Sak 10/01002 Som medlemmer møtte: Trine Hasvang Vaag, Kåre Aakre, Inger Hovde, Anders Røflo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 10/01002 Som medlemmer møtte: Trine Hasvang Vaag, Kåre Aakre, Inger Hovde, Anders Røflo."

Transkript

1 1 av 12 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 10/01002 Som medlemmer møtte: Trine Hasvang Vaag, Kåre Aakre, Inger Hovde, Anders Røflo. Forfall: Trond Hodne, Sigrid Klefsås, NTBK, Bjørnar Nilsen, NTBU Som varamedlem møtte: Johan Kristian Daling Til behandling: Faste saker : 1/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Godkjent 2/2011 Godkjenning av protokoll a) Protokoll fra styremøte 5. april 2011 b) Protokoll fra styremøte 2. mai 2011 Vedtak: Godkjent 3/2011 Siden sist / åpen post a) Kort evaluering av årsmøte. Årsmøte må bli det politiske verkstedet det skal være. Fornyingsutvalget må følges opp. b) Brev til Coop fra lokallagene, samarbeide med Bygdekvinnelaget. Oppfordre til å påvirke Coop til å selge våre produkter. 6/2011 Fylkeskontoret informerer a) Agrisjå Vi arrangerer politisk debatt på åpningsdagen. Listetopper fra Sør- og Nord-Trøndelag er invitert, samt Lars Peder Brekk. Debatt/møte blir Øystein Syrstad. Underholdning ved Nordstoga. Brannvernprisen skal deles ut av leder i Landbruketsbrannvern. b) Valgkamp. Det er laget en spørreundersøkelse som sendes til alle listetoppene. Sendes ut fra Oslo. Arbeiderpartiet har valgkampstart i Namsos under martnan. Skal vi gjøre noe i den sammenheng? Ved lokale debatter oppfordre lokallagene til å delta og stille spørsmål. Administrasjonen lager klart 5 spørsmål.

2 c) Tur til Sveits. Vi har fått en kontaktperson i Sveits, fra det sveitsiske Bondelaget. Vi skal på 3 gårdsbesøk. Første uka i november, mandag til torsdag eller tirsdag til fredag. Bestemmes av tilgjengelige billetter. d) Skadefri bonde. Lages en rapport som skal være ferdig 1. oktober. Samarbeid med Bondebladet HMS-tips i bladet. e) HUNT- helseforskning på bønder. Det ligger tall fra 3 HUNTundersøkelser, dette kan si mye om helsa til bønder. Mye tall! Skal starte opp et forprosjekt. f) Ryddeaksjon. En generell aksjon i juli. Vi reforhandler avtalen med Retura og fungerer som rådgiver. Utarbeide standard avfallsplan som kan tilpasses hver enkelt. Oppfordre bønder til å ha det ryddig og fint rundt gårdene. Kommunene har ansvar for lovverket. g) 4H fylkesleir. Arrangeres på Tautra. Vi skal delta med grønnskapsstand 30. juli, og har fått med oss Mærekokken Jan Kåre Johansen. Det stiller fire mann fra Frosta Bondelag. 2

3 Saker til behandling 28/11 11/ Godgjørelse for lokallagsrepresentanter i ledermøter og årsmøte Forslag til vedtak Nord-Trøndelag Bondelag fortsetter med dagens praksis. Lokallagene får tilbakeført kontingent, som de oppfordres bruke til godtgjørelse for sine representanter. Administrasjonen utarbeider svar til Ekne Bondelag Saksutredning På årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble godtgjørelse for tillitsvalgte diskutert, og Johan Arnt Dahlen mente at fylkeslaget bør dekke godtgjørelse for ledersamlinga. Nord-Trøndelag Bondelag har i etterkant av årsmøte mottatt brev fra Ekne Bondelag ved Johan Arnt Dahlen. Han viser bla. til Nortura og Tine som betaler ut daggodtgjøring f.eks ved regionmøter. Saken har vært oppe i Fylkesstyret tidligere, der det ble vedtatt at administrasjonen utreder spørsmålet videre, og innhenter informasjon om praksis i andre fylker. Dette som grunnlag for videre behandling i styret. I tabellen under ser vi tilbakemeldinger fra 14 fylker, og ingen dekker daggodtgjørelse. 3

4 29/11 11/ Mattilsyn-/ og kjøttkontrollavgifta - brev fra Ekne Bondelag Forslag til vedtak Styret vil arbeide videre med dette temaet. Nord-Trøndelag Bondelag vil spille dette inn til Styret i Norges Bondelag, blant annet mot jordbruksforhandlingene. Administrasjonen utarbeider svarbrev til Ekne Bondelag. Saksutredning Saken ble tatt opp på Årsmøtet i Norges Bondelag. 4

5 30/11 11/ Diversekostnader for Norske Bønder Forslag til vedtak Styret i Nord-Trøndelag Bondelag støtter Ekne Bondelag i saken og oversender saken til Norges Bondelag. Administrasjonen utarbeider svar til Ekne Bondelag. Saksutredning Ekne Bondelag har sendt flere brev til Nord-Trøndelag Bondelag. Vi legger her fram disse brevene og, mener styret bør diskutere dette og gi et svar til Ekne Bondelag. En del av sakene er alt fremmet for årsmøtet i Norges Bondelag. Ekne Bondelag bør likevel få et svar fra Nord- Trøndelag Bondelag. I dette brevet tar de opp kostnadene knyttet til landbruket bl.a LHMS, Animalia, KSL Mattmerk og Utviklingsprogrammet for matspesialiteter. Landbruket har 3% av sysselsettingen i landet og over 30% av de arbeidsrelaterte dødsulykkene. Vi er også overrepresenter i ulykkesstatistikken, uten at denne statistikken er veldig god. Både for utøverne i næringa, omdømmet og rekrutteringen til næringa er det nødvendig å drive HMS-arbeid i landbruket. Organiseringen av HMS-arbeidet i landbruket ble gjennomgått i et partssammensatt utvalg i Landbruksdepartementet i fjor vinter. Her ble det konkludert med en videreføring av LHMS. Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget eier LHMS og har alle muligheter til å styre denne. Det er derimot ingen grunn til å tru at LHMS ikke kan bli ytterligere kostnadseffektiv. Animalia er et fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. De arbeider både med husdyrfaglige og kjøttfaglige spørsmål og er eid av Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Animalia tilbyr e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester. Vi hadde god nytte av Animalias kunnskap under svineinfluensaen. I årets oppgjør ble penger til bonden prioritert bla. ved at det ble flyttet penger fra LUF. Ekne Bondelag peker på at det er umulig for den enkelte bonde å holde oversikt over kostnadsbruken og vil sette fokus på at Bondelaget skal ta en slik rolle. De foreslår at en person i styret i Norges Bondelag har et særlig ansvar for dette. 5

6 31/11 11/ Halvårsrapport regnskap første halvår 2011 Forslag til vedtak Regnskapet pr 31.mai 2011 tas til etterretning. Saksutredning Regnskapet pr 31. mai viser ingen store overraskelser. Regnskapet følger ikke samme mal som tidligere da det nå føres i Oslo. Vi har imidlertid overført budsjett og fjorårets regnskap inn i någjeldene oppsett, slik at det blir mest mulig sammenlignbart. Rammebevilgningen fra Norges Bondelag er ikke overført, post 8301 viser derfor et underskudd. Fylkeslederne har bruk kr ,- av et budsjett på vel kr ,-, post Om lag halvparten av opplæringsmidlene er bruk opp. I budsjett ble det lagt inn fra opplæringsmidlene til bruk på Sveits-turen. Skal budsjettoverskridelser unngås setter dette begrensninger i kursvirksomheten i høsthalvåret. Til post 8310 kan det kommenteres at alle reiseregningene fra styret har ikke kommet oss i hende og kommer dermed ikke fram i regnskapet. Reelt forbruk er større enn det som framkommer her. Både årsmøtet og regionmøtene er gjennomført innenfor budsjett. Når det gjelder budstikkeaksjonen og politisk møte på Inderøy er dette dekket over aksjonsfondet i Norges Bondelag og berører således ikke vårt budsjett. Valgkomiteen har et overforbruk. Agrisjå og ledersamling er ikke gjennomfør og er derfor bare opplistet med budsjettsummene her. Resultat linjen gir ikke et reelt bilde av lagets økonomiske situasjon. Ut over dette er det lite å kommentere. 6

7 Regnskap mai 2011 Budsjett 2011 Regnskap Nord-Trøndelag Generelt (tidligere 09 og 010) Salgsinntekter avgiftspliktig Konsulentinntekter avg.pl Refusjoner,tilskudd div.org Innkjøp av varer avg.fri Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift Revisjons-og regnskapshonorar Kontorrekvisita Porto Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 356, Flybilletter Andre billetter (Taxi,tog,m.v Diett u/overnatt.oppg.pliktig Rammebev. fylkeskontorer Renteinntekter Møtekostnader, annonser, gaver div Sum 14563, Nord-Trøndelag Fylkesleder Kursavgifter avg.fri Telefongodtgj. tillitsv Bompenger/Trekkpl.reiser Møtegodtgjørelse/daggodtgj Fast godtgj.honorar till.valgt Arbeidsgiveravgift 12273, , Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 23954, , , Flybilletter Andre billetter (Taxi,tog,m.v Diett u/overnatt.oppg.pliktig Administrativ forpleining Eksterne møter Div.tilskudd fylkeskontorer Sum , , , Nord.Tr.lag Opplæring tillitsv Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift 1797, Kurs, seminar Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 4732, Flybilletter Andre billetter (Taxi,tog,m.v Eksterne møter

8 Sum 55844, Styret Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 9139, Andre billetter (Taxi,tog,m.v Interne møter 2923, Sum 48835, Årsmøtet i fylket Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift 634, Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 26966, Andre billetter (Taxi,tog,m.v Interne møter 33022, Gaver,fradragsberettiget Sum 69033, Regionmøte Interne møter Eksterne møter Sum Valgkomiteen Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift 2855, Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 6168, Andre billetter (Taxi,tog,m.v Sum 29368, Årsmelding Annonser Trykkekostnader eksternt Sum Potet, bær og grøntutvalget Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift 634, Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 401, Andre billetter (Taxi,tog,m.v Møter og kurs Sum Inn på tuneutvalget Møtegodtgjørelse/daggodtgj Arbeidsgiveravgift Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 897, Sum 4320, Aktive lokallagsmidler Kurs og opp.materiell Sum

9 Aksjoner og møter Interne møter Eksterne møter Sum Støtte til andre Gaver,fradragsberettiget Sum Agrisjå Sum Ledersamling Sum Verveutvalget Sum Skoleprosjektet Resultat ,

10 32/11 11/ Landbrukets byggeskikkpris 2011 i Nord- Trøndelag Forslag til vedtak Nord-Trøndelag Bondelag mener opprettelsen av landbrukets byggeskikkpris er et viktig tiltak for å sette fokus på utforming av nye landbruksbygg og ivaretakelse av gamle bygninger i landbrukets kulturlandskap, og fremmer to kandidater; Røflo og Lindseth. Administrasjonen utformer begrunnelse og innhenter bildedokumentasjon for aktuelle kandidater med bakgrunn i styrets drøfting og valg av kandidater. Saksutredning Nord-Trøndelag Bondelag har mottatt henvendelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling med anmodning om å spille inn kandidater til Landbrukets byggeskikkpris Byggeskikkprisen er opprettet i år av Miljø- og kulturlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag og Fylkesmannens landbruksavdeling, og har som formål å sette fokus på bevaring av bygninger og ivaretaking av byggeskikken i landbruket. Mange gjør mye for å ta vare på gamle og store ygninger med stor kulturhistorisk verdi. Både ved restaurering av eldre bygninger, ved tilpassing av tilbygg og nybygg til eksisterende bygninger og tun, samt lokal byggeskikkk. Det er miljø- og kulturlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag som skal vurdere og velge ut årets vinner blant kandidatene. Kommunene er bedt om innspill tidligere. Frist var 1. juni, men på det tidspunktet var det bare kommet inn et innspill. Landbruksavdelingen har dermed forlenga fristen til 1. juli. Forslag skal være begrunna og med bilder Vinneren av prisen vil få en pengegave på kroner, samt diplom. Lokallaga er invitert til å komme med innspill på kandidater. De har frist til mandag med å gi tilbakemelding. Tilbakemeldinger fra lokallaga vil bli videreformidla til styret så snart de kommer inn til kontoret. Så langt har det kommet inn to forslag til kandidater. Dette er forslag fra Solbjørg Kjølstad om nyfjøset på Røflo hos Anders. Det andre er fra Ove Magne om ny driftsbygning på Vik i Flatanger, som er integrert med det gamle fjøset. Eiere er Ragnfrid Holberg Lindseth og Jon Ivar Lindseth. Det er ingen begrensninger i hvor mange kandidater vi kan foreslå, så dette kan vurderes, dersom lokallagene gir mange gode innspill på kandidater. Prisen vurderes som viktig for å sette fokus på ivaretakelse av lokal byggeskikk, kulturhistoriske viktige landbruksbygg og god utforming av nye landbruksbygg. 10

11 33/11 11/ Reorganisering av styret Forslag til vedtak Styret reorganiseres som foreslått i saksutredningen. Trond Hodne ble valgt som nestleder. Saksutredning Som følge av at Trine går inn i styret i Norges Bondelag må styret i Nord-Trøndelag Bondelag diskutere arbeidsdelingen seg imellom. Det er gjennomført møte mellom Trine, Kåre Peder og Marit. På bakgrunn av dette møtet foreslås følgende: Trine trekker seg som leder i Nord-Trøndelag Bondelag med virkning fra 1.september. Kåre Peder Aakre overtar som leder fra samme dato. Styre må velge ny nestleder. Johan Kristian Daling blir styremedlem Borgny Kjølstad Grande blir 1. vara og fast møtende på styremøtene. Forslag til oppnevninger: Utvalg og styrer Representant(er) Vararepresentant(er) Arbeidsutvalget i Nord-Trøndelag Bondelag Kåre Peder, Trond og Johan Kristian Styret i NTBU Anders Johan Kristian Styret i NTBK Anders Borgny Styret i Innovasjon Norge NT Trine (personlig valgt) Landbruksforum Kåre Peder, Marit Regiongruppe LHMS Anders, Marit Nei til EU (styret) Trond Trøndersk kornutvalg, Trond (Johan Kristian?) nettverksgruppe Representant i Oi! Trøndersk Mat Kåre Peder Inger og drikke Styret for BSF Marit Inger Kulturlandskapsgruppa i Nord- Kåre Peder Pål-Krister Trøndelag Styringsgruppa for Inger Anders Foregangsregionen for økologisk melkeproduksjon Samarbeidsforum mot svart økonomi (ingen deltagelse fra oss siste Pål-Krister 11

12 2 år, nedtrappet deltagelse fra oss) Arb.guppe utenlandsk arbeidskraft Anders Pål-Krister (sekretær) SU-Gjensidige Kåre Peder og Marit Styringsgruppe Biosatsing Mære Johan Kristian Marit Styringsgruppe ny Bachler HINT Marit Kompetanseprosjektet Kåre Peder Styringsgruppe Økonomiprosjekt Marit Beiteprosjektet (nytt) Trine Referansegruppe nasjonalt Johan Kristian prosjekt om internasjonal forvaltning av kortnebbgås Kortnebbgås referansegrupper 2 forskningsprosjekt Johan Kristian leder Pål-Krister medlem Styringsgruppe Pål-Krister (nesten ferdig) Bioenergiprosjektet Styringsgruppe radiobjeller Pål-Krister (sittet 1 år) Landbruksbygg i kulturlandskapet Pål-Krister Styringsgruppe Økofakta Inger Styremedlem Fadderlag Kåre Peder Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna, Foldereid, Leka og Namsos Trond Hegra, Skatval, Lånke, Skjelstadmark, Stjørdal, Meråker og Frosta Inger Åsen, Frol, Skogn, Ekne, Nesset og Ytterøy Anders Johan Kristian Borgny Mosvik, Leksvik, Vuku, Verdal, Sandvollan og Inderøy, Verran, Namdalseid, Beitstad, Egge og Kvam, Stod, Ogndal, Sparbu. Øvre Høylandet, Høylandet, Snåsa, Lierne, Namsskogan og Røyrvik, Grong og Overhalla. Fagområder Landbruksforum, generell landbrukspolitikk, samvirke, melk, gris. Rovdyr, WTO, Nei til EU, utenlandsk arbeidskraft, bær/grønt,, kulturlandskap, storfe Inn på tunet, velferdsordninger, økologisk landbruk, kvinnetiltak, reiseliv, næringsutvikling Ungdom, LHMS, KSL, vanndirektiv verving, skatt / avgift, sau, Korn(evt. Trond?), gås, lokal forvaltning, bioenergi, hvitt kjøtt og egg, utmark, klima- og miljø Utdanning, FoU og kompetanse 12

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 10 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 21.10.2013 Vår dato: 21.11.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Grønt Kompetansesenter på Skjetlein Telefon

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag

også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag også vi lever av landbruket ringvirkninger av landbruket i nord-trøndelag Nord-Trøndelag har bare 2,7 prosent av innbyggerne, men står for over 11 prosent av matproduksjonen i Norge. 3,2 % landbruket -

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer