OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Thorleif Waaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 13.05.2014 i Oslo tingrett, 12-080911TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Thorleif Waaler"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Krav om erstatning rettet mot to tidligere styremedlemmer i et aksjeselskap og mot en tilknyttet aktør Dubai Development Property i AS Advokat Sven Eriksrud mot Ole Edvard Tokvam Svein Gustav Hovland Øystein Bugge Nergård AIG Europe Ltd. Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Advokat Knut Ro Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om erstatning rettet mot to styremedlemmer i et aksjeselskap samt mot en person som var varamann til styret og hadde tilrettelagt saker for styret. I Sakens bakgrunn På den arabiske halvøy inn mot Den arabiske gulfen ligger De Forenede Arabiske Emirater og emiratet Dubai samt byen med samme navn. Det er på det rene at det har vært en enorm økonomisk vekst i byen Dubai i årene fra 2002 til Nakheel var et viktig eiendomsutviklingsselskap i denne byen. Selskapet er eid av Dubai World som eier eiendommer over hele verden. Nakheel var en "Master Developer" som hadde utarbeidet masterplaner (tilsvarende en norsk reguleringsplan) for store deler av Dubai. I denne byen er det bygget noen kunstige øyer og også noen halvøyer utover i sjøen formet som palmer. Nakheels store prestisjeprosjekt har vært "Dubai Waterfront" som ligger sentralt i byen ved foten av en slik kunstig halvøy. Dubai Waterfront hadde en fantastisk beliggenhet ved stranden i Dubai. Denne saken har tilknytning til en bestemt tomt C5 B2 i området Dubai Waterfront. Tomten var på et tidspunkt eid av selskapet Dubai Waterfront LLC som 15. april 2005 solgte den til investeringsselskapet Al Burj. Dette selskapet ble stiftet i 2005 av private investorgrupper i emiratene. Initiativtakeren til selskapet var Dubai Islamic Bank med en egenkapital på AED 7 milliarder. I 2005 hadde selskapet Al Burj kjøpt større områder i Dubai Waterfront direkte av Nakheel. For å illustrere Al Burjs økonomiske styrke kan nevnes at selskapet i mars 2006 hadde solgt tomter for nesten AED 3,5 milliarder. Den aktuelle tomten C5 B2 ble 21. mars 2007 videresolgt til Ilyas Ahmed. "Verdispar Securities ASA" er et norsk selskap som har tatt initiativ til og forestått tilrettelegging av i alt 14 eiendomsprosjekter i ulike land i perioden fra 2006 til Til sammen var det blitt innhentet ca. NOK 2 milliarder i egenkapital fra investorer innbefattet kapitalforhøyelsen i nærværende sak. Selskapet gjorde eiendomsinvesteringer i Norge, Litauen, Kroatia, Bosnia til sist i Dubai. Verdispar Securities ASA hadde et søsterselskap Verdispar Management AS som drev med forretningsførsel, og selskapet hadde et annet søsterselskap Verdispar International AS som drev prosjektledelse i Zagreb og Vilnius ved lokalt TVI-OTIR/01

3 etablerte selskaper. Konsernspissen for disse selskapene var "Verdispar Holding ASA". Verdisparkonsernet hadde på det meste omkring 150 ansatte, hvorav i overkant 100 i Norge med kontorer i Oslo, Tønsberg, Sandvika og Stavanger og de øvrige fordelt på kontorer i i utlandet. De fleste i konsernet var ansatt i Verdispar Securities AS. Verdisparkonsernet tok våren 2007 initiativ til å gjøre investeringer i Dubai. Ideen var unnfanget i Verdispar Securities ASA og det var dette selskapet som senere kom til å stå som stifter og eneeier av Verdispar Dubai Development Property I AS inntil en emisjon ble gjennomført. Verdispar Securities ASA ble også en tilrettelegger for det nevnte selskapets virksomhet i henhold til en særskilt avtale med selskapet. Finansdirektør Øystein Bugge Nergård var ansatt i Corporate Finance avdelingen i Verdispar Securities ASA. Han reiste på forsommeren 2007 til Dubai for å undersøke forholdene. Etter å ha vurdert ulike prosjekter besluttet Verdispar Securities ASA å tilrettelegge for å gå inn i et byggeprosjekt i denne byen. 27. september 2007 skrev Verdispar Securities ASA ved Øystein Bugge et Letter of Intent til Profile Group ved John Irving med sikte på å starte forhandlinger om kjøp av leiligheter fra et prosjekt kalt "Zero Five Five". 26. oktober 2007 stiftet Verdispar Management AS et datterselskap ved navn "Verdispar Dubai Development Property I AS" med formål å "investere i, utvikle, leie ut og drive samt realisere eiendommer i Dubai, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper, og alt som står i forbindelse med dette". Virksomheten skulle finansieres ved en rettet emisjon mot eksterne investorer i Norge. Ved stiftelsen besto selskapets styre av Ole Edvard Tokvam (styrets leder), Svein Gustav Hovland (styremedlem) og Øystein Bugge Nergård (varamedlem). Dette selskapet endret 20. januar 2011 sitt navn til "Dubai Development Property I AS". I det følgende bruker retten forkortelsen "DDP I" på dette selskapet hva enten omtalen knytter seg til situasjonen før eller etter navneendringen. Det er på det rene at DDP I ikke har hatt noen ansatt daglig leder eller andre ansatte. All ledelse av selskapet tilkom således som utgangspunkt selskapets styre. 28. oktober 2007 reiste Ole Edvard Tokvam og Øystein Nergård til Dubai for å gjøre en nærmere vurdering av investeringsmulighetene og mulige samarbeidspartnere. Øystein Nergård var som allerede nevnt ansatt i Verdispar Securities ASA og han var den personen som innad i selskapet var kontaktperson for Dubaiprosjektet. I Dubai ble det gjennomført ulike møter med eiendomsaktører, advokater og revisorer. Ole Tokvam og hans folk hadde TVI-OTIR/01

4 blant annet avtalt møte med advokatfirmaet Al Tamimi, som er det største advokatfirmaet i Midtøsten. Forut for reisen til Dubai hadde Tokvam fått en presentasjon av prosjektet fra Verdispar Securities ASA. Det ble inngått en muntlig avtale med Al Tamimi om at firmaet skulle bistå med utarbeidelse av kontrakter. Under besøket ble det også holdt møter med representanter for "Profile Group". Profile Group utga seg visstnok ikke eksplisitt for å være et eget rettssubjekt. Retten har oppfattet faktum dithen at navnet var en betegnelse på en løs sammenslutning eller et samarbeid mellom ulike selskaper som arbeidet med utbyggingsprosjekter. Representantene for Profile Group skal ha gitt uttrykk for at de eide eller i alle fall disponerte tomten C5 B2 i Dubai Waterfront og dessuten at mye av prosjekteringsarbeidene allerede var foretatt. Leilighetsprosjektet gikk ut på å bygge en 20 etasjers bygning med totalt 170 leiligheter og dessuten næringslokaler i første etasje. Størrelsen på bygningen tilsvarer om lag Høyblokken i Regjeringskvartalet i Oslo. Det som var forretningsideen bak investeringen var at DDP I skulle kjøpe 70 % av leilighetene (dvs. 123 leiligheter på til sammen kvm) og at selgeren "Profile Group" skulle beholde 30 % av leilighetene og dessuten næringslokalene. Disse leilighetene og næringslokalene som skulle beholdes hadde et samlet areal på kvm. Etter saksøkerens oppfatning skulle selgeren være eier av byggetomten, men dette er bestridt av de saksøkte. Tanken var at man ved en innbetalt kjøpesum og forhåndssalg av leilighetene skulle greie å finansiere byggeprosjektet etter hvert som prosjekteringen og byggingen skred frem. Med Verdispar Securities ASA som tilrettelegger skulle DDP I sikre seg retten til kjøp av leilighetene fra Profile Group. Dette ble avtalt ved et "Letter of Intent" datert 27. september 2007 som forutsetter sikkerhet for egne og andre kjøperes innbetalinger, felles ansvar med "Profile Group" for tilveiebringelse av nødvendig finansiering samt en såkalt Completion Guarantee fra Nakheel for Profile Groups forpliktelser. 30. oktober 2007 ble det inngått en "Pre Agreement" mellom DDP I og et selskap som kalte seg "Profile Europe". Dette var en reservasjonsavtale som skulle sikre DDP I en eksklusiv rett til de nevnte leilighetene. Vederlaget for retten var AED som tilsvarer ca. NOK og ble betalt av Verdispar Securities ASA 5. november Det fulgte av avtalen at dersom kjøpsavtalen ble inngått, skulle betalingen anses som en delbetaling av kjøpesummen. I tiden som fulgte sørget DDP I for å skaffe seg penger til deltakelse i prosjektet ved en kapitalforhøyelse (emisjon) på til sammen NOK 95 millioner TVI-OTIR/01

5 Tanken var at prosjektet skulle utvikles til lett omsettelige bolig- og næringsarealer og at leilighetene skulle videreselges til en pris som var høyere enn kjøpesummen. Det var opplyst at det forelå en godkjent detaljplan for prosjektet og at byggetillatelse var forventet å foreligge i september Arbeidet med byggingen skulle etter planene foregå i tre år fra oktober 2008 med antatt ferdigstillelse i juli november 2007 ferdigstilte Verdispar Securities ASA et prospekt for kapitalforhøyelsen i DDP I. Øystein Nergård hadde en helt sentral rolle i dette arbeidet, men han hadde også noe bistand fra andre i Corporate Finance avdelingen. Prospektet ble gjennomgått av styret i DDP I, Ole Tokvam og Svein Hovland, som på vanlig måte hadde avgitt ansvarserklæringer. Det forhold at Ole Tokvam også var styreleder i Verdispar Securities ASA var ikke nevnt i prospektet. Det fremgikk imidlertid av prospektet at "Profile Group" var eier av tomten og at prosjektet hadde den konseptuelle tittelen "Zero Five Five". Disse ordene henspeilte på retningsnummeret til Dubai. Det fremgikk av prospektet at man ønsket å utvide kapitalen med minimum NOK 75 millioner og maksimum 95 millioner, at man vil kjøpe et leilighetsareal på l kvm BRA, at det forelå en godkjent detaljplan og at prosjektet var antatt realisert i løpet av 3 år. Det fremgikk at målsettingen var å oppnå en samlet avkastning på 103 % etter full realisasjon av prosjektet. Videre fremgikk: "En investering i Selskapet passer best for investorer som har en grunnleggende forståelse for de risikomomenter slike prosjekter representerer og som selv er i stand til å vurdere graden av risiko i Prosjektet opp mot egen risikopreferanse". 20. desember 2007 ble NOK bekreftet innbetalt av BDO Noraudit. Emisjonen ble registrert i Brønnøysundregistrene 31. januar Hvordan de leilighetene som skulle tilfalle DDP I skulle finansieres er beskrevet nærmere i prospektet: "Selskapets kapitalstrategi er, gjennom Emisjonen og eventuelt Etterfølgende Emisjon (som beskrevet i dette Prospektet), å tilføre tilstrekkelig egenkapital for oppgjør til Selger slik at resterende finansieringsbehov i forbindelse med gjennomføringen av Prosjektet kan løses gjennom forhåndssalg av leilighetene. Sekundært vil Selskapet finansiere fremtidige forpliktelser til Selger gjennom opptak av byggelån. Det antas derfor ikke å være behov for en ytterligere oppkapitalisering av selskapet på et senere TVI-OTIR/01

6 tidspunkt. Selskapet vil, regulert gjennom kjøpsavtalen, ha et felles ansvar med Selger for å fremskaffe byggelån ved en situasjon hvor forhåndssalget av leilighetene ikke tilfredsstiller løpende forpliktelser. Kostnadene ved opptak av eventuelle byggelån vil i så fall påvirke den estimerte avkastningen i Prosjektet." For at DDP I skulle ha mulighet til å finansiere kjøpesummen, måtte det være mulig å videreselge leilighetene før de var ferdigbygget, altså kun basert på det de kjøpsinteresserte kunne se ut fra tegningene og skriftlige opplysninger ("off-plan"). Saksøkeren har anført at det var to avgjørende forutsetninger som måtte foreligge for at DDP I skulle ha mulighet til å videreselge leiligheter på slike vilkår: For det første måtte escrow-kontoer være opprettet og for det andre måtte en lokal salgs- og markedsføringstillatelse kalt "NOC" være innhentet fra Master Developer. De saksøkte har anført at myndighetenes krav om NOC ikke forelå ved inngåelsen av kjøpekontrakten. Under overskriften "Proforma resultatoppstilling for Prospektet" fremgikk følgende om bruken av escrow-kontoer: "Forhåndsinnbetaling fra kunder er sikret gjennom escrow-avtaler og skal utelukkende finansiere prosjektutviklingen. Eventuell overskuddskapital vil ikke frigis Selskapet før etter overlevering av leilighetene. Det er forutsatt at 53 % (89 stk) av leilighetene selges i 2008, og de resterende 47 % (81 stk) av leilighetene selges i 2010." Det fremgikk videre hva som måtte forhåndsselges og til hvilke tidspunkter for at dette investeringsprosjektet skulle lykkes. Innbetalingsstrukturen var at kjøperne skulle betale 30 % ved kontraktssigneringen. Av de nevnt 30 % var det 8 % som skulle gå i kommisjon til salgsmeglerne, mens resten 22 % ville komme DDP I til gode. Det fremgikk videre at man i henhold til foreløpig avtale med salgsmeglere tok sikte på at kjøperne skulle innbetale ytterligere 30 % av kjøpesummen i mai 2009 og de resterende 40 % ved overtakelsen av leilighetene. Det er ikke tvilsomt at det dreide seg om et stort og kostbart prosjekt hvor DDP I`s kontraktsmotpart forutsettes å påta seg omfattende finansieringsforpliktelser i tillegg til TVI-OTIR/01

7 ansvaret for oppføringen av bygget. Byggets samlede boligareal var ifølge prospektet angitt til kvm. Dette var en feilskrift da det skulle stått kvm. Senere ble dette nedregulert til kvm, som er det som maksimalt kan bygges i henhold til reguleringsplanen uten at det gis dispensasjon. 14. november 2007, samme dag som prospektet ble undertegnet, ble det inngått en tilretteleggeravtale mellom DDP I og Verdispar Securities ASA. I henhold til avtalen skulle Verdispar Securities ASA foreta en juridisk og finansiell gjennomgang av prosjektet og påse at prosjektet ville la seg gjennomføre i henhold til forutsetningene. Det var dette selskapet som skulle fremforhandle en endelig kjøpsavtale for prospektet. For arbeidet skulle selskapet ha betalt NOK som forfalt til betaling ved inngåelsen av endelig kjøpekontrakt mellom DDP I og kontraktsmotparten. 14. november 2007 inngikk DDP I også en forvaltningsavtale med Verdispar Management AS om at dette selskapet skulle forestå forretningsførselen og daglig lederfunksjonene i DDP I. I henhold til prospektet av 14. november 2007 skulle "Profile Group" være selger, prosjektleder og eier av byggetomten der de prosjekterte leilighetene skulle oppføres. 8. desember 2007 ble det utarbeidet en standardavtale med selgeren. Her ble selgeren angitt som "Zero Five Five LLC". 18. desember 2007 mottok Verdispar Securities ASA to forslag til avtaledokument fra Zero Five Five LLC. Dette var for det første en standardavtale som var godkjent av Dubai Waterfront/Nakheel, som var Master Developer og hovedbyggherre for området Dubai Waterfront. I tillegg var det et Cover Letter som omhandlet enkelte av Zero Five Five LLC og Profile Europe`s salgsforpliktelser. Begge disse avtalene ble gjennomgått og kommentert av DDP I's juridiske rådgivere Al Tamimi i brev av 30. desember 2007 og 15. januar I det første brevet påpeker advokaten at han verken har mottatt dokumentasjon for at Zero Five Five LLC var opprettet eller at Zero Five Five LLC var registrert som prosjektleder eller at det var inngått avtale mellom dette selskapet og Dubai Waterfront om rettighetene til byggetomten. I det andre brevet advarer advokaten blant annet mot den situasjon som kan oppstå dersom forhåndssalget ikke går som forventet. 24. desember 2007 ble det i Dubai stiftet et selskap med navnet "Profile Zero Five Five Ltd." (heretter kalt "PZFF"). Selskapet hadde en aksjekapital på 1 million USD tilsvarende TVI-OTIR/01

8 AED og ble registrert i Dubai 17. januar Selskapets formål var å kjøpe tomten for oppføring og salg av leilighetene og det var 100 % eid av "Profile Europe Ltd". Det var PZFF som kom til å stå som kontraktsmotpart og selger av de leilighetene som denne saken gjelder. Det fremkom ellers at Profile Europe Ltd. ble stiftet 26. september 2005 i Dubai og at dette selskapet var eid med like eierandeler av engelskmennene John Irving og Imtiaz Khoda og det irske selskapet Larionovo Ltd. I et brev av 15. januar 2008 ble det avklart at personen Ilyas Ahmed var registrert som rettighetshaver til tomten etter en såkalt Sale and Purchase Agreement. 21. januar 2008 ble det fremforhandlet en kjøpsavtale "Sale and Purchase Agreement" mellom DDP I og PZFF. Dette dokumentet var datert den nevnte dagen, men ble først undertegnet 6. februar Undertegningen skjedde samtidig med undertegnelsen av et dokument kalt "First Addendum" som var datert 29. januar 2008 og som inneholder noen særreguleringer om forholdet mellom partene. Den fremforhandlede kjøpsavtalen var en standardavtale som var identisk med et avtaleutkast av 8. desember Prisen for leilighetene var AED som tilsvarer ca. NOK 430 millioner. Oppgjøret for den samlede kjøpesummen var som følger: 1. betaling: 15 % av kjøpesummen (ca. NOK ); forfall etter kontraktsinngåelse 2. betaling: 15 % innen utgangen av oktober 2008 (ca. NOK ) 3. betaling: 25 % innen utgangen av mai 2009 (ca. NOK ) 4. betaling: 45 % ved ferdigstillelse; forventet i midten av 2010 (ca. NOK ). DDP I skulle kjøpe og finansiere 70 % av byggets leiligheter, mens PZFF skulle sørge for at bygget ble reist og for finansiering av 30 % av leilighetene og samtlige næringslokaler. Partene i saken er uenige om det var en forutsetning mellom dem at selger også skulle være eier av byggetomten. I prospektet til kapitalforhøyelsen fremgikk det imidlertid uttrykkelig at selgeren var eier av tomten. Som sikkerhet for at betalingen fra sluttkjøpere og DDP I ble benyttet til fullføring av byggeprosjektet, var det fastsatt i kjøpsavtalens punkt 3.2 at oppgjør fra DDP I og sluttkjøperne skulle overføres til PZFF ved bruk av såkalte "escrowkonti" (garantikonti) som var underlagt myndighetene i Dubai. Dette skulle sikre at TVI-OTIR/01

9 innbetalingene utelukkende ble benyttet til å utvikle og bygge leilighetene. Det fulgte av kjøpsavtalen at PZFF var ansvarlig for å opprette slike konti. Det er ikke omtvistet at PZFF ikke hadde opprettet escrow-kontoer forut for avtaleinngåelsen. Salgs- og markedføringstillatelse fra Nakheel forelå heller ikke, noe de saksøkte imidlertid har anført at heller ikke var et krav på dette tidspunkt. 21. januar 2008 ble det også inngått en avtale kalt "Memorandum of Understanding" mellom Ilyas Ahmed og PZFF om salg av tomten til PZFF for AED tilsvarende ca. NOK 73 millioner. 24. januar 2008 ble det sendt en faktura fra Verdispar Securities ASA til DDP I pålydende NOK januar 2008 ble det inngått en salgsmegleravtale kalt "Addendum to sale and purchaseagreement" mellom PZFF, DDP I og Profile Europe Ltd. om at det sistnevnte selskapet skulle videreselge DDP I`s leiligheter. Megleren betinget seg et honorar på 8 % av salgssummen ved videresalg av disse leilighetene. Det ble avtalt at dersom leilighetene ikke ble solgt innen 31. desember 2010, forpliktet Profile Europe Ltd. seg til å betale AED per kvm til DDP I innen nevnte dato. 6. februar 2008 signerte styret i DDP I de to avtalene om kjøp av prosjektet, nemlig Sale and Purchase Agreement datert 21. januar 2008 og First Addendum datert 29. januar Kontraktsmotparten var PZFF og det fulgte av tilretteleggeravtalen at betalingen av et tilretteleggerhonorar til tilretteleggeren forfalt ved kontraktsunderskrift. Samme dag som kontraktene ble undertegnet mottok DDP I en e-post fra John Irving med anmodning om betaling. 7. februar 2008 betalte DDP I tilretteleggerhonoraret på NOK til Verdispar Securities ASA. Beløpet var beregnet på grunnlag av et antatt boligareal på kvm multiplisert med NOK per kvm. Betalingen var overensstemmende med til retteleggeravtalen av 14. november På et tidspunkt på vinteren 2008 (saksøkte hevder at det var 21. januar 2008) ervervet PZFF den aktuelle tomten C5 B2 i Dubai Waterfront. Kjøpesummen var på ca NOK 70 millioner som skulle betales til tre tidligere eiere: Dubai Waterfront LLC (opprinnelig TVI-OTIR/01

10 eier), Al Burj (mellomliggende kjøper) og Ilyas Amhed (selger av tomten til PZFF). Partene i denne saken er imidlertid uenige om på hvilket tidspunkt det ble endelig klarlagt at PZFF fikk rettigheter til byggetomten og det er også en uenighet om hvorvidt DDP I skulle bidra til å finansiere tomten, eller om dette skulle være en del av PZFF's bidrag eller motytelse. 29. april 2008 sendte John Irving en e-post til Øystein Nergaard hvor han opplyser at han har fått tilstrekkelig med reservasjoner av leiligheter til å dekke annet avdrag fra DDP I. Kjøperen var Patel, som representerte en gruppe av investorer. Disse hadde våren 2008 reservert til sammen 55 leiligheter. Det ble blant annet uttalt følgende: "We have taken initial reservations from clients and are expecting the first major installments from the clients when the escrow accounts are set up. The new clients will take over your future payments." 18. mai 2008 refunderte DDP I reservasjonsgebyret på NOK til Verdispar Securities ASA. I juni 2008 var det ennå ikke blitt opprettet escrow-kontoer. De saksøkte har anført at dette skyldes en ny regel i Dubai om at det måtte opprettes escrow-kontoer for hver seksjon. Dette medførte at flere dokumenter enn forutsatt måtte sendes inn og at det ble lang saksbehandlingstid. Det var derfor ikke inngått noen endelige avtaler om videresalg av DDP I`s leiligheter, men styret for DDP I hadde fått opplyst av John Irving at det forelå flere reservasjoner. Som følge av endringer i eiendomsmarkedet var styret i DDP I innforstått med at dette kunne medføre at interessenter trakk seg. Dette ble behandlet i styremøte 16. juni 2008 hvor det uttales: "Collaboration Agreement med Profile Til tross for at Profile rapporterer om tilfredsstillende forhåndssalg er det tegn på at Boligmarkedet i Dubai begynner å vise svakheter. Ved nedgang i boligmarkedet er det en reell fare for at kjøperne kan trekke seg fra kjøpene. Det har vært ført samtaler med Profile om å endre den opprinnelige avtalen til å bli en samarbeidsavtale (Collaboration Agreement) som vil være mer fleksibel for begge parter. En slik avtale vil ha følgende fordeler: TVI-OTIR/01

11 Selskapets enheter kan overføres til nye kjøpere direkte. Selskapet unngår 2 % transfer fee til Land Department i Dubai. Selskapet oppfyller alle sine forpliktelser fra den opprinnelige avtalen uten at oppsiden reduseres Vedtak: Det vedtas å inngå en Collaboration Agreement med Profile." 22. juni 2008 mottok styret i DDP I et beslutningsgrunnlag fra Verdispar Securities ASA, signert av Corporate Finance Øystein Nergård, hvor han anbefalte styret å inngå "Collaboration Agreement". Grunnlaget for dette var at det forelå indikasjoner på at det ville være vanskelig å få innvilget lån ved likviditetsproblemer, og at potensielle kjøpere/investorer ville bli mer risikoaverse. 25. juni 2008 ble det utferdiget en slik "Collaboration Agreement" mellom PZFF representert ved John Irving og DDP I representert ved Ole Tokvam. I henhold til denne avtalen skulle blant annet videresalget av DDP I`s leiligheter nå skje direkte fra PZFF til sluttkjøper, med det formål å unngå unødvendige eierskifteavgifter m. v. Det i saken fremlagte avtaledokument er imidlertid bare undertegnet av Ole Tokvam og ikke av John Irving. De saksøkte har imidlertid opplyst at denne samarbeidsavtalen først ble undertegnet i januar 2009, men at den ble etterlevet allerede fra juni juni 2008 inngikk DDP I og PZFF en andre tilleggsavtale "Second Addendum" til kjøpsavtalen hvoretter DDP I skulle forskuddsbetale NOK direkte til PZFF s konto. Formålet var å bistå PZFF med deres betalingsforpliktelser. Ved direkte oppgjør til PZFF utenom escrow-konto unngikk DDP I en lovpålagt avgift (eierskifteavgift) på 2 % av kjøpesummen. Betalingen skjedde samme dag. Det ble i den forbindelse ikke stilt sikkerhet eller anvist noen restriksjoner i forhold til uttak fra kontoen. 28. august 2008 sendte John Irving et brev til Øystein Nergård hvor det fremgår at det var gjennomført salg av kvadratfot med leiligheter. Partene i saken er enige om at dette ikke var en korrekt opplysning TVI-OTIR/01

12 31. august 2008 ble det gitt byggetillatelse. På dette tidspunkt ble DDP I`s investerte midler i PZFF benyttet til å nedbetale avdrag på byggetomten. Det ble i løpet av 2008 utbetalt AED tilsvarende ca. NOK 37,3 millioner før tomten var fullt nedbetalt. 3. september 2008 ble escrow-kontoer opprettet og første delbetaling etter kjøpsavtalen med PZFF, som opprinnelig skulle vært betalt på kontraktstidspunktet, forfalt derfor til betaling. 15. september 2008 inngikk DDP I og PZFF en tredje tilleggsavtale "Third Addendum" hvoretter DDP I skulle foreta ytterligere en betaling direkte til PZFF på USD tilsvarende ca. NOK Betalingen skjedde samme dag. Etter denne innbetalingen ble DDP I fritatt for sine resterende betalingsforpliktelser etter kjøpsavtalen av 21. januar september 2008 gikk storbanken Lehman Brothers konkurs. 1. oktober 2008 ble det sendt en faktura fra Profile Europe Ltd. til PZFF for reservasjon av 55 av DDP I`s leiligheter. Profile Europe Ltd. beregnet seg et honorar på 8 % av kjøpesummen som utgjorde AED tilsvarende ca. NOK 16 millioner. Den oppnådde forhåndsinnbetalingen fra kjøper av leilighetene utgjorde AED tilsvarende ca. NOK 12 millioner. Av dette var 1 % betalt tidligere og AED 6,4 millioner (5 % av kjøpesummen) ble i løpet av oktober 2008 innbetalt til escrow-konto. Det var avtalt ytterligere innbetaling av 25 % før nyttår Det ble imidlertid ikke foretatt ytterligere innbetalinger fra kjøperen. Profile Europe Ltd var representert av de samme personene som PZFF, nemlig John Irving og Imtiaz Khoda. I 2009 var at det ingen byggeaktivitet og tilnærmet heller ingen midler igjen til å finansiere prosjektet. I en eiendomsrapport nr. 1 av 2009 (udatert) er det imidlertid opplyst at utvikler og prosjektleder er "Profile Group", det er opplyst at DDP I eier tomter, bygg og anlegg til en verdi (markedsverdi) på NOK og det er blant annet opplyst følgende om selskapets og prosjektets utvikling: "Prosjektet har i perioden fått de nødvendige tillatelser til å begynne grunnarbeidene på tomten. Profile Group har meldt at de har videresolgt selskapets enheter og at første delbetaling, som varierer mellom de ulike kjøpere, er innbetalt. Dette har vesentlig redusert likviditets- og salgsrisiko i prosjektet. Likviditetsmessig er selskapet pr. nå i en tilfredsstillende situasjon" TVI-OTIR/01

13 9. juni 2009 valgte styret i DDP I å inngå en samarbeidsavtale Joint Venture Agreement med Profile Europe Ltd. (morselskap til PZFF og salgsmegler). Avtalen innebar en omdannelse av kjøpsavtalen idet DDP I gikk fra å være kjøper av off-plan leiligheter til å bli en slags samarbeidspartner og aksjonær i PZFF. DDP I fikk 50 % av aksjene i PZFF, mens Profile Europe Ltd. beholdt den resterende aksjeposten på 50 %. Ole Tokvam ble valgt inn i styret i PZFF. Den tidligere innbetalte kjøpesummen på ca. NOK 60 millioner ble formelt sett omgjort til et lån i henhold en egen låneavtale. Lånet skulle ha prioritet foran andre utbetalinger til aksjonærene i selskapet. Det fremgikk uttrykkelig av en redegjørelse til aksjonærene av 18. juni 2009 at lånet fra aksjonærene skulle tilbakebetales "før noen andre utbetalinger foretas." Profile Europe Ltd. skulle være prosjektleder i henhold til en egen prosjektlederavtale. 30. juni 2009 var status i prosjektet at det fortsatt ikke var solgt en eneste leilighet, selv om det i 2008 var noen reservasjoner av en del leiligheter. I 2009 var det ikke mottatt ytterligere innbetalinger og på byggetomten gjensto det AED 23,5 millioner ca. NOK 35 millioner før tomten var fullt nedbetalt. 30. november 2009 gikk det ut en pressemelding fra Dubai World som eide Nakheel om at de måtte refinansiere gjelden i selskapet. Nakheels arbeid med infrastrukturen på området Dubai Waterfront ble da helt stanset. I begynnelsen av 2010 var investeringen i prosjektet betydelig nedskrevet. Pr. 31. desember 2009 hadde DDP I kun igjen ca. NOK 10,8 millioner på konto. 26. januar 2010 ble det holdt et felles styremøte med styrene i DDP I og DDP II hvor det ble besluttet å stanse byggeprosjektet og i stedet utrede om det var mulig å bygge et hotell. Tankegangen var at markedet for leiligheter var borte, men at det fortsatt kunne være behov for hotell og at DDP I og DDP II kunne samarbeide om dette. Til stede på dette styremøtet var også John Irving og Imtiatz Khoda som etter referatet representerte Profile Group Ltd. Samme dag ble det inngått et Addendum To The Joint Venture Agreement av 9. juni 2009 mellom PZFF, Profile Europe Ltd og John Irving. Det ble avtalt at John Irving skulle overta Profile Europes Ltd.`s aksjer og at han skulle bli ny prosjektleder TVI-OTIR/01

14 I tillegg ble det samme dag inngått et Addendum To The Management Agreement hvor det ble avtalt at John Irving skulle motta et prosjektlederhonorar på AED 12,1 millioner tilsvarende ca. NOK 19,6 millioner fordelt på 5 år. I denne avtalen var det bestemt at løpende utbetaling av honoraret skulle betales uavhengig av om lånet til DDP I var tilbakebetalt. 4. februar 2010 ble det i byen Manchester i England holdt et felles styremøte for DDP I og DDP II hvor Svein Hovland og Ole Tokvam samt John Irving fra "Profile Group Ltd." var til stede. John Irving presenterte et nytt konsept under navnet "Islamic Garden". Det fremgår av referatet at det ble samtalt omkring muligheten for "fractural ownership", "men nå mer i kombinasjon med hotellet på strandtomten. Strandtomten bør brukes til hotell. I nærområdet er det få eller ingen hoteller." Det ble opplyst at det var innledet kontakt med flere hotellkjeder og at Tulips Hotels hadde vist interesse. Det ble vedtatt at "midler overføres til Dubai etter avtale med forretningsfører". På et nytt felles styremøte 18. mars 2010 i London ble det protokollert at "Likviditeten i både Profile Zero Zero og Prospar (rettens merknad: et prosjektselskap som DDP II hadde investert i) er fortsatt lav". Det ble fattet vedtak om å utarbeide låneavtaler og at nødvendig likviditet skulle overføres til PZFF. DDP I hadde på dette tidspunkt en kontantbeholdning på ca. NOK Våren 2010 innvilget styret i DDP I først tre lån til PZFF og deretter ett lån til selskapet Prospar Ltd. Lånene var på tilsammen ca. NOK De to første lånene til PZFF ble innvilget 19. februar og 11. mars 2010 (hver på AED ) og det siste lånet til PZFF ble innvilget 28. april 2010 og var på USD Det nevnte lånet til Prospar Ltd. ble innvilget 6. august 2010 og var på USD Øystein Nergård og Svein Hovland gikk ut av styret henholdsvis 6. april 2010 og 21. juli Ole Tokvam gikk ut av styret 31. august mai 2010 ble det sendt et brev til aksjonærene i DDP I fra styret. Her ble det fremsatt et forslag om fusjon mellom DDP I og DDP II. Honoraravtalen til John Irving og de første lånene på våren 2010 var ikke nevnt i redegjørelsen. Styret i DDP I består i dag av styreleder Morten Køpke som ble valgt i september 2011 og av styremedlemmene Anders Utne og Torstein Berntsen som ble valgt i februar TVI-OTIR/01

15 Som følge av at det høsten 2011 ble avdekket forhold i DDP I som ble hevdet å være kritikkverdige, ble det på en ekstraordinær generalforsamling i november 2011 besluttet en emisjon med det formål å undersøke om det var grunnlag for å fremme personlig erstatningskrav mot de tidligere styremedlemmene i DDP I. Dette var styremedlemmene Ole Edvard Tokvam og Svein Gustav Hovland samt varamedlemmet Øystein Bugge Nergård. De her nevnte personene var også styremedlemmer i søsterselskapet Dubai Development Property II AS ("DDP II"). Dette selskapet var opprinnelig registrert under navnet Verdispar Slovakian Development Property II AS, men hadde etter navneendringen også investert i et eiendomsutviklingsprosjekt i Dubai. I perioden fra 2007 til 2010 hadde også dette selskapets samlede investeringer på NOK gått tapt og også her var det tale om ansvar. Dubai Development Property I AS representert ved advokat Sven Eriksrud innga 14. mai 2012 en stevning til Oslo tingrett rettet mot de tidligere styremedlemmene i selskapet Ole Edvard Tokvam, Svein Gustav Hovland og Øystein Bugge Nergård samt deres ansvarsforsikringsselskap Chartis Europe S.A. Et forutgående prosessvarsel var blitt sendt til de saksøkte 30. desember I stevningen ble det gjort gjeldende at styremedlemmene ikke hadde hatt den nødvendige kontroll over selskapets verdier og herunder over de midlene som var investert i prosjektet. Det ble blant annet trukket frem at styret ikke hadde sørget for å sikre selskapets investeringer på en forsvarlig måte. De saksøkte representert ved advokat Knut Ro innga 28. juni 2012 et tilsvar i saken. De saksøkte påsto seg frifunnet og bestred at de på noen som helst måte hadde handlet uaktsomt under utførelsen av sine verv. Det ble imidlertid prinsipalt nedlagt påstand om avvisning av saken under henvisning til at det må anses som en prosessforutsetning at generalforsamlingen eksplisitt har besluttet at det skal fremmes krav mot tidligere styremedlemmer. Saksøkeren innga 6. juni 2012 et prosesskriv hvor det ble fremhevet at det 23. november 2011 var fattet vedtak i generalforsamling om å reise søksmål og at dette vedtaket for øvrig ble bekreftet på en ny ekstraordinær generalforsamling 6. juli Oslo tingrett avsa 24. september 2012 en kjennelse om å fremme saken. Det ble lagt til grunn at selv om det ikke forelå et direkte vedtak i den forutgående generalforsamlingen TVI-OTIR/01

16 23. november 2011 om å reise søksmål, så var det på denne generalforsamlingen uttrykkelig forutsatt at søksmål skulle reises og retten la til grunn at generalforsamlingen i et selskap i et slikt tilfelle må ha anledning til å gi en etterfølgende formell fullmakt til å reise søksmålet. Oslo tingretts kjennelse ble av de saksøkte påanket til Borgarting lagmannsrett som imidlertid i kjennelse av 8. februar 2013 forkastet anken. Hovedforhandling i saken ble holdt i dagene 4. til 14. mars Til stede var partene og prosessfullmektigene. For Dubai Development Property I AS møtte styreformann Morten Køpke. Chartis Europe S. A. hadde etter at saken ble reist overdratt sin portefølje til AIG Europe Ltd. og dette selskapet ble således trukket inn som saksøkt. For dette selskapet møtte advokat Jon Danielsen som partsrepresentant. Det ble avgitt partsforklaringer og forklaring fra i alt fire vitner. Det ble foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. I Partenes anførsler Saksøkeren har i det vesentligste gjort gjeldende: Innledning Dubai Development Property I AS gjør gjeldende at de saksøkte enkeltpersonene ikke har utvist den arbeidsinnsats som antas å være nødvendig eller utvist den årvåkenhet og påpasselighet som investeringer i prosjekter av denne karakter og størrelse krever. Det rettslige grunnlaget for tapet er for styremedlemmene bestemmelsen i aksjeloven 17-1 første ledd og den alminnelige culpanormen. For Øystein Nergård som kun var varamann til styret gjøres det gjeldende at han kan holdes ansvarlig som medvirker etter aksjeloven 17-1 annet ledd. Han har som ansatt i tilretteleggerselskapet tilrettelagt både prospektet for kapitalutvidelsen og foreslått utbetalingen til Verdispar Securities ASA og PZFF. For forsikringsselskapet følger ansvaret av de nevnte forholdene og av den tegnede ansvarsforsikringen. Det som kreves erstattet av de saksøkte er for det første betalingen i februar 2008 av tilretteleggerhonoraret til Verdispar Securities ASA og en refusjon i mai 2008 av reservasjonsgebyr. Videre kreves erstatning for to delbetalinger av kjøpesummen i juni og TVI-OTIR/01

17 september Endelig kreves erstatning for fire lån gitt i perioden fra februar til august 2010 dels til PZFF og dels til selskapet Prospar Ltd (et datterselskap av DDP II). Saksøkeren fremhever at prosjektet i Dubai var et svært omfattende og komplekst byggeprosjekt som forutsatte at deltakerne og ledelsen hadde høy kompetanse innen en rekke ulike disipliner. DDP I's deltakelse var basert på en betydelig investering, foruten at selskapet påtok seg en rekke forpliktelser overfor de andre deltakerne og aktørene i prosjektet. For at engasjementet skulle la seg gjennomføre i samsvar med forutsetningene, var det nødvendig at selskapets ledelse utviste aktpågivenhet og at det sørges for tett oppfølging gjennom prosjektperioden. Saksøkeren hevder at DDP I's styre ikke har utvist den årvåkenhet og påpasselighet som investeringer i prosjekter av denne karakter og størrelse krever. Styrets manglende oversikt og påpasselighet ga seg utslag i utbetalinger som tappet selskapet for verdier. Det understrekes at samtlige utbetalinger var usikrede. Det er på det rene at tilnærmet hele kapitalen i DDP I gikk tapt i løpet av 8 måneder. Utbetalingene var verken forretningsmessig begrunnet eller begrunnet i selskapets interesser. Saksøkeren hevder at en emisjon etablerer et kontraktsforhold mellom tegnerne (aksjonærene) og selskapet. Selskapet har plikt til å realisere prosjektet i henhold til tegningsgrunnlaget nedfelt i prospektet og kan eksempelvis ikke i stedet bygge et hotell eller investere i et hotellprosjekt. Styrets oppdrag og forpliktelse er å påse at prosjektet blir gjennomført slik det er beskrevet i prospektet. Dette innebærer at prospektet som utgangspunkt vil danne rammene for styrets handlingsrom. Det var slik sett helt treffende når det uttaltes i prospektet at dets "målgruppe er styret og potensielle aksjonærer". PZFF var et underkapitalisert singel purpuse selskap og uten ansatte. DDP I var også et singel purpuse selskap, men dette selskapet var skaffet et økonomisk handlingsrom. Det bemerkes at Ole Tokvam i tillegg til å være styreleder i DDP I, også var styreleder i Verdispar Securities ASA. Dette var det ikke opplyst noe om i prospektet. Når det gjelder Øystein Nergård bemerkes at han var ansatt i Verdispar Securities ASA og at mye av arbeidet knyttet til DDP I ble utført av ham. Saksøkeren mener at tilrettelegger ikke kan ha undersøkt eller bragt klarhet i en rekke sentrale forhold, herunder vilkårene for og realismen i den forutsatte finansiering. Som eksempler på unnlatte eller mangelfulle undersøkelser nevnes: TVI-OTIR/01

18 - hvem som eide eller skulle bli eier av byggetomten hvor de prosjekterte leilighetene skulle oppføres. I prospektet side 5 heter det at Profile Group er eier av byggetomten. - hvorvidt selgeren PZFF hadde eller ville få rettighetene til å utvikle og bebygge tomten. - hvilke betingelser som var innfridd eller som måtte innfris for å kunne påbegynne forhåndssalg av de prosjekterte leilighetene. - hvordan det sto til med PZFF's soliditet og om selskapet hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et så stort og komplisert utviklings- og byggeprosjekt. Saksøkeren viser til e-post av 15. januar 2008 fra advokatfirmaet Al Tamimi til Øystein Nergård hvor flere av disse forholdene ble påpekt i forbindelse med gjennomgangen av utkastet til kjøpsavtalen av 8. desember 2007 og av Cover Letter av 18. desember 2007 fra John Irving på vegne av "Zero Five Five LLC c/o Profile Group". I e-posten fra advokatfirmaet ble det blant annet påpekt at selgeren PZFF ikke var registrert som noen kjøper av tomten (det var Ilyas Ahmed som var eier av byggetomten), og at det manglet dokumentasjon som viste at PZFF hadde de nødvendige rettigheter til tomten. I punkt 1.14 i e- posten fra advokatfirmaet omtales den risikoen som knyttet seg til finansieringen av prosjektet. I den forbindelse fremholder advokatene at "We believe that the Agreement and Clause 7 of the Cover Letter do not adequately protect you in the event that your company is unable to procure financing to cover the second installment of the Purchase Price of the Units." Saksøkeren fremhever at PZFF ikke var omtalt i prospektet og at intet var gjort fra tilretteleggeren for å forsikre seg om at dette selskapet ville være i stand til å oppfylle de forutsetningene og forpliktelsene som fremgikk av prospektet. Verdispar Securities ASA hadde altså ikke gjort det forarbeid som var nødvendig for å sikre DDP I en avtale som ga selskapet de rettigheter som var nødvendige for at prosjektet kunne la seg gjennomføre i samsvar med prospektet. Det finnes ingen spor av undersøkelser knyttet til PZFFs finansielle stilling og soliditet; heller ikke om dette selskapet hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et stort og komplisert utviklings- og byggeprosjekt slik det var beskrevet i prospektet TVI-OTIR/01

19 Saksøkeren anfører at Ole Tokvam, Svein Hovland og Øystein Nergård var kjent med de mange kritiske kommentarene fra advokatfirmaet og med tilretteleggers mangelfulle arbeid. De saksøkte synes ikke å ha hatt den nødvendige kontroll over og innsikt i finansieringen av prosjektet og de hadde heller ikke kontroll over det angivelige videresalget av de prosjekterte leilighetene som forutsetningsvis skulle utgjøre hovedkilden for den finansiering som ville være nødvendig fra tidlig i 2008 og utover i prosjektperioden. Det planlagte prosjektet ble aldri realisert og DDP I gikk glipp av fortjenesten i prosjektet. Denne mulige fortjenesten kreves ikke erstattet. Det som kreves erstattet er fem utbetalinger. Styrets beslutning om å utbetale tilretteleggerhonoraret på NOK og reservasjonsgebyret på NOK Styret for DDP I utbetalte 7. februar 2008 NOK til Verdispar Securities ASA som et tilretteleggerhonorar. Videre utbetalte styret 18. mai 2008 en refusjon av et reservasjonsgebyr på NOK til det samme selskapet. Saksøkeren hevder at det var så alvorlige mangler ved det arbeidet som tilretteleggeren hadde gjort at DDP I ikke hadde plikt til å betale noe som helst til Verdispar Securities ASA. Saksøkeren hevder at styret i DDP I har forsømt sin undersøkelsesplikt allerede da kjøpsavtalen mellom selskapet og PZFF ble inngått, men fremhever at det har liten betydning om man knytter det ansvarsbetingende forhold til selve inngåelsen av kjøpsavtalen eller til de ulike utbetalingene. Etter saksøkerens oppfatning er det langt på vei de samme rettsfakta som vil være avgjørende ved bedømmelsen av ansvarsspørsmålet. Det er på det rene at det i prospektet var gitt en villedende og uriktig beskrivelse av prosjektet, blant annet ved at det ble opplyst at eieren av tomten var Profile Group. Opplysningen i prospektet om at "tomten i dag eies av Profile Group" var positivt uriktig. Denne opplysningen ga aksjetegnerne et inntrykk at Profile Groups deltakelse skulle bestå i en omfattende finansieringsforpliktelse i tillegg til å sørge for å ha ansvaret for hele prosjektgjennomføringen, blant annet som prosjektleder og herunder besørge oppføringen av bygget. Det var ingen skrivefeil når det sto i prospektet at Profile Group var eier av tomten. Tilsvarende var opplyst i prospektet for DDP II hvor det sto at "tomten eies i dag av Profile Group". En slik opplysning er en vesentlig og i mange tilfeller en avgjørende TVI-OTIR/01

20 informasjon, både for investorenes beslutning om å delta i emisjonen og for selskapets mulighet til å levere de resultatene som investorene med rimelighet kunne forvente. Slik dette prospektet utviklet seg er det på det rene at de saksøkte la opp til et helt annet prosjekt enn det som er fremstilt i prospektet. DDP I kom til å bære all finansiell risiko og alle kostnader. I prospektet var det "Profile Group" som var angitt som selger, prosjektleder og ansvarlig for finansieringen, men i henhold til de avtalene som ble undertegnet 6. februar 2008 gikk PZFF inn i stedet for "Profile Group". Tilretteleggeren sørget imidlertid ikke for å innhente dokumentasjon for PZFF eksistens, så som stiftelsesdokument med angivelse av aksjekapital mv. Det er for øvrig ingen spor av undersøkelser knyttet til PZFF`s finansielle stilling og soliditet, heller ikke om selskapet (utover tomten) hadde tilgang til de ressurser som er nødvendige for å kunne igangsette, gjennomføre og avslutte et stort og komplisert utviklingsprosjekt som beskrevet i prospektet. Det eneste selskapet i "Profile Group" som har forpliktet seg er et underkapitalisert datterselskap av Profile Europe Ltd, nemlig PZFF som for øvrig også var uten ansatte. Eieren av dette selskapet, Profile Europe Ltd, var et rent salgsselskap uten teknisk og økonomisk kompetanse. De andre selskapene i Profile Group var ikke forpliktede deltakere i prosjektet. På avtaletidspunktet 6. februar 2008 var situasjonen som angitt at det ikke var avklart om PZFF hadde tilgang til kapital, verken til å finansiere prosjektet eller egne forpliktelser. Dertil kommer at det ikke var innhentet noen rettigheter og tillatelser og at PZFF heller ikke var eier av byggtomten. Når det gjelder Profile Group er det på det rene at heller ikke dette selskapet var selger, prosjektleder eller for den saks skyld eier av byggetomten. Det fulgte av punkt 3.1 og 3.2 i kjøpsavtalen som var datert 21. januar 2008 at selgeren forpliktet seg til å opprette en escrow-acount som kjøpesummen skulle innbetales til. Selgeren hadde garantert at det skulle opprettes en slik konto. Dette var en avgjørende forutsetning for å kunne få solgt leiligheter off-plan. Denne forpliktelsen var ikke oppfylt verken på datoen 21. januar 2008 eller ved kontraktsunderskrift 7. februar Det forelå allerede av den grunn et kontraktsbrudd fra PZFFs side. Tilretteleggeren var tiltenkt en sentral rolle for å ivareta selskapets interesser. Tilretteleggeren var i prospektet omtalt som en nøkkelaktør "for å avhjelpe risikofaktorer ved prosjektet". Saksøkeren mener at utbetalingen av honoraret til tilrettelegger 7. februar 2008 var en erstatningsbetingende uforsvarlig beslutning. Tilretteleggerens leveranse var åpenbart mangelfull og det forelå ingen plikt til å utbetale tilretteleggerhonoraret og i alle fall burde TVI-OTIR/01

21 dette ikke vært utbetalt uten noen form for sikkerhet. På samme måte var det en erstatningsbetingende uforsvarlig beslutning når styret for DDP I 18. mai 2008 refunderte reservasjonsgebyret på NOK til Verdipapir Securities ASA. Styremedlemmene Ole Tokvam og Svein Hovland har begge opptrådt uaktsomt. Når det gjelder Øystein Hovland påstås det at han har vært en uaktsom medvirker og at han er erstatningsansvarlig etter aksjeloven 17-1 annet ledd. Det var han som hadde utarbeidet prospektet og som var den helt sentrale premissleverandøren til styret. Det var opplyst to steder i prospektet at Profile Group eier tomten. Den som skriver prospektet må undersøke om dette er sant. Styrets beslutninger i juni og september 2008 om å utbetale henholdsvis NOK og NOK til PZFF Styret for DDP I besluttet 27. juni 2008 å betale en del av kjøpesummen på NOK og 15. september 2008 å betale den resterende del på NOK til PZFF. Saksøkeren anfører at styret ikke var forpliktet til å foreta den første overførselen 27. juni 2008 fordi det på angjeldende tidspunkt ikke var opprettet escrow-konti slik man pliktet etter kjøpekontraktens punkt 3.1 og 3.2. Saksøkeren anfører videre at det uansett var helt uforsvarlig å gi slipp på disse midlene uten noen form for sikkerhet. Det fremheves at tapsrisikoen på tidspunktet for overførselen av disse pengene var overhengende og åpenbar. Det bemerkes at styret i DDP I og tilretteleggeren ikke på tidspunktet for betaling hadde foretatt seg noen nærmere undersøkelser. Kunnskapsmangelen og det mangelfulle beslutningsgrunnlaget var her det samme som ved utbetalingen 7. februar Når det gjelder betalingen 27. juni 2008 har saksøkte anført at dette avdraget skulle betales ved kontraktsunderskrift og at det etter omstendighetene ikke kan være avgjørende at selgeren ikke hadde fått ordnet med betaling gjennom escrow. PZFF hadde engasjert arkitekter og rådgivende ingeniører og hadde holdt byggemøter. Det var påløpt utgifter og dessuten hadde man fra før lagt ut penger blant annet til arkitekttegninger. Samtidig var det slik at DDP I i løpet av våren hadde mottatt positive tilbakemeldinger fra PZFF om at flere leiligheter var blitt reservert, slik at man ventelig ville motta betaling fra sluttkunder når escrow-kontoer var opprettet. Det er videre på det rene at PZFF hadde forpliktelser overfor arkitekter og andre og blant annet en regning på kjøp av tomten som forfalt 2. juli Til dette anfører saksøkeren at det var DDP I som hadde risikoen for PZFFs manglende oppfyllelse av sin egen forpliktelse til å etablere escrow-kontier. I juni 2008 hadde eiendoms TVI-OTIR/01

22 markedet begynt å vise svakheter. Dette økte risikoen for at man ikke ville ha tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre prosjektet. Det forelå på dette tidspunkt heller ingen rettslig adgang til å selge eller markedsføre leilighetene, hvilket var en direkte følge av escrowloven og avtalen med Master Developer. Saksøker gjør gjeldende at styremedlemmene Ole Tokvam og Svein Hovland er å klandre for at man uten å være forpliktet til det foretok en forskuddsbetaling 27. juni 2008 direkte til PZFF uten sikkerhet. Øystein Nergård er å klandre fordi han i et notat av 22. juni 2008 til styret i DDP I anbefalte slik forskuddsbetaling. Nergård var en nødvendig medvirker til den første av disse utbetalingene i det han hadde anbefalt utbetalingen. Som hovedansvarlig for prosjektet hos Verdispar Securities ASA og som hovedansvarlig for kontakten mellom de forskjellige aktørene, var alle de relevante risikofaktorene synbare for Nergård. Han har med sin anbefaling medvirket til en klart uforsvarlig beslutning som ikke fortjener noe vern. Denne første betalingen av en del av kjøpesummen var overensstemmende med "Second Addendum" av 26. juni 2008 og ble kalt "advanced payment" og var ført inn som et lån i PZFF`s regnskaper. Saksøkeren mener at det under enhver omstendighet var uforsvarlig å gi kontraktsmotparten et slikt lån/slik forskuddsbetaling, utenom escrow og i strid med kjøpsavtalen og lokal lovgivning, uten at utbetalingen er sikret. Når det gjelder betalingen 15. september 2008 var risikoen på dette tidspunktet enda mer overhengende. På det tidspunkt ville det under enhver omstendighet vært i strid med selskapets interesse å avvente utviklingen. Saksøkeren anfører for øvrig at dersom det er riktig at DDP I var rettslig forpliktet til å betale det andre avdraget, i en situasjon hvor finansieringsproblemene skyldtes uteblitt salg av leiligheter, så er dette i så fall et direkte utslag av den risikoen som selskapets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Al Tamimi, påpekte før kontraktsinngåelsen, men som styret den gang valgte å se bort fra. I en slik situasjon blir det desto viktigere at selskapets styre følger nøye opp og påser at videresalget av de prosjekterte leilighetene blir igangsatt, slik at denne, for selskapet helt avgjørende, forutsetning blir oppfylt. Også her kan det vises til det som står i prospektet om styrets kompetanse og forsikringer om oppfølging. Fraværet av undersøkelser og kunnskap var den samme i september som ved den første betalingen, bortsett fra at escrow-kontoene var på plass fra tidlig i september. Men fortsatt velger man å gå utenom escrow-betaling idet styret 7. september 2008 inngikk en tilleggsavtale "Third Addendum" om at betaling kan skje utenom escrow. Saksøkeren minner om TVI-OTIR/01

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress:

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress: PFU-SAK NR. 185/12 KLAGER: Petter Berge ADRESSE: Jervveien 4, 3124 Tønsberg TELEFON: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv PUBLISERINGSDATO: 19.06.2012 STOFFOMRÅDE: Næringsliv GENRE: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Protokoll i sak 571/2010. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 571/2010. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 571/2010 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår Kjøpekontrakt via en megler, der forbrukeren

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Abu Dhabi Real Development Holding AS

Abu Dhabi Real Development Holding AS Abu Dhabi Real Development Holding AS Generalforsamling 30. juni 2009 Colliers International AS NORGE Colliers Asset Management AS Colliers Corporate AS Colliers Næringsmegling AS Colliers Property Management

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 1: Handling Ansvarlig Frist Status VEDLEGG 6 OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 1. OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN MNG Holding Bergen AS, org. nr., 956732778, (Selger) og HFK Bussanlegg AS, org.nr. 993798487, (Kjøper) har i dag inngått

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Investorrapport H1 2013

Investorrapport H1 2013 Investorrapport H1 2013 Dubai Real Development Holding AS Siden sist Positiv markedsutvikling i Dubai, noe tegn til bedring i Abu Dhabi I boligmarkedet i Dubai steg prisene med 16% i løpet av 2012, mens

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien)

Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien) Finanstilsynet Oversendt pr. e-post Oslo, 24. april 2017 Vår ref. 09.03.7NFS Anmodning om uttalelse videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien) Norges Eiendomsmeglerforbund

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 726/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. august 2011

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer