Bruk av assistenter i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av assistenter i skolen"

Transkript

1 Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Tove Randi Olsen; Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Bente Teigen Walseth; Assistent, Bjørg Tørresdal; Fagansvarlig/ gruppas sekretær MANDAT Gruppa skal: 1. Kartlegge hvilke oppgaver assistentene har i dag. Det være seg oppgaver knyttet til oppfølging av elevene, både som et spesialpedagogisk tiltak og som støtte i den ordinære undervisningen, men også oppgaver med å bistå læreren i dennes arbeid og annet arbeid ved skolen. Det er av interesse å få kartlagt i hvor stor grad assistentene nyttes som ufaglært lærer i de tilfeller lærervikar ikke kan oppdrives. Denne kartleggingen må skille mellom timer der assistenten allerede er i klassen og overtar for læreren uten kompensasjon og vikartimer der assistenten går inn i (fri) timer som vikar og får lønn for det. Gruppa skal også gjøre seg nytte av annet tilgjengelig materiale for å få et godt grunnlag for en analyse. 2. Analysere/vurdere resultatet av kartleggingen sett i lys av anbefalinger i Tidsbruksutvalget og nasjonale føringer. 3. Komme med begrunnede anbefalinger om hvordan assistentenes rolle og oppgaver skal være i skolen i framtida.. 4. Foreslå hvilke krav til fagkompetanse som skal stilles til assistenten for å utføre de ulike oppgavene. 5. Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette for at assistenten skal få forberedt seg til å utføre jobben med elevgruppa. Alternativt: Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette den ansattes arbeidssituasjon slik at man sikrer eleven et godt tjenestetilbud. 6. Foreslå tiltak for faglig utvikling i form av en opplæringsplan.

2 INNLEDNING: Gruppa besluttet å se på og å lage en oppsummering av Tidsbruksutvalgets føringer (kortversjon fra Utdanningsforbundet), Opplæringsloven, Stortingsmelding 18 og veileder for spesialundervisning. På bakgrunn av mandatet, besluttet gruppa å gjennomføre en spørreundersøkelse for assistenter og lærere som har assistenter i klassen. Hovedmålet var å kartlegge hva slags kompetanse assistentene har, og hvilke oppgaver de gjør i skolen i dag. I tillegg til at vi har kartlagt assistentens utdanning, har vi også sett på hvilke oppgaver barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev kan utføre ut fra sin fagkompetanse. Assistentene skal ha 5 planleggingsdager i året etter Særavtale for barnehage, SFO, skole og familiebarnehager 3.4 og Gruppa har listet opp arbeidsoppgaver/rolle som vi mener bør være førende for assistentenes arbeidsbeskrivelse. I den grad assistentene har behov for tid til forberedelse, skal det skje innenfor arbeidstiden.. Vi har også listet opp oppgaver som assistentene gjør i dag og som de ikke skal/kan gjøre i fortsettelsen. Vi har avgrenset arbeidet til å gjelde assistenters arbeid med elever som går i ordinær grunnskole, ikke på alternative opplæringsarenaer. Ut fra de oppgavene vi foreslår, har vi satt opp tema/emner som bør gå inn i en kompetansehevingsplan for assistenter i kommune. NASJONALE FØRINGER Nasjonale føringer for bruk av assistenter i skolen Opplæringsloven 10-1: Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i de vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning: Veilederen (s. 26) viser til Opplæringsloven 10-1, og sier: Skoleeier har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene. I tillegg til den som har hovedansvaret, kan det brukes assistenter. Det er ikke krav til assistentenes kompetanse. Dette har sammenheng med at assistenter ikke skal lede opplæringen, herunder ha ansvaret for spesialundervisning. Veilederen sier videre: Assistenter kan kun bistå undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller følge opp elevene utenom opplæringen. Tidsbruksutvalget: Tidsbruksutvalget nevner flere yrkesgrupper som kan bidra til å avlaste lærere, herunder assistenter. Det nevnes også flere eksempler på oppgaver som andre enn lærere kan ivareta. Utvalget spesifiserer ikke hvilke av disse oppgavene som kan legges til assistentrollen.

3 Meld. St. 18 ( ). Læring og fellesskap: Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov: Kunnskapsdepartementets vurdering: Assistenter som uttrykt tiltak i vedtak om spesialundervisning kan være problematisk fordi kvaliteten på og resultatene av spesialundervisningen avhenger av den formelle kompetansen man setter inn. Assistenter har som oftest lav formell kompetanse, og når vi vet at den formelle kompetansen er helt avgjørende for å kunne oppnå gode resultater i spesialundervisningen, er det bekymringsfullt at et stort omfang av spesialundervisningen i Norge utføres av assistenter. Departementets vurdering av innholdet i assistentenes rolle: - Å assistere lærer - Å gi praktisk hjelp til eleven - Å følge opp eleven utenfor klassen/ gruppen Gruppas refleksjoner i forhold til de nasjonale føringene for bruk av assistenter i skolen: Assistentene som er ansatt i skolen, skal i utgangspunktet hjelpe til i forhold til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Alle elever, og særlig elever som mottar spesialundervisning, har behov for voksne med kompetanse til å foreta fortløpende vurderinger vedrørende elevenes lærings- og sosiale utbytte i ulike situasjoner. Formell kompetanse er eneste måte å sikre dette på. Slik kompetanse handler blant annet om å kunne faget, kunnskap om hvordan elever lærer faget, samt ferdigheter i å omsette det i praksis. De nasjonale føringene for bruk av assistent i skolen innebærer at assistenter ikke skal ha ansvaret for å vurdere elevenes læringsutbytte, heller ikke underveis i timene. Det er følgelig ikke tilstrekkelig at en lærer har ansvar for å planlegge spesialundervisningen, mens assistenten står for gjennomføringen av den: Kompetansegrunnlaget som kreves for å evaluere gjennomføringen er da ikke sikret, og det blir ikke mulig å foreta kvalitetssikrede tilpasninger underveis og/ eller etter undervisningen. Alt i opplæringssituasjonen som har til hensikt å ivareta og videreutvikle læring hos eleven må sikres gjennom formell pedagogisk kompetanse. Assistent kan likevel være til støtte for elever i timene og utenfor klassen/ gruppen, for eksempel overfor elever med behov for påminnere, motorisk støtte, samt støtte i form av ros og oppmuntring. Assistent kan også avlaste lærer gjennom å gi praktisk assistanse før, under og etter opplæringssituasjoner. SPØRREUNDERSØKELSEN Undersøkelsen gikk ut både til lærere og assistenter, i 2 relativt like versjoner. Undersøkelsen var anonym, og presenteres på et overordnet nivå og med en fullstendig anonymisering av enkeltsvar. Resultater på skole/individ - nivå ble kun behandlet internt i arbeidsgruppa som grunnlag for intern diskusjon og forslag til tiltak. I den grad lærernes svar gir relevant

4 informasjon til drøftingen, blir disse resultatene presentert samtidig, ellers ble svarene fra lærerne først og fremst brukt som grunnlag for diskusjon internt i gruppa. 37 assistenter og 83 lærere svarte på undersøkelsen. Det ble også gjennomført en oppfølgingsundersøkelse som bare gikk ut til assistentene. Denne ble besvart av 34 assistenter. Bakgrunnen for at gruppa ønsket en oppfølgingsundersøkelse var flere interessante funn fra den første undersøkelsen som det var ønskelig å følge opp, samt at det var behov for å få et mer utdypet datagrunnlag på en del av områdene. Gruppa valgte også å ta med noen spørsmål fra en nasjonal undersøkelse om assistenter fra i oppfølgingsundersøkelsen. Dette gav grunnlag for å sammenligne svarfordeling på de ulike spørsmålene mellom og en større nasjonal gruppe. VÅRE VIKTIGSTE FUNN OG KOMMENTARER Alle figurer og tabeller utarbeidet som grunnlag for arbeidsgruppas diskusjoner ligger i eget vedlegg til rapporten. Gruppas oppsummering av datainnsamlingen: - Det er stor kvinnedominans blant assistentene, og 65 % av assistentene er kvinner over 46 år - Over 70 % av assistentene jobber deltid i stilling mindre enn 80 % - 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. - Det er en betydelig bruk av assistenter i spesialundervisning, både i grupper og med enkeltelever - Det er en betydelig bruk av assistenter som vikar ved lærers fravær, og at assistent blir igjen alene med klassen i læreres fravær. - Det er stor variasjon i hvilken rolle assistentene har på skolene, og bruken av dem. Det er også stor variasjon i assistentenes kompetanse. - Det er stor variasjon på hvordan samarbeid mellom lærer og assistent organiseres og hvordan det fungerer. - Mange av lærerne gir uttrykk for at det er vanskelig å finne tid og en praktisk organisering for samarbeid med assistentene, og at det er behov for avklaringer i forhold til assistentenes rolle og ansvar. 1 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

5 Årsverk totalt I det videre presenteres et utdrag av de viktigste funnene i datamaterialet. Figur 1 med kommentar (økning i bruk av assistenter) 40,0 % Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning Årsverk til undervisning - totalt ,63 35,0 % 201,89 196, ,65 30,0 % 185,55 188, ,0 % 20,0 % 15,0 % 14,6 % 15,2 % 16,0 % 18,5 % 14,8 % 16,9 % 17,1 % 18,4 % ,9 % ,0 % 9,0 % 5,0 % 6,8 % 6,6 % 120 0,0 % 13,71 13,63 18,14 23,12 28,68 28,27 29,68 34,69 29,2 32,66 32,32 36, Figur 1: Det har vært en jevn økning i assistentårsverk i perioden til Det er tilnærmet en tredobling av assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning i i perioden til Økningen av andelen kan ikke fullt forklares med at det har vært nedgang i årsverk til undervisning, da de reelle tallene for antall assistentårsverk vider en økning fra 13,71 til 36,15 i sammen periode (nær tredobling).

6 Figur 6 Utdanning/bakgrunn Spørsmål 8: Hvilken utdanning har du? Angi høyeste grad. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Videregående Videregående Videregående 50 % 40 % 30 % 20 % Fagbrev Fagbrev Fagbrev 10 % 0 % Totalt Menn Kvinner Høyskole/Universitetsutdanning mer enn 1 år Høyskole/Universitetsutdanning 1 år Fagbrev Videregående Grunnskole Ikke besvart Figur 2: 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % oppgitt fagbrev som barne- og omsorgsarbeider. Andre fagbrev er bl.a.; hjelpepleier, frisør, grafisk designer, renhold. Oppgitte utdanninger på høgskolenivå er bl.a. barnevernspedagog samt ulike enkelt fag fra lærerskolen. Det er små forskjeller mellom kjønnene. Figur 10 Tid til samarbeid Spørsmål 10: Har du avsatt tid til samarbeid / felles planlegging sammen med lærere / team? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Alle Trinn Småtrinn Mellomtrinn Ungdomstrinn Ja Nei Figur 3: Nesten 70 % av assistentene oppgir at de har avsatt tid til samarbeid eller felles planlegging med lærere eller team. Det er en noe større andel på ungdomstrinn.

7 Figur 16 assistenten er alene med eleven/grupper Spørsmål 13: Av de timene du arbeider i skolen, hvor mange timer(her skal det bare regnes med timer mens det er skole, dvs. at SFO-tid og leksehjelp-tid ikke skal regnes med) ALLE TRINN assisterer du flere enn en elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du en enkelt elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du flere enn en elev i klasserommet assisterer du en enkelt elev i klasserommet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 timer 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer timer Over 35 timer Vet ikke Figur 4: Noe over 40 % av assistentene oppgir at de aldri har timer med grupper av elever på grupperom, mens nær 50 % har mellom 1 og 10 timer i uka med elevgrupper på grupperom. Over 70 % har mer en 1 time med en enkeltelev på grupperom. Nær halvparten av disse oppgir mer enn 6 timer som de er alene med elev på grupperom. Omkring 55 % oppgir at de i mer en 6 timer hjelper flere enn en elev mens de er i klasserommet. Over 70 % % oppgir at de hjelper bare én elev mens de er i klasserommet i mer enn 6 timer i løpet av en uke. Kommentar: Figuren viser at assistentene oppgir flest timer de er inne i klasserommet, men det er et ikke ubetydelig antall timer der assistenten er alene.

8 Tabell 1 i oppfølgingsundersøkelsen hovedoppgaver Spørsmål 1 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Tabell 1: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Tabellen viser resultat fra oppfølgingsundersøkelsen i sammenstilt med FOU-prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen 2 Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Assistenter Assistenter FOU Faglig støtte 77 % 64 % Personlig støtte (for eksempel å hjelpe elever med trivsel eller selvtillitsproblemer) Sosial støtte (for eksempel å hjelpe elever med å skape relasjoner og samarbeid med klassekamerater) Pedagogisk støtte (for ekempel å veilede elever i deres læringsprosess) 68 % 82 % 74 % 85 % 56 % 71 % Tospråklig støtte til minoritetsspråklige elever 3 % 7 % Praktisk støtte 71 % 75 % Annet, vennlist spesifiser i ruta under (spørsmål 2) 12 % 12 % Kommentar: Det er forholdsvis godt samsvar mellom det assistentene i svarer og assistentene i FOU-undersøkelsen. Assistentene oppgir at de i størst grad blir brukt til faglig, sosial og praktisk støtte. Personlig og pedagogisk støtte er også hovedoppgaven til mange assistenter, men markert en lavere andel av assistentene i oppgir dette som en hovedoppgave. Interessant at en større andel av assistentene i enn i rapporten oppgir faglig støtte som en hovedoppgave, samtidig som en betydelig mindre andel av assistentene i oppgir at hovedoppgaven er pedagogisk støtte. 2 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

9 Spørsmål 3 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 5: Sammenstilling av svarene fra assistentene i og assistentsvarene fra FOUrapporten. 1. Bistå lærer i timene med å hjelpe elever med lære- og skrivevansker 2. Bistå lærer i timene ved å ta ut elever i mindre grupper som har behov for ekstra faglig hjelp 3. Gi undervisning i timene etter veiledning fra lærer 4. Gi undervisning i timene uten veiledning fra lærer 5. Planlegge og evaluere undervisning alene 6. Planlegge og evaluere undervisning i team 7. Gi leksehjelp utenfor undervisningen 8. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) etter veiledning fra lærer 9. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) uten veiledning

10 Kommentar: Relativt like besvarelser på utsagn 1, 7 og 8. ser ut til å skille seg ut med at en større andel assistenter som aldri gir undervisning uten veiledning fra lærer, planlegger og evaluerer undervisning i team og alene. I oppgir en færre andel at daglig eller noen ganger tar ut elever i mindre grupper, gir undervisning i timer med og uten veiledning fra lærer. Ingen assistenter i oppgir at de daglig gir undervisning til elever med enkeltvedtak uten veiledning. Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du inne en klasse sammen med lærer? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe andre elever i klassen som ikke har spesialundervisning eller enkeltvedtak Hjelpe en eller flere elever med alternative læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelpe en eller flere elever med å notere og følge med på lærers gjennomgang Hjelpe en eller flere elever med lesing / skriving / oppgaveløsing Hjelpe en eller flere elever med å finne fram bøker og utstyr 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 6: 70 % oppgir at de daglig hjelper elever med praktiske gjøremål ved individuelt arbeid (lesing/skriving/oppgaveløsing). 60 % hjelper elever daglig med å finne fram bøker og utstyr. Rundt 57 % hjelper elever daglig med å notere og hjelpe elever med å følge med på lærers gjennomgang. 50 % hjelper daglig elever som ikke har spesialundervisning etter enkeltvedtak.

11 Tabell 2: Nær 80 % av assistentene bistår i hovedsak elever med enkelt vedtak. Men også en stor andel bistår elever med atferdsproblemer / psykososiale utfordringer og ulike lærevansker oppgir av en stor andel. Nær 60 % bistår i tillegg vanlige elever. Hvilke elever bistår du i hovedsak når du er inne i klasserommet sammen med lærer? Du kan sette flere kryss Elever som har enkeltvedtak på spesialundervisning 79 % Elever med atferdsproblematikk og psykososiale utfordringer 68 % Elever med ulike lærevansker 74 % Elever uten spesielle utfordringer eller behov (såkalt "vanlige" elever) 59 % Elever som er skoleflinke 21 % Kommentar: Tabell 3 viser at assistentene i stor grad følger elever med utfordringer, men at de også i stor grad brukes som ressurs i hele klassen, i og med at de angir en såpass stor andel på hver av elevgruppene. Har du timer der du mer eller mindre er alene med enkeltelever eller grupper? Nei 27 % Ja 73 % Figur 7: 73 % oppgir at de har timer der de er mer eller mindre alene med enkeltelever eller grupper.

12 Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du er alene med enkeltelever / grupper? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe eleven/gruppa med ro og orden Hjelpe eleven/gruppa med å ta fram utstyr og lærebøker Hjelper eleven/gruppa med andre læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelper eleven/gruppa med lesing/skriving/oppgaveløsing Undervise eleven/gruppa i fagstoff 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Ikke besvart Figur 8: Nær 80 % av assistentene oppgir at de daglig eller noen ganger underviser eleven/gruppa i fagstoff. Oppsummering: Bruk av assistenter som ufaglært lærer: Undersøkelsen hadde også med spørsmål for å gi en pekepinn på omfanget av bruken av assistenter som ufaglært lærervikar, jf. Arbeidsgruppas mandat pkt. 1. Basert på funn fra undersøkelsen sammenholdt med andre kartlegginger (se eget punkt om dette i vedlegget), mener gruppa at bruk av assistent som lærervikar har et for stort omfang i, både i de tilfellene de settes inn direkte som lærervikar, og i de tilfellene assistenten blir igjen alene med klassen i lærers fravær. Gruppas vurdering er at praksis rundt dette bør diskuteres. ARBEIDSOPPGAVER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE MED FAGBREV KAN UTFØRE: Arbeidsoppgavene til en Barne- og ungdomsarbeider vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Det innebærer blant annet å planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge, å legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar og å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon.

13 Denne formuleringen er i tråd med formuleringene i læreplanene for helse- og oppvekstfaget og barne- og ungdomsarbeiderfag. Barne- og ungdomsarbeideren oppfyller ikke kravene i opplæringslovens 10.1 og forskrift til opplæringsloven 14.1 om undervisningskompetanse. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE KAN/SKAL GJØRE - ha medansvar i forhold til tilsyn, inspeksjon, omsorg og praktisk tilrettelegging for elevene - hjelpe enkeltelev med behov for praktisk hjelp i forbindelse med skolevei, tilsyn i friminutt, spising og helse. - bistå læreren i undervisningen i klasserommet. - ha ansvar for å følge opp enkeltelever eller grupper i klasserommet/ i grupperom i enkelttimer eller i deler av timer etter veiledning fra lærer. Det kan være å se til at eleven kommer i gang med å løse skriftlige oppgaver eller at assistenten lytter til elevens høytlesing. - ha tilsyn med elever som har behov for en kort time out. - hjelpe til med praktisk tilrettelegging, som utlån på bibliotek, kopiering o.l. i samarbeid med lærer. - utføre spesielle oppgaver som assistenten har fått opplæring i; for eks tilrettelagt bruk av kommunikasjonsutstyr. - Samarbeide med skolens øvrige personale gjennom å delta i planleggingsmøter og samarbeidsmøter etter avtale. - Delta på aktuelle kurs og planleggingsdager. Når PPT tilråd bruk av assistent i forhold til vedtak om spesialunderving, skal det alltid framgå av Sakkyndig vurdering hva assistentens arbeid skal gå ut på. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE IKKE SKAL/BØR GJØRE - Ha ansvar for undervisning av enkeltelever eller grupper i eller utenfor klasserom - Ha ansvar for planlegging av undervisning. - Brukes som fast eller planlagt vikar ved lærers fravær, kun ved uforutsett/spontant fravær. FORSLAG TIL TEMA/EMNER SOM BØR INNGÅ I KOMPETANSEHEVINGSPLAN - Hvordan møte barn og unge med spesielle behov - Positiv kommunikasjon og samhandling - Konflikthåndtering - Leseveiledning - ADL trening

14 - Grunnleggende IKT-ferdigheter. Ved rekruttering av assistenter til skolene, bør det stilles krav om relevant fagbrev.

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

FOU-PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNOPPLÆRINGEN

FOU-PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNOPPLÆRINGEN Beregnet til KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Dokument type Sluttrapport Dato Oktober 2010 FOU-PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling. Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til

Levanger kommune Møteinnkalling. Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.04.2013 Tid: 12:00 (før formannskapets møte)

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fredheim Elever 2011 121 2012 125 2013 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Rett til fysisk aktivitet Udir

Rett til fysisk aktivitet Udir Rett til fysisk aktivitet Udir-11-2009 RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 1. Innledning Fra 1. august 2009 har elever på 5.-7. årstrinn rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Formålet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling

Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Arbeid med inkludering i skolen sett fra et ledelsesperspektiv, fra en skole med forsterket avdeling Erlend Mulelid, avdelingsleder, og Sissel Fuglestad, rektor, e-post: Sissel.Fuglestad@bergen.kommune.no

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport mars 2008 - lærere Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets medlemspanel

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Meld. St 18. Læring og fellesskap

Meld. St 18. Læring og fellesskap Meld. St 18. Læring og fellesskap Meld.St 18 Læring og fellesskap s2 Meldinger: s3 Meld.St 18 Læring og felleskap. Midtlyngutvalgets innstilling Østbergutvalgets innstilling s4 Tilpasset undervisning og

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Bakgrunn for tilsynet Kvalitet i skolen Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er 2014-2017. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Vurderingsarbeid i skolen - Nasjonale føringer retter stadig større fokus mot elevenes læringsutbytte. - Skoler har fokus på ulike former for vurderingspraksis

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Saksbehandler Gøril B. Lyngstad Vår dato 01.03.2017 Vår referanse 2016/427-0 Deres dato 02.12.2016 Deres referanse 16/3614 Høringssvar

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsledelsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2016/10091-ARR 29.11.2016 Svar på høring - NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen.

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen. Kringlebotn skoles helhetlige leseplan 2013-2014 Kringlebotn skole har hatt lesing som satsingsområde over mange år, og har utarbeidet skolens leseplan som viser metoder for hvordan leseopplæring og lesestimulering

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl

Kultur for læring Kartleggingsresultater. Thomas Nordahl Kultur for læring Kartleggingsresultater Thomas Nordahl 02.03.17 Skolefaglige prestasjoner Variasjon i skolefaglige prestasjoner mellom skoler i Hedmark (Cohens d = 1,02) Resultater for en barneskole med

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Haugen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Haugen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Haugen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole

Ståstedsanalyse for [Skolenavn] skole Ståstedsanalyse for Grunn Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av basert vurdering jf. 2-1 i forskriften til opplæringsloven og 2-1 i forskriften

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson

Adm.skole, oppvekst og kultur. Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/ Elin Nicolausson Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Det kongelige kunnskapsdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2008/1704-38 Elin Nicolausson 74813230 07.12.2012 Høring-Forslag

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET:

Temaene i Lærerundersøkelsen. En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. Ledelse og samarbeid ARTIKKEL SIST ENDRET: Temaene i Lærerundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalget Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalgets mandat: Nedsatt av Kunnskapsdepartementet desember 2008. Vurdere tidsbruken i grunnskole (1.-10.klasse) Leder: Kirsti Kolle Grøndahl Hensikten

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Tverrfagleg samarbeid i skulen

Tverrfagleg samarbeid i skulen 1 Tverrfagleg samarbeid i skulen god og trygg skulekvardag for alle elevar 3 Denne brosjyra er blitt til i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Målet er å klargjere nokre

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer