Bruk av assistenter i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av assistenter i skolen"

Transkript

1 Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Tove Randi Olsen; Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Bente Teigen Walseth; Assistent, Bjørg Tørresdal; Fagansvarlig/ gruppas sekretær MANDAT Gruppa skal: 1. Kartlegge hvilke oppgaver assistentene har i dag. Det være seg oppgaver knyttet til oppfølging av elevene, både som et spesialpedagogisk tiltak og som støtte i den ordinære undervisningen, men også oppgaver med å bistå læreren i dennes arbeid og annet arbeid ved skolen. Det er av interesse å få kartlagt i hvor stor grad assistentene nyttes som ufaglært lærer i de tilfeller lærervikar ikke kan oppdrives. Denne kartleggingen må skille mellom timer der assistenten allerede er i klassen og overtar for læreren uten kompensasjon og vikartimer der assistenten går inn i (fri) timer som vikar og får lønn for det. Gruppa skal også gjøre seg nytte av annet tilgjengelig materiale for å få et godt grunnlag for en analyse. 2. Analysere/vurdere resultatet av kartleggingen sett i lys av anbefalinger i Tidsbruksutvalget og nasjonale føringer. 3. Komme med begrunnede anbefalinger om hvordan assistentenes rolle og oppgaver skal være i skolen i framtida.. 4. Foreslå hvilke krav til fagkompetanse som skal stilles til assistenten for å utføre de ulike oppgavene. 5. Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette for at assistenten skal få forberedt seg til å utføre jobben med elevgruppa. Alternativt: Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette den ansattes arbeidssituasjon slik at man sikrer eleven et godt tjenestetilbud. 6. Foreslå tiltak for faglig utvikling i form av en opplæringsplan.

2 INNLEDNING: Gruppa besluttet å se på og å lage en oppsummering av Tidsbruksutvalgets føringer (kortversjon fra Utdanningsforbundet), Opplæringsloven, Stortingsmelding 18 og veileder for spesialundervisning. På bakgrunn av mandatet, besluttet gruppa å gjennomføre en spørreundersøkelse for assistenter og lærere som har assistenter i klassen. Hovedmålet var å kartlegge hva slags kompetanse assistentene har, og hvilke oppgaver de gjør i skolen i dag. I tillegg til at vi har kartlagt assistentens utdanning, har vi også sett på hvilke oppgaver barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev kan utføre ut fra sin fagkompetanse. Assistentene skal ha 5 planleggingsdager i året etter Særavtale for barnehage, SFO, skole og familiebarnehager 3.4 og Gruppa har listet opp arbeidsoppgaver/rolle som vi mener bør være førende for assistentenes arbeidsbeskrivelse. I den grad assistentene har behov for tid til forberedelse, skal det skje innenfor arbeidstiden.. Vi har også listet opp oppgaver som assistentene gjør i dag og som de ikke skal/kan gjøre i fortsettelsen. Vi har avgrenset arbeidet til å gjelde assistenters arbeid med elever som går i ordinær grunnskole, ikke på alternative opplæringsarenaer. Ut fra de oppgavene vi foreslår, har vi satt opp tema/emner som bør gå inn i en kompetansehevingsplan for assistenter i kommune. NASJONALE FØRINGER Nasjonale føringer for bruk av assistenter i skolen Opplæringsloven 10-1: Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i de vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning: Veilederen (s. 26) viser til Opplæringsloven 10-1, og sier: Skoleeier har ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene. I tillegg til den som har hovedansvaret, kan det brukes assistenter. Det er ikke krav til assistentenes kompetanse. Dette har sammenheng med at assistenter ikke skal lede opplæringen, herunder ha ansvaret for spesialundervisning. Veilederen sier videre: Assistenter kan kun bistå undervisningspersonalet i opplæringen, gi annen praktisk hjelp eller følge opp elevene utenom opplæringen. Tidsbruksutvalget: Tidsbruksutvalget nevner flere yrkesgrupper som kan bidra til å avlaste lærere, herunder assistenter. Det nevnes også flere eksempler på oppgaver som andre enn lærere kan ivareta. Utvalget spesifiserer ikke hvilke av disse oppgavene som kan legges til assistentrollen.

3 Meld. St. 18 ( ). Læring og fellesskap: Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov: Kunnskapsdepartementets vurdering: Assistenter som uttrykt tiltak i vedtak om spesialundervisning kan være problematisk fordi kvaliteten på og resultatene av spesialundervisningen avhenger av den formelle kompetansen man setter inn. Assistenter har som oftest lav formell kompetanse, og når vi vet at den formelle kompetansen er helt avgjørende for å kunne oppnå gode resultater i spesialundervisningen, er det bekymringsfullt at et stort omfang av spesialundervisningen i Norge utføres av assistenter. Departementets vurdering av innholdet i assistentenes rolle: - Å assistere lærer - Å gi praktisk hjelp til eleven - Å følge opp eleven utenfor klassen/ gruppen Gruppas refleksjoner i forhold til de nasjonale føringene for bruk av assistenter i skolen: Assistentene som er ansatt i skolen, skal i utgangspunktet hjelpe til i forhold til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Alle elever, og særlig elever som mottar spesialundervisning, har behov for voksne med kompetanse til å foreta fortløpende vurderinger vedrørende elevenes lærings- og sosiale utbytte i ulike situasjoner. Formell kompetanse er eneste måte å sikre dette på. Slik kompetanse handler blant annet om å kunne faget, kunnskap om hvordan elever lærer faget, samt ferdigheter i å omsette det i praksis. De nasjonale føringene for bruk av assistent i skolen innebærer at assistenter ikke skal ha ansvaret for å vurdere elevenes læringsutbytte, heller ikke underveis i timene. Det er følgelig ikke tilstrekkelig at en lærer har ansvar for å planlegge spesialundervisningen, mens assistenten står for gjennomføringen av den: Kompetansegrunnlaget som kreves for å evaluere gjennomføringen er da ikke sikret, og det blir ikke mulig å foreta kvalitetssikrede tilpasninger underveis og/ eller etter undervisningen. Alt i opplæringssituasjonen som har til hensikt å ivareta og videreutvikle læring hos eleven må sikres gjennom formell pedagogisk kompetanse. Assistent kan likevel være til støtte for elever i timene og utenfor klassen/ gruppen, for eksempel overfor elever med behov for påminnere, motorisk støtte, samt støtte i form av ros og oppmuntring. Assistent kan også avlaste lærer gjennom å gi praktisk assistanse før, under og etter opplæringssituasjoner. SPØRREUNDERSØKELSEN Undersøkelsen gikk ut både til lærere og assistenter, i 2 relativt like versjoner. Undersøkelsen var anonym, og presenteres på et overordnet nivå og med en fullstendig anonymisering av enkeltsvar. Resultater på skole/individ - nivå ble kun behandlet internt i arbeidsgruppa som grunnlag for intern diskusjon og forslag til tiltak. I den grad lærernes svar gir relevant

4 informasjon til drøftingen, blir disse resultatene presentert samtidig, ellers ble svarene fra lærerne først og fremst brukt som grunnlag for diskusjon internt i gruppa. 37 assistenter og 83 lærere svarte på undersøkelsen. Det ble også gjennomført en oppfølgingsundersøkelse som bare gikk ut til assistentene. Denne ble besvart av 34 assistenter. Bakgrunnen for at gruppa ønsket en oppfølgingsundersøkelse var flere interessante funn fra den første undersøkelsen som det var ønskelig å følge opp, samt at det var behov for å få et mer utdypet datagrunnlag på en del av områdene. Gruppa valgte også å ta med noen spørsmål fra en nasjonal undersøkelse om assistenter fra i oppfølgingsundersøkelsen. Dette gav grunnlag for å sammenligne svarfordeling på de ulike spørsmålene mellom og en større nasjonal gruppe. VÅRE VIKTIGSTE FUNN OG KOMMENTARER Alle figurer og tabeller utarbeidet som grunnlag for arbeidsgruppas diskusjoner ligger i eget vedlegg til rapporten. Gruppas oppsummering av datainnsamlingen: - Det er stor kvinnedominans blant assistentene, og 65 % av assistentene er kvinner over 46 år - Over 70 % av assistentene jobber deltid i stilling mindre enn 80 % - 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. - Det er en betydelig bruk av assistenter i spesialundervisning, både i grupper og med enkeltelever - Det er en betydelig bruk av assistenter som vikar ved lærers fravær, og at assistent blir igjen alene med klassen i læreres fravær. - Det er stor variasjon i hvilken rolle assistentene har på skolene, og bruken av dem. Det er også stor variasjon i assistentenes kompetanse. - Det er stor variasjon på hvordan samarbeid mellom lærer og assistent organiseres og hvordan det fungerer. - Mange av lærerne gir uttrykk for at det er vanskelig å finne tid og en praktisk organisering for samarbeid med assistentene, og at det er behov for avklaringer i forhold til assistentenes rolle og ansvar. 1 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

5 Årsverk totalt I det videre presenteres et utdrag av de viktigste funnene i datamaterialet. Figur 1 med kommentar (økning i bruk av assistenter) 40,0 % Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning Årsverk til undervisning - totalt ,63 35,0 % 201,89 196, ,65 30,0 % 185,55 188, ,0 % 20,0 % 15,0 % 14,6 % 15,2 % 16,0 % 18,5 % 14,8 % 16,9 % 17,1 % 18,4 % ,9 % ,0 % 9,0 % 5,0 % 6,8 % 6,6 % 120 0,0 % 13,71 13,63 18,14 23,12 28,68 28,27 29,68 34,69 29,2 32,66 32,32 36, Figur 1: Det har vært en jevn økning i assistentårsverk i perioden til Det er tilnærmet en tredobling av assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning i i perioden til Økningen av andelen kan ikke fullt forklares med at det har vært nedgang i årsverk til undervisning, da de reelle tallene for antall assistentårsverk vider en økning fra 13,71 til 36,15 i sammen periode (nær tredobling).

6 Figur 6 Utdanning/bakgrunn Spørsmål 8: Hvilken utdanning har du? Angi høyeste grad. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Videregående Videregående Videregående 50 % 40 % 30 % 20 % Fagbrev Fagbrev Fagbrev 10 % 0 % Totalt Menn Kvinner Høyskole/Universitetsutdanning mer enn 1 år Høyskole/Universitetsutdanning 1 år Fagbrev Videregående Grunnskole Ikke besvart Figur 2: 35 % av assistentene har fagbrev. Av disse har 69 % oppgitt fagbrev som barne- og omsorgsarbeider. Andre fagbrev er bl.a.; hjelpepleier, frisør, grafisk designer, renhold. Oppgitte utdanninger på høgskolenivå er bl.a. barnevernspedagog samt ulike enkelt fag fra lærerskolen. Det er små forskjeller mellom kjønnene. Figur 10 Tid til samarbeid Spørsmål 10: Har du avsatt tid til samarbeid / felles planlegging sammen med lærere / team? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Alle Trinn Småtrinn Mellomtrinn Ungdomstrinn Ja Nei Figur 3: Nesten 70 % av assistentene oppgir at de har avsatt tid til samarbeid eller felles planlegging med lærere eller team. Det er en noe større andel på ungdomstrinn.

7 Figur 16 assistenten er alene med eleven/grupper Spørsmål 13: Av de timene du arbeider i skolen, hvor mange timer(her skal det bare regnes med timer mens det er skole, dvs. at SFO-tid og leksehjelp-tid ikke skal regnes med) ALLE TRINN assisterer du flere enn en elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du en enkelt elev på grupperom (ikke i klassen) assisterer du flere enn en elev i klasserommet assisterer du en enkelt elev i klasserommet 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0 timer 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer timer Over 35 timer Vet ikke Figur 4: Noe over 40 % av assistentene oppgir at de aldri har timer med grupper av elever på grupperom, mens nær 50 % har mellom 1 og 10 timer i uka med elevgrupper på grupperom. Over 70 % har mer en 1 time med en enkeltelev på grupperom. Nær halvparten av disse oppgir mer enn 6 timer som de er alene med elev på grupperom. Omkring 55 % oppgir at de i mer en 6 timer hjelper flere enn en elev mens de er i klasserommet. Over 70 % % oppgir at de hjelper bare én elev mens de er i klasserommet i mer enn 6 timer i løpet av en uke. Kommentar: Figuren viser at assistentene oppgir flest timer de er inne i klasserommet, men det er et ikke ubetydelig antall timer der assistenten er alene.

8 Tabell 1 i oppfølgingsundersøkelsen hovedoppgaver Spørsmål 1 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Tabell 1: Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Tabellen viser resultat fra oppfølgingsundersøkelsen i sammenstilt med FOU-prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen 2 Hvilke hovedoppgaver har du i ditt arbeid? Du kan sette flere kryss. Assistenter Assistenter FOU Faglig støtte 77 % 64 % Personlig støtte (for eksempel å hjelpe elever med trivsel eller selvtillitsproblemer) Sosial støtte (for eksempel å hjelpe elever med å skape relasjoner og samarbeid med klassekamerater) Pedagogisk støtte (for ekempel å veilede elever i deres læringsprosess) 68 % 82 % 74 % 85 % 56 % 71 % Tospråklig støtte til minoritetsspråklige elever 3 % 7 % Praktisk støtte 71 % 75 % Annet, vennlist spesifiser i ruta under (spørsmål 2) 12 % 12 % Kommentar: Det er forholdsvis godt samsvar mellom det assistentene i svarer og assistentene i FOU-undersøkelsen. Assistentene oppgir at de i størst grad blir brukt til faglig, sosial og praktisk støtte. Personlig og pedagogisk støtte er også hovedoppgaven til mange assistenter, men markert en lavere andel av assistentene i oppgir dette som en hovedoppgave. Interessant at en større andel av assistentene i enn i rapporten oppgir faglig støtte som en hovedoppgave, samtidig som en betydelig mindre andel av assistentene i oppgir at hovedoppgaven er pedagogisk støtte. 2 Rambøll, 2010, FOU Prosjekt Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen, KS

9 Spørsmål 3 i Oppfølgingsundersøkelsen: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: Hvilke av de følgende hovedarbeidsoppgavene har du i ditt arbeid: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 5: Sammenstilling av svarene fra assistentene i og assistentsvarene fra FOUrapporten. 1. Bistå lærer i timene med å hjelpe elever med lære- og skrivevansker 2. Bistå lærer i timene ved å ta ut elever i mindre grupper som har behov for ekstra faglig hjelp 3. Gi undervisning i timene etter veiledning fra lærer 4. Gi undervisning i timene uten veiledning fra lærer 5. Planlegge og evaluere undervisning alene 6. Planlegge og evaluere undervisning i team 7. Gi leksehjelp utenfor undervisningen 8. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) etter veiledning fra lærer 9. Gi undervisning til elever med enkeltvedtak etter 5-1 (spesialundervisning) uten veiledning

10 Kommentar: Relativt like besvarelser på utsagn 1, 7 og 8. ser ut til å skille seg ut med at en større andel assistenter som aldri gir undervisning uten veiledning fra lærer, planlegger og evaluerer undervisning i team og alene. I oppgir en færre andel at daglig eller noen ganger tar ut elever i mindre grupper, gir undervisning i timer med og uten veiledning fra lærer. Ingen assistenter i oppgir at de daglig gir undervisning til elever med enkeltvedtak uten veiledning. Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du inne en klasse sammen med lærer? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe andre elever i klassen som ikke har spesialundervisning eller enkeltvedtak Hjelpe en eller flere elever med alternative læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelpe en eller flere elever med å notere og følge med på lærers gjennomgang Hjelpe en eller flere elever med lesing / skriving / oppgaveløsing Hjelpe en eller flere elever med å finne fram bøker og utstyr 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Figur 6: 70 % oppgir at de daglig hjelper elever med praktiske gjøremål ved individuelt arbeid (lesing/skriving/oppgaveløsing). 60 % hjelper elever daglig med å finne fram bøker og utstyr. Rundt 57 % hjelper elever daglig med å notere og hjelpe elever med å følge med på lærers gjennomgang. 50 % hjelper daglig elever som ikke har spesialundervisning etter enkeltvedtak.

11 Tabell 2: Nær 80 % av assistentene bistår i hovedsak elever med enkelt vedtak. Men også en stor andel bistår elever med atferdsproblemer / psykososiale utfordringer og ulike lærevansker oppgir av en stor andel. Nær 60 % bistår i tillegg vanlige elever. Hvilke elever bistår du i hovedsak når du er inne i klasserommet sammen med lærer? Du kan sette flere kryss Elever som har enkeltvedtak på spesialundervisning 79 % Elever med atferdsproblematikk og psykososiale utfordringer 68 % Elever med ulike lærevansker 74 % Elever uten spesielle utfordringer eller behov (såkalt "vanlige" elever) 59 % Elever som er skoleflinke 21 % Kommentar: Tabell 3 viser at assistentene i stor grad følger elever med utfordringer, men at de også i stor grad brukes som ressurs i hele klassen, i og med at de angir en såpass stor andel på hver av elevgruppene. Har du timer der du mer eller mindre er alene med enkeltelever eller grupper? Nei 27 % Ja 73 % Figur 7: 73 % oppgir at de har timer der de er mer eller mindre alene med enkeltelever eller grupper.

12 Hvor ofte utfører du følgende oppgaver i de timene du er alene med enkeltelever / grupper? Annet, vennligst spesifiser under Hjelpe eleven/gruppa med ro og orden Hjelpe eleven/gruppa med å ta fram utstyr og lærebøker Hjelper eleven/gruppa med andre læringsstøttende aktiviteter (ulike spill, Hjelper eleven/gruppa med lesing/skriving/oppgaveløsing Undervise eleven/gruppa i fagstoff 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Daglig Noen ganger Sjelden Aldri Vet ikke Ikke besvart Figur 8: Nær 80 % av assistentene oppgir at de daglig eller noen ganger underviser eleven/gruppa i fagstoff. Oppsummering: Bruk av assistenter som ufaglært lærer: Undersøkelsen hadde også med spørsmål for å gi en pekepinn på omfanget av bruken av assistenter som ufaglært lærervikar, jf. Arbeidsgruppas mandat pkt. 1. Basert på funn fra undersøkelsen sammenholdt med andre kartlegginger (se eget punkt om dette i vedlegget), mener gruppa at bruk av assistent som lærervikar har et for stort omfang i, både i de tilfellene de settes inn direkte som lærervikar, og i de tilfellene assistenten blir igjen alene med klassen i lærers fravær. Gruppas vurdering er at praksis rundt dette bør diskuteres. ARBEIDSOPPGAVER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE MED FAGBREV KAN UTFØRE: Arbeidsoppgavene til en Barne- og ungdomsarbeider vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Det innebærer blant annet å planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge, å legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar og å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon.

13 Denne formuleringen er i tråd med formuleringene i læreplanene for helse- og oppvekstfaget og barne- og ungdomsarbeiderfag. Barne- og ungdomsarbeideren oppfyller ikke kravene i opplæringslovens 10.1 og forskrift til opplæringsloven 14.1 om undervisningskompetanse. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE KAN/SKAL GJØRE - ha medansvar i forhold til tilsyn, inspeksjon, omsorg og praktisk tilrettelegging for elevene - hjelpe enkeltelev med behov for praktisk hjelp i forbindelse med skolevei, tilsyn i friminutt, spising og helse. - bistå læreren i undervisningen i klasserommet. - ha ansvar for å følge opp enkeltelever eller grupper i klasserommet/ i grupperom i enkelttimer eller i deler av timer etter veiledning fra lærer. Det kan være å se til at eleven kommer i gang med å løse skriftlige oppgaver eller at assistenten lytter til elevens høytlesing. - ha tilsyn med elever som har behov for en kort time out. - hjelpe til med praktisk tilrettelegging, som utlån på bibliotek, kopiering o.l. i samarbeid med lærer. - utføre spesielle oppgaver som assistenten har fått opplæring i; for eks tilrettelagt bruk av kommunikasjonsutstyr. - Samarbeide med skolens øvrige personale gjennom å delta i planleggingsmøter og samarbeidsmøter etter avtale. - Delta på aktuelle kurs og planleggingsdager. Når PPT tilråd bruk av assistent i forhold til vedtak om spesialunderving, skal det alltid framgå av Sakkyndig vurdering hva assistentens arbeid skal gå ut på. ARBEIDSOPPGAVER ASSISTENTENE IKKE SKAL/BØR GJØRE - Ha ansvar for undervisning av enkeltelever eller grupper i eller utenfor klasserom - Ha ansvar for planlegging av undervisning. - Brukes som fast eller planlagt vikar ved lærers fravær, kun ved uforutsett/spontant fravær. FORSLAG TIL TEMA/EMNER SOM BØR INNGÅ I KOMPETANSEHEVINGSPLAN - Hvordan møte barn og unge med spesielle behov - Positiv kommunikasjon og samhandling - Konflikthåndtering - Leseveiledning - ADL trening

14 - Grunnleggende IKT-ferdigheter. Ved rekruttering av assistenter til skolene, bør det stilles krav om relevant fagbrev.

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling. Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til

Levanger kommune Møteinnkalling. Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 09.04.13 Sak PS 4/13 lagt til Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.04.2013 Tid: 12:00 (før formannskapets møte)

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fredheim Elever 2011 121 2012 125 2013 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Tverrfagleg samarbeid i skulen

Tverrfagleg samarbeid i skulen 1 Tverrfagleg samarbeid i skulen god og trygg skulekvardag for alle elevar 3 Denne brosjyra er blitt til i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Målet er å klargjere nokre

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet

Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet Evaluering av spesialundervisning i grunnskolen under Kunnskapsløftet 27.10.09 Hovedproblemstilling Hvilken sammenheng er det mellom ulike innsatsfaktorer i spesialundervisning (organisering, innhold,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater

TALIS 2013 oppsummering av norske resultater TALIS 2013 oppsummering av norske resultater Faktaark juni 2014 Her er en oppsummering av noen utvalgte resultater fra OECD-studien Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS). Oppsummeringen

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG Egenvurdering av regelverksetterlevelse For lærergruppen SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ( Som et alternativ til dette skjemaet kan det web-baserte verktøyet RefLex benyttes (Se varselbrevet

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

1. studieår vår mellomtrinn

1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene og utviklingen av dem 11.02.09 I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE

STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE STIFTELSEN KLOKKERGÅRDEN SKOLE VEIEN VIDERE Av Øystein Skoglund Skole og utdanning er en vesentlig del av behandlingsprogrammet i Stiftelsen Klokkergårdens avdelinger. Opplæringen ved Stiftelsen Klokkergården

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

«Alt er mulig!» Stillingsinstrukser & Tariff. Bjørn Berg-Olstad, Miljøterapeut Grunnskolen Rygge kommune

«Alt er mulig!» Stillingsinstrukser & Tariff. Bjørn Berg-Olstad, Miljøterapeut Grunnskolen Rygge kommune «Alt er mulig!» Stillingsinstrukser & Tariff Bjørn Berg-Olstad, Miljøterapeut Grunnskolen Rygge kommune «Alt er mulig!» Ingen ting er umulig, det ta bare litt lengre tid! Hvordan få til en stillingsinstruks

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08

Kvaliteten i skolen. Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Kvaliteten i skolen Professor Thomas Nordahl Danmark,05.08.08 Utfordringer i grunnopplæringen Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen i

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Jaren Elever 2011 151 2012 154 2013 146 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen

STAVANGERSKOLEN. Helhet og sammenheng i opplæringen STAVANGERSKOLEN Helhet og sammenheng i opplæringen Nye driftsstyremedlemmer 04.02.2015 Læringsmål for innlegget: Gi nye driftstyremedlemmer kunnskap om Stavangerskolen inklusive skolefritidsordningen Motivere

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fagerlund Elever 2011 75 2012 85 2013 79 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver.

Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. Møte arbeidsgruppa for utredning av en lærers arbeidsoppgaver. KONTAKTMØTER: Faglæreruttalelser Kartlegging Samarbeid på trinn Elevsamtaler Forberedelser Innkalling IUP-skriving Gjennomføring Reservere

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015

Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I Side 1 Skolebilde for Sanne skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 116 2013 109 2014 123 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer