INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl på Utsyn Ungdomssenter. Saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl. 18.00 på Utsyn Ungdomssenter. Saksliste:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 214 Gründerprisen 213 gjekk til ENERGIMAT AS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FINNØY NÆRINGSFORENING Onsdag 5. mars kl. 18. på Utsyn Ungdomssenter Saksliste: 1) Godkjenning av innkalling og saksliste 2) Val av møteleiar, referent og to til å underskrive protokollen 3) Godkjenning av årsmelding 213 4) Godkjenning av rekneskap 213 5) Sak om styrehonorar 6) Godkjenning av budsjett 214 7) Val av styre 214. Rett etter årsmøte, kl vert det temamøte om kommuneplan-prosessane i Finnøy. Møtet er opent for alle. Vel møtt!

2 ÅRSMELDING 213 Styret har hatt 8 styremøter og handsama 43 saker. Styret har vore: Leiar: Siv H. Flesjå Nesteleiar: Lars Martin Hetland Styremedlemmar: Leif Arild Steen/ Frode Hesby, Reidar Roda Geir Landsnes 1. vara: Eva Bringeland Observatør: Sekretær: Saker styret har jobba med: Erling Eggebø/ Berit Hopland frå Finnøy kommune. Heidi Skifjell, Ryfylke Næringshage (kjøpt teneste) Gjennomføring av årsmøte 7. mars 213 Industri-gründaren av Aarebakke Group, Inge Brigt Aarbakke fortalte om verksemda si og hans gründerskap. 15 verksemder deltok på årsmøtet og ca 25 personar deltok på tema-møtet. Nyhetsbrev/ medlemmar Det har vore sendt ut 4 nyhetsbrev med aktuell informasjon til alle medlemsverksemdene som per talte 87 medlemmar. Kommuneplanen- strategisk næringsplan Styret har vore aktive i prosessen med å få på plass ein strategisk næringsplan i Finnøy og har i samband med rullering av samfunnsdelen laga eit eige notat som er sendt kommunen. Notatet inneheld 2-3 sider om: No-situasjon- Utfordringar- Framtidsbilete og hovudmål- Delmål og handlingsstrategiar. Samarbeidsmøter mellom Finnøy kommune og styret Det er nå etablert faste samarbeidsmøte mellom styret (leiar og nestleiar) og Finnøy kommune (Ordførar og kommunalsjef organisasjon og utvikling). Møta vert arrangert ca. annan kvar månad. Møta vil halde fram. 1 punkts «Saman for folk i Finnøy» Styret har jobba ut 1 punkt for kva styret legg vekt på i eit samarbeid mellom kommune og næringsliv. Dokumentet er teken opp i samarbeidsmøter mellom styret og kommunen. Styret vil jobbe vidare med saka. Breiband og mobildekning. Styret har jobba vidare for at næringslivet i Finnøy skal få god mobildekning. Netcom har vore samarbeidspartnarar og Netcom har nå skreve intensjonsavtalar med rundt 35 brukarar frå næringslivet i Finnøy. Netcom deltek i anbudsrunda som er utlyst av Finnøy kommune. Ny nettstad. Styret har jobba med ei ny og funksjonell nettstad for Finnøy Næringsforening. Temamøte 3. desember Styret arrangerte temamøte for medlemsbedriftene 3. desember med tema: kva vil kommunesamanslåing bety for næringslivet i Finnøy? Arne Bergsvåg fortalte om prosessane rundt samanslåinga av Ølen og Vindafjord og erfaringar frå denne samanslåinga. Politikarane i Finnøy var også invitert til møte. Det møtte mellom 2-25 deltakarar denne kvelden. Informasjonsmøte om sal av næringsareal på Ladstein Styret arrangerte saman med Finnøy kommune informasjonsmøte om sal av «Plata». Kompetansefond Styret har gitt tilskot til følgjande bedrifter i 213. Rom for terapi: kr. 1,- Talgje Anlegg. Kr. 4,- Prosjekt Næringsforeninga er medaktør og samarbeidspartnar i følgjande prosjekt/ satsingar: Læring i Næring/ Etablerardagen for ungdom Vital Rural Area- EU-prosjektet «Ut på tur i Finnøy»

3 Gründerprisen BUDSJETT 214 Gründerprisen blei for første gang delt ut i Finnøy (anna kvart år med gründerpris og næringspris). Gründerprisen blir delt ut til nystarta bedrifter i Finnøy. Gründerprisen 213 gjekk til Energimat AS v/mette Lund Larsen. Prisen var på kr. 2,- (kr. 1,- frå næringsforeninga og kr. 1,- frå Sparebank 1 SR-Bank) Prisen vart delt ut under årets tomatfestival, av Ordførar Gro Skartveit. Kontonavn AGA-støtte 213 Salgs- og driftsinntekt Kompetanse-og utdanningsfond: 2,- Næringsforeninga Medlemskonrtingent Tomatfestivalen Tufte 25,- Tomatfestivalen 16 Læring i Næring 2,- Næringsforeninga/ Adm. Av aga-midlar næringshagen 2 Ei Veke i Sjernarøyane 2,- Sjernarøy Sum salgs-og Vekst driftsinntekt 18 Administrasjon av aga-midler 1,- æringsforeninga Akvapark i Finnøy 5,- Blue Varekostnad Planet//Ryfylke Næringshage Livsstilsatsing Næringsliv 11,- Finnøy Frakt, Næringsforening toll og ekspedisjon 2 Reiselivsprosjekt 145,- Finnøy Utgifter kommune/ til seminar Ryfylke NH 5 Vekstdrive 2,- Ryfylke Næringshage/ næringslivet i F BUDSJETT Sum ,- Sum 33,- BUDSJETT 214 Kontonavn Kontonavn Salgs- Salgsog og driftsinntekt driftsinntekt Medlemskonrtingent Medlemskonrtingent Adm. Adm. Av Av aga-midlar aga-midlar 2 2 Sum Sum salgs-og salgs-og Kontonavn driftsinntekt driftsinntekt Varekostnad Varekostnad Frakt, Salgs- og driftsinntekt Frakt, toll toll og og ekspedisjon ekspedisjon 2 Utgifter Utgifter Medlemskonrtingent til til seminar seminar 5 Annen kontorkostnad 216 Sekretærtjenester Sekretærtjenester 2 Adm. Av aga-midlar 2 2 Sum varekostnad 27 Sum Sum salgs-og varekostnad driftsinntekt 27 Næringsprisen 1 18 Honorar Honorar 1 1 Varekostnad Frakt, toll og ekspedisjon Kontingent 3 2 Utgifter til seminar Gave, fradragsberritiget 15 5 Styremøter/ andre møter 4 Sekretærtjenester Bank og kortgebyr 2 15 Sum varekostnad Sum driftskostnader Honorar Sum kostnader 18 1 Arbeiddsgiveravgift Arbeiddsgiveravgift Driftskostnader.og Driftskostnader.og av-og av-og Leie Leie lokale lokale 2 Programvare Programvare årlig årlig vedlikehold vedlikehold Regnskapshonnorar Regnskapshonnorar 1 1 Annen Annen fremmed fremmed tjeneste tjeneste Møte, Møte, kurs, kurs, oppdatering oppdatering o l 2 Annen Annen kontorkostnad kontorkostnad 2 Sekretærtjenester 2 Sum varekostnad 27 Honorar 1 Arbeiddsgiveravgift Driftskostnader.og av-og Leie lokale 2 Programvare årlig vedlikehold 25 Regnskapshonnorar 1 Annen fremmed tjeneste 7 2 Møte, kurs, oppdatering o l 2 Sum Annen driftskostnad Reklameannonser 3 Renteinntekter bankinnskudd 15 Arbeiddsgiveravgift Rentekostnad leverandørgjeld

4 Sak 4: Rekneskap 213 Dato fra-til: - Resultatregnskap Regnskapsår 213 for Periode 1-1 Finnøy Næringsforening Nr. Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 31 Salgs- og driftsinntekt AGA- midler fra Finnøy 1 cr 1 cr 1 cr 1 cr Kommune 31 Salgsinntekt handelsvarer, 1 cr 1 cr avgiftsfri 323 Medlemskontingent cr cr cr cr Salgs- og driftsinntekt cr cr cr cr Varekostnad. 455 Sekretærtjenester 2 85, , 2 85, , Varekostnad. 2 85, , 2 85, , 599 Godgjørelse til styremedlemmer 5331 Godtgjørelse til styremedlemmer 54 Arbeidsgiveravgift 3 286, , , , Driftskostn. og av- og 63 Leie lokale Regnskapshonorar 1 963, 12 9, 1 963, 12 9, 68 Kontorrekvisita 68,52 793,91 68,52 793, Møte, kurs, oppdatering o l 2 396, , , , Serverleige webside 721,5 344, 721,5 344, Driftskostn. og av- og Annen driftskostnad Salgs-, reklame- og repr.kostnad Reklameannonser Kontingent, fradragsberettiget Gave, fradragsberettiget Gave, ikke fradragsberettiget Bank- og kortgebyr Annen kostnad, fradragberettiget , , , , , , , 825, 3 216, 825, ,5 111,5 115,5 111, ,98 632,98 Annen driftskostnad , , , ,5 Driftskostnader ,5 9 69, ,5 9 69,6 851 Renteinntekt bankinnskudd 894, cr 84, cr 894, cr 84, cr 855 Renteinntekt kundefordringer 24 cr 24 cr 8155 Rentekostnad 137,93 137,93 leverandørgjeld 8176 urealisert tap ,5 cr ,5 cr Årsresultat 5 79, ,9 cr 5 79, ,9 cr Side: 1 SHF Finnøy Næringsforening (932) :35

5 195 SR-BANK , , , ,29 Eiendeler , , , ,21 25 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital ,6 cr ,6 cr ,6 cr ,6 cr 24 Leverandørgjeld 8 9,5 cr 1 554,25 cr 8 9,5 cr 1 554,25 cr Dato fra-til: - Balanse 26 Forskuddstrekk 14 cr 14 cr Regnskapsår: 213 for 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 3 986, cr 2 82 cr 3 986, cr 2 82 cr Periode: 1-1 Finnøy Næringsforening Side: Påøpt honorar 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 2961 Annen påløpt kostnad 6 cr Denne periode 6 cr Hittil Nr Kontonavn AGA-midler Regnskap , i år cr Regnskap , i fjor cr Budsjett Regnskap , i år cr Regnskap , i fjor cr Budsjett 2965 EIENDELER Porten til Ryfylke 37 cr 37 cr 37 cr 37 cr Investeringer FOU Fond i aksjer og andeler , cr , cr , cr , cr Urealisert Finnøy etter gevinst/tap Finnfast 21 79, , , , Kundefordringer Sentrumsplan Bilag SR-BANK mangler , , , , Egenkapital SR-BANK og gjeld ,56 561,29 cr ,31 265,29 cr ,56 561,29 cr ,31 265,29 cr Eiendeler , , , ,21 Beregnet resultat ,47 cr ,9 cr ,47 cr ,9 cr EGENKAPITAL OG GJELD 25 Sum Annen beregnet egenkapital egenkapital og gjeld ,3 88,6 cr ,21 88,6 cr ,3 88,6 cr ,21 88,6 cr 24 Leverandørgjeld 8 9,5 cr 1 554,25 cr 8 9,5 cr 1 554,25 cr 26 Forskuddstrekk 14 cr 14 cr 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 3 986, cr 2 82 cr 3 986, cr 2 82 cr 296 Påøpt honorar 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 1 5 cr 2961 Annen påløpt kostnad 6 cr 6 cr 2964 AGA-midler , cr , cr , cr , cr 2965 Porten til Ryfylke 37 cr 37 cr 37 cr 37 cr 2966 FOU Fond , cr , cr , cr , cr 2967 Finnøy etter Finnfast 2968 Sentrumsplan 2998 Bilag mangler Egenkapital og gjeld 83 58,56 cr ,31 cr 83 58,56 cr ,31 cr Beregnet resultat ,47 cr ,9 cr ,47 cr ,9 cr Sum beregnet egenkapital og gjeld ,3 cr ,21 cr ,3 cr ,21 cr Merk at Årsoppgave Fond er ikke mottatt og dermed står det i balansen som i fjor. Urealisert gevinst/tap er ikke beregnet for 213. SHF Finnøy Næringsforening (932) :38 Sak 5: Sak om styrehonorar Styret legg frem sak om honorering av styrearbeid med følgjande satsar 1. Honorar til styreleiar aukast frå kr. 2,- til kr. 3,- 2. Nestleiar og styremedlem får ein godtgjering på kr. 1,- for kvart styremøte 3. Nestleiar og styremedlem får ein godtgjering på kr. 1,- får bruk av halv dag/ kr. 15,- for heil dag (over 3 timar). SHF Finnøy Næringsforening (932) :38

6 VEDTEKTER FOR FINNØY NÆRINGSFORENING 1. Namn Finnøy Næringsforening Finnøy Næringsforening er ein sjølvstendig organisasjon i Finnøy kommune 2. Føremål Finnøy Næringsforening har til føremål å vera kontaktorgan mellom næringsliv og myndighetar Finnøy Næringsforening skal styrke medlemmene sine felles faglege og sosiale interesser og virke for å fremje desse i samfunnet. 3. Medlemmer Som medlemmar kan opptakast bedrifter, foreningar, organisasjonar, institusjonar og einskildpersonar 4. Finansiering Finasieringa skjer ved kontingentar, kommunale og andre offentlege tilskot, private bidrag og honorar for spesielle oppdrag. 5. Signarturrett har styreleiar og nestleiar 6. Årsmøte Årsmøte vert halde innan utgangen av mars månad. Årsmelding, revidert rekneskap og budsjettforslag saman med innkalling og saksliste vert sendt medlemmane seinast ei veke før møtet. Årsmøtet skal velje ordstyrar. Det skal førast protokoll frå årsmøtet. 7. Saker til årsmøtet Saker ein ønskjer handsama av årsmøtet, må vera inkomne til styret innan 1. februar. Eit medlem kan ikkje avgje meir enn ei stemme. 8. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte kan innkallast av styret, eller når minst ¼ av medlemmene forlangar det. 9. Stemmerett Styret kan fatte vedtak når minst 3 styremedlemmer er tilstades. Vedtak blir avgjort ved alminneleg fleirtal. Leiar har dobbeltstemme ved likt stemmetal. 1. Styre og sekretariat Styret er samansette av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som vert velde av årsmøtet. Ved val av styremedlemmer bør det takast geografiske omsyn. Styret si funksjonstid er 2 år Styret har fullmakt til å engasjera sekretær, som får talerett. Sist endra i årsmøte 211 Årsmøtet skal handsame desse sakane: 1. Årsmelding A) Leiar (1år) 2. Rekneskap B) 2 medlem til styret (2 år), 3. Budsjett C) 2 varamedlem til styret (1 år), 4. Val av revisor D) Nestleiar for 1 år mellom styremedlemmene, 5. Val av styre E) 3. medlem av valkomité (3 år)

7 Val av leiar, nestleiar, styremedlem og representantar til valkomité Leiar: Siv H Flesjå: Gjenval 1 år Nestleiar: Reidar Roda: Ny, 1 år Styremedlem: Eva Bringeland: Ny 2 år Cathrine Selvåg: Ny 2 år, Frode Hesby attval 2 år Ikkje på val Geir Landsnes: 1 år att 1. vara: Tove Rosland 2. vara: Karl Andre Vignes 3 repr. til valkomiteen vert lagt fram i møte, 3 år Medlemsliste anno januar 214 Agromiljø Anker Gaard BB Elektro Bergsagel Bygg Bjerga Gartneri Coop Prix Finnøy Falkeid og sønner Finnøy Automatikkservice Finnøy Betong Finnøy Blomster Finnøy Bondelag Finnøy Buss Finnøy Bygg Finnøy Contracting Finnøy Elektro Finnøy Kommune Finnøy Maskinring Finnøy Motor Finnøy Næringshage Finnøy Næringspark Finnøy Olje Finnøy Rør Finnøy Taxi Østebø Finnøy Trelast Finnøy Økonomi Fogn Landhandel Fred i Columbia v/steinar Sola Gard Maskin Grieg Seafood Rogaland Haakon Fløgstad Robberstad Hage og Anlegg Hebnes Egg Helgøy Skyssbåt Hesby Auto Hesbynett Hidle Fjordfiske Hjelmeland Sparebank Idente design Impressario Innovasjon Ryfylke Joker Helgøysund Kai Petter Flesjå Kristian Sevheim Kristoffer Østhus Kåre Nordbø L. Rødne & Sønner Ladstein Bygg Ladstein Tomteselskap Landsnes bygg Lauvsnes Gartneri LHV-Tjenester Magnar Emil Eggebø Miljøbygg AS Naturlig skønnhet Anna Bozena Landa Norrøngard Norsk Filmtrykk Ole Jan Nåden Ombo Landhandel Reidar J Roda Reilstad Landbruk Rom for terapi Ryfylke Båtbyggeri Ryfylke Livsgnist Ryfylke Smak A/S Ryfylke Tomat Ryfylkekokken Rygjabø Vidergåande Skole Rørheim Transport Sigbjørn Sørdal Lindanger Sjernarøy Bygdeservice Sjølhjelp Finans A/S Skansen Gård Skartveit Handel Skjærsund Bygg Sparebanr 1 Sr Bank Steinnes VVS Sølvsmeden på Finnøy Talgje Anlegg Trond Spanne Utsyn Ungdomssenter Vestbø Gartneri Vik Regnskap Windoornet Øyposten Ådland Planteskule Proplan Kaihuset Ryfylke Rensefisk

8 212 Somma Ryfylke Næringshage Me vil også i år gi ut Sommar i Finnøy i samarb format som i fjor. Sidan oppstart av Finnøy Næringshage, no Ryfylke Næringshage, i april 27 har det Magasinet vil bli sendt ut til alle abonnentar av skjedd mykje nyskapingsaktivitet i vår kommune. Fleire nyetablerare på har flyplassen, fått rettleiing hotellresepsjonar i Stavanger, turi og oppfølging. I tillegg er Ryfylke Næringshage eit senter for styrking trur også me at av me etablert kan nå mykje folk med magasinet næringsliv. For tida jobbas det med å skape Rogalands senter for lokal småskala mat sentralt på Judaberg, i nært samarbeid med Rygjabø vidaregåande skule. Finnøy tek posisjon No vil me gi deg høve til å annonsere i dette ma i denne satsinga. 5 matidear med nasjonalt og internasjonalt potensiale er allereie tekne opp i matinkubatoren i Ipark. Inkubatoren er ei rugekasse for nye idear og gir fødselshjelp i utviklingsfasen deira. Vi er synlege og stolte over kva vi er i ferd med å få til. Prisliste på annonsene Alle bedrifter i vår kommune kan ha nytte av Ryfylke Næringshage. Finnøy Næringsforening er ein viktig samarbeidspartnar. Me vil jobba for å skapa møteplassar for felles Prisane drøftingar og utfordringar. gjeld for ferdig far 1 A5 B: 13mm. H:18mm. Me har følgjande tenester (også for medlemmer av næringsforeningen): ½ A5 B: 9mm. H:13mm. Leige av møterom med videokanon og anna utstyr (til små og større møter, ¼ A5 B: 6mm. H: 9mm. til konferanser i samarbeid med Rygjabø) Ferdig annonse må vera os Sentralbordfunksjon Kopiering Etablerarrettleiing for eksisterande og nye bedrifter Ta kontakt snarast mogleg med Oddvar V Rettleiing om ulike støtteordningar Tilrettelegging av kurs og kompetanse (kursarrangør) Arbeid med forretningsplanarbeid Produktutvikling og organisasjonsutvikling Rekneskap, skatt, løn, fakturering, budsjett, rådgjeving, analysar Med Helsing Trykksaker, skilt, bannere, bedriftsprofilering, nettstader, reklame, foto Kulturopplevingar med Ryfylke Livsgnist Elisabeth Hauge Nordbø Inkubator (nettverk og rugekasse for forretningsidear med vekstpotensiale) Ryfylke Næringshage Ulike landbrukstenester Ta kontakt på telefon E-post: tlf: /

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

takk til våre sponsorar som gjer det mogleg og arrangera Tomatfestivalen! Gjødsel Gjødsel KAMPANJE

takk til våre sponsorar som gjer det mogleg og arrangera Tomatfestivalen! Gjødsel Gjødsel KAMPANJE Design: Øyposten 21.-22.-23. august Foto: Oddrun Merete R. Handeland Avfotografert: Sebastian Gabrielsen ender «Kloke h tar grep» Ørelunden - Unike tomter i sjøkanten Vel møtt til 5 ledige tomter ved båthavn

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap. 57. driftsår

Årsmelding og rekneskap. 57. driftsår Årsmelding og rekneskap 2012 57. driftsår 1 Innkalling til årsmøte i Klepp Rekneskapslag SA Bryne Kro & Hotell Tirsdag 26. februar 2013 kl. 1900 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2.

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00

Årsmelding 2012. Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00 Årsmelding 2012 Årsmøte Eikefjord Grendalag søndag 7. april 2013 kl.18.00 1 e i k e fj o r d g r e n da l ag å r s mel d ing 2010 Årsmelding Eikefjord Grendalag 2012 Eikefjord Grendalag har hatt 13 styremøte

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer