Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Rapport 26/2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune 1 Januar 2008

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Vestre Toten som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Formålet med forvaltningsrevisjon er i følge kommunelovens 77, nr 4: Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Prosjektarbeidet er utført i perioden oktober 2007-januar 2008 av Ole Kristian Rogndokken. Vi vil takke fagenhet Samferdsel, Kjørekontoret Innlandet og Sykehuset Innlandet for godt samarbeid under datainnsamlingen. Lillehammer Ole Kristian Rogndokken Daglig leder 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL REVIDERT ENHET PROBLEMSTILLINGER KRITERIEGRUNNLAGET METODE OG GJENNOMFØRING METODISK OPPLEGG INNSAMLING AV DATA GJENNOMFØRING PROBLEMSTILLING KRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING KRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER RÅDMANNENS UTTALELSE VEDLEGG ) Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr ) Notat nr 1 fra advokat Andreas Wahl ) Notat nr 2 fra advokat Andreas Wahl ) Brev fra Sykehuset Innlandet HF ) Notat nr 3 fra advokat Andreas Wahl ) Brev fra advokat Arne B. Krokeide

4 SAMMENDRAG Kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet i sitt møte en henvendelse fra fylkesrådmannen vedr. anbudskonkurransen om offentlig betalt transport i Vestre Toten kommune. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere anbudsprosessen og oppfølgingen av kontrakten med transportør. Anbudsprosessen er vurdert fra utlysing til inngåelse av kontrakt. Som ett ledd i datainnsamlingen har vi også hatt møte med Oppland Taxiforbund. Vi har i vår gjennomgang funnet at prosedyren for utlysing har vært fulgt. Imidlertid oppfylte ingen av tilbyderne kvalifikasjonskravene til leverandørene. Etter vår vurdering burde derfor konkurransen vært avbrutt. Det har etter vår vurdering vært tett oppfølging av kapasiteten til valgt leverandør, Solør Turbuss AS, dette resulterte blant annet i en skriftlig klage til leverandøren. Solør Turbuss AS har benyttet seg av underleverandør ved levering av tjenesten. Det er åpnet for dette i kontrakten og bruken av underleverandør er godkjent av partene i Offentlig betalt transport. Solør Turbuss AS har overdratt kontrakten til Gjøvik Taxi ANS. Etter vår vurdering er slik overdragelse ikke i samsvar med anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Dette er å betrakte som en ny anskaffelse og skal i hht anskaffelsesregelverket skje etter ny utlysing. 4

5 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet i sitt møte en henvendelse fra fylkesrådmannen vedr. anbudskonkurransen om offentlig betalt transport i Vestre Toten kommune. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget gir Innlandet Revisjon i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av anbudsprosessen ved offentlig betalt transport i Oppland fylkeskommune som det framgår i brev fra fylkesrådmannen av Norges Taxiforbund har kontaktet kontrollutvalget og ønsker å gi opplysninger og innspill til saken, noe som forutsettes fulgt opp av revisjonen under gjennomføringen av oppdraget. 2. Undersøkelsen igangsettes umiddelbart. Det tas sikte på at endelig rapport legges fram på kontrollutvalgets møte den 6. november REVIDERT ENHET Anbudsprosessen for offentlig betalt transport er gjennomført i fellesskap av aktørene Oppland fylkeskommune, Sykehuset Innlandet HF og Hedmark fylkeskommune. Konkurransen er gjennomført for oppdrag i både Oppland og Hedmark. I den konkrete saken knyttet til oppdrag i Vestre Toten kommune, har konkurransen blitt gjennomført av Oppland fylkeskommune, v/fagenhet samferdsel og Sykehuset Innlandet HF, der sistnevnte har vært forretningsførende for anbudskonkurransen. Oppfølging av kontraktsforholdet har blitt gjennomført av Kjørekontoret Innlandet (KKI) KKI er et avtalebasert samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Hedmark Trafikk og Sykehuset Innlandet HF. KKI er ikke et eget rettssubjekt. Oppdragsgiverne er ansvarlige og utøver all myndighet innen egen trafikkområder, herunder også innen sine respektive kontrakter. I forbindelse med denne konkrete anbudskonkurransen har KKI bistått i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget bl.a. gjennom utarbeidelse av all statistikk og med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Kontrollutvalget for Oppland fylkeskommune har ingen rolle overfor andre aktører enn Oppland fylkeskommune, vår gjennomgang er derfor kun rettet mot forhold som sorterer derunder. 5

6 1.3 PROBLEMSTILLINGER Problemstillingene er hentet fra fylkesrådmannens henvendelse til kontrollutvalget. 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? 4) Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. Problemstilling 4 har blitt spesifisert underveis i prosjektet. Spesifiseringen er avklart med kontrollutvalgets sekretariat. 1.4 KRITERIEGRUNNLAGET Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, fylkeskommunale vedtak, faglige standarder m.m. som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som fylkeskommunens praksis kan måles mot. For problemstilling 1 er revisjonskriteriene hentet fra Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har spesielt lagt vekt på prosedyrekrav til gjennomføringen av konkurransen, jf forskriftens Kap 2 - om forskriftens anvendelsesområde Kap 3 - alminnelige regler Kap 14 - valg av anskaffelsesprosdyre Kap 17 grunnlaget for konkurransen Kap 20 gjennomføring av konkurransen Kap 21 forhandlinger, avklaringer klargjøringer mv Kap 22 avslutning av konkurransen Kriteriene knyttet til problemstilling 2, interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune, har vi hentet fra fylkeskommunens internett. Dette dreier seg om internt prosedyreverktøy som anskaffelsesplan, bruk av ulike skjema og behandling av ikke antatte tilbud. I tillegg har vi vært i kontakt med fylkeskommunens innkjøpsansvarlige 6

7 Vurderingen av problemstilling 3 er gjennomført i forhold til ovenstående kriterier I problemstilling 4 har vi tatt utgangspunkt i avtalen mellom partene. Vi har spesielt sett på forhold knyttet til leveringsevne og bruk av underleverandør. 7

8 2. METODE OG GJENNOMFØRING 2.1 METODISK OPPLEGG Undersøkelsen er gjennomført ved å vurdere de konkrete spørsmålene opp mot lov og forskrift. I denne sammenheng har vi benyttet oss av to eksterne advokater. Vurderingen av kontraktsoppfølgingen er gjennomført ved vurderingen av avtalens innhold, innhenting av oppfølgingsrapporter og intervju med ansvarlig for oppfølgingen. 2.2 INNSAMLING AV DATA Innsamling av data er gjennomført ved samtaler og møter med ansatte i Sykehuset Innlandet HF, fagenhet for samferdsel i Oppland fylkeskommune og Kjørekontoret Innlandet. I tillegg har vi fått tilgang på dokumentene i tilknytning til saken. Etter særskilt pålegg fra kontrollutvalget om å følge opp forholdet til Norges Taxiforbund, har vi også hatt eget møte med Oppland Taxiforbund. Innsamlet materiell gir god innsikt i gjennomføringen av anbudskonkurransen og det som har skjedd rundt skifte av leverandør. Vi har også hatt tilgang til avviksregistreringen for oppdraget. Imidlertid foreligger det ingen samlet statistikk for hele oppdragsmengden og avviksprosenter. Innsamlet data gir etter vår mening godt grunnlag til å vurdere prosessen knyttet til anbudskonkurransen og det formelle rundt oppfølgingen av kontrakten. 2.3 GJENNOMFØRING Til å vurdere selve anbudskonkurransen har vi hentet bistand fra adv. Andreas Wahl, partner i Bull & Co Advokatfirma AS. Andreas Wahl er medlem av klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA). Til å vurdere de juridiske sidene ved kontraktsoppfølgingen har vi hentet bistand fra adv. Arne B. Krokeide (Advokatfirma Krokeide og Lohne). 8

9 3. PROBLEMSTILLING 1-3 Vi finner at problemstillingene 1-3 henger nøye sammen, og vi har derfor valgt å vurdere disse samlet. 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? 3.1 KRITERIER Som nevnt i kapittel 1.4 er revisjonskriteriene knyttet til første problemstilling hentet fra Lov om offentlige anskaffelser LOV nr.69 Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr.616 Internt prosedyreverktøy for OFK Lov om offentlig anskaffelser 5. stiller noen grunnleggende krav for offentlige anskaffelser. Det heter: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse. I det videre har vi lagt spesiell vekt på prosedyrekrav til gjennomføringen av konkurransen. 9

10 Forskriftens virkeområde er bl.a. statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter (jf forskriftens 1-2), og skal anvendes på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider (jf forskriftens 1-3). I dette konkrete tilfellet gjelder det transporttjenester, noe som faller innenfor forskriftens område. Kjøp av denne transporttjenesten kommer inn under forskriftens del III, som gjelder anskaffelser over EØS-regelverkets terskelverdier (1,7 mill. kr), der hovedregelen er åpen konkurranse eller begrenset anbudskonkurranse (jf forskriften 14-1). Åpen anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Begrenset anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Anskaffelser utover EØS terkselverdien medfører at det er krav om kunngjøring i DOFFIN, den norske offisielle databasen for offentlige innkjøp, og TED-databasen, som er den offisielle EU-kanalen for kunngjøring av offentlige innkjøp. Minimumsfrister ved åpen og begrenset konkurranse er fastsatt i forskriften hhv 19-1 og 19-2 der det heter: (1) Ved åpen anbudskonkurranse skal fristen for mottak av tilbud være minst 45 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. Ved fastsettelsen av fristen skal det spesielt tas hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar å utarbeide tilbud. (2) Tilbudsfristen i første ledd skal forlenges forholdsmessig dersom: a. konkurransegrunnlaget, tilleggsdokumenter eller tilleggsopplysninger er for omfattende til at de kan fremskaffes innen fristene i femte og sjette ledd, b. det foretas rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget som nevnt i 17-2 (rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget), c. tilbud bare kan utarbeides etter en befaring, eller d. tilbud bare kan utarbeides etter en gjennomgang på stedet av tilleggsdokumentene til konkurransegrunnlaget. (3) Tilbudsfristen i første ledd kan forkortes dersom oppdragsgiver har publisert en veiledende kunngjøring i samsvar med 18-2 (veiledende kunngjøring) minst 45 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen, og den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplysningene som fremgår av kunngjøringsskjema for veiledende kunngjøringer, i den utstrekning disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet. Fristen skal være tilstrekkelig lang til at interesserte leverandører kan levere tilbud, og bør generelt være minst 10

11 29 dager. Under ingen omstendigheter må tilbudsfristen settes kortere enn 22 dager fra datoen for avsendelse av kunngjøringen. (4) Tilbudsfristen i første ledd kan forkortes med fem dager dersom det fra tidspunktet for kunngjøringen gis fri, direkte og full elektronisk adgang til konkurransegrunnlaget og ethvert supplerende dokument. Det skal angis i kunngjøringen på hvilken internettadresse denne dokumentasjonen er tilgjengelig. (5) Konkurransegrunnlaget skal sendes leverandøren senest seks dager etter at forespørsel om å delta er mottatt. (6) Forutsatt at forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal tilleggsinformasjonen leveres senest seks dager før tilbudsfristens utløp Minimumsfrister ved begrenset anbudskonkurranse (1) Fristen for mottak av forespørsler om å delta skal være minst 30 dager fra den dag kunngjøringen ble sendt til TED-databasen. (2) Fristen for mottak av tilbud fra de som er kvalifisert og utvalgt til å delta i konkurransen skal være minst 40 dager regnet fra den dag den skriftlige invitasjonen og konkurransegrunnlaget ble sendt fra oppdragsgiver. (3) Tilbudsfristen i annet ledd skal forlenges forholdsmessig dersom: a. det foretas rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget som nevnt i 17-2 (rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget), b. tilbud bare kan utarbeides etter en befaring, eller c. tilbud bare kan utarbeides etter en gjennomgang på stedet av tilleggsdokumentene til konkurransegrunnlaget. (4) Tilbudsfristen i annet ledd kan forkortes til 29 dager dersom oppdragsgiver har publisert en veiledende kunngjøring i samsvar med 18-2 (veiledende kunngjøring) minst 45 dager og høyst 12 måneder forut for kunngjøringen og den veiledende kunngjøringen inneholdt alle de opplysningene som fremgår av kunngjøringsskjema for veiledende kunngjøringer, i den utstrekning disse opplysningene forelå på kunngjøringstidspunktet. (5) Tilbudsfristen i annet ledd kan forkortes med fem dager dersom det fra tidspunktet for kunngjøringen gis fri, direkte og full elektronisk adgang til konkurransegrunnlaget og ethvert supplerende dokument. Det skal angis i kunngjøringen på hvilken internettadresse denne dokumentasjonen er tilgjengelig. (6) Konkurransegrunnlaget og invitasjon til å sende inn tilbud skal sendes skriftlig og samtidig til de utvalgte leverandørene. (7) Forutsatt at forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget. Forbud mot forhandlinger ved anbudskonkurranse. 11

12 Ved åpen og begrenset konkurranse er det forbud mot forhandlinger. Dette er regulert av forskriften 21-1 der det heter: Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser (1) Ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er herunder ikke tillatt å endre pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. (2) Det er adgang til følgende avklaringer av tilbudene: a. oppdragsgiver kan innhente nærmere opplysninger hos leverandørene for å få klarlagt uklarheter og ufullstendigheter i tilbudene. Avklaring skal unnlates dersom uklarhetene og ufullstendighetene er slike at tilbudene skal avvises i henhold til (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet), b. når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiver be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer om hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt, eller c. dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har fremsatt. (3) Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. Andre åpenbare feil vurderes etter regelen i (avvisning på grunn av forhold ved tilbudet). Tilbudsåpning For å sikre at alle tilbydere blir behandlet riktig er det stilt konkrete krav til prosedyren knyttet til mottak av og åpning av tilbudene. Dette er regulert i forskriften 20-6 og Registrering av innkomne tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når tilbudet er mottatt Tilbudsåpning (1) Rettidig levert tilbud skal åpnes på det tidspunkt og det sted som er angitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. (2) Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiver. Interne prosedyrekrav Oppland fylkeskommune har i sine anskaffelsesprosedyrer utformet skjema for godkjenning av anskaffelsesplan og for åpning av innkomne tilbud. Disse følger kravene i forskriften for offentlige anskaffelser. 12

13 Avvisning av leverandører I tillegg til å stille krav til den som gjennomfører konkurransen (oppdragsgiver) er det også stilt krav til tilbyderen. Dersom leverandøren ikke oppfyller vilkår angitt i forskriften skal tilbudet avvises. Nedenfor er gjengitt del av forksriften 20. Hele paragrafen er tatt inn som vedlegg til denne rapporten Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), b. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med (skatteattest), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), c. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med (HMS-egenerklæring), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), d. har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 16 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller f. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). Valg av tilbud/leverandør Ved gjennomføring av en anbudskonkurranse er det også stilt krav til hvordan valg av leverandør skal foretas, se forskrift 22-2, og til prosedyre for meddelelse av valgt leverandør til konkurransedeltakerne, jf forskriften Kriterier for valg av tilbud (1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. (2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, 13

14 miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag. (3) Der det etter oppdragsgivers mening av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting, skal oppdragsgiver i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget angi kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først Meddelelse om kontraktstildeling og karenstid før inngåelse av kontrakt (1) Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt eller som er valgt som leverandør til rammeavtalen skal meddeles til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt eller rammeavtale inngås. Med kontrakt eller rammeavtale inngås menes tidspunktet for signering av kontrakt eller rammeavtale av begge parter. Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle deltakerne. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget i samsvar med (oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og skal angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. (2) Dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om å tildele kontrakt ikke er i samsvar med 22-2 (kriterier for valg av tilbud) kan beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått. 3.2 DATA Som nevnt ovenfor har anbudskonkurransen blitt håndtert av Sykehuset Innlandet HF, på vegne av partene i OBT-samarbeidet. Vi har innhentet kunngjøringstekst, konkurransegrunnlag, innleverte tilbud for oppdraget i Vestre Toten kommune i tillegg til korrespondanse mellom tilbydere og oppdragsgiver. Vi har funnet kunngjøringen i TED databasen, og utlysingen i DOFFIN, publiseringsdato Tilbudsåpning er satt til Denne fristen er siden endret til kl (Endringsmelding nr 1). Konkurransen er felles for oppdrag i en rekke kommuner og konkurransegrunnlaget er sendt ut til 21 leverandører. Krav til leverandører. I kunngjøringen på DOFFIN er det oppgitt følgende kvalifikasjonskrav til leverandørene: * innlevering av firmaattest * Krav til framleggelse av skatteattest for merverdiavgift * Krav til framleggelse av skatteattest for skatt * Krav til framleggelse av egenerklæring i samsvar forskriftens vedlegg 2 om HMS I konkurransegrunnlaget er det i tillegg angitt følgende i pkt 14

15 5.2 Regnskap Foretakets godkjente årsregnskap for 2006 inklusive revisors kommentarer skal legges ved tilbudet. Krav til soliditet er en egenkapital som ikke er negativ. Tildelingskriterer Av kunngjøringsteksten i DOFFIN går det fram at kriteriet for tildeling vil være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Av konkurransegrunnlaget går følgende tildelingskriterier fram: 15

16 Det var to tilbydere på oppdraget i Vestre Toten kommune, Raufoss Taxi ANS og Solør Turbuss AS. Ved innlevering av tilbudet manglet Solør Turbuss AS firmaattest og fullstendig regnskap for 2005 med revisors kommentarer. Dette er imidlertid levert senere. Av regnskapene for 2006 går det fram at verken Raufoss Turbuss ANS eller Solør Turbuss hadde positiv egenkapital. 3.3 REVISJONENS VURDERINGER I vurderingen av om regelverket for offentlige anskaffelser er fulgt, har vi som nevnt ovenfor valgt å innhente juridisk bistand fra advokat Wahl i Bull & Co Advokatfirma AS. Om konkurransen Kunngjøringsteksten i Doffin har ikke opplyst om alle vilkårene i kvalifikasjonskravene og innholdet i dem. Imidlertid framkommer dette i konkurransegrunnlaget. Basert på mottatt adresseliste har konkurransegrunnlaget blitt sendt til flere enn de som har sendt inn tilbud, og denne forskjellen antas ikke å ha hatt noen effekt på konkurransen. I konkurransegrunnlaget pkt 5.2 framkommer følgende kvalifikasjonskrav: Foretakets godkjente årsregnskap for 2006 inklusive revisors kommentarer skal legges ved tilbudet. Kravet til soliditet er en egenkapital som ikke er negativ. For oppdraget i Vestre Toten kommune ble det levert inn to tilbud, ett fra Raufoss Taxi ANS og ett fra Solør Turbuss AS. Av tilbudspapirene framgår det at Raufoss Taxi ANS hadde negativ egenkapital, kr , per Ved fristens utløp hadde ikke Solør Turbuss AS oversendt et fullstendig årsregnskapet for 2006, og det var derfor ikke mulig å fastslå hvor stor egenkapitalen var per I brev av opplyser imidlertid Solør Turbuss AS at selskapet per hadde negativ egenkapital på kr I brevet blir det opplyst at selskapet ville selge en buss samt få tilført egenkapital fra eierne slik at kravet til egenkapital ville bli oppfylt innen I mottatt anskaffelsesprotokoll er ikke forholdet til negativ egenkapital nevnt. Ingen av tilbudene ble avvist. Solør Turbuss AS oversendte regnskap per der egenkapitalen er positiv med kr Revisor Framås Revisjon AS bekrefter at egenkapitalen er positiv. Spørsmålet om behandlingen av egenkapitalkravet er forelagt advokat Andreas C.Wahl til vurdering, og han uttaler følgende (vedlegg 2): Da den eneste dokumentasjonen som er etterspurt er årsregnskapet for 2006, er det etter vår vurdering ikke tvilsomt at det var egenkapitalen pr som etter konkurransegrunnlaget skulle legges til grunn for vurderingen av egenkapitalen. Basert på fremlagte dokumentasjon oppfylte verken Raufoss Taxi AS eller Solør Turbuss AS dette kravet. 16

17 Neste spørsmål er hvilke konsekvenser den manglende oppfyllelse av kravet til egenkapital skulle ha. Utgangspunktet for vurderingen er at etter tilbudsfristens utløp er endringer i konkurransegrunnlaget i prinsippet utelukket, jf uttalelse fra KOFA 2004/256. Endringen var således prinsipielt i strid med anskaffelsesforskriften. Problemstillingen er i neste omgang om feilen kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Raufoss Taxi AS leverte tilbud for Vestre Toten, mens Solør Turbuss AS leverte tilbud for Vestre Toten, Østre Toten og Eidskog. For Vestre Toten kommune ble det ikke inngitt tilbud fra andre. For Østre Toten kommune og Eidskog kommune har vi ikke opplysninger om det ble inngitt flere tilbud. I tillegg til de inngitte tilbud var det imidlertid flere leverandører som fikk utlevert konkurransegrunnlaget, men som ikke innleverte tilbud. Dette innebærer at det kan ha vært potensielle tilbydere som lot være å innlevere tilbud fordi de ikke oppfylte kravet til egenkapital. Sett hen til at ingen av de to som innleverte tilbud oppfylte kravet, fremstår det ikke som usannsynlig at det kan ha vært andre potensielle tilbydere som lot være å innlevere tilbud fordi de ikke oppfylte kravet til egenkapital. Dette innebærer at fravikelsen av dette kravet kan ha påvirket utfallet av konkurransen. Konsekvensen av dette er at konkurransen skulle vært avlyst og kunngjort på nytt da ingen annen fremgangsmåte ville kunne reparert feilen. Da det kun forelå tilbud fra Raufoss Taxi AS og Solør Turbuss AS for Vestre Toten kommune, er det på det foreliggende grunnlag ingen som vil kunne kreve erstatning for den negative eller positive kontraktsinteresse på grunnlag av feilen. Det er ingen dokumentasjon av kommunikasjonen med Raufoss Taxi AS vedrørende manglende oppfyllelse av egenkapitalkravet. Vi har således ikke noe selvstendig grunnlag for å vurdere om tilbudet fra Raufoss Taxi AS ble behandlet korrekt. Da tilbudet uansett var vurdert som dårligere enn tilbudet fra Solør Turbuss AS, er det imidlertid usannsynlig at dette kan ha påvirket utfallet av konkurransen, Raufoss Taxi AS har således ikke grunnlag for å kreve erstatning basert på den mottatte dokumentasjon. I sitt brev datert kommenterer advokat Wahl også vurdert føringen av anskaffelsesprotokollen. Som vedlegg til fylkesrådmannens høringssvar på utkast til rapport har vi imidlertid mottatt ytterligere informasjon, noe som medfører at merknaden om anskaffelsesprotokollen frafalles. Jf for øvrig fylkesrådmannens svar i kap 6. Uttalelsene fra advokat Wahl dekker problemstilling 1og 2, samt at han når det gjelder problemstilling 1 også sier noe av hva som burde vært konsekvensen av manglene ved tilbudene og hvilke erstatningsrettslige konsekvenser dette etter hans mening har. 17

18 4. PROBLEMSTILLING 4 Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. 4.1 KRITERIER I oppfølgingen av kontrakten har vi lagt vekt på leveringsevnen. Dvs. hvordan er forholdet til leverandørens kapasitet fulgt opp. Utgangspunktet for oppfølgingen er i hovedsak kontrakten mellom OBT og Solør Turbuss AS. Imidlertid setter konkurransegrunnlaget del C en del krav som transportøren skal oppfylle. Vi har derfor valgt å se hvordan disse forholdene er fulgt opp fra OBT i den inngåtte kontrakten og i praksis. Konkurransegrunnlaget del C, kap 13.1 stiller noen Grunnleggende krav før oppstart av transport dette gjelder: 18

19 Rammeavtalen Området for den inngåtte rammeavtalen mellom OBT og Solør Turbuss AS framgår av avtalens forside. Av denne framgår det at den dekker pasienttransport, skoletransport, TTtransport og sevice-/bestillingsruter. Ut over dette sier ikke rammeavtalen noe spesifikt om hva som skal leveres eller noe om krav til bilparken. Solør Turbuss AS har benyttet underleverandør til oppdraget i Vestre Toten. Retten til å benytte underleverandør er hjemlet i rammeavtalens Art. 10, der det står: 19

20 I brev til Sykehuset Innlandet HF varsler Solør Turbuss om at de ønsker å overdra sin kontrakt til Gjøvik Taxi ANS. Brevet er formulert som en forespørsel. Sykehuset Innlandet HF har i brev datert akseptert overdragelsen under forutsetning av at vilkårene blir de samme. Rammeavtalen har åpnet for en slik mulighet i Art 11, der det står følgende: I Forskrift for offentlige anskaffelser (FOR nr.402/2006) 15-1 (3) lyder Kontrakter innenfor en rammeavtale kan bare inngås mellom de opprinnelige partene i rammeavtalen, og uten at det gjøres vesentlige endringer i de opprinnelige avtalevilkårene. Spørsmålet om åpningen for overdragelse av rammeavtalen er i strid med forskriften om offentlig anskaffelser drøftes i kap DATA Rammeavtalen med Solør Turbuss AS ble undertegnet I brev datert trekker Solør Turbuss AS sitt tilbud for Østre og Vestre Toten med henvisning til rammeavtalen art. 20

21 12.1 Force Majeure. Den nærmere begrunnelsen er at selskapet ikke har fått rekruttert et tilstrekkelig antall sjåfører, og at de ikke har fått anskaffet tilstrekkelig antall minibusser. Av referat fra møte mellom OBT og Solør Turbuss AS går det fram at OBT ikke aksepterer oppsigelsen fra Solør Turbuss AS, og at Solør Turbuss AS vil kunne bli erstatningspliktig for eventuelle merkostnader som skifte av transportør vil medføre. Partene ble enige om at Solør Turbuss AS trekker sin oppsigelse for Vestre Toten og at OBT aksepterte oppsigelsen for kjøring i Østre Toten. Vi har mottatt referat fra flere møter og telefonmøter mellom partene, bl.a og Av referatene går det fram hvor mange biler og sjåfører som er klare på det aktuelle tidspunktet. I referatet fra møtet går det fram at en gjennomgang av vognløp på skoleskyss tilsier et høyere antall biler enn tidligere antatt. Solør Turbuss AS har på dette tidspunkt klare seks biler samt reservebil. Etter de nye opplysningene skal Solør Turbuss AS jobbe videre med å kunne stille 8 stk. biler. Det ble inngått avtale om underleveranse mellom Solør Turbuss AS og Gjøvik Taxi I brev datert fra Sykehuset Innlandet HF godkjennes Østre Toten Taxi ANS, Gjøvik Taxi ANS og Hov Taxisentral ANS som underleverandør for Solør Turbuss AS når det gjelder offentlig betalt transport. Det settes som forutsetning at rammeavtalens bestemmelser er oppfylt. I referat fra møte er oppgjør for bistand fra Gjøvik Taxi ans til Solør Turbuss AS ført opp som sak 2. Av referatet går det fram at merkostnaden ved bruk av underleverandør i uke 34 beløper seg til kr Av praktiske grunner blir det valgt å fakturere dette fra Gjøvik Taxi ANS til Sykehuset Innlandet /OFK. Det presiseres imidlertid at slik fakturering for ettertiden skal gå fra Gjøvik Taxi ANS til Solør Turbuss AS. Sykehuset Innlandet HF sendte brev til Solør Turbuss AS der de påpeker at det har vært en del avvik i utførelsen av oppdraget, og viser samtidig til rammeavtalens art I nevnte står følgende: Ved avtale datert har Gjøvik Taxi ANS overtatt all kjøring knyttet til rammeavtalen for offentlig betalt transport. Vilkårene for oppdraget er de samme som gjaldt for avtalen mellom Solør Turbuss AS og OBT. Avtalen trådte i kraft I tråd med vedtaket i kontrollutvalget har vi vært i kontakt med Norges Taxiforbund og hatt møte med Oppland Taxiforbund. På møtet ble det uttrykt at de ikke hadde innvendinger på gjennomføringen av konkurransen, men at de var kritiske til oppfølgingen av avtalen. Spesielt gjelder dette oppfølging av Solør Turbuss AS sin kapasitet ved oppstart og prosedyrene rundt bruk av underleverandør. 21

22 4.3 REVISJONENS VURDERINGER Våre vurderinger bygger på forelagt materiale og samtaler med aktørene. I avtalerettslige vurderinger har vi konsultert advokat Arne B. Krokeide. Ut fra saksforberedelsen til kontrollutvalget velger vi å strukturere oppfølgingspunktene på følgende måte: Oppfølging av leverandørens kapasitet Mulighet for å dele opp oppdraget Mulighet for å benytte underleverandør Mulighet for å overdra hele kontrakten a) Oppfølging av leverandørens kapasitet Av konkurransegrunnlaget del C, kap 13.1 går det fram at transporteren ved oppstart skal ha tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle behovet, samt at det skal framlegges en utskiftingsplan. Dette forholdet er ikke tatt inn i rammeavtalen, men av møtereferat mellom partene er det liten tvil om at kapasitetsspørsmålet har blitt viet stor oppmerksomhet. Det ble også sendt skriftlig klage på manglende oppfyllelse av vilkårene i avtalen. b) Mulighet for å dele opp oppdraget Av saksforberedelsen til kontrollutvalget er transport av funksjonshemmede (TT-kjøring) nevnt særskilt. Av innholdet i rammeavtalen går det ikke fram hvilke tjenester som skal leveres, men på bakgrunn av avtaledokumentets tittel (jf avtalens forside) har vi lagt til grunn at det gjelder pasienttransport, skoletransport, TT-transport og service-/bestillingsruter. Spørsmålet om oppdragsgiver ensidig kan trekke ut deler av avtalen har vært drøftet med advokat Arne B. Krokeide. Han uttaler følgende (vedlegg 6): Spørsmålet er altså om OBT kan redusere omfanget av transportleveransen ved at TTtransporten i Oppland fylke ikke lenger skal leveres av Solør Turbuss AS. Etter vår oppfatning fremstår det på rent avtalerettslig grunnlag som klart at OBT ikke ensidig kan gjøre en slik endring i kontrakten. Rammeavtalen må forstås slik at partene er gjensidig bundet til å utveksle de ytelser som omfattes av Rammeavtalen. Under forutsetning av at TT-kjøringen ligger under rammeavtalens område kan iflg. advokat Krokeide ikke partene i OBT, på et avtalerettslig grunnlag trekke ut deler av oppdraget. c) Mulighet for å benytte underleverandør Spørsmålet om bruk av underleverandør er regulert i rammeavtalen pkt. 10 der det står: 22

23 Solør Turbuss AS har ikke oppgitt noen underleverandør i sitt tilbud. Bruk av underleverandør må derfor vurderes i forhold til rammeavtalens pkt Bestemmelsen i rammeavtalens pkt 10.2 åpner for bruk av underleverandør, men det er en forutsetning at oppdragsgiver godkjenner underleverandøren. Oppdragsgiver kan imidlertid ikke nekte bruk av underleverandør uten saklig grunn. Spørsmålet om bruk av underleverandør har også blitt forelagt advokat Arne B. Krokeide til vurdering, og han trekker følgende konklusjon: Dersom Solør Turbuss AS ønsker å benytte Gjøvik Taxi som underleverandør vil Solør Turbuss AS altså ha krav på å få dette godkjent av OBT uten ugrunnet opphold, med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte dette. I dette tilfellet har OBT v/sykehuset Innlandet HF godkjent bruk av Gjøvik Taxi ANS som underleverandør i brev av d) Mulighet for å overdra hele kontrakten Etter behandlingen i kontrollutvalget har Gjøvik Taxi ANS overtatt all kjøringen knyttet til rammeavtalen for Vestre Toten kommune. Spørsmålet om overdragelse av kontrakten er omhandlet i rammeavtalen pkt 11.1, der det er åpnet for slik overdragelse under forutsetning av at oppdragsgiver samtykker i overdragelsen på forhånd. Partene i OBT har akseptert overdragelsen i brev av , jf også pressemelding datert Forskrift for offentlig anskaffelse synes imidlertid ikke å åpne for slik overdragelse, jf. forskriften 15-1 (3)- (se det som er sagt under kriterier). Spørsmålet er derfor forlagt advokat Andreas Wahl. Han skriver i sitt svar (vedlegg 3): Overdragelse av kontrakt etter tildeling er som utgangspunkt ikke mulig. Utgangspunktet er jo at kontrakt bare kan tildeles leverandører som tilfredsstilte kvalifikasjonskravene i den opprinnelige konkurranse og som i tillegg leverte det beste tilbudet. Tildeling av kontrakt forutsetter i tillegg at det fortsatt foreligger bindende tilbud, dvs at vedståelsesfristen ikke er utløpt. Dersom den opprinnelig valgte leverandør må gi fra seg kontrakten, kunne man tenke seg at man i stedet gav den til nest beste tilbud (forutsatt at tilbudet fortsatt er bindende når dette skjer). Utover dette er det klare utgangspunkt at kontrakten ikke kan overdras. 23

24 Det er mulig at man kan tenke seg unntak fra dette utgangspunktet i visse tilfeller der realiteten fra kontraktstildelingen opprettholdes selv om det formelt er et nytt rettsubjekt som blir leverandør. Dette vil f eks kunne være tilfellet der leverandøren fusjoneres inn i et annet foretak eller i andre tilfeller der identiteten og kvalifikasjonene mv videreføres selv om det skjer et skifte av rettssubjekt. Hensynet til oppdragsgiver kan i og for seg tilsi at kontrakten kan overdras til annen leverandør også i andre tilfeller der oppdragsgiver uforskyldt har kommet opp i en situasjon der den valgte leverandør ikke lenger kan levere. Regelverket tar imidlertid ikke høyde for dette, og så lenge det er snakk om å overdra kontrakten til en helt ny leverandør som ikke representerer en fortsettelse av den valgte leverandør, må dette trolig sees på som inngåelse av en ny kontrakt som må skje etter regelverkets prosedyrer. For ordens skyld bemerkes at dersom et tilbud forutsetter at kontrakten skal overdras til et annet foretak på et senere tidspunkt, vil dette som utgangspunkt være i orden forutsatt at regelverket og konkurransegrunnlaget respekteres. En generell klausul om leverandøren kan overdra kontrakten til tredjemann kan imidlertid ikke anvendes, jf våre merknader over. Dersom Solør Turbuss AS trekker seg fra oppdraget/ikke er i stand til å levere i hht rammeavtalen synes det etter dette som om ny kontrakt må tildeles i hht reglene om offentlig anskaffelse, dvs etter en ny utlysningsrunde. I fylkesrådmannens svar på rapportens høringsutkast vises det til uttalelse fra Sykehuset Innlandet HF v/juridisk fagsjef/advokat Bente LaForce, (se vedlegg 4) der det bestrides at overdragelse av en løpende kontrakt skal vurderes i forhold til lov om offentlig anskaffelse. Uttalelsen fra Sykehuset Innlandet HF er forelagt advokat Andreas Wahl som i sitt notat, datert , (vedlegg 5) fastholder han sin konklusjon om at overdragelsen er i strid med anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Han viser til følgende uttalelser: Problemstillingen er om overdragelsen av avtalen er å anse som en ny anskaffelse. Det finnes ikke lov- eller forskriftsbestemmelser som løser spørsmålet direkte. Spørsmålet har imidlertid vært drøftet i praksis og i juridisk teori. I Norsk praksis har KOFA i en avgjørelse 2003/163 kommet til at en kontrakt ikke kunne transporteres videre til et nytt selskap uten ny anskaffelsesprosess fordi dette ville stride med prinsippet om likebehandling. En kontrakt kan etter denne avgjørelse kun skje dersom den nye kontraktsparten kan identifiseres med den opprinnelige, for eksempel etter en fusjon. Spørsmålet har også vært vurdert i skotsk rettspraksis. I en sak fra 1997 (Scottish homes v Inverclyde District Council) kom retten til at en kontrakt ikke kunne transporteres blant annet under henvisning til at transport av kontrakten ville virke mot regelverkets formål om utvelgelse av kontraktør basert på en objektiv prosess. Norsk juridisk teori (Dragsteen og Lindalen: Kommentarer til lov og forskrift om offentlige anskaffelser s. 375) viser til KOFAs praksis og legger til grunn at en kontrakt ikke kan transporteres til en ny aktør som ikke kan identifiseres med den gamle. 24

25 Den svenske Nämnden for offentlig upphandling kom i 2001 med en uttalelse som viser at de svenske reglene om offentlige anskaffelser må forstås slik at kontrakter ikke kan overføres uten ny anskaffelsesprosess dersom leverandøren som vant konkurransen og den som har fått transportert til seg avtalen ikke kan identifiseres med hverandre. Den engelske forfatteren Sue Arrowsmith synes å ha et annet syn på spørsmålet om kontrakter kan transporteres. Arrowsmith uttaler at formålet med reglene er å forhindre misbruk av offentlige midler. Av dette utleder hun at det ikke kan være noe i veien for å overføre avtaler til en ny kontraktspart. Etter vår vurdering er utgangspunktet for vurderingen for snever da anskaffelsesreglene har flere formål enn å hindre misbruk av offentlig midler. Reglene skal blant annet også sikre likebehandling og gjennomsiktighet. En overdragelse til kontrakter til tredjepart vil i denne sammenheng åpne for at leverandører som ikke var kvalifiserte tildeles kontrakt og således reelt kunne representere en omgåelse av regelverket. Om leverandøren som kontrakten overdras til var kvalifisert, innebærer overdragelsen uansett at vedkommende gis en fordel ved at den tildeles kontrakt på et annet grunnlag enn vedkommende leverandørs evt opprinnelige tilbud. Utgangspunktet må derfor være at overdragelse ikke kan finne sted til tredjepart dersom konkurransen og tildelingen ikke har tatt høyde for en slik overdragelse og den avtalen overdras til har vært vurdert til å tilfredsstille kvalifikasjonskravene i konkurransen. I samme brev presiseres det at det ikke foreligger avgjørende rettspraksis på spørsmålet, og at derfor er en viss usikkerhet ved vurderingen. Wahl skiller bl.a. mellom det å endre kontrakten og å overdra kontrakten til en ny leverandør. Han skriver videre: Overdragelse av kontrakt til ny leverandør er langt mer betenkelig fordi det innebærer at en annen en den som vant konkurransen får kontrakten. Valget av leverandør skjer mao ikke lenger etter en objektiv og transparent prosess. Faren for at leverandører forskjellsbehandles er derfor vesentlig større i slike tilfeller enn ved endringer i leveransens innhold. Generelt fremstår også behovet for å kunne overdra kontrakten som mindre enn behovet for å kunne gjøre begrensede endringer i leveransens innhold. Dog kan man tenke seg tilfeller der overdragelse kan være tillatt. Etter vår vurdering må det imidlertid være en betingelse at det fremstår som naturlig å identifisere den opprinnelige leverandør og den som avtalen overdras til i den forstand at den virksomhet som får kontrakten overdratt til seg kan sies å ha vunnet konkurransen. Dette vil typisk kunne være tilfellet ved fusjon, oppkjøp eller lignende. Wahls konklusjon bygger på avgjørelsen fra KOFA, vurdering i skotsk rettspraksis, uttalelse fra den svenske Nämnden for offentlig upphandling og norsk juridisk teori. Spørsmålet er vurdert i forhold til prinsippene om likebehandling, kravet om en objektiv prosess og gjennomsiktighet. I notatet fra Wahl er det også vist til en engelsk forfatter som utfra prinsippet om misbruk av offentlige midler kommer til en annen konklusjon. Som påpekt i notatet fra Wahl har imidlertid lov- og regelverk for offentlig anskaffelse et videre perspektiv en rent misbruk av midler, i tillegg kommer kravet om forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet (anskaffelsesloven 5). Wahl uttrykker i sitt notat at overdragelsen av kontrakten til Gjøvik Taxi ANS ( ) representerer etter vår vurdering et brudd på kravet om konkurranse, kravet om 25

26 gjennomsiktighet og kravet om likebehandling i anskaffelseslovens 5, kontrakten må derfor etter vår vurdering utlyses på nytt. Vi slutter oss til konklusjonen fra advokat Andreas Wahl, og mener at overdragelsen av kontrakten til Gjøvik Taxi ANS er et brudd på loven om offentlige anskaffelser, og det må etter vår vurdering, foretas ny utlysing. 26

27 5. KONKLUSJONER Nedenfor følger problemstilingene med tilhørende konklusjon og ev anbefaling: Problemstilling 1-3 er vurdert under ett 1) Er lovverket rundt offentlig innkjøp fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 2) Er interne rutiner og vedtak i Oppland fylkeskommune fulgt i forbindelse med konkurransen om oppdrag i Vestre Toten kommune? 3) Har eventuelle brudd på vilkårene i problemstilling 1 og 2 hatt konsekvenser for anbudskonkurransen? Konklusjon problemstilling 1-3: Prosedyre for utlysning har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser. Imidlertid oppfylte ingen av de to tilbyderne for kjøring i Vestre Toten kravet til positiv egenkapital. Konsekvensen av dette burde etter vår vurdering vært å avlyse konkurransen og kunngjort på nytt. De lokale retningslinjene er lagt opp til prosedyrekravet i lov og forskrift, og omfattes av det som er sagt ovenfor. OBT har inngått kontrakt med Solør Turbuss AS, og i flg. advokat Andreas Wahl er det ikke grunnlag for den andre tilbyderen til å kreve erstatning. Problemstilling 4: Vurder oppfølgingen av inngått kontrakt med leverandør av tjenesten i Vestre Toten kommune. Under problemstilling 4 har vurdert følgende forhold: a) Oppfølging av leverandørens kapasitet b) Mulighet for å dele opp oppdraget c) Mulighet for å benytte underleverandør d) Mulighet for å overdra hele kontrakten Konklusjon problemstilling 4 a) OBT har hatt tett oppfølging av kapasiteten til Solør Turbuss AS, dette resulterte blant annet i en skriftlig klage til leverandøren. 27

28 b) Det vil ikke være mulig for OBT på et avtalerettslig grunnlag å trekke ut deler av oppdraget. c) Rammeavtalen åpner for bruk av underleverandør og OBT har godkjent Gjøvik Taxi ANS som underleverandør. d) Etter vår oppfatning er ikke overdragelsen av rammeavtalen fra Solør Turbuss AS til Gjøvik Taxi ANS i samsvar med forskrift om offentlig anskaffelse. Overdragelse av kontrakten til en helt ny leverandør er å betrakte som en ny anskaffelse som i hht regelverket for offentlige anskaffelser skal skje etter ny utlysing. 28

29 6. RÅDMANNENS UTTALELSE 29

30 30

31 VEDLEGG 1) Forskrift om offentlige anskaffelser FOR nr Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som: a. ikke oppfyller krav som er satt til leverandørenes deltakelse i konkurransen, med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), b. har unnlatt å levere skatteattest i samsvar med (skatteattest), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), c. har unnlatt å levere egenerklæring i samsvar med (HMS-egenerklæring), med forbehold av 21-3 (tilleggsfrist for ettersending av dokumenter), d. har unnlatt å levere forespørsel om deltakelse i begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling i samsvar med kapittel 16 (kommunikasjon), eller ikke har levert slik forespørsel innen fristen, e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, eller f. har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med 3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner). (2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: a. er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, b. er begjært konkurs, har begjært åpning av gjeldsforhandling eller tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, c. ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, 31

32 d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, e. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, f. ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert, eller i Norge, eller g. har gitt grovt misvisende eller feilaktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger i henhold til det som kreves etter denne paragraf eller krav til leverandøren. (3) Når oppdragsgiver krever bevis for at leverandøren ikke omfattes av første og annet ledd, skal utdrag fra strafferegister eller konkursregister godtas som tilstrekkelig bevis for første ledd bokstav e og annet ledd bokstav a, b eller c. I mangel av slikt utdrag skal et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i leverandørens hjemstat eller oppholdsstat, aksepteres. For annet ledd bokstav e og f skal det anses tilstrekkelig med attest utstedt av vedkommende myndighet i leverandørens hjemstat. Når leverandørens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. 0 Endret ved forskrift 24 nov 2006 nr Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet (1) Et tilbud skal avvises når: a. det ikke er levert innen den fastsatte tilbudsfristen, b. det ikke tilfredsstiller kravene til tilbudets utforming, jf første og tredje ledd, c. det er et alternativt tilbud avgitt i strid med 20-4 (alternative tilbud). Oppdragsgiver kan ikke avvise et alternativt tilbud utelukkende med den begrunnelse at kontrakten vil endre karakter fra en tjenestekontrakt til en varekontrakt, eller omvendt, d. det inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, e. det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, eller 32

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 23. august 2010 i sak 2010/208 Klager: Shj. Salomonsen AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennornforte en åpen anbudskonkurranse vedrørende utvendig rehabilitering av Reine kirke. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE

Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE Kvænangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONTRAKTINNGÅELSE VEDRØRENDE KONSULENTTJENESTER OPPDATERING KYSTSONEPLAN Gjennomføring av prosjekt Prosessledelse Produksjon av planverk til endelig vedtak Vedlegg

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på veibygging i Setermoen skytefelt. Klagenemnda fant at klager var rettmessig

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøring av behovsbaserte brukere. Klagers tilbud ble avvist. Innklagede inngikk kontrakt med to andre leverandører

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder en åpen anbudskonkurranse vedrørende mottak og håndtering av avfall i Tromsø-regionen. Klagenemnda kom til at tilbudene var evaluert i strid med forskrift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 HiOA, Fakultet SAM Administrasjon og ledelse / Organisasjon og ledelse LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 NOE BEARBEIDET HØSTEN 2015 Lov om offentlige anskaffelser (loa)

Detaljer