente svar. Det er en prosess som tar litt tid å endre dette i en skole og regnskapet burde vært ført etter ny plan fra starten av året. Imidlertid ser vi nå av statsbudsjettet at det planlegges en ny gjennomgang av tilskuddssystemet for grunnskoler. Kanskje kan det føre til oppklaringer og avklaringer i forhold til KOSTRA. Spørsmål : Er dette med inn i avslutningen av arbeidet med planen og kan det evt føre til at innføring kan bli utsatt et år til hvis dette blir vedtatt? U-dir Molde har gjort sitt og avventer svar fra KD om saken. De har også sagt at innpassing av nye planer må tas langsiktig og innpasses til nytt regnskapsår. Dette kan dermed ikke skje fra Friskoleorganisasjonene vil bli involvert i det videre arbeid med dette i en aller annen form. Sak 53/08. Om regnskap for privatskoler. Vi forutsetter regnskapsavlutning av de poster som er dokumentert skal regnskapsføres etter økonomiforskriften og ikke andre inntekter gaver eller lignende. Man kan da lese forskriften slik at privatskoleregnskapets resultat må gå i balanse eller i 0. Det er visse muligheter for avsetninger i fond og overføring til neste år. Dette kan regulere et visst overskudd, men det er i alle regnskaper unaturlig å balansere mot et absolutt nullresultat hvis det er et lite overskudd. Av og til kan det bli underskudd av ulike grunner. Spørsmål Er det slik å forstå at en regnskap alltid skal kjøres mot null? Dette er ikke naturlig. Hva kan i så fall evt. tillates av overskudd/underskudd i enkelte år som en normal variasjon? Utgangspunktet er at regnskapet må gå i null hvert år, hvis overskudd evt, i null etter fondsføringer ut fra Kap 4 og 5 i Økonomiforskriften. På tilleggsspørsmål presiseres at dette også vil gjelde underskudd som av og til kan komme om man styrer aldri så bra. Hvis ikke det normale er et null resultat også her, vil elevene et år ta av neste års elevers tilskudd. U-dir forstår for så vidt og vet at det kan bli underskudd, men reglene i økonomiforskriften er klare på dette. Sak 54/08. Tilsyn etter privatskolelovens 5-2 System for kompetanseutvikling og styrets ansvar for dette. Vedlagt denne saken er et eksempel på slikt tilsyn som p.t. holdes skriftlig for privatskolene med tilskudd i Østfold av Fylkesmannen i Østfold. Eksempel på brev til skolene og skjema er vedlagt. Kan en ut fra det lovverk som foreligger og den veiledning som er gitt om dette, forvente en så detaljert beskrivelse av ordningen som skal foreligge, som besvarelse av disse spørsmål indikerer? U-dir vil ikke ha noen mening om alle spørsmålene fra Fylkesmannen i Østfold. De skal i utgangspunktet ikke blande seg inn i deres selvstendige ansvar for tilsyn. Hvis vi, når evt merknader foreligger vil klage på disse må vi ta klagene med U-dir. Da kan de evt gripe inn. Sak 55/08 Virksomhetsbasert vurdering KFF har siden før sommerferien hatt en dialog med 3 Fylkesmenn og U-dir selv om et foredrag på en konferanse i KFF-regi om hva som ligger i begrepet Virksomhetsbasert vurdering og kravet til dette. Jmfr Friskoleforskriftens 2-2 Det var ikke mulig å skaffe folk til dette. Problemet var ikke datoen. U-dir er selv kjent med at heller ikke en beskrivelse av innholdet i dette, kunne man gi oss.

4 Selvfølgelig har vi selv tanker om dette og KFF holdt sist uke et kurs i Skoleutvikling hvor dette var tema for et foredrag. Likevel er vi svært forundret over at det ikke en gang er mulig å få en beskrivelse fra lovtolker eller tilsynsmyndighet om hva dette innebærer og hva tilsynsmyndighet ville legge vekt på i et slik tilsyn. 1. Er det i dette møtet er mulig å få svar eller dokumentasjon på hvilke krav som kan bli stilt ut fra denne forskriften om dette? 2. Dernest spør vi om det kan tenkes en så detaljert oppskrift som den fylkesmannen i Østfold har i sak 54 foran her? Vi anbefaler dere å ta kontakt med fylkesmennene i de fylker hvor enkeltskoler som lurer på disse spørsmål ligger, dersom man er i tvil om hva som ligger i begrepet. Hvis de ikke svarer skal vi purre på dem. Er fylkesmennene i tvil, vil de spørre oss.. Sak 56/08. Ny tilsynsordning i statsbudsjettet for 2009 U-dir skal overta tilsynet med private skoler fra Vi ber om at det sies noe om denne nyordningen og praktiske konsekvenser av denne nå? Dette er omtalt i St prop nr 1. Spørsmålet om overføring er viktig både for å ha kompetanse som er høy nok på bruk av tilskudd i privatskolene som er vanskelig, og for å frigjøre ressurser hos fylkesmennene til mer tilsyn i offentlige skoler. Denne ordningen gjelder for året 2009, men neppe bli operativ før fra høsten U-dir vil kunne ta over alt tilsyn, men det vil i hvert fall gjelde bruk av tilskudd. Det skal i tiden framover vurderes om U-dir skal ta over tilsyn helt eller delvis. Det er lokal tilknytning som er positivt med å ha en del av dette lokalt. Inntil informasjon om dette kommer skal skolene forholde seg til sine Fylkesmenn. Håvard Tvinnereim vil ha kontakt med friskoleorganisasjonene om metodikken i tilsynet og vil ha et møte med org. på neste fellesmøte 29. januar hvor org forklarer hvor skoen trykker og kommer med innspill på metodikk. Sak 57/08. Direktoratets regler og prosedyrer for fastsettelse av skolepenger. Grunnskolene har tilskudd etter 3 forskjellige satser, under 40 elever, og over A-skoler har 2 forskjellige tilskudd til samme tilbud. Spørsmål 1. Vi ber først om en redegjørelse for hvilken prosedyre direktoratet bruker ved behandling av dispensasjonssøknader om høyere skolepenger enn standard 15 %? Vi ber om at bl.a. spørsmålene nedenfor tas med i redegjørelsen for dette: Vi må legge vekt på st skolene skal være åpne for alle, om underskudd som søknad begrunnes med er relevant. Vi må forholde oss til en at det i særskilte tilfeller kan søkes økte skolepenger og at vedtakene skal være tidsavgrenset. På denne basis gjør U-dir en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle. Spørsmål 2: Hva er til hinder for at grunnskolene regner med at den laveste satsen danner grunnlag for skolepengene? Vi spør altså om det er nødvendig å søke dersom man holder seg til dette som maksbeløp? U-dir har lagt seg på at satsen for fra 1-40 elever kan være det tilskuddsgrunnlag som skolepengene regnes ut fra uten søknad. Det er innvilget i noen tilfeller og Magne E vil sende over et vedtaksbrev i en sak som dokumenterer svar på dette. (Nevnte brev er vedlagt som dokumentasjon nederst i dette referat. Tallene både for 2009 og for husleie er økt.)

5 3. Hvis U-dir ikke skulle akseptere måten som fremkommer i spm 2, er spørsmålet om en som veiledning kan vi regne med at dette er veiledende beløp som forholdsvis enkelt kan godkjennes hvis skolen kan dokumentere slike utgifter? Uaktuelt siden spm 2 er besvart slik det er. 4. For en del 6A-skoler er det 2 satser på samme kurstilbud fordi det er noen grenser for lavere sats ved høyere elevtall. Vi regner med at skolene kan regne den høyeste sats som grunnlag for sine skolepenger? Høyeste sats av de to kan legges til grunn, jmfr spm 2 5. En rekke skoler sliter med husleie som gjør det vanskelig å bare ha dispensasjon for høyere skolepenger. Det er usikkert og uforutsigbart.. Er det mulig å få til en prosedyre for også mer langsiktig fastsettelse av skolepengene? I fall hva vil være forskjell på en midlertidig og en permanent søknadsordning? Vi vurderer dette i enkelttilfeller og har hørt mye akseptabelt i friskolenes argumentasjon, men må se enkeltsøknader som begrunnes i særskilt behov for å kunne svare på dette. 6. Evt annen info om dette ønskes Her ble det gitt info at det er høringen som er ute nå og som også omhandler: 8) Skolepenger for særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett Sak 58/08 Kompetanseutviklingsmidler for 2009 I forslaget statsbudsjettet fremkommer sikkert en redegjørelse for kompetanseutviklingsmidler for 2009, satsingsområder etc. 1. Vi ber om en orientering om dette inklusiv på hvilken måte vil disse komme friskolene til gode i 2009? 2. Tidligere har noen av friskoleorganisasjonene hatt avtaler om å fordele disse selv til skolene og de har bl.a. stått for kurs. Hvilken mulighet er det for flere organisasjoner til å gå over på en slik ordning nå? Det er fortsatt ikke klart hva som stilles til disposisjon for privatskolene i Det er visse prosjekter til videreutdanning for lærere, etterutdanning for lærere, opplæring av skoleledere o.a. til sammen 379 mill kr. Det er ikke gitt føringer på disse midlene, men noe er prosjekter som man sannsynligvis må søke på. U-dir kommer tilbake når tildelingsbrevet til dem om dette er tilsendt fra KD. Sak 59/08 Nytt møte Det er en fordel for planleggingen at nytt møte settes opp allerede nå! Nye datoer er fastsatt til 29/1 og 5/ Fra nyttår vil steinerskolene v/ Rune Kilander ha lederskapet i Friskolenes Kontaktforum og han samordner og er kontakt for møtene neste år. Sak 60/08 Endring av selskapsform Skolene skal jo være egne rettssubjekter og registrert i Enhetsregisteret eller tilsvarene. I utgangspunktet er slik godkjenning en sak mellom skolen og Enhetsregistret. Kan vi regne med at det ved endring av selskapsform på en eksisterende skole bare er meldepliktig til U-dir når slik endring er gjort, og at det dermed ikke skal søkes til dere før man gjør slik endring eller etter at slik endring er godkjent av Enhetsregisteret? Er det evt andre forhold som må ivaretas i forhold til U-dir med dette? Det er nok ikke så enkelt, jmfr Ot prop 37 kap 8 pkt 4. 23:.Forslaget inneber at dersom skoledrifta etter lova blir nedlagd, og det rettssubjektet som tidlegare hadde godkjenning til å drive skole, ønskjer å starte skoledrift igjen, må vedkommande rettssubjekt søkje om ny godkjenning.. Dersom det rettssubjektet som har godkjenning til å drive skole, ikkje lenger skal drive denne skoleverksemda, eller rettssubjektet skal avviklast, inneber det at den godkjende skoledrifta etter lova stansar, jf. ovanfor om

6 opphør av skoledrifta. Dersom eit anna rettssubjekt ønskjer å drive skoleverksemda vidare, må dette rettssubjektet søkje om ny godkjenning. I utgangspunktet må det søkes og U-dir kan ikke gi generelle svar på disse spørsmål ut over dette. Sitatet fra Ot prop 37 må tas med i betraktningen, samtidig som en endring i selskapsfom i utgangspunktet kan være enkelt hvis alle forhold er i orden. Det er ikke mulig å ta standpunkt til det uten å se den konkrete sak Sak 61/08 Spesialundervisning Det er vel kjent at mange av privatskolene på grunnskolenivå har flere spesialundervisningselever enn offentlige skoler og at det er et press for å få inn slike elever endog fra kommuner. Noen av skolene står i fare for å bli tilnærmet spesialskoler. Organisasjonene ønsker å drøfte spørsmålet med direktoratet og spør om det er mulighet for å stanse inntak under gitte omstendigheter. U-dir er kjent med problemstillingen og vet at mange skoler er i en slik situasjon. Det grunnleggende er at skolene skal være åpne for alle. Så fremt skolen har plass kan ikke skolen si nei til inntak av elev. Skolestyret kan likevel sette ned inntakstallet på skolen eller i noen klasser i god tid før inntaket starter derom det er saklige grunner for dette. Evt søkere må imidlertid håndheves saklig og rettferdig hvis det skulle bli ledig plass i skoleåret. Å få endret regelen og kunne begrense inntaket er et politisk spørsmål. U-dir kan ikke endre dette. En av organisasjonene pekte på at PPT i enkelttilfeller har gitt råd om at en spes. elev ikke skal tas opp i en bestemt klasse pga situasjonen med stort trykk i klassen allerede. U-dir var ikke fremmed for at Fylkesmannen i en ankesak på inntak hadde god grunn til å legge vekt på en slik forståelse og avslå anken. Sak 62/08 Informasjon fra Utdanningsdirektoratet 1. Rundskriv om skyss kommer. 2. Veileder om spesialundervisning vil bli oppdatert, men først godt ut på nyåret. Se dagens veileder på nett som fortsatt gjelder. 3. Veileder om minioritetspråklige elevers opplæringssituasjon. U-dir skal sende forslag til KD innen slutten av januar. 4. Rådgivningsinstruks kommer. Noe ulkart når. 5. Revisjon av søknadsskjema for nye privatskoler. Vil komme electronisk samtidig. U-dir håper det kan komme i løpet av januar slik at det kan nyttes ved søknadsrunden 1. april. Få endringer forventes. Det eksisterende skjema gjelder og kan brukes for de som ønsker å være tidlig ute. Ref T. Flateby 18/11-08 og 24/11-08 Vedlegg sak 57/08 spm 2 Utdanningsdirektoratet Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Steinerskolen på Nordstrand Solveien Oslo Att.: Rodney Gudbrandsen Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2005/5159 Steinerskolen på Nordstrand - Vedrørende søknad om å ta høyere Skolepenger Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Steinerskolen på Nordstrand om å ta høyere skolepenger datert 30. november Skolen ønsker å ta inntil kr pr. elev for å dekke utgifter til husleie og kapitalkostnader. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å ta mer enn kr for å dekke slike utgifter. Det vises i denne sammenheng til forskrift til privatskoleloven 10-1 om tillegg for husleie og kapitalkostnader, der det heter at: I tillegg til dei

7 ordinære skolepengane kan skolane ta inntil 3000 kr per år for elevar i grunnskolen ( ) for dekning av husleige og kapitalkostnader Det finnes ingen dispensasjonshjemmel her. Det gjøres imidlertid oppmerksom Utdanningsdirektoratet benytter satsene for de første 40 elevene til utrengning av hvor mye en skole kan ta i skolepenger. Dette betyr, ifølge våre beregninger, at Steinerskolen på Nordstrand kan benytte seg av følgende skolepengesatser fra og med høsten 2008: Barnetrinnet: (15 % av ) kr + inntil kr i husleie/kapitalkostnader Ungdomstrinnet: (15 % av ) kr + inntil kr i husleie/kapitalkostnader Siden disse tallene er innenfor det Steinerskolen på Nordstrand tar/ønsker å ta i skolepenger, er det ikke behov for å søke om å ta høyere skolepenger. Dersom skolen ønsker å ta høyere skolepenger enn det som kommer frem av tallene ovenfor, må ny søknad innsendes. Med vennlig hilsen Håvard Tvinnereim fung. avdelingsdirektør Øystein Rovde rådgiver/saksbehandler på denne saken

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Torsdag 5. juni 2008 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Øystein Rovde. Friskolene: Ragnar

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: post@montessorinorge.no Referat fra møte i Utdanningsdirektoratet 13. oktober 2010 Agenda for møtet: Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 12. juni 2013. Kl. 12-14 Tilstede: Fra Udir: Magne H. Engebretsen,

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Onsdag 16. april 2008 Tilstede: Utdanningsdir.: Eva Først, Magne Engebretsen, Einar Plahter, Øystein Rovde. Friskolene:

Detaljer

KFFs Skolelederkonferanse 2009

KFFs Skolelederkonferanse 2009 KFFs Skolelederkonferanse 2009 Utdanningsdirektoratets time Nytt om lov, forskrifter, rundskriv og veiledere Lærlinger Spesialundervisning Lønns- og arbeidsvilkår psl 4-4: Nytt om forskrifter, rundskriv

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 7.desember 2011 1200-1500 1. Ny 3-årig avtale om etter- og videreutdanning av lærere. De private skolene har ikke deltatt i

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2010: Norsk Montessoriforbund: nina@montessorinorge.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 21. april 2010. Tilstede fra privatskoleorganisasjonene: Cathrine

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366)

Vedtak om avslag - Ny videregående skole etter privatskoleloven - Hordaland Privatgymnas AS (org.nr. 912902366) Vår saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: Vår referanse: 01.04.2016 2015/2368 Deres dato: Deres referanse: 31.03.2015 Hordaland Privatgymnas AS petter.alvik@akademiet.no Vedtak om avslag -

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres Ref Vår ref Dato 14/5053- Skolestyret 14.01.2015 Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Detaljer

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever

Kommunenummer Fylkeskommune Nord-Trøndelag. 115( 2.1.a) 45 ( 2.1.f) og søker om godkjenning for 70( 2.1.a) 20( 2.1.f) nye elever Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt * Aglo vgs Organisasjonsnummer * 989004255 Kommune Stjørdal Kommunenummer Fylkeskommune 1714 Nord-Trøndelag For norske skoler i utlandet Land/delstat/provins

Detaljer

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015)

«Ny» friskolelov. Prop. 84L (2014-2015) Friskoleloven «Ny» friskolelov Privatskoleloven er blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE

Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE Økonomi - ansvar og oppgaver KURS FOR NYE SKOLELEDERE V/JA N ERIK SUNDBY, OKTOBER 2015 1 Først litt om lederrollene Friskoleloven 4-1. «Leiing» «Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK)

Friskolenes Kontaktforum (FK) Friskolenes Kontaktforum (FK) Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund

Detaljer

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe - Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Saksbehandler: Sigurd Holen/tilsynsavdelingen Vår dato: 28.05.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1393 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringssvar - Rapport fra ekspertgruppe

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Friskolenes Kontaktforum(FK) Sekretariat i 2011: Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Epost: nffl@friskoler.no Mobil: 92 60 86 84 Leder: Ragnar Johansen Referat fra kontaktutvalgsmøte mellom friskoleorganisasjonene

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Postmottak@kd.dep.no Oslo 23. februar 2008 Høring forslag om

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet

Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Protokoll fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK)og Utdanningsdirektoratet Onsdag 1. mars Til stede: Lars Gunnar Nag, Johanne Fjellestad, Magne Engebretsen, Trude Rime fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby

v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby v/ styreleder i KFF, rektor Ståle Andersen og gen.sekr i KFF Torgeir Flateby 1 1. Vi har gjort en undersøkelse i KFF-skolene som dere har vært med på og som vi kommer tilbake til Vi vil vise utvalgte inntekts-

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009.

Vi viser til gjennomført tilsyn med St. Paul skole på opplæringsområdet og til sluttmøtet med skolen 14. mai 2009. Sakshandsamar, innvalstelefon Eva Bendiksen, 55 57 23 62 Vår dato 18.05.2009 Dykkar dato Vår referanse 2009/145 321 Dykkar referanse St. Paul skole Christiesgt. 16 5015 BERGEN Tilsyn med St. Paul skole

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet 15.01.2015 004/15 Utvalg for barn og unge 22.01.2015 006/15 Side 1 av 4 Tønsberg kommune JournalpostID 14/61676 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Oppvekst Høring- forslag om endringer i privatskoleloven ( ny friskolelov ) Utvalg Møtedato

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven

Vedtak om godkjenning - Noroff videregående skole - Kristiansand AS (org.nr. 980 412 024) - Godkjenning etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 01.04.2013 Vår referanse: 2004/2701 Deres referanse: Noroff videregående skole - Kristiansand AS v/styrets leder 4638 Kristiansand

Detaljer

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir:

To sitater hentet fra brevet fra KD til KFF datert 06.05.2015, med kopi til Udir: Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL). Leder av forumet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND KRISTNE FRISKOLERS FORBUND Storgt. 10 B, 0155 Oslo Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oslo 14.01.2008 Høring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet Kristne Friskolers Forbund er interesseorganisasjon

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørholtet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: styrer@sorholtet.no Innsendt av: Marit Edseth, Sørholtet

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov)

NORLANGUE - ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES NORVEGIENS. Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Oslo Dep 0032 Oslo St Germain en Laye, 14/1 2015 Svar - Høring forslag om endringer av privatskoleloven (ny friskolelov) Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet,

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova

Høring - endringer i forskrift til privatskolelova Side 1 av 12 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 26.06.2015 15.05.2015 2015/3340 Høring - endringer i forskrift til privatskolelova INGEN MERKNADER TIL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Vestfold Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Gjennestad videreg#ende skole Kommune Stokke

Detaljer