Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Rapport 26/2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune 1 Januar 2008

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Formålet med forvaltningsrevisjon er i følge kommunelovens 77, nr 4: Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Prosjektarbeidet er utført i perioden oktober 2007-januar 2008 av Ole Kristian Rogndokken. Vi vil takke fagenhet Samferdsel, Kjørekontoret Innlandet og Sykehuset Innlandet for godt samarbeid under datainnsamlingen. Lillehammer Ole Kristian Rogndokken Daglig leder 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL REVIDERT ENHET PROBLEMSTILLINGER KRITERIEGRUNNLAGET METODE OG GJENNOMFØRING METODISK OPPLEGG INNSAMLING AV DATA GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING KRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING KRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER RÅDMANNENS UTTALELSE VEDLEGG ) Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr ) Notat nr 1 fra advokat Andreas Wahl ) Notat nr 2 fra advokat Andreas Wahl ) Brev fra Sykehuset Innlandet HF ) Notat nr 3 fra advokat Andreas Wahl ) Brev fra advokat Arne B. Krokeide

4 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet i sitt møte en henvendelse fra fylkesrådmannen vedr. anbudskonkurransen om offentlig betalt transport i Vestre Toten kommune. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere anbudsprosessen og oppfølgingen av kontrakten med transportør. Anbudsprosessen er vurdert fra utlysing til inngåelse av kontrakt. Som ett ledd i datainnsamlingen har vi også hatt møte med Oppland Taxiforbund. Vi har i vår gjennomgang funnet at prosedyren for utlysing har vært fulgt. Imidlertid oppfylte ingen av tilbyderne kvalifikasjonskravene til leverandørene. Etter vår vurdering burde derfor konkurransen vært avbrutt. Det har etter vår vurdering vært tett oppfølging av kapasiteten til valgt leverandør, Solør Turbuss AS, dette resulterte blant annet i en skriftlig klage til leverandøren. Solør Turbuss AS har benyttet seg av underleverandør ved levering av tjenesten. Det er åpnet for dette i kontrakten og bruken av underleverandør er godkjent av partene i Offentlig betalt transport. Solør Turbuss AS har overdratt kontrakten til Gjøvik Taxi ANS. Etter vår vurdering er slik overdragelse ikke i samsvar med anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Dette er å betrakte som en ny anskaffelse og skal i hht anskaffelsesregelverket skje etter ny utlysing. 4

5 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet i sitt møte en henvendelse fra fylkesrådmannen vedr. anbudskonkurransen om offentlig betalt transport i Vestre Toten kommune. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget gir Innlandet Revisjon i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Oppland fylkeskommune som det framgår i brev fra fylkesrådmannen av Norges Taxiforbund har kontaktet kontrollutvalget og ønsker å gi opplysninger og innspill til saken, noe som forutsettes fulgt opp av revisjonen under gjennomføringen av oppdraget. 2. Undersøkelsen igangsettes umiddelbart. Det tas sikte på at endelig rapport legges fram på kontrollutvalgets møte den 6. november REVIDERT ENHET Anbudsprosessen for offentlig betalt transport er gjennomført i fellesskap av aktørene Oppland fylkeskommune, Sykehuset Innlandet HF og Hedmark fylkeskommune. Konkurransen er gjennomført for oppdrag i både Oppland og Hedmark. I den konkrete saken knyttet til oppdrag i Vestre Toten kommune, har konkurransen blitt gjennomført av Oppland fylkeskommune, v/fagenhet samferdsel og Sykehuset Innlandet HF, der sistnevnte har vært forretningsførende for anbudskonkurransen. Oppfølging av kontraktsforholdet har blitt gjennomført av Kjørekontoret Innlandet (KKI) KKI er et avtalebasert samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Hedmark Trafikk og Sykehuset Innlandet HF. KKI er ikke et eget rettssubjekt. Oppdragsgiverne er ansvarlige og utøver all myndighet innen egen trafikkområder, herunder også innen sine respektive kontrakter. I forbindelse med denne konkrete anbudskonkurransen har KKI bistått i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget bl.a. gjennom utarbeidelse av all statistikk og med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Kontrollutvalget for Oppland fylkeskommune har ingen rolle overfor andre aktører enn Oppland fylkeskommune, vår gjennomgang er derfor kun rettet mot forhold som sorterer derunder. 5

6 1.3 PROBLEMSTILLINGER Problemstillingene er hentet fra fylkesrådmannens henvendelse til kontrollutvalget. 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? 4) Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. Problemstilling 4 har blitt spesifisert underveis i prosjektet. Spesifiseringen er avklart med kontrollutvalgets sekretariat. 1.4 KRITERIEGRUNNLAGET Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, fylkeskommunale vedtak, faglige standarder m.m. som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som fylkeskommunens praksis kan måles mot. For problemstilling 1 er revisjonskriteriene hentet fra Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har spesielt lagt vekt på prosedyrekrav til gjennomføringen av konkurransen, jf forskriftens Kap 2 - om forskriftens anvendelsesområde Kap 3 - alminnelige regler Kap 14 - valg av anskaffelsesprosdyre Kap 17 grunnlaget for konkurransen Kap 20 gjennomføring av konkurransen Kap 21 forhandlinger, avklaringer klargjøringer mv Kap 22 avslutning av konkurransen Kriteriene knyttet til problemstilling 2, interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune, har vi hentet fra fylkeskommunens internett. Dette dreier seg om internt prosedyreverktøy som anskaffelsesplan, bruk av ulike skjema og behandling av ikke antatte tilbud. I tillegg har vi vært i kontakt med fylkeskommunens innkjøpsansvarlige 6

7 Vurderingen av problemstilling 3 er gjennomført i forhold til ovenstående kriterier I problemstilling 4 har vi tatt utgangspunkt i avtalen mellom partene. Vi har spesielt sett på forhold knyttet til leveringsevne og bruk av underleverandør. 7

8 2. METODE OG GJENNOMFØRING 2.1 METODISK OPPLEGG Undersøkelsen er gjennomført ved å vurdere de konkrete spørsmålene opp mot lov og forskrift. I denne sammenheng har vi benyttet oss av to eksterne advokater. Vurderingen av kontraktsoppfølgingen er gjennomført ved vurderingen av avtalens innhold, innhenting av oppfølgingsrapporter og intervju med ansvarlig for oppfølgingen. 2.2 INNSAMLING AV DATA Innsamling av data er gjennomført ved samtaler og møter med ansatte i Sykehuset Innlandet HF, fagenhet for samferdsel i Oppland fylkeskommune og Kjørekontoret Innlandet. I tillegg har vi fått tilgang på dokumentene i tilknytning til saken. Etter særskilt pålegg fra kontrollutvalget om å følge opp forholdet til Norges Taxiforbund, har vi også hatt eget møte med Oppland Taxiforbund. Innsamlet materiell gir god innsikt i gjennomføringen av anbudskonkurransen og det som har skjedd rundt skifte av leverandør. Vi har også hatt tilgang til avviksregistreringen for oppdraget. Imidlertid foreligger det ingen samlet statistikk for hele oppdragsmengden og avviksprosenter. Innsamlet data gir etter vår mening godt grunnlag til å vurdere prosessen knyttet til anbudskonkurransen og det formelle rundt oppfølgingen av kontrakten. 2.3 GJENNOMFØRING Til å vurdere selve anbudskonkurransen har vi hentet bistand fra adv. Andreas Wahl, partner i Bull & Co Advokatfirma AS. Andreas Wahl er medlem av klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Til å vurdere de juridiske sidene ved kontraktsoppfølgingen har vi hentet bistand fra adv. Arne B. Krokeide (Advokatfirma Krokeide og Lohne). 8

9 3. PROBLEMSTILLING 1-3 Vi finner at problemstillingene 1-3 henger nøye sammen, og vi har derfor valgt å vurdere disse samlet. 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? 3.1 KRITERIER Som nevnt i kapittel 1.4 er revisjonskriteriene knyttet til første problemstilling hentet fra Lov om offentlige anskaffelser LOV nr.69 Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr.616 Internt prosedyreverktøy for OFK Lov om offentlig anskaffelser 5. stiller noen grunnleggende krav for offentlige anskaffelser. Det heter: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. I det videre har vi lagt spesiell vekt på prosedyrekrav til gjennomføringen av konkurransen. 9

10 Forskriftens virkeområde er bl.a. statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter (jf forskriftens 1-2), og skal anvendes på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider (jf forskriftens 1-3). I dette konkrete tilfellet gjelder det transporttjenester, noe som faller innenfor forskriftens område. Kjøp av denne transporttjenesten kommer inn under forskriftens del III, som gjelder anskaffelser over EØS-regelverkets terskelverdier (1,7 mill. kr), der hovedregelen er åpen konkurranse eller begrenset anbudskonkurranse (jf forskriften 14-1). Åpen anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Begrenset anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Anskaffelser utover EØS terkselverdien medfører at det er krav om kunngjøring i DOFFIN, den norske offisielle databasen for offentlige innkjøp, og TED-databasen, som er den offisielle EU-kanalen for kunngjøring av offentlige innkjøp. Minimumsfrister ved åpen og begrenset konkurranse er fastsatt i forskriften hhv 19-1 og 19-2 der det heter: (1) Ved åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. Ved fastsettelsen av fristen skal det spesielt tas hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar å utarbeide tilbud. (2) Tilbudsfristen i første ledd skal forlenges forholdsmessig dersom: a. konkurransegrunnlaget, tilleggsdokumenter eller tilleggsopplysninger er for omfattende til at de kan fremskaffes innen fristene i femte og sjette ledd, b. det foretas rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget som nevnt i 17-2 (rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget), c. tilbud bare kan utarbeides etter en befaring, eller d. tilbud bare kan utarbeides etter en gjennomgang på stedet av tilleggsdokumentene til konkurransegrunnlaget. (3) Tilbudsfristen i første ledd kan forkortes dersom oppdragsgiver har publisert en veiledende kunngjøring i samsvar med 18-2 (veiledende kunngjøring) minst 45 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen, og den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplysningene som fremgår av kunngjøringsskjema for veiledende kunngjøringer, i den utstrekning disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet. Fristen skal være tilstrekkelig lang til at interesserte leverandører kan levere tilbud, og bør generelt være minst 10

11 29 dager. Under ingen omstendigheter må tilbudsfristen settes kortere enn 22 dager fra datoen for avsendelse av kunngjøringen. (4) Tilbudsfristen i første ledd kan forkortes med fem dager dersom det fra tidspunktet for kunngjøringen gis fri, direkte og full elektronisk adgang til konkurransegrunnlaget og ethvert supplerende dokument. Det skal angis i kunngjøringen på hvilken internettadresse denne dokumentasjonen er tilgjengelig. (5) Konkurransegrunnlaget skal sendes leverandøren senest seks dager etter at forespørsel om å delta er mottatt. (6) Forutsatt at forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal tilleggsinformasjonen leveres senest seks dager før tilbudsfristens utløp Minimumsfrister ved begrenset anbudskonkurranse (1) Fristen for mottak av forespørsler om å delta skal være minst 30 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. (2) Fristen for mottak av tilbud fra de som er kvalifisert og utvalgt til å delta i konkurransen skal være minst 40 dager regnet fra den dag den skriftlige invitasjonen og konkurransegrunnlaget ble sendt fra oppdragsgiver. (3) Tilbudsfristen i annet ledd skal forlenges forholdsmessig dersom: a. det foretas rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget som nevnt i 17-2 (rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget), b. tilbud bare kan utarbeides etter en befaring, eller c. tilbud bare kan utarbeides etter en gjennomgang på stedet av tilleggsdokumentene til konkurransegrunnlaget. (4) Tilbudsfristen i annet ledd kan forkortes til 29 dager dersom oppdragsgiver har publisert en veiledende kunngjøring i samsvar med 18-2 (veiledende kunngjøring) minst 45 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen og den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplysningene som fremgår av kunngjøringsskjema for veiledende kunngjøringer, i den utstrekning disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet. (5) Tilbudsfristen i annet ledd kan forkortes med fem dager dersom det fra tidspunktet for kunngjøringen gis fri, direkte og full elektronisk adgang til konkurransegrunnlaget og ethvert supplerende dokument. Det skal angis i kunngjøringen på hvilken internettadresse denne dokumentasjonen er tilgjengelig. (6) Konkurransegrunnlaget og invitasjon til å sende inn tilbud skal sendes skriftlig og samtidig til de utvalgte leverandørene. (7) Forutsatt at forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget. Forbud mot forhandlinger ved anbudskonkurranse. 11

12 Ved åpen og begrenset konkurranse er det forbud mot forhandlinger. Dette er regulert av forskriften 21-1 der det heter: Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser (1) Ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. (2) Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene: a. oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter og ufullstendigheter i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og ufullstendighetene er slike at tilbudene skal avvises i henhold til (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet), b. når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller c. dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har fremsatt. (3) Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet). Tilbudsåpning For å sikre at alle tilbydere blir behandlet riktig er det stilt konkrete krav til prosedyren knyttet til mottak av og åpning av tilbudene. Dette er regulert i forskriften 20-6 og Registrering av innkomne tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt Tilbudsåpning (1) Rettidig levert tilbud skal åpnes på det tidspunkt og det sted som er angitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. (2) Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver. Interne prosedyrekrav Oppland fylkeskommune har i sine anskaffelsesprosedyrer utformet skjema for godkjenning av anskaffelsesplan og for åpning av innkomne tilbud. Disse følger kravene i forskriften for offentlige anskaffelser. 12

13 Avvisning av leverandører I tillegg til å stille krav til den som gjennomfører konkurransen (oppdragsgiver) er det også stilt krav til tilbyderen. Dersom leverandøren ikke oppfyller vilkår angitt i forskriften skal tilbudet avvises. Nedenfor er gjengitt del av forksriften 20. Hele paragrafen er tatt inn som vedlegg til denne rapporten Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), b. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med (skatteattest), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), c. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med (HMS-egenerklæring), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), d. har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 16 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller f. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). Valg av tilbud/leverandør Ved gjennomføring av en anbudskonkurranse er det også stilt krav til hvordan valg av leverandør skal foretas, se forskrift 22-2, og til prosedyre for meddelelse av valgt leverandør til konkurransedeltakerne, jf forskriften Kriterier for valg av tilbud (1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. (2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, 13

14 miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag. (3) Der det etter oppdragsgivers mening av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først Meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt (1) Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt eller som er valgt som leverandør til rammeavtalen skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller rammeavtale inngås. Med kontrakt eller rammeavtale inngås menes tidspunktet for signering av kontrakt eller rammeavtale av begge parter. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle deltakerne. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget i samsvar med (oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og skal angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. (2) Dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om å tildele kontrakt ikke er i samsvar med 22-2 (kriterier for valg av tilbud) kan beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått. 3.2 DATA Som nevnt ovenfor har anbudskonkurransen blitt håndtert av Sykehuset Innlandet HF, på vegne av partene i OBT-samarbeidet. Vi har innhentet kunngjøringstekst, konkurransegrunnlag, innleverte tilbud for oppdraget i Vestre Toten kommune i tillegg til korrespondanse mellom tilbydere og oppdragsgiver. Vi har funnet kunngjøringen i TED databasen, og utlysingen i DOFFIN, publiseringsdato Tilbudsåpning er satt til Denne fristen er siden endret til kl (Endringsmelding nr 1). Konkurransen er felles for oppdrag i en rekke kommuner og konkurransegrunnlaget er sendt ut til 21 leverandører. Krav til leverandører. I kunngjøringen på DOFFIN er det oppgitt følgende kvalifikasjonskrav til leverandørene: * innlevering av firmaattest * Krav til framleggelse av skatteattest for merverdiavgift * Krav til framleggelse av skatteattest for skatt * Krav til framleggelse av egenerklæring i samsvar forskriftens vedlegg 2 om HMS I konkurransegrunnlaget er det i tillegg angitt følgende i pkt 14

15 5.2 Regnskap Foretakets godkjente årsregnskap for 2006 inklusive revisors kommentarer skal legges ved tilbudet. Krav til soliditet er en egenkapital som ikke er negativ. Tildelingskriterer Av kunngjøringsteksten i DOFFIN går det fram at kriteriet for tildeling vil være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Av konkurransegrunnlaget går følgende tildelingskriterier fram: 15

16 Det var to tilbydere på oppdraget i Vestre Toten kommune, Raufoss Taxi ANS og Solør Turbuss AS. Ved innlevering av tilbudet manglet Solør Turbuss AS firmaattest og fullstendig regnskap for 2005 med revisors kommentarer. Dette er imidlertid levert senere. Av regnskapene for 2006 går det fram at verken Raufoss Turbuss ANS eller Solør Turbuss hadde positiv egenkapital. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER I vurderingen av om regelverket for offentlige anskaffelser er fulgt, har vi som nevnt ovenfor valgt å innhente juridisk bistand fra advokat Wahl i Bull & Co Advokatfirma AS. Om konkurransen Kunngjøringsteksten i Doffin har ikke opplyst om alle vilkårene i kvalifikasjonskravene og innholdet i dem. Imidlertid framkommer dette i konkurransegrunnlaget. Basert på mottatt adresseliste har konkurransegrunnlaget blitt sendt til flere enn de som har sendt inn tilbud, og denne forskjellen antas ikke å ha hatt noen effekt på konkurransen. I konkurransegrunnlaget pkt 5.2 framkommer følgende kvalifikasjonskrav: Foretakets godkjente årsregnskap for 2006 inklusive revisors kommentarer skal legges ved tilbudet. Kravet til soliditet er en egenkapital som ikke er negativ. For oppdraget i Vestre Toten kommune ble det levert inn to tilbud, ett fra Raufoss Taxi ANS og ett fra Solør Turbuss AS. Av tilbudspapirene framgår det at Raufoss Taxi ANS hadde negativ egenkapital, kr , per Ved fristens utløp hadde ikke Solør Turbuss AS oversendt et fullstendig årsregnskapet for 2006, og det var derfor ikke mulig å fastslå hvor stor egenkapitalen var per I brev av opplyser imidlertid Solør Turbuss AS at selskapet per hadde negativ egenkapital på kr I brevet blir det opplyst at selskapet ville selge en buss samt få tilført egenkapital fra eierne slik at kravet til egenkapital ville bli oppfylt innen I mottatt anskaffelsesprotokoll er ikke forholdet til negativ egenkapital nevnt. Ingen av tilbudene ble avvist. Solør Turbuss AS oversendte regnskap per der egenkapitalen er positiv med kr Revisor Framås Revisjon AS bekrefter at egenkapitalen er positiv. Spørsmålet om behandlingen av egenkapitalkravet er forelagt advokat Andreas C.Wahl til vurdering, og han uttaler følgende (vedlegg 2): Da den eneste dokumentasjonen som er etterspurt er årsregnskapet for 2006, er det etter vår vurdering ikke tvilsomt at det var egenkapitalen pr som etter konkurransegrunnlaget skulle legges til grunn for vurderingen av egenkapitalen. Basert på fremlagte dokumentasjon oppfylte verken Raufoss Taxi AS eller Solør Turbuss AS dette kravet. 16

17 Neste spørsmål er hvilke konsekvenser den manglende oppfyllelse av kravet til egenkapital skulle ha. Utgangspunktet for vurderingen er at etter tilbudsfristens utløp er endringer i konkurransegrunnlaget i prinsippet utelukket, jf uttalelse fra KOFA 2004/256. Endringen var således prinsipielt i strid med anskaffelsesforskriften. Problemstillingen er i neste omgang om feilen kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Raufoss Taxi AS leverte tilbud for Vestre Toten, mens Solør Turbuss AS leverte tilbud for Vestre Toten, Østre Toten og Eidskog. For Vestre Toten kommune ble det ikke inngitt tilbud fra andre. For Østre Toten kommune og Eidskog kommune har vi ikke opplysninger om det ble inngitt flere tilbud. I tillegg til de inngitte tilbud var det imidlertid flere leverandører som fikk utlevert konkurransegrunnlaget, men som ikke innleverte tilbud. Dette innebærer at det kan ha vært potensielle tilbydere som lot være å innlevere tilbud fordi de ikke oppfylte kravet til egenkapital. Sett hen til at ingen av de to som innleverte tilbud oppfylte kravet, fremstår det ikke som usannsynlig at det kan ha vært andre potensielle tilbydere som lot være å innlevere tilbud fordi de ikke oppfylte kravet til egenkapital. Dette innebærer at fravikelsen av dette kravet kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Konsekvensen av dette er at konkurransen skulle vært avlyst og kunngjort på nytt da ingen annen fremgangsmåte ville kunne reparert feilen. Da det kun forelå tilbud fra Raufoss Taxi AS og Solør Turbuss AS for Vestre Toten kommune, er det på det foreliggende grunnlag ingen som vil kunne kreve erstatning for den negative eller positive kontraktsinteresse på grunnlag av feilen. Det er ingen dokumentasjon av kommunikasjonen med Raufoss Taxi AS vedrørende manglende oppfyllelse av egenkapitalkravet. Vi har således ikke noe selvstendig grunnlag for å vurdere om tilbudet fra Raufoss Taxi AS ble behandlet korrekt. Da tilbudet uansett var vurdert som dårligere enn tilbudet fra Solør Turbuss AS, er det imidlertid usannsynlig at dette kan ha påvirket utfallet av konkurransen, Raufoss Taxi AS har således ikke grunnlag for å kreve erstatning basert på den mottatte dokumentasjon. I sitt brev datert kommenterer advokat Wahl også vurdert føringen av anskaffelsesprotokollen. Som vedlegg til fylkesrådmannens høringssvar på utkast til rapport har vi imidlertid mottatt ytterligere informasjon, noe som medfører at merknaden om anskaffelsesprotokollen frafalles. Jf for øvrig fylkesrådmannens svar i kap 6. Uttalelsene fra advokat Wahl dekker problemstilling 1og 2, samt at han når det gjelder problemstilling 1 også sier noe av hva som burde vært konsekvensen av manglene ved tilbudene og hvilke erstatningsrettslige konsekvenser dette etter hans mening har. 17

18 4. PROBLEMSTILLING 4 Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. 4.1 KRITERIER I oppfølgingen av kontrakten har vi lagt vekt på leveringsevnen. Dvs. hvordan er forholdet til leverandørens kapasitet fulgt opp. Utgangspunktet for oppfølgingen er i hovedsak kontrakten mellom OBT og Solør Turbuss AS. Imidlertid setter konkurransegrunnlaget del C en del krav som transportøren skal oppfylle. Vi har derfor valgt å se hvordan disse forholdene er fulgt opp fra OBT i den inngåtte kontrakten og i praksis. Konkurransegrunnlaget del C, kap 13.1 stiller noen Grunnleggende krav før oppstart av transport dette gjelder: 18

19 Rammeavtalen Området for den inngåtte rammeavtalen mellom OBT og Solør Turbuss AS framgår av avtalens forside. Av denne framgår det at den dekker pasienttransport, skoletransport, TTtransport og sevice-/bestillingsruter. Ut over dette sier ikke rammeavtalen noe spesifikt om hva som skal leveres eller noe om krav til bilparken. Solør Turbuss AS har benyttet underleverandør til oppdraget i Vestre Toten. Retten til å benytte underleverandør er hjemlet i rammeavtalens Art. 10, der det står: 19

20 I brev til Sykehuset Innlandet HF varsler Solør Turbuss om at de ønsker å overdra sin kontrakt til Gjøvik Taxi ANS. Brevet er formulert som en forespørsel. Sykehuset Innlandet HF har i brev datert akseptert overdragelsen under forutsetning av at vilkårene blir de samme. Rammeavtalen har åpnet for en slik mulighet i Art 11, der det står følgende: I Forskrift for offentlige anskaffelser (FOR nr.402/2006) 15-1 (3) lyder Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen, og uten at det gjøres vesentlige endringer i de opprinnelige avtalevilkårene. Spørsmålet om åpningen for overdragelse av rammeavtalen er i strid med forskriften om offentlig anskaffelser drøftes i kap DATA Rammeavtalen med Solør Turbuss AS ble undertegnet I brev datert trekker Solør Turbuss AS sitt tilbud for Østre og Vestre Toten med henvisning til rammeavtalen art. 20

21 12.1 Force Majeure. Den nærmere begrunnelsen er at selskapet ikke har fått rekruttert et tilstrekkelig antall sjåfører, og at de ikke har fått anskaffet tilstrekkelig antall minibusser. Av referat fra møte mellom OBT og Solør Turbuss AS går det fram at OBT ikke aksepterer oppsigelsen fra Solør Turbuss AS, og at Solør Turbuss AS vil kunne bli erstatningspliktig for eventuelle merkostnader som skifte av transportør vil medføre. Partene ble enige om at Solør Turbuss AS trekker sin oppsigelse for Vestre Toten og at OBT aksepterte oppsigelsen for kjøring i Østre Toten. Vi har mottatt referat fra flere møter og telefonmøter mellom partene, bl.a og Av referatene går det fram hvor mange biler og sjåfører som er klare på det aktuelle tidspunktet. I referatet fra møtet går det fram at en gjennomgang av vognløp på skoleskyss tilsier et høyere antall biler enn tidligere antatt. Solør Turbuss AS har på dette tidspunkt klare seks biler samt reservebil. Etter de nye opplysningene skal Solør Turbuss AS jobbe videre med å kunne stille 8 stk. biler. Det ble inngått avtale om underleveranse mellom Solør Turbuss AS og Gjøvik Taxi I brev datert fra Sykehuset Innlandet HF godkjennes Østre Toten Taxi ANS, Gjøvik Taxi ANS og Hov Taxisentral ANS som underleverandør for Solør Turbuss AS når det gjelder offentlig betalt transport. Det settes som forutsetning at rammeavtalens bestemmelser er oppfylt. I referat fra møte er oppgjør for bistand fra Gjøvik Taxi ans til Solør Turbuss AS ført opp som sak 2. Av referatet går det fram at merkostnaden ved bruk av underleverandør i uke 34 beløper seg til kr Av praktiske grunner blir det valgt å fakturere dette fra Gjøvik Taxi ANS til Sykehuset Innlandet /OFK. Det presiseres imidlertid at slik fakturering for ettertiden skal gå fra Gjøvik Taxi ANS til Solør Turbuss AS. Sykehuset Innlandet HF sendte brev til Solør Turbuss AS der de påpeker at det har vært en del avvik i utførelsen av oppdraget, og viser samtidig til rammeavtalens art I nevnte står følgende: Ved avtale datert har Gjøvik Taxi ANS overtatt all kjøring knyttet til rammeavtalen for offentlig betalt transport. Vilkårene for oppdraget er de samme som gjaldt for avtalen mellom Solør Turbuss AS og OBT. Avtalen trådte i kraft I tråd med vedtaket i kontrollutvalget har vi vært i kontakt med Norges Taxiforbund og hatt møte med Oppland Taxiforbund. På møtet ble det uttrykt at de ikke hadde innvendinger på gjennomføringen av konkurransen, men at de var kritiske til oppfølgingen av avtalen. Spesielt gjelder dette oppfølging av Solør Turbuss AS sin kapasitet ved oppstart og prosedyrene rundt bruk av underleverandør. 21

22 4.3 REVISJONENS VURDERINGER Våre vurderinger bygger på forelagt materiale og samtaler med aktørene. I avtalerettslige vurderinger har vi konsultert advokat Arne B. Krokeide. Ut fra saksforberedelsen til kontrollutvalget velger vi å strukturere oppfølgingspunktene på følgende måte: Oppfølging av leverandørens kapasitet Mulighet for å dele opp oppdraget Mulighet for å benytte underleverandør Mulighet for å overdra hele kontrakten a) Oppfølging av leverandørens kapasitet Av konkurransegrunnlaget del C, kap 13.1 går det fram at transporteren ved oppstart skal ha tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle behovet, samt at det skal framlegges en utskiftingsplan. Dette forholdet er ikke tatt inn i rammeavtalen, men av møtereferat mellom partene er det liten tvil om at kapasitetsspørsmålet har blitt viet stor oppmerksomhet. Det ble også sendt skriftlig klage på manglende oppfyllelse av vilkårene i avtalen. b) Mulighet for å dele opp oppdraget Av saksforberedelsen til kontrollutvalget er transport av funksjonshemmede (TT-kjøring) nevnt særskilt. Av innholdet i rammeavtalen går det ikke fram hvilke tjenester som skal leveres, men på bakgrunn av avtaledokumentets tittel (jf avtalens forside) har vi lagt til grunn at det gjelder pasienttransport, skoletransport, TT-transport og service-/bestillingsruter. Spørsmålet om oppdragsgiver ensidig kan trekke ut deler av avtalen har vært drøftet med advokat Arne B. Krokeide. Han uttaler følgende (vedlegg 6): Spørsmålet er altså om OBT kan redusere omfanget av transportleveransen ved at TTtransporten i Oppland fylke ikke lenger skal leveres av Solør Turbuss AS. Etter vår oppfatning fremstår det på rent avtalerettslig grunnlag som klart at OBT ikke ensidig kan gjøre en slik endring i kontrakten. Rammeavtalen må forstås slik at partene er gjensidig bundet til å utveksle de ytelser som omfattes av Rammeavtalen. Under forutsetning av at TT-kjøringen ligger under rammeavtalens område kan iflg. advokat Krokeide ikke partene i OBT, på et avtalerettslig grunnlag trekke ut deler av oppdraget. c) Mulighet for å benytte underleverandør Spørsmålet om bruk av underleverandør er regulert i rammeavtalen pkt. 10 der det står: 22

23 Solør Turbuss AS har ikke oppgitt noen underleverandør i sitt tilbud. Bruk av underleverandør må derfor vurderes i forhold til rammeavtalens pkt Bestemmelsen i rammeavtalens pkt 10.2 åpner for bruk av underleverandør, men det er en forutsetning at oppdragsgiver godkjenner underleverandøren. Oppdragsgiver kan imidlertid ikke nekte bruk av underleverandør uten saklig grunn. Spørsmålet om bruk av underleverandør har også blitt forelagt advokat Arne B. Krokeide til vurdering, og han trekker følgende konklusjon: Dersom Solør Turbuss AS ønsker å benytte Gjøvik Taxi som underleverandør vil Solør Turbuss AS altså ha krav på å få dette godkjent av OBT uten ugrunnet opphold, med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte dette. I dette tilfellet har OBT v/sykehuset Innlandet HF godkjent bruk av Gjøvik Taxi ANS som underleverandør i brev av d) Mulighet for å overdra hele kontrakten Etter behandlingen i kontrollutvalget har Gjøvik Taxi ANS overtatt all kjøringen knyttet til rammeavtalen for Vestre Toten kommune. Spørsmålet om overdragelse av kontrakten er omhandlet i rammeavtalen pkt 11.1, der det er åpnet for slik overdragelse under forutsetning av at oppdragsgiver samtykker i overdragelsen på forhånd. Partene i OBT har akseptert overdragelsen i brev av , jf også pressemelding datert Forskrift for offentlig anskaffelse synes imidlertid ikke å åpne for slik overdragelse, jf. forskriften 15-1 (3)- (se det som er sagt under kriterier). Spørsmålet er derfor forlagt advokat Andreas Wahl. Han skriver i sitt svar (vedlegg 3): Overdragelse av kontrakt etter tildeling er som utgangspunkt ikke mulig. Utgangspunktet er jo at kontrakt bare kan tildeles leverandører som tilfredsstilte kvalifikasjonskravene i den opprinnelige konkurranse og som i tillegg leverte det beste tilbudet. Tildeling av kontrakt forutsetter i tillegg at det fortsatt foreligger bindende tilbud, dvs at vedståelsesfristen ikke er utløpt. Dersom den opprinnelig valgte leverandør må gi fra seg kontrakten, kunne man tenke seg at man i stedet gav den til nest beste tilbud (forutsatt at tilbudet fortsatt er bindende når dette skjer). Utover dette er det klare utgangspunkt at kontrakten ikke kan overdras. 23

24 Det er mulig at man kan tenke seg unntak fra dette utgangspunktet i visse tilfeller der realiteten fra kontraktstildelingen opprettholdes selv om det formelt er et nytt rettsubjekt som blir leverandør. Dette vil f eks kunne være tilfellet der leverandøren fusjoneres inn i et annet foretak eller i andre tilfeller der identiteten og kvalifikasjonene mv videreføres selv om det skjer et skifte av rettssubjekt. Hensynet til oppdragsgiver kan i og for seg tilsi at kontrakten kan overdras til annen leverandør også i andre tilfeller der oppdragsgiver uforskyldt har kommet opp i en situasjon der den valgte leverandør ikke lenger kan levere. Regelverket tar imidlertid ikke høyde for dette, og så lenge det er snakk om å overdra kontrakten til en helt ny leverandør som ikke representerer en fortsettelse av den valgte leverandør, må dette trolig sees på som inngåelse av en ny kontrakt som må skje etter regelverkets prosedyrer. For ordens skyld bemerkes at dersom et tilbud forutsetter at kontrakten skal overdras til et annet foretak på et senere tidspunkt, vil dette som utgangspunkt være i orden forutsatt at regelverket og konkurransegrunnlaget respekteres. En generell klausul om leverandøren kan overdra kontrakten til tredjemann kan imidlertid ikke anvendes, jf våre merknader over. Dersom Solør Turbuss AS trekker seg fra oppdraget/ikke er i stand til å levere i hht rammeavtalen synes det etter dette som om ny kontrakt må tildeles i hht reglene om offentlig anskaffelse, dvs etter en ny utlysningsrunde. I fylkesrådmannens svar på rapportens høringsutkast vises det til uttalelse fra Sykehuset Innlandet HF v/juridisk fagsjef/advokat Bente LaForce, (se vedlegg 4) der det bestrides at overdragelse av en løpende kontrakt skal vurderes i forhold til lov om offentlig anskaffelse. Uttalelsen fra Sykehuset Innlandet HF er forelagt advokat Andreas Wahl som i sitt notat, datert , (vedlegg 5) fastholder han sin konklusjon om at overdragelsen er i strid med anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Han viser til følgende uttalelser: Problemstillingen er om overdragelsen av avtalen er å anse som en ny anskaffelse. Det finnes ikke lov- eller forskriftsbestemmelser som løser spørsmålet direkte. Spørsmålet har imidlertid vært drøftet i praksis og i juridisk teori. I Norsk praksis har KOFA i en avgjørelse 2003/163 kommet til at en kontrakt ikke kunne transporteres videre til et nytt selskap uten ny anskaffelsesprosess fordi dette ville stride med prinsippet om likebehandling. En kontrakt kan etter denne avgjørelse kun skje dersom den nye kontraktsparten kan identifiseres med den opprinnelige, for eksempel etter en fusjon. Spørsmålet har også vært vurdert i skotsk rettspraksis. I en sak fra 1997 (Scottish homes v Inverclyde District Council) kom retten til at en kontrakt ikke kunne transporteres blant annet under henvisning til at transport av kontrakten ville virke mot regelverkets formål om utvelgelse av kontraktør basert på en objektiv prosess. Norsk juridisk teori (Dragsteen og Lindalen: Kommentarer til lov og forskrift om offentlige anskaffelser s. 375) viser til KOFAs praksis og legger til grunn at en kontrakt ikke kan transporteres til en ny aktør som ikke kan identifiseres med den gamle. 24

25 Den svenske Nämnden for offentlig upphandling kom i 2001 med en uttalelse som viser at de svenske reglene om offentlige anskaffelser må forstås slik at kontrakter ikke kan overføres uten ny anskaffelsesprosess dersom leverandøren som vant konkurransen og den som har fått transportert til seg avtalen ikke kan identifiseres med hverandre. Den engelske forfatteren Sue Arrowsmith synes å ha et annet syn på spørsmålet om kontrakter kan transporteres. Arrowsmith uttaler at formålet med reglene er å forhindre misbruk av offentlige midler. Av dette utleder hun at det ikke kan være noe i veien for å overføre avtaler til en ny kontraktspart. Etter vår vurdering er utgangspunktet for vurderingen for snever da anskaffelsesreglene har flere formål enn å hindre misbruk av offentlig midler. Reglene skal blant annet også sikre likebehandling og gjennomsiktighet. En overdragelse til kontrakter til tredjepart vil i denne sammenheng åpne for at leverandører som ikke var kvalifiserte tildeles kontrakt og således reelt kunne representere en omgåelse av regelverket. Om leverandøren som kontrakten overdras til var kvalifisert, innebærer overdragelsen uansett at vedkommende gis en fordel ved at den tildeles kontrakt på et annet grunnlag enn vedkommende leverandørs evt opprinnelige tilbud. Utgangspunktet må derfor være at overdragelse ikke kan finne sted til tredjepart dersom konkurransen og tildelingen ikke har tatt høyde for en slik overdragelse og den avtalen overdras til har vært vurdert til å tilfredsstille kvalifikasjonskravene i konkurransen. I samme brev presiseres det at det ikke foreligger avgjørende rettspraksis på spørsmålet, og at derfor er en viss usikkerhet ved vurderingen. Wahl skiller bl.a. mellom det å endre kontrakten og å overdra kontrakten til en ny leverandør. Han skriver videre: Overdragelse av kontrakt til ny leverandør er langt mer betenkelig fordi det innebærer at en annen en den som vant konkurransen får kontrakten. Valget av leverandør skjer mao ikke lenger etter en objektiv og transparent prosess. Faren for at leverandører forskjellsbehandles er derfor vesentlig større i slike tilfeller enn ved endringer i leveransens innhold. Generelt fremstår også behovet for å kunne overdra kontrakten som mindre enn behovet for å kunne gjøre begrensede endringer i leveransens innhold. Dog kan man tenke seg tilfeller der overdragelse kan være tillatt. Etter vår vurdering må det imidlertid være en betingelse at det fremstår som naturlig å identifisere den opprinnelige leverandør og den som avtalen overdras til i den forstand at den virksomhet som får kontrakten overdratt til seg kan sies å ha vunnet konkurransen. Dette vil typisk kunne være tilfellet ved fusjon, oppkjøp eller lignende. Wahls konklusjon bygger på avgjørelsen fra KOFA, vurdering i skotsk rettspraksis, uttalelse fra den svenske Nämnden for offentlig upphandling og norsk juridisk teori. Spørsmålet er vurdert i forhold til prinsippene om likebehandling, kravet om en objektiv prosess og gjennomsiktighet. I notatet fra Wahl er det også vist til en engelsk forfatter som utfra prinsippet om misbruk av offentlige midler kommer til en annen konklusjon. Som påpekt i notatet fra Wahl har imidlertid lov- og regelverk for offentlig anskaffelse et videre perspektiv en rent misbruk av midler, i tillegg kommer kravet om forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet (anskaffelsesloven 5). Wahl uttrykker i sitt notat at overdragelsen av kontrakten til Gjøvik Taxi ANS ( ) representerer etter vår vurdering et brudd på kravet om konkurranse, kravet om 25

26 gjennomsiktighet og kravet om likebehandling i anskaffelseslovens 5, kontrakten må derfor etter vår vurdering utlyses på nytt. Vi slutter oss til konklusjonen fra advokat Andreas Wahl, og mener at overdragelsen av kontrakten til Gjøvik Taxi ANS er et brudd på loven om offentlige anskaffelser, og det må etter vår vurdering, foretas ny utlysing. 26

27 5. KONKLUSJONER Nedenfor følger problemstilingene med tilhørende konklusjon og ev anbefaling: Problemstilling 1-3 er vurdert under ett 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? Konklusjon problemstilling 1-3: Prosedyre for utlysning har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser. Imidlertid oppfylte ingen av de to tilbyderne for kjøring i Vestre Toten kravet til positiv egenkapital. Konsekvensen av dette burde etter vår vurdering vært å avlyse konkurransen og kunngjort på nytt. De lokale retningslinjene er lagt opp til prosedyrekravet i lov og forskrift, og omfattes av det som er sagt ovenfor. OBT har inngått kontrakt med Solør Turbuss AS, og i flg. advokat Andreas Wahl er det ikke grunnlag for den andre tilbyderen til å kreve erstatning. Problemstilling 4: Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. Under problemstilling 4 har vurdert følgende forhold: a) Oppfølging av leverandørens kapasitet b) Mulighet for å dele opp oppdraget c) Mulighet for å benytte underleverandør d) Mulighet for å overdra hele kontrakten Konklusjon problemstilling 4 a) OBT har hatt tett oppfølging av kapasiteten til Solør Turbuss AS, dette resulterte blant annet i en skriftlig klage til leverandøren. 27

28 b) Det vil ikke være mulig for OBT på et avtalerettslig grunnlag å trekke ut deler av oppdraget. c) Rammeavtalen åpner for bruk av underleverandør og OBT har godkjent Gjøvik Taxi ANS som underleverandør. d) Etter vår oppfatning er ikke overdragelsen av rammeavtalen fra Solør Turbuss AS til Gjøvik Taxi ANS i samsvar med forskrift om offentlig anskaffelse. Overdragelse av kontrakten til en helt ny leverandør er å betrakte som en ny anskaffelse som i hht regelverket for offentlige anskaffelser skal skje etter ny utlysing. 28

29 6. RÅDMANNENS UTTALELSE 29

30 30

31 VEDLEGG 1) Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), b. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med (skatteattest), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), c. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med (HMS-egenerklæring), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), d. har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 16 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller f. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). (2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: a. er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, b. er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, c. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, 31

32 d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, e. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller g. har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. (3) Når oppdragsgiver krever bevis for at leverandøren ikke omfattes av første og annet ledd, skal utdrag fra strafferegister eller konkursregister godtas som tilstrekkelig bevis for første ledd bokstav e og annet ledd bokstav a, b eller c. I mangel av slikt utdrag skal et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i leverandørens hjemstat eller oppholdsstat, aksepteres. For annet ledd bokstav e og f skal det anses tilstrekkelig med attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat. Når leverandørens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. 0 Endret ved forskrift 24 nov 2006 nr Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet (1) Et tilbud skal avvises når: a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen, b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf første og tredje ledd, c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller 32

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN 2 REGISTER 1. ANSKAFFELSEN OG BAKGRUNNEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune Tilbudsfrist 08.08.2016 kl. 12.00 ROLLAG KOMMUNE - JUNI 2016 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-50954 Rammeavtale ventilasjonsarbeider OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE

Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE KONSULENTTJENESTER OPPDATERING KYSTSONEPLAN Gjennomføring av prosjekt Prosessledelse Produksjon av planverk til endelig vedtak Vedlegg

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 07/3143 KONKURRANSEGRUNNLAG Vedr. LEIE AV DIGITAL LÆRINGSARENA TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For Troms fylkeskommune Tromsø, den 18.01.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Bjørn Martin Sivertsen prosjektleder

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT Side 1 av 1 KONKURRANSEGRUNNLAG 2010 Innkjøp av løst inventar RANA TINGRETT Side 2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 ORIENTERING OM KONKURRANSEN...

Detaljer