OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Thorleif Waaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 13.05.2014 i Oslo tingrett, 12-080911TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Thorleif Waaler"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Krav om erstatning rettet mot to tidligere styremedlemmer i et aksjeselskap og mot en tilknyttet aktør Dubai Development Property i AS Advokat Sven Eriksrud mot Ole Edvard Tokvam Svein Gustav Hovland Øystein Bugge Nergård AIG Europe Ltd. Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om erstatning rettet mot to styremedlemmer i et aksjeselskap samt mot en person som var varamann til styret og hadde tilrettelagt saker for styret. I Sakens bakgrunn På den arabiske halvøy inn mot Den arabiske gulfen ligger De Forenede Arabiske Emirater og emiratet Dubai samt byen med samme navn. Det er på det rene at det har vært en enorm økonomisk vekst i byen Dubai i årene fra 2002 til Nakheel var et viktig eiendomsutviklingsselskap i denne byen. Selskapet er eid av Dubai World som eier eiendommer over hele verden. Nakheel var en "Master Developer" som hadde utarbeidet masterplaner (tilsvarende en norsk reguleringsplan) for store deler av Dubai. I denne byen er det bygget noen kunstige øyer og også noen halvøyer utover i sjøen formet som palmer. Nakheels store prestisjeprosjekt har vært "Dubai Waterfront" som ligger sentralt i byen ved foten av en slik kunstig halvøy. Dubai Waterfront hadde en fantastisk beliggenhet ved stranden i Dubai. Denne saken har tilknytning til en bestemt tomt C5 B2 i området Dubai Waterfront. Tomten var på et tidspunkt eid av selskapet Dubai Waterfront LLC som 15. april 2005 solgte den til investeringsselskapet Al Burj. Dette selskapet ble stiftet i 2005 av private investorgrupper i emiratene. Initiativtakeren til selskapet var Dubai Islamic Bank med en egenkapital på AED 7 milliarder. I 2005 hadde selskapet Al Burj kjøpt større områder i Dubai Waterfront direkte av Nakheel. For å illustrere Al Burjs økonomiske styrke kan nevnes at selskapet i mars 2006 hadde solgt tomter for nesten AED 3,5 milliarder. Den aktuelle tomten C5 B2 ble 21. mars 2007 videresolgt til Ilyas Ahmed. "Verdispar Securities ASA" er et norsk selskap som har tatt initiativ til og forestått tilrettelegging av i alt 14 eiendomsprosjekter i ulike land i perioden fra 2006 til Til sammen var det blitt innhentet ca. NOK 2 milliarder i egenkapital fra investorer innbefattet kapitalforhøyelsen i nærværende sak. Selskapet gjorde eiendomsinvesteringer i Norge, Litauen, Kroatia, Bosnia til sist i Dubai. Verdispar Securities ASA hadde et søsterselskap Verdispar Management AS som drev med forretningsførsel, og selskapet hadde et annet søsterselskap Verdispar International AS som drev prosjektledelse i Zagreb og Vilnius ved lokalt TVI-OTIR/01

3 etablerte selskaper. Konsernspissen for disse selskapene var "Verdispar Holding ASA". Verdisparkonsernet hadde på det meste omkring 150 ansatte, hvorav i overkant 100 i Norge med kontorer i Oslo, Tønsberg, Sandvika og Stavanger og de øvrige fordelt på kontorer i i utlandet. De fleste i konsernet var ansatt i Verdispar Securities AS. Verdisparkonsernet tok våren 2007 initiativ til å gjøre investeringer i Dubai. Ideen var unnfanget i Verdispar Securities ASA og det var dette selskapet som senere kom til å stå som stifter og eneeier av Verdispar Dubai Development Property I AS inntil en emisjon ble gjennomført. Verdispar Securities ASA ble også en tilrettelegger for det nevnte selskapets virksomhet i henhold til en særskilt avtale med selskapet. Finansdirektør Øystein Bugge Nergård var ansatt i Corporate Finance avdelingen i Verdispar Securities ASA. Han reiste på forsommeren 2007 til Dubai for å undersøke forholdene. Etter å ha vurdert ulike prosjekter besluttet Verdispar Securities ASA å tilrettelegge for å gå inn i et byggeprosjekt i denne byen. 27. september 2007 skrev Verdispar Securities ASA ved Øystein Bugge et Letter of Intent til Profile Group ved John Irving med sikte på å starte forhandlinger om kjøp av leiligheter fra et prosjekt kalt "Zero Five Five". 26. oktober 2007 stiftet Verdispar Management AS et datterselskap ved navn "Verdispar Dubai Development Property I AS" med formål å "investere i, utvikle, leie ut og drive samt realisere eiendommer i Dubai, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper, og alt som står i forbindelse med dette". Virksomheten skulle finansieres ved en rettet emisjon mot eksterne investorer i Norge. Ved stiftelsen besto selskapets styre av Ole Edvard Tokvam (styrets leder), Svein Gustav Hovland (styremedlem) og Øystein Bugge Nergård (varamedlem). Dette selskapet endret 20. januar 2011 sitt navn til "Dubai Development Property I AS". I det følgende bruker retten forkortelsen "DDP I" på dette selskapet hva enten omtalen knytter seg til situasjonen før eller etter navneendringen. Det er på det rene at DDP I ikke har hatt noen ansatt daglig leder eller andre ansatte. All ledelse av selskapet tilkom således som utgangspunkt selskapets styre. 28. oktober 2007 reiste Ole Edvard Tokvam og Øystein Nergård til Dubai for å gjøre en nærmere vurdering av investeringsmulighetene og mulige samarbeidspartnere. Øystein Nergård var som allerede nevnt ansatt i Verdispar Securities ASA og han var den personen som innad i selskapet var kontaktperson for Dubaiprosjektet. I Dubai ble det gjennomført ulike møter med eiendomsaktører, advokater og revisorer. Ole Tokvam og hans folk hadde TVI-OTIR/01

4 blant annet avtalt møte med advokatfirmaet Al Tamimi, som er det største advokatfirmaet i Midtøsten. Forut for reisen til Dubai hadde Tokvam fått en presentasjon av prosjektet fra Verdispar Securities ASA. Det ble inngått en muntlig avtale med Al Tamimi om at firmaet skulle bistå med utarbeidelse av kontrakter. Under besøket ble det også holdt møter med representanter for "Profile Group". Profile Group utga seg visstnok ikke eksplisitt for å være et eget rettssubjekt. Retten har oppfattet faktum dithen at navnet var en betegnelse på en løs sammenslutning eller et samarbeid mellom ulike selskaper som arbeidet med utbyggingsprosjekter. Representantene for Profile Group skal ha gitt uttrykk for at de eide eller i alle fall disponerte tomten C5 B2 i Dubai Waterfront og dessuten at mye av prosjekteringsarbeidene allerede var foretatt. Leilighetsprosjektet gikk ut på å bygge en 20 etasjers bygning med totalt 170 leiligheter og dessuten næringslokaler i første etasje. Størrelsen på bygningen tilsvarer om lag Høyblokken i Regjeringskvartalet i Oslo. Det som var forretningsideen bak investeringen var at DDP I skulle kjøpe 70 % av leilighetene (dvs. 123 leiligheter på til sammen kvm) og at selgeren "Profile Group" skulle beholde 30 % av leilighetene og dessuten næringslokalene. Disse leilighetene og næringslokalene som skulle beholdes hadde et samlet areal på kvm. Etter saksøkerens oppfatning skulle selgeren være eier av byggetomten, men dette er bestridt av de saksøkte. Tanken var at man ved en innbetalt kjøpesum og forhåndssalg av leilighetene skulle greie å finansiere byggeprosjektet etter hvert som prosjekteringen og byggingen skred frem. Med Verdispar Securities ASA som tilrettelegger skulle DDP I sikre seg retten til kjøp av leilighetene fra Profile Group. Dette ble avtalt ved et "Letter of Intent" datert 27. september 2007 som forutsetter sikkerhet for egne og andre kjøperes innbetalinger, felles ansvar med "Profile Group" for tilveiebringelse av nødvendig finansiering samt en såkalt Completion Guarantee fra Nakheel for Profile Groups forpliktelser. 30. oktober 2007 ble det inngått en "Pre Agreement" mellom DDP I og et selskap som kalte seg "Profile Europe". Dette var en reservasjonsavtale som skulle sikre DDP I en eksklusiv rett til de nevnte leilighetene. Vederlaget for retten var AED som tilsvarer ca. NOK og ble betalt av Verdispar Securities ASA 5. november Det fulgte av avtalen at dersom kjøpsavtalen ble inngått, skulle betalingen anses som en delbetaling av kjøpesummen. I tiden som fulgte sørget DDP I for å skaffe seg penger til deltakelse i prosjektet ved en kapitalforhøyelse (emisjon) på til sammen NOK 95 millioner TVI-OTIR/01

5 Tanken var at prosjektet skulle utvikles til lett omsettelige bolig- og næringsarealer og at leilighetene skulle videreselges til en pris som var høyere enn kjøpesummen. Det var opplyst at det forelå en godkjent detaljplan for prosjektet og at byggetillatelse var forventet å foreligge i september Arbeidet med byggingen skulle etter planene foregå i tre år fra oktober 2008 med antatt ferdigstillelse i juli november 2007 ferdigstilte Verdispar Securities ASA et prospekt for kapitalforhøyelsen i DDP I. Øystein Nergård hadde en helt sentral rolle i dette arbeidet, men han hadde også noe bistand fra andre i Corporate Finance avdelingen. Prospektet ble gjennomgått av styret i DDP I, Ole Tokvam og Svein Hovland, som på vanlig måte hadde avgitt ansvarserklæringer. Det forhold at Ole Tokvam også var styreleder i Verdispar Securities ASA var ikke nevnt i prospektet. Det fremgikk imidlertid av prospektet at "Profile Group" var eier av tomten og at prosjektet hadde den konseptuelle tittelen "Zero Five Five". Disse ordene henspeilte på retningsnummeret til Dubai. Det fremgikk av prospektet at man ønsket å utvide kapitalen med minimum NOK 75 millioner og maksimum 95 millioner, at man vil kjøpe et leilighetsareal på l kvm BRA, at det forelå en godkjent detaljplan og at prosjektet var antatt realisert i løpet av 3 år. Det fremgikk at målsettingen var å oppnå en samlet avkastning på 103 % etter full realisasjon av prosjektet. Videre fremgikk: "En investering i Selskapet passer best for investorer som har en grunnleggende forståelse for de risikomomenter slike prosjekter representerer og som selv er i stand til å vurdere graden av risiko i Prosjektet opp mot egen risikopreferanse". 20. desember 2007 ble NOK bekreftet innbetalt av BDO Noraudit. Emisjonen ble registrert i Brønnøysundregistrene 31. januar Hvordan de leilighetene som skulle tilfalle DDP I skulle finansieres er beskrevet nærmere i prospektet: "Selskapets kapitalstrategi er, gjennom Emisjonen og eventuelt Etterfølgende Emisjon (som beskrevet i dette Prospektet), å tilføre tilstrekkelig egenkapital for oppgjør til Selger slik at resterende finansieringsbehov i forbindelse med gjennomføringen av Prosjektet kan løses gjennom forhåndssalg av leilighetene. Sekundært vil Selskapet finansiere fremtidige forpliktelser til Selger gjennom opptak av byggelån. Det antas derfor ikke å være behov for en ytterligere oppkapitalisering av selskapet på et senere TVI-OTIR/01

6 tidspunkt. Selskapet vil, regulert gjennom kjøpsavtalen, ha et felles ansvar med Selger for å fremskaffe byggelån ved en situasjon hvor forhåndssalget av leilighetene ikke tilfredsstiller løpende forpliktelser. Kostnadene ved opptak av eventuelle byggelån vil i så fall påvirke den estimerte avkastningen i Prosjektet." For at DDP I skulle ha mulighet til å finansiere kjøpesummen, måtte det være mulig å videreselge leilighetene før de var ferdigbygget, altså kun basert på det de kjøpsinteresserte kunne se ut fra tegningene og skriftlige opplysninger ("off-plan"). Saksøkeren har anført at det var to avgjørende forutsetninger som måtte foreligge for at DDP I skulle ha mulighet til å videreselge leiligheter på slike vilkår: For det første måtte escrow-kontoer være opprettet og for det andre måtte en lokal salgs- og markedsføringstillatelse kalt "NOC" være innhentet fra Master Developer. De saksøkte har anført at myndighetenes krav om NOC ikke forelå ved inngåelsen av kjøpekontrakten. Under overskriften "Proforma resultatoppstilling for Prospektet" fremgikk følgende om bruken av escrow-kontoer: "Forhåndsinnbetaling fra kunder er sikret gjennom escrow-avtaler og skal utelukkende finansiere prosjektutviklingen. Eventuell overskuddskapital vil ikke frigis Selskapet før etter overlevering av leilighetene. Det er forutsatt at 53 % (89 stk) av leilighetene selges i 2008, og de resterende 47 % (81 stk) av leilighetene selges i 2010." Det fremgikk videre hva som måtte forhåndsselges og til hvilke tidspunkter for at dette investeringsprosjektet skulle lykkes. Innbetalingsstrukturen var at kjøperne skulle betale 30 % ved kontraktssigneringen. Av de nevnt 30 % var det 8 % som skulle gå i kommisjon til salgsmeglerne, mens resten 22 % ville komme DDP I til gode. Det fremgikk videre at man i henhold til foreløpig avtale med salgsmeglere tok sikte på at kjøperne skulle innbetale ytterligere 30 % av kjøpesummen i mai 2009 og de resterende 40 % ved overtakelsen av leilighetene. Det er ikke tvilsomt at det dreide seg om et stort og kostbart prosjekt hvor DDP I`s kontraktsmotpart forutsettes å påta seg omfattende finansieringsforpliktelser i tillegg til TVI-OTIR/01

7 ansvaret for oppføringen av bygget. Byggets samlede boligareal var ifølge prospektet angitt til kvm. Dette var en feilskrift da det skulle stått kvm. Senere ble dette nedregulert til kvm, som er det som maksimalt kan bygges i henhold til reguleringsplanen uten at det gis dispensasjon. 14. november 2007, samme dag som prospektet ble undertegnet, ble det inngått en tilretteleggeravtale mellom DDP I og Verdispar Securities ASA. I henhold til avtalen skulle Verdispar Securities ASA foreta en juridisk og finansiell gjennomgang av prosjektet og påse at prosjektet ville la seg gjennomføre i henhold til forutsetningene. Det var dette selskapet som skulle fremforhandle en endelig kjøpsavtale for prospektet. For arbeidet skulle selskapet ha betalt NOK som forfalt til betaling ved inngåelsen av endelig kjøpekontrakt mellom DDP I og kontraktsmotparten. 14. november 2007 inngikk DDP I også en forvaltningsavtale med Verdispar Management AS om at dette selskapet skulle forestå forretningsførselen og daglig lederfunksjonene i DDP I. I henhold til prospektet av 14. november 2007 skulle "Profile Group" være selger, prosjektleder og eier av byggetomten der de prosjekterte leilighetene skulle oppføres. 8. desember 2007 ble det utarbeidet en standardavtale med selgeren. Her ble selgeren angitt som "Zero Five Five LLC". 18. desember 2007 mottok Verdispar Securities ASA to forslag til avtaledokument fra Zero Five Five LLC. Dette var for det første en standardavtale som var godkjent av Dubai Waterfront/Nakheel, som var Master Developer og hovedbyggherre for området Dubai Waterfront. I tillegg var det et Cover Letter som omhandlet enkelte av Zero Five Five LLC og Profile Europe`s salgsforpliktelser. Begge disse avtalene ble gjennomgått og kommentert av DDP I's juridiske rådgivere Al Tamimi i brev av 30. desember 2007 og 15. januar I det første brevet påpeker advokaten at han verken har mottatt dokumentasjon for at Zero Five Five LLC var opprettet eller at Zero Five Five LLC var registrert som prosjektleder eller at det var inngått avtale mellom dette selskapet og Dubai Waterfront om rettighetene til byggetomten. I det andre brevet advarer advokaten blant annet mot den situasjon som kan oppstå dersom forhåndssalget ikke går som forventet. 24. desember 2007 ble det i Dubai stiftet et selskap med navnet "Profile Zero Five Five Ltd." (heretter kalt "PZFF"). Selskapet hadde en aksjekapital på 1 million USD tilsvarende TVI-OTIR/01

8 AED og ble registrert i Dubai 17. januar Selskapets formål var å kjøpe tomten for oppføring og salg av leilighetene og det var 100 % eid av "Profile Europe Ltd". Det var PZFF som kom til å stå som kontraktsmotpart og selger av de leilighetene som denne saken gjelder. Det fremkom ellers at Profile Europe Ltd. ble stiftet 26. september 2005 i Dubai og at dette selskapet var eid med like eierandeler av engelskmennene John Irving og Imtiaz Khoda og det irske selskapet Larionovo Ltd. I et brev av 15. januar 2008 ble det avklart at personen Ilyas Ahmed var registrert som rettighetshaver til tomten etter en såkalt Sale and Purchase Agreement. 21. januar 2008 ble det fremforhandlet en kjøpsavtale "Sale and Purchase Agreement" mellom DDP I og PZFF. Dette dokumentet var datert den nevnte dagen, men ble først undertegnet 6. februar Undertegningen skjedde samtidig med undertegnelsen av et dokument kalt "First Addendum" som var datert 29. januar 2008 og som inneholder noen særreguleringer om forholdet mellom partene. Den fremforhandlede kjøpsavtalen var en standardavtale som var identisk med et avtaleutkast av 8. desember Prisen for leilighetene var AED som tilsvarer ca. NOK 430 millioner. Oppgjøret for den samlede kjøpesummen var som følger: 1. betaling: 15 % av kjøpesummen (ca. NOK ); forfall etter kontraktsinngåelse 2. betaling: 15 % innen utgangen av oktober 2008 (ca. NOK ) 3. betaling: 25 % innen utgangen av mai 2009 (ca. NOK ) 4. betaling: 45 % ved ferdigstillelse; forventet i midten av 2010 (ca. NOK ). DDP I skulle kjøpe og finansiere 70 % av byggets leiligheter, mens PZFF skulle sørge for at bygget ble reist og for finansiering av 30 % av leilighetene og samtlige næringslokaler. Partene i saken er uenige om det var en forutsetning mellom dem at selger også skulle være eier av byggetomten. I prospektet til kapitalforhøyelsen fremgikk det imidlertid uttrykkelig at selgeren var eier av tomten. Som sikkerhet for at betalingen fra sluttkjøpere og DDP I ble benyttet til fullføring av byggeprosjektet, var det fastsatt i kjøpsavtalens punkt 3.2 at oppgjør fra DDP I og sluttkjøperne skulle overføres til PZFF ved bruk av såkalte "escrowkonti" (garantikonti) som var underlagt myndighetene i Dubai. Dette skulle sikre at TVI-OTIR/01

9 innbetalingene utelukkende ble benyttet til å utvikle og bygge leilighetene. Det fulgte av kjøpsavtalen at PZFF var ansvarlig for å opprette slike konti. Det er ikke omtvistet at PZFF ikke hadde opprettet escrow-kontoer forut for avtaleinngåelsen. Salgs- og markedføringstillatelse fra Nakheel forelå heller ikke, noe de saksøkte imidlertid har anført at heller ikke var et krav på dette tidspunkt. 21. januar 2008 ble det også inngått en avtale kalt "Memorandum of Understanding" mellom Ilyas Ahmed og PZFF om salg av tomten til PZFF for AED tilsvarende ca. NOK 73 millioner. 24. januar 2008 ble det sendt en faktura fra Verdispar Securities ASA til DDP I pålydende NOK januar 2008 ble det inngått en salgsmegleravtale kalt "Addendum to sale and purchaseagreement" mellom PZFF, DDP I og Profile Europe Ltd. om at det sistnevnte selskapet skulle videreselge DDP I`s leiligheter. Megleren betinget seg et honorar på 8 % av salgssummen ved videresalg av disse leilighetene. Det ble avtalt at dersom leilighetene ikke ble solgt innen 31. desember 2010, forpliktet Profile Europe Ltd. seg til å betale AED per kvm til DDP I innen nevnte dato. 6. februar 2008 signerte styret i DDP I de to avtalene om kjøp av prosjektet, nemlig Sale and Purchase Agreement datert 21. januar 2008 og First Addendum datert 29. januar Kontraktsmotparten var PZFF og det fulgte av tilretteleggeravtalen at betalingen av et tilretteleggerhonorar til tilretteleggeren forfalt ved kontraktsunderskrift. Samme dag som kontraktene ble undertegnet mottok DDP I en e-post fra John Irving med anmodning om betaling. 7. februar 2008 betalte DDP I tilretteleggerhonoraret på NOK til Verdispar Securities ASA. Beløpet var beregnet på grunnlag av et antatt boligareal på kvm multiplisert med NOK per kvm. Betalingen var overensstemmende med til retteleggeravtalen av 14. november På et tidspunkt på vinteren 2008 (saksøkte hevder at det var 21. januar 2008) ervervet PZFF den aktuelle tomten C5 B2 i Dubai Waterfront. Kjøpesummen var på ca NOK 70 millioner som skulle betales til tre tidligere eiere: Dubai Waterfront LLC (opprinnelig TVI-OTIR/01

10 eier), Al Burj (mellomliggende kjøper) og Ilyas Amhed (selger av tomten til PZFF). Partene i denne saken er imidlertid uenige om på hvilket tidspunkt det ble endelig klarlagt at PZFF fikk rettigheter til byggetomten og det er også en uenighet om hvorvidt DDP I skulle bidra til å finansiere tomten, eller om dette skulle være en del av PZFF's bidrag eller motytelse. 29. april 2008 sendte John Irving en e-post til Øystein Nergaard hvor han opplyser at han har fått tilstrekkelig med reservasjoner av leiligheter til å dekke annet avdrag fra DDP I. Kjøperen var Patel, som representerte en gruppe av investorer. Disse hadde våren 2008 reservert til sammen 55 leiligheter. Det ble blant annet uttalt følgende: "We have taken initial reservations from clients and are expecting the first major installments from the clients when the escrow accounts are set up. The new clients will take over your future payments." 18. mai 2008 refunderte DDP I reservasjonsgebyret på NOK til Verdispar Securities ASA. I juni 2008 var det ennå ikke blitt opprettet escrow-kontoer. De saksøkte har anført at dette skyldes en ny regel i Dubai om at det måtte opprettes escrow-kontoer for hver seksjon. Dette medførte at flere dokumenter enn forutsatt måtte sendes inn og at det ble lang saksbehandlingstid. Det var derfor ikke inngått noen endelige avtaler om videresalg av DDP I`s leiligheter, men styret for DDP I hadde fått opplyst av John Irving at det forelå flere reservasjoner. Som følge av endringer i eiendomsmarkedet var styret i DDP I innforstått med at dette kunne medføre at interessenter trakk seg. Dette ble behandlet i styremøte 16. juni 2008 hvor det uttales: "Collaboration Agreement med Profile Til tross for at Profile rapporterer om tilfredsstillende forhåndssalg er det tegn på at Boligmarkedet i Dubai begynner å vise svakheter. Ved nedgang i boligmarkedet er det en reell fare for at kjøperne kan trekke seg fra kjøpene. Det har vært ført samtaler med Profile om å endre den opprinnelige avtalen til å bli en samarbeidsavtale (Collaboration Agreement) som vil være mer fleksibel for begge parter. En slik avtale vil ha følgende fordeler: TVI-OTIR/01

11 Selskapets enheter kan overføres til nye kjøpere direkte. Selskapet unngår 2 % transfer fee til Land Department i Dubai. Selskapet oppfyller alle sine forpliktelser fra den opprinnelige avtalen uten at oppsiden reduseres Vedtak: Det vedtas å inngå en Collaboration Agreement med Profile." 22. juni 2008 mottok styret i DDP I et beslutningsgrunnlag fra Verdispar Securities ASA, signert av Corporate Finance Øystein Nergård, hvor han anbefalte styret å inngå "Collaboration Agreement". Grunnlaget for dette var at det forelå indikasjoner på at det ville være vanskelig å få innvilget lån ved likviditetsproblemer, og at potensielle kjøpere/investorer ville bli mer risikoaverse. 25. juni 2008 ble det utferdiget en slik "Collaboration Agreement" mellom PZFF representert ved John Irving og DDP I representert ved Ole Tokvam. I henhold til denne avtalen skulle blant annet videresalget av DDP I`s leiligheter nå skje direkte fra PZFF til sluttkjøper, med det formål å unngå unødvendige eierskifteavgifter m. v. Det i saken fremlagte avtaledokument er imidlertid bare undertegnet av Ole Tokvam og ikke av John Irving. De saksøkte har imidlertid opplyst at denne samarbeidsavtalen først ble undertegnet i januar 2009, men at den ble etterlevet allerede fra juni juni 2008 inngikk DDP I og PZFF en andre tilleggsavtale "Second Addendum" til kjøpsavtalen hvoretter DDP I skulle forskuddsbetale NOK direkte til PZFF s konto. Formålet var å bistå PZFF med deres betalingsforpliktelser. Ved direkte oppgjør til PZFF utenom escrow-konto unngikk DDP I en lovpålagt avgift (eierskifteavgift) på 2 % av kjøpesummen. Betalingen skjedde samme dag. Det ble i den forbindelse ikke stilt sikkerhet eller anvist noen restriksjoner i forhold til uttak fra kontoen. 28. august 2008 sendte John Irving et brev til Øystein Nergård hvor det fremgår at det var gjennomført salg av kvadratfot med leiligheter. Partene i saken er enige om at dette ikke var en korrekt opplysning TVI-OTIR/01

12 31. august 2008 ble det gitt byggetillatelse. På dette tidspunkt ble DDP I`s investerte midler i PZFF benyttet til å nedbetale avdrag på byggetomten. Det ble i løpet av 2008 utbetalt AED tilsvarende ca. NOK 37,3 millioner før tomten var fullt nedbetalt. 3. september 2008 ble escrow-kontoer opprettet og første delbetaling etter kjøpsavtalen med PZFF, som opprinnelig skulle vært betalt på kontraktstidspunktet, forfalt derfor til betaling. 15. september 2008 inngikk DDP I og PZFF en tredje tilleggsavtale "Third Addendum" hvoretter DDP I skulle foreta ytterligere en betaling direkte til PZFF på USD tilsvarende ca. NOK Betalingen skjedde samme dag. Etter denne innbetalingen ble DDP I fritatt for sine resterende betalingsforpliktelser etter kjøpsavtalen av 21. januar september 2008 gikk storbanken Lehman Brothers konkurs. 1. oktober 2008 ble det sendt en faktura fra Profile Europe Ltd. til PZFF for reservasjon av 55 av DDP I`s leiligheter. Profile Europe Ltd. beregnet seg et honorar på 8 % av kjøpesummen som utgjorde AED tilsvarende ca. NOK 16 millioner. Den oppnådde forhåndsinnbetalingen fra kjøper av leilighetene utgjorde AED tilsvarende ca. NOK 12 millioner. Av dette var 1 % betalt tidligere og AED 6,4 millioner (5 % av kjøpesummen) ble i løpet av oktober 2008 innbetalt til escrow-konto. Det var avtalt ytterligere innbetaling av 25 % før nyttår Det ble imidlertid ikke foretatt ytterligere innbetalinger fra kjøperen. Profile Europe Ltd var representert av de samme personene som PZFF, nemlig John Irving og Imtiaz Khoda. I 2009 var at det ingen byggeaktivitet og tilnærmet heller ingen midler igjen til å finansiere prosjektet. I en eiendomsrapport nr. 1 av 2009 (udatert) er det imidlertid opplyst at utvikler og prosjektleder er "Profile Group", det er opplyst at DDP I eier tomter, bygg og anlegg til en verdi (markedsverdi) på NOK og det er blant annet opplyst følgende om selskapets og prosjektets utvikling: "Prosjektet har i perioden fått de nødvendige tillatelser til å begynne grunnarbeidene på tomten. Profile Group har meldt at de har videresolgt selskapets enheter og at første delbetaling, som varierer mellom de ulike kjøpere, er innbetalt. Dette har vesentlig redusert likviditets- og salgsrisiko i prosjektet. Likviditetsmessig er selskapet pr. nå i en tilfredsstillende situasjon" TVI-OTIR/01

13 9. juni 2009 valgte styret i DDP I å inngå en samarbeidsavtale Joint Venture Agreement med Profile Europe Ltd. (morselskap til PZFF og salgsmegler). Avtalen innebar en omdannelse av kjøpsavtalen idet DDP I gikk fra å være kjøper av off-plan leiligheter til å bli en slags samarbeidspartner og aksjonær i PZFF. DDP I fikk 50 % av aksjene i PZFF, mens Profile Europe Ltd. beholdt den resterende aksjeposten på 50 %. Ole Tokvam ble valgt inn i styret i PZFF. Den tidligere innbetalte kjøpesummen på ca. NOK 60 millioner ble formelt sett omgjort til et lån i henhold en egen låneavtale. Lånet skulle ha prioritet foran andre utbetalinger til aksjonærene i selskapet. Det fremgikk uttrykkelig av en redegjørelse til aksjonærene av 18. juni 2009 at lånet fra aksjonærene skulle tilbakebetales "før noen andre utbetalinger foretas." Profile Europe Ltd. skulle være prosjektleder i henhold til en egen prosjektlederavtale. 30. juni 2009 var status i prosjektet at det fortsatt ikke var solgt en eneste leilighet, selv om det i 2008 var noen reservasjoner av en del leiligheter. I 2009 var det ikke mottatt ytterligere innbetalinger og på byggetomten gjensto det AED 23,5 millioner ca. NOK 35 millioner før tomten var fullt nedbetalt. 30. november 2009 gikk det ut en pressemelding fra Dubai World som eide Nakheel om at de måtte refinansiere gjelden i selskapet. Nakheels arbeid med infrastrukturen på området Dubai Waterfront ble da helt stanset. I begynnelsen av 2010 var investeringen i prosjektet betydelig nedskrevet. Pr. 31. desember 2009 hadde DDP I kun igjen ca. NOK 10,8 millioner på konto. 26. januar 2010 ble det holdt et felles styremøte med styrene i DDP I og DDP II hvor det ble besluttet å stanse byggeprosjektet og i stedet utrede om det var mulig å bygge et hotell. Tankegangen var at markedet for leiligheter var borte, men at det fortsatt kunne være behov for hotell og at DDP I og DDP II kunne samarbeide om dette. Til stede på dette styremøtet var også John Irving og Imtiatz Khoda som etter referatet representerte Profile Group Ltd. Samme dag ble det inngått et Addendum To The Joint Venture Agreement av 9. juni 2009 mellom PZFF, Profile Europe Ltd og John Irving. Det ble avtalt at John Irving skulle overta Profile Europes Ltd.`s aksjer og at han skulle bli ny prosjektleder TVI-OTIR/01

14 I tillegg ble det samme dag inngått et Addendum To The Management Agreement hvor det ble avtalt at John Irving skulle motta et prosjektlederhonorar på AED 12,1 millioner tilsvarende ca. NOK 19,6 millioner fordelt på 5 år. I denne avtalen var det bestemt at løpende utbetaling av honoraret skulle betales uavhengig av om lånet til DDP I var tilbakebetalt. 4. februar 2010 ble det i byen Manchester i England holdt et felles styremøte for DDP I og DDP II hvor Svein Hovland og Ole Tokvam samt John Irving fra "Profile Group Ltd." var til stede. John Irving presenterte et nytt konsept under navnet "Islamic Garden". Det fremgår av referatet at det ble samtalt omkring muligheten for "fractural ownership", "men nå mer i kombinasjon med hotellet på strandtomten. Strandtomten bør brukes til hotell. I nærområdet er det få eller ingen hoteller." Det ble opplyst at det var innledet kontakt med flere hotellkjeder og at Tulips Hotels hadde vist interesse. Det ble vedtatt at "midler overføres til Dubai etter avtale med forretningsfører". På et nytt felles styremøte 18. mars 2010 i London ble det protokollert at "Likviditeten i både Profile Zero Zero og Prospar (rettens merknad: et prosjektselskap som DDP II hadde investert i) er fortsatt lav". Det ble fattet vedtak om å utarbeide låneavtaler og at nødvendig likviditet skulle overføres til PZFF. DDP I hadde på dette tidspunkt en kontantbeholdning på ca. NOK Våren 2010 innvilget styret i DDP I først tre lån til PZFF og deretter ett lån til selskapet Prospar Ltd. Lånene var på tilsammen ca. NOK De to første lånene til PZFF ble innvilget 19. februar og 11. mars 2010 (hver på AED ) og det siste lånet til PZFF ble innvilget 28. april 2010 og var på USD Det nevnte lånet til Prospar Ltd. ble innvilget 6. august 2010 og var på USD Øystein Nergård og Svein Hovland gikk ut av styret henholdsvis 6. april 2010 og 21. juli Ole Tokvam gikk ut av styret 31. august mai 2010 ble det sendt et brev til aksjonærene i DDP I fra styret. Her ble det fremsatt et forslag om fusjon mellom DDP I og DDP II. Honoraravtalen til John Irving og de første lånene på våren 2010 var ikke nevnt i redegjørelsen. Styret i DDP I består i dag av styreleder Morten Køpke som ble valgt i september 2011 og av styremedlemmene Anders Utne og Torstein Berntsen som ble valgt i februar TVI-OTIR/01

15 Som følge av at det høsten 2011 ble avdekket forhold i DDP I som ble hevdet å være kritikkverdige, ble det på en ekstraordinær generalforsamling i november 2011 besluttet en emisjon med det formål å undersøke om det var grunnlag for å fremme personlig erstatningskrav mot de tidligere styremedlemmene i DDP I. Dette var styremedlemmene Ole Edvard Tokvam og Svein Gustav Hovland samt varamedlemmet Øystein Bugge Nergård. De her nevnte personene var også styremedlemmer i søsterselskapet Dubai Development Property II AS ("DDP II"). Dette selskapet var opprinnelig registrert under navnet Verdispar Slovakian Development Property II AS, men hadde etter navneendringen også investert i et eiendomsutviklingsprosjekt i Dubai. I perioden fra 2007 til 2010 hadde også dette selskapets samlede investeringer på NOK gått tapt og også her var det tale om ansvar. Dubai Development Property I AS representert ved advokat Sven Eriksrud innga 14. mai 2012 en stevning til Oslo tingrett rettet mot de tidligere styremedlemmene i selskapet Ole Edvard Tokvam, Svein Gustav Hovland og Øystein Bugge Nergård samt deres ansvarsforsikringsselskap Chartis Europe S.A. Et forutgående prosessvarsel var blitt sendt til de saksøkte 30. desember I stevningen ble det gjort gjeldende at styremedlemmene ikke hadde hatt den nødvendige kontroll over selskapets verdier og herunder over de midlene som var investert i prosjektet. Det ble blant annet trukket frem at styret ikke hadde sørget for å sikre selskapets investeringer på en forsvarlig måte. De saksøkte representert ved advokat Knut Ro innga 28. juni 2012 et tilsvar i saken. De saksøkte påsto seg frifunnet og bestred at de på noen som helst måte hadde handlet uaktsomt under utførelsen av sine verv. Det ble imidlertid prinsipalt nedlagt påstand om avvisning av saken under henvisning til at det må anses som en prosessforutsetning at generalforsamlingen eksplisitt har besluttet at det skal fremmes krav mot tidligere styremedlemmer. Saksøkeren innga 6. juni 2012 et prosesskriv hvor det ble fremhevet at det 23. november 2011 var fattet vedtak i generalforsamling om å reise søksmål og at dette vedtaket for øvrig ble bekreftet på en ny ekstraordinær generalforsamling 6. juli Oslo tingrett avsa 24. september 2012 en kjennelse om å fremme saken. Det ble lagt til grunn at selv om det ikke forelå et direkte vedtak i den forutgående generalforsamlingen TVI-OTIR/01

16 23. november 2011 om å reise søksmål, så var det på denne generalforsamlingen uttrykkelig forutsatt at søksmål skulle reises og retten la til grunn at generalforsamlingen i et selskap i et slikt tilfelle må ha anledning til å gi en etterfølgende formell fullmakt til å reise søksmålet. Oslo tingretts kjennelse ble av de saksøkte påanket til Borgarting lagmannsrett som imidlertid i kjennelse av 8. februar 2013 forkastet anken. Hovedforhandling i saken ble holdt i dagene 4. til 14. mars Til stede var partene og prosessfullmektigene. For Dubai Development Property I AS møtte styreformann Morten Køpke. Chartis Europe S. A. hadde etter at saken ble reist overdratt sin portefølje til AIG Europe Ltd. og dette selskapet ble således trukket inn som saksøkt. For dette selskapet møtte advokat Jon Danielsen som partsrepresentant. Det ble avgitt partsforklaringer og forklaring fra i alt fire vitner. Det ble foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. I Partenes anførsler Saksøkeren har i det vesentligste gjort gjeldende: Innledning Dubai Development Property I AS gjør gjeldende at de saksøkte enkeltpersonene ikke har utvist den arbeidsinnsats som antas å være nødvendig eller utvist den årvåkenhet og påpasselighet som investeringer i prosjekter av denne karakter og størrelse krever. Det rettslige grunnlaget for tapet er for styremedlemmene bestemmelsen i aksjeloven 17-1 første ledd og den alminnelige culpanormen. For Øystein Nergård som kun var varamann til styret gjøres det gjeldende at han kan holdes ansvarlig som medvirker etter aksjeloven 17-1 annet ledd. Han har som ansatt i tilretteleggerselskapet tilrettelagt både prospektet for kapitalutvidelsen og foreslått utbetalingen til Verdispar Securities ASA og PZFF. For forsikringsselskapet følger ansvaret av de nevnte forholdene og av den tegnede ansvarsforsikringen. Det som kreves erstattet av de saksøkte er for det første betalingen i februar 2008 av tilretteleggerhonoraret til Verdispar Securities ASA og en refusjon i mai 2008 av reservasjonsgebyr. Videre kreves erstatning for to delbetalinger av kjøpesummen i juni og TVI-OTIR/01

17 september Endelig kreves erstatning for fire lån gitt i perioden fra februar til august 2010 dels til PZFF og dels til selskapet Prospar Ltd (et datterselskap av DDP II). Saksøkeren fremhever at prosjektet i Dubai var et svært omfattende og komplekst byggeprosjekt som forutsatte at deltakerne og ledelsen hadde høy kompetanse innen en rekke ulike disipliner. DDP I's deltakelse var basert på en betydelig investering, foruten at selskapet påtok seg en rekke forpliktelser overfor de andre deltakerne og aktørene i prosjektet. For at engasjementet skulle la seg gjennomføre i samsvar med forutsetningene, var det nødvendig at selskapets ledelse utviste aktpågivenhet og at det sørges for tett oppfølging gjennom prosjektperioden. Saksøkeren hevder at DDP I's styre ikke har utvist den årvåkenhet og påpasselighet som investeringer i prosjekter av denne karakter og størrelse krever. Styrets manglende oversikt og påpasselighet ga seg utslag i utbetalinger som tappet selskapet for verdier. Det understrekes at samtlige utbetalinger var usikrede. Det er på det rene at tilnærmet hele kapitalen i DDP I gikk tapt i løpet av 8 måneder. Utbetalingene var verken forretningsmessig begrunnet eller begrunnet i selskapets interesser. Saksøkeren hevder at en emisjon etablerer et kontraktsforhold mellom tegnerne (aksjonærene) og selskapet. Selskapet har plikt til å realisere prosjektet i henhold til tegningsgrunnlaget nedfelt i prospektet og kan eksempelvis ikke i stedet bygge et hotell eller investere i et hotellprosjekt. Styrets oppdrag og forpliktelse er å påse at prosjektet blir gjennomført slik det er beskrevet i prospektet. Dette innebærer at prospektet som utgangspunkt vil danne rammene for styrets handlingsrom. Det var slik sett helt treffende når det uttaltes i prospektet at dets "målgruppe er styret og potensielle aksjonærer". PZFF var et underkapitalisert singel purpuse selskap og uten ansatte. DDP I var også et singel purpuse selskap, men dette selskapet var skaffet et økonomisk handlingsrom. Det bemerkes at Ole Tokvam i tillegg til å være styreleder i DDP I, også var styreleder i Verdispar Securities ASA. Dette var det ikke opplyst noe om i prospektet. Når det gjelder Øystein Nergård bemerkes at han var ansatt i Verdispar Securities ASA og at mye av arbeidet knyttet til DDP I ble utført av ham. Saksøkeren mener at tilrettelegger ikke kan ha undersøkt eller bragt klarhet i en rekke sentrale forhold, herunder vilkårene for og realismen i den forutsatte finansiering. Som eksempler på unnlatte eller mangelfulle undersøkelser nevnes: TVI-OTIR/01

18 - hvem som eide eller skulle bli eier av byggetomten hvor de prosjekterte leilighetene skulle oppføres. I prospektet side 5 heter det at Profile Group er eier av byggetomten. - hvorvidt selgeren PZFF hadde eller ville få rettighetene til å utvikle og bebygge tomten. - hvilke betingelser som var innfridd eller som måtte innfris for å kunne påbegynne forhåndssalg av de prosjekterte leilighetene. - hvordan det sto til med PZFF's soliditet og om selskapet hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et så stort og komplisert utviklings- og byggeprosjekt. Saksøkeren viser til e-post av 15. januar 2008 fra advokatfirmaet Al Tamimi til Øystein Nergård hvor flere av disse forholdene ble påpekt i forbindelse med gjennomgangen av utkastet til kjøpsavtalen av 8. desember 2007 og av Cover Letter av 18. desember 2007 fra John Irving på vegne av "Zero Five Five LLC c/o Profile Group". I e-posten fra advokatfirmaet ble det blant annet påpekt at selgeren PZFF ikke var registrert som noen kjøper av tomten (det var Ilyas Ahmed som var eier av byggetomten), og at det manglet dokumentasjon som viste at PZFF hadde de nødvendige rettigheter til tomten. I punkt 1.14 i e- posten fra advokatfirmaet omtales den risikoen som knyttet seg til finansieringen av prosjektet. I den forbindelse fremholder advokatene at "We believe that the Agreement and Clause 7 of the Cover Letter do not adequately protect you in the event that your company is unable to procure financing to cover the second installment of the Purchase Price of the Units." Saksøkeren fremhever at PZFF ikke var omtalt i prospektet og at intet var gjort fra tilretteleggeren for å forsikre seg om at dette selskapet ville være i stand til å oppfylle de forutsetningene og forpliktelsene som fremgikk av prospektet. Verdispar Securities ASA hadde altså ikke gjort det forarbeid som var nødvendig for å sikre DDP I en avtale som ga selskapet de rettigheter som var nødvendige for at prosjektet kunne la seg gjennomføre i samsvar med prospektet. Det finnes ingen spor av undersøkelser knyttet til PZFFs finansielle stilling og soliditet; heller ikke om dette selskapet hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et stort og komplisert utviklings- og byggeprosjekt slik det var beskrevet i prospektet TVI-OTIR/01

19 Saksøkeren anfører at Ole Tokvam, Svein Hovland og Øystein Nergård var kjent med de mange kritiske kommentarene fra advokatfirmaet og med tilretteleggers mangelfulle arbeid. De saksøkte synes ikke å ha hatt den nødvendige kontroll over og innsikt i finansieringen av prosjektet og de hadde heller ikke kontroll over det angivelige videresalget av de prosjekterte leilighetene som forutsetningsvis skulle utgjøre hovedkilden for den finansiering som ville være nødvendig fra tidlig i 2008 og utover i prosjektperioden. Det planlagte prosjektet ble aldri realisert og DDP I gikk glipp av fortjenesten i prosjektet. Denne mulige fortjenesten kreves ikke erstattet. Det som kreves erstattet er fem utbetalinger. Styrets beslutning om å utbetale tilretteleggerhonoraret på NOK og reservasjonsgebyret på NOK Styret for DDP I utbetalte 7. februar 2008 NOK til Verdispar Securities ASA som et tilretteleggerhonorar. Videre utbetalte styret 18. mai 2008 en refusjon av et reservasjonsgebyr på NOK til det samme selskapet. Saksøkeren hevder at det var så alvorlige mangler ved det arbeidet som tilretteleggeren hadde gjort at DDP I ikke hadde plikt til å betale noe som helst til Verdispar Securities ASA. Saksøkeren hevder at styret i DDP I har forsømt sin undersøkelsesplikt allerede da kjøpsavtalen mellom selskapet og PZFF ble inngått, men fremhever at det har liten betydning om man knytter det ansvarsbetingende forhold til selve inngåelsen av kjøpsavtalen eller til de ulike utbetalingene. Etter saksøkerens oppfatning er det langt på vei de samme rettsfakta som vil være avgjørende ved bedømmelsen av ansvarsspørsmålet. Det er på det rene at det i prospektet var gitt en villedende og uriktig beskrivelse av prosjektet, blant annet ved at det ble opplyst at eieren av tomten var Profile Group. Opplysningen i prospektet om at "tomten i dag eies av Profile Group" var positivt uriktig. Denne opplysningen ga aksjetegnerne et inntrykk at Profile Groups deltakelse skulle bestå i en omfattende finansieringsforpliktelse i tillegg til å sørge for å ha ansvaret for hele prosjektgjennomføringen, blant annet som prosjektleder og herunder besørge oppføringen av bygget. Det var ingen skrivefeil når det sto i prospektet at Profile Group var eier av tomten. Tilsvarende var opplyst i prospektet for DDP II hvor det sto at "tomten eies i dag av Profile Group". En slik opplysning er en vesentlig og i mange tilfeller en avgjørende TVI-OTIR/01

20 informasjon, både for investorenes beslutning om å delta i emisjonen og for selskapets mulighet til å levere de resultatene som investorene med rimelighet kunne forvente. Slik dette prospektet utviklet seg er det på det rene at de saksøkte la opp til et helt annet prosjekt enn det som er fremstilt i prospektet. DDP I kom til å bære all finansiell risiko og alle kostnader. I prospektet var det "Profile Group" som var angitt som selger, prosjektleder og ansvarlig for finansieringen, men i henhold til de avtalene som ble undertegnet 6. februar 2008 gikk PZFF inn i stedet for "Profile Group". Tilretteleggeren sørget imidlertid ikke for å innhente dokumentasjon for PZFF eksistens, så som stiftelsesdokument med angivelse av aksjekapital mv. Det er for øvrig ingen spor av undersøkelser knyttet til PZFF`s finansielle stilling og soliditet, heller ikke om selskapet (utover tomten) hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et stort og komplisert utviklingsprosjekt som beskrevet i prospektet. Det eneste selskapet i "Profile Group" som har forpliktet seg er et underkapitalisert datterselskap av Profile Europe Ltd, nemlig PZFF som for øvrig også var uten ansatte. Eieren av dette selskapet, Profile Europe Ltd, var et rent salgsselskap uten teknisk og økonomisk kompetanse. De andre selskapene i Profile Group var ikke forpliktede deltakere i prosjektet. På avtaletidspunktet 6. februar 2008 var situasjonen som angitt at det ikke var avklart om PZFF hadde tilgang til kapital, verken til å finansiere prosjektet eller egne forpliktelser. Dertil kommer at det ikke var innhentet noen rettigheter og tillatelser og at PZFF heller ikke var eier av byggtomten. Når det gjelder Profile Group er det på det rene at heller ikke dette selskapet var selger, prosjektleder eller for den saks skyld eier av byggetomten. Det fulgte av punkt 3.1 og 3.2 i kjøpsavtalen som var datert 21. januar 2008 at selgeren forpliktet seg til å opprette en escrow-acount som kjøpesummen skulle innbetales til. Selgeren hadde garantert at det skulle opprettes en slik konto. Dette var en avgjørende forutsetning for å kunne få solgt leiligheter off-plan. Denne forpliktelsen var ikke oppfylt verken på datoen 21. januar 2008 eller ved kontraktsunderskrift 7. februar Det forelå allerede av den grunn et kontraktsbrudd fra PZFFs side. Tilretteleggeren var tiltenkt en sentral rolle for å ivareta selskapets interesser. Tilretteleggeren var i prospektet omtalt som en nøkkelaktør "for å avhjelpe risikofaktorer ved prosjektet". Saksøkeren mener at utbetalingen av honoraret til tilrettelegger 7. februar 2008 var en erstatningsbetingende uforsvarlig beslutning. Tilretteleggerens leveranse var åpenbart mangelfull og det forelå ingen plikt til å utbetale tilretteleggerhonoraret og i alle fall burde TVI-OTIR/01

21 dette ikke vært utbetalt uten noen form for sikkerhet. På samme måte var det en erstatningsbetingende uforsvarlig beslutning når styret for DDP I 18. mai 2008 refunderte reservasjonsgebyret på NOK til Verdipapir Securities ASA. Styremedlemmene Ole Tokvam og Svein Hovland har begge opptrådt uaktsomt. Når det gjelder Øystein Hovland påstås det at han har vært en uaktsom medvirker og at han er erstatningsansvarlig etter aksjeloven 17-1 annet ledd. Det var han som hadde utarbeidet prospektet og som var den helt sentrale premissleverandøren til styret. Det var opplyst to steder i prospektet at Profile Group eier tomten. Den som skriver prospektet må undersøke om dette er sant. Styrets beslutninger i juni og september 2008 om å utbetale henholdsvis NOK og NOK til PZFF Styret for DDP I besluttet 27. juni 2008 å betale en del av kjøpesummen på NOK og 15. september 2008 å betale den resterende del på NOK til PZFF. Saksøkeren anfører at styret ikke var forpliktet til å foreta den første overførselen 27. juni 2008 fordi det på angjeldende tidspunkt ikke var opprettet escrow-konti slik man pliktet etter kjøpekontraktens punkt 3.1 og 3.2. Saksøkeren anfører videre at det uansett var helt uforsvarlig å gi slipp på disse midlene uten noen form for sikkerhet. Det fremheves at tapsrisikoen på tidspunktet for overførselen av disse pengene var overhengende og åpenbar. Det bemerkes at styret i DDP I og tilretteleggeren ikke på tidspunktet for betaling hadde foretatt seg noen nærmere undersøkelser. Kunnskapsmangelen og det mangelfulle beslutningsgrunnlaget var her det samme som ved utbetalingen 7. februar Når det gjelder betalingen 27. juni 2008 har saksøkte anført at dette avdraget skulle betales ved kontraktsunderskrift og at det etter omstendighetene ikke kan være avgjørende at selgeren ikke hadde fått ordnet med betaling gjennom escrow. PZFF hadde engasjert arkitekter og rådgivende ingeniører og hadde holdt byggemøter. Det var påløpt utgifter og dessuten hadde man fra før lagt ut penger blant annet til arkitekttegninger. Samtidig var det slik at DDP I i løpet av våren hadde mottatt positive tilbakemeldinger fra PZFF om at flere leiligheter var blitt reservert, slik at man ventelig ville motta betaling fra sluttkunder når escrow-kontoer var opprettet. Det er videre på det rene at PZFF hadde forpliktelser overfor arkitekter og andre og blant annet en regning på kjøp av tomten som forfalt 2. juli Til dette anfører saksøkeren at det var DDP I som hadde risikoen for PZFFs manglende oppfyllelse av sin egen forpliktelse til å etablere escrow-kontier. I juni 2008 hadde eiendoms TVI-OTIR/01

22 markedet begynt å vise svakheter. Dette økte risikoen for at man ikke ville ha tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre prosjektet. Det forelå på dette tidspunkt heller ingen rettslig adgang til å selge eller markedsføre leilighetene, hvilket var en direkte følge av escrowloven og avtalen med Master Developer. Saksøker gjør gjeldende at styremedlemmene Ole Tokvam og Svein Hovland er å klandre for at man uten å være forpliktet til det foretok en forskuddsbetaling 27. juni 2008 direkte til PZFF uten sikkerhet. Øystein Nergård er å klandre fordi han i et notat av 22. juni 2008 til styret i DDP I anbefalte slik forskuddsbetaling. Nergård var en nødvendig medvirker til den første av disse utbetalingene i det han hadde anbefalt utbetalingen. Som hovedansvarlig for prosjektet hos Verdispar Securities ASA og som hovedansvarlig for kontakten mellom de forskjellige aktørene, var alle de relevante risikofaktorene synbare for Nergård. Han har med sin anbefaling medvirket til en klart uforsvarlig beslutning som ikke fortjener noe vern. Denne første betalingen av en del av kjøpesummen var overensstemmende med "Second Addendum" av 26. juni 2008 og ble kalt "advanced payment" og var ført inn som et lån i PZFF`s regnskaper. Saksøkeren mener at det under enhver omstendighet var uforsvarlig å gi kontraktsmotparten et slikt lån/slik forskuddsbetaling, utenom escrow og i strid med kjøpsavtalen og lokal lovgivning, uten at utbetalingen er sikret. Når det gjelder betalingen 15. september 2008 var risikoen på dette tidspunktet enda mer overhengende. På det tidspunkt ville det under enhver omstendighet vært i strid med selskapets interesse å avvente utviklingen. Saksøkeren anfører for øvrig at dersom det er riktig at DDP I var rettslig forpliktet til å betale det andre avdraget, i en situasjon hvor finansieringsproblemene skyldtes uteblitt salg av leiligheter, så er dette i så fall et direkte utslag av den risikoen som selskapets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Al Tamimi, påpekte før kontraktsinngåelsen, men som styret den gang valgte å se bort fra. I en slik situasjon blir det desto viktigere at selskapets styre følger nøye opp og påser at videresalget av de prosjekterte leilighetene blir igangsatt, slik at denne, for selskapet helt avgjørende, forutsetning blir oppfylt. Også her kan det vises til det som står i prospektet om styrets kompetanse og forsikringer om oppfølging. Fraværet av undersøkelser og kunnskap var den samme i september som ved den første betalingen, bortsett fra at escrow-kontoene var på plass fra tidlig i september. Men fortsatt velger man å gå utenom escrow-betaling idet styret 7. september 2008 inngikk en tilleggsavtale "Third Addendum" om at betaling kan skje utenom escrow. Saksøkeren minner om TVI-OTIR/01

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN.

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. -----DOM--

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010. Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010. Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04. Dommer: Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 19.01.2010 Saksnr.: 09-048628TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Vigdis Berg Saken gjelder: Spørsmål om gyldighet av låneavtale mm. Pilestredet 103 Borettslag Advokat

Detaljer

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2:

S O M M E R N E S. Oslo, den 14. september 2012 INNBERETNING NR. 3 (ÅRSREDEGJØRELSE) TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I SAK NR. 10-069810KON-AHER/2: RO S O M M E R N E S ADVOKATFIRMA DA RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald A m undsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 O slo, N orw ay T lf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-m ail: m a il@ ro so

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 27. juni 2013 i Oslo tingrett. Avsagt: 12-192763TVI-OTIR/03. Saksnr.: Dommer: Tingrettsdommer Jonas Petter Madsø

OSLO TINGRETT DOM. 27. juni 2013 i Oslo tingrett. Avsagt: 12-192763TVI-OTIR/03. Saksnr.: Dommer: Tingrettsdommer Jonas Petter Madsø OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 27. juni 2013 i Oslo tingrett 12-192763TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Jonas Petter Madsø Saken gjelder: Krav om betaling av meglerhonorar Increased Oil Recovery

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM OG KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: Dommere: 04.03.2011 i Borgarting lagmannsrett, 09-172051ASD-BORG/01 Konstituert lagmann Espen Bergh Konstituert lagdommer Cecilie

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/128 Innklaget virksomhet: Klager: GLT-Avfall IKS, Saksnummer: 2009/128 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup

EEIMI. Avsagt: Saksnr.: OSLO TINGRETT. mot. 21.11.2014 i Oslo tingrett. Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig. Atle Øyvind Gunnheim Barlaup OSLO TINGRETT EEIMI Avsagt: Saksnr.: 21.11.2014 i Oslo tingrett 14-015316TV1-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Jon Østensvig Atle Øyvind Gunnheim Barlaup mot Staten v/barne, likestillings og in kl uderi

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Krav om erstatning etter investering i obligasjonslån Hodne Holding

Detaljer

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot

OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: mot OSLO TINGRETT ----- --- --- Avsagt: Saksnr: Rettens leder: 11-073432MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum Meddommere: Siviløkonom, statsaut. revisor Siviløkonom Anita Roarsen Øivind Solvang Den

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 09.06.2008 Saksnr.: Dommere: 06-054312PRI-BORG/01 Lagdommer Kst. lagdommer Ekstraordinær lagdommer Sissel R. Langseth Ole Nyfløt Eystein F. Husebye

Detaljer