Bruk av assistenter i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av assistenter i skolen"

Transkript

1 Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Tove Randi Olsen; Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Bente Teigen Walseth; Assistent, Bjørg Tørresdal; Fagansvarlig/ gruppas sekretær MANDAT Gruppa skal: 1. Kartlegge hvilke oppgaver assistentene har i dag. Det være seg oppgaver knyttet til oppfølging av elevene, både som et spesialpedagogisk tiltak og som støtte i den ordinære undervisningen, men også oppgaver med å bistå læreren i dennes arbeid og annet arbeid ved skolen. Det er av interesse å få kartlagt i hvor stor grad assistentene nyttes som ufaglært lærer i de tilfeller lærervikar ikke kan oppdrives. Denne kartleggingen må skille mellom timer der assistenten allerede er i klassen og overtar for læreren uten kompensasjon og vikartimer der assistenten går inn i (fri) timer som vikar og får lønn for det. Gruppa skal også gjøre seg nytte av annet tilgjengelig materiale for å få et godt grunnlag for en analyse. 2. Analysere/vurdere resultatet av kartleggingen sett i lys av anbefalinger i Tidsbruksutvalget og nasjonale føringer. 3. Komme med begrunnede anbefalinger om hvordan assistentenes rolle og oppgaver skal være i skolen i framtida.. 4. Foreslå hvilke krav til fagkompetanse som skal stilles til assistenten for å utføre de ulike oppgavene. 5. Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette for at assistenten skal få forberedt seg til å utføre jobben med elevgruppa. Alternativt: Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette den ansattes arbeidssituasjon slik at man sikrer eleven et godt tjenestetilbud. 6. Foreslå tiltak for faglig utvikling i form av en opplæringsplan.

2 INNLEDNING: Gruppa besluttet å se på og å lage en oppsummering av Tidsbruksutvalgets føringer (kortversjon fra Utdanningsforbundet), Opplæringsloven, Stortingsmelding 18 og veileder for spesialundervisning. På bakgrunn av mandatet, besluttet gruppa å gjennomføre en spørreundersøkelse for assistenter og lærere som har assistenter i klassen. Hovedmålet var å kartlegge hva slags kompetanse assistentene har, og hvilke oppgaver de gjør i skolen i dag. I tillegg til at vi har kartlagt assistentens utdanning, har vi også sett på hvilke oppgaver barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev kan utføre ut fra sin fagkompetanse. Assistentene skal ha 5 planleggingsdager i året etter Særavtale for barnehage, SFO, skole og familiebarnehager 3.4 og Gruppa har listet opp arbeidsoppgaver/rolle som vi mener bør være førende for assistentenes arbeidsbeskrivelse. I den grad assistentene har behov for tid til forberedelse, skal det skje innenfor arbeidstiden.. Vi har også listet opp oppgaver som assistentene gjør i dag og som de ikke skal/kan gjøre i fortsettelsen. Vi har avgrenset arbeidet til å gjelde assistenters arbeid med elever som går i ordinær grunnskole, ikke på alternative opplæringsarenaer. Ut fra de oppgavene vi foreslår, har vi satt opp tema/emner som bør gå inn i en kompetansehevingsplan for assistenter i kommune. NASJONALE FØRINGER Nasjonale føringer for bruk av assistenter i skolen Opplæringsloven 10-1: Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i de vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning: Veilederen (s. 26) viser til Opplæringsloven 10-1, og sier: Skoleeier har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene. I tillegg til den som har hovedansvaret, kan det brukes assistenter. Det er ikke krav til assistentenes kompetanse. Dette har sammenheng med at assistenter ikke skal lede opplæringen, herunder ha ansvaret for spesialundervisning. Veilederen sier videre: Assistenter kan kun bistå undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller følge opp elevene utenom opplæringen. Tidsbruksutvalget: Tidsbruksutvalget nevner flere yrkesgrupper som kan bidra til å avlaste lærere, herunder assistenter. Det nevnes også flere eksempler på oppgaver som andre enn lærere kan ivareta. Utvalget spesifiserer ikke hvilke av disse oppgavene som kan legges til assistentrollen.

3 Meld. St. 18 ( ). Læring og fellesskap: Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov: Kunnskapsdepartementets vurdering: Assistenter som uttrykt tiltak i vedtak om spesialundervisning kan være problematisk fordi kvaliteten på og resultatene av spesialundervisningen avhenger av den formelle kompetansen man setter inn. Assistenter har som oftest lav formell kompetanse, og når vi vet at den formelle kompetansen er helt avgjørende for å kunne oppnå gode resultater i spesialundervisningen, er det bekymringsfullt at et stort omfang av spesialundervisningen i Norge utføres av assistenter. Departementets vurdering av innholdet i assistentenes rolle: - Å assistere lærer - Å gi praktisk hjelp til eleven - Å følge opp eleven utenfor klassen/ gruppen Gruppas refleksjoner i forhold til de nasjonale føringene for bruk av assistenter i skolen: Assistentene som er ansatt i skolen, skal i utgangspunktet hjelpe til i forhold til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Alle elever, og særlig elever som mottar spesialundervisning, har behov for voksne med kompetanse til å foreta fortløpende vurderinger vedrørende elevenes lærings- og sosiale utbytte i ulike situasjoner. Formell kompetanse er eneste måte å sikre dette på. Slik kompetanse handler blant annet om å kunne faget, kunnskap om hvordan elever lærer faget, samt ferdigheter i å omsette det i praksis. De nasjonale føringene for bruk av assistent i skolen innebærer at assistenter ikke skal ha ansvaret for å vurdere elevenes læringsutbytte, heller ikke underveis i timene. Det er følgelig ikke tilstrekkelig at en lærer har ansvar for å planlegge spesialundervisningen, mens assistenten står for gjennomføringen av den: Kompetansegrunnlaget som kreves for å evaluere gjennomføringen er da ikke sikret, og det blir ikke mulig å foreta kvalitetssikrede tilpasninger underveis og/ eller etter undervisningen. Alt i opplæringssituasjonen som har til hensikt å ivareta og videreutvikle læring hos eleven må sikres gjennom formell pedagogisk kompetanse. Assistent kan likevel være til støtte for elever i timene og utenfor klassen/ gruppen, for eksempel overfor elever med behov for påminnere, motorisk støtte, samt støtte i form av ros og oppmuntring. Assistent kan også avlaste lærer gjennom å gi praktisk assistanse før, under og etter opplæringssituasjoner. SPØRREUNDERSØKELSEN Undersøkelsen gikk ut både til lærere og assistenter, i 2 relativt like versjoner. Undersøkelsen var anonym, og presenteres på et overordnet nivå og med en fullstendig anonymisering av enkeltsvar. Resultater på skole/individ - nivå ble kun behandlet internt i arbeidsgruppa som grunnlag for intern diskusjon og forslag til tiltak. I den grad lærernes svar gir relevant

4 informasjon til drøftingen, blir disse resultatene presentert samtidig, ellers ble svarene fra lærerne først og fremst brukt som grunnlag for diskusjon internt i gruppa. 37 assistenter og 83 lærere svarte på undersøkelsen. Det ble også gjennomført en oppfølgingsundersøkelse som bare gikk ut til assistentene. Denne ble besvart av 34 assistenter. Bakgrunnen for at gruppa ønsket en oppfølgingsundersøkelse var flere interessante funn fra den første undersøkelsen som det var ønskelig å følge opp, samt at det var behov for å få et mer utdypet datagrunnlag på en del av områdene. Gruppa valgte også å ta med noen spørsmål fra en nasjonal undersøkelse om assistenter fra i oppfølgingsundersøkelsen. Dette gav grunnlag for å sammenligne svarfordeling på de ulike spørsmålene mellom og en større nasjonal gruppe. VÅRE VIKTIGSTE FUNN OG KOMMENTARER Alle figurer og tabeller utarbeidet som grunnlag for arbeidsgruppas diskusjoner ligger i eget vedlegg til rapporten. Gruppas oppsummering av datainnsamlingen: - Det er stor kvinnedominans blant assistentene, og 65 % av assistentene er kvinner over 46 år - Over 70 % av assistentene jobber deltid i stilling mindre enn 80 % - 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. - Det er en betydelig bruk av assistenter i spesialundervisning, både i grupper og med enkeltelever - Det er en betydelig bruk av assistenter som vikar ved lærers fravær, og at assistent blir igjen alene med klassen i læreres fravær. - Det er stor variasjon i hvilken rolle assistentene har på skolene, og bruken av dem. Det er også stor variasjon i assistentenes kompetanse. - Det er stor variasjon på hvordan samarbeid mellom lærer og assistent organiseres og hvordan det fungerer. - Mange av lærerne gir uttrykk for at det er vanskelig å finne tid og en praktisk organisering for samarbeid med assistentene, og at det er behov for avklaringer i forhold til assistentenes rolle og ansvar. 1 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

5 Årsverk totalt I det videre presenteres et utdrag av de viktigste funnene i datamaterialet. Figur 1 med kommentar (økning i bruk av assistenter) 40,0 % Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning Årsverk til undervisning - totalt ,63 35,0 % 201,89 196, ,65 30,0 % 185,55 188, ,0 % 20,0 % 15,0 % 14,6 % 15,2 % 16,0 % 18,5 % 14,8 % 16,9 % 17,1 % 18,4 % ,9 % ,0 % 9,0 % 5,0 % 6,8 % 6,6 % 120 0,0 % 13,71 13,63 18,14 23,12 28,68 28,27 29,68 34,69 29,2 32,66 32,32 36, Figur 1: Det har vært en jevn økning i assistentårsverk i perioden til Det er tilnærmet en tredobling av assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning i i perioden til Økningen av andelen kan ikke fullt forklares med at det har vært nedgang i årsverk til undervisning, da de reelle tallene for antall assistentårsverk vider en økning fra 13,71 til 36,15 i sammen periode (nær tredobling).

6 Figur 6 Utdanning/bakgrunn Spørsmål 8: Hvilken utdanning har du? Angi høyeste grad. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Videregående Videregående Videregående 50 % 40 % 30 % 20 % Fagbrev Fagbrev Fagbrev 10 % 0 % Totalt Menn Kvinner Høyskole/Universitetsutdanning mer enn 1 år Høyskole/Universitetsutdanning 1 år Fagbrev Videregående Grunnskole Ikke besvart Figur 2: 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % oppgitt fagbrev som barne- og omsorgsarbeider. Andre fagbrev er bl.a.; hjelpepleier, frisør, grafisk designer, renhold. Oppgitte utdanninger på høgskolenivå er bl.a. barnevernspedagog samt ulike enkelt fag fra lærerskolen. Det er små forskjeller mellom kjønnene. Figur 10 Tid til samarbeid Spørsmål 10: Har du avsatt tid til samarbeid / felles planlegging sammen med lærere / team? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Alle Trinn Småtrinn Mellomtrinn Ungdomstrinn Ja Nei Figur 3: Nesten 70 % av assistentene oppgir at de har avsatt tid til samarbeid eller felles planlegging med lærere eller team. Det er en noe større andel på ungdomstrinn.

7 Figur 16 assistenten er alene med eleven/grupper Spørsmål 13: Av de timene du arbeider i skolen, hvor mange timer(her skal det bare regnes med timer mens det er skole, dvs. at SFO-tid og leksehjelp-tid ikke skal regnes med) ALLE TRINN assisterer du flere enn en elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du en enkelt elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du flere enn en elev i klasserommet assisterer du en enkelt elev i klasserommet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 timer 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer timer Over 35 timer Vet ikke Figur 4: Noe over 40 % av assistentene oppgir at de aldri har timer med grupper av elever på grupperom, mens nær 50 % har mellom 1 og 10 timer i uka med elevgrupper på grupperom. Over 70 % har mer en 1 time med en enkeltelev på grupperom. Nær halvparten av disse oppgir mer enn 6 timer som de er alene med elev på grupperom. Omkring 55 % oppgir at de i mer en 6 timer hjelper flere enn en elev mens de er i klasserommet. Over 70 % % oppgir at de hjelper bare én elev mens de er i klasserommet i mer enn 6 timer i løpet av en uke. Kommentar: Figuren viser at assistentene oppgir flest timer de er inne i klasserommet, men det er et ikke ubetydelig antall timer der assistenten er alene.

8 Tabell 1 i oppfølgingsundersøkelsen hovedoppgaver Spørsmål 1 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Tabell 1: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Tabellen viser resultat fra oppfølgingsundersøkelsen i sammenstilt med FOU-prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen 2 Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Assistenter Assistenter FOU Faglig støtte 77 % 64 % Personlig støtte (for eksempel å hjelpe elever med trivsel eller selvtillitsproblemer) Sosial støtte (for eksempel å hjelpe elever med å skape relasjoner og samarbeid med klassekamerater) Pedagogisk støtte (for ekempel å veilede elever i deres læringsprosess) 68 % 82 % 74 % 85 % 56 % 71 % Tospråklig støtte til minoritetsspråklige elever 3 % 7 % Praktisk støtte 71 % 75 % Annet, vennlist spesifiser i ruta under (spørsmål 2) 12 % 12 % Kommentar: Det er forholdsvis godt samsvar mellom det assistentene i svarer og assistentene i FOU-undersøkelsen. Assistentene oppgir at de i størst grad blir brukt til faglig, sosial og praktisk støtte. Personlig og pedagogisk støtte er også hovedoppgaven til mange assistenter, men markert en lavere andel av assistentene i oppgir dette som en hovedoppgave. Interessant at en større andel av assistentene i enn i rapporten oppgir faglig støtte som en hovedoppgave, samtidig som en betydelig mindre andel av assistentene i oppgir at hovedoppgaven er pedagogisk støtte. 2 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

9 Spørsmål 3 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 5: Sammenstilling av svarene fra assistentene i og assistentsvarene fra FOUrapporten. 1. Bistå lærer i timene med å hjelpe elever med lære- og skrivevansker 2. Bistå lærer i timene ved å ta ut elever i mindre grupper som har behov for ekstra faglig hjelp 3. Gi undervisning i timene etter veiledning fra lærer 4. Gi undervisning i timene uten veiledning fra lærer 5. Planlegge og evaluere undervisning alene 6. Planlegge og evaluere undervisning i team 7. Gi leksehjelp utenfor undervisningen 8. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) etter veiledning fra lærer 9. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) uten veiledning

10 Kommentar: Relativt like besvarelser på utsagn 1, 7 og 8. ser ut til å skille seg ut med at en større andel assistenter som aldri gir undervisning uten veiledning fra lærer, planlegger og evaluerer undervisning i team og alene. I oppgir en færre andel at daglig eller noen ganger tar ut elever i mindre grupper, gir undervisning i timer med og uten veiledning fra lærer. Ingen assistenter i oppgir at de daglig gir undervisning til elever med enkeltvedtak uten veiledning. Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du inne en klasse sammen med lærer? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe andre elever i klassen som ikke har spesialundervisning eller enkeltvedtak Hjelpe en eller flere elever med alternative læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelpe en eller flere elever med å notere og følge med på lærers gjennomgang Hjelpe en eller flere elever med lesing / skriving / oppgaveløsing Hjelpe en eller flere elever med å finne fram bøker og utstyr 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 6: 70 % oppgir at de daglig hjelper elever med praktiske gjøremål ved individuelt arbeid (lesing/skriving/oppgaveløsing). 60 % hjelper elever daglig med å finne fram bøker og utstyr. Rundt 57 % hjelper elever daglig med å notere og hjelpe elever med å følge med på lærers gjennomgang. 50 % hjelper daglig elever som ikke har spesialundervisning etter enkeltvedtak.

11 Tabell 2: Nær 80 % av assistentene bistår i hovedsak elever med enkelt vedtak. Men også en stor andel bistår elever med atferdsproblemer / psykososiale utfordringer og ulike lærevansker oppgir av en stor andel. Nær 60 % bistår i tillegg vanlige elever. Hvilke elever bistår du i hovedsak når du er inne i klasserommet sammen med lærer? Du kan sette flere kryss Elever som har enkeltvedtak på spesialundervisning 79 % Elever med atferdsproblematikk og psykososiale utfordringer 68 % Elever med ulike lærevansker 74 % Elever uten spesielle utfordringer eller behov (såkalt "vanlige" elever) 59 % Elever som er skoleflinke 21 % Kommentar: Tabell 3 viser at assistentene i stor grad følger elever med utfordringer, men at de også i stor grad brukes som ressurs i hele klassen, i og med at de angir en såpass stor andel på hver av elevgruppene. Har du timer der du mer eller mindre er alene med enkeltelever eller grupper? Nei 27 % Ja 73 % Figur 7: 73 % oppgir at de har timer der de er mer eller mindre alene med enkeltelever eller grupper.

12 Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du er alene med enkeltelever / grupper? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe eleven/gruppa med ro og orden Hjelpe eleven/gruppa med å ta fram utstyr og lærebøker Hjelper eleven/gruppa med andre læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelper eleven/gruppa med lesing/skriving/oppgaveløsing Undervise eleven/gruppa i fagstoff 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Ikke besvart Figur 8: Nær 80 % av assistentene oppgir at de daglig eller noen ganger underviser eleven/gruppa i fagstoff. Oppsummering: Bruk av assistenter som ufaglært lærer: Undersøkelsen hadde også med spørsmål for å gi en pekepinn på omfanget av bruken av assistenter som ufaglært lærervikar, jf. Arbeidsgruppas mandat pkt. 1. Basert på funn fra undersøkelsen sammenholdt med andre kartlegginger (se eget punkt om dette i vedlegget), mener gruppa at bruk av assistent som lærervikar har et for stort omfang i, både i de tilfellene de settes inn direkte som lærervikar, og i de tilfellene assistenten blir igjen alene med klassen i lærers fravær. Gruppas vurdering er at praksis rundt dette bør diskuteres. ARBEIDSOPPGAVER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE MED FAGBREV KAN UTFØRE: Arbeidsoppgavene til en Barne- og ungdomsarbeider vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Det innebærer blant annet å planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge, å legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar og å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon.

13 Denne formuleringen er i tråd med formuleringene i læreplanene for helse- og oppvekstfaget og barne- og ungdomsarbeiderfag. Barne- og ungdomsarbeideren oppfyller ikke kravene i opplæringslovens 10.1 og forskrift til opplæringsloven 14.1 om undervisningskompetanse. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE KAN/SKAL GJØRE - ha medansvar i forhold til tilsyn, inspeksjon, omsorg og praktisk tilrettelegging for elevene - hjelpe enkeltelev med behov for praktisk hjelp i forbindelse med skolevei, tilsyn i friminutt, spising og helse. - bistå læreren i undervisningen i klasserommet. - ha ansvar for å følge opp enkeltelever eller grupper i klasserommet/ i grupperom i enkelttimer eller i deler av timer etter veiledning fra lærer. Det kan være å se til at eleven kommer i gang med å løse skriftlige oppgaver eller at assistenten lytter til elevens høytlesing. - ha tilsyn med elever som har behov for en kort time out. - hjelpe til med praktisk tilrettelegging, som utlån på bibliotek, kopiering o.l. i samarbeid med lærer. - utføre spesielle oppgaver som assistenten har fått opplæring i; for eks tilrettelagt bruk av kommunikasjonsutstyr. - Samarbeide med skolens øvrige personale gjennom å delta i planleggingsmøter og samarbeidsmøter etter avtale. - Delta på aktuelle kurs og planleggingsdager. Når PPT tilråd bruk av assistent i forhold til vedtak om spesialunderving, skal det alltid framgå av Sakkyndig vurdering hva assistentens arbeid skal gå ut på. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE IKKE SKAL/BØR GJØRE - Ha ansvar for undervisning av enkeltelever eller grupper i eller utenfor klasserom - Ha ansvar for planlegging av undervisning. - Brukes som fast eller planlagt vikar ved lærers fravær, kun ved uforutsett/spontant fravær. FORSLAG TIL TEMA/EMNER SOM BØR INNGÅ I KOMPETANSEHEVINGSPLAN - Hvordan møte barn og unge med spesielle behov - Positiv kommunikasjon og samhandling - Konflikthåndtering - Leseveiledning - ADL trening

14 - Grunnleggende IKT-ferdigheter. Ved rekruttering av assistenter til skolene, bør det stilles krav om relevant fagbrev.