INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD"

Transkript

1 Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte Sak 44/14 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Sak 45/14 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Nord Sak 46/14 Høring - forslag til Handlingsplan for fylkesveg i Troms Sak 47/14 Status prosjektarbeid Sak 48/14 Regnskap Sak 49/14 Konstituering av daglig leder Sak 50/14 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 51/14 Eventuelt og kort evaluering Lunsj Forfall meldes snarest. Registrerte forfall: Frode Skuggedal Erling Hanssen Elin Wilsgård Mvh Sør-Troms Regionråd Erling Bratsberg Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 43/14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 13. juni 2014 Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Innkalling, dagens saksliste og referat fra møtet 13. juni 2014 godkjennes Sak nr 44/14 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Det settes av 2 min til hver ordfører for å kunne ta opp viktige saker / informasjon som kan være nyttig for de andre, evt. status og oppfølging av kommunale fyrtårntiltak. Innleggene bør være kort og forberedt. Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 45/14 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi Nord (kl ) IMDi`s agenda i møter med regionråd er i utgangspunktet; Informasjon til kommuneledelse/ være tilgjengelig for disse Tilby/videreutvikle samarbeid med regionråd og dets kommuner Plantilnærming og ledelsesforankring tilflytting/befolkningsstrategier Demografisk utvikling i nord, regionalt og kommunalt sett opp mot strategiarbeid Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 46/14 Høring forslag til Handlingsplan for fylkesveg i Troms Vi viser til høringsbrev med vedlegg datert Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse. Frist er 5. september. Strukturen er lagt om slik at påbegynte prosjekt og prosjekt med inngått kontrakt er prioritert i handlingsplan. Øvrige prosjekt vil vurderes etter høringsrunden. På grunn av stor usikkerhet om rammene, er det ikke lagt opp rammer for perioden Det må avklares i det endelige forslaget, men vil baseres på innspill fra høringen. Det ønskes særlig innspill på innretning av handlingsplan, utfra de utfordringene som er tilstede, og innspill på følgende områder: - Tiltak for trafikksikkerhet, gående og syklende - Tiltak knyttet til utbedring og innhenting av forfall og utnyttelse av forfallsmidlene. Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 2

3 - Innspill knyttet til et langsiktig perspektiv, fra Det ønskes at kommunene i høringsinnspillene gjør prioriteringer ift tiltak innen egen kommune, samt bidrar til at mulige regionale avveininger og prioriteringer framkommer, om en også avgir høringsuttalelser fra regionrådene. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til høringsuttalelse til Handlingsplan for fylkesveg i Troms vedtas med de endringer som fremkom i møtet. Sak nr 47/14 Status prosjektarbeid Byregionprogrammet Norut ble valgt som samarbeidspart for «Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen». Tidsplan for det videre arbeidet gjennomgås på møtet (se vedlegg) Referat fra møtet om regional samferdselsstrategi (se vedlegg) Samling nasjonalt Informasjon på møtet om prosessarbeidet etter at rapport foreligger Reis & Ryk Vi har søkt om 15 plasser etter innspill fra kommunene Kvæfjord, Salangen, Gratangen og Ibestad har meldt på deltakere Pr. nå er det 10 påmeldte. Ledige plasser om noen ønsker plass? Kystplan Midt og Sør-Troms Styringsgruppemøtet utpekte Herbjørg Valvåg til ny prosjektansvarlig(pa) etter Trine-Lise W. Fossland. PA vurderes på ny når ny daglig leder for STRR er på plass Ny prosjektmedarbeider på GIS er ansatt. Manglende GIS-kompetanse/bistand har forsinket prosjektet noe. Forstudie plan og kartsamarbeid Forslag til sluttrapport er avlevert Evt videre arbeid diskuteres i Rådmannskollegiet Imella Fem av åtte steder ferdig ila 2014, to markeringer gjennomført Tre åpningsmarkeringer høsten 2014 Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 3

4 Ildsjelkonferanse før jul Forprosjekt Tore Hund Bjarkøy - Imella Harstad kommune har innvilget sin del av finansieringen Avventer svar på søknad til Troms fylkeskommune Kystvei Viser til vedlagt referat fra møte om prosjektet Vedtak om bidrag fra Sør-Troms regionråd ble gjort og forutsetter tilsvarende bidrag fra de to andre regionrådene: Vedtak fra : Regionrådet bevilger kr ,- til prosjektet Kystvei Harstad-Tromsø under forutsetning av at Midt-Troms og Tromsøområdets regionråd bevilger tilsvarende beløp. Midlene tas fra opparbeidet likviditet. Forskningsdagene i Sør-Troms Noen detaljer er fortsatt uavklart men dette kan sies så langt; - Midlene til FD kom sent. Vi fikk , samme som Midt og Nord - Rundt 20 arrangement pr nå - Gratangen, Kvæfjord, Salangen har arrangement. Skånland har fått tilbud om lunsjforedrag. Samme gjelder for Harstad. - Forskerne kommer! Og pga logistikk blir det i år kveldsarrangement på Ludo Bar og Scene. (Mest sannsynlig blir tilbud til videregående og kveldsarr i Salangen til neste år.) - Oppfordre til å krysse kommunegrensene - Plakater sendes ut til kommunene. De skal være klar i nettbutikken i begynnelsen av september. Se også og Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 48/14 Regnskap Regnskap pr ligger vedlagt. Gjennomgås på møtet. Første faktura fra Norut (Byregionprogrammet) forfaller De var i utgangspunktet bevilget fra avsatte fondsmidler. Tilbakeføringen fra kommunene står uavklart. Forslag til vedtak: Regnskap pr tas til orientering. Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 4

5 Sak nr 49/14 Ansettelsesprosess og konstituering av daglig leder Stillingen som daglig leder er lyst ut med søknadsfrist Status for prosessen vil bli gjennomgått på møtet. Pga ferie/avspasering vil siste dag på kontoret for daglig leder være 05.09, og regionrådet må derfor ta stilling til hvem som skal ha det daglige ansvaret etter dette og fram til ny daglig leder er ansatt. Det vil være naturlig at Nina Dons-Hansen konstitueres. Forslag til vedtak: Nina Dons-Hansen konstitueres som leder av Sør-Troms regionråd fom 08. september 2014 og fram til ny ansatt daglig leder tiltrår, og mottar lønn som daglig leder i perioden. Sak nr 50/14 Informasjons- og diskusjonssaker Vurdering av saker/henvendelser for de neste møtene Det har på forskjellige måter vært saker som har vært meldt inn, men som det ikke har vært rom for eller som ikke har vært prioritert. Vi ber regionrådet ta stilling til om, evt. hvordan disse skal behandles: Henvendelse fra Oddvar Bjørnsen i Bardu kommune om å presentere et prosjekt kalt Samvirkegården Setermoen (i eldste del av Coop Nord sin eiendom) Henvendelse fra Roger Rasmussen i Harstad kommune på vegne av UiT: I forbindelse med vårt arbeid med å vurdere samarbeidspartnere har vi hatt sonderingsmøter med Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. UiT har noen planer for utvikling som berører vår region og som vi skal vurdere nærmere, relatert til vårt prosjekt for helsehus i Harstad kommune. I slik forbindelse er det ønskelig at prosjektet får presentere sine planer for regionrådet og hvor det samtidig blir informert av og om Uit sine tanker om utvikling. Henvendelse fra Roger Ingebrigtsen på vegne av Agenda: Agenda Nord-Norge er et initiativ tatt av næringslivet. Ønsket er å skape mer og bedre samarbeid og samhandling i hele landsdelen, på tvers av bedrifter, bransjer, kommune- og fylkesgrenser og politikk. Det er NHO, LO og SpareBank 1 Nord-Norge som har tatt initiativet. Vi ønsker raskt å få med mange andre i forkant av den første samlingen i Tromsø november. Orientering fra Oljekoordinator Bendiks H. Arnesen Vær oppmerksom på at byregionprogrammet må gis plass på møtene og ihht anbud / kontrakt med Norut. Invitasjon til Tromsbenken eller besøk på Stortinget Det nærmer seg tid for å sende invitasjon til Tromsbenken. Det har tidligere vært diskutert om man heller skal besøke Stortinget og møte dem der. Dette må det tas stilling til. Avtale med UIT På regionrådsmøtet ble det vedtatt å inngå avtale med UIT. Samarbeidsavtalen er kommet, og vi har fått spørsmål fra UIT om hvordan avtaleinngåelsen skal foretas. De skriver: Når det gjelder avtaleinngåelse / underskriving, har forskjellige regionråd forskjellig Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 5

6 praksis. Noen vil f.eks. gjerne gjøre det med pressa til stede, mens andre synes det er like greit å undertegne via ordinær postgang. Samarbeidsgruppen skal bestå av regionrådsleder, daglig leder og en representant fra næringslivet. Stig Kjærvik fra Harstadregionens næringsforening er forespurt og har takket ja. Når avtalen er underskrevet bør det være et kort møte for bl.a. å avklare hvilket fakultet (eller institutt) hos UIT som vil være mest relevant for Sør-Troms å ha i samarbeidsgruppa. Avtale om lån av strømmålere til Kleiva fiskefarm AS Det er avtalt at Kleiva Fiskefarm AS kan låne de to strømmålerne vi har fra Astafjordprosjektet i to år, og at videre utlån evt utlån til andre deretter skal vurderes av / behandles i regionrådet. Se vedlagt kopi av avtalen. Kopi av brev, uttalelser, referat vedlagt Uttalelse fra Lofotrådet om tunnel under Tjeldsundet nå. Ofoten og Vesterålen regionråd har vedtatt likelydende uttalelser (se vedlegg) Varsel om reguleringsplankonferanse Troms fylkeskommune og Fylkesmannen inviterer til reguleringsplankonferanse i Tromsø. Årets konferanse vil blant annet ta for seg krav til innhold i varsling og plan, samt nivå og omfang på utredninger og analyser i planarbeidet. Bruk av mindre endring og dispensasjon kontra ny planprosess, blir også tema. Konferansen skal være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Målgruppe: Saksbehandlere og beslutningstakere for reguleringsplaner i kommunene, konsulenter/ planleggere fra private virksomheter. Tidspunkt: 06.oktober 2014 kl. 10:15 15:30 på Rica Ishavshotell, Tromsø Program ligger vedlagt, ingen påmeldingsavgift og det vil bli servert lunsj. Tilflytters perspektiver på stedsattraktivitet Beate Brostrøm har vært med på Omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Hun har vært prosjektmedarbeider i hovedprosjektet, og har valgt tema i masteroppgaven som er tilknyttet prosjektet. Hun presenterer gjennom vedlagte kortversjon noen funn som kan være aktuelle/nyttige for flere. Dataspill fra KS: SLIK systematisk ledelse av innovasjon i kommunene Kommunen vil stå overfor økte krav til produktivitet i fremtiden, særlig når det gjelder helseog omsorgssektoren. Vi vil måtte ta grep for å møte utfordringene, og nå utvikler KS nye redskaper. Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 6

7 Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover Rådmannskollegiet, Tjeldsundkroa Kystplan: AG-arbeidsgruppemøte, kontaktpersoner i kommunen (her er også politiske representanter velkommen) Møte høgskolene, i Narvik (kveld + neste dag, MB møter. EB har ikke mulighet. RG kan møte 19. på dagtid?) Forskningsdagene i Sør-Troms (Åpning kl på torvet i Harstad) Kystplan: IKPU-Interkommunalt planutvalg. Politikerne er velkommen til å ta med administrative Den nordnorske styredagen i Bodø Kystplan: AG-arbeidsgruppemøte, kontaktpersoner i kommunen (her er også politiske representanter velkommen) Reguleringsplankonferanse i Tromsø Regionrådsmøte Ibestad Kystplan: IKPU Politikerne er velkommen til å ta med administrative KS Høstkonferanse Kystplan: møte i styringsgruppen for prosjektet Byregionprogrammet, samling nasjonalt (NB ) Regionrådsmøte Salangen Midtre Hålogaland regionforum (kveld + neste dag) Rådmannskollegiet, Tjeldsundkroa Samhandlingsavdelingens konferanse UNN Regionrådsmøte Harstad Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 51/14 Eventuelt og kort evaluering Vedlegg: 1. Sak 43/14: Referat fra møte i regionrådet 13. juni Sak 43/14: Forslag til høringsuttalelse til Handlingsplan for fylkesveg i Troms Sak 47/14: Bilag 2b Prosjekt- og fremdriftsplan 4. Sak 47/14: Referat fra møte om «Strategisk samferdselsplan for Sør-Troms» Sak 47/14: Referat fra prosjektmøte for Kystveien 6. Sak 48/14: Regnskap pr Sak 50/14: Avtale om lån av strømmålere til Kleiva Fiskefarm AS 8. Sak 50/14: Uttalelse fra Lofotrådet om tunnel under Tjeldsundet nå 9. Sak 50/14: Reguleringsplankonferanse Sak 50/14: Tilflytters perspektiver på stedsattraktivitet Saksframlegg regionrådsmøte 05. september 2014 Side: 7

8 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Referent Antall sider Kl / /128 Trine-Lise W. Fossland 9 + vedlegg Sted Harstad Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen kommune Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune Asbjørn Olafson, Kvæfjord kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune Administrasjonssjef Frode Skuggedal, Salangen kommune Administrasjonssjef Merete Hessen, Kvæfjord kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Ole Kristian Severinsen, Sessan Consult AS (sak 41/14) Magne Nicolaisen, Samhandlingsavd. UNN (sak 31/14) Brynjulf Hansen, Harstad kommune (sak 31/14) Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Sak 30/14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte Sak 31/14 Samhandlingsreformen Sak 32/14 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Sak 33/14 Friluftsrådssamarbeid Sak 34/14 Høring og offentlig ettersyn av regional plan for landbruk i Troms Sak 35/14 Byregionprogrammet Sak 36/14 Valg vannregionarbeidet Sak 37/14 Avtale UIT Sak 38/14 Støtteerklæring Ofotbanen Sak 39/14 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 40/14 Eventuelt og kort evaluering Sak 41/14 Astafjord fiskemottak Sak 42/14 Uttalelse Rå VGS

9 MØTEREFERAT side 2 Møtedato /14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Sak 41 og 42 var sendt ut etter hovedforsendelsen. Vedtak: Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 04. april 2014, godkjennes. 31/14 Samhandlingsreformen Magne Nicolaisen fra Samhandlingsavdelingen ved UNN informerte. Samhandlingsreformen startet offisielt 1. januar 2012 med to nye lover og en rekke økonomiske og faglige virkemidler. Flere virkemidler er under utvikling, og vil bli tatt i bruk i den grad det trengs for å nå målene med reformen. Den nye regjeringen har allerede signalisert endringer i de økonomiske virkemidlene, uten av vi i dag vet hva disse blir. Samhandlingsavdelingen i UNN fungerer som sekretariat for Overordna samarbeidsorgan (OSO) og har deltatt aktivt i implementeringen av Samhandlingsreformen, utarbeidelse av samhandlingsavtalene m.m. I tillegg administrerer vi alle innmeldte avvik i samarbeidet mellom kommuner og UNN, og har en god oversikt over hvilke avvik som meldes og hvordan dette utvikler seg. For å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen ønsker vi nå en tettere kontakt / dialog med kommunene i UNN-området. Behov for å forenkle avvikssystemet, jobbes med Sender statistikk på ø-hjelpssenger og hvordan systemet fungerer Gratangen, Lavangen og Ibestad har ikke avklart hvilken løsning de ønsker Fastlegene er nøkkelen i samhandlingsreformen strategi for involvering og styring av utfordringene UNN-området inn i løpet av høsten. Mål: Gjøre tall og statistikk tilgjengelig Presentasjonen ligger vedlagt. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 32/14 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Gratangen: Underskudd mill.kr. Fokus på bedre kontroll og sunnere økonomi - Samferdel: Stort behov for oppgradering og vedlikehold fylkesveier. - Arbeid med kommuneplan samfunnsdel igang -fokus på medvirkning ungdom - Interkommunal kystsoneplan -fokus politisk forankring -forutsetning for suksess i prosjektet. - Tilsagn år 2 omstillingsprosjektet SPIRE - Brattberg -investorer på plass. Større potensiale enn antatt. Full fart. - Turistkontor Gammelbutikken Foldvik juli og aug Foldvik Marked og kystkulturfestival 3. Helga i aug. 25 års jubileum! - Boligbygging. Selskap etablert: "Bo i Gratangen" -4 nye eneboliger salg/leie klar vår

10 MØTEREFERAT side 3 Møtedato Viktig faktor for ytterligere boligbygging og investeringslyst. Flere selskap/prosjekt på beddingen. - Aktivt markedsføring og salg av tilbud og tjenester i kommunen. (Både offentlig og privat) - Stabilt/økende folketall Harstad: Veipakken vedtas i Stortinget 19. juni Bjarkøyforbindelsen i Fylkesrådet 3. juli. Anbudene bra ift planene Statoils etablering på Kaarbøtomta vil påvirke sentrumsutviklingen/-planen Sentrumsplanarbeidet og Harstad Havns planer må koordineres Bergsodden ferdig og åpnes i september egen kulturmedarbeider i 100 % stilling Ny næringssjef intervju nå om dagen Siste kommunestyre i går ny sentrumsskole skal utredes Friluftsråd behandlet Kommunereformen: Inviterer Skånland, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund og Lødingen til møte for å diskutere konkrete muligheter og tanker Ibestad: Lite overskudd på 4,2 mill i regnskapet for 2013 Ny rådmann; Roer Jenset, ble ansatt i går Legger ut 10 boliger for vanskeligstilte til anbud (av disse vil 5 være for anbyders risiko). Satsing på næringsområdet. Søkt om utlyst etablering fra Marin Harvest. Gjennomgang av næringsområder og status/behov. Betydelig satsing lagt ned allerede. Kystplan: Innspillsrunde avsluttet. Gjennomført møter med fiskere og oppdrettere og har oppnådd enighet Fortau Hamnvik: Overskridelse på 7,5 mill som det må finnes finansiering for FV848 kort strekning i år, symbolsk og viktig redusert fergedrift i anleggsperioden Samarbeidet mellom Millionfisken og Tour de Andørja er eksempel på samarbeid som gir positiv effekt for begge arrangementene og begge kommunene Kvæfjord: Åpning Imella på Nupen på onsdag og kunstgressbanen på lørdag Etablert Jordgruppe en fra hvert parti fokus på nydyrking møte og kartlagt arealer midler fra Fylkesmannen og fra kommunens næringsfond ca 300 DA etablert eksempel til etterfølgelse Rå videregående skole det må være plass til små skoler også i fylket lavt frafall Regnskapet: Minus 5 mill for 2013, samt 3,5 mill fra 2012 må dekkes inn i løpet av 2015 Tertial + 2 mill (helse/sosial) Næringsoppmuntreren i 80 % stilling er sluttet ingen i Kvæfjord nå. Skal se hva man kan gjøre med tilskudd fra næringsfondet Næringsområde Coop utvider på Borkenes Ekstra på veirenovasjon i sentrum tomter komme videre anbud prosjektering KLP-saken pågår krav om 16 mill susp. Foreldelsesfristen avklares i løpet av høsten Kvæfjorduka pågår nå Lavangen: Stor sak med leiekontrakt som inngås med privat aktør om leie av boliger i 20 år. Det skal bygges 10 flyktningeboliger og 5 ordinære Lauvangen mikrobryggeri etableres pub og galleri Lavangsveka siste uka i juni

11 MØTEREFERAT side 4 Møtedato Regnskap 2013 ga en hyggelig pluss Salangen: Forsinka i gang med opprusting av kommunale veier høy aktivitet på teknisk Søknad fiberutbygging sendt inn Mindreårige flyktninger har fått 3,1 mill, spent på siste bit. Første sum 12,3 mill. Sentrumsutvikling: Sak mandag om molo viktig for Millionfisken (gode nok båtplasser) Millionfisken: 2014 avsluttes prosjektfinansieringen, hva nå? Lokal dugnad på premien i år. Samarbeid etablert mellom Tour de Andørja og Millionfisken svært positivt Går i null i kommuneregnskapet for 2013 Skånland: Lite overskudd på ca i 2013 Imella Isbadestranda buttet litt ift naboer forløsende møte i går Sametinget skal ha 8-10 kontorplasser i Hjørnegården Kommunereformen. Deltar bredt på møtet hos Fylkesmannen. Legger opp til sak i september. Hva skal vi evt. gjøre sammen? ETS medisinske senter åpner Boligutfordringer i Grovfjord. Eiendomsselskap som evt. kan bygge boliger for utleie og salg. Kommunen kan evt. gå inn. Ser på erfaringer/modell fra Hammarøy. Sommerfestival i Grovfjord 1. helga i juli. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 33/14 Friluftsrådssamarbeid Harstad kommune behandlet saken i kommunestyremøte og gjorde følgende vedtak: 1. Harstad kommunestyre tar utredning om interkommunalt friluftsrådsamarbeid i Sør- Troms til orientering. 2. Harstad kommunestyre ber ordfører og rådmann fortsette prosessen mot omkringliggende kommuner med sikte på at Harstad kommune skal inngå i et friluftsråd. Da enten ved at Sør-Tromskommunene danner et nytt friluftsråd sammen med Ofoten friluftsråd eller at det etableres et eget friluftsråd for Sør-Troms. Prosessen forutsettes sluttført i løpet innen utgangen av 2014 med siktemål om deltakelse i friluftsråd fra Det legges fram egen sak for kommunestyret når prosessen er sluttført. 3. Kommunestyret setter en øvre grense på kr ,- som kommunens årlige kontingent i et slikt samarbeid. Ibestad kommune har tidligere gjort vedtak om at: «Ibestad kommune vedtar å delta i friluftsrådet for Sør Troms under forutsetning av at kommunen blir vertskommune.» Med bakgrunn i dette stemte ordfører Dag-Sigurd Brustind imot vedtaket Vedtak: Sør-Troms regionråd går sammen med Ofoten regionråd for å finne fram til en best mulig modell for et nytt felles friluftsråd i Ofoten og Sør-Troms. Daglig leder og regionrådsleder ivaretar dette og legger fram et omforent forslag for regionrådet.

12 MØTEREFERAT side 5 Møtedato /14 Høring og offentlig ettersyn av regional plan for landbruk i Troms Grunnlagsinformasjonen er sendt til kommunene og finnes også her: aspx Frist for innspill er 15. august. Moment som ble diskutert: - Bygningsmasse - Kompetanse - Tilrettelegge for realistiske planer for fremtiden I Kvæfjord er det etablert store fjøser unge har satset. Kommunen har god lokal kompetanse og gir støtte i disse funksjonene. Vedtak: Det gis innspill til en samlet høringsuttalelse fra Sør-Troms i løpet av neste uke. Evt. uttalelse fra Kvæfjord kommune sendes inn. Konkret forslag til uttalelse sendes ut på mail til godkjenning før /14 Byregionprogrammet Sør-Tromsregionen / Harstadregionen deltar som en av 33 regioner i Byregionprogrammet: Anbudet ble kunngjort på Doffin med tilbudsfrist Videre tidsplan er som følger: Kunngjøring i Doffin: Fredag Spørsmålsfrist (dersom feil/uklarheter i grunnlag): Fredag kl. 14:00. Tilbudsfrist: Torsdag kl. 12:00 Evaluering: Uke 26 Meddelelse om valg av leverandør Uke 27 Klagefrist 10 dager etter meddelelse om tildeling Vedståelsesfrist: Fredag kl. 14:00 Oppstartsmøte Ferdig delrapport litteraturstudie, forslag til intervjuguide og plan for intervju Presentasjon Sør-Troms regionråd på Ibestad Ferdig delrapport intervjustudie Ferdig sluttrapport med anbefalinger Presentasjon Sør-Troms regionråd i Salangen Pr er det registrert 37 interesserte på anbudet. Viktige datoer ift anbudsprosessen:

13 MØTEREFERAT side 6 Møtedato Frist kl Vurdering av tilbud: evt. videomøter med tilbydere Oppstartsmøte med valgt leverandør: Styringsgruppens medlemmer deltar i anbudsvurderingen: Marianne Bremnes, Dag Sigurd Brustind, Ronny Grindstein og Trine-Lise W. Fossland. Marianne Bremnes har ikke mulighet til å delta de avtalte datoene, så rådmann Hugo Thode Hansen erstatter henne. Det var på forhånd sendt ut et notat som redegjør for sammenslåingen av prosjektene Framtidsdugnad og Byregionprogrammet. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Styringsgruppen gjennomfører vurdering og valg av leverandør. Prosjektene Framtidsdugnad og Byregionprogrammet slås sammen slik utsendt notat beskriver. 36/14 Valg vannregionarbeidet Det pågår og vil pågå et viktig arbeid med vanndirektivet i fortsettelsen. Daglig leder i regionrådet ble valgt som regionrådets representant i vannregionutvalget i Vara ble ikke valgt. Det må velges ny representant og vararepresentant. Vedtak: Som representant for Sør-Troms regionråd i vannregionutvalg velges ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo. Som vara velges Nina Dons-Hansen. 37/14 Avtale UIT Avtale mellom Nord-Troms regionråd og Universitetet i Tromsø ble lagt fram som eksempel. Likelydende kontrakt er så langt også inngått med Vesterålen og Midt-Troms regionråd. I løpet av året vil det bli tegnet en god del flere avtaler. «Samarbeidsgruppen skal bestå av 2 representanter fra UiT fre regionrelevante fakultets- eller instituttnivå, og av 3 representanter fra regionen. Fra STRR skal politisk ledelse og administrativ ledelse være representert, samt en representant fra regionalt næringsliv» Vedtak: Sør-Troms regionråd inngår framlagt forslag til avtale med Universitetet i Tromsø. I tillegg til politisk- og administrativ leder, forespørres daglig leder for Harstadregionens næringsforening om å gå inn i samarbeidsgruppen. 38/14 Støtteerklæring Ofotbanen Forslag til støtteerklæring var sendt ut på forhånd. Vedtak: Sør-Troms regionråd støtter kravet om dobbeltspor på Ofotbanen ihht vedlagt forslag til støtteerklæring.

14 MØTEREFERAT side 7 Møtedato /14 Informasjons- og diskusjonssaker Stategisk samferdselsplan for Sør-Troms Regionrådet (daglig leder og regionrådsleder) gjennomførte møte med fylkesråd for samferdsel i Troms Arbeidet bygger på tilsvarende prosess i Midt-Troms, og vil være et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Sør-Troms regionråd. Statens vegvesen skal være ansvarlig for første del av prosessen som har som mål å framskaffe grunnlagsmateriell / status. Regionrådet er opptatt av at dette grunnlagsarbeidet skal inngå som en del av Byregionprosessen og danne grunnlag for arbeidet med tiltaksplan for fase II. Det legges opp til oppstartsmøte 18. august med Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune i Tromsø. Fra regionrådet deltar de temaansvarlige for samferdsel Dag Sigurd Brustind og Torbjørn Larsen, samt daglig leder. Ordførersamarbeidet/regionrådet er 30 år Referat fra konstituerende møte i ordførersamarbeidet fra viser at regionrådssamarbeidet i Sør-Troms i august har eksistert i 30 år. Regionrådet ønsker å markere dette ift med møtet 05. september. Det legges opp til markering og middag torsdag om kvelden kl , og ordinært møte i Harstad. Regionrådsleder og daglig leder får ansvar for planlegging og tilrettelegging. Masterstipend Ved forrige utlysing het det: Kommunene vil ikke legge føringer på temavalg, men synes oppgaver innenfor følgende områder er spennende: Utfordringer i mindre distriktskommuner Fylkesgrenseproblematikk Tjenesteutvikling Kommunesamarbeid Lokalstedsutvikling Regionrådet ønsker ikke å endre noen av temaene. Årets stipend lyses ut med søknadsfrist Klart for første utlysning for Offentlig sektor-ph.d. Første utlysning for offentlig sektor- ph.d.er nå klar. Fra 2. juni blir det mulig å søke på ordningen. I 2014 har Forskningsrådet midler til å finansiere 25 nye kandidater. Den nye ordningen med Offentlig sektor-ph.d. utformes etter modell av Næringslivs ph.d.-ordningen, som ble innført i For å sikre best mulig likebehandling og porteføljestyring i oppstartsfasen, vil alle søknader som mottas fra 1. juni 2014 til 1. september 2014 behandles samtidig. Fra 1. september 2014 vil mottatte søknader behandles fortløpende. Referat/uttalelser til informasjon - Referat fra møte i Midtre Hålogaland regionforum Referat møte i styringsgruppen for prosjektet «Partnerskap Midtre Hålogaland»

15 MØTEREFERAT side 8 Møtedato Uttalelse fra Troms Fylkesting : Veterinærinstituttet i Tromsø - Uttalelse fra Troms Fylkesting : Et sterkt luftforsvar i nord Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover: Møte om kommunereformen, Fylkesmannen, Tromsø Evenskjerdagene Lavangsvekka og Heimkommarfest juni Festspillene i Nord-Norge Sankt Hansaften Fabeløya Naturlekepark Kl. 17: Millionfisken Sommarhelg i Grovfjord Tour de Andørja Arctic Race of Norway Foldvik Marked og kystkulturfestival Kystplan - styringsgruppemøte (kl. 18) Markering 30-årsjubileum i Harstad Regionrådsmøte i Harstad Rådmannskollegiet, Tjeldsundkroa Forskningsdagene i Sør-Troms Den nordnorske styredagen i Bodø Regionrådsmøte Ibestad Møte høgskolene i Narvik KS Høstkonferanse Byregionprogrammet, samling nasjonalt Regionrådsmøte Salangen Midtre Hålogaland regionforum (kveld + neste dag) Rådmannskollegiet, Tjeldsundkroa Regionrådsmøte Harstad Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Regionrådet markerer sitt 30-årsjubileum torsdag 04. september kl i Harstad med ordinært regionrådsmøte fredag /14 Eventuelt og kort evaluering Marine næringer Einar Aune tok opp et ønske om å utrede regionens rolle og muligheter knyttet til marine næringer. Hva ser næringen etter når de vurderer etablering? Hva har vi som kan gjøre vår region attraktiv? Synliggjøre utarbeide markedsmateriell / innsalgsmateriell. Diskutere havbruksregion. Saken bør tas opp til diskusjon i regionrådet. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 41/14 Astafjord fiskemottak Ole Kristian Severinsen møtte for å orientere om Astafjord Fiskemottak SA. Prosjektrapport/forretningsplan var sendt ut på mail. Gjelder etablering av en mottaksstasjon for fisk i Sildevika, Grovfjord. Prosjektet er viktig tiltak for å sikre leveringsmuligheter for

16 MØTEREFERAT side 9 Møtedato fiskere i Vågsfjord og Astafjord. Søknad om delfinansiering er sendt de involverte kommunene og skal behandles der. Kommunene oppfordres til positiv behandling. Informasjonsark ligger vedlagt. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 42/14 Uttalelse Rå VGS Tilbudet på Lasken er foreslått redusert fra 150 elever til 75 og gartnerskolen er foreslått lagt ned. Med dette vil spesialundervisningen henge i løse luften. Det er viktig å merke seg at tilbudet på Rå ikke er konkurrerende, men supplerende for til budet på Gibostad. Det særegne kompetansemiljøet er sjeldent/enestående og bør ivaretas. Vedtak: Utsendt forslag til uttalelse bearbeides ihht innspillene av daglig leder og Asbjørn Olafson, og sendes inn så snart som mulig. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg: Sak 31/14: Presentasjon Samhandlingsreformen Sak 35/14: Notat om sammenslåing av prosjektene Byregion og Framtidsstudie Sak 38/14: Støtteerklæring Ofotbanen Sak 41/14: Informasjonsark Astafjord fiskemottak Sak 42/14: Uttalelse Rå VGS

17 Deres ref.: 14/ Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2014/1985 / 026 Troms fylkeskommune Samferdsels- og miljøetaten Forslag / utkast Høringsuttalelse handlingsprogram for fylkesveg Sør-Troms regionråd har behandlet utsendt forslag i møte 05. september Regionrådet ønsker å kommentere følgende punkter i planen: Vi ser behov for stor fokus på vedlikehold og utbedring av eksisterende veinett og vil understreke viktigheten av å utarbeide en plan for helhetlig forfalls- og utbedringsstrategi så snart som mulig i 4-årsperioden. Vi slutter oss også til forslaget om en årlig justering av Handlingsplan for fylkesvei. I samferdselsplanleggingen legges det stor vekt på ÅDT for å klassifisere og vektlegge veiene. Sør-Troms regionråd har ved flere anledninger pekt på viktigheten av også å vektlegge andre faktorer. Typen trafikk og verdiskapningen langs veiene bør også vurderes. I tillegg vil det for flere av veiene i vår region være et stort potensiale til økt trafikk dersom strekningene utbedres. Regionrådet forutsetter at forpliktelsene i Bjarkøyforbindelsene og Harstadpakken følges opp. Vi vil spesielt peke på rapporten «Enklere bussnett i Harstad» som fylkeskommunen har sluttet seg til og de tiltak som ligger i den som krever finansiering. Sør-Troms regionråd har i ett år forsøkt å få i gang et arbeid med en «Strategisk utredning for Sør-Troms» i samarbeid med Troms fylkeskommune. Dette arbeidet er nå helt i startgropen, men bør refereres i planen på lik linje med den strategiske utredningen for Midt-Troms. Sør-Troms regionråd viser til uttalelser fra den enkelte kommune på viktige tiltak. I et regionalt perspektiv ønsker vi å peke på/prioritere to strekninger: FV 848 inkl. fergeforbindelsen Stangnes-Sørrollnes, og FV 84 i Kvæfjord, inkl fergeforbindelsen Flesnes-Refsnes, og her spesielt strekningen fra Flesnes til Gullesfjordbotn. Begge strekningene har stort potensiale til økt bruk ved utbedring. En slik økt bruk vil korte ned reisetiden mellom regioner, som er et mål i planen, og gi store innsparinger for næringstrafikk. Slike innsparinger i tid og drivstofforbruk vil gi betydelige miljøgevinster. Utbedringer vil også bedre viktig interntrafikk i kommunene (Ibestad og Kvæfjord) og innad i regionen. Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

18 2 FV 848 inngår som en del av Kystveien fra Tromsø til Harstad. Her vil det, i tillegg til videreføring av utbedringen av FV848, være behov for midler til oppstart av planlegging av hele traseen slik at man kan igangsette realisering på lengre sikt. Med hilsen Sør-Troms regionråd Erling Bratsberg Leder av regionrådet og ordfører i Lavangen Marianne Bremnes Ordfører i Harstad Dag Sigurd Brustind Ordfører i Ibestad Torbjørn Larsen Ordfører i Kvæfjord Sigrun W. Prestbakmo Ordfører i Salangen Ronny Grindstein Ordfører i Gratangen Einar Aune Ordfører i Skånland

19 Bilag 2b Prosjekt- og fremdriftsplan Framdriftsplanen vil følge de datoer som er bestemt i konkurransegrunnlaget. Leveranse/milepæler Ansv. Frist: Oppstartsmøte i Formannskapssalen Harstad rådhus. Strr Innsamling av rapporter og kvantitative data starter umiddelbart etter oppstartsmøte, og arbeid med intervjuguide og planlegging av intervjuer Norut Forslag til delrapport litteraturstudie, forslag til intervjuguide og plan for intervju oversendes i PDF-format for videredistribusjon til regionrådets medlemmer (saksgrunnlag til møtet ) Norut Gjennomgang/presentasjon av ferdig delrapport litteraturstudien, intervjuguide og plan for intervju for Sør-Troms regionråd på Ibestad. Regionrådet skal kunne gi innspill til intervjuguide. Norut Intervjuer gjennomføres i oktober, og det arbeides delvis parallelt med delrapport nummer 2 og sluttrapport. Norut Utkast til sluttrapport inkl. intervjustudie oversendes som forberedelse og grunnlag for innspill/diskusjon i regionrådsmøtet Norut Elektronisk versjon av sluttrapport med anbefalinger oversendes før kl slik at den kan distribueres til regionrådet og leses før arbeidsdagens slutt. Norut Presentasjon av sluttrapport med oppsummeringer og anbefalinger for Sør- Troms regionråd i Salangen. Norut Mulighet for korrigeringer etter innspill fra regionrådet Norut Uke 46 Trykte rapporter oversendes. Hovedrapporten skal leveres som PDF og i trykket format i 30 eks. Det skal i tillegg leveres et kort sammendrag i PDF-format. Norut Bilag2b-Kontraktsforslag-Norut-Framdriftsplan Side 1 av 1

20 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd Møte ang strategisk utredning for Sør-Troms hos Statens Vegvesen, Tromsø, Til stede: Øystein Olav Miland (TFK), Geir Bye (TFK), Petter Hildre (SVV), Unni Gifstad (SVV, på video fra Bodø), fra Sør-Troms regionråd (STRR): Dag Sigurd Brustind, Torbjørn Larsen, Nina Dons-Hansen. Vi viste til dialogen Trine-Lise W. Fossland (STRR) og Øystein Miland (TFK) har hatt ang oppstart av en strategisk utredning innenfor samferdsel i vår region. De har også hatt møte med fylkesråd Ivar B. Prestbakmo. Vi viste videre til utkast for Strategisk utredning for Midt-Troms, som vi hadde fått tilsendt på forhånd av Midt-Troms regionråd. Vi ønsker en liknende utredning for Sør-Troms. Det ble lagt frem flere argumenter som viser behov for en slik utredning av ordførerne. Både TFK og SVV har mye faktainformasjon som kan samles til en rapport. Dette kan gjøres ganske raskt, spesielt med tanke på det store, nasjonale programmet «ByRegion» som Harstad-regionen og regionrådet er deltaker i. Her er NORUT og Østlandsforskning engasjert til å gjennomføre både kvantitative (heriblant dokumentanalyser) og kvalitative undersøkelser for å kartlegge bo-, arbeids- og servicestrukturen i regionen. STRR ønsker videre å få kartlagt behov som ikke er dekket av NTP og RTP i dag, få belyst andre faktorer, små detaljer og gjøre identifisering av nye muligheter bl.a. som følge av utvikling og ny-etableringer. Unni Gifstad erkjente at vegvesenet til nå har hatt for lite fokus på samordningsstrekninger (korridorer, tilførselsveier, m.m.) i sine planer. Dette skal de bli bedre på, de skal se regioner og tilhørende veinett som en helhet. Allerede i oktober i år skal det legges frem et utkast til NTP for Statens vegvesen nylig har gjennomført store utredninger; Konseptvalgsutreninger (KVU) både i Harstad (vedtatt av regjeringen des. 2011) og for E10/rv. 85 Evenes-Sortland (vedtatt av regjeringen i mars 2013). Statens vegvesen ser ikke ser behov for å starte nye utredninger på riksvegnettet. Troms fylkeskommune viste til at et slikt arbeid må forankres til utarbeidelse av RTP og NTP. Det må forankres til planarbeid og det må sees i sammenheng med resten av fylket. Det vises til konklusjonen i siste utkast til strategisk utredning for Midt-Troms. Regionrådet konkluderte med følgende: 1, Et faktagrunnlag for samferdselssituasjonen i vår region (sammenstilling av tall og fakta) utarbeides - og arbeidet settes i gang snarest. Dette er grunnlagsdokument som blant annet skal brukes i ByRegionprogrammet for Sør-Troms. Sør-Troms Regionråd Side: 1

21 Ansvar for gjennomføring: Troms Fylkeskommune ved Øystein Miland. Ferdigstillelse: 20. oktober. Ny kunnskap om transportbehov, endringer og prioriteringer bør skje gjennom forankring i RTP og NTP. 2, Vi møtes på nytt i Harstad i høst, der vi går grundig igjennom hva en større utredning skal fokusere på og inneholde. Ansvar for innkalling til og koordinering av møte: Troms Fylkeskommune ved Øystein Miland og regionrådet ved Nina Dons-Hansen. Det ble etterspurt relevant vedtak fra regionrådet: Saksnr 51/13 Regional Transportplan / Strategisk utredning Sør-Troms (regionrådsmøte ) Utredning av samferdselsbehov og-muligheter for Sør-Troms. Prosess: Kartlegging av dagens transportformer Behov og mulige målsetninger fremover Strategisk anbefaling Vedtak: «Arbeid med «Strategisk utredning Sør-Troms» igangsettes som presentert i møtet. Innspill og prioriteringer til Regional Transportplan innarbeides i en felles høringsuttalelse som legges fram for regionrådet i møte 1. november.» Nina Dons-Hansen Side 2

22 Protokoll Kystveiutvalget Dato: Møtested: Sørreisa, rådhuset Til stede: Forfall: Ikke møtt: Tromsø-områdets regionråd: Ordfører, Ole-Johan Rødvei og Yngve Voktor, daglig leder Sør-Troms regionråd: Ordfører, Dag Sigurd Brustind Midt-Troms regionråd: Ordfører, Paul Dahlø og Herbjørg Valvåg, daglig leder Sør-Troms regionråd: Trine-Lise Fossland, daglig leder Ingen Til møtet var daglig leder fra regionrådene Sør-Troms og Midt-Troms invitert. Sak 01/14: Sak 02/14: Sak 03/14: Innkalling godkjent Protokoller/referater møte godkjent møte godkjent Status a. Gjennomgått ved Ole-Johan Rødvei b. Gjennomgått ved Ole-Johan Rødvei c. Gjennomgått ved Ole-Johan Rødvei. «Tromsø-områdets regionråd har midler (12.500) til å dekke opp resten av regionrådets egenandel. d. Gjennomgått ved henholdsvis Dag Sigurd Brustind, Sør-Troms regionråd: Brustind viste til at Sør-Troms regionråd har bevilget kr til prosjektet og Paul Dahlø, Midt-Troms regionråd viste til protokoll av , i Midt-Troms regionråd: Konklusjoner: 1. Midt-Troms regionråd ønsker å se dette prosjektet i sammenheng med satsinga på Midt-Troms-pakken. Paul Dahlø går inn i utvalgsarbeidet på vegen av Midt- Troms regionråd. 2. Midt-Troms regionråd disponerer ikke søkbare midler. Regionrådet kan følgelig ikke gi pengestøtte til arbeidet med en indre kystriksvei. Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO MVA Tromsø

23 Sak 04/14: Veien videre Etter en lengre debatt konkluderte møtet med følgende vedtak: 1. Utvalget anbefaler at det settes ned en styringsgruppe på tre medlemmer, bestående av et medlem fra hver av de tre regionrådene, samt en sekretær. 2. Styringsgruppen utnevner prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder(e) 3. Det fremmes felles sak for de tre regionrådene. Sak 05/14: Eventuelt Ingen saker Neste møte avholdes 26. september eller 3. oktober i regi av Sør-Troms regionråd. Aktuelle møtesteder er Engenes eller Harstad. Vertskap er Sør-Troms regionråd ved ordfører Dag Sigurd Brustind. Yngve Voktor Daglig leder Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO MVA Tromsø

24 Regnskap Diff Årsbudsjett Sør Troms Regionråd pr Budsj - regnsk 2014 (justert) Kommentar Kommunalt tilskudd Prosjektinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn inkl avg. med mer Prosjektkostnader Reiser og diett / konferanser Kontorrekvisita/kontorutstyr Data/nettkostnader Kontorhold vertskommuner Posteres ved årsslutt Møtekostnader, interne og eksterne Annonsekostnader Andre kostnader Mva Motposteres ved årsslutt Sum driftskostnader Sum Status Prosjekt Kostnader Inntekter Sum 9902 Imella Bjarkøy - forstudie * Forstudien er avsluttet 9903 Astafjordprosjektet Prosjekt avsluttet. Kostn. Dekkes fra bundne fond Imella * Avsluttet prosjekt 9905 Div. tiltak * 9906 Forstudie Plan/GIS Regional kystsoneplan Skal sende anmodning om delutbet Regional vannområde Imella Byregionprogrammet Ung i Sør-Troms Sak 48/14 Vedlegg 6

25

26

27 Statens vegvesen Besøksadresse: Rådhuset, Leknes Postadresse: Boks 406, 8376 Leknes Bankkonto: Telefon: Mobil: Org.nr MVA E-post: Internett: Lofoten 25. juni 2014 Deres ref.: Vår ref.: KF/2014 Planlegging og bygging av E10 Gullesfjordbotn - Narvik Lofotrådet er kjent med at plan- og prosjekteringsarbeidet er startet med sikte på å forbedre og innkorte E10 mellom Lofoten/Vesterålen og Narvik. Hovedmål med vegutbedring er bedre framkommelighet, reduserte avstandskostnader og økt trafikksikkerhet. Reduserte avstandskostnader innebærer også reduserte utslipp av uønskede klimagasser m.v. For å oppnå best resultat vil Lofotrådet påpeke at tunell under Tjeldsundet mot Evenes er nødvendig, og må prioriteres nå. I Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes Sortland, fra Statens vegvesen står bl.a. følgende: Behov for bedre framkommelighet På eksisterende veg bidrar dårlig geometri, liten vegbredde, dårlig dekkestandard, stigning eller redusert fartsgrense til økt transporttid og økte drivstoffkostnader. Høy tungtrafikkandel og manglende forbikjøringsmuligheter på grunn av lav geometrisk standard fører til økt reisetid. Yrkessjåfører som jevnlig trafikkerer veger med dårlig standard utsettes for fysiske og psykiske belastninger. Stigninger gjør vegen lite forutsigbar om vinteren, ved at tunge kjøretøy blir stående fast. Dette hindrer også annen trafikk. Det er ikke omkjøringsmuligheter, og vegen blir derfor lite robust i forhold til uforutsette hendelser. Det er behov for å redusere reisetid og drivstoffkostnader samt et mer robust vegsystem som gir mer forutsigbar transport. Når det gjelder valg av konsept viser vil til følgende: Måloppnåelse Konsept 3 gir 8 minutter kortere reisetid mot Evenes flyplass og Narvik enn konsept 2, og gir best måloppnåelse. (vår understreking)

28 Vi vil hevde at måloppnåelsen er bedre enn oppgitt i Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes Sortland, hvor det vises til at innspart kjøretid er på 8 minutter ved bygging av tunell under Tjeldsund kontra bruk av Tjeldsundbrua. Strekningen Sandtorg Tjeldsund bru utgjør 8 min kjøretid alene, og vi mener det er lengre fra Tjeldsund bru til Evenes flyplass, enn hva kjørestrekning Sandtorg, via tunell og til Evenes flyplass vil utgjøre. Dette må også tas med når avstand/tid måles. Vårt anslag for innspart kjøretid fra Sandtorg, via eksisterende/ny veg til Evenes flyplass (Konsept 3) er ca 15 minutter med tunell under Tjeldsundet. Vi er kjent med at Tjeldsundbrua tidvis kan være stengt for så vel utrykningskjøretøy, ferskfisktransporter og annen trafikk som har tidsrammer som skal overholdes (flybuss, taxi etc). Fordelen med Konsept 3 er i tillegg til innspart distanse/tid, også at transportnettets robusthet styrkes i regionen ved at det etableres et alternativ til Tjeldsundbrua. Næringsliv og befolkning i Lofoten vil være en viktig bruker av veien, og Lofotrådet forventer å bli invitert til å delta aktivt i møter og konferanser som myndighetene arrangerer, og som omhandler E10 fra Lofoten/Vesterålen til Narvik. Vennlig hilsen Jonny Finstad Leder i Lofotrådet Kopi: Nordland fylkeskommune Troms fylkeskommune Ofoten regionråd Sør-Troms regionråd Vesterålen regionråd Næringsarena Hålogaland Lofoten Næringsforum

29 REGULERINGSPLANKONFERANSEN 2014 Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms inviterer til konferanse med fokus på oppstartsfasen av reguleringsplaner. Kan kvalitetsheving av reguleringsplaner i en tidlig fase bidra til effektivitet, kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen? Hvilke verktøy kan tas i bruk for å sikre gjennomføring av reguleringsplaner? TIDSPUNKT OG STED: 6. oktober 2014 kl. 10:15 15:30 Rica Ishavshotell, Tromsø MÅLGRUPPE: Saksbehandlere og beslutningstakere for reguleringsplaner i kommunene, Konsulenter/planleggere fra private virksomheter FORELØPIG PROGRAM 10:00 Registrering og kaffe 10:15-10:20 VELKOMMEN, HVORFOR BRUKE TID PÅ OPPSTARTSFASEN AV REGULERINGSPLANER - I ÅR SOM I FJOR? Ved Ronald Jørgensen, arealplanlegger, Troms fylkeskommune 10:20-11:00 EN GOD KOMMUNEPLAN GIR GODE REGULERINGSPLANER! Hvilke grep kan gjøres i kommuneplanen for å sikre forutsigbarhet ved reguleringsplanlegging? Ved Erik Eidesen Tromsø kommune 11:00-11:20 Tema: Hva kreves ved oppstartsvarsling av reguleringsplaner? Gjennomgang av sjekkliste som kan brukes ved oversending av planer til regionale myndigheter. Ved Bjørg Kippersund, Troms fylkeskommune 11:20-12:15 LUNSJ

30 :15 TEMA: MINDRE VESENTLIG ENDRING / DISPENSASJON / NY REGULERINGSPLAN? Juridiske betraktninger og eksempler ved Eivind Elvestad og Bjørn Einan, Fylkesmannen i Troms UTBYGGINGSAVTALER SOM VIRKEMIDDEL FOR GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLANER Ved Erik Plathe, Asplan Viak 15: DISKUSJON/OPPSUMMERING/SPØRSMÅLSRUNDE PÅMELDING Konferansen har ingen påmeldingsavgift. Påmelding sendes på epost til Anne Øvrejorde Rødven, LUK-koordinator i Troms Fylkeskommune: Frist for påmelding: 25. september 2014.

Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 10. 10.2014

Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 10. 10.2014 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Referent Antall sider Kl 12.00-15.00 07/14 2014/128 Sturla

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg.

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.30 07/12 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen VEDLEGG 1. Kravspesifikasjon Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Harstad kommune deltar, sammen med kommunene Gratangen,

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 05.09.14 Møte nr. Vår ref. Referent Antall sider Kl 10.00-15.00 5/14 2014/128

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms regionråd

Ibestad. Sør-Troms regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.30-15.15 05/11 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 06.10.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.10 06/10 Trine-Lise

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Sør-Troms regionråds rådmenn Harstad, 28. november 2013 INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Tid: Torsdag 05. desember 2013 kl 14.00 18.00. Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 06/13

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 19. september 2013 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 27. september 2013 kl 09.30-15.00 Sted: Ebbestua (i fjøsen) i Tovik, Skånland http://kart.gulesider.no/m/nep2b

Detaljer

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00.

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.06.2014 Tid: Fortløpende etter planutv.møte. kl. 10:10 11:00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes.

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 04/10 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre?

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15 Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? HOVEDPROSJEKTET IMELLA - EI OPPLEVELSESRUTE I SØR-TROMS

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten»

Ofoten regionråd Vedlegg B - Bakgrunn og beskrivelse Samfunnsanalyse «Vekstkraft i Ofoten» 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Narvik kommune deltar, sammen med kommunene Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad 20. august 2015 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD 28. AUGUST Tid: Fredag 28. august 2015 kl. 0900-1200. Sted: Grendehuset på Sørrollnes på Ibestad (ligger

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 12. februar 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 21. februar 2014 kl 09.00-14.00 Sted: Formannskapssalen, 3. etg. Harstad Rådhus Saksliste:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 9.09.2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 15. september 2014 kl. 10.00-15.00 Sted: Torskensenteret, i bygda Torsken Til stede: Ordførere: Forfall: Rådmenn: Sekretariat: Dessuten:

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall:

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall: Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 05.11.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-14.00 07/10 Trine-Lise

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Midt- og Sør-Troms Møte: Dato: Prosjektleder Malin Ek, malin@strr.no, 46638699 Bakgrunn Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene Oppdatering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 21.02.14 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-13.45 02/14 Trine-Lise W.

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd Dato: 14.02.2011 Deres ref: Vår ref: 2011-02-14-protokollRR Tid: Mandag 14. februar

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 28. august 2015 Møte nr. 4 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.00-12.40 Sted Kystens Hus, Tromsø Til stede: Karlsøy: Hanny Ditlefsen (RRR),

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen Møte og Tromsbenken 10.15 Velkommen v/ Ivar B. Prestbakmo 10.20 Studiesenteret.no v/ daglig leder Lars Utstøl 11.00 status i v/ Ivar B Prestbakmo 11.30 Lunsj på 4 roser 12.30 fortsett. Aktuelle saker.

Detaljer

Sør-Troms regionråd INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms regionråd INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 27.mars 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 04. april 2014 kl 10.00 Sted: Fjellkysten, kommune Saksliste: Sak 1/14 Konstituering

Detaljer

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2011-08-29 Dato: 29.08.2011 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013

Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013 Oppsummering og gjennomføring av planforum i 2013 Trine-Marie Fjeldstad 5. Desember 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Oppsett foreslått for planforum i 2013 Planforum arrangert i janaur 23. januar i Bodø, Fylkeshuset

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. november 2013 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 06. desember 2013 kl 10.00-15.00 Sted: Thon Hotel Harstad Julelunsj: Bark ca 13.15 Saksliste:

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Berg kommune Møtested: Kroa. Mefjordvær Møtedato: 08.06.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård, Anne Jespersen. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer