Strategisk plan 2014 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2014 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk"

Transkript

1 Strategisk plan 2014 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Universitetet i Oslo har et enhetlig planverk. ILOS strategi understøtter Det humanistiske fakultets strategi (HF 2020), som igjen understøtter Universitetet i Oslos strategi (UiO 2020). Til forskjell fra universitets- og fakultetsstyret som har valgt et tiårsperspektiv på sine strategiplaner, har ILOS styre besluttet å begrense sin strategiplan til perioden Årlige handlingsplaner vil reflektere de hovedinnretningene som UiO og HF vil løfte fram i sine rullerende årsplaner og løfte fram satsingsområder fra ILOS strategiplan. ILOS strategiplan bygger på Det humanistiske fakultets analyse og framhever de utfordringene som i særlig grad gjelder ILOS. Strategiene skal kunne følges opp gjennom indikatorer. På områder der det er vanskelig å utvikle indikatorer, vil det være aktuelt å gjennomføre periodiske undersøkelser for å avgjøre om ILOS har lykkes i strategiene sine. Indikatorsettet vil komme i eget dokument. ILOS strategiske plan er bygd opp omkring de fem målene fra UiO 2020 og fokuserer på de områdene som i dag framstår som mest utfordrende for instituttet. For hvert mål finnes en statusrapport for ILOS. Deretter følger. Per høst 2010 er det 133 ansatte ved ILOS, fordelt mellom 75 fast vitenskapelig ansatte, 24 PhDstipendiater, 7 postdoktorstipendiater og 27 fast administrativt ansatte. I tillegg kommer midlertidig ansatte som ikke er stipendiater: forskere, timelærere og vikarer. Instituttet har ca 1700 studenter og tilbyr 2 bachelor-program, 4 master-program og 6 årsenheter. Hvert semester avlegges det mellom 4500 og 5000 eksamener ved ILOS. Et overordnet mål for ILOS er å øke forskningspubliseringen, både når det gjelder mengde og andel publiseringer på nivå 2, studiepoengsproduksjonen og ekstern finansiering. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde dagens fagportefølje. Strategiene som følger nedenfor, skal bidra til å nå dette målet. *************** UiO 2020: Et grensesprengende universitet Mål: UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner Det grensesprengende universitet setter økt tverrfaglighet og internasjonalt forskningssamarbeid, undervisning og rekruttering i fokus. Kvalitetsmessig skal virksomheten nå et ledende europeisk nivå. Mål: ILOS skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og sette økt tverrfaglig og internasjonalt forskningssamarbeid, undervisning og rekruttering i fokus ILOS overoppfyller HFs målsetting om at 30 % av dem som tilsettes i fast vitenskapelig stilling skal ha doktorgrad fra utlandet. Siden 2005 har halvparten av de nytilsatte ved ILOS doktorgrad fra utlandet. 1

2 Mange av ILOS ansatte har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk, faglig som tverrfaglig. Ansatte ved ILOS har stått bak ERC- og Erasmus Mundus-søknader som har fått gode evalueringer og vi har nylig hatt og har i gruppeleder ved Senter for grunnforskning (CAS). Men det finnes potensial for at flere hevder seg godt i den internasjonale forskningsfronten, publiserer internasjonalt og bidrar til økt forskningskvalitet. Antall utvekslingsstudenter (ut- og innreisende) er forholdsvis stabilt og svinger mellom 104 og 116 for siste fireårsperiode. En utfordring som gjelder ILOS spesielt, er det store antallet innreisende studenter som tar emner fra engelskfaget på alle nivåer. Dette skaper store nivåforskjeller blant studenter på samme emne. 1) ILOS skal prioritere langsiktig internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid. 2) ILOS skal bedre legge til rette for tverrfaglig forskning og utdanning for slik å utnytte instituttets faglige bredde, internt på ILOS og i samarbeid med andre institutter. 3) ILOS skal stimulere til at alle studieretninger ved instituttet skal ha minst ett emne der det undervises på fremmedspråk for å ha et tilbud som samsvarer bedre med internasjonale studenters faglige interesser. 4) ILOS skal stimulere til Erasmus Mundus-søknader. 5) Ledige vitenskapelige stillinger ved ILOS skal utlyses internasjonalt og i åpen konkurranse for å få flest mulig høyt kvalifiserte søkere. UiO 2020: Læringsuniversitetet Mål: UiO skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder Læringsuniversitetet setter høyt motiverte studenter, forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og godt læringsmiljø i fokus. Toppmiljøer skal ha nær tilknytning til toppmiljøer i forskning samtidig som utdanningen skal ha større samfunnsrelevans. Mål: ILOS skal tilby forskningsbasert utdanning og sette godt læringsmiljø i fokus Frafallet fra studieprogrammer som ILOS har vært involvert i, særlig på bachelor-nivå, har vært meget stort, selv om det har variert programmene imellom. ILOS har en stabilt nedadgående tendens når det gjelder avlagte studiepoeng siste fireårsperiode fra 1203,5 i 2007 til 1046,4 i Det knytter seg imidlertid positive forventninger til at omleggingen av første studieår på bachelor til fastere studieløp og dermed sterkere kullfølelse blant studentene skal bidra til å øke gjennomføringsgraden og studiepoengsproduksjonen. Rekrutteringen til bachelorstudier er god, men det er ønskelig at andelen førsteprioritetssøkere øker. Rekrutteringen til masterstudiene bør bedres og gjennomføringstiden nedkortes. 1) ILOS skal forbedre studiekvaliteten og læringmiljøet ved våre programmer ved at evaluerings- og tilsynsordningene forenkles, forbedres og følges bedre opp. 2) Antall studenter som gjennomfører bachelor- eller mastergrad ved ILOS, skal øke, og gjennomføringstiden skal reduseres gjennom tettere oppfølging, både fra de faglig ansatte og fra studieadministrasjonen. 3) Rekrutteringen til master skal bedres gjennom tettere oppfølging av sisteårs bachelorstudenter. Det skal arbeides for tettere sammenheng mellom forskning og undervisning på master og for å høyne kvaliteten på veiledningen. 2

3 4) Samarbeid med arbeidslivet skal styrkes for å gjøre studiene mer arbeidslivsrelevante. I første omgang skal det fokuseres på videreutvikling av master i oversettelsesstudier og innen rammen av denne, samarbeid med Norsk Oversetterforening. Internasjonalt prosjektsemester for områdestudier skal videreføres. 5) ILOS skal styrke teori- og metodekomponenten både i bachelor- og master-programmene for å øke kompetansen blant studentene. 6) Det skal legges til rette for søknad om senter for fremragende utdanning. UiO 2020: Et samfunnsengasjert universitet Mål UiO: UiO skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å løse det 21. århundrets store samfunnsutfordringer Det samfunnsengasjerte universitetet har oppmerksomheten rettet mot dialog og samarbeid med samfunnet utenfor universitetet. Ambisjonen er høy for digital formidling av kunnskap og bedre samspill mellom fagutvikling og aktuelle samfunnsutfordringer. Mål: ILOS skal gjennom dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap når ut til samfunnet utenfor universitetet ILOS-ansatte er aktivt til stede i ulike formidlingskanaler og på ulike arenaer, som bøker, aviser, etermedier og live-scener, og som medlemmer i styrer, råd og utvalg der vår kompetanse er etterspurt. Samspillet mellom fagtilbud og aktuelle samfunnsutfordringer er godt ved ILOS, blant annet ved at vi tilbyr kompetanse innen fremmedspråk som samfunnet har behov for, og ved at samarbeid med arbeidslivet er godt på de områder der det er satset på dette. ILOS har et til dels uutnyttet potensial for formidling av kunnskap ved hjelp av IKT. Når det gjelder bruk av IKT i undervisning og formidling, er kunnskapen ujevnt fordelt. ILOS-strategier 1) ILOS ansatte skal styrke sin allerede utstrakte formidling i veletablerte kanaler for å bidra til bedre forståelse for de humanistiske fagenes samfunnsbidrag. 2) Kompetansen blant ILOS ansatte skal synliggjøres bedre ved hjelp av gode hjemmesider for enkeltforskere, prosjekter og satsingsområder. Det skal legges til rette for opplæring i bruk av digitale medier. 3) ILOS skal bidra til gjensidig utveksling med aktører fra samfunns- og arbeidsliv for å gjøre studier og forskning mer samfunnsrelevante. 4) ILOS skal øke sin kunnskap om videregående skole og bidra til at også deres kunnskap om oss øker. UiO 2020: Et handlekraftig universitet Mål UiO: UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene Det handlekraftige universitet fokuserer på bedre prioritering av ressurser for å legge til rette for kjernevirksomheten. UiO 2020 legger til grunn at sterke miljøer skal utvikle seg videre, mens miljøer med kvalitetsmessige utfordringer skal vurderes nærmere med tanke på utvikling eller avvikling. 3

4 Mål: ILOS skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene og gi rom for nyutvikling ILOS har p.t. ingen prosjekter eller forskere finansiert gjennom EUs rammeprogram. Når det gjelder midler fra Norges forskningsråd, er tendensen sterkt nedadgående. Fra 2006 til 2009 er den redusert med 65 %. Antall publikasjonspoeng viste en økende tendens i 2008, men ligger ellers på tilnærmet samme nivå gjennom hele fireårsperioden. Andelen nivå 2 publikasjoner er blant de laveste ved fakultetet. Dette har konsekvenser for instituttets økonomi på sikt. ILOS har stor bredde i sitt fagtilbud og et komparataivt fortinn for å sikre faglig utvikling gjennom samarbeid, både internt og på tvers av instituttgrenser. Det pågående arbeidet med å få samsvar mellom ressurser i form av antall årsverk blant fast vitenskapelig ansatte og undervisningstilbud begynner å bære frukter. Men vi har en utfordring når det gjelder håndtering av fravær i form av ordinær forskningstermin, frikjøp og permisjoner uten at det får konsekvenser for kvaliteten på undervisningstilbudet eller for forskningsproduksjonen. Skal vi unngå reduksjon i antall vitenskapelige stillinger, krever det tilførsel av eksterne midler og stabilisering eller økning av studiepoengsproduksjonen. 1) I løpet av strategiperioden skal ILOS fokusere på å fremme gode søknader om forskningsmidler fra EU. Volumet av eksternfinansiering av forskningsprosjekter skal øke i forhold til dagens nivå. 2) ILOS skal øke sin internasjonale publisering kvantitativt. Andelen nivå 2 publikasjoner skal også øke. 3) For å sikre handlingsrom og driftsmidler til forskning og studieforbedrende tiltak skal budsjettandelen bundet til fastlønn ikke overstige 85 %. 4) ILOS skal fortsette å fordele ressurser på grunnlag av kvalitet i forskning og undervisning og bruke stillingsplaner som virkemiddel i dimensjonering av fagmiljøene. 5) ILOS skal i samarbeid med sine søsterinstitutter ved de andre lærestedene i Norge, og på sikt også internasjonalt, utrede potensial for og iverksette samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon. UiO 2020: Det gode universitet Mål UiO: UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø Det gode universitet vektlegger medbestemmelse og universitetsdemokrati, tydelige ledere, muligheter for profesjonell og faglig utvikling og en bevisst rekrutteringspolitikk. Arbeids- og læringsmiljøet skal være en medvirkende grunn til at studenter og forskere søker seg til UiO. Mål: ILOS skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeidsog læringsmiljø Instituttledelsen har regelmessige møter med studentenes instituttutvalg. Handlingsplanen for et godt arbeidsmiljø revideres jevnlig i takt med nye utfordringer. ILOS oppfyller HFs målsetting om minst 40 % tilsatte av begge kjønn i alle vitenskapelige stillingskategorier, mens administrasjonen har en større andel kvinner. Medarbeidersamtaler gjennomføres for alle ansatte, også vikarer. Når det gjelder midlertidig ansatte bør oppfølging og tydelige tilbakemeldinger med hensyn til muligheter for 4

5 utvikling av kompetanse og karriere bli bedre. ILOS har et til dels uutnyttet potensial for faglig samarbeid. Flyttingen av studieprogrammer fra fakultet til institutt og den nye programstrukturen har skapt uklarhet omkring organiseringen i programråd. 1) ILOS skal motivere og legge til rette for økt faglig samarbeid. 2) ILOS skal justere sin stillingsplan for å styrke miljøer med høy utdannings- og forskningskvalitet. Planen skal informere om hvilken faglig kompetanse som vil bli etterspurt i planperioden. 3) Aktiv personalpolitikk skal sikre at alle medarbeidere får bedre individuell oppfølging. 4) Det skal legges til rette for medbestemmelse og deltakelse i universitetsdemokratiet. 5) Det skal utarbeides en klar og formålstjenlig struktur for organisering av studieprogrammer og programråd. I tillegg skal det finnes faglige arenaer der studenter regelmessig inviteres inn og gis mulighet til å påvirke undervisningstilbudet ved instituttet. De jevnlige møtene mellom instituttledelse og studentenes instituttutvalg skal fortsette. 6) Mentorordningen for nyansatte skal opprettholdes. Så langt økonomien tillater det skal nyansatte i vitenskapelig stilling følges opp med startpakker. 7) PhD- og postdoktorstipendiater skal integreres bedre i fagmiljøene. 8) ILOS nettsider skal gi tydelig informasjon om hvor beslutninger fattes og om prosessen som fører fram til beslutningene. Internkommunikasjonen skal gjøres mer treffsikker. 5

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Styrets arbeid med IMKs langsiktige strategiske utfordringer og satsninger

Styrets arbeid med IMKs langsiktige strategiske utfordringer og satsninger Styrets arbeid med IMKs langsiktige strategiske utfordringer og satsninger Styremøte 12.10.2010 Forholdet til UiOs og HFs langsiktige planer Hva er IMKs viktigste langsiktige utfordringer? Styrebehandlingen

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

UTKAST Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet

UTKAST Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet I 2010 etterspørres i stadig høyere grad forskningens bidrag til å løse store globale utfordringer. Samtidig er internasjonal konkurranse, økende ungdomskull

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet

Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet I 2010 etterspørres i stadig høyere grad forskningens bidrag til å løse store globale utfordringer. Samtidig er internasjonal konkurranse, økende ungdomskull

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2014-2016 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2014-2016. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Foreløpig indikatorsett for HFs strategiske plan

Foreløpig indikatorsett for HFs strategiske plan Foreløpig indikatorsett for HFs strategiske plan Til strategiene under hvert hovedmål ( universitet ) er det lagt opp til en eller flere indikatorer. Noen av strategiene mangler det foreløpig indikatorer

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

UTKAST revidert etter FS- og høringsinnspill

UTKAST revidert etter FS- og høringsinnspill Strategisk plan 2020 Det humanistiske fakultet I 2010 etterspørres i stadig høyere grad forskningens bidrag til å løse store globale utfordringer. Samtidig er internasjonal konkurranse, økende ungdomskull

Detaljer

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet Utkast: Helsams årsplan 2015-2017 Et grensesprengende universitet Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensespren gende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Årsplan Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Årsplan Institutt for lingvistiske og nordiske studier Årsplan 2011-2013 Institutt for lingvistiske og nordiske studier INNLEDNING ILNs rullerende årsplan for perioden 2011-2013 baserer seg på UiOs, HFs og ILNs strategiske planer 2020, og UiOs og HFs rullerende

Detaljer

Årsplan Det juridiske fakultet

Årsplan Det juridiske fakultet Årsplan 2014-2016 Det juridiske fakultet INNLEDNING Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder for 2014 samtidig som den beskriver tiltak som er resultat

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2015-2017 og UVs årsplan for

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2012-14 Vedtatt av instituttstyret 31.1.2012. Rammer I planen for IMKs strategiske tiltak 2011-13 ble det for første

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT

ÅRSPLAN PSYKOLOGISK INSTITUTT ÅRSPLAN -2013 PSYKOLOGISK INSTITUTT Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer instituttet har for perioden -2013. Instituttets overordnede mål er å styrke stillingen som et ledende

Detaljer

Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet

Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet Foto: Jaro Haaland Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Vedtatt av instituttstyret

Vedtatt av instituttstyret Årsplan 2011-2013 Institutt for lingvistiske og nordiske studier INNLEDNING ILNs rullerende årsplan for perioden 2011-2013 baserer seg på UiOs, HFs og ILNs strategiske planer 2020, og UiOs og HFs rullerende

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. Møtedato: 03.03.2017 Notatdato: 17.02.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2013-2015 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2013-2015. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret SAK 7a) Orienteringssak Møtenr: 5/2012 Møtedato: 10.12.2012 Dato: 19.11.2012 Saksnr..: 2012/11737 TRONSK Årsplan 2013-2015 Årsplanen

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V4/8/15 Møtenr.: 8/2015 Møtedato: 7. desember

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Utkast november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs årsplan.

Detaljer

- oppfølging av instituttets forskergrupper samt forskere som ikke deltar i forskergrupper ved etablering av instituttinterne forskergrupper.

- oppfølging av instituttets forskergrupper samt forskere som ikke deltar i forskergrupper ved etablering av instituttinterne forskergrupper. Årsplan 2011-2013 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikk (ISP) viktigste å arbeide i planperioden fokuserer på studiekvalitet og forskningsbasert undervisning, økt forskning

Detaljer

ILNs kompetanse på dette området bør føre til at instituttet kan fungere som en viktig premissleverandør for de neste tiårenes språkpolitikk.

ILNs kompetanse på dette området bør føre til at instituttet kan fungere som en viktig premissleverandør for de neste tiårenes språkpolitikk. 29.11.2010 UTKAST TIL STRATEGISK PLAN 2010-2020 FOR ILN Som morsmålsinstitutt har ILN spisskompetanse innenfor norsk og nordisk språk og litteratur og har et spesielt ansvar for å forske, undervise og

Detaljer

Innledning til årsplan

Innledning til årsplan Innledning til årsplan 2017-2019 Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig

Detaljer

Strategisk plan Det medisinske fakultet

Strategisk plan Det medisinske fakultet Strategisk plan 2010 2020 Det medisinske fakultet Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Det medisinske fakultets aktivitetsområder favner vidt. Fakultetet

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

- arbeide videre for å befeste sin posisjon som landets ledende fagmiljø innen spesialpedagogikk

- arbeide videre for å befeste sin posisjon som landets ledende fagmiljø innen spesialpedagogikk Årsplan 2014-2016 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2014-2016 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Espen Ytreberg IMKS

Detaljer

Et grensesprengende universitet

Et grensesprengende universitet Årsplan 2014-2016 Hovedoverskrifter og mål fra universitets strategiske plan er beholdt slik at tiltakene kan leses i sammenheng med overordnede mål. Under hvert tiltak er det en henvising til hvordan

Detaljer

Årsplan 2014 INNLEDNING. Et grensesprengende universitet

Årsplan 2014 INNLEDNING. Et grensesprengende universitet Årsplan 2014 ILOS årsplan for 2014, INNLEDNING ILOS årsplan for 2014 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2014-2016 og HFs rullerende årsplan

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret

Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret Årsplan 2006 Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO Vedtatt etter fullmakt i fakultetsstyret 15.12.05 Innledning Årsplanen gjør rede for hvilke av målene i strategisk plan 2005-2009 som fakultetet ønsker

Detaljer

Årsplan Det humanistiske fakultet

Årsplan Det humanistiske fakultet Årsplan 2012-2014 Det humanistiske fakultet INNLEDNING HFs rullerende årsplan for perioden 2012-2014 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Årsplan MultiLing Senter for flerspråklighet

Årsplan MultiLing Senter for flerspråklighet Årsplan 2016-2018 MultiLing Senter for flerspråklighet Innledning MultiLing, Senter for flerspråklighet, er et senter for fremragende forskning etablert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning med finansiering

Detaljer

UiO : Det medisinske fakultet Strategisk plan

UiO : Det medisinske fakultet Strategisk plan UiO : Det medisinske fakultet Strategisk plan 2010-2020 Foto: Gunnar Lothe Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste UiO : Det medisinske fakultet Det medisinske

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

STILLINGSPLAN FOR IMK

STILLINGSPLAN FOR IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet STILLINGSPLAN FOR IMK 2014-2018 I. INNLEDNING IMKs stillingsplan er vedtatt av IMKs styre 11.2.2014. Planen har vært behandlet i flere runder

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Justert stillingsplan

Justert stillingsplan Justert stillingsplan 2012-2016 Bakgrunn I styremøtet 23. mai 2011 vedtok instituttstyret at stillingsplanen skulle justeres årlig. Styret har hatt justering oppe som diskusjonssak i møte 27. mars 2012,

Detaljer

Årsplan Det humanistiske fakultet

Årsplan Det humanistiske fakultet INNLEDNING HFs rullerende årsplan for perioden 2013-2015 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2013-2015. Strategiene er derfor ikke gjentatt

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Vedtatt november 2016 Årsplan 2017-2019 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets årsplan, samt UiOs

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Årsplan Det medisinske fakultet

Årsplan Det medisinske fakultet INNLEDNING Høsten 2010 ble ny strategisk plan for perioden 2010-2020 vedtatt. Fakultetets hovedmål for langtidsperioden er å styrke de faglige aktivitetene gjennom satsing på økt kvalitet for at alle fagmiljøer

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Veiledning til utfylling av årsplan

Veiledning til utfylling av årsplan Veiledning til utfylling av årsplan 2014-2016 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan for 2013-2015. Veiledningen og tilhørende mal gjelder for UiOs årsplan og for alle enheter

Detaljer

Stillingsplan IMK,

Stillingsplan IMK, Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMK-styret 05.04.2011 Stillingsplan IMK, 2011-13 Forutsetninger og prosess - Diskusjonssaker i IMKs styre 21.12.2010 og 25.01.2011

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Årsplan Det humanistiske fakultet

Årsplan Det humanistiske fakultet Årsplan 2015-2017 Det humanistiske fakultet INNLEDNING HFs rullerende årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg bl.a. på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt Årsplan 2016-2018 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen er nært knyttet til fakultetets strategiske plan og årsplan, samt Universitetsstyrets

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 6/3/16 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 18. april

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: 21.10.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus Gelting Andresen

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt 3-årig rullerende årsplan 2012-2014 SAI Vedtatt av instituttstyret 26.03.2012 Årsplan 2012-2014 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Årsplan Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Årsplan Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 3-årig rullerende årsplan 2017-2019 STK Årsplan 2017-2019 Senter for tverrfaglig kjønnsforskning INNLEDNING STKs viktigste mål for kommende treårsperiode er å øke antallet vitenskapelige stillinger. Vi

Detaljer

Årsplan Rapport for 2011

Årsplan Rapport for 2011 Årsplan 2011-2013 Rapport for 2011 Institutt for kulturstudier og orientalske språk Innledning Virksomheten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er nært knyttet til de vedtatte strategiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

IMKs strategiske tiltak

IMKs strategiske tiltak Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKs strategiske tiltak 2011-13 Vedtatt av instituttstyret 25.1.2011. Rammer Denne planen følger tidligere årlige planer for tiltak ved IMK

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Årsplan Juridisk fakultet

Årsplan Juridisk fakultet Årsplan -2013 Juridisk fakultet 15.12.10 Årsplan -2013 Vedtatt INNLEDNING Det juridiske fakultets årsplan skal synliggjøre fakultetsledelsens utvalgte satsningsområder for samtidig som den beskriver tiltak

Detaljer

Strategisk plan 2020, IMK

Strategisk plan 2020, IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Strategisk plan 2020, IMK Denne planen trekker opp sentrale strategiske mål og satsninger for IMK i perioden 2011-2020, og ble vedtatt av

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Årsrapport Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Årsrapport Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Årsrapport 2013 - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Årsrapporten bygger på ILOS handlingsplan 2013. Handlingsplanen skulle bidra til å tydeliggjøre særlige satsingsområder ved

Detaljer

Årsplan Det humanistiske fakultet

Årsplan Det humanistiske fakultet INNLEDNING HFs rullerende årsplan for perioden 2011-2013 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2011-2013. Strategier og tiltak i det overordnede

Detaljer

Årsplan Sosialantropologisk institutt

Årsplan Sosialantropologisk institutt 3-årig rullerende årsplan 2012-2014 SAI Vedtatt av instituttstyret 26.03.2012 Årsplan 2012-2014 Sosialantropologisk institutt INNLEDNING Årsplanen er treårig og rullerende og blir revidert årlig. Årsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan

UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Visjon Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som sammen leverer landets beste kjemiundervisning

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer