7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon"

Transkript

1 7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon Generelt Det skal leveres et ventilasjonsanlegg av god kvalitet, som på alle måter skal tilfredsstille de overordnede funksjonskravene. Anlegget skal planlegges for å gi bruker en rasjonell drift og vedlikehold, renholdvennlige installasjoner, fleksibilitet samt en energieffektivitet drift. Alle anlegg skal ha lett tilkomst og utformes slik at reparasjoner, forandringer, innregulering og kontrollmålinger lett kan foretas. Funksjonsbeskrivelsen angir rammebetingelsene. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante opplysninger for å kunne gi et komplett tilbud. Entreprenøren er ansvarlig for at alle funksjonsspesifikasjonene i denne beskrivelsen er ivaretatt for det ferdige anlegget. Inntransport må tilpasses valgt løsning. Entreprenør må forsikre seg om at nye anlegg kan inntransporteres til valgt areal. Kostnader ved inntransport skal være inkludert. Demontering For hele personalavdelingen skal det gamle kanalnettet fjernes og nytt kanalnett med plenumskammer, lydfeller og innreguleringsspjeld legges på loft. Loftet er ikke isolert og kanalnettet må derfor isoleres. Kanalnett for luftbehandling Det skal fortrinnsvis benyttes sirkulære kanaler, men rektangulære kanaler kan benyttes i hovedføringer, samt der hvor plasshensyn ikke tillater sirkulære kanaler. Hydraulisk diameter på firkantkanal må i så fall være minst like stor som den sirkulære kanalens diameter. Det skal benyttes standard bend og deler så langt det er mulig. Fleksible kanaler skal under ingen omstendigheter benyttes. Det skal medtas ny inntaksrist som type bergensrist (eller kombihette) med inntakskammer og kanalnett frem til hvert aggregat. Det skal også legges opp nye kanaler i nødvendig omfang. Eksisterende kanaler må tilpasses til ny løsning med nye aggregater. Nødvendige kanaler for tilknytting til eksisterende kanaler medtas. Tetthetsprøving skal foretas på 10 % av kanalmassen. Prøvingen utføres som stikkprøver hvor byggherren peker ut de strekninger som skal prøves. Prøvingen gjøres i henhold til EN12237/NS 3420, kap. VB, tetthetsklasse C. Protokoll oversendes byggherren umiddelbart etter at prøvingen har funnet sted. Hvis kravene ikke er overholdt, kan prøvingen forlanges utvidet til å omfatte hele kanalnettet. Alle kanaler og deler skal oppbevares på byggeplass slik at de ikke blir skitne eller våte. Kanaler skal ha pluggede ender, deler skal ligge i kasser eller plastsekker. Kanaler skal plugges etter hvert som de blir montert, slik at støv og fuktighet ikke kan deponeres i kanalene under byggeperioden. Det skal monteres inn tilstrekkelig med rense- og inspeksjonsluker. Eksisterende hull for ventiler som fjernes, skal tettes. 1

2 Utstyr for luftfordeling Luftinntaksrister eller kombihette må medtas og tilpasses ny løsning. Nytt inntakskammer forsynes med dreneringspunkt med avløp til sluk. Det skal sikres at regn og snø ikke blir dratt med fra inntakskammer og videre i inntakskanalene. Luftavkast skjer via jethette eller kombihette på tak. Om eksisterende installasjoner skal beholdes må fremgå av totalentreprenørens prosjektering. Komplett luftavkast for ny situasjon skal være inkludert. Innreguleringsspjeld med måleuttak monteres i kanalnettet slik at anlegget skal kunne innreguleres etter proporsjonalmetoden. Lyddempere monteres inn i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å overholde de lydkrav som er stilt. Det skal ikke være mulighet for overhøring fra noen av rommene i personalavdelingen eller fra leilighetene. Lyddempere skal ha en overflate som ikke medfører at fibre blir revet med i luftstrømmen. Avtrekks- og tilluftsventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data foreligger. Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde, lyddata etc. Ventilene skal leveres overflatebehandlet i en farge avtalt med byggherre. Ventilene skal ha individuell innreguleringsmulighet og mulighet for luftmengdemåling. Plenumskammer og lydfelle benyttes om støyforholdene skulle tilsi dette. Overluftsventiler skal være av god kvalitet og anerkjent fabrikat, hvor dokumenterte data forefinnes. Krav til dokumentasjon: Fabrikat, type, luftmengde, lyddata etc. Overluftsventilen skal være overflatebehandlet. Ventilen skal ha gjennomgående kanal, med lyddempende bafler på hver side av vegg-gjennomføringen. Ventilen skal ikke svekke veggens lydisolasjonskrav. Ved bruk i branncellebegrensende vegger skal ventilene ha nødvendig brannklasse. Branntetting av gjennomføring skal være medtatt. Eventuelle fargetillegg for ventiler skal inngå i tilbudet. Luftbehandlingsanlegg Det skal installeres tre nye ventilasjonsaggregater; ett til personalavdelingen (og kjøkken/stue) og ett i hver av leilighetene. Hovedaggregatet som går til personalavdelingen (og kjøkken/stue) skal skiftes ut. Nytt aggregat plasseres i eksisterende teknisk rom. Det skal være ett separat ventilasjonsaggregat i hver leilighet/boenhet. Aggregatet plasseres i boden i den aktuelle leiligheten eller annet egnet sted der det ikke er til sjenanse. Inntak og avkast plasseres på tak og utformes slik at det ikke er noen muligheter for inntrenging av snø- og regn i anlegget. Plassering av inntak- og avkastventiler må gjøres slik at avkastluften ikke blir sugd inn i inntakskanalene. 2

3 Luftbehandlingsutstyr leveres ut i fra de gitte forhold og kapasiteter. Tabellen nedenfor viser inndeling og plassering av aggregater. Hovedaggregat skal ha en reservekapasitet på +10 % av de valgte luftmengder, reservekapasiteten er ikke medtatt i de luftmengdene som gjengis nedenfor. Aggregatrom Aggregat Dekker område Luftmengde Kjøling m3 /h Teknisk rom Ett aggregat Roterende gjenvinner Personalavdelingen og kjøkken/stue Antatt totalt ca Nei Bod Ett aggregat Roterende gjenvinner Leilighet Antatt totalt ca. 190 Nei Bod Ett aggregat Roterende gjenvinner Tabell nr Inndeling av aggregater Leilighet Antatt totalt ca. 190 Nei Aggregatene skal være kompaktaggregater for innendørs montasje med én tillufts- og én fraluftsdel. Aggregatene skal alle være av samme fabrikat og ellers være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat. Aggregatene skal være drifts- og vedlikeholdsvennlige. Det skal være full inspeksjonsmulighet for alle deler i aggregatet. For større aggregater skal det leveres inspeksjonsplattform i henhold til arbeidstilsynets og myndighetenes krav. Aggregatene skal være av dobbel galvanisert plate, med isolasjon imellom. For å unngå overføring av vibrasjon til gulv/ vegg skal det være tilfredsstillende vibrasjonsisolering av interne deler samt mot bygningen i form av vibrasjonsdempere og fleksible mansjetter mot kanalanlegg. Ventilasjonsanleggets SFP-faktor skal dokumenteres og tilfredsstille gjeldende krav i tekniske forskrifter (TEK 10, Øvrige bygninger < 2,0 kw/(m³/s)). Det skal utføres vibrasjonsberegninger som dokumenterer vibrasjonsfri aggregatoppstilling uten vibrasjonsoverførsel til bygningskroppen. Hovedaggregat skal ha følgende deler: Stengespjeld, inntak og avkast med fjær tilbaketrekk Filter, tilluft og avtrekk, filterklasse EU-7. Reservefilter medleveres, trykkmåler over filter leveres og monteres. Lufttett innfesting av filter mot aggregatramme. Varmegjenvinnere. Det stilles krav til at temperaturvirkningsgrad for roterende gjenvinner skal være minimum 80 %. Det må påses at man ikke får lekkasje mellom tilluft og fraluft ved bruk av roterende gjenvinner. Varmegjenvinner skal ha modulerende regulering og være lett å rengjøre. Gjenvinner utstyres med differansetrykkmåler. Varmebatteri, elektrisk. Batteri skal ha tilfredsstillende kapasitetsregulering slik at store variasjoner i temperatur ikke oppstår. Vifter, tilluft og fraluft. Direktedrevne trykkammervifter med frekvensregulering. Motorer, frekvensomformere, kabler og tilhørende startutstyr skal være dimensjonert for en økning av luftmengde på 30 % uten skifte av nevnte komponenter. Viften skal gi en mest mulig stabil luftmengde 3

4 i systemet mellom rent og "tett" filter. Vifter plasseres slik at uønsket luftlekkasjer mellom avtrekk og tilluft ikke forekommer. Inspeksjonsdeler som sikrer full inspeksjon av alle deler i aggregatet. Innvendig lys for inspeksjon og service. Lys må kunne tennes selv når servicebryter er aktiv. Aggregatlydfeller. Manuelle temperaturfølere før og etter aggregat på begge sider, samt ved alle temperaturendringer i aggregatdeler Boligaggregatene skal ha følgende deler: Leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet. Høyeffektiv roterende varmeveksler. Termostatstyrt ettervarmebatteri. Vifter med direktedrevne EC motorer. Aggregatlydfeller. Automatisk veksling mellom normaldrift og "sommerdrift" uten varmegjenvinning. Behovsstyrt regulering. Automatisk logging av drift. Lakkert, dobbeltmantlet og isolert utførelse. Integrert automatikk. Ventilasjonsanleggene skal utformes slik at det ikke bidrar til økt fare for brann- og røykspredning, og skal utføres i ubrennbare materialer med unntak av små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. Det henvises til BV-Nett Veileder for brannsikker ventilering og byggdetaljblad I kjøkken skal det monteres kjøkkenhetter over kokesoner med eget avtrekk over tak. Luftmengder beregnes ut i fra effektuttak på komfyr. Rommet skal tilføres tilluft slik at det til enhver tid en balansert avtrekk/tilluft. Det kan aksepteres et lite undertrykk på kjøkkenet, slik ikke matlukt spres til andre deler av leiligheten. Isolasjon Tetthetsprøving av anlegget skal utføres før isolasjon pålegges. Krav til valg av isolasjonsklasse iht. REN 7-24, pkt.2. Isolasjonen avsluttes med solide mansjetter. Montasje utføres i henhold til leverandørs montasjeanvisning. Kondensisolering, av kanaler som fører kald luft. Det gjelder luftinntak, luftavkast. Kanaler skal, om mulig, ikke isoleres innvendig. Dersom kanaler isoleres innvendig skal det sikres 100 % mot medriving av fibre og fuktabsorpsjon. Ventilasjonsanleggene skal utformes slik at det ikke bidrar til økt fare for brann- og røykspredning, og skal utføres i ubrennbare materialer med unntak av små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. Det henvises til BV-Nett Veileder for brannsikker ventilering og byggdetaljblad Rengjøring av kanalnett. Entreprenøren skal fremlegge en plan på hvordan et rent kanalnett vil bli ivaretatt under montasjen. Inspeksjonsluker monteres i et rimelig antall i kanalnettet. Lukene skal fortrinnsvis monteres i siden i kanalen. 4

5 Det skal medtas pris på rengjøring av eksisterende kanalnett for ventilasjonsanlegget med tilhørende ventiler. Omfang må kartlegges på tilbudsbefaring og evt. senere befaringer før pristilbud innleveres. Både avtrekks- og tilluftskanaler skal rengjøres. Rengjøring bortfaller dersom eksisterende kanalnett ikke skal benyttes. Renhetsgrad skal tilfredsstille SINTEF Byggforsk byggdetaljblad kapittel 7 «Rengjøringskvalitet» for «Skoler, barnehager, kontorbygninger, boliger o.l.» Alle kanaler skal leveres byggeplass avfettet og montert med endelokk fra fabrikk. Under lagring skal alle kanaler beskyttes mot støv ved at kanalene tildekkes med plast. I byggeperioden skal kanalåpninger påsettes endebund slik at støv forhindres å trenge inn i kanalene. Endebunner skal påsettes fortløpende ved oppmontering av kanalnettet. Ventiler og øvrig utstyr tildekkes med plast fortløpende. Er ikke rent kanalnett oppfylt ved ferdigbefaring vil representant beordre rengjøring av kanalanlegget på entreprenørens regning. Igangkjøring, innregulering og protokoll Anlegget skal innreguleres etter vedlagte luftmengdeskjema for leilighet og personalavdeling med en nøyaktighet på +/- 10 %. Innreguleringsprotokoll leveres til byggherre etter innregulering. For leilighetene skal anlegget innreguleres etter forsert luftmengde. Igangkjøring og innregulering skal foretas i henhold til felles nordiske regler for "Klargjøring og innregulering av ventilasjonsanlegg etter proporsjonalmetoden", NBI anvisning Før innregulering starter, skal anleggene funksjonsprøves. Alle luftmengder for innblåsnings- og avtrekksventiler skal innreguleres i henhold til oppgitte luftmengder. De angitte luftmengder må ikke variere mer enn +10/-5 % inkl. målefeil. Maksimalt avvik mellom tilluft og avtrekk i samme rom skal ikke være høyere enn 10 % For totalluftmengde gjelder +/- 10 %. Lydtrykknivå skal måles i alle rom i bygget med lydkrav. Gjeldende versjon av NS 8175 lydklasse C skal legges til grunn. For rom hvor db(a)-måling viser høyere verdi enn grenseverdi for kravet til støy, foretas komplett måling i alle frekvenser. Målingene foretas etter at luftteknisk innregulering har funnet sted. For leilighetene gjelder at i oppholdsrom skal støynivået fra ventilasjonsanlegget ligge under 30 db(a). I soverom skal støynivået være under 25 db(a). På badet skal støyen fra kontinuerlig ventilasjon ikke overstige 35 db(a). Ved kortvarig forsering skal støynivået ikke overstige 45 db(a). All styring, regulering og overvåking av funksjoner for aggregater skal skje fra aggregatets automatikk, enten dette er integrert i anlegget eller via en egen automatikktavle. Det skal være tilrettelagt for oppkopling/styring/regulering fra sentralt sted via internett. Inneklima For personalavdelingen skal det utføres beregninger av operativ innetemperatur ved dimensjonerende forhold sommer og vinter. Anlegget skal utføres slik at kravene i Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (veil. 444) er oppfylt. Elektriske arbeider Skal inkludere riving og demontering av eksisterende elektrisk materiell og utstyr, samt frakopling i tavler og skap. For format og omfang av dokumentasjon vises også til kapittel for FDV. 5

6 Skal også inkludere alt nødvendig elektrisk arbeid, utstyr og materiell for at anleggene skal fungere som beskrevet. Dette inkluderer også dokumentasjon som samsvarserklæringer, FDV, oppdatering og generering av kursfortegnelser og lignende. Entreprenøren skal sette seg inn i eksisterende anlegg og tilpasse nytt utstyr og materiell til dette. I forbindelse med demontering og montering av aggregater, vil det kunne bli en del omlegging av eksisterende kabelbroer/kabler. Det må undersøkes om hvorvidt eksisterende kabling og sikringsmateriell har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere effektene fra de nye aggregatene. Dersom anleggets kapasitet må utvides skal alle kostnader dette medfører medtas i denne post. Dette inkluderer blant annet (men begrenses ikke til) prosjektering, utførelse, montering, dokumentering og levering. Det skal sikres god belysning i teknisk(e) rom. Eksisterende lysarmaturer byttes med energibesparende lyskilder og skal kaste lys både opp i taket og ned på tekniske anlegg. Det må suppleres med nye armaturer i eventuelle nye tekniske rom. Alle underlag skal oppdateres til "som bygget". Automatisering Prisen skal være et komplett ferdig montert anlegg med integrert automatikk i aggregatene eller i egne automatikk-tavler. Bygget har ikke noe eksisterende SD-anlegg, men oppkopling mot anleggene fra eksternt sted for styring og regulering, skal medtas. Fortrinnsvis ønskes kompaktaggregater med ferdig intern koblet automatikk. For personalavdelingen skal anlegget automatisk gires ned til 50 % luftmengde om natten (22:00-06:00). Det skal installeres et tidsur i gangen i personalavdelingen som overstyrer denne reduksjonen i luftmengde. I leilighetene skal det være en egen forseringsbryter/-display for forsert ventilasjon. Denne styres manuelt og skal plasseres ved baderomsdøren. Sentral driftskontroll og automatisering Entreprenøren skal utarbeide komplett underlag for alle systemer bestående av: Systemskjema Funksjonsbeskrivelse i klartekst. Instrumenterings- og kapasitetstabeller Komplette strømveisskjemaer Alle underlag skal oppdateres til "som bygget" og inngå i komplett driftsinstruks sammen med luftbehandlingsanlegg. For format og omfang av dokumentasjon vises også til kapittel for FDV. Alle funksjoner som kan betjenes lokalt på ventilasjonsaggregat, skal også kunne betjenes fra et eksternt sted for eventuell fremtidig tilkobling til SD-anlegg. 6

7 Følgende data skal presenteres: Alle alarmer fra ventilasjonsanleggene skal presenteres i alarmbilde. Temperaturer før og etter gjenvinner, samt etter varmebatteri. Temperatur i avtrekk før gjenvinner. Anlegget skal ha sitt eget skjermbilde med tilhørende data som nevnt i punktene over. Alle funksjoner som kan betjenes lokalt på luftbehandlingsaggregatet må også kunne betjenes fra SD-anlegget. I prisen skal alle arbeider for en komplett automatikk ferdig programmert være medtatt. Radonsikring Det skal installeres radonsikringstiltak i nybygget. Det legges en diffusjonstett radonmembran under bygget i tillegg at det tilrettelegges for avtrekk fra grunn ved høye radonkonsentrasjoner. Radonmembran Radonmembranen skal være luft- og diffusjonstett. Enhver gjennomføring i membranen skal tettes med mansjett, flytende elastisk fugemasse eller likeverdig tetting. Se Byggforskblad Tiltak som aktiveres ved behov Det skal legges drensslanger under bygget med et felles avtrekksrør som føres over terreng og dekkes med lokk. Ved måling av radonkonsentrasjoner over 100 Bq/m³ i innelufta skal avtrekksrøret kunne føres over tak og det skal kunne kobles på en vifte for utlufting av grunnen. Anlegges skal dimensjoneres etter Byggforskblad

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Energieffektiv ventilasjon Ensyro AHU 300 400, høyre, venstre variant AHU 300 og 400 er nye modeller ventilasjonsaggregat i Ensyro sin AHU

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Sikring mot radon i nybygg

Sikring mot radon i nybygg Sikring mot radon i nybygg Bransjetreff 01.02.2017, Norsk Radonforening Marius Kvalvik, Siv.Ing/Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk SINTEF er et av Skandinavias

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

VVS tekniske anlegg DOKUMENTKONTROLL. A Funksjonsbeskrivelse - tilbud KWB KWB SLI Rev. Dato Tekst Saksbeh.

VVS tekniske anlegg DOKUMENTKONTROLL. A Funksjonsbeskrivelse - tilbud KWB KWB SLI Rev. Dato Tekst Saksbeh. VVS tekniske anlegg DOKUMENTKONTROLL A 17.03.2009 Funksjonsbeskrivelse - tilbud KWB KWB SLI Rev. Dato Tekst Saksbeh. Kontr. Godkjent Oppdragsnavn: RENSVIK BARNESKOLE Oppdragsnr.: Fil/arkiv: Oppdragsgiver:

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon, som funksjonsbeskrivelse,

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon,

Detaljer

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS INNLEDNING TEKNISKE LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS PLASSBEHOV PLASSERING AV TEKNISK ROM STØRRELSE PÅ TEKNISK ROM PLASSBEHOV OVER HIMLING DETALJER I TEGNING MONTASJE AV TEKNISK

Detaljer

ÅRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT VENTILASJONSAGGREGAT

ÅRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT VENTILASJONSAGGREGAT 05/16 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE ÅRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT VENTILASJONSAGGREGAT FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG ADRESSE COWI AS Solheimgt. 13 5058 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no 05/16 SOGN OG

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit K2R Luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. For plassering i kjøkken over komfyr. Passer til leiligheter,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon!

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn?

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Det skal leveres 1 stk. ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner, elektrisk varmebatteri og DX kjøling.

Det skal leveres 1 stk. ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner, elektrisk varmebatteri og DX kjøling. Side 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Luftbehandlingsanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene berørte arealer i henhold til krav til inneklima og kravspesifikasjon.

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning

Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Ventilasjonsanlegg luftmengder og varmegjenvinning Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Oversikt Krav til luftmengder Dimensjonerende luftmengder DCV-systemer Varmegjenvinnere og deres virkningsgrad

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer

Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer Energieffektive kanalnett - utføring og utfordringer INNLEDNING ØKTE KRAV TIL ENERGIØKONOMISKE VENTILASJONSANLEGG ØKER KRAV TIL KOMPETANSE. HVORDAN BØR ET KANLNETT UTFØRES FOR Å BIDRA TIL LAVT ENERGIBRUK

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

Kjøkkenhetter i små leiligheter kan vi anbefale resirkulering av matos? Bård Bertheussen, Erichsen & Horgen AS

Kjøkkenhetter i små leiligheter kan vi anbefale resirkulering av matos? Bård Bertheussen, Erichsen & Horgen AS Kjøkkenhetter i små leiligheter kan vi anbefale resirkulering av matos? Bård Bertheussen, Erichsen & Horgen AS Hvorfor trenger vi kjøkkenavtrekk? Fjerne matos ved kilden Damp Ulike flyktige organiske forbindelser

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT VENTILASJONSANLEGG BYGLANDSHEIMEN BYGLAND KOMMUNE

FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT VENTILASJONSANLEGG BYGLANDSHEIMEN BYGLAND KOMMUNE Dokument type Funksjons beskrivelse Dato 2014.06.04 FUNKSJONSBESKRIVELSE NYTT VENTILASJONSANLEGG BYGLANDSHEIMEN BYGLAND KOMMUNE BYGLAND KOMMUNE 2 Revisjon 00 Dato 2015-04-29 Utført av Torbjørn Olsen Kontrollert

Detaljer

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater

DVCompact. Setter ny standard for ventilasjonsaggregater Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon DVCompact Setter ny standard for ventilasjonsaggregater 2 DVCompact DVCompact setter ny standard DVCompact

Detaljer

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Oppdragsnr.: 5102630 Side: 1 av 6 D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Generelle ytelser Orientering Det skal for det totale byggeprosjekt og denne rammebeskrivelse leveres komplette VVS-tekniske anlegg

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet lindab vi forenkler byggingen Det eneste du ikke kan måle, er potensialet Oppdatert teknologi Lindab UltraLink Revolusjonerende teknologi for nøyaktig måling og regulering av luftstrøm uten økt trykkfall

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hosptial Disposisjon Hvorfor ventilasjon Myndighetskrav Generell ventilasjon Fortrening

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJONS- ANLEGG

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJONS- ANLEGG VENTILASJONS- ANLEGG 1 Beregnet til: Menigheten Samfundet skole Dokument type: Kravspesifikasjon Dato: 2015-02-16 KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJONS- ANLEGG o:\2015 og framover\1350008121 menigheten samfunet

Detaljer

Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner

Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner 3.0.202 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I- INNHOLDSFORTEGNELSE 32 Ventilasjonsarbeid... 32-30 Generelt vedr. VVS-installasjoner... 32- Generelle ytelser... 32-2 Avsluttende arbeider... 32-5 36 Ventilasjonsanlegg...

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon 2 Forskrift Boliger ventileres først og fremst

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex

AuraFlex. Hjem > Produkter > Tilluftsventiler > Boligventilasjon > AuraFlex AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer tilpasset både spiro og fleksible kanaler Fordelingsbokser

Detaljer

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS NO0306 10.14 BRANNSIKRING BASIC LØV-R Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste ANLEGGSDATA Bygg / adresse: Anleggsnr.: Betjener: Luftmengde (ca): LUFTINNTAK Ja Nei I R Aksjon / kommentar Er det vegetasjon nær luftinntaket? Er det forurensningskilder nær luftinntaket? Er det fuktig

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

OLESEN CONSULT HVAC as

OLESEN CONSULT HVAC as Olesen Consult HVAC as Nedre Banegt 3 4014 Stavanger Stavanger 01.09.03 Prosjekt: Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301 Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 august 2003

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200 Bruks- og Monteringsanvisning AHU-200 Bruksanvisning. Side 1 til 9 For å kunne åpne frontluken må du først løsne de fire skruene med en vanlig skrutrekker. Når luken skal påmonteres igjen trekk til skruene

Detaljer

Rengjøring av kanaler

Rengjøring av kanaler Rengjøring av kanaler Pakke 1 : Loddefjord skole og Aurdalslia skole Pakke 2: Ytre Arna skule og Li skole Pakke 3: Christi Krybbe skole og Haukeland skole Pakke 4: Løvås skole og Seljedalen skole Pakke

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 13/1663. Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling. Kundens kravspesifikasjon

Vedlegg 1. til. Anskaffelse 13/1663. Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling. Kundens kravspesifikasjon Vedlegg 1 til Anskaffelse 13/1663 Om kjøp av: Ventilasjon med kjøling Kundens kravspesifikasjon SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 6

Oversikt for aggregat nr: 6 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 27.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 6 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.01 / alt Luft-/viftedata Tilluft

Detaljer

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR

Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR Bruks- og Monteringsanvisning AHU-300 BR Bruksanvisning. Side 1 til 9 For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen

Detaljer

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1 360 Orientering, generelle arbeider Dato: 06.06.2014 Side 1 360.1 360.:K0001 ANLEGGSBESKRIVELSE Ventilasjonsleveransen i dette prosjekt er svært begrenset. Da lokalene ikke er beregnet for varig personopphold

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 4

Oversikt for aggregat nr: 4 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 24.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 4 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.02 1,5 / Gymsal Luft-/viftedata

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Ventilasjons- og varmesentral, Nilan Compact P.

Ventilasjons- og varmesentral, Nilan Compact P. Ventilasjons- og varmesentral, Nilan Compact P. Funksjonsbeskrivelse Luft inn/ut Filterkassett Generelt. Ventilasjon, oppvarming og tappevannsproduksjon består av: En ventilasjons- og varmesentral bestående

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Ventilasjon

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Ventilasjon Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Krav til ventilasjonsanlegget

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar

Miljø og helse i TEK. KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar Miljø og helse i TEK KNUT HELGE SANDLI 07.02.2012, Tromsø, NKFs Plan- og byggesaksseminar MILJØ OG HELSE I BYGGTEKNISK FORSSKRIFT To bolker; 1) Innemiljø Ventilasjon Radon Termisk Lys/Utsyn Våtrom 2) Miljø;

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon

Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Brann- og sikkerhetsventilasjon Boligventilasjon Villavent God luftkvalitet -energieffektiv ventilasjon 2 Forskrift Boliger ventileres først og fremst

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med!

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med! En partner å regne med! Fabrikk i Brandbu på Hadeland Sturla Ingebrigtsen Våre produkter Jethetter, takhatter Fortrengningsventiler Brannspjeld Spjeld, VAV Avtrekksventiler Ytterveggsrister, overstrømningsrister

Detaljer

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE Ombygging av BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG Siviling. Harold Pedersen 7213 Gåsbakken, tlf. 72850500 Innholdsfortegnelse: - Tilbudsskjema - Orientering - Teknisk funksjonsbeskrivelse 36 Ventilasjonsanlegg

Detaljer

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE

BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE 94228N-03 6-09 BNB 20 MGE BNB 35 MGE BNB 50 MGE Montering, drift og vedlikeholdsveiledning Boksventilator BNB Innhold 1 Montering...3 1.1 Bytte av motor...3 1.2 Krav til teknisk rom...3 1.3 Anbefalt lyddemping

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum:

Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Sjekkliste innkjøp av lakkeringskabin Leverandør navn: Tilbuds dato: Side nr: 1 Kabin navn: Pristilbud: Sum ekstra kostnader: Totalsum: Grunnleggende valg _Kombikabin eller atskilt sprøyte/tørkekabin Kap.4.1

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks 51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690 Boligaggregater Type 250 Type 350 Type 450 Driftsinstruks 1 INNHOLD Beskrivelse Side Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer