MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2013 Tid: 11:00"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/13 13/1292 SKJENKEBEVILLING - E & C HELGELAND AS, ORG.NR: NIVEAU Utvalg for Helse og Omsorg, 18. November 2013 Rune Olsen Leder Tomas A. Bang Sekretær

2 RANA KOMMUNE Sak 33/13 SKJENKEBEVILLING - E & C HELGELAND AS, ORG.NR: NIVEAU Saksbehandler: Ann Kristin B. Hagen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 13/1292 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/13 Helse- og omsorgsutvalget Rådmannens innstilling: Søknad om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk fra E & C Helgeland AS, org.nr: Niveau avslås. Avslaget er begrunnet med at de personene som har vesentlig innflytelse i virksomheten (selskapet) Tove Jørgensen f , Fredrik Jørgensen f og Steinar Jørgensen f ikke oppfyller vandelskravet i alkohollovens 1-7 b, 1.ledd i forhold til skatte, avgifts- og regnskapslovgivningen. For videre begrunnelse vises det til saksframlegget i sin helhet, med vedlegg. Rådmannen i Rana 7. november 2013 Side 2 av 6

3 Bakgrunn: E & C HELGELAND AS org.nr er et aksjeselskap stiftet som har søkt serverings- og skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk. De ønsker å drive bar / nattklubb i Torgets lokaler i Nordahl Griegsgt. 5-7 (tidligere JC butikk) De beskriver et konsept hvor det på torsdager blir 18 års aldersgrense med studentquiz og bar med servering av alkoholholdig drikke under 22 volum%. Fredag og lørdag blir det 20 års aldersgrense med enkel matservering levert fra andre kjøkken fra Senere på kvelden blir det musikk, noe live, noe DJ og det søkes om maksimale skjenketider. Selskapet eies 100 % av Tove Jørgensen f Hun er også styreleder. Daglig leder / administrerende direktør i selskapet er Fredrik Jørgensen f og han er også varamedlem i styret i selskapet. Som styrer for bevillingen søkes Steinar Jørgensen f godkjent. Han er også styremedlem i selskapet. Som stedfortreder for bevillingen søkes Malin Anna Zetterberg f godkjent. Steinar Jørgensen har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven som er et lovkrav. Malin Anna Zetterberg har også bestått prøven nå den E & C Helgeland AS opplyser i konseptbeskrivelsen at selskapet i 2012 drev utestedet PULS med bra resultat. Det må nevnes at dette er ukjent for Rana kommune som bevillingsmyndighet da bevillingen der er tildelt Restauranthuset AS org.nr: I følge daglig leder i Restauranthuset AS stod de som bevillingshaver for skjenkingen mens E & C Helgeland AS var arrangør for de andre sidene av arrangementet som dj, musikk og lysshow. Mo i Rana politistasjon og skatte- og avgiftsmyndigheter er forelagt søknaden slik alkohollovens 1-7 krever. Mo i Rana politistasjon har ingen merknader til personenes vandel, men har merknader / innspill knyttet til politimessige forhold rundt søknaden. Kemner og Skatt Nord har kommet med opplysninger og merknader knyttet til personenes vandel. Saksutredning: Mo i Rana politistasjon er positive til en etablering av nattklubb / pub, men peker på at det med dette utestedet fører til utfordringer i forhold til tetthet av mennesker, trafikale problemer og behov for tilrettelegging som: En taxiholdeplass med skikkelige forhold som overbygd tak, bøyler for å lede kø. Denne bør plasseres et stykke utenfor sentrum slik at publikum som har behov for taxi ikke oppholder seg utenfor utestedene og skaper tetthet som lett fører til konflikter og voldshandlinger. Det anbefales å søke om overvåkningskamera ved inngangsparti Politiet vil kreve godkjente vakter samt ha dialog med daglig leder om antall vakter. I utgangspunktet har ingen krav på en skjenkebevilling. Men for å kunne få det må bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen jfr. alkohollovens 1-7b, 1.ledd. I denne søknaden må det først avklares og tas stilling til hvem det skal stilles vandelskrav til. Side 3 av 6

4 Alkohollovens 1-7b,2.ledd viser til at persongruppen som eier en vesentlig del av virksomheten eller et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. I vurdering av om en person har vesentlig innflytelse over virksomheten, kan det tas hensyn til andre nærstående innflytelse på virksomheten som: ektefelle, samboer, barn, søsken etc. Det kan ikke vektlegges forhold eldre enn 10 år. I dette tilfellet eies selskapet 100 % av Tove Jørgensen samt at hun er styreleder i selskapet så anses det som at vandelskravet vil gjelde for henne. Fredrik Jørgensen er daglig leder / administrerende direktør i selskapet og har dermed vesentlig innflytelse på virksomheten. Tove Jørgensen og Fredrik Jørgensen har prokura hver for seg, samt signatur i fellesskap. I tillegg er Fredrik Jørgensen sønn av Tove Jørgensen. Det vil dermed kunne slås fast at vandelskravet gjelder for han også. Steinar Jørgensen er søkt godkjent som skjenkestyrer. I tillegg er han styremedlem i selskapet. Han er ektefelle til Tove Jørgensen og far til Fredrik Jørgensen og vurderes til således å ha så vesentlig innflytelse over selskapet at vandelskravet også gjelder han. Alle tre har også skrevet under husleiekontrakten noe som administrasjonen mener bekrefter at alle har vesentlig innflytelse på virksomheten. Videre er det skjenkestyrer Steinar Jørgensen som har hatt dialog og kontakt med kommunen i søkerprosessen. I andre skjenkesaker er det vanlig at kommunen har dialog og kontakt med formell leder; daglig leder oppgitt i firmaattesten. Det blir ytterligere uklart med denne rollefordelingen når Fredrik Jørgensen i Rana Blad den og er presentert som innehaver av virksomheten. Konklusjonen fra administrasjonen er at alle tre må oppfylle vandelskravene i alkohollovens 1-7b. Skatt Nord kommer med opplysninger som ikke er av betydning og som ikke kan vektlegges i denne saken. Kemneren i Rana har følgende merknader: Tove Jørgensen og Steinar Jørgensen var styremedlem i to selskaper Nordic Services Ltd org.nr: og Mobilforhandleren org.nr hvor deres sønn Fredrik Jørgensen var daglig leder i begge foretakene. Nordic Services LTD Det ble avskrevet kr ,- i tap i 2012, Skatteoppkreveren foretok kontroll med selskapet i Foretaket leverte ikke lønns- og trekkoppgaver eller følgeskriv i årene 2009, 2010 og 2011 jfr.ligningsloven 6-2, jfr. forskrift av nr 1083 om levering av lønnsoppgave. Foretaket fulgte ikke regelverket vedr. innsending av terminoppgaver jfr. skattebetalingsloven 5-11 Foretaket fulgte ikke regelverket vedr. arbeidsgiveravgift jfr. folketrygdloven 24-3 og skattebetalingsloven Side 4 av 6

5 Foretaket fulgte ikke skattebetalingslovns 5-12 om oppbevaring av skattetrekksmidler. Manglende forskuddstrekk i 2010 jfr. skattebetalingslovens 5-10 som daglig leder Fredrik Jørgensen ble gjort ansvarlig for. Virksomheten hadde ikke ført regnskap i 2010 eller Regnskapet for 2009 ble ikke ferdigstilt. Foretaket var feilregistrert i Enhetsregisteret. Foretaket foretok ikke korrekt inn/utmeldinger av arbeidstakere til/fra NAV arbeidstakerregister Daglig leders privat uttak ble av skatteoppkreveren betraktet som lønn samt EK tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester.) Mobilforhandleren Det ble avskrevet kr ,- i tap på Mobilforhandleren i Skatteoppkreveren i Rana foretok kontroll med selskapet i Daglig leder Fredrik Jørgensen hevdet at selskapet ikke var aktivt, og at dette var årsaken til at det ikke var ført regnskap eller levert lønns- og trekkoppgaver. Daglig leder / administrerende direktør hos E & C Helgeland AS Fredrik Jørgensen har en betydelig skattegjeld. Dette er i hovedsak restskatt fra 2009, 2010 og Den 7. oktober 2013 inngikk Fredrik Jørgensen en avtale om terminvise trekk på 5500,- på skattegjelden. Vurdering: Bruddene på skatte- og avgiftslovgivningen beskrevet ovenfor er omfattende. I driften av selskapet Nordic Services Ltd er en betydelig mengde plikter ikke utført i forhold til skatteog avgiftslovverket. I samtale med kemneren i Rana bekreftes det at flere forhold er straffbare men pga. ressursmangel hos kemner og politi anmelder de ikke saker med beløp under ,- I forhold til vandelsvurdering etter alkohollovens 1-7b kreves det ikke at noen er straffet. Historikken og adferden foreligger uansett. I vurderingen om vandelskravet er oppfylt skal alvorlighetsgraden av bruddene vektes. Når det gjelder foretaket Nordic Services Ltd hvor daglig leder Fredrik Jørgensen hadde ansvaret så oppfyllte ikke selskapet en rekke av sin forpliktelser overfor skatte- og avgiftsmyndigheter verken i 2009, 2010 eller Foreldrene Tove Jørgensen og Steinar Jørgensen som begge var styremedlemmer i selskapet har heller ikke dokumentert at de tok inititativ / ansvar for å rette opp forholdene rundt driften. I selskapet Mobilforhandleren hvor daglig leder / styreleder Fredrik Jørgensen også hadde ansvar ble det ikke levert LTO (lønns og trekkoppgaver) eller ført regnskap i Heller ikke her har foreldrene Tove Jørgensen og Steinar Jørgensen dokumentert at de tok initiativ i kraft av å være styremedlemmer til å oppfylle driftsforpliktelser. Fredrik Jørgensen har overfor skatteoppkreveren hevdet at selskapet ikke var aktivt. Om så var tilfelle så må dette formidles til skattemyndighetene. To forskjellige selskaper er drevet på samme mangelfulle måte i en 4 års periode: 2009, 2010, 2011 gjaldt det Nordic Services Ltd og i 2012 fortsatte det med Mobilforhandleren. Det at bruddene knyttet til Mobilforhandleren med å ikke levere lønns- og trekksoppgaver eller levere regnskap hevdes å være med bakgrunn i at selskapet ikke var aktivt kan ikke ta vekk grunnlaget for å vekte disse bruddene. Dette kunne ha vært formidlet til skatte- og Side 5 av 6

6 avgiftsmyndigheter som da bruker unødig mye ressurser på å innhente opplysninger og oppgaver, og som til slutt må foreta kontroll med selskapet. Fredrik Jørgensen har p.t en skattegjeld på kr ,- og det er positivt at han har inngått avtale med skattemyndigheten om et termintrekk på kr 5.500,- Denne avtalen ble gjort Avtalen kom i stand etter at saksbehandler i et møte med søker informerte om at en evt.tidligere inngått nedbetalingsavtale på skattegjeld kunne være et positivt moment for saken. Det er ikke fullt ut så positivt at han ikke tidligere på eget initiativ har inngått en nedbetalingsavtale. Kemneren i Rana opplyser at Fredrik Jørgensen den tok førstegangskontakt med kemnerkontoret Opplysningene og avveiningene overfor vurderes dithen at alkohollovens vandelskrav i 1-7 b gjeldene for Fredrik Jørgensen, Tove Jørgensen og Steinar Jørgensen ikke er oppfylt når det gjelder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. I kommentarene til alkohollovens 1-7b vises det til at dersom de ansvarlige etter 1-7b ikke tilfredstiller vandelskravet er det utelukket å gi bevilling. Dokumenter fra Skatteoppkreveren i Rana og Skatt Nord vedlegges også som trykt vedlegg da disse er unntatt offentlighet jfr.(off.l 13 jfr. forvl. 13) Vedtaket kan påklages etter alkohollovens Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Trykt vedlegg: 1. Dok 8 uttalelse fra Skatt Nord, unntatt offentlighet jfr. offl. 13 og forvl Dok 9 uttalelse fra Skatteoppkreveren i Rana, unntatt offentlighet jfr. offl. 13 og forvl Dok 11 uttalelse fra Skatteoppkreveren i Rana, unntatt offentlighet jfr. offl. 13 og forvl Dok 14 uttalelse fra Mo i Rana Politistasjon 5. Dok 15 uttalelse fra Skatteoppkreveren i Rana, unntatt offentlighet jfr. offl. 13 og forv.l Dok 17 Tilsvar fra søker på framlagte opplysninger /merknader fra politi og skatte- og avgiftsmyndigheter 7. Dok 10 - Konseptbeskrivelse Side 6 av 6

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.11.2013 Møtested:

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax E-postadresse Stedets størrelse m 2 Antall sitteplasser

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201005590-74 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Rådmannen Helse- og omsorgsutvalget Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2008/493 Kjell Nilssen, tlf.: 46400203 01.09.2010 Nedgradering av sak 36/10 Etter en ny gjennomgang

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Postboks 319, 8001 Bodø Søknad om serveringsbevilling 1. Serveringsstedet Navn Organisasjonsnummer Stedsadresse Gnr Bnr Telefon Postnr. Poststed Telefax Epostadresse Stedets størrelse m 2 Antall personer

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol Telefon: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no Hjemmeside: http://www.hol.kommune.no Skjenkebevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer