Hans Heieraas varaordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans Heieraas varaordfører"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Rev , kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 2/13 Referatsaker PS 3/13 Utredning av kommunal barnehage på Skogn. PS 4/13 Detaljregulering planovergang Eggen PS 5/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter PS 6/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern PS 7/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune PS 8/13 Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune PS 9/13 Årsrapport Rådet for llikestilling av funksjonshemmede i Levanger PS 10/13 Årsrapport Levanger kommune PS 11/13 Endring i kommunal skolefritidsordning PS 12/13 Rovdyr i Levanger FO 4/13 Interpellajson fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell FO 5/13 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra 2016 FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Levanger Næringsselskap AS fra kl jfr. egen innkalling (kommunestyrets møte vil settes etter dette). Orienteringer: Ungdata presentasjon av resultatene, v/rådgiver utviklingsstaben ISK Øystein Lunnan. Levanger, den 15. mars 2013 Hans Heieraas varaordfører

2 Innhold PS 2/13 Referatsaker... 2 Utredning av kommunal barnehage på Skogn... 3 Detaljregulering planovergang Eggen... 9 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Årsrapport Levanger kommune Endring i kommunal skolefritidsordning Rovdyr i Levanger FO 4/13 Interpellajson fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - Byen trenger et stort hotell FO 5/13 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Slå sammen Levanger og Verdal kommuner fra FO 6/13 Interpellasjon fra Per Einar Weiseth (V) - Ny og ungdommelig giv for Cittaslow PS 2/13 Referatsaker RS 1/13 Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder 2 av 42

3 Levanger kommune Sakspapir Utredning av kommunal barnehage på Skogn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hartvik M Eliasson Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Asbjørn Brustad (Sp) stilte spørsmål om habiliteten til Eva Høyem Anderssen. Forslag fremmet av Hanne Ihler Toldnes (SV): Eva Høyem Anderssen er habil til å behandle denne saken. Eva Høyem Anderssen ble av møtet vedtatt habil med 8 mot 2 stemmer og deltok ved behandling av saken. Forslag i møte: Forslag fremmet av Per Anker Johansen (Ap): Nytt punkt 3: Rådmannen bes utrede plassering av ny kommunal barnehage med utgangspunkt i bygninger som kommunen allerede eier, for eksempel på Tuv. Forslag fremmet av Eva Høyem Anderssen(Sp) og Asbjørn Brustad (Sp): Alternativt forslag: De tre små barnehagene som har søkt om utvidelse får lov til å utvide med de plassene de har søkt om. Forslag fremmet av Kim Heggelund (H), Audun Brenne (H), Asgeir Persøy (FrP): Alternativt forslag: Private barnehager som har søkt om utvidelse, tillates dette. Avstemning: Alternativt forslag fra Sp avvist med 6 mot 5 stemmer. Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra H og FRP: Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Tilleggsforslag fra Ap vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer. INNSTILLING: 1. Det etableres en 3-avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn med ferdigstillelse høsten av 42

4 2. Rådmannen bes om å starte skisseprosjektering i Dette finansieres innenfor vedtatt ramme avsatt til barnehageinvesteringer. 3. Rådmannen bes utrede plassering av ny kommunal barnehage med utgangspunkt i bygninger som kommunen allerede eier, for eksempel på Tuv. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det etableres en 3-avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn med ferdigstillelse høsten Rådmannen bes om å starte skisseprosjektering i Dette finansieres innenfor vedtatt ramme avsatt til barnehageinvesteringer. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedtak i kommunestyret i sak 78/12. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om utviding av barnegruppe ved Kårstua barnehage. Søknad om endring av antall godkjente plasser i Kosekroken barnehage. Søknad om økt antall plasser ved Hompetitten barnehage. Detaljregulering- barnehage, Remyra, Skogn. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 78/12 blant annet følgende: Tuv barnehage består inntil en utredning av kommunal barnehage på Skogn foreligger. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt opp mot 40 % i løpet av 5 10 år. Begrunnelsen for å øke den kommunale andelen er at en ønsker å redusere de kommunale driftsutgiftene til barnehagesektoren. Krav til likeverdig behandling betyr at private barnehager har krav på samme driftstilskudd som kommunale barnehager med et tillegg på 4% til administrasjon og et kapitaltilskudd. En lavere tilskuddssats pr. plass til kommunale barnehager, som følge av strukturendringer i kommunens egne barnehager og mer effektiv drift, innebærer at tilskuddet til de private barnehagene kan reduseres. Dette vil gi en innsparing i sektoren totalt. Rasjonell drift starter med at kommunen selv etablerer effektive kommunale barnehager. Økt kommunal andel gjør også at man blir mindre sårbar i forhold til svingninger fra år til år. I dag er det det økonomiske resultatet i 25% av barnehagene (de kommunale) som avgjør økonomien i de 75% øvrige barnehagene (de private). Full behovsdekning Levanger kommune har ansvaret for at det til enhver tid er full behovsdekning av barnehageplasser i kommunen. Behovsdekningen knyttes til å tilby barnehageplass til barn med rett til plass. Behovsdekningen er ikke knyttet til bestemte geografiske områder 4 av 42

5 /opptakskretser, men gjelder kommunen som helhet. Det har så langt ikke vært vurdert som hensiktsmessig å innføre kretsgrenser for barnehageopptak i kommunen. Levanger kommune har i dag full behovsdekning. Det vil si at alle som søker plass innen fristen for hovedopptak er sikret plass. I tillegg kan vi i all hovedsak tilby øvrige søkere plass etter ønsket oppstartdato. Det samme har vært tilfelle de to foregående årene. Vi har altså hatt og har en overkapasitet i kommunen som helhet. Det har av den grunn så langt vært vurdert som uaktuelt å øke kapasiteten på antall godkjente barnehageplasser i kommunen. Situasjonen på Skogn Ved hovedopptakene i de to foregående åra har det vært underdekning av plasser på Skogn. Søkere er tilbudt plass i barnehager i sentrumsområdet. Med få unntak har de fleste takket ja til dette tilbudet. Eier av Skogtrollet barnehage, Marisko-stiftelsen, har vedtatt nedlegging av barnehagen med virkning fra 1.august Plassene flyttes til eiers nye barnehage Farmen (Gjemble søndre) som er planlagt åpnet i løpet av Eier har rett til å flytte allerede godkjente plasser. Med utgangspunkt i behovet for plasser på Skogn er dette selvsagt uheldig, men kommunen har ikke fullmakt til å endre slike beslutninger. Marisko-stiftelsen som driver Skogn menighetsbarnehage har gjennom uttalelser i barnehagebruksplan og OU signalisert at de ønsker å utvide eksisterende barnehage med 3 avdelinger (inkl. spesialavdeling). De varslet i desember i 2012 oppstart av detaljregulering og oppstart av utbyggingsavtale med sikte på utvidelse av eksisterende barnehage. I tillegg har 3 andre barnehager på Skogn søkt om å etablere nye plasser på Skogn. Alle har tidligere fått beskjed om at det ikke er aktuelt å øke antall godkjente plasser fordi det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen som helhet, og at en eventuell utvidelse/utbygging må sees i sammenheng med OU og barnehagebruksplanen. I gjeldende barnehagebruksplanen og i forslag i fra OU gruppa som så på skole- og barnehagestrukturen, er det foreslått en utbygging av kommunal barnehage i Skogn. På bakgrunn av vedtaket i kommunestyret er det sendt en elektronisk spørreundersøkelse til alle foreldre med barnehageplass i Skogn-området (med unntak for Skogtrollet som er vedtatt nedlagt fra ) om en ønsker tilbud i en kommunal eller privat barnehage. Svarprosent: 50%. Resultatet fra undersøkelsen viser følgende: Ca.44 % av de som svarte ønsker et tilbud i privat regi. 5,6% ønsker et tilbud i kommunal regi, mens 50% sier det ikke har betydning om det er privat eller kommunal barnehage. Barnehageadministrasjonen har hatt møter med barnehagene på Skogn med utgangspunkt i deres søknader om utvidelser, samt et ønske å få en avklaring hvilke planer eierne har på lengre sikt. Følgende kom fram i møtene: Kårstua barnehage Eierform: AS Godkjent: 27 plasser Ønsket utvidelse:10 nye plasser innebærer tilbygg til dagens barnehagebygg. 5 av 42

6 Kommunal overtakelse: Uaktuelt NB! Barnehagen må redusere dagens antall plasser dersom de ikke får innvilget søknaden om utvidelse. Hompetitten barnehage Eierform: AS Godkjent: 32 plasser Ønskt utvidelse: 5 plasser. Plass innefor eksisterende areal. Kommunal overtakelse: I utgangspunktet uaktuelt, og kun dersom det driftes i dagens lokaler. Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt. Overnevnte to barnehager sier det blir mer utfordrende økonomisk framover dersom de ikke får muligheten til å utvide. Kosekroken barnehage Eierform: Eneeierforetak Godkjent: 32 plasser Ønsket utvidelse: 4 plasser. Plass innefor eksisterende areal. Kommunal overtakelse: Uaktuelt Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt. Skogn menighetsbarnehage: Eierform: Stiftelse Ønsket utvidelse: 3-avdelinger, hvor en avdeling kan være spesialavdeling. Det er ikke aktuelt med utbygging dersom det har betydning for at andre private barnehager ikke får utvide. Framtid: Eier og driver tenker langsiktig. Kommunal overtakelse: Uaktuelt Purktrøa barnehage Eierform: BA Godkjent: Ønsket utvidelse: Nei Kommunal overtakelse: Uaktuelt Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt Landstad familiebarnehage: Eierform: Eneeierforetak Godkjent:10 plasser Ønsket utvidelse: Nei Kommunal overtakelse: Nei Framtid: Ønsker å drive virksomhet på lang sikt Søknader/antall plasser barnehageåret 2013/14: Ved søknadsfristens utløp for årets hovedopptak 1. mars var det til sammen 59 (inkluderer 4 søkere til Tuv barnehage) som søkte plass ved barnehager i Skogn området. Fra høsten er det ledig 36 plasser. Av søkerne har 6 søkt bort fra Tuv. Dersom en flytter 6 av 42

7 dagens kapasitet på Tuv sammen med antall som ikke vil få tilbud ved Skogn barnehager er det 32 barn. Dette skulle tilsi at det er grunnlag for å etablere en 3-avdelings barnehage inklusive spesialavdeling på Skogn. Når det gjelder søknader til årets hovedopptak gjelder hele 33 av disse, de to barnehagene i Skogn sentrum. Dette er også erfaring fra tidligere at lokalisering i sentrum er mest attraktivt. En satsning på eksisterende Tuv barnehage er derfor lite aktuelt. Vi har tidligere erfaring med at søkere heller har foretrukket tilbud i Levanger sentrum framfor tilbud ved Tuv. Økonomi i en 3-avdelings barnehage Det er gjort beregninger av en ordinær 3-avdelings barnehage. Beregninger viser at det er lite forskjell i om man bygger ut kommunalt eller privat. Det legges til grunn at tilskudd for å dekke merkostnadene med en spesialavdeling vil være den samme om den skal drives av en privat eller en kommunal barnehage. Driftskostnadene per kommunale barnehageplass vil imidlertid reduseres som følge av mer effektiv drift ved en større kommunal barnehage. Dette gir da redusert tilskudd til private barnehager, som samlet sett gjør det lønnsomt å etablere en kommunal barnehage. Vurdering: Resultat spørreundersøkelse Det er naturlig at interessen for private barnehager er større da spørreundersøkelsen er utsendt til brukerne på Skogn som i hovedsak har best kjennskap til og erfaring med private drivere. Barnehagene på Skogn har et godt rykte og er godt drevet. Det har aldri tidligere vært kommunal barnehage på Skogn dersom en ikke regner med Tuv barnehage. Privat utbygging En utvidelse av barnehagene i samsvar med søknadene for barnehage Hompetitten, Kårstua og Kosekroken vil på kort sikt til dels avhjelpe behovet for plasser. Det vil likevel ikke gi noen god langsiktig løsning med hensyn til barnehagedekning på Skogn, da en regner Skogn for å være et vekstområde hva gjelder boligbygging. Marisko-stiftelsen søker om utbygging av eksisterende barnehage på Skogn. Eier gir imidlertid utrykk for at den etableringen ikke er aktuell dersom det går utover øvrige private barnehagers muligheter for å utvide. De tilbyr seg å bygge ut en 3- avdelings barnehage inkl. spesialavdeling. Dette kan være et alternativ til utbygging av en kommunal barnehage. Dagens kapasitet på Tuv må da inngå i denne kapasiteten. Det betyr at andelen kommunale barnehager reduseres og det blir en ytterligere lavere andel kommunale barnehager som skal være normen for beregning av tilskudd til private. Utbygging av kommunal barnehage på Skogn Barnehagen vil erstatte dagens kapasitet på Tuv og vil i tillegg gi økt kapasitet på 2 avdelinger. Dette vil gi et større fagmiljø og en mer effektiv drift enn dagens drift på Tuv. En 3-avdelings kommunal barnehage vil dessuten bidra til å skape større forutsigbarhet driftsmessig på lang sikt. 7 av 42

8 Spesialavdeling I barnehagebruksplanen samt OU, ble det skissert ønske om en spesialavdeling ved en ny barnehage på Skogn. Det er behov for å etablere en slik avdeling ved en kommunal barnehage på Skogn da det er kun Skogn menighetsbarnehage som har universell fysisk utforming som kan ivareta et slikt behov. De har i dag til dels store utfordringer med å tilby plasser. Skogn menighetsbarnehage har tilbudt seg å drive en spesialavdeling som en av de tre avdelingene de ønsker å bygge ut. I de fleste kommuner er det vanlig å drifte slike avdelinger i kommunal regi da kommunal spesialpedagogisk kompetanse lettere kan koordineres /samordnes. Flere private barnehager er i dessuten skeptisk til å ta inn barn med spesielle behov ut fra ressurstilgangen. Økonomi Økt andel kommunale plasser ved etablering av en 3-avdeling barnehage på Skogn vil kunne gi en mer effektiv og mindre sårbar drift. Ved å flytte dagens kapasitet ved Tuv vil en sammen med antall søkere som vil stå uten tilbud, kunne etablere et tilbud fra høsten En utbygging av en kommunal 3- avdelings barnehage på Skogn vil bidra til en mer effektiv økonomisk drift. En utbygging i kommunal regi vil ikke gå på bekostning på eksisterende barnehager. Det er i dag en viss overkapasitet i kommunen som sådan, men dette gjelder sentrum. Det har til dels vært stor misnøye med at søkere bosatt på til Skogn er tilbudt plass i sentrumsområdet i Levanger sentrum. Det er planlagt byggefelt på Skogn, og hvis det skal bli attraktiv å bosette seg i Skogn, er det viktig at det finnes tilstrekkelig barnehageplasser. For øvrig viser prognosene framover viser stabile barnetall. I påvente av en utbygging vil en prøve å etablere midlertidige løsninger på Skogn fra høsten 2013 inntil en har en permanent løsning på plass høsten Her tar en sikte på å møte aktuelle foreldre for å diskutere mulige alternative løsninger. Levanger kommune har i dag flere mindre kommunale enheter. Det er ønskelig at en framover kan etablere en struktur av kommunale barnehager som kan være mindre sårbare og med lavere driftskostnader. Dette innebærer færre og større enheter. Dette kan føre til en effektivisering av kommunal drift som vil gi tilsvarende mindre driftstilskudd til private. Kommunen vil likevel hele tiden sørge for at tilskuddene gir muligheter til å drive innenfor lov om barnehager med forskrifter. Vi mener at en effektiv kommunal driftsorganisering gir større forutsigbarhet både for kommunale og private barnehager. Det er naturlig at en større kommunal andel på sikt, jfr. kommunestyrets vedtak , kommer på Skogn. Økonomiske vurderinger av en 3-avdelings kommunal barnehage sammenlignet med en 3-avdelings privat barnehage tilsier at det bør etableres kommunal barnehage. Rådmannen vil derfor innstille på at det bygges en 3-avdelings kommunal barnehage på Skogn med sikte på ferdigstillelse høsten Det er ønskelig at barnehagen etableres fysisk nært Skogn barne- og ungdomsskole, og da som en del av et framtidig oppvekstsenter. 8 av 42

9 Levanger kommune Sakspapir Detaljregulering planovergang Eggen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen Arkivref: 2012/ /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen /13 Levanger kommunestyre /13 Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Vedlegg: Brev fra Jernbaneverket dat , Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Plan- og utviklingskomiteen behandlet denne saken i møte den , sak nr. 4/13, der det ble vedtatt å avvise reguleringsplanen. Dette vedtaket har Jernbaneverket påklaget i brev dat , der det bes om at saken forelegges kommunestyret. Utdrag fra Jernbaneverkets brev er som følger: Jernbaneverket påklager herved vedtak fattet av Levanger kommune i sak 4/13 og ber om at saken forelegges kommunestyret. Klagen begrunnes i at kommunen krever en reguleringsplan for et alternativ som Jernbaneverket ikke har forelagt kommunen som et forslag til reguleringsplan. Alternativet 1b som vedtaket viser til ble forkastet av Jernbaneverket i en tidlig fase, men ble presentert for planutvalget i en gjennomgang av Jernbaneverkets prosess. Dette forslaget ligger utenfor vårt mandat kostnadsmessig. Per i dag vil det derfor ikke bli aktuelt for oss å gjennomføre tiltaket slik kommunen ønsker. Det opprinnelige forslaget uten kulvert har midler for gjennomføring i 2013, men disse midlene vil da overføres til andre planovergangsprosjekter med realistisk gjennomføring i 2013/2014. Nedenfor følger sakspapir fra behandlingen i plan- og utviklingskomiteen den , sak nr. 4/13. 9 av 42

10 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Orientering i møte: Orientering fra tiltakshaver Jernbaneverket Forslag i møte: Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP, SP og KRF: Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen. Begrunnelse: Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den , der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger. Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b. Oversendelsesforslag Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for at planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes. Begrunnelse Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole). Avstemning: Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie: Forslag til vedtak fra Veie vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt. VEDTAK: Plan- og utviklingskomiteen avviser reguleringsplanen. Begrunnelse: Plan- og utviklingskomiteen viser til behandlingen den , der det ble gjort følgene vedtak: Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger. Dette vedtaket er ikke hensyntatt fra jernbaneverket, og det er dessverre ikke gjort endringer på planen. Jernbaneverkets foreslåtte løsninger er etter komiteens vurderinger ikke gode nok, ift til trafikksikkerhet, vil invitere til villkryssing pga lange avstander. Planen beslaglegger også unødvendig med dyrkajord. 10 av 42

11 Plan- og utviklingskomiteen krever derfor en reguleringsplan på alternativ 1b. Oversendelsesforslag Plan- og utviklingskomiteen ser overgangen på Skogn sentrum som særdeles kritisk i forhold til sikkerhet. Komiteen ber administrasjonen i samarbeid med fylket og Jernbaneverket arbeide for planfri kryssing i Skogn sentrum iverksettes. Begrunnelse Antall kjøretøy som passerer er betydelig. Det passerer daglig ett stort antall barn helt ned i 5 til 6 års alderen som har dette som skolevei (barne- og ungdomsskole). Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas detaljregulering planovergang Eggen framlagt for høring og offentlig ettersyn. Vedlegg: Brev fra Jernbaneverket dat , Detaljkart avkjørsel, dat , Planbeskrivelse dat. oktober 2012, Planbestemmelser dat , Plankart dat , Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Rapport om støyberegninger dat , Rapport om grunnundersøkelser, dat , 6 stk. innspill til planarbeidet, Bakgrunn. Jernbaneverket har fått utarbeidet detaljregulering som har til formål å stenge planovergang ved Eggen på Gråmyra. Stengingen vil medføre at det må bygges ca. 750 meter ny adkomstveg til landbrukseiendommer på sørsiden av jernbanen. Ny adkomstveg foreslås tilknyttet fv. 119 ved Korsbakken. Fjerning av planoverganger er en prioritert strategi i arbeidet med økt sikkerhet i forbindelse med jernbanekryssinger. Plan- og utviklingskomiteen behandlet planforslaget i møte den , sak nr. 76/12, der det ble gjort følgende vedtak: «Saken sendes tilbake: Veien legges så nært jernbanen som mulig for å begrense bruk av dyrkajord. Innkjørsel fra Korsbakken ser ut til å være trafikkfarlig. Plan- og utviklingskomiteen krever derfor at veien legges inn ovenfor boliger.» Jernbaneverket har i brev dat gitt følgende svar på plan- og utviklingskomiteen sitt vedtak: Ny atkomst er lagt så nært spor som mulig iht. Jernbaneverkets Teknisk regelverk. Dette for å begrense bruk av dyrkajord. I tråd med intensjoner i første del av kommunens vedtak er det fra Jernbaneverkets side anbefalt en vegtrase som går på nordsiden av boliger, og som beslaglegger ca. 11 av 42

12 2.500 m 2 mindre med dyrkajord enn vegtrase på sørsiden av boliger. Vegtrase på sørsiden av boliger er tidligere vurdert av Jernbaneverket, og gått bort fra som følge av større beslag av dyrkajord, større stigning på vegen (8-9 %), mer omfattende landskapsinngrep, større ulemper for boliger og høyere kostnader. Avkjørsel ut på Fv 119 er i Jernbaneverkets anbefalte alternativ dimensjonert iht. krav i Statens vegvesen Håndbok 017 «Veg- og gateutforming» både når det gjelder geometrisk utforming og sikt. Jernbaneverket klager herved på vedtaket og ber om at detaljregulering planovergang Eggen framlegges for høring og offentlig ettersyn. Planområdet. Tiltaket berører flere landbrukseiendommer som i dag har adkomst via den aktuelle planovergangen. Arealet som omfattes av ny adkomstveg langs sørsiden av jernbanen består i all hovedsak av dyrka mark. Planområdet vist med blå stiplet strek. Planstatus. I kommuneplanens arealdel som er vedtatt er planområdet disponert til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) i tillegg til jernbanetrase. Detaljreguleringen innebærer endring av kommuneplanen, og skal da vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr. 855) 4. Kommunen har etter denne vurdering kommet til at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det vil da ikke være krav om at planen konsekvensutredes. Planforslaget. Generelt. De berørte landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen har i dag adkomst fra E 6 via privat veg som krysser jernbanen i plan. Denne situasjonen utgjør en stor sikkerhetsmessig risiko, samt at togene må kjøre med redusert fart forbi kryssingsstedet. Jernbaneverket ønsker å få bedret disse forholdene ved å stenge planovergangen og bygge ny adkomstveg på sørsiden av jernbanen til fv. 119 ved Korsbakken. 12 av 42

13 Adkomstvegen på ca. 750 m planlegges med totalbredde 4,0 meter, grusdekke og med en møteplass ca. midtvegs. Krysset med fv. 119 dimensjoneres slik at det kan betjene nødvendig transport knyttet til den aktuelle landbruksdrift. Langs sørsiden av adkomstvegen reguleres et anleggs-/riggområde som brukes i anleggsfasen, og som skal tilbakeføres til landbruksareal etter at vegen er bygget. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Grunnforhold. Det er gjennomført geoteknisk undersøkelse som viser funn av kvikkleire i østre del av planområdet. Bygging av ny adkomstveg med liten oppfylling samt stor avstand til skråningstopp, vurderes å ikke ha innvirkning på stabilitetsforholdene. Det kan ikke tillates mellomlagring av masser innenfor kvikkleiresonen. Påtreffes områder med større torvmektigheter enn 1 meter, kan dette føre til setnings- og stabilitetsproblem og må vurderes nærmere av geotekniker. Støy. Det er gjennomført støyberegninger som konkluderer med at den nye adkomstvegen ikke vil gi merkbar økning i støynivået for boligene i nærheten. Ulykker. Ved å stenge planovergangen fjernes årsaken til ulykker mellom tog og annen trafikk i dette området. Kulturminner. Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Biologisk mangfold. Det er ikke registrert biologisk mangfold av betydning innenfor planområdet. Planprosess. Medvirkning. Forhåndskonferanse og oppstartsmøte med Innherred samkommune er gjennomført den Oppstart av planarbeidet er kunngjort og varslet med eget brev til berørte parter den I tillegg er det gjennomført orienteringsmøte med berørte grunneiere. I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet seks skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er oppsummert og kommentert av Jernbaneverket i planbeskrivelsen. Vurdering: Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Den foreslåtte løsning ved Eggen vil medføre ulemper for landbrukseiendommene på sørsiden av jernbanen, ved at disse får lengre adkomst til E 6 og ved tap av dyrka mark. Rådmannen er enig i Jernbaneverket sin vurdering om at der det er mulig, må det arbeides for å finne den løsning som gir best mulig sikkerhet. Fra grunneierhold er det fremmet ønske om å opprettholde eksisterende plankryssing, men utbedre den med bommer og lyssignal. Slike løsninger har imidlertid vist seg ikke å holde mål sikkerhetsmessig, da de åpner for villkrysninger. 13 av 42

14 De alternative løsninger som plan- og utviklingskomiteen har påpekt ved behandling av planforslaget, er vurdert av Jernbaneverket i forbindelse med utarbeidelse av planen. Ut fra en totalvurdering er det da konkludert med at planens foreslåtte løsning, vil være det alternativ som forbruker minst dyrka mark og samtidig gir tilfredsstillende trafikal løsning. Rådmannen mener at her må sikkerheten prioriteres og at den løsning som velges har et framtidsrettet perspektiv. Det tilrås derfor at planen framlegges for høring og offentlig ettersyn. 14 av 42

15 Levanger kommune Sakspapir Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan av 42 Arkivref: 2008/956 - /240 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Hans Heieraas, SP fremmet på vegne av SP/AP følgende nytt pkt. 2: Frol il gis et lån på inntil 1,5 millioner for oppføring av skihytte ved Frolfjellet skisenter. Rådmannen bes om å lage en nedbetalingsavtale med Frol il. Det forutsettes at tilbakebetales når tippemidlene mottas. Renten settes til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente. Begrunnelse: Frolfjellet / Vulusjøområdet er et av kommunens viktigste utfartsområder. Å legge til rette for aktivitet der har stor almen betydning, det stimulerer til økt fysiskaktivitet for store deler av befolkningen. Frol il har tidligere vist at de er i stand til "gjøre opp" for seg. Frol il er også arrangør av store mesterskap, som hovedarrangør av NM orientering Det forutsettes at dette ikke gir presidens. Jann Karlsen, KRF fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: Frol il innvilges et lån på kr som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Avstemning: Rådmannens forslag pkt. 1 og 3 enstemmig tiltrådt. Alternativ avstemming mellom forslag fra Heieraas til nytt pkt. 2 og rådmannens forslag med Karlsen`s endring ble Heieraas sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer. INNSTILLING: 1. Søknaden om et lån kr avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen. 2. Frol il gis et lån på inntil 1,5 millioner for oppføring av skihytte ved Frolfjellet skisenter. Rådmannen bes om å lage en nedbetalingsavtale med Frol il. Det forutsettes at tilbakebetales når tippemidlene mottas. Renten settes til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

16 Begrunnelse: Frolfjellet / Vulusjøområdet er et av kommunens viktigste utfartsområder. Å legge til rette for aktivitet der har stor almen betydning, det stimulerer til økt fysiskaktivitet for store deler av befolkningen. Frol il har tidligere vist at de er i stand til "gjøre opp" for seg. Frol il er også arrangør av store mesterskap, som hovedarrangør av NM orientering Det forutsettes at dette ikke gir presedens. 3. Evt. utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Søknaden om et lån kr avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen. 2. Frol il kan innvilges et lån på kr som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. 3. Evt utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Søknad om å få forlenge avtale om mellomfinansiering av nyanlegget i Frol IL - Langrenn- og skiskytteranlegget i Storlidalen - Nå spesifikt for oppføring av skihytte i Frolfjellet skisenter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Søknaden gjelder et lån på kr ,- som mellomfinansiering av en skihytte som er under prosjektering og forhåndsdrøftinger, med bl.a. grunneier, Frol Bygdealmenning. Søknaden kom inn i november 2012, men ble pga en misforståelse lagt til side da en ikke trodde saken var aktuell lenger. Arbeidet er opplyst å starte rett etter påske og fullføringsdato er satt til Skihytta skal dekke skianleggets behov for en stor kjeller/garasje for løypemaskina, smørebod, samt oppholdslokaler for arrangører, deltakere og publikum/besøkende. Levanger kommune har tidligere behandlet søknad fra Frol IL, ref. vedtak i kommunestyret, sak. 20/2008. Fra saksframlegget den gang refereres: Frol IL bygger nytt skianlegg i Storlidalen på Frolfjellet. Det vises til idrettslagets vedlagte brev. Anlegget er kostnadsberegnet til kr Det er søkt om kr. i spillemidler. I følge søknaden er anlegget godkjent og prioritert av fylkeskommunen, hvilket betyr at spillemidler vil bli gitt. Da spillemidlene ikke utbetales før tidligst når anlegget er ferdig, nødvendiggjør dette en 16 av 42

17 mellomfinansiering av idrettslaget. Skal dette midlertidig finansieres av idrettslaget, må laget stille sikkerhet for ovenfor banken. Sikkerhet i form av omsettelige verdier et idrettslag ikke har. Idrettslaget har søkt Levanger kommune om et rentefritt lån begrenset oppad til 2,3 mill. kroner. Lånet er foreslått nedbetalt etter hvert som spillemidler betales ut. Antatt ferdigstillingstidspunkt er høsten Siden prosjektet er delt i 4 delprosjekter, vil første utbetaling av spillemidler skje sommeren Følgende vedtak ble gjort: 1. Frol IL innvilges et lån på inntil til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå en egen avtale om vilkår for tilbakebetaling og renteberegning av lånet. 3. Det foretas følgende endring i inneværende års driftsbudsjett: Avsetning til disposisjonsfond reduseres med lånets størrelse. Overført til investeringsbudsjett økes med lånets størrelse. Beregnet og innbetalt rente godskrives finansinntekter drift. 4. Det foretas følgende endring i investeringsbudsjettet: Overført fra driftsbudsjettet økes med lånets størrelse. Utlån til idrettslag øker med lånets størrelse. Som saksopplysning kan bekreftes at dette lånet nå er nedbetalt i sin helhet og i samsvar med inngått avtale. I søknaden datert 26.november 2012 søkes det om ny mellomfinansiering, denne gang for oppføring av skihytte i anlegget. I følge forprosjektet vil totalkostnaden beløpe seg til 3 mill. kroner, med en finansiering fordelt på spillemidler 0,7 mill. kroner, resten finansieres med sponsorstøtte, gaver og bidrag, egenkapital fra idrettslaget samt lånegjeld. Frol IL søker om å få fornyet avtalen om et lån på kr. 2,3 mill. kroner til en rente på 3% p.a. som mellomfinansiering av oppføringen av skihytte. I og med at premissene er annerledes enn ved lånesøknaden i 2008 må saken betraktes som en ny sak og behandles som dette. Den vil berøre investeringsbudsjettet og må ved positivt vedtak sluttbehandles av kommunestyret. Vurdering: Da Sak 20/2008 ble behandlet ble det i saksframlegget vist til følgende alternativer 1. Søknaden innvilges med rentefritak 2. Søknaden innvilges med avtalt rentevilkår 3. Levanger kommune stiller garanti for banklån. 4. Søknaden avslås I vedtakets første punkt står det følgende: Frol IL innvilges et lån på inntil til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav. 17 av 42

18 Etter dette vedtaket har kommunen bevilget enkelte lån til sports- og idrettsformål, bl.a. til kunstgressbane og motocrossbane og det er nylig gitt et likviditetslån til Levanger Håndballklubb. Selv om det de siste år er gitt mellomfinansieringslån til andre lag og med forskjellig formål, mener rådmannen at avgjørende for utfallet også i denne saken bør være formålet, og at det bør vurderes i sak for sak om formålet kvalifiserer, for at kommunen skal gå inn for å mellomfinansiere en anleggsutbygging eller støtte på annen måte. Kommunens egen likviditet og opplåningsmuligheter har muliggjort de nevnte vedtak om midlertidige lån til idrettsformål, der hovedhensikten har vært å kunne bevirke til at anlegg har kunnet bli realisert på en best mulig måte og så tidlig som mulig, eller spare idretten for unødvendige høye renter. Sett framover i tid, er det stor sannsynlighet for at kommunens egen likviditet vil bli strammere. Høye innbetalinger til pensjonspremier og mindre muligheter for å ha ubrukte lånemidler i investeringsprosjekter, vil stramme inn likviditeten. Det er heller ikke til å underslå at utlånsavtaler medfører noe administrativt ekstraarbeid for økonomienheten, og i noen grad også den økonomiske risiko ved slike utlån. Et generelt påslag på minimum 1% over kommunens innlånsrente bør være det laveste rentetilbudet fra kommunen. Rådmannens samlede vurdering er at det bør nøye vurderes fra sak til sak, om formålet og øvrige momenter kvalifiserer for et positivt vedtak fra kommunen. I denne konkrete lånesøknaden anser ikke rådmannen formålet å kvalifisere til et tilbud om finansiering av oppføring av skihytte. Det vil ikke være risikofritt, samtidig som det vil danne presedens slik at det blir vanskelig å avslå saker fra andre søkere senere. Med den praksis en har lagt seg på i forhold til forskottering av tippemidler har rådmannen under tvil kommet fram til at det kan anbefales å innvilge en mellomfinansiering av det beløpet som en har utsikter til å få i tippemidler. 18 av 42

19 Levanger kommune Sakspapir Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern Saksbehandler: E-post: Tlf.: Eli Bjøraas Weiseth Arkivref: 2011/63 - /F40 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten. Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden: 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer. 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc. 3. kompetansemidler, kr Rådmannens forslag til innstilling: Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten. Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden: 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer. 19 av 42

20 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc. 3. kompetansemidler, kr Hjemmel/bakgrunn for saken: I statsbudsjettet for 2013 er det satt av 205 millioner kroner til en styrking av det kommunale barnevernet. I 2013 øremerkes det på landsbasis, midler til 271 nye stillinger, midler til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak, midler til langsiktige kompetansetiltak i barnevernet og midler til en styrking av tilsynet med det kommunale barnevernet. Midlene fordeles av Fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Det er utarbeidet egne kriterier og retningslinjer for søknadene, og det forutsettes at søknaden fra kommunen er behandlet i kommunestyret. Søknadsfrist for kommunen er 18. februar 2013, og søknad er sendt til fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen fristen. Vedtak fra politisk behandling av søknaden ettersendes når det foreligger. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern NOU 2012:5 3. Formannskapets sak PS 8/11 4. Kommunestyrets sak 2/11 5. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Saksopplysninger: De siste ti år har det vært en stor økning i antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet i Norge. i 2011 mottok barn og unge tiltak fra barnevernet. Dette var nesten 5 prosent flere enn året før. Av disse mottok 84 prosent av barna hjelpetiltak og 16 prosent mottok omsorgstiltak utenfor opprinnelig familie. Fordelinga mellom hjelpe- og omsorgstiltak har vært omtrent uendret de siste årene. Det var flere barn med barnevernstiltak i 2011 sammenlignet med året før. Økningen i barn med tiltak er noe lavere enn de siste årene. Dette er en trend som ser ut til å fortsette. Det har også skjedd mye i det norske barnevernet, både organisatorisk/administrativt og med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten. Det er betydelig økte krav til det kommunale barnevernet mht oppfølging av lovkrav og kvalitetssikring. Dette stiller store krav til den enkelte ansatte, barnevernledelsen og til kommunen som arbeidsgiver. Fylkesmannen fører tilsyn med at barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver, og fylkesmannen i uttrykker bekymring for situasjonen i barnevernet. Levanger har hatt den samme utviklingen som landet for øvrig når det gjelder økning av saker, og barneverntjenesten er blitt betydelig prioritert og styrket, senest høsten 2012 med en tilleggsbevilgning og styrking i budsjettet for 2013 når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. De kommunale kostnadene har hatt en formidabel økning, og det er foretatt flere utredninger for å få oversikt over de sammensatte årsakene til dette. Barnevernet i Barne- og familietjenesten har per dags dato 23 meldinger på vent. Det er stort press på undersøkelser knyttet til pågang av alvorlige og sammensatte saker, det er en økning i antall voldssaker, barn og unge med psykiske 20 av 42

21 problemer og saker som gjelder spe- og småbarn. Det er viktig å komme inn tidlig med tiltak, for å forhindre videre negativ utvikling og behov for mer omfattende tiltak. Kriterier for søknaden: Søknaden fra kommunen skal være behandlet av kommunestyret eller av det organ som kommunestyret har delegert til. Det kan søkes om fagstillinger (kostra 2440) og stillinger knyttet til tiltak (kostra 2510) Stillingene skal komme i tillegg til budsjetterte stillinger i 2012 og som tillegg til allerede planlagte nyopprettelser av stillinger i 2013, vedtatt i handlingsprogrammet/budsjettet for Det kan også søker om midler til kompetanseheving. 1. Ut fra kriteriene over er det kommet frem til følgende prioritering i søknad til Fylkesmannen for 2013: Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer. 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc. 3. kompetansemidler, kr totalt kr 1,4 mill Vurdering: Kommunedelplan oppvekst legger vekt på tidlig innsats og forebyggende aktivitet. Det er tverrfaglig enighet om at det er viktig å sette inn tiltak tidlig for å oppnå best forebyggende effekt. Dette gjelder både tidlig i barnets alder, men også i en tidlig fase senere i livet når vansker oppstår, som hos ungdom. Det er viktig å styrke ungdomsteamet på tiltakssiden ut fra pågang av alvorlige ungdomssaker. Det er ønskelig å styrke ungdomssatsingen for i større grad å kunne forebygge flere kostnadskrevende institusjonsplasseringer. En saksbehandlerstilling med merkantile arbeidsoppgaver som refusjonssøknader, engasjementsavtaler og utbetalingsplaner etc, vil føre til økt kapasitet for barnevernkuratorene til å gjennomføre undersøkelser og oppfølging av barn med tiltak og tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidsinstanser. Kompetanseutvikling i barnevernet er utredet i NOU:2009:18, og presiserer at arbeidsgivers ansvar for et kompetent og ansvarlig barnevern. Det er utarbeidet en kompetanseplan for dette i Levanger, og søknaden vil gi muligheter for realisering av målene for Det er bla prioritert å styrke lederkompetanse i barnevernet. 21 av 42

22 Levanger kommune Sakspapir Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Harry Reitan Arkivref: 2013/508 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /13 Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar Rådmannens forslag til innstilling: Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar Hjemmel/bakgrunn for saken: Eiendomsskatteloven sist endret Vedlegg: 1 Reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Nåværende eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune. Saksopplysninger: Vedlagt følger reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune tilpasset endringene i eiendomsskatteloven. Vurdering: Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven gjeldende fra , og vil på den bakgrunn foreslå at eiendomsskattevedtektene blir endret i trå med disse. For øvrig er det ingen reell endring i de nye vedtektene. 22 av 42

23 Levanger kommune Sakspapir Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen av 42 Arkivref: 2011/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Eldres Råd /13 Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Eldres Råd Forslag i møte: Repr. Myhr femmet følgende tillegg i årsmeldingen; Eldre råds uttalelse til Økonomiplanen tas med i årsmeldingen: Eldres Råd ønsker at Institusjon på Staup tas ut av Økonomiplan, framtidig behov dekkes med utvidelse og tilpasning av eksisterende institusjoner. I november fikk vi OU 2012 til behandling. Dokumentene var ganske overveldende og ikke var det lett å tolke alt innhold. Redegjørelse fra Jon Ketil Vongraven var meget nyttig og ga en viss innsikt i forhold til helse- og sosialtjenester knyttet til budsjettet. Mye av dette var knyttet opp til den vedtatte Samhandlingsreformen. Vi mener det er rimelig å signalisere at denne må få ny behandling og utforming. Redegjørelsen ga oss innblikk i forhold som ligger bak behovet for den aktuelle OU, forhold som i langt større grad dreier seg om valg av retninger og løsninger i et meget komplekst bilde, og derfor ikke bare om økonomi. Den eventuelle nye rapporten bør ha med seg dette, og gjennom dette også skissere kostnader og økonomi på en mer begripelig måte. Det blir store utgifter, forhåpentligvis riktig plassert. Deler av det som står i rapporten har ført til sterke reaksjoner i distriktsmiljøene i kommunen. Stor skepsis til nedleggelse av sykehjemsplasser i Åsen, Skogn og Ytterøy. Vi ber om utredning av alternativ og løsning av fremtidige behov ved eksisterende institusj. Omdefinering av sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgnsomsorg, mener vi baseres på urealistisk grunnlag. Betydningen av frivillighet knyttet til institusjonene i distriktene blir ikke omtalt. Vi merkes oss også at den overser en tidligere rapport om Pleie- og omsorgsplan for , vedtatt i kommunestyret 25. juni Det må være riktig at dette vurderes på nytt, med bedre veiledning mot løsninger og tiltak. Eldres råd har sendt henvendelse til Kommunalteknikk om mulighet for å sette ut benker i strekningen Moan sør Levanger sentrum. Kommunalteknikk har besvart henvendelsen. Dette vil bli gjennomført tidlig vår 2013.

24 Repr. Mo foreslått følgende tillegg til årsmeldingen: Eldres råd ønsker å synliggjøre at de kommer for sent inn i behandling av de ulike saker. Det er ønskelig at rådet blir tatt med på råd tidlig i prosesser og at de kan delta i ulike brukergrupper. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: Årsmelding fra Eldres råd for 2012 vedtas med tillegg foreslått i møte. Rådmannens forslag til innstilling: Årsmelding fra Eldres råd for 2012 vedtas. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen 1 Eldres råd - årsmelding 2012 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til reglement for Eldres Råd pkt. 6 skal Rådet hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret som behandler den som egen sak. Den oversendes også til Eldrerådet i fylket. 24 av 42

25 Levanger kommune Sakspapir Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2012/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i /13 Levanger Levanger kommunestyre /13 Saksprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig INNSTILLING: Årsmelding 2012 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger tas til orientering. Rådmannens forslag til innstilling: Årsmelding 2012 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen 1 Årsmelding Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I henhold til lov om rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 7, skal rådet hvert år legge fram melding om sitt arbeid. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Det vises for øvrig til vedlagte melding. 25 av 42

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø

enhetsleder plan, byggesak, oppmåling og miljø Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2013 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 04.03.13 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger) Dato: 06.03.2013 Tid: 09:00 Befaring, se eget

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Advokat Ola A. Storaker Postboks 32 7601 LEVANGER Borettslaget Elvebredden Elvebredden 1E 7600 LEVANGER Eilif Due Mo gård 7600 LEVANGER

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Arild Børseth MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Jenssen Hjelmstad Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Arild Børseth MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Leva-Fro Dato: 05.03.2014 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Juberg Vordal Medlem DNA-KRF

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Merk! Møtested! Levanger kommune Møteinnkalling

Merk! Møtested! Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Sykehuset Levanger, Møterom "Arken" Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger)

Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger) Side 1 av 7 Formannskap 05.03.14 Sted: Leva-Fro Tid: kl. 13:00-14:50 a. Sakliste, rev. 03.03.14, som PDF - protokoll som PDF Si DIN menin i sakene - Sa t menin i sakene (0 meninger) send e- ost til faste

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL AP/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL AP/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten AS Levanger Tomteselskap Fagansvarlig barnehage, Levanger kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Kjønstadmarka

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN. Arkiv: K1-234 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste- og levekårskomitè 29.01.2013 LTN Kommunestyret 13.02.2013 LTN Saksansv.: Liv Turid Naglestad Arkiv: K1-234

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapsalen 3. etg, Levanger rådhus Dato: 12.02.2014 Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapsalen 3. etg, Levanger rådhus Dato: 12.02.2014 Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapsalen 3. etg, Levanger rådhus Dato: 12.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Før møtet settes gjennomføres Åpen spørretime Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjønstadmarka fra Ingebjørg Mikalsen. Se vedlegg.

Før møtet settes gjennomføres Åpen spørretime Spørsmål til ordføreren angående barnehagetomt i Kjønstadmarka fra Ingebjørg Mikalsen. Se vedlegg. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.10.2009 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer