DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata SANDNES Tlf. : Sandnes Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd kl. 18:00 Storgata 48. Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til eller Innkalte: Ludvig Bjerkreim, Andreas Eidsaa jr., Knut Vegard Fosse, Bjarte Harbo, Øystein Hauge, Tore Henriksø, Karin Røyseland Jordal, Einar Lea, Hans Lie, Erling Nordland, Torhild Nødland, Knut Petter Oftedal, Sigmund Stokka. Sakliste Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokoll fra Sak 13/14 Godkjenning av årsrapport for 2013 Sak 14/14 Godkjenning av årsregnskap 2013 Sak 15/14 Disponering av årsresultat for 2013 Sak 16/14 Økonomiplan Sak 17/14 Revisors beretning 2013 Sak 18/14 Regnskapsrapport 1. kvartal Sak 19/14 Dåpsaksjon 2014 Sak 20/14 Nytt orgel i Soma kapell Sak 21/14 Høring om deling av Gand sokn Sak 22/14 Nytt orgel i Julebygda Sak 23/14 Delerunde fra menighetene Sak 24/14 Skriv og meldinger Sak 25/14 Eventuelt Vel møtt! Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

2 Sandnes kirkelige fellesråd 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 8. april Vedtak Vedtak:

3 Sandnes kirkelige fellesråd 12/14 Godkjenning av møteprotokoll fra Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Vedtak Vedtak: DEN NORSKE KIRKE Sandnes Kirkelige Fellesråd Storgata SANDNES Tlf.: Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Sandnes Tilstede: Knut Petter Oftedal, Garmand Auklend, Kari Sinnes, Knut Vegard Fosse, Sigmund Stokka, Ludvig Bjerkreim, Torhild Nødland, Karin Røyseland Jordal, Magne Tunheim, Odd Helge Trones, Andreas E. Eidsaa jr. Meldt forfall/forfall: Tore Henriksø, Einar Lea. Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 19. februar Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokoll fra Vedtak: Sandnes kirkelige fellesråd har godkjent vedlagte møteprotokoll fra Sak 03/14 Regnskap 2013 Vedtak: Regnskapsrapportene for 2013 er tatt til orientering.

4 Sak 04/14 ENØK-tiltak i kirkene Vedtak: Fellesrådet ønsker å satse videre på ENØK-arbeidet i Sandnes-kirkene. Det gis anledning til å bruke inn til kr av fondsmidler for å implementere SD-anlegg i flere bygg, ut fra prioriteringsliste. Sak 05/14 Dåpsaksjonen 2014 Vedtak: Fellesrådet utfordrer menighetene til å komme med konkrete innspill til dåpsaksjonen for å lage en slagkraftig aksjon til høsten. Kirkevergen kontakter IKO for å spørre etter materiell til aksjonen, og lager en liste over ideer til menighetene. Sak 06/14 Oppsummering stormøte Vedtak: Fellesrådet opplever det meningsfullt og berikende at menighetene samles til stormøte. Det er med på å skape en viktig fellesskapsfølelse i Sandnes. Neste gang ønskes det et tema med innleder fra utsiden av, og tid til å samtale i grupper. Sak 07/14 Vedlikeholdsplan kirkene Vedtak: Prioriteringslisten for maling av kirkene i Sandnes legges til grunn for videre planlegging av maling av kirkene. Sak 08/14 Delerunde fra menighetene Vedtak: Tatt til orientering. Sak 09/14 Skriv og meldinger Vedtak: Tatt til orientering. Sak 10/14 Eventuelt Vedtak: Menighetene utfordres til å være gode ambassadører for Asfalt-salget. For Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland Leder Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

5 Sandnes kirkelige fellesråd 13/14 Godkjenning av årsrapport for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kirkelige fellesråd skal godkjenne årsrapporten for arbeidet som ble utført i Vedlagt ligger utkast til årsrapport for behandling i fellesrådet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner årsrapporten for Vedtak Vedtak:

6 Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes ÅRSRAPPORT KIRKEN I SANDNES. Fellesrådet vil spesielt nevne noen områder innenfor arbeidet i Det utføres et enestående arbeid i menighetene i Sandnes kommune i samarbeid mellom ansatte og de utallige frivillige. Få om noen kommuner i Norge kan vise til tilsvarende intensitet i menighetsarbeidet, og samme grad av frivillighet i dugnad og innsamlede midler. Samarbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd har vært preget av en svært god tone og et gjensidig ønske om forsterkning og framgang i arbeidet. Trosopplæringsreformen i menighetene når ut til svært mange barn og unge i Sandnes, og det kommer mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Det har blitt jobbet aktivt i 2013 med reising av kirkebygg i Ganddalen. Prosjekteringsmidler er dessverre enda ikke på plass, men vi håper å få det med i budsjett for Som følge av en stor arv fra Eli Lima som i hovedsak dreide seg om ¼ av et tomteområde ved Riaren har det blitt lagt ned et stort arbeid med å skaffe en intensjonsavtale med de andre sameierne for fremtidig kirketomt til Austrått kirke, samt regulering av tomten til kirketomt-formål i kommuneplanen for Sandnes. Det diakonale arbeidet er et av kirkens viktigste innsatsområder. Dette skjer både direkte ut fra menighetene og fra fellesrådet. De to viktigste tiltakene fra fellesrådets side er Nærvær og Kirkens sykevaktordning, som driver et utstrakt og svært viktig arbeid blant henholdsvis rusmisbrukere og eldre og pleietrengende, jfr. egne årsmeldinger fra disse to enhetene. Sykevaktordningen hadde endog en økning i antall oppdrag på 40 % i 2013! Utover ferdigstillelsen av Bogafjell kirke, ble det gjort avsluttende rehabiliteringsarbeid på Sandnes kirke. Totalt ble det brukt kr i investeringsmidler i disse to kirkene i Sandnes i I tillegg ble det brukt kr på vedlikehold av kirkene i 2013, mot budsjettert kr. Dette merforbruket skyldes både at Sviland kapell ble malt til 100- års jubileet i høst, at det ble gjort oppgraderinger i energi-styringssystemene, og som følge av flere kraftige lekkasjer i kirkene. Fellesrådet og kirkevergens oppgaver er: 1. Samordne og fremme kirkens mål og planer i kommunen - Det blir avholdt månedlige dialogmøter med rådmannens kontor. Disse møtene oppleves som særdeles viktige for å kunne holde hverandre informert om arbeidet. - I 2013 har det blitt satt et tydelig fokus på en større grad av felles planer og mål for menighetene i kommunen. - Sandnes kirkelige fellesråd startet på høstparten en mobilisering rundt dåp, etter initiativ fra kirkevergen. De omkringliggende kommunene ble invitert med på Aksjon Dåp, og fellesrådene i Stavanger, Sandnes, Sola, Strand og Randaberg vil sammen med Stavanger bispedømme starte aksjonen høsten 2014.

7 2. Forvalte kommunale og andre tilskuddsmidler til kirken. - Det har vært et tydelig fokus på ENØK-tiltak i kirkene. Som følge av en investering i et styringssystem i Lura kirke, har energibruken blitt redusert med ca. 30 % siste halvår. - Det er fortsatt behov for å føre en meget stram økonomistyring for å få de begrensede midlene til å strekke til for de store behovene i kirkene. - Fellesrådets totale regnskap for 2012 ga et regnskapsmessig merforbruk på kr. Fellesrådets kjernevirksomhet hadde et merforbruk på kr. Utover dette hadde Sykevakten et mindreforbruk på kr, og Nærvær et mindreforbruk på kr. 3. Være et samarbeids- og serviceorgan for menighetsrådene. - Fellesrådet har ivaretatt personalforvaltningen, regnskapsføring for menighetene, drift og vedlikehold av kirker og kapell, og ansvar for kirkegårdene. - Den eksterne regnskapsførselen ved firmaet har i 2013 i det store og det hele fungert meget tilfredsstillende for fellesråd og menighetene, etter en lengre innkjøringsperiode på halvannet år. NØS er et av de ledende firmaene innen føring av kirkeregnskap i Norge, og de sitter etter hvert med stor fagekspertise. Den store utfordringen var at kostnadene ble doblet som følge av at fastpris-avtalen gikk ut på dato og ble erstattet med stykk-pris. STATEN betaler lønnsutgifter til 13 prestestillinger i 13 årsverk. Videre gir de lønnstilskudd til 2 kateketstillinger og 4 diakonstillinger på til sammen 3,5 årsverk. Det gis lønnstilskudd på kr til sekretær for prosten. Alle menighetene i Sandnes prosti fikk trosopplæringsmidler på kr i KOMMUNEN ivaretar ansvaret for nyanlegg og drift av gravplassene og vedlikehold rundt kirkene. Det har vært et godt og smertefritt samarbeid mellom fellesrådet og kommunen rundt arbeidet med gravplassene, som formelt sett ligger under fellesrådet, men som er tjenesteutsatt til Sandnes kommune. MENIGHETSRÅDENE har sammen med prestene ansvar for menighetsarbeidet i de lokale menighetene. Menighetsrådene lønner i dag 21,3 årsverk for omlag 12,0 millioner kr, noe som dekker stillinger som er lønnet av menigheten selv og som inkluderer den kommunale støtten til de åpne barnehagene. Fellesrådet har ansatt tre byprester og en leder for Kirkens sykevakt. Sandnes kirkelige fellesråds arbeid i hele Sandnes blir utført av hel - og deltidsansatte (87 ansatte tilsvarende 58,0 årsverk) i nært samarbeid med frivillige medlemmer i menighetene. En gjennomgang av arbeidet viste for to år siden at de frivillige i menighetene står for en årlig innsats på timer arbeid, som tilsvarer 40 stillinger. Det tilsvarer igjen en verdi på omtrent 20 millioner kroner. I tillegg samler menighetene inn 11 millioner kroner i året. Det er en imponerende innsats som ligger helt i Norges-toppen.

8 Tall fra kirken i Sandnes de siste 8 år Lovfestede tjenester: Gudstjenester søndag og høytid Døpte Konfirmerte Vielser Begravelser Annen virksomhet i kirken: Deltakere på gudstjenester Menighetene i Sandnes driver et stort og variert arbeid for alle aldersgrupper i Sandnes kommune. Sandnes Sandnes kirkelige fellesråd Torhild Nødland leder Andreas E. Eidsaa Jr. kirkeverge

9 ÅRSRAPPORT FOR NÆRVÆR/BYPRESTEN 2013 Sandnes-menighetenes arbeid i rusmiljøene i Sandnes fullførte i og med 2013 sitt 11.arbeidsår, etter oppstarten i januar Staben er stabil, består fortsatt av Rune Skøyen, Ingeborg Erikstein Krager, og Øyvind Justnes Andersen. Vi har nå hatt 2 fulle arbeidsår i egne lokaler i Oalsgate 12, og er meget bra fornøyd med det! Sentralt beliggende, hyggelige lokaler, og meget bra egnet til vårt behov. Vi fikk sist sommer nye vindu av kommunen, og det har hjulpet både på varme, og støyskjerming ut mot Oalsgate. Tidlig på høsten fikk vi på plass profilering på vinduene, så nå bør det være lett å finne oss! Fra desember 2012, og gjennom året 2013, har vi hatt besøk av alle kirkestabene (Bymenigheten, og kirkevergens stab håper vi å få besøk av tidlig 2014). Det har vært kjekt å vise lokalene til våre oppdragsgivere, samt ha verdifulle samtaler om vår plass i kirkefellesskapet som menighetens felles arbeid ut i rusmiljøene. I oktober fikk vi 2 dagers besøk av Kirkens feltarbeid i Asker, som har holdt på i ca 30 år, med lignende organisering under kirkelig fellesråd, og samme arbeidsfelt som oss. Såvidt vi vet er Asker og Sandnes de eneste prostiene i Norge som har denne type arbeid, underlagt fellesrådet. Asker er «storebror», har mer omfattende virksomhet enn oss, og det var verdifullt å få reflektere litt sammen med dem om dette spesielle arbeidet! Vårt arbeid har i vesentlig grad utviklet seg med strategiske vurderinger av arbeidets form og innhold mens vi har «gått veien». Høsten 2013 besluttet vi å bruke vinteren og våren 2014 til en evaluering av erfaringer og hvor vi står nå, med sikte på å klarlegge veien videre i forhold til nye utfordringer, og den situasjonen som er i Sandnes i forhold til rus, og det tilbudet som er for de rusavhengige, nå i Rus-situasjonen, og de tilbud som finnes både av offentlige og av mer frivillighetskarakter for denne gruppen, har endret seg ganske betydelig siden vår oppstart! Dette arbeidet tar vi sikte på å ha avklart til påske Ingeborg fullførte våren 2013 sin pastoral-kliniske videreutdanning, og har fra i sommer vært tilbake for fullt igjen i vårt arbeid. Vi anser at den kompetansen hun har etter PKU-året er svært relevant i forhold til vårt arbeid, og et viktig tilskudd til vår samlede kompetanse. Byprestene har gjennom årene opparbeidet en stor kontaktflate i rusmiljøene, og vi har mye oppfølging av folk som er relativt fast «på kjøret», samt en del kontakt med folk som prøver å etablere seg rusfritt, men har tilbakefall i perioder. Vi har i 2013 prøvd å utvikle rutiner for faste runder til «ruten» og andre steder vi treffer folk for å bevare den tette nærheten til folks rushverdag, men må jobbe bevisst videre for å få til gode rutiner for å få til denne nærheten! Det å kjenne mange etter flere års kontakt og relasjonsbygging, er på den ene side fint, det gir oss rom for å kunne jobbe tett i gode relasjoner. På den annen side kan de ta så mye av vår tid, at vi ikke henger med i å bli kjent med de nye som dukker opp i rusmiljøene. Det konkrete arbeidet består, som tidligere, i hjelp med praktiske gjøremål, følge til møter og lege, opplevelser gjennom f eks turer, volleyball, transporter og flytting m.m.. Disse tingene har en tydelig egenverdi, men åpner også for samtaler, som kanskje er noe av det viktigste vi kan være med i. Hverdagsmessene har befestet sin posisjon som et viktig tilbud, ligger på et jevnt frammøte mellom 10 og 20 personer, en fin sammensetning av rusavhengige og folk uten egen rusproblematikk. Gatemagasinet Asfalt har hatt sin 5.årgang, og Bypresten har distribusjonsansvar for Sandnes, Klepp, Bryne, og Ålgård. Midt på året var det en nedgang i salget, men i tiden fram mot jul tok salget seg kraftig opp igjen. Vi har i 2013 hatt ca 40 aktive selgere, og dette arbeidet gir oss også god anledning til gode samtaler og oppfølging med noen av selgerne våre: Økonomien er ved årets slutt god, 2013 ga et overskudd, noe som gir oss noe spillerom i forhold til utfordringer tiden som kommer. Vi søker diverse fond, stiftelser og legater, og vi får gaver fra lag,

10 foreninger og private. Vi har i noen år hatt solide tilskudd for aktiviteter fra NAV sentralt, i 2013 var dette tilskuddet på kr , men 2013 var siste året for denne typen tilskudd. Dette gir oss en stor utfordring med henblikk på 2014 i forhold til å innhente de midler vi trenger for en god drift i forhold til de utfordringene vi hele tiden står i. De viktigste inntekstskildene våre er som før: Nærværlotteriet, Nærværforestillingene, Asfalt-provisjon, og gledelig: kirkeofrene fra Sandnes-menighetene. Praktisk talt alle menighetene hadde kirkeoffer til Byprestarbeidet i 2013, og det er vi veldig glad for! Av litt mer statistisk karakter kan nevnes: Antall deltagere Hverdagsmesser (hvorav 403 til nattverd!) Volleyball (ikke volleyball vår 2013) Golf ca 12 snitt på 3 deltagere Dagsturer 6 30 (buss og båtturer) Langtur dager Havglimt (Lillesand) sammen med Crux og Åna fengsel) Gudstjenester 7 medvirkning med preken Foredrag/andakter 15 Undervisning 10 Diakonhjem, Vågen og Sandnes vgs, Gand fagskole Veilledning 10 veilleder fra PUT Sandnes Flytting ca 25 oppdrag Seminar/konferanser 9 mest som deltagere, delvis innledere Dessuten deltar vi hvert år i en samling for prester som arbeider i rusfeltet; vi har i samarbeid med Sandnes menighet hatt konsert i Sandnes kirke med Grete Valskår Hetland; vi har hatt en del sesong-kort til Sandnes Ulf sine hjemmekamper, og fribillett på Oilers-kamper, og 2 ganger på VIP-tribunen for Viking-kamper. Nærvær-forestilllingene med Vågen vgs går sin gang, hvor vi setter enorm pris på skolens og elevenes engasjement. Vi har i løpet av høsten hatt 1 teologistudent fra MHS, og opplever det verdifullt å få dele noen av perspektivene fra vår type arbeid til kommende prester! Det er viktig for oss i alt vi gjør, at de rusavhengiges liv og problematikk er en rød tråd for arbeidet. Vi er der, og har en viktig funksjon i tilbudet for de rusavhengige i Sandnes. Samtidig er det nå en utfordring å «stikke fingeren i jorda», og se hvor veien videre skal gå. Det tar vi med oss inn i Sandnes Rune Skøyen Leder Nærvær

11 DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48, 4307 Sandnes Årsrapport 2013 SYKEVAKTEN KIRKENS OMSORGSTJENESTE Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune, og vi gir hjelp både til de som bor hjemme i egen bolig, og til de som bor på institusjon. Vi bruker mye av vår tid på å hjelpe eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi, fotpleie og frisør. Veldig mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe på grunn av egen jobb, og ansatte på institusjonene har ikke kapasitet til dette. Vi gir også hjelp med tilsyn overfor demente som venter på plass på dagsenter eller i bofellesskap. Noen har fått hjelp over lengre tid. Vi har også avlastet pårørende, slik at de kan komme seg litt ut. For øvrig har vi besøkstjeneste. Vi ser at mange eldre sitter mye alene, og er ensomme. Vi har også noe vi kaller trivselskjøring. Dette er en kjøretur med litt forskjellige innslag, alt etter ønske. Vi hjelper også med innkjøp. Noen av våre eldre har ingen pårørende, og for dem betyr dette mye. I tillegg til dette, har vi også et tilbud på Lindrende Enhet på Åse Bo- og Aktivitetssenter. Der har vi en sykepleier med videreutdannelse i kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig. Hun jobber to dager i uken, til sammen 44 timer i måneden. I 2013 økte vi virksomheten med hele 41 %! 199 brukere/klienter fikk hjelp fra oss. Vi hadde til sammen 942 oppdrag. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, hjemmetjenesten eller fra ansatte på våre institusjoner. Egenbetalingen er kr. 30,- pr time, samt dekning av bilutgifter (km.godtgjørelse, parkering, bompenger). Trygghet er et ord som går igjen, når vi snakker med brukere, pårørende og ansatte i eldre-omsorgen. Våre medhjelpere er veldig dyktige og erfarne, og gir de eldre en trygghet og hjelp som de ikke får ved å bruke en vanlig taxi eller pasientreiser. De fleste av de som bruker oss er heller ikke friske nok til å bruke vanlig taxi. De trenger mye mer hjelp og støtte enn det en taxi-sjåfør gir. Det er nå seks damer og en mann som tar oppdrag for Sykevakten. Vi jobber kontinuerlig med å få flere sykevakter. I mars starter to nye personer, og en person starter opp i juni. Vi har et meget godt samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene. Pårørende og brukerne våre er også veldig takknemlige. En av våre brukere sa nettopp: «Det at dere finnes, gjør at det er godt å bli gammel i Sandnes.» Sandnes, februar, 2014 Randi Berge Leder for Sykevakten

12 Sandnes kirkelige fellesråd 14/14 Godkjenning av årsregnskap Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapsbyrået NØS har avlagt årsregnskap for Sandnes kirkelige fellesråd, som er sendt til revisor. Regnskapet viser totalt sett et merforbruk/underskudd på kr. Resultatet kan brytes ned på de 3 forskjellige enhetene i fellesrådet: Fellesrådets kjerneregnskap: kr Nærvær: kr Kirkens sykevaktordning: kr Resultatet for fellesrådets kjerneregnskap kjennetegnes av at vi har holdt en stram budsjettdisiplin. Samtidig har det vært en markant økning i kostnaden for regnskapsførsel, og vi har hatt store vedlikeholdskostnader på kirkene våre, ikke minst som følge av flere vannlekkasjer. Utover dette kan dette også anføres at fellesrådet vedtok å satse kr på ENØK-tiltak i Lura kirke, kr på universell utforming av samme kirke, og oppmaling av Sviland kapell til 100-års jubileet. Forslag til vedtak Årsregnskapet for 2013 for Sandnes kirkelige fellesråd er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

13 Sandnes Kirkelige Fellesråd Årsregnskap 2013

14 DRIFTSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn- og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Tilskudd og gaver SUM DRIFTSKOSTANDER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finnansinntekter og kostnader Renteinntekt og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån NETTO FINANSPOSTER Avskrivinger Motpost avskrivinger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

15 INVESTERINGSREGNSKAP Sandnes kirkelige fellesråd Regnskap Budsjett Regnskap Note Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Merverdiavgift - utenfor mva-loven ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 5, Finansiert slik Bruk av lånemidler Refusjoner Tilskudd til investeringer SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

16 BALANSE pr Sandnes kirkelige fellesråd EIENDELER Note Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Kortsiktige omløpsmidler Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

17 EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Disposisjonsfond 7, Bundne driftsfond 7, Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto 8, SUM EGENKAPITAL Gjeld BALANSE pr Sandnes kirkelige fellesråd Langsiktig gjeld Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Memoriakonti Memoriakonto ubrukte lånemidler Motkonto memoriakonto ubrukte lånemidler Sandnes, Torhild Nødland Leder i fellesrådet Andreas Eidsaa jr. Kirkeverge Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 2

18 Sandnes kirkelige fellesråd NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Budsjett Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives med like store årlige beløp over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal landspensjonskasse. Note 2 Kommunens tilskudd Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Sum Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 1

19 Note 3 Vesentlige regnskapsposter Merverdiavgiftskompensasjon utgjør for 2013 kr Herav gjelder kr kompensasjon på investeringer. Av dette er (100%) overført til investeringsregnskapet. Note 4 Lønnskostnader Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd 0 0 Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Note 5 Årets avskrivninger Avskrivingstid år Driftsmidler Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Oppskrevet før Akkumulerte avskrivninger Akk. avskr. på oppskrivninger Balanseført verdi pr Kirker Kapell/ Transportmidler men. hus Sum I tillegg til driftsmidler som fremgår av opplysninger ovenfor, har Sandnes Kommune i sitt regnskap bokført bygg og anlegg som tilhører Sandnes kirkelige fellesråd. Bokført verdi på disse driftsmidler er pr : Verdien fordeler seg som følger: Note Vesentlige forpliktelser og lån Forpliktelser: Fellesrådet har ingen vesentlige forpliktelser og lån som ikke fremgår av regnskapet Langsiktig gjeld, lånesaldo pr : KLP - to lån hvorav det ene betjenes med avdrag, og begge med renter KLP - lån betjenes med avdrag og renter DNB - Kreditor er Opplysningsvesenets fond. Lån betjenes med avdrag og renter Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 2

20 Note 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond 2012 Disponert Anvendelse Omdisp Disposisjonsfond, fellesrådet Lønnssikringsfond Forsikringsfond Sykevaktordningen Disp. fond/prosjekt Nærvær Disposisjonsfond, Asfalt Disposisjonsfond energi Beholdning Bundne driftsfond Orgelvedlikehold, Soma kapell Innvandrerarbeid Beholdning Disponert Anvendelse Omdisp Note 8 Kapitalkonto Balanse Bruk av lån til investeringer Avdrag på lån Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet Ordinære avskrivninger driftsmidler Udekket i investeringsregnskapet i Sum Note 9 Bundne midler Bundne skattetrekksmidler pr utgjorde Note 10 Egenkapital Disp.fond Mindre-/ Bundne Udekket i Kapitalkonto merforbr driftsfond inv. regnsk. Egenkapital Beholdn Årets endringer Årets mindreforbruk 0 0 Årets merforbruk Beholdn. pr Note 11 Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler SUM Note 12 Lokasjon Bogafjell Sandnes Sum Oversikt over investeringer MVA-komp. Bruk lån Fra drift Udekket Finansieringsbehov Udekket beløp er planlagt finansiert med låneopptrekk i Sandnes kirkelige fellesråd ORG.NR Side 3

21 Sandnes kirkelige fellesråd 15/14 Disponering av årsresultat for Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Regnskapet for 2013 for Sandnes kirkelige fellesråd og dens avdelinger viser totalt sett et merforbruk/underskudd på kr. Resultatet kan brytes ned på de 3 forskjellige enhetene i fellesrådet: Fellesrådets kjerneregnskap: kr Nærvær: kr Kirkens sykevaktordning: kr Forslag til vedtak Resultatet for 2013 disponeres på følgende måte: kr trekkes fra driftsfond Fellesrådet kr legges til driftsfond Prosjekt Nærvær kr legges til driftsfond Sykevaktordning Vedtak Vedtak:

22 Sandnes kirkelige fellesråd 16/14 Økonomiplan Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Sandnes kommune har skjøvet frem fristen for innspill til økonomiplan for Vi må derfor vedta en prioriteringsliste til økonomiplanen på dette møtet. Forslag til vedtak Sandnes kirkelige fellesråd har følgende prioritering til Sandnes kommunes økonomiplan for Vedtak Vedtak:

23 Den norske kirke SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD Storgata 48, 4307 Sandnes Økonomiplan for Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd presenterer her sitt forslag til økonomiplan for den kommende 4-års periode. Mål med arbeidet Den norske kirke i Sandnes ønsker å skape møtepunkt mellom himmel og jord, mellom Gud og vanlige folk. Vi vil være en kirke som er til stede i menneskers liv. På vanlige hverdager og på de store festdagene. I møte med sorg og død, gjennom dåp og konfirmasjon. Vi ønsker å være en trygg og sunn arena for barn og unge, med kirker og menighetshus hvor de kan være sprell levende i et mylder av aktiviteter. Kirken er et sted for hele mennesket, for familier og single, for de som må bæres inn og for de som må bæres ut. I et moderne Norge hvor vi lever tett sammen i en multikulturell setting er kirken også med og skaper trygghet gjennom identitet i egen tro og kulturarv. Kirken i Sandnes gir tro og mening, og et håp for morgendagen. Sandnes kirkelige fellesråds hovedoppgave er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i menighetene i Sandnes. Voldsom aktivitet og stor dugnadsiver Kirkene i Sandnes er viktige for veldig mange av innbyggerne. Tall viser at det legges ned hele timer med dugnad i menighetene i DNK i kommunen i løpet av ett år, tilsvarende 40 stillinger. Sandnes ligger i så måte i Norges-toppen når det gjelder engasjement og aktiviteter. Det ble i 2012 samlet inn ca. 11,5 millioner kr til eget arbeid og til støtte for andre frivillige organisasjoner i inn- og utland. Det samlede deltakerantallet på gudstjenestene, utenom skolegudstjenester, var personer. Gudstjenestene og aktivitetene holdes i de 13 kirkene og menighetshusene, men også på skoler og i leide lokaler i områder uten kirkebygg. Prosjekt Nærvær med sine 3 byprester er tydelig til stede i livene til mennesker med rusproblemer, med samtaler, kjærlighet, praktisk hjelp og hverdagsmesser. Kommunen gir driftstilskudd til en byprest, mens kirken selv samler inn til de to andre byprestene. Drift På grunn av vannlekkasjer i flere kirker, samt et ENØK-tiltak i Lura kirke gikk Fellesrådet, med unntak av Nærvær og Sykevakten, med et underskudd på kr i 2013, på tross av streng kostnadskontroll. Samtidig vet vi om den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, og foreslår derfor forsiktige og nøkterne, men svært viktige, tiltak innen drift.

24 Drift 1. Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og det ligger an til at Stavanger bispedømme vedtar en deling av dagens Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn fra og med Begge soknene vil likevel være av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra Budsjett kr 2. Det årlige vedlikeholdsbudsjettet økes med kr til kr årlig fra Begrunnelse: Vi har nå et budsjett for vedlikehold av de 13 kirkene og menighetshusene og 2 gravkapell som er på kr. På grunn av rehabiliteringsprogrammet med rentekompensasjon har vi klart oss de siste årene, men det vil nå ikke være nok til å dekke de nødvendige kostnadene med å ta vare på så mange store bygg. I 2013 var det et merforbruk på 1 million kroner som følge av flere vedlikeholdsutfordringer. Budsjett kr 3. 3-årig prosjekt - opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum. Begrunnelse: Byprestene spiller en viktig rolle i Sandnes for mennesker med rusproblemer. Kostnadene er enorme for samfunnet når ungdommer sklir utenfor rammen, og havner inn i misbruk. Det er mange ungdommer i kommunen som trekker til sentrum, og som har forskjellige kjøpesentra som tilholdssted på ettermiddag og i helger. Det er også grunn til å tro at det er en representativ andel av ungdommene som har innvandrerbakgrunn og som ikke har samme tilknytning til det sivile samfunn. Disse har også behov for å bli sett og kanskje kunne bli knyttet opp til lag og foreninger. Vi ønsker å sette i gang et 3-årig prosjekt 2. halvår 2014 hvor det ansettes en ungdomsprest, eventuelt en ungdomsdiakon, på heltid som kan knytte kontakter og arbeide preventivt for at ikke ungdommer i risikosonen faller utenfor og havner inn i rusmisbruk. Erfaringer fra Bærum og andre byer er veldig positive etter at de har startet lignende prosjekt på og rundt kjøpesentra eller andre steder hvor ungdommen henger sammen. Budsjett: kr

25 Investering Sandnes kommune er ikke bare en moderne kommune med en ung befolkning som tar mål av seg å ligge i forkant av utviklingen. Det er også en kommune i sterk vekst, med stadig flere innbyggere og et voksende antall barn og unge. Det gir et naturlig behov for nye kirker som kan dekke innbyggernes behov. Allerede i dag har vi aktive menigheter som er uten kirkebygg: Ganddalen, Austrått/Skaarlia, Figgjo, Smeaheia og Bymenigheten. 1. Kirkelig bygg i Ganddalen Det har det i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst med bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye boligområder, i sammen med idretten. Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom barnehage/boas/ungdomstilbud eller det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene. 2. Kirkelig bygg for Austrått/Skaarlia. Austrått/Skaarlia rommer mange nye boliger, og enda flere er på trappene. Det ble allerede for flere år siden startet opp med menighetsarbeid i leide lokaler hos Sykkelklubben. Dette arbeidet har sterke behov for et kirkelig bygg. Høyland kirke fra 1841 er ikke et adekvat lokale for moderne menighetsarbeid, men kan brukes som en seremonikirke for hele Sandnes. Hele menighetsarbeidet til Høyland menighet kan samles til et nytt kirkelig bygg på Austrått, da dette er et geografisk midtpunkt for nedslagsfeltet. Det jobbes med muligheten for å få en opsjonsavtale om en tomt ved Riaren, noe som også bydelsutvalget har gitt sin helhjertede tilslutning til. Høyland menighet eier sitt eget menighetshus og tomten ved Høyland kirke. De har allerede meldt inn til kommunen et ønske om å kunne legge til denne tomten med bygg til kommunen som en egenkapital til et nytt kirkebygg. Det vil også kunne senke lånebehovet betraktelig. Menigheten ser også her for seg at man mer enn gjerne kan få til god sambruk av bygget med andre kommunale behov som måtte være i området. Ønsket er her å kunne komme i gang med utpeking av tomteområde, for så å kunne starte en prosess med mål om å få opp et kirkebygg. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.

26 Økonomisk oversikt Ekstrautgifter i perioden : Opprettelse av Ganddalen sokn og halvannen ny stilling Økning av årlig vedlikeholdsbudsjett Opprettelse av stilling som ungdomsprest i sentrum Sum: Kirkelig bygg i Ganddalen Prosjektering og låneutgifter Kirkelig bygg Austrått/Skaarlia Prosjektering og låneutgifter 600 Sum: I tillegg har det kommet følgende innspill fra menighetene Gand menighet Nytt orgel til Julebygda kapell 60 0 Lura sokn Nytt kjøkken 30 0 Lydhimling i tak Vedlikehold av kirken Hana sokn Administrasjonsbygg ved Hana kirke ½ diakonstilling Hana sokn Andreas E. Eidsaa Jr.

27 Økonomiplan for Kirkens sykevakt Kirkens sykevakt betyr mye for mange eldre og pleietrengende i Sandnes. Sykevakten er en avlastningsordning for pårørende i hjem med pleietrengende, slik at pårørende kan få fri en dag, kveld eller natt. Ordningen er også en hjelp for enslige i perioder hvor de ikke klarer seg selv, eller venter på plass i institusjon. Dette er et tilbud til alle beboere i Sandnes kommune. I år 2013 fikk 199 personer hjelp gjennom 942 oppdrag. Flere fikk hjelp over lengre tidsrom, og andre i kortere perioder. Andre igjen fikk følge til lege, tannlege eller sykehus. Sykevakten har også avlastet pårørende på dagtid/kveldstid, slik at de kan få komme seg litt ut, og den har nattevakter, noen ganger i sluttfasen av klientens liv. Sykevakten hadde klienter som ventet på plass i institusjon, og som ikke kunne være alene i sitt hjem på nattestid. Henvendelsene kommer enten fra klienten selv eller pårørende, men de fleste oppdragene kommer likevel fra hjemmetjenesten i kommunen. Vi har også samtaletilbud på Lindrende enhet på Åseheimen. Der har vi en person som er utdannet kreftsykepleier som har samtaler med innlagte. Hun jobber 2 dager i uken, og totalt 44 timer i måneden. Det er nå 9 damer og 1 mann som arbeider ved sykevaktordningen. Tilbakemeldingene er entydig positive fra brukerne. Mange av de eldre sier de ikke vet hvordan de skulle kommet seg til lege eller tannlege uten hjelpen fra Sykevakten, og at tilbudet gir en trygghet i hverdagen som er svært viktig for dem. Tilbudet fra Kirkens sykevakt er et rimelig og fleksibelt tilbud til alle brukerne. Det er derfor en særdeles gunstig ordning for kommunen, som også er med å gjøre det mulig å kunne gi en del eldre opplevelsen av at de ikke trenger å flytte på institusjon. Om dette tilbudet skulle bety en person mindre på institusjon for kommunen, så er allerede driftsmidlene innspart. I tillegg kommer alle de andre gevinstene for de eldre selv, som er det viktigste, men også tryggheten det gir for de pårørende. Økonomisk oversikt: Tilskudd til sykevakten Randi Berge Andreas E. Eidsaa Jr.

28

29 LURA MENIGHET Den norske kirke Kobberveien 109, 4313 Sandnes Innspill til økonomiplanen for Sandnes kommune På sitt møte 19.mars kom menighetsrådet i Lura sokn med følgende innspill: Nytt kjøkken i hovedetasjen kr ,- Lydhimling i tak, amfi i underetasjen Vedlikehold av kirken (løse gulvfliser i hovedetasjen, løse belegningssteiner ved inngang) Lura 31. april 2014 Margaret Berland Daglig leder

30 KONTORFORHOLD I HANA KIRKE Staben i Hana Menighet har i lengre tid hatt store utfordringer når det gjelder kontorforhold. I den forbindelse er det nå blåst liv i en gammel tanke om å få utvidet arealet som brukes til administrasjon. Ved gjennomgang av denne prosessen har en satt fokus på å ikke være for nøktern ved en slik utvidelse. Det er viktig i denne omgang å ta høyde for vekst i en mye større grad enn det ble gjort ved forrige korsvei. Klok av skade er det viktig og ikke tenke minimum denne gang. Her kommer en oversikt over de behov som foreligger. Først en liste over de minimumstiltak som må til på kort sikt og som er akutt. Etterpå kommer en liste over det som vil være fremtidsrettet tankegang på administrasjonslokaler. Akutte behov: 3 kontorer ekstra I dag er det 5 kontorer, og staben består av 7 personer. Viktig også å ha disponibelt ett kontor ekstra til påtenkt trosopplæringsmedarbeider. Garderobe i dag eksisterer dette ikke. Dusj for dame/herre eksisterer ikke i dag, det er dusj inne på handicap toalett. Arkiv eksisterer ikke i dag. Alle har fulle kontorer med hyller og skap. Møterom eksisterer ikke i dag. Mellomgang blir brukt som møterom, med stadige avbrytelser. Dette er også rømningsvei, men er i dag fullt møblert. Behov for fremtiden: 2 ekstra kontorer med en viss størrelse som egner seg til små møter og samtaler Grupperom med lydisolering Pauserom m/te kjøkken for staben Større møterom for inntil 20 personer MR og komitemøter. Fullt AV utrustet. Sykkelparkering under halvtak Mvh Sandnes 20. januar 2012 Torstein Skretting Daglig leder Hana Menighet

31

32 Sandnes kirkelige fellesråd 17/14 Revisors beretning Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Årsregnskapet for 2013 er sendt til revisjon. Vi håper å få det ferdig revidert innen møtet starter. Revisors beretning sendes ut så snart det måtte komme inn, og blir senest delt ut i møtet. Forslag til vedtak Revisors beretning fra Idsø & Ravnås revisjon for 2013 er tatt til orientering. Vedtak Vedtak:

33

34

35 Sandnes kirkelige fellesråd 18/14 Regnskapsrapport 1. kvartal Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 14/ Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Saksfremstilling Første kvartal 2014 ble avsluttet i går, og regnskapet er dermed ikke ferdig ført og avstemt enda. Rapport vil derfor bli lagt fram i møtet, med kommentarer. Forslag til vedtak Regnskapsrapport for 1. kvartal 2014 tas til orientering. Vedtak Vedtak:

36 Sandnes kirkelige fellesråd Resultat, enkel 1. kvartal 2014 Fellesrådets kjerneregnskap Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Utleie av kirkebygg Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Diverse inntekter Leieinntekter Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/statlige inst Sykelønnsrefusjon Fødselspengerefusjon Tilretteleggingmidler Mva komp. for mva anskaffelser - dr.regn Mva Komp. for mva anskaffelser - inv.regn Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer Refusjon stillingsannonser Refusjon fra menighetsråd porto Refusjon fra menighetsråd, kopiering Refusjon fra menighetsråd, data Refusjon fra menighetsråd, telefoni Refusjon fra menighetsråd, Bygg Personalutgifter Ref. menighetsråd - reguleringspremie Ref. Gudstjenesteannonser Ref. menighetsråd - annet Refusjon sykevakten Ref. menighetsråd, strøm Ref. Byprestene Refusjon fra andre Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra staten/undervisning Tilskudd fra staten/diakoni Tilskudd fra staten/prostesekretær Tilskudd fra NAV Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Side 1(3)

37 UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Lønn Vakttillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klesgodtgjørelse Telefon ansatte Motkonto andre godtgjørelser Pensjonsinnskudd Pensjon, ekstrapremie Påløpne feriepenger Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Litteratur/tidsskrifter Forbruksvarer Gaver Arr. kostnader Diverse utgifter Driftsutgifter Bevertning/representasjon Dåpsmateriell Driftsutgifter kirkemusikk Tap på fordringer Porto Telefon Gudstjenesteannonser Stillingsannonser PR Opplæring, kurs ansatte Lederutvikling Velferdsmidler Kurs folkevalgte Bedriftshelsetjeneste Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Reiseutgifter etter regning Reiseutgifter Oppvarming, lys Forsikringer, bygg Forsikringer, ansatte Kopinoravgift Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kopiering Kommunale avgifter Kontigenter Felleskostnader Storgata Inventar og utstyr, kirker Inventar og utstyr, kontor Data-hardware Data-software Side 2(3)

38 32202 Leie linjer Leie kopimaskin Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka Vedlikehold andre bygg Vedlikehold data Vedlikehold inventar og utstyr Alarm Materialer til vedlikehold Renhold Vakthold og vektertjenester, alarmsyst Revisjon Honorar vikartjeneste Regnskapstjenester Elektrisk arbeid/svakstrøm Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Refusjon til kommune Refusjon til menighetsråd Refusjon sykepenger til MR Mva Merverdiavgift på vederlag Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn Renteutgifter Renteutgifter, kompensasjon Avdrag på lån Avdragsutgifter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Side 3(3)

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteinnkalling Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: STED: ONSDAG 26.MARS 2014 kl. 18.00 (merk tiden) Sakristiet, Tananger kirke TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune

Saksnr: 09/335-1 Arkiv: 031. Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Arbeidsgruppe økonomiplan 2013-15 Gran kommune Versjon 13 24.05.2012 INNHOLD Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Fra budsjett og økonomiplan 2012-2015 (ksak 143/11)... 4 2.1. FRA Kap 4.7 Videre arbeid med

Detaljer

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver:

Detaljer

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune. kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver: kommune Redaktør: Bård Fagerbakk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/3580-1 17787/14 04.03.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/3580-1 17787/14 04.03.2014. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/3580-1 17787/14 04.03.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 16 19. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 20 25 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1 5 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 6 14 REVISJONSBERETNING SIDE 15 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Årsmelding 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer