Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen"

Transkript

1 Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland Parti Ap Ap H Krf Møtedeltakarar vara Per Opsahl Ottar Tangen Forfall meldt frå følgjande medlemmar Paul Gunnar Gullaksen Parti Dem Frp Parti H Følgjande møtte frå administrasjonen: Grete Herøy, Vidar Bråthen, Øyvind Tolleshaug

2 Sakliste Saknr Tittel 089/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 090/15 Godkjenning av møtebok 091/15 Referatsaker 091/15.1 Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. 091/15.2 Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen 091/15.3 Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. 091/15.4 Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland 091/15.5 Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland 092/15 Delegerte saker partssamansett utval 093/15 Gjestehamn. Bunkersanlegg. Sak teke opp av kommunestyrerepresentant Oddvar Nilsen Husa. 094/15 Søknad om løyve til å leggja ut flytebrygger for marina/gjestehamn. 095/15 Tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane. 096/15 Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. 097/15 Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS 098/15 Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet 099/15 Søknad om stønad til årets TV-aksjon 100/15 Kommunepsykologteneste 101/15 Eventuelt.

3 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 089/15 Formannskapet PS Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Formannskapet - 089/15 F - behandling: F - vedtak: Møteinnkalling og sakliste vert godkjent. Samrøystes vedteke.

4 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 090/15 Formannskapet PS Godkjenning av møtebok Vedlegg: Protokoll - Formannskapet Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Formannskapet - 090/15 F - behandling: F - vedtak: Møtebok frå sist møte vert godkjent. Samrøystes vedteke.

5 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15 Formannskapet PS Referatsaker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 091/15.1 Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. Saksnummer Tittel 091/15.2 Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen Saksnummer Tittel 091/15.3 Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. Saksnummer Tittel 091/15.4 Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksnummer Tittel 091/15.5 Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland

6 Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering. Formannskapet - 091/15 F - behandling: Ordførar kom med forslag til tilleggstekst. F - vedtak: Referatsaker vert tekne til orientering, med følgjande tillegg: I sak om avslag på etablering av akvakulturanlegg v/hjeltevarden: Fedje formannskap reagerer på Kystverket sin handlingsmåte i denne saka. Samrøystes vedteke.

7 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.1 Formannskapet RS /15.1 Kommunestyret RS Byggerekneskap for ombygging av to dobbeltrom til enkeltrom med eige bad. Fedje sjukeheim. Med uttale frå revisor. Vedlegg: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 091/15.1 F - behandling: F - vedtak:

8 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /428 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.2 Formannskapet RS /15.2 Kommunestyret RS Byggerekneskap fortorvhaugane med uttale frå revisjonen Vedlegg: Byggeregnskap Torvhaugane bustadfelt, Fedje Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 091/15.2 F - behandling: F - vedtak:

9 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE /25 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.3 Formannskapet RS /15.3 Kommunestyret RS Byggerkneskap for straumaggregat ved Fedje sjukeheim - med revisoruttale. Vedlegg: REvisjonsuttale prosjektrekneskap straumagregat Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 091/15.3 F - behandling: F - vedtak:

10 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/335 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.4 Formannskapet RS /15.4 Kommunestyret RS Vedtak Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden - Fedje kommune - Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 091/15.4 F - behandling: F - vedtak:

11 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FA - U43, TI - &18 14/337 Saksnr Utvalg Type Dato 091/15.5 Formannskapet RS /15.5 Kommunestyret RS Vedtak - Klage over avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg ved Hjeltevarden, Fedje kommune, Hordaland Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Formannskapet - 091/15.5 F - behandling: F - vedtak:

12 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Evy Uthaug 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 092/15 Formannskapet PS Delegerte saker partssamansett utval Underliggende saker: Saksnummer Tittel 010/15 Tilsetjing av 60% mellombels assistent ved Fedje skule Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Formannskapet - 092/15 F - behandling: Elin Øien møtte for Fagforbundet. Utdanningsforbundet hadde meldt forfall. F - vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrøystes vedteke.

13

14 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug 15/438 Saksnr Utvalg Type Dato 093/15 Formannskapet PS Gjestehamn. Bunkersanlegg. Sak teke opp av kommunestyrerepresentant Oddvar Nilsen Husa. Vedlegg: Innlegg frå Oddvar N Husa Kommunestyret Eventuelt k-sak Bunkersanlegg ved kommunal kai på Steinborg. Mindre endring av reguleringsplan. Delegert sak Saksutgreiing: I kommunestyret den 9. september leverte Oddvar Nilsen Husa eit skriv som han leste opp under eventuelt. Oddvar Nilsen Husa fekk svar på innlegget/skrivet i møtet av rådmannen ved teknisk sjef. Svaret er referert i møteboka under Eventuelt, sak 46/15. Dagrunn Gunnarson var referent i møtet. Eg ser det slik at eg er rett referert. Det er eit punkt i skrivet som eg ikkje kommenterte i kommunestyret : Kritikk av delegert vedtak i sak 00/15 der Fedje Fryseri AS fekk løyve til å etablera bunkersanlegg sett i høve til reguleringsplanen for Steinborg. Å gjera vedtak om små reguleringsendringar, er delegert til rådmannen. Sjå side 11 i delegeringsreglementet. Reguleringsplan for området er frå Det var bensinpumpe i området då planen vart laga og dette tok reguleringsplanen omsyn til. Sjølve pumpen vart flytta i Kring 1990 vart det tekniske utstyret til bensinpumpa overført frå fryseriet til den gamle brannstasjonen. Den gamle brannstasjonen er i reguleringsplan for Steinborg sett av til offentleg føremål. Bygget har strengt tatt ikkje vore nytta i samsvar med reguleringsplanen sidan 1988 då bygget i Kalvedalen sto ferdig. I delegert sak 00/15 vart det gjort vedtak om reguleringsendring frå offentleg føremål til privat tenesteyting. Endringa er innafor same hovudføremål som er byggeområde.

15 Det nye bunkersanlegget vert i praksis på same stad som eksisterande bensinpumpe. Naboane hadde ikkje merknader til søknaden. På bakgrunn av dette ser eg på reguleringsendringen som liten. Forslag til vedtak: Saka vert teke til orientering. Formannskapet - 093/15 F - behandling: Terje Storemark meldte seg ugild. Ottar Tangen møtte som vara. F - vedtak: Saka vert teke til orientering. Samrøystes vedteke.

16 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug Gbnr - 168/47 14/733 Saksnr Utvalg Type Dato 094/15 Formannskapet PS Søknad om løyve til å leggja ut flytebrygger for marina/gjestehamn. Vedlegg: Marinaanlegg-dokumentene i saka Saksutgreiing: Byggjeplass : Gnr. 168, bnr. 47 Type arbeid : Marina-anlegg, gjestehamn Tiltakshavar : Fedje Fryseri AS Ansvarleg søkjar : Samnøy Maskin Ansvarleg prosjekterande : Samnøy Maskin Ansvarleg utførande : Samnøy Maskin Historie. Bygget på gnr. 168, bnr. 47 er eit industribygg der det har vore fiskeindustri. Den 31. august 2008 brente deler av bygget ned. Siste rest av fiskeriaktivitet i bygget, var i Ammoniakken i fryseanlegget vart teke ut i Firmaet Fedje Fryseri AS fekk nye eigarar i Dei overtok selskapet i staden for å kjøpa eigedomen. Eit mikrobryggeri har i år flytta inn i delar av bygget. Om søknaden og handaminga av denne. Fedje Fryseri AS søkjer no om løyve til å etablera marina-anlegg/gjestehamn ved kaien på nordsida av eigedomen. Når det gjeld utlegging av flytebrygger, er dette eit tiltak som treng løyve både etter plan- og bygningslova, havne- og farvannslova og kulturminnelova. I dette høvet er det Kystverket som gjev løyve etter havne- og farvannslova fordi det aktuelle området er definert som fiskerihamn. Fedje kommune skal handsama søknaden etter plan- og bygningslova. Bergens Sjøfartsmuseum /Hordaland fylkeskommune handsamar søknaden etter kulturminnelova.

17 I opphaveleg søknad ville Fedje Fryseri AS leggja ut ei flytebrygge på meter som gjestebrygge, meter flytebrygge for faste plassar, brygge langs nordsida av eigen kai og brygge langs vestsida av den kommunale kaien. Den siste brygga har samanheng med etablering av bunkersanlegg. Gjestebrygga på meter har ikkje utliggarar. I følgje søknaden ville dette anlegget gje plass til 20 gjesteplassar og 20 faste båtplassar. Bergens Sjøfartsmuseum har ikkje merknader til søknaden. Dei har ansvar for marine kulturminne. Kystverket sendte søknaden til Norled som driv ferja vår. Norled var kritisk til plasseringa av marinaen og Kystverket gav difor avslag på søknaden den 30. januar i år. Tiltakshavar laga deretter ein revidert plan for redusert utbygging. Denne har gjestebrygge med lengde 41 meter, meter flytebrygge for faste plassar, brygge langs nordsida av eigen kai og brygge langs vestsida av den kommunale kaien. Talet på faste plassar er no om lag 14. Tiltakshavar laga revidert plan i samråd med representantar for Norled. Administrasjonen i kommunen har i tillegg hatt eit møte med Fiskeridirektoratet om saka saman med tiltakshavar. Kystverket gav eit mellombels løyve på 5 år den 9. juni i år. Om kvifor Kystverket gav eit mellombels løyve, skriv dei : I tilfeller hvor søker verken er manntallsført fisker eller eier av fiskeriregistrert båt er det vanlig praksis at tillatelser til utlegg av flytebrygger i fiskerihavner gjøres tidsbegrenset, for 5 år. Tidsbegrensningen er for å sikre at formålet bak fiskerihavnen ivaretas og for å hindre at arealet blir bundet opp uten mulighet for senere å vurdere bruken av fiskerihavnen på nytt, på senere tidspunkt. Om klage frå Fiskarlaget vest Fiskarlaget vest har klaga på vedtaket til Kystverket i brev datert 4. september i år. Etter at Kystverket hadde gjeve mellombels løyve, fekk Fiskarlaget vest utsett klagefrist til 7. september. Kystverket gjorde ikkje vedtak om utsett iverksetting av vedtak. Fiskarlaget vest har følgjande argument i sin klage : 1. «Olavson» H-46-Fe og tidlegare «Olavson» nyttar kaien ved fryseriet som liggjekai. 2. Ei fiskerihamn er ikkje berre tenkt for lokale fiskarar, men og som liggjehamn for framandfiskarar. 3. Småbåthamn vil gjera det vanskeleg spesielt for båtar utan sidepropell å koma inn til den kommunale kaien. 4. Feie fiskeriforening har vore aktiv pådrivar for utdjuping av fiskerihamna som Kystverket har gjennomført. 5. Dei beklagar måten saka er handsama på og finn det uakseptabelt at dei ikkje er kontakta. 6. Området er ikkje lagt ut til småbåthamn. Til punkt 1: Det er litt uklårt for meg kva for kai klagen syner til. Marina-anlegget vert lagt ut frå ein privat kai på gnr. 168, bnr. 47. «Olavson» H-46-Fe har slik eg har registrert det, stor sett lagt ved den kommunale kaien som stikk ut attmed kaien til gnr. 168, bnr. 47. Tiltakshavar arbeider og med etablering av eit bunkersanlegg som skal levera bensin, diesel og avgiftsfri diesel. Anlegget skal nytta den kommunale kaien. Bruken av den kommunale kaien som fast liggjekai for «Olavsson», må då opphøre.

18 Tiltakshavar skriv i søknaden at «På vestsida av fryseriet, vil det vera muleg for større fartøy å legge til kai». Det finst og andre private alternativ og den offentlege kaien på Mulen. Til punkt 2: For framandfiskarar gjeld og alternativa er har nemnt i punkt 1. Eg har elles registrert at framandfiskarar har nytta kaien til Fedje mekaniske i Rognsvågen. Denne har størst djupne av dei kaiane som er i kommunen. Til punkt 3: Eg ser det slik at denne påstanden er korrekt. Til punkt 4: På 90-talet gjorde Kystverket innseglinga til Kirkevågen og Uthaugsundet djupare ( 7 meter og 4 meter djupne målt får sjøkartnull ). Kystverket gjorde og utdjupingsarbeid framfor dei private kaiane til Fedje fryseri og Norway Foods ( gnr. 169, bnr. 47 ). Til punkt 5: Rutinen til Kystverket er at dei sender saker som kan vera aktuelle for fiskeriene, til Fiskeridirektoratet for uttale. Fiskeridirektoratet kontaktar det lokale fiskarlaget. Då Kystverket sende opphavleg søknad på høyring, reagerte Norled straks og sende ein negativ uttale. Denne var så klar at Kystverket skreiv avslag 2 dagar etter at saka var sendt på høyring. Då søknaden hadde fått avslag, gjorde ikkje Fiskeridirektoratet noko med saka og dei sende heller ikkje søknaden til fiskarlaget. Til punkt 6: For dette punktet syner eg til det som er skrive under neste overskrift. Tilhøvet til plan- og bygningslova Tiltaket er søknadspliktig etter 20-1 i plan- og bygningslova ( pbl ). Det aktuelle sjøområdet er i kommuneplanen sett av til farlei ( Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl 11-7 nr. 6 ). Om farlei står det i punkt 6.4 føresengene til kommuneplanen : Tiltak som kan vere til ulempe for sjøtrafikk i hovud- og bileiene er ikkje tillate, under dette akvakultur og flytebrygger. Farleiene kan nyttast til annan ferdsle, fiske og friluftsliv når det ikkje er til vesentleg ulempe for sjøtrafikken. Føremålet farlei er ikkje til hinder for naudsynt fortøying av anlegg for akvakultur eller utlegging av sjøleidningar for vatn, avlaup, varmepumper, straum- og telenett samt røyrleidningar for olje og gass. Heimel: pbl nr. 3. Dersom tiltaket ikkje er til ulempe for sjøtrafikk, kan kommunen gje løyve. Eg vurderer det slik at ulempene er særs begrensa. Anlegget vil ikkje gjera det vanskelegare å nytta Uthaugsundet. Norled har sagt at for ferjetrafikken er den reduserte løysinga ok. Det vert noko vanskelegare å koma til den kommunale kaien. For trafikk på hamna generelt er det ikkje ulemper. Det er ikkje reguleringsplan for det aktuelle sjøområdet. Landområdet er derimot regulert til industri. Flytebrygger med faste plassar krev parkeringsplassar for bilar. Eg vurderer det slik at med 15 faste båtplassar, er det tilstrekkeleg med 5 parkeringsplassar. Dette er det plass til på sørsida av eigedomen dersom plassane vert merkte. Området vert i dag mellom anna nytta til parkering for

19 gjester på Pernille-kaffèen. Eg har registrert at området ofte er urasjonelt utnytta pga manglande merking. Eg kan ikkje sjå at 5 parkeringsplassar for faste båtplassar i ei flytebrygget kan vera i strid med reguleringsplanen. Forslag til vedtak: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 021/13 og plan- og bygningslova 21-4, gjer formannskapet følgjande vedtak : Samnøy Maskin får rammeløyve og igangsettingsløyve til å byggja marina på gnr. 168, bnr. 47 slik det er søkt om 11. mars Fedje Fryseri AS er tiltakshavar. Samnøy Maskin vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Søknad frå Samnøy Maskin om ansvarsrett som prosjekterande og utførande vert godkjent. Lovheimel : 21-4, 22-3, 23-3, 23-5 og 23-6 i pbl. Alt arbeid vert godkjent som arbeid i tiltaksklasse 1. Lovheimel : 9-3 i byggesaksforskrifta. Løyvet har følgjande vilkår : Det skal merkast parkeringsplass for 5 bilar. Lovheimel: 28-7 i plan- og bygningslova. Plan for merking av parkeringsplassar skal vera godkjent av kommunen før arbeidet med marina vert sett i gang. Framlegg frå Roy-Asle Tungland, Krf: Formannskapet gjev ikkje løyve til etablering av faste båtplassar og parkeringsplassar knytt til desse. Formannskapet oppmodar søkjar om å søkje om å etablere desse i Uthaugsundet i tråd med gjeldande kommuneplan. Formannskapet - 094/15 F - behandling: Terje Storemark meldte seg ugild. Ottar Tangen møtte som vara. Avrøysting: Først vart det røysta over framlegget frå Tungland. Forslaget falt med 3 mot 2 røyster. Roy Asle Tungland, Krf og Per Opsahl, Dem utgjorde mindretalet. Det vart så røysta over framlegget frå rådmannen. Det vart samrøystes vedteke.

20 F - vedtak: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 021/13 og plan- og bygningslova 21-4, gjer formannskapet følgjande vedtak : Samnøy Maskin får rammeløyve og igangsettingsløyve til å byggja marina på gnr. 168, bnr. 47 slik det er søkt om 11. mars Fedje Fryseri AS er tiltakshavar. Samnøy Maskin vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Søknad frå Samnøy Maskin om ansvarsrett som prosjekterande og utførande vert godkjent. Lovheimel : 21-4, 22-3, 23-3, 23-5 og 23-6 i pbl. Alt arbeid vert godkjent som arbeid i tiltaksklasse 1. Lovheimel : 9-3 i byggesaksforskrifta. Løyvet har følgjande vilkår : Det skal merkast parkeringsplass for 5 bilar. Lovheimel: 28-7 i plan- og bygningslova. Plan for merking av parkeringsplassar skal vera godkjent av kommunen før arbeidet med marina vert sett i gang. Samrøystes vedteke.

21 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE - 611, FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 095/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane. Saksutgreiing: Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er ferdig og kommunestyret gjorde i sak 030/15 i juni i år vedtak om vilkår for sal. Ein del av vedtaket var at vedtaket skulle få ei juridisk vurdering. Denne ligg no føre. Konklusjonen i vurderinga er at den subsidieordninga som kommunestyret gjorde vedtak om, kan gjennomførast men reglane må klargjerast meir. Subsidieordning og tomtepris må haldast frå kvarandre. Saka er difor no delt i to. Det er ønskjeleg at unge familiar og familiar med småbarn etablerer seg i bustadfeltet Torvhaugane. Dette var årsaken til at kommunestyret i sak 030/15 gjorde vedtak om ei tilskotsordning for tomtekjøparane. Det er viktig at regelverket for ordninga er slik at det alltid er muleg å svara ja eller nei på spørsmål frå ein potensiell tomtekjøpar om vedkommande kjem inn under tilskotsordninga. Det er og viktig at ordninga er slik at den er så enkel som muleg å administrera. Vi må og ta stilling kva som skal skje dersom det ikkje vert bygging og kva som skal skje ved sal av hus. Forslag til vedtak: Dei som kjøpar tomt i bustadfeltet Torvhaugane får eit tilskot dersom følgjande vilkår er oppfylt : 1. Søkjar må vera registrert busett på Fedje. 2. Søkjar må vera yngre enn 35 år på det tidspunkt kjøpekontrakt med kommunen vert underskrive. 3. Dersom søkjaren er eit par, kan ein av søkjarane vera eldre enn 35 år. 4. Om søkjaren er eldre enn 35 år, får søkjaren likevel tilskot dersom han/ho har barn eller har forsørgeransvar for barn som er yngre enn 16 år på på det tidspunkt kjøpekontrakt med kommunen vert underskrive. Dei som oppfyller vilkåra for tilskot må betala same pris som andre for tomta, men 50% av kjøpesummen vert sett av på eigen konto i kommunerekneskapen. Kjøpesummen er summen slik

22 denne står på skøytet på tomta. Summen vert utbetalt som eit tilskot til kjøpar i 5 like delar. Første utbetaling vert eit år etter at skøytet er tinglyst og tomta betalt. Andre utbetaling vert to år etter at skøytet er tinglyst osb. Kommunen får rentene på tilskot som ikkje er utbetalt. Ved andre utbetaling av tilskot må igangsettingsløyve til å bygga bustad på tomta vera godkjent av kommunen. Ved tredje og seinare utbetaling av tilskot, må søkjar bu i bustad på tomta for å få tilskot. Dersom eit av desse vilkåra ikkje vert oppfylt, vert tilskotet likevel utbetalt når vilkåret er oppfylt. Dersom søkjar ikkje bur i bustad på tomta 4 år ettar at skøytet er tinglyst og tomta betalt, fell heile tilskotet bort og kommunen vil krevja utbetalt tilskot attende. Mottakar av tilskot må vera registrert busett på Fedje på utbetalingstipspukt. Dersom bustaden vert selt, fell ikkje utbetalt tilskot bort. Kommunen krev ikkje at utbetalt tilskot vert betalt attende til kommunen dersom bustaden vert selt. Som salstidspunkt gjeld tinglysingsdato for skøyte på ny eigar. Formannskapet - 095/15 F - behandling: F - vedtak: Dei som kjøpar tomt i bustadfeltet Torvhaugane får eit tilskot dersom følgjande vilkår er oppfylt : Søkjar må vera registrert busett på Fedje. Søkjar må vera yngre enn 35 år på det tidspunkt kjøpekontrakt med kommunen vert underskrive. Dersom søkjaren er eit par, kan ein av søkjarane vera eldre enn 35 år. Om søkjaren er eldre enn 35 år, får søkjaren likevel tilskot dersom han/ho har barn eller har forsørgeransvar for barn som er yngre enn 16 år på på det tidspunkt kjøpekontrakt med kommunen vert underskrive. Dei som oppfyller vilkåra for tilskot må betala same pris som andre for tomta, men 50% av kjøpesummen vert sett av på eigen konto i kommunerekneskapen. Kjøpesummen er summen slik denne står på skøytet på tomta. Summen vert utbetalt som eit tilskot til kjøpar i 5 like delar. Første utbetaling vert eit år etter at skøytet er tinglyst og tomta betalt. Andre utbetaling vert to år etter at skøytet er tinglyst osb. Kommunen får rentene på tilskot som ikkje er utbetalt. Ved andre utbetaling av tilskot må igangsettingsløyve til å bygga bustad på tomta vera godkjent av kommunen. Ved tredje og seinare utbetaling av tilskot, må søkjar bu i bustad på tomta for å få tilskot. Dersom eit av desse vilkåra ikkje vert oppfylt, vert tilskotet likevel utbetalt når vilkåret er oppfylt. Dersom søkjar ikkje bur i bustad på tomta 4 år ettar at skøytet er tinglyst og tomta betalt, fell heile tilskotet bort og kommunen vil krevja utbetalt tilskot attende. Mottakar av tilskot må vera registrert busett på Fedje på utbetalingstidspunkt. Dersom bustaden vert selt, fell ikkje utbetalt tilskot bort. Kommunen krev ikkje at utbetalt tilskot vert betalt attende til kommunen dersom bustaden vert selt. Som salstidspunkt gjeld tinglysingsdato for

23 skøyte på ny eigar. Samrøystes vedteke.

24 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug FE - 611, FE /249 Saksnr Utvalg Type Dato 096/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Vilkår ved sal av tomter i bustadfeltet Torvhaugane. Vedlegg: k-sak Saksutgreiing: Bustadtomter Kommunestyret gjorde i sak 059/12 vedtak om utbygging av bustadfeltet Torvhaugane. Prosjektet er ferdig og kommunestyret gjorde i sak 030/15 i juni i år vedtak om vilkår ved sal. Ein del av vedtaket var at vedtaket skulle få ei juridisk vurdering. Denne ligg no føre. Konklusjonen i vurderinga er at den subsidieordninga som kommunestyret gjorde vedtak om, kan gjennomførast men reglane må klargjerast meir. Subsidieordning og tomtepris må haldast frå kvarandre. Saka er difor no delt i to. Kommunestyret sitt vedtak i sak 030/15 er elles innarbeidd i saksutgreiinga. Kostnadsoverslaget i k-sak 059/12, var slik : Tilbod på veg, vatn og kloakk Kloakkpumpestasjon Utgifter i samband med at to eigedomar får ny avkøyrsle Reserve Sum eks. mva mva SUM 4,9 mill kr 0,3 mill kr 0,2 mill kr 0,5 mill kr 5,9 mill kr 0,8 mill kr 6,7 mill kr Kostnader til grunnkjøp av ikkje med i overslaget fordi vi på den tida kostnadsoverslaget vart laga og vedteke, var midt i prosessen med oreigning. Etter at kommunestyret gjorde vedtak i sak 030/15, har eg laga byggerekneskap for prosjektet. Sum eksklusiv Påløpte, ikkje betalte utgifter / inntekter er revidert av Nordhordland Revisjon IKS.

25 Utgifter grunnkjøp Samnøy Maskin Utbetalt til andre mva Påløpte, ikkje betalte utgifter / -86 inntekter 669 SUM kr kr kr kr kr kr Sist det var gjort vedtak om vilkår for sal av bustadtomter i bustadfelt, var i f-sak 133/96. Dette var for utvidinga av feltet i Husøyna. Vilkåra var då ,- kr for veg, vatn, kloakk, tilknytningsavgifter og oppmåling. Pris for råtomt kom i tillegg. Kjøpar har betalt for tinglysing av skøyte. Prisen i modellen som vart vedteken i f-sak 133/96 har ved alle seinare sal vorte justert i samsvar med gjeldane råtomtpris og konsumprisindeksen. Siste gong denne malen vart nytta, var ved sal til Ilka og Jürgen Verhofstad i Kjøpesummen vart då ,- kr. Ved sal av tomter i Torvhaugane, vil eg rå til at tilknytningsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg til kjøpesummen. Då får vi eit meir ryddig tilhøve til lov om meirverdiavgift. Samla tilknytningsavgift i 2015 for vatn og kloakk er ,- kr inkl mva. Tomtene i feltet er så store at det på dei fleste er det plass til to bustader. Dersom kjøp av ei halv tomt er aktuelt vert kjøpesummen sett til 50% av heil tomt. Ved kjøp av halv tomt må kjøpar laga ein plan for plassering av hus og veg som er slik den andre halvparten av tomta vert likeverdig med den første. Tomtene i utvidinga av Husøyna, er selt med rett for kommunen å kjøpa tomta attende dersom den ikkje vert teken i bruk. Pris for tilbakekjøp har vore sett til same sum som tomta er selt for. Det vil sei at kjøpar får eit tap tilsvarande gebyr for tinglysing og dokumentavgift. Eg vil rå til at vi held fram slik. For Torvhaugane sette lagmannsretten m2-prisen til 30,- kr. Det er ti ( 10 ) tomter i feltet. Samla areal som kan seljast er m2. Med 30 kr/m2 vert dette ,- kr. Kommunen måtte ved oreigninga betala ,- kr for retten til å byggja båthamn. Kommunestyret gjorde i sak 030/15 vedtak om sal til kostpris. Vi må då ta totalkostnaden og trekka frå verdi av areal som kan seljast vidare og kostnaden for retten til å byggja båthamn. Den siste kostnaden tek vi inn at når båtplassane vert selde.

26 Kostprisen vert : kr kr = ,- kr. Med 10 tomter vert prisen pr tomt ,- kr. Eg vil rå til følgjande vilkår ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt I to, vert prisen 50%. Båtplassar I reguleringsplanen for Torvhaugane er det to område for privat båthamn, område på land og område i sjø. Området kan byggjast ut med flytebrygge for maksumum 18 båtplassar. Området er felles for bustad-eigedomane i området. I oreigninga betalte kommunen ,- kr for retten til å byggja båthamn i samsvar med reguleringsplanen. Kommunestyret har sett av ,- kr til å byggja ut båthamna, men utbygginga er ikkje komen i gang. Eg vil rå til at vi nyttar summen som kommunestyret gjorde vedtak om pluss summen som kommunen har betalt for retten til å byggja ut, som grunnlag for å prisa plass i flytebrygga. Samla vert dette ,- kr. Eg ser det slik at for båtplassene bør det vera kostnadsdekning. Eg vil rå til at pris for båtplass førebels vert sett til ,- kr pr meter breidde ( ,- kr for 2,5 meter ) og at formannskapet fastset ny pris når dei endelege kostnadene er kjende. Eg ser det slik at det må vera eit mål at båtplassane følgjer med tomtene i feltet og ikkje kjem på private hender som eigne salsobjekt. Eit punkt i kjøpekontrakt må difor vera at det ikkje er høve til å selja båtplassen som følgjar med tomta. Når kommunen skriv skjøte må retten til båtplass følgje med som servitutt knytta til eigedomen ( reell servitutt ). Eg vil rå til følgjande vilkår som gjeld båtplass, er med i kjøpekontrakt ved sal av bustadtomter i Torvhaugane bustadfelt : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei 10.

27 7. Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Forslag til vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : 1. Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. 2. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. 3. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. 5. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. 6. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : 1. Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. 2. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. 3. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. 4. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. 5. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. 6. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. 8. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla.

28 Formannskapet - 096/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune sel tomter og båtplassar i bustadfeltet Torvhaugane på følgjande vilkår : Tomter : Kjøpar betalar 30,- kr pr m2 for råtomt. Kjøpar betalar tilknytningsavgift for vatn og kloakk etter dei reglar som gjeld på tidspunkt for kjøp. Kjøpar betalar ,- kr for opparbeiding av veg, vatn og kloakk. Summen vert justert i samsvar med konsumprisindeksen ved sal etter 1. januar Grunnlag : indekstal for januar Kjøpar betalar gebyr for tinglysing av skøyte. Fedje kommune betalar for oppmåling. Kommunen vil selja tomta med rett til å kjøpa ho attende dersom sjølve tomta ikkje er teken i bruk to år etter at kjøpekontrakten er underskriven. Kjøpesummen er då den same som kommunen selde for. Om ei tomt vert delt i to, vert prisen 50%. Båtplassar : Saman med tomt følgjer det med rett til ein plass i flytebrygge med maks bredde lik 3,0 meter. Kjøpar betalar ,- kr pr meter breidde for denne retten. Kjøpar betalar for brygga når den er ferdig opparbeidd. Om kjøpar ikkje vil betala og ta i bruk retten sin når når brygga er ferdig opparbeidd, vert kjøpesummen justert i samsvar med konsumprisindeksen fram til overtakingstidspunkt. Kjøpar kan ikkje selja retten til plass i flytebrygga utan å selja hustomta. Kjøpar betalar sin del av kostnadene med vedlikehald/drift. Er det til dømes 10 plassar i brygga, betalar kjøpar 1/10-del av vedlikehaldet uavhengig av kor mange plassar Fedje kommune eig av dei 10. Kjøper er forplikta til å vera medlem i eit sameige for brygga. Formannskapet fastset ny pris for plass i flytebrygge når kostnadene med bygging av bryggeanlegget er kjent. Salsprinsipp: Felles annonsering/utlegging av tomtefelt i Torvhaugane. Loddtrekning om fleire er intressert i same tomt. Etter første utlysing, gjeld prinsippet først til mølla. Samrøystes vedteke.

29 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Vidar Bråthen FE /441 Saksnr Utvalg Type Dato 097/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS Vedlegg: Tilbod om kjøp av Fedje Senter AS Saksutgreiing: Bakgrunn Vedtak om mottak av flyktningar. Rammevedtak i K sak 049/14. Tilbod om overtaking av privat eigedom på Fedje. Vurdering gjort av kommunestyret. K sak 031/15. Samtaler med eigar. Planskisse / pristilbod / framdriftsplan m. m. frå eigar av bygget. Arbeidsform: Saka har vore samordna administrativt for å fram eit godt grunnlagsmateriale. Medspelarar her har vore ass. rådmann, plan og utbyggingssjef, samfunnsutviklar + underteikna. Det er lagt vekt på alle relevante sider ved saka kjem fram på ein tydeleg og innsiktsfull måte. Vurdering Bygget: Butikken vart bygd i Bruksareal : 450 m2. Alt av areal i første etasje vert nytta til ombygging av 6 bustadeiningar i 1. etasje. Minimum 2

30 soverom. Andre etasje vil stå slik det står i dag til fri bruk. Kort om tilbodet. Første etasje kan byggjast om til 6 funksjonelle 3 roms husvære frå m2. Andre etasje vil vera disponibelt til kontor og/ el. annan bruk. Innreiingsarbeidet vil tilfredsstille gjeldande byggjeforskrifter og standardar som Husbanken fastset. Andre etasje vert ståande uendra. Alt av kvitevarer er inkludert i prisen. Bygget får nytt tak. Spesifikke krav: Universell utforming, tek 10 (varmetap), utvendig sportsbod og privat uteplass. Bygget vil stå innflyttingsklart seinast sommaren Pris mill. kroner for nøkkelferdig bygg el. ca. 2.4 mill. kroner per eining. For Husbanken er dette eit fullt ut akseptabelt prisleie. Vi vil få tilskot etter dei rammer og føringar som Husbanken legg til grunn. Maks støtte: inntil 40 %. I tillegg får kommunen utgifter med møblar, kjøkkenutstyr m. m. Dette må vi få koma attende til på eit seinare tidspunkt. Ramme: inntil 0.5 mill. kroner. Økonomi / finansiering. Pris: 14.5 mill. kroner Finansieringsplan: Tilskot maks 40% 5.8 mill. kroner Lån Husbanken inntil 8.7 mill. kroner *1 Sum finansiering 14.5 mill. kroner *1 Årleg kapitalbelastning: inntil kr avhengig av lånesum, avdragstid og rentenivå. Maks avdragstid : 50 år. Rentenivå i dag: 2.7 %. Ser for meg at lånet ( inntil kr 8.7 mill. kroner ) vert tilbakebetalt over 30 år. Om ønskjeleg kan kommunen gå inn med eigenkapital for å redusera gjeldsbyrda. Inndekning: Leigeinntekter: Gjengs leigenivå gir best finansiell utteljing. Vert leiga høg, går tilskotet ned. Dei som har krav på bu

31 støtte vil få det etter gjeldande reglar i Husbanken. Vi må ta høgde for at husvære kan bli ståande tomme i kortare periodar. I slike situasjonar vil kommunen har stor fridom for å tildela ledige husvære til folk i ein vanskeleg livssituasjon. Forventa årlege leigeinntekter - berekning: Kr x 6 x 12 kr = kr Informative finansieringsmodeller i exel format ligg tilgjengeleg på Husbanken sine heimesider. Behov: For å kunne gjennomføre K sitt vedtak om mottak av flyktningar, har kommunen behov for utleigebustader i privat og / el. off. eige. Kommunen har i dag ingen ledige kommunale bustader for utleige. Bestilling: Inntil 10 flyktningar kvart år i ein 4 års periode. For å kunne imøtekoma dette ønsket, haster det med å finna gode løysingar på dei utfordringar denne saka reiser. Gjennomføring: Bygging ev overtaking av nøkkelferdig bygg. Siste Fedje kommune bygde utleigebustader, var i 2010/2011. Kostnadene eksklusiv tomt var kr for to bustader. Prisen pr kvaderatmeter bruksareal vart kr Tomtekostnadene kom i tillegg. Frå oktober 2010 til juli 2015 har byggjekostnadene auka med 16.3 % etter SSB sin byggjekostnadsindeks. Justert for prisauke tilsvarer m2 prisen frå 2010, kr i dag. Om vi set tomtekostnadene til kr per eining, får vi følgjande reknestykke: Kr x 450 m2 + kr x 6 = mill. kroner. Om tiltaket går i eigen el. privat regi er ikkje avgjerande for framdriftsplanen. Skal tiltaket gå i eigen regi, vil dette leggja beslag på arbeidskapasiteten til eigne tilsette og fort forsinka framdrift når det gjeld andre utbyggingsoppgåver. Kostnadene ved bruk av eigne tilsette er ikkje med i dette reknestykket. Samfunnsmessige forhold.

32 Salet her gjer det mogleg for seljar å investera i nye butikklokale på fryseriet. Butikken får meir areal / plass. Drifta lar seg lettare kombinera med eit fornuftig næringssamvirke slik sentrumsplanen frå Fedje Maritime Næringsråd legg opp til. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om re - vitalisering av sentrum på Fedje. Konklusjon Det må vera eit behov i botn, og det er det. Mottak av flyktningar. Prosjektet må tilfredsstilla Husbanken sine reglar for å kunne oppnå maks finansiering. Prisen må vera konkurransedyktig. Det er han. Det er viktig at ikkje prosjektet forstyrrar kommuneøkonomien. Våre reknestykke viser at byggjekostnadene fullt ut kan dekkjast inn med tilskot igjennom Husbanken og leigeinntekter. Bygging i eigen regi vil vanskeleg kunne matche det tilbodet vi har fått. Prisen er bindande og alle tal er kjent på førehand. Vidare risiko ligg på seljar. Det kjem ikkje til ukjente kostnader i ettertid. For Husbanken ligg det her ingen bindingar som forstyrrar dette reknestykket. Bygget vil kunne stå ferdig seinast sommaren Inntil dette arbeidet står ferdig, må kommunen vera budd på å inngå tidsavgrensa leigekontrakar med private utleigarar. Det er ingen ting i tilbodet som gir grunn til bekymring. Risikoen er minimal. Leigeinntektene vil dekkja kommunen sine kapitalkostnader fullt ut. Kommunen sitt bidrag vil kunne understøtte planane om revitalisering av sentrum på Fedje. Forslag til vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill. Lån i Husbanken inntil 8.7 mill.

33 Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan. Formannskapet - 097/15 F - behandling: Terje Storemark meldte seg ugild. Ottar Tangen møtte som vara. Feil i sakstittel må verte endra: Tittel skal vere "Tilbod om overtaking av Fedje Senter AS" (og ikkje Fedje Handel AS). Teikningar vart utlevert i møtet. Protokolltilføying frå Ottar Tangen/Frp: Fedje Frp hadde sett at bygget hadde vorte nytta på ein annan måte! Ingen votering. F - vedtak: Fedje kommune overtar eit nøkkelferdig bygg til avtalt pris. Bygget tilfredsstiller alle byggtekniske krav + krav frå Husbanken. Bygget står innflyttingsklart til sommaren FK godkjenner finansieringsplanen slik han ligg føre. Finansieringsbehov 14.5 mill. kroner. Finansieringsplan: Tilskot Husbanken 5.8 mill. Lån i Husbanken inntil 8.7 mill. Avdragstid: 30 år. Rente : f. t. 2.7 % Prosjektet vert innarbeidd i neste års kommunebudsjett og økonomiplan.

34 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Even Vaular FA - U01, TI - &40, HistSak - 12/406, HistSak - 12/554 14/876 Saksnr Utvalg Type Dato 098/15 Formannskapet PS Nye prioriteringar i omstillingsprogrammet Støtte til sertifisering av Fedje mekaniske industrier Saksutgreiing: Bakgrunn Fedje mekaniske industrier (FMI) inngjekk etter møte med Industriutvikling Vest (IUV) og Fedje kommune ei avtale med IUV om kartlegging av verksemda og marknadsmoglegheiter. Målet var å identifisera kva tiltak FMI må setta i verk for å sikra ei vellykka omstilling. På bakgrunn av tilråinga i rapporten frå Industriutvikling Vest, har Fedje mekaniske industrier i brev datert 7. september 2015 søkt om midlar til sertifisering av verksemda og oppdatering av styrande dokumentasjon. Etter IUV sine vurderingar er dette tiltak som er heilt avgjerande for at FMI skal kunne få innpass som leverandør av store, potensielle kundar. Kostnadsrammen på tiltaka er av søkar (FMI) estimert til kr Søkar går sjølv inn med kr og IUV bidrar med tilsvarande sum. FMI har søkt om støtte frå Omstillingsprogrammet for Fedje fase II (heretter Omstillingsprogrammet), til å dekka dei resterande kr. Tidlegare søknad frå FMI om støtte til ein større investering i produksjonsutstyr er ikkje lenger aktuell. Vurdering Om kartlegging og tilråing frå IUV Fedje kommune ønskjer å visa si støtte til Fedje mekaniske industrier i den krevjande omstillingsprosessen dei er i. I første omgang har me bidratt med finansiering for å få gjennomført kartlegginga utført av Industriutvikling Vest. IUV har i kartlegginga sett på verksemda sine føresetnadar i marknaden gjennom å sjå på verksemda sjølv, konkurrentar og krav frå moglege kundar. Dette har gitt verdifulle innspel til den vidare omstillingsprosessen. Den eintydige konklusjonen frå IUV sin rapport er at slik marknaden har utvikla seg i dag, er sertifiseringar og oppdatert styrande dokumentasjon avgjerande for at kundar skal ha tillit til ein som leverandør. Har ein ikkje dette på plass, havner ein fort utanfor konkurransen om oppdraga. Dette er

35 difor det viktigaste tiltaket FMI bør gjennomføra i denne fasen av prosessen. Omstilling og kommunal støtte Verksemder må visa seg levedyktige utan offentleg støtte. Dei fleste verksemder vil likevel kunne oppleve bråe skifte som set dei i ein vanskeleg situasjon. Fedje mekaniske industrier har i mange år vore ein stabil arbeidsplass for mange feiingar. Viljen til omstilling og naudsynlege investeringar verkar å vera til stades, og gir håp om at omstillingsprosessen kan resultera i varige endringar i positiv retning. Det reduserer risikoen for at eit kommunalt tilskot vert bortkasta pengar. Formannskapet er tiltaksnemnd, og kan innanfor sine fullmaktar tildela inntil kr det same beløpet som FMI har søkt om. Omstillingsprogrammet gir moglegheiter for å innfri søknaden, men det krev nye prioriteringar av tiltak og dermed politiske vedtak. Nye prioriteringar i Omstillingsprogrammet Omstillingsprogrammet har tre vedtatte tiltak som skal følgjast opp. Midlane for tiltak 1 (bunkring og vidare utvikling av sentrum) og tiltak 2 (utvikling av Nordsjøløypa) er allereie bundne opp. Dette utgjer om lag 1 million kr av totalt (inntil) 1,2 mill friske kronar som programmet vart tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det er difor rom for å støtta FMI med omstillingsmidlar, men då må tiltak 3 (studietur med tema reiselivsutvikling) ut av programmet. Omstillingstiltaka i FMI er må-tiltak, medan noverande tiltak 3 er meir å sjå på som ei investering i kunnskap og nettverk for å bygga vidare på reiselivsnæringa. Målt i arbeidsplassar er det truleg mykje meir å henta på eit tiltak som kan sikra FMI ei framtid, enn på ein studietur. Verdiskapinga knytt til ein studietur vil vera vanskelegare å måla, særleg som enkeltståande tiltak. Det høyrer naturleg til som eitt av fleire tiltak i ein heilskapleg reiselivssatsing. Etter mi vurdering vil det vera lettare for Fedje kommune å finna støtte til studieturen utanfor Omstillingsprogrammet, enn tilsvarande for FMI med sine omstillingstiltak. Det kan likevel vere verd å ta ei ny vurdering på om tiltaket framleis er aktuelt, om ein først vel å ta tiltaket ut av Omstillingsprogrammet. Denne vurderinga kan t.d. gjerast i samband med arbeidet med strategisk næringsplan. Her vil det vera naturleg å utvikla strategier for ei heilskapleg utvikling av Fedje som reisemål. Eg meiner noverande tiltak 3 (studietur med tema reiselivsutvikling) bør utgå, og at FMI får innvilga støtte til sertifisering av verksemda og oppdatering av styrande dokumentasjon, med atterhald om at nye prioriteringar i Omstillingsprogrammet vert godkjent av fylkeskommunen. Signala frå ansvarleg sakshandsamar for omstillingsprogramma i fylket er positive, så ei omprioritering vil truleg gå gjennom. Konklusjon

36 Eg vil rå til at noverande tiltak 3 (studietur med tema reiselivsutvikling) vert tatt ut av Omstillingsprogrammet. Omstillingstiltak ved Fedje mekaniske industrier (sertifisering og oppgradering av styrande dokumentasjon) vert tatt inn i Omstillingsprogrammet, med atterhald om at Hordaland fylkeskommune godtek dei nye prioriteringane i Omstillingsprogrammet. Godkjenning frå Hordaland fylkeskommune vil innebere at FMI vert innvilga kr i støtte frå Omstillingsprogrammet til tiltak nemnt i søknad. Ved endeleg godkjenning vert støtte utbetalt etterskotvis etter dokumenterte kostnadar FMI har hatt til tiltaka som det er søkt om i brev datert 7. september Forslag til vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i Omstillingsprogrammet for Fedje, fase II : Noverande tiltak 3 (studietur med tema reiseliv) vert tatt ut av programmet. Inn kjem tiltak for omstilling skildra i søknad frå Fedje mekaniske industrier (FMI), datert 7. september Det inneber FMI vert tildelt kr i omstillingsmidlar, med atterhald om at Hordaland fylkeskommune godkjenner endringane i Omstillingsprogrammet. Ved endeleg godkjenning vert støtte utbetalt etterskotvis etter dokumenterte kostnadar knytt til nemnte tiltak. Formannskapet - 098/15 F - behandling: Hilde Koppen meldte seg ugild. Ingen vara. F - vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i Omstillingsprogrammet for Fedje, fase II : Noverande tiltak 3 (studietur med tema reiseliv) vert tatt ut av programmet. Inn kjem tiltak for omstilling skildra i søknad frå Fedje mekaniske industrier (FMI), datert 7. september Det inneber FMI vert tildelt kr i omstillingsmidlar, med atterhald om at Hordaland fylkeskommune godkjenner endringane i Omstillingsprogrammet. Ved endeleg godkjenning vert støtte utbetalt etterskotvis etter dokumenterte kostnadar knytt til nemnte tiltak. Samrøystes vedteke.

37 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Torry Sande FA - X03 15/431 Saksnr Utvalg Type Dato 099/15 Formannskapet PS Søknad om stønad til årets TV-aksjon Vedlegg: Kommunebidrag Fedje Kommune Vs Kommunebidrag til årets TV-aksjon til Regnskogfondet Saksutgreiing: Bakgrunn Tv-aksjonen 2015 er tildelt Regnskogsfondet. Aksjonsdagen er søndag 18. oktober. Kommunane vert i år og oppfordra til å oppretta ein aksjonskomite. Denne skal arbeide for å få fokus på aksjonen, skaffe bøsseberarar og få med andre bidragsytarar. "TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. (henta frå blimed.no)" Vurdering Tradisjonelt har Fedje kommune støtta alle TV-aksjonar og innbyggjarane har vore blant dei flinkaste gjevarane i Hordaland og på landsbasis. Tv-aksjonen er ein nasjonal dugnad og unik i verdssamnheng. Folkehelse Det er god folkehelse i å gå ein tur. Alle som melder seg som bøsseberar får seg ein spasertur denne dagen ein spasertur med meining! Miljø Regnskogen er jorda sine lungar. Å bevara regnskogen er viktig for det globale miljøet på fleire måtar. Økonomi (Ikkje relevant) Konklusjon Tradisjonelt har Fedje kommune støtta alle TV-aksjonar. Dei siste åra har stønadssummen vore på kr ,-. Forslag til vedtak:

38 Fedje kommune gjev kr ,- i stønad til TV-aksjonen 2015 som går til Regnskogsfondet. Midlane skal hentast frå konto: Formannskapet - 099/15 F - behandling: F - vedtak: Fedje kommune gjev kr ,- i stønad til TV-aksjonen 2015 som går til Regnskogsfondet. Midlane skal hentast frå konto: Samrøystes vedteke.

39 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 100/15 Formannskapet PS Kommunepsykologteneste Saksutgreiing: Austrheim kommune vurderer å sende inn søknad om statleg støtte til oppretting av stilling som kommunepsykolog - gjerne i samarbeid med Fedje kommune. Forslag til vedtak: Framlegg frå Hilde Koppen/Arbeiderpartiet: Søknadsprosessen går sin gang. Kommunen vil kome attende til saka når tilsegnsbrevet frå FM ligg føre. Formannskapet - 100/15 F - behandling: F - vedtak: Søknadsprosessen går sin gang. Kommunen vil kome attende til saka når tilsegnsbrevet frå FM ligg føre. Samrøystes vedteke.

40 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson 15/425 Saksnr Utvalg Type Dato 101/15 Formannskapet PS Eventuelt. Saksutgreiing: Sommaropen barnehage / SFO. Purring v/ ordførar. Status. Saka er under utgreiing og resultatet her vert lagt fram i budsjettgrunnlaget for Ingen votering. Eigedomsskatt omleggingar på gang. Viser til fellesuttale frå ordførarane i NHL. Ordførarkollegiet står samla bak fellesuttalen i regionrådet. Høyringsfrist 18. september. Info v/ ordførar. Ingen votering. Trafikksentralen. Kort status for dette arbeidet. Tilbod om kjøp av privat bustad. Konklusjon. F kjem tilbake til denne saka i neste møte. Ingen votering. Per Opsahl D. Farleg hekk ned mot ferjekaia. Gml. Sak. Trafikkfelle. Status. Saka er vel kjent hos vegvesenet. Utfordringa her er formidla inn til rette instans for handling. Ingen votering. Roy A. Tungland KrF. Privat flytebryggeanlegg i Bøgardsvika. Spørsmål om korleis denne saka står. Forslag til vedtak: Formannskapet - 101/15 F - behandling: F - vedtak: Ingen votering.

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Kristin Handeland var ugild i sak 76/14. Møtedeltakarar Hans Erik

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste

Innkalling av Kommunestyret. Sakliste Fedje kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-21:00 Eventuelle forfall må meldast til Evy Uthaug per tlf. 56165100, sms til 95157569

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 18.11.2014 Møtestad: Sosiale rommet, Fedje fleirbrukshall Møtetid: 09:00-16:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106, sms

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.09.2011 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer