INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl på Utsyn Ungdomssenter. Saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl. 18.00 på Utsyn Ungdomssenter. Saksliste:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 214 Gründerprisen 213 gjekk til ENERGIMAT AS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl. 18. på Utsyn Ungdomssenter Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Val av møteleiar, referent og to til å underskrive protokollen 3) Godkjenning av årsmelding 213 4) Godkjenning av rekneskap 213 5) Sak om styrehonorar 6) Godkjenning av budsjett 214 7) Val av styre 214. Rett etter årsmøte, kl vert det temamøte om kommuneplan-prosessane i Finnøy. Møtet er opent for alle. Vel møtt!

2 ÅRSMELDING 213 Styret har hatt 8 styremøter og handsama 43 saker. Styret har vore: Leiar: Siv H. Flesjå Nesteleiar: Lars Martin Hetland Styremedlemmar: Leif Arild Steen/ Frode Hesby, Reidar Roda Geir Landsnes 1. vara: Eva Bringeland Observatør: Sekretær: Saker styret har jobba med: Erling Eggebø/ Berit Hopland frå Finnøy kommune. Heidi Skifjell, Ryfylke Næringshage (kjøpt teneste) Gjennomføring av årsmøte 7. mars 213 Industri-gründaren av Aarebakke Group, Inge Brigt Aarbakke fortalte om verksemda si og hans gründerskap. 15 verksemder deltok på årsmøtet og ca 25 personar deltok på tema-møtet. Nyhetsbrev/ medlemmar Det har vore sendt ut 4 nyhetsbrev med aktuell informasjon til alle medlemsverksemdene som per talte 87 medlemmar. Kommuneplanen- strategisk næringsplan Styret har vore aktive i prosessen med å få på plass ein strategisk næringsplan i Finnøy og har i samband med rullering av samfunnsdelen laga eit eige notat som er sendt kommunen. Notatet inneheld 2-3 sider om: No-situasjon- Utfordringar- Framtidsbilete og hovudmål- Delmål og handlingsstrategiar. Samarbeidsmøter mellom Finnøy kommune og styret Det er nå etablert faste samarbeidsmøte mellom styret (leiar og nestleiar) og Finnøy kommune (Ordførar og kommunalsjef organisasjon og utvikling). Møta vert arrangert ca. annan kvar månad. Møta vil halde fram. 1 punkts «Saman for folk i Finnøy» Styret har jobba ut 1 punkt for kva styret legg vekt på i eit samarbeid mellom kommune og næringsliv. Dokumentet er teken opp i samarbeidsmøter mellom styret og kommunen. Styret vil jobbe vidare med saka. Breiband og mobildekning. Styret har jobba vidare for at næringslivet i Finnøy skal få god mobildekning. Netcom har vore samarbeidspartnarar og Netcom har nå skreve intensjonsavtalar med rundt 35 brukarar frå næringslivet i Finnøy. Netcom deltek i anbudsrunda som er utlyst av Finnøy kommune. Ny nettstad. Styret har jobba med ei ny og funksjonell nettstad for Finnøy Næringsforening. Temamøte 3. desember Styret arrangerte temamøte for medlemsbedriftene 3. desember med tema: kva vil kommunesamanslåing bety for næringslivet i Finnøy? Arne Bergsvåg fortalte om prosessane rundt samanslåinga av Ølen og Vindafjord og erfaringar frå denne samanslåinga. Politikarane i Finnøy var også invitert til møte. Det møtte mellom 2-25 deltakarar denne kvelden. Informasjonsmøte om sal av næringsareal på Ladstein Styret arrangerte saman med Finnøy kommune informasjonsmøte om sal av «Plata». Kompetansefond Styret har gitt tilskot til følgjande bedrifter i 213. Rom for terapi: kr. 1,- Talgje Anlegg. Kr. 4,- Prosjekt Næringsforeninga er medaktør og samarbeidspartnar i følgjande prosjekt/ satsingar: Læring i Næring/ Etablerardagen for ungdom Vital Rural Area- EU-prosjektet «Ut på tur i Finnøy»

3 Gründerprisen BUDSJETT 214 Gründerprisen blei for første gang delt ut i Finnøy (anna kvart år med gründerpris og næringspris). Gründerprisen blir delt ut til nystarta bedrifter i Finnøy. Gründerprisen 213 gjekk til Energimat AS v/mette Lund Larsen. Prisen var på kr. 2,- (kr. 1,- frå næringsforeninga og kr. 1,- frå Sparebank 1 SR-Bank) Prisen vart delt ut under årets tomatfestival, av Ordførar Gro Skartveit. Kontonavn AGA-støtte 213 Salgs- og driftsinntekt Kompetanse-og utdanningsfond: 2,- Næringsforeninga Medlemskonrtingent Tomatfestivalen Tufte 25,- Tomatfestivalen 16 Læring i Næring 2,- Næringsforeninga/ Adm. Av aga-midlar næringshagen 2 Ei Veke i Sjernarøyane 2,- Sjernarøy Sum salgs-og Vekst driftsinntekt 18 Administrasjon av aga-midler 1,- æringsforeninga Akvapark i Finnøy 5,- Blue Varekostnad Planet//Ryfylke Næringshage Livsstilsatsing Næringsliv 11,- Finnøy Frakt, Næringsforening toll og ekspedisjon 2 Reiselivsprosjekt 145,- Finnøy Utgifter kommune/ til seminar Ryfylke NH 5 Vekstdrive 2,- Ryfylke Næringshage/ næringslivet i F BUDSJETT Sum ,- Sum 33,- BUDSJETT 214 Kontonavn Kontonavn Salgs- Salgsog og driftsinntekt driftsinntekt Medlemskonrtingent Medlemskonrtingent Adm. Adm. Av Av aga-midlar aga-midlar 2 2 Sum Sum salgs-og salgs-og Kontonavn driftsinntekt driftsinntekt Varekostnad Varekostnad Frakt, Salgs- og driftsinntekt Frakt, toll toll og og ekspedisjon ekspedisjon 2 Utgifter Utgifter Medlemskonrtingent til til seminar seminar 5 Annen kontorkostnad 216 Sekretærtjenester Sekretærtjenester 2 Adm. Av aga-midlar 2 2 Sum varekostnad 27 Sum Sum salgs-og varekostnad driftsinntekt 27 Næringsprisen 1 18 Honorar Honorar 1 1 Varekostnad Frakt, toll og ekspedisjon Kontingent 3 2 Utgifter til seminar Gave, fradragsberritiget 15 5 Styremøter/ andre møter 4 Sekretærtjenester Bank og kortgebyr 2 15 Sum varekostnad Sum driftskostnader Honorar Sum kostnader 18 1 Arbeiddsgiveravgift Arbeiddsgiveravgift Driftskostnader.og Driftskostnader.og av-og av-og Leie Leie lokale lokale 2 Programvare Programvare årlig årlig vedlikehold vedlikehold Regnskapshonnorar Regnskapshonnorar 1 1 Annen Annen fremmed fremmed tjeneste tjeneste Møte, Møte, kurs, kurs, oppdatering oppdatering o l 2 Annen Annen kontorkostnad kontorkostnad 2 Sekretærtjenester 2 Sum varekostnad 27 Honorar 1 Arbeiddsgiveravgift Driftskostnader.og av-og Leie lokale 2 Programvare årlig vedlikehold 25 Regnskapshonnorar 1 Annen fremmed tjeneste 7 2 Møte, kurs, oppdatering o l 2 Sum Annen driftskostnad Reklameannonser 3 Renteinntekter bankinnskudd 15 Arbeiddsgiveravgift Rentekostnad leverandørgjeld

4 Sak 4: Rekneskap 213 Dato fra-til: - Resultatregnskap Regnskapsår 213 for Periode 1-1 Finnøy Næringsforening Nr. Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 31 Salgs- og driftsinntekt AGA- midler fra Finnøy 1 cr 1 cr 1 cr 1 cr Kommune 31 Salgsinntekt handelsvarer, 1 cr 1 cr avgiftsfri 323 Medlemskontingent cr cr cr cr Salgs- og driftsinntekt cr cr cr cr Varekostnad. 455 Sekretærtjenester 2 85, , 2 85, , Varekostnad. 2 85, , 2 85, , 599 Godgjørelse til styremedlemmer 5331 Godtgjørelse til styremedlemmer 54 Arbeidsgiveravgift 3 286, , , , Driftskostn. og av- og 63 Leie lokale Regnskapshonorar 1 963, 12 9, 1 963, 12 9, 68 Kontorrekvisita 68,52 793,91 68,52 793, Møte, kurs, oppdatering o l 2 396, , , , Serverleige webside 721,5 344, 721,5 344, Driftskostn. og av- og Annen driftskostnad Salgs-, reklame- og repr.kostnad Reklameannonser Kontingent, fradragsberettiget Gave, fradragsberettiget Gave, ikke fradragsberettiget Bank- og kortgebyr Annen kostnad, fradragberettiget , , , , , , , 825, 3 216, 825, ,5 111,5 115,5 111, ,98 632,98 Annen driftskostnad , , , ,5 Driftskostnader ,5 9 69, ,5 9 69,6 851 Renteinntekt bankinnskudd 894, cr 84, cr 894, cr 84, cr 855 Renteinntekt kundefordringer 24 cr 24 cr 8155 Rentekostnad 137,93 137,93 leverandørgjeld 8176 urealisert tap ,5 cr ,5 cr Årsresultat 5 79, ,9 cr 5 79, ,9 cr Side: 1 SHF Finnøy Næringsforening (932) :35

5 195 SR-BANK , , , ,29 Eiendeler , , , ,21 25 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital ,6 cr ,6 cr ,6 cr ,6 cr 24 Leverandørgjeld 8 9,5 cr 1 554,25 cr 8 9,5 cr 1 554,25 cr Dato fra-til: - Balanse 26 Forskuddstrekk 14 cr 14 cr Regnskapsår: 213 for 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 3 986, cr 2 82 cr 3 986, cr 2 82 cr Periode: 1-1 Finnøy Næringsforening Side: Påøpt honorar 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 2961 Annen påløpt kostnad 6 cr Denne periode 6 cr Hittil Nr Kontonavn AGA-midler Regnskap , i år cr Regnskap , i fjor cr Budsjett Regnskap , i år cr Regnskap , i fjor cr Budsjett 2965 EIENDELER Porten til Ryfylke 37 cr 37 cr 37 cr 37 cr Investeringer FOU Fond i aksjer og andeler , cr , cr , cr , cr Urealisert Finnøy etter gevinst/tap Finnfast 21 79, , , , Kundefordringer Sentrumsplan Bilag SR-BANK mangler , , , , Egenkapital SR-BANK og gjeld ,56 561,29 cr ,31 265,29 cr ,56 561,29 cr ,31 265,29 cr Eiendeler , , , ,21 Beregnet resultat ,47 cr ,9 cr ,47 cr ,9 cr EGENKAPITAL OG GJELD 25 Sum Annen beregnet egenkapital egenkapital og gjeld ,3 88,6 cr ,21 88,6 cr ,3 88,6 cr ,21 88,6 cr 24 Leverandørgjeld 8 9,5 cr 1 554,25 cr 8 9,5 cr 1 554,25 cr 26 Forskuddstrekk 14 cr 14 cr 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 3 986, cr 2 82 cr 3 986, cr 2 82 cr 296 Påøpt honorar 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 2961 Annen påløpt kostnad 6 cr 6 cr 2964 AGA-midler , cr , cr , cr , cr 2965 Porten til Ryfylke 37 cr 37 cr 37 cr 37 cr 2966 FOU Fond , cr , cr , cr , cr 2967 Finnøy etter Finnfast 2968 Sentrumsplan 2998 Bilag mangler Egenkapital og gjeld 83 58,56 cr ,31 cr 83 58,56 cr ,31 cr Beregnet resultat ,47 cr ,9 cr ,47 cr ,9 cr Sum beregnet egenkapital og gjeld ,3 cr ,21 cr ,3 cr ,21 cr Merk at Årsoppgave Fond er ikke mottatt og dermed står det i balansen som i fjor. Urealisert gevinst/tap er ikke beregnet for 213. SHF Finnøy Næringsforening (932) :38 Sak 5: Sak om styrehonorar Styret legg frem sak om honorering av styrearbeid med følgjande satsar 1. Honorar til styreleiar aukast frå kr. 2,- til kr. 3,- 2. Nestleiar og styremedlem får ein godtgjering på kr. 1,- for kvart styremøte 3. Nestleiar og styremedlem får ein godtgjering på kr. 1,- får bruk av halv dag/ kr. 15,- for heil dag (over 3 timar). SHF Finnøy Næringsforening (932) :38

6 VEDTEKTER FOR FINNØY NÆRINGSFORENING 1. Namn Finnøy Næringsforening Finnøy Næringsforening er ein sjølvstendig organisasjon i Finnøy kommune 2. Føremål Finnøy Næringsforening har til føremål å vera kontaktorgan mellom næringsliv og myndighetar Finnøy Næringsforening skal styrke medlemmene sine felles faglege og sosiale interesser og virke for å fremje desse i samfunnet. 3. Medlemmer Som medlemmar kan opptakast bedrifter, foreningar, organisasjonar, institusjonar og einskildpersonar 4. Finansiering Finasieringa skjer ved kontingentar, kommunale og andre offentlege tilskot, private bidrag og honorar for spesielle oppdrag. 5. Signarturrett har styreleiar og nestleiar 6. Årsmøte Årsmøte vert halde innan utgangen av mars månad. Årsmelding, revidert rekneskap og budsjettforslag saman med innkalling og saksliste vert sendt medlemmane seinast ei veke før møtet. Årsmøtet skal velje ordstyrar. Det skal førast protokoll frå årsmøtet. 7. Saker til årsmøtet Saker ein ønskjer handsama av årsmøtet, må vera inkomne til styret innan 1. februar. Eit medlem kan ikkje avgje meir enn ei stemme. 8. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkallast av styret, eller når minst ¼ av medlemmene forlangar det. 9. Stemmerett Styret kan fatte vedtak når minst 3 styremedlemmer er tilstades. Vedtak blir avgjort ved alminneleg fleirtal. Leiar har dobbeltstemme ved likt stemmetal. 1. Styre og sekretariat Styret er samansette av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som vert velde av årsmøtet. Ved val av styremedlemmer bør det takast geografiske omsyn. Styret si funksjonstid er 2 år Styret har fullmakt til å engasjera sekretær, som får talerett. Sist endra i årsmøte 211 Årsmøtet skal handsame desse sakane: 1. Årsmelding A) Leiar (1år) 2. Rekneskap B) 2 medlem til styret (2 år), 3. Budsjett C) 2 varamedlem til styret (1 år), 4. Val av revisor D) Nestleiar for 1 år mellom styremedlemmene, 5. Val av styre E) 3. medlem av valkomité (3 år)

7 Val av leiar, nestleiar, styremedlem og representantar til valkomité Leiar: Siv H Flesjå: Gjenval 1 år Nestleiar: Reidar Roda: Ny, 1 år Styremedlem: Eva Bringeland: Ny 2 år Cathrine Selvåg: Ny 2 år, Frode Hesby attval 2 år Ikkje på val Geir Landsnes: 1 år att 1. vara: Tove Rosland 2. vara: Karl Andre Vignes 3 repr. til valkomiteen vert lagt fram i møte, 3 år Medlemsliste anno januar 214 Agromiljø Anker Gaard BB Elektro Bergsagel Bygg Bjerga Gartneri Coop Prix Finnøy Falkeid og sønner Finnøy Automatikkservice Finnøy Betong Finnøy Blomster Finnøy Bondelag Finnøy Buss Finnøy Bygg Finnøy Contracting Finnøy Elektro Finnøy Kommune Finnøy Maskinring Finnøy Motor Finnøy Næringshage Finnøy Næringspark Finnøy Olje Finnøy Rør Finnøy Taxi Østebø Finnøy Trelast Finnøy Økonomi Fogn Landhandel Fred i Columbia v/steinar Sola Gard Maskin Grieg Seafood Rogaland Haakon Fløgstad Robberstad Hage og Anlegg Hebnes Egg Helgøy Skyssbåt Hesby Auto Hesbynett Hidle Fjordfiske Hjelmeland Sparebank Idente design Impressario Innovasjon Ryfylke Joker Helgøysund Kai Petter Flesjå Kristian Sevheim Kristoffer Østhus Kåre Nordbø L. Rødne & Sønner Ladstein Bygg Ladstein Tomteselskap Landsnes bygg Lauvsnes Gartneri LHV-Tjenester Magnar Emil Eggebø Miljøbygg AS Naturlig skønnhet Anna Bozena Landa Norrøngard Norsk Filmtrykk Ole Jan Nåden Ombo Landhandel Reidar J Roda Reilstad Landbruk Rom for terapi Ryfylke Båtbyggeri Ryfylke Livsgnist Ryfylke Smak A/S Ryfylke Tomat Ryfylkekokken Rygjabø Vidergåande Skole Rørheim Transport Sigbjørn Sørdal Lindanger Sjernarøy Bygdeservice Sjølhjelp Finans A/S Skansen Gård Skartveit Handel Skjærsund Bygg Sparebanr 1 Sr Bank Steinnes VVS Sølvsmeden på Finnøy Talgje Anlegg Trond Spanne Utsyn Ungdomssenter Vestbø Gartneri Vik Regnskap Windoornet Øyposten Ådland Planteskule Proplan Kaihuset Ryfylke Rensefisk

8 212 Somma Ryfylke Næringshage Me vil også i år gi ut Sommar i Finnøy i samarb format som i fjor. Sidan oppstart av Finnøy Næringshage, no Ryfylke Næringshage, i april 27 har det Magasinet vil bli sendt ut til alle abonnentar av skjedd mykje nyskapingsaktivitet i vår kommune. Fleire nyetablerare på har flyplassen, fått rettleiing hotellresepsjonar i Stavanger, turi og oppfølging. I tillegg er Ryfylke Næringshage eit senter for styrking trur også me at av me etablert kan nå mykje folk med magasinet næringsliv. For tida jobbas det med å skape Rogalands senter for lokal småskala mat sentralt på Judaberg, i nært samarbeid med Rygjabø vidaregåande skule. Finnøy tek posisjon No vil me gi deg høve til å annonsere i dette ma i denne satsinga. 5 matidear med nasjonalt og internasjonalt potensiale er allereie tekne opp i matinkubatoren i Ipark. Inkubatoren er ei rugekasse for nye idear og gir fødselshjelp i utviklingsfasen deira. Vi er synlege og stolte over kva vi er i ferd med å få til. Prisliste på annonsene Alle bedrifter i vår kommune kan ha nytte av Ryfylke Næringshage. Finnøy Næringsforening er ein viktig samarbeidspartnar. Me vil jobba for å skapa møteplassar for felles Prisane drøftingar og utfordringar. gjeld for ferdig far 1 A5 B: 13mm. H:18mm. Me har følgjande tenester (også for medlemmer av næringsforeningen): ½ A5 B: 9mm. H:13mm. Leige av møterom med videokanon og anna utstyr (til små og større møter, ¼ A5 B: 6mm. H: 9mm. til konferanser i samarbeid med Rygjabø) Ferdig annonse må vera os Sentralbordfunksjon Kopiering Etablerarrettleiing for eksisterande og nye bedrifter Ta kontakt snarast mogleg med Oddvar V Rettleiing om ulike støtteordningar Tilrettelegging av kurs og kompetanse (kursarrangør) Arbeid med forretningsplanarbeid Produktutvikling og organisasjonsutvikling Rekneskap, skatt, løn, fakturering, budsjett, rådgjeving, analysar Med Helsing Trykksaker, skilt, bannere, bedriftsprofilering, nettstader, reklame, foto Kulturopplevingar med Ryfylke Livsgnist Elisabeth Hauge Nordbø Inkubator (nettverk og rugekasse for forretningsidear med vekstpotensiale) Ryfylke Næringshage Ulike landbrukstenester Ta kontakt på telefon E-post: tlf: /

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE KOMMUNESTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Biblioteket, Hagatunet 6 Møtetid: Kl. 16:30 18:45 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit (V) og Henrik Halleland (KRF frå

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin

INFOMØTE. for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin INFOMØTE for føresette og støttespelarar til privat Montessoriskule på Skodvin Ungdomshuset Dalheim 26. oktober 2010 Tema for møtet Arbeidsgruppa for privatskule på Skodvin legg fram: 1. Forslag til styringsform

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19 Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunnkontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane Vedtekter For NBF Sogn & Fjordane Vedteke og gjort gjeldande av krinsting den 28. april 2002. Endra kretsting 18. april 2004 1 INNHALD 2 Kapittel 1 Basisvedtekter 3 Verkeområde, 1-1 3 Organisering, formål

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS 04.06.2015 SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORVALTNINGSSTYRET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 26.02.2015 Møtestad: Formannskapssalen Finnøy rådhus Møtetid: Kl. 08:30 10:35 Møtet vart styrt av utvalsleiar Erling Eggebø Medlemene

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer