Verdal kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 20:10 Til stede: 34 representanter. Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 112/08. Til stede: 33 representanter. Dokumenter utdelt: 1. Oppdatert sakliste. 2. Rundskriv 2/08 fra KS. Kontingentbrev Styrevedtak nr. 3 fra KS. Datert KS mener nr. 5 datert KS mener datert KS mener nr. 4 datert Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen Medlem KRF-V Kjetil Aarstad Medlem AP-V Marit Voll Skrove Medlem SP-V Kristin Johanne Hildrum Medlem AP-V Knut Henrik Tveita Medlem AP-V Trude Holm Medlem SP-V Trine Synnøve Hallem Medlem AP-V Ole Gunnar Hallager Medlem AP-V Bjarne Haugan Medlem AP-V Bjørn Iversen Ordfører AP-V Lennart Johansson Medlem AP-V Pål Sverre Fikse Pedersen Medlem SP-V Anita Dagrun Steinkjer Medlem AP-V Svein Jørgen Svensson Medlem AP-V Bjørn Aarstad Medlem AP-V Kjell Hilmar Karlsson Medlem FRP-V Inga Berit Lein Medlem SP-V Brita Kleven Thorsvik Medlem V-V Lars Gunnar Marken Medlem V-V Tove Strand Trana Medlem AP-V Ove Morten Haugan Medlem AP-V Sverre Sundfær Medlem FRP-V Lasse Hegge Medlem H-V

2 Anita Karlsen Medlem SV-V Anne Segtnan Medlem SP-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Fortun MEDL FRP-V Torill Elverum MEDL AP-V Robert Eriksson MEDL FRP-V Knut Snorre Sandnes MEDL H-V Kjell Woll Sigurdsen MEDL AP-V Tomas Iver Hallem VARAORDF SP-V Kjetil Bakkan MEDL AP-V Jan Arne Solvang MEDL FRP-V Elin Tuseth MEDL AP-V Adrian K Wahlborg MEDL SV-V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Brit Lisbeth Kverkild Torill Elverum AP-V Leif Roger Kolberg Robert Eriksson FRP-V Einar Asbjørn Tromsdal Kjell Woll Sigurdsen AP-V Rolf Tømmerås Elin Tuseth AP-V Anne-Eli Kjesbu Kjetil Bakkan AP-V Karin Irene Rekve Tomas Iver Hallem SP-V Heidi Nora Sagaard Jan Arne Solvang FRP-V Storstad Tor Ove Nesset Knut Snorre Sandnes H-V Grete Borgen Adrian K Wahlborg SV-V Fra administrasjonen møtte: Navn Rudolf Holmvik Line Therese Ertsås Stilling Rådmann Konsulent Svein J. Svensson, som gruppeleder av det største partiet, ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

3 Oppdatert sakliste kommunestyrets møte 17. oktober 2008 Saksnr PS 102/08 PS 103/08 PS 104/08 PS 105/08 PS 106/08 PS 107/08 PS 108/08 PS 109/08 PS 110/08 PS 111/08 PS 112/08 PS 113/08 PS 114/08 PS 115/08 PS 116/08 PS 117/08 PS 118/08 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Brannskade Ørmelen skole Dekking av avkortingsbeløp Utbygging av Vuku oppvekstsenter Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon Søknad om kjøp av areal til boligformål. Opprettelse av interkommunalt statlig asylmottak - konsekvenser for Verdal kommune Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv John Solvold - søknad om fritak fra kommunale verv Orientering Interpellasjon fra Verdal Venstre: Åpen spørretime i Verdal kommune

4 PS 102/08 Godkjenning av møteprotokoll Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: Protokoll fra møte 29. september 2008 godkjennes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte 29. september 2008 godkjennes. PS 103/08 Brannskade Ørmelen skole Dekking av avkortingsbeløp Refundert avkortingsbeløp etter brannen på Ørmelen skole pålydende kr ,- avsettes på kommunens kapitalfond. PS 104/08 Utbygging av Vuku oppvekstsenter 1. Verdal kommunestyre vedtar utbygging av siste byggetrinn på Vuku oppvekstsenter. 2. Prosjektet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 57,0 mill.kr. 3. Rådmannen bes innarbeide prosjektet ved framlegging av økonomiplanen for perioden Ramme for øvrige skoleutbyggingsprosjekter (ref kommunestyresak PS 105/07) blir ikke redusert som følge av utvidet ramme for siste byggetrinn for Vuku oppvekstsenter. PS 105/08 Reåpning av senger Verdal bo- og helsetun

5 1. Fra reåpnes 4-5 senger ved Verdal bo- og helsetun 2. Merutgifter i 2008, kr ,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond 3. Utgifter for 2009 må innarbeides i økonomiplan/ budsjett 4. Rådmannen bes gjøre en betenkning på de utfordringer kommunen står overfor i de nærmeste årene, fram til eldrebølgen kommer for fullt. 5. Kommunestyret ber administrasjonen aktivt arbeide for å etablere intermediære/etterbehandlingssenger ved Verdal Bo- og Helsetun. PS 106/08 Omsorgsboligene på Reinsholm-endring av husleiesatser Rådmannen ønsker å sette ut saken pga at vi må se den i en større sammenheng. Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes med bakgrunn i rådmannens anmodning. Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 107/08 Verdalsboka "Heimer og folk", Inndal og Sul - forskuttering av utgivelse 1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bind av Verdalsboka utgis. 2. Utsalgspris settes som følgende: Kr. 350 for kjøp av et bind, kr. 600 for kjøp av begge bindene samlet 3. Utgifter til trykking forskutteres med kr Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer. PS 108/08 Verdal ASVO - søknad om kommunal garanti for lån til nytt trykkeriutstyr

6 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Verdal ASVO om kommunal garanti for et lån på kr ,- til innkjøp av nytt trykkeriutstyr. 2. Verdal kommune garanterer med simpel kausjon for lånet. 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kr ,- med tillegg av 10 % til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr ,-. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 5 år med tillegg på inntil 2 år. PS 109/08 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - Søknad om kommunal garanti for lån til styrking av bedriftens finansielle situasjon Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 7 stemmer. 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) om kommunal garanti for lån på kr ,-. 2. Verdal kommune garanterer for simpel garanti for lån kr ,- som SNK tar opp i Sparebanken Midt-Norge. 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr ,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr ,-. 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens 6. PS 110/08 Søknad om kjøp av areal til boligformål. 1. Søknad av fra Bjarne Flakk om kjøp av deler av kommunens eiendommer gnr. 19, bnr. 288 og 289, for oppføring av bolig, imøtekommes forutsatt kjøp innen Arealprisen fastsettes til kr. 500,- pr. m Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

7 PS 111/08 Opprettelse av interkommunalt statlig asylmottak - konsekvenser for Verdal kommune Saken tatt til orientering. PS 112/08 Delegasjon av søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker Knut Tveita fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 33 representanter. Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. I henhold til kommunelovens 23.4 delegerer kommunestyret søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker til rådmann. PS 113/08 John Hermann - søknad om videre permisjon fra kommunale verv 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Hermann om videre permisjon som medlem i kommunestyret for perioden til Robert Eriksson rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Fremskrittspartiet. PS 114/08 Adrian K. Wahlborg - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden SV v/anita Karlsen opplyste om at forslag på nye medlemmer/varamedlemmer vil komme til neste kommunestyremøte. Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

8 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Adrian K. Wahlborg om fritak som medlem i kommunestyret og plan- og utviklingskomiteen og som varamedlem i formannskapet/- administrasjonsutvalget/valgstyret og samkommunestyret for resten av valgperioden. 2. Grete Borgen rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Sosialistisk Venstreparti for resten av valgperioden. PS 115/08 Angelika Grande - søknad om fritak fra kommunale verv SV v/anita Karlsen opplyste om at forslag på nye medlemmer/varamedlemmer vil komme til neste kommunestyremøte. 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Angelika Grande om fritak som 1. varamedlem i kommunestyret for SV og 2. varamedlem i Plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden. 2. Resten av varamedlemmene for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret rykker opp tilsvarende. PS 116/08 John Solvold - søknad om fritak fra kommunale verv 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra John Solvold om fritak som 1. varamedlem i kommunestyret for resten av valgperioden. 2. Resten av varamedlemmene for Sosialistisk Venstreparti rykker opp tilsvarende. PS 117/08 Orientering Ordfører orienterte om: - Samferdselsprosjekt - E6 med motorveistandard på strekningen Trondheim og utbedring av jernbanen med mål om 1 time reisetid på strekningen Trondheim - Steinkjer.

9 - Fredag skal rådmenn og ordførere i Levanger og Verdal kommuner og fylkesmann til kommunal- og regionaldepartementet for å drøfte søknad om ISK 3 med politisk ledelse i departementet. - Denne uka er det møte i nettverket Byer i Midt-Norge. Fokuserer bl.a. på erfaringer på NAV reformen så langt og kultursamarbeid. Dette nettverket et av de viktigste Verdal kommune er deltaker i. - Ordfører har denne uken holdt foredrag for geografistudenter på HINT. Dette er et nettbasert studie med studenter fra hele landet. Tema denne gang var stedsutvikling og identitetsbygging. - Ekstraordinær generalforsamling SNK den første uken i november. Valg fra våren ble utsatt og skal tas opp nå. Dette pga. utvidelse av styret og utskifting 3 andre styremedlemmer. - Ordfører har meldt inn Verdal kommune i en organisasjon som heter Norsk Kulturarv. Dette er en organisasjon som har som siktemål å verne kulturarven gjennom aktiv bruk. - Ressursrenter helse, omsorg og velferd minner om åpen dag på Stekke 28. oktober PS 118/08 Interpellasjon fra Verdal Venstre: Åpen spørretime i Verdal kommune Saksframlegg ble utdelt i møtet. Lars Gunnar Marken leste opp sin interpellasjon. Ordføreren svarte slik. Jeg takker for interpellasjonen Lars Gunnar Marken. Som Ordfører har jeg stor forståelse for det jeg oppfatter er bakgrunnen for Verdal Venstres interpellasjon. Det er også Verdal kommunes ønske at kontakten med innbyggerne er best mulig og at alle forhold legges til rette for dette. Som ordfører opplever jeg hver eneste dag å få henvendelser i en eller annen form fra kommunens innbyggere. Dette opplever jeg som udelt positivt. Det er til hjelp i mitt daglige arbeid som ombud samtidig som vi som folkevalgte har en klar forpliktelse til å bidra til at det lokale demokratiet til enhver tid fungerer best mulig. Det er blant annet dette som er en sentral del av bakgrunnen for den nye Driftskomitemodellen Verdal kommune har iverksatt i inneværende periode. Her er det nettopp slik at Driftskomiteen har fått et særskilt ansvar for å møte publikum, for å si det på overskriftsnivå. Interpellanten spør om hvordan ordføreren stiller seg til å utrede et forum hvor innbyggerne lettere får en mulighet til å bringe frem sitt ærend til kommunepolitikerne, eksempelvis i form av et åpent tidsrom i forkant av kommunestyremøtet. Ordføreren er positiv til å innføre en slik åpen spørretime i forkant av kommunestyremøtene. Jeg vil derfor be Rådmannen forberede en sak for politisk behandling med henblikk på dette. På denne måten vil vi forhåpentligvis kunne skape nok en positiv arena for kontakt mellom politikk og samfunn.

10 Samtidig minner jeg kommunestyret om at Verdal kommune også tidligere har hatt en liknende ordning. I K sak 78/92, vedtatt i kommunestyret 24. juni Jeg refererer retningslinjene fra den gang i sin helhet: Retningslinjer: Eget vedlegg. Denne ordningen viste seg dessverre å bli meget lite benyttet og døde derfor mer eller mindre ut etter noen år. Det er intet som tyder på at det var svakheter ved selve ordningen som lå til grunn for dette skuffende resultatet. Det kan også nevnes at vår nabokommune Levanger i flere perioder har hatt en ordning som den som etterspørres fra Verdal Venstre. Erfaringene derfra opplyses å være tilsvarende dem vi gjorde i Verdal kommune for en del år siden. Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at man prøver igjen enten i form av et identisk opplegg eller i form av et modifisert opplegg. Det har blant annet gått mange år siden sist Verdal kommune gjorde et forsøk av den type som nå etterspørres. Som ordfører gir jeg Verdal Venstre v/ Lars Gunnar Marken honnør for å ha tatt et godt initiativ. Representanten Marken takket for svaret. Rett utskrift attesteres: Line Therese Ertsås konsulent

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2013 Tid: 16:45 20:35 Til stede: 33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer John Hermann MEDL FRP/H/KRF Anita Dagrun Steinkjer MEDL AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Møterom, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.04.2011 Tid: 09:00 13:30 Til stede: Anne Grete Valbekmo og Tomas Iver Hallem fikk permisjon og

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 13:25 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2006 Tid: 10:00 11.00 Til stede: 9 representanter. Dokumenter utdelt: Protokoll fra møte 11.12.06.

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte : Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet.

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen i sak 21/11, 24/11 og fra driftskomiteen i sakene 21/11 og 22/11 legges ut i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.03.2011 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer