HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 20-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 18:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne Grete Svendsen Sigrid Enerstvedt Heggelien Tor Helge Bjerke Viola Bergerud Ingvar Svendsen Kari Kleiv Redalen Odmund Deinboll Lars Egedahl Ole Jørgen Hallingstad Marianne Hjertaas Sporan Per Lassegård Magne Harald Berg Betty Karin Nørstebø Håvard Kjøntvedt Nils-Halvor Loftsgård Jon Brun Torkel Wetterhus Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elsi Haug Pål Sandnæs Ronny Andersen Guri Sørlie Følgende varamedlemmer møtte: Guillermo Aguilar Nils Friis

2 Olav H. Halland Vebjørn Enerstvedt Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen, fagsjefene Vidar Torgersen, Lis Berit Nerli, Christianne Stroop og økonomisjef Anne Rudi. Merknader: Møtet var innkalt i henhold til Kommunelovens 6. Ingen hadde innvendinger til innkalling eller saksliste, med tillegg av sak 35/13 utdelt samme dag.. Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter. Sak 31/13 ble behandlet etter sak 20/13. Protokollen godkjent : Viola Bergerud Anne Grete Svendsen Eli Hovd Prestegården ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 20/13 Miljøringen, søknad om støtte. PS 21/13 Fremdrift investeringsbudsjett. Søknad tilleggsbevilgning. PS 22/13 Adressering av eiendommer PS 23/13 Arbeidsgiverstrategi mot 2020, orientering. PS 24/13 Fastsetting av planprogram for Områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde PS 25/13 Opprettelse stillingshjemmel miljøarbeider rus ogf psykisk helse PS 26/13 Komite for Grunnlovsjubileum PS 27/13 Årsrapport. Finansforvaltning PS 28/13 Avtale om tjenesteyting. Nore kirkelige fellesråd. PS 29/13 Økonomiplan og arbeidsplan Framdrift i investeringsprosjektene. PS 30/13 Kommunestruktur. Vurdering i Numedal PS 31/13 Organisering av legevakttjenesten PS 32/13 Kraftkonserten, Samarbeidsavtalen mellom Statkraft Energi AS/Skagerak Kraft AS og Nore og Uvdal kommune PS 33/13 Vedtekter Vebjørn Oddens fond-omdanningssak PS 34/13 Høring. Utviklingsplan Vestre Viken Helseforetak. PS 35/13 Utbygging av næringslokaler på Hvammen - justering av kostnadsramme. Lukket/åpent S 20/13 Miljøringen, søknad om støtte. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune innser at Miljøringselskapene er i en økonomisk situasjon som ikke gjør tilrådelig at selskapet opptar mere lån. Nore og Uvdal kommune omgjør lån kr gitt i k-sak 71/09 til egenkapital i Miljøringen Holding AS. Via en åpen aksjeemisjon tilfører kommunen kr i ny egenkapital. Kommunen ønsker styrerepresentasjon i MR Holding AS. Aksjeemisjonen dekkes via næringsfondet. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) var inhabil og forlot møtet. Vara Betty-Karin Nørstebø (Sp) trådte inn. Varaordfører Torkel Wetterhus var møteleder i denne saken.

4 Torkel Wetterhus (Sp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret innser at MR-selskapene er i en økonomisk situasjon som ikke gjør det tilrådelig at det opptas mere ordinære lån. Ved en rettet aksjeemisjon går Nore og Uvdal kommune inn med 8 mill. i MR Holding AS. Dette gjennomføres ved at kommunens lån gitt i K-sak 71/09 omgjøres til aksjekapital + 3 mill i friske midler. Aksjeemisjonen dekkes via næringsfondet. Det forutsettes at kommunen får styreplass i MR Holding AS. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en aksjonæravtale med MR sa som sikrer kommunens interesser som aksjonær og långiver. Om kommunen senere skulle ønske å selge seg ut, helt eller delvis, skal avtalen også inneholde retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Avtalen skal være offentlig og godkjennes av formannskapet. Odmund Deinboll (H) fremmet følgende forslag: Kommunen kan ikke gå inn på eiersiden i MR-selskapene ut fra de opplysningene en er kjent med pr. dato. Kapitalbehovet synes stort framover. Dersom nåværende eiere bidrar med vesentlig mer frisk kapital, og eksterne eiere med langsiktig eierskapsstrategi skyter inn kapital, vil en måtte vurdere situasjonen på nytt. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune innser at MR-selskapene er i en økonomisk situasjon som ikke gjør det tilrådelig at det opptas mer ordinære lån. Ved en rettet aksjeemisjon går Nore og Uvdal kommune inn med 7,3 mill. i MR Holding AS. Dette gjennomføres ved at kommunens lån gitt i K-sak 71/09 omgjøres til aksjekapital + 2,3 mill i friske midler som øremerkes snøkanonanlegg. Aksjeemisjonen dekkes via næringsfondet. Det forutsettes at kommunen får styreplass i MR Holding AS. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en aksjonæravtale med MR sa som sikrer kommunens interesser som aksjonær og långiver. Om kommunen senere skulle ønske å selge seg ut, helt eller delvis, skal avtalen også inneholde retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Avtalen skal være offentlig og godkjennes av formannskapet. VOTERING: Høyre sitt forslag ble stemt over først. Forslaget falt mot en stemme.

5 Deretter ble forslaget til rådmannen stemt over, dette fikk ingen stemmer. Til slutt ble Sp og Ap sine forslag satt opp hverandre. Sp sitt forslag fikk 2 stemmer, og Ap sitt forslag fikk 3 stemmer. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune innser at MR-selskapene er i en økonomisk situasjon som ikke gjør det tilrådelig at det opptas mer ordinære lån. Ved en rettet aksjeemisjon går Nore og Uvdal kommune inn med 7,3 mill. i MR Holding AS. Dette gjennomføres ved at kommunens lån gitt i K-sak 71/09 omgjøres til aksjekapital + 2,3 mill i friske midler som øremerkes snøkanonanlegg. Aksjeemisjonen dekkes via næringsfondet. Det forutsettes at kommunen får styreplass i MR Holding AS. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en aksjonæravtale med MR sa som sikrer kommunens interesser som aksjonær og långiver. Om kommunen senere skulle ønske å selge seg ut, helt eller delvis, skal avtalen også inneholde retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Avtalen skal være offentlig og godkjennes av formannskapet. Behandling Kommunestyret : Eli Hovd Prestegården (Sp) og Jon Brun (Sp) var inhabile, Gun Helen Glesne (Sp) og Thov Wetterhus (Sp) trådte inn som vara. Varaordfører var møteleder i saken. Det ble valgt en sette-møteleder, Odmund Deinboll ble foreslått og valgt til dette. Rådmannen innledet og orienterte til saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) Torkel Wetterhus (Sp) Magne Harald Berg (Frp) Ingvar Svendsen (Ap) Lars Egedahl (H) Nils Friis (Sv) Ap fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune kan være villig til å omgjøre hele eller deler av lån gitt til Miljøringen Holding AS til aksjekapital.

6 Følgende betingelser stilles: Før lån evt konverteres til aksjekapital, skal det gjennomføres en gjennomgang av verdien av selskapets aksjeporteføljen. Det forutsettes at Miljøringen Holding AS er villig til å gjennomføre en åpen aksjeemisjon for å framskaffe frisk egenkapital til nødvendig investeringer for å bedre resultat og utvikling. Det forutsettes at kommunen går inn med profesjonell styrerepresentasjon i Miljøringen Holding AS. Kommunen tilbyr seg å gå inn i et tidsbegrenset eierskap med målsetting om å selge seg ut i løpet av 5 år. En uhildet sakkyndig hyres inn for å forhandle fram en aksjonæravtale med MR SA som sikrer kommunens interesser som aksjonær. Omkostninger dekkes av MR SA. En avtale skal blant annet redegjøre for hensikt og formål med et kommunalt eierskapet og sikre kommunal styrerepresentasjon med blant annet styreleder. Avtalen skal også inneholde retningslinjer for kommunens uttreden av et eierskap. Aksjonæravtalen skal være offentlig og godkjennes av kommunestyret. MRH AS gis utsettelse på innbetaling av avdrag på lån til Nore og Uvdal kommune inntil kommunens engasjement i saken foreligger. H. fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune ønsker ikke å gå inn på eiersiden i MR-selskapene. Gitte lån gis ytterligere en rente- og avdragsfri periode på 5 år. Det gis et infrastrukturtilskudd på inntil 2,2 mill. til snøkanonanlegg i skianlegg som eies av MR-selskapene. Tilskuddet utbetales når anlegget er installert. Belastes næringsfondet. Sp v/torkel Wetterhus fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune innser at MR selskapene er i en økonomisk situasjon som ikke gjør det tilrådelig at det opptas mer ordinære lån. 1. Ved en rettet aksjeemisjon går kommunen inn med 8 mill. i MR Holding AS. Dette gjennomføres ved at kommunens lån på kr. 5 mill. gitt i K-sak 79/09 omgjøres til aksjekapital + 3 mill i friske midler. 2. Aksjeemisjonen dekkes via næringsfondet. 3. Kommunen overtar MR s lån i Nes Prestgjeld sparebank og Innovasjon Norge på tils. Kr. 5 mill. Dette samt lån til MR på kr. 3 mill. gitt i K-sak 69/12 gis rente og avdragsfrihet i 3 år. Forutsetninger for vedtaket ovenfor: 1. Kommunen får 2 styreplasser i MR Holding AS hvorav den ene skal være styreleder.

7 2. MR H AS inngår avtale med grunneierne som representerer 80 % av tomteleien om at de omgjør 50 % av tomteleien over en 4 årsperiode til aksjekapital i MR SA eller til aksjekapital direkte i MR H AS. 3. Min. 3 mill. av lånene fra andelseierne i MR H AS, omgjøres til andelskapital i MR SA eller til aksjekapital direkte i MR H AS. 4. Lavvoen fusjoneres inn i MR H AS. 5. Alpinparken fusjoneres inn i MR H AS. 6. Det arbeides med å gjøre om leverandørgjeld til aksjekapital i MR H AS. 7. Snøkanonanlegg til Alpinparken bestilles og gjøres operativt til sesongen 13/ Kommunen skal ikke på noe tidspunkt ha over 50% av aksjekapitalen i MR H AS. Dersom ovennevnte krav ikke er tilfredsstillende oppfylt innen 31/ , utløser det forpliktelse for øvrige aksjonærer til å overta Nore og Uvdal kommunes aksjepost til pari kurs, alternativt at kommunens lån ansees som forfalt. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fra en aksjonæravtale med MR SA som sikrer kommunens interesser som aksjonær og lånegiver. Om kommunen senere skulle ønske å selge seg ut, helt eller delvis, skal avtalen også inneholde retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Avtalen skal være offentlig og godkjennes av formannskapet. Det foretas låneopptak på 5 mill. med avdragstid på 20 år. Frp fremmet følgende tilleggsforslag til Ap sitt forslag: Spørsmål stilt av Magne Berg (Frp) stilt i K-sak 20/13 oversendes administrasjonen og forventes besvart skriftlig innen 1. mnd.. Det ble avholdt 2 gruppemøter i saken. Etter gruppemøtet hadde følgende representanter ordet: Odmund Deinboll (H) Magne Berg (Frp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Torkel Wetterhus (Sp) Vebjørn Enerstvedt (Sp) Ingvar Svendsen (Ap) Håvard Kjøntvedt (Sp) Rådmannen informerte til votering og evt inndekking. VOTERING: Formannskapets flertallsinnstilling ble stemt over, denne fikk ingen stemmer. Høyre sitt forslag ble stemt over, forslaget falt med 4 mot 19 stemmer. Senterpartiet sitt forslag ble stemt over, forslaget falt med 16 mot 7 stemmer.

8 Arbeiderpartiet med tillegget fra Fremskrittpartiet ble stemt over, dette forslaget ble vedtatt med 13 mot10 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune kan være villig til å omgjøre hele eller deler av lån gitt til Miljøringen Holding AS til aksjekapital. Følgende betingelser stilles: Før lån evt konverteres til aksjekapital, skal det gjennomføres en gjennomgang av verdien av selskapets aksjeporteføljen. Det forutsettes at Miljøringen Holding AS er villig til å gjennomføre en åpen aksjeemisjon for å framskaffe frisk egenkapital til nødvendig investeringer for å bedre resultat og utvikling. Det forutsettes at kommunen går inn med profesjonell styrerepresentasjon i Miljøringen Holding AS. Kommunen tilbyr seg å gå inn i et tidsbegrenset eierskap med målsetting om å selge seg ut i løpet av 5 år. En uhildet sakkyndig hyres inn for å forhandle fram en aksjonæravtale med MR SA som sikrer kommunens interesser som aksjonær. Omkostninger dekkes av MR SA. En avtale skal blant annet redegjøre for hensikt og formål med et kommunalt eierskapet og sikre kommunal styrerepresentasjon med blant annet styreleder. Avtalen skal også inneholde retningslinjer for kommunens uttreden av et eierskap. Aksjonæravtalen skal være offentlig og godkjennes av kommunestyret. MRH AS gis utsettelse på innbetaling av avdrag på lån til Nore og Uvdal kommune inntil kommunens engasjement i saken foreligger. Spørsmål stilt av Magne Berg (Frp) stilt i K-sak 20/13 oversendes administrasjonen og forventes besvart skriftlig innen 1. mnd. PS 21/13 Fremdrift investeringsbudsjett. Søknad tilleggsbevilgning. Rådmannens forslag til vedtak: Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8319 ombygging vinterhage. Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8361 oppussing og lydisolering legekontor.

9 Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8319 ombygging vinterhage. Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8361 oppussing og lydisolering legekontor. Behandling Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8319 ombygging vinterhage. Kr finansieres gjennom disposisjonsfond til prosjekt 8361 oppussing og lydisolering legekontor. PS 22/13 Adressering av eiendommer Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune vedtar å starte arbeide med adressering. Kostnader med adresseringen innarbeides i budsjettet for Det blir opprettet en navnekomite som har ansvar for arbeidet med å navngi gatene og veiene. Som medlemmer av navnekomiteen velges: Behandling Formannskap : Det ble enstemmig vedtatt at navnekomiteen skulle bestå av 3 personer. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune vedtar å starte med adressering. Kostnader med adresseringen innarbeides i budsjettet for Det blir opprettet en navnekomite med tre personer, som har ansvar for arbeidet med å navngi gatene og veiene. Som medlemmer av navnekomiteen velges:

10 Behandling Kommunestyret : Sp v/jon Brun fremmet følgende forslag: Målfrid Blaavarp Bergstøl og Britt Guton Halland. Ap v/kari K. Redalen fremmet følgende forslag: Vidar Skreprud. H. v/odmund Deinboll fremmet følgende forslag: Leif Rustgård, Halvard Bjørnsrud og Helga Øyberg Frp v/magne H. Berg fremmet forslag: Lars Erik Jacobsen. Saken ble sendt tilbake til formannskapet for behandling av forslagene. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune vedtar å starte med adressering. Kostnader med adresseringen innarbeides i budsjettet for Det blir opprettet en navnekomite med tre personer, som har ansvar for arbeidet med å navngi gatene og veiene. Som medlemmer av navnekomiteen foreslåes: Målfrid Blaavarp Bergstøl, Britt Guton Halland, Vidar Skreprud, Leif Rustgård, Halvard Bjørnsrud, Helga Øyberg og Lars Erik Jacobsen. PS 23/13 Arbeidsgiverstrategi mot 2020, orientering. Rådmannen legger saken fram til orientering. Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Anne Grete Svendsen (Ap)

11 Vedtak Kommunestyret : Saken ble tatt til orientering. PS 24/13 Fastsetting av planprogram for Områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde Rådmannens forslag til vedtak: I samsvar med Plan- og bygningsloven 12-9, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde, datert Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : I samsvar med Plan- og bygningsloven 12-9, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde, datert Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde. Behandling Kommunestyret : Betty-Karin Nørstebø (Sp) og Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Begge ble erklært inhabile. Varaordfører overtok møteledelsen. Saken ble behandlet med 21 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Jon Brun (Sp) Magne Berg (Frp) Viola Bergerud (Ap) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Rådmannen orienterte til saken. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

12 Vedtak Kommunestyret : I samsvar med Plan- og bygningsloven 12-9, jfr. reglene i 4-1 stadfester Nore og Uvdal kommunestyre Planprogram for områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde, datert Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelse av områdeplan Øvre Uvdal reiselivsområde. PS 25/13 Opprettelse stillingshjemmel miljøarbeider rus og psykisk helse Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune oppretter en 50% stilling som miljøarbeider, knyttet til tjeneste for rus og psykisk helse. Lønnsutgiftene dekkes innen tildelte rammer på fagavdeling for helse, sosial og barnevern. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune oppretter en 50% stilling som miljøarbeider, knyttet til tjeneste for rus og psykisk helse. Lønnsutgiftene dekkes innen tildelte rammer på fagavdeling for helse, sosial og barnevern. Behandling Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommune oppretter en 50% stilling som miljøarbeider, knyttet til tjeneste for rus og psykisk helse. Lønnsutgiftene dekkes innen tildelte rammer på fagavdeling for helse, sosial og barnevern.

13 PS 26/13 Komite for Grunnlovsjubileum Ordførers forslag til vedtak: Det opprettes en jubileumskomite bestående av 5 representanter, hvorav en representant oppnevnes av rådmannen. Behandling Formannskap : Kirsten Gjestemoen Hovda fremmet forslag på medlem i komiteen: Leif Bjarne Skogen Forslaget ble enstemmig vedtatt. Øvrige medlemmer i komiteen fremmes i kommunestyret Innstilling Formannskap : Det opprettes en jubileumskomite bestående av 5 representanter, hvorav en representant oppnevnes av rådmannen. Leif Bjarne Skogen er valgt som medlem i komiteen. Behandling Kommunestyret : Foreslått representant av formannskapet Leif Bjarne Skogen hadde trukket seg fra foreslått verv. H.v/Odmund Deinboll fremmet forslag: Eli Hovd Prestegården, Marianne Hjertaas Sporan, Ole Erik Aasen Ap v/anne Grete Svendsen fremmet forslag: Guillermo Aguilar + en representant fra ungdomsrådet som de utnevner selv. Sp v/jon Brun fremmet forslag: Eli Hovd Prestegården som leder, Lars Erik Jacobsen. Ungdomsrådet bør representeres. Saken sendes tilbake til formannskapet for behandling av forslagene.

14 Vedtak Kommunestyret : Det opprettes en jubileumskomite bestående av 5 representanter, hvorav en representant oppnevnes av rådmannen. Følgende personer ble foreslått: Eli Hovd Prestegården som leder, Marianne Hjertaas Sporan, Ole Erik Aasen, Guillermo Aguilar + en representant fra ungdomsrådet som de utnevner selv og Lars Erik Jacobsen. PS 27/13 Årsrapport. Finansforvaltning Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten om finansforvaltning 2012 tas til orientering. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Rapporten om finansforvaltning 2012 tas til orientering. Behandling Kommunestyret : Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Rapporten taes til orientering. Vedtak Kommunestyret : Rapporten om finansforvaltning 2012 tas til orientering.

15 PS 28/13 Avtale om tjenesteyting. Nore kirkelige fellesråd. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner ny tjenesteytingsavtale mellom Nore kirkelige fellesråd og Nore og Uvdal kommune, gjeldende fra og med Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner ny tjenesteytingsavtale mellom Nore kirkelige fellesråd og Nore og Uvdal kommune, gjeldende fra og med Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Viola Bergerud (Ap) Jon Brun (Sp) Rådmannen v/økonomisjef svarte på spørsmål. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner ny tjenesteytingsavtale mellom Nore kirkelige fellesråd og Nore og Uvdal kommune, gjeldende fra og med PS 29/13 Økonomiplan og arbeidsplan Framdrift i investeringsprosjektene. Rådmannens forslag til innstilling: Saken legges fra rådmannens side fram til orientering.

16 Behandling Formannskap : Saken ble tatt til orientering. Innstilling Formannskap : Saken legges fra rådmannens side fram til orientering Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Nils Friis (SV) Jon Brun (Sp) Betty Karin Nørstebø (Sp) Sigrid E. Heggelien (Ap) Marianne Hjertaas Sporan (H) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Håvard Kjøntvedt (Sp) Lars Egedahl (H) Magne Berg (Frp) Rådmannen svarte på spørsmål. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Saken legges fra rådmannens side fram til orientering PS 30/13 Kommunestruktur. Vurdering i Numedal Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune vil gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing med kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. 2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en prosjektbeskrivelse for en forstudie til kommunestyret. 3. Det forutsettes samsvarende vedtak i de tre kommunene. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

17 Innstilling Formannskap : 1. Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune vil gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing med kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. 2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en prosjektbeskrivelse for en forstudie til kommunestyret. 3. Det forutsettes samsvarende vedtak i de tre kommunene. Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Per Lassegård (Frp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Jon Brun (Sp) Kari K. Redalen (Ap) Magne Berg (Frp) Torkel Wetterhus (Sp) Innstillingen ble vedtatt mot en stemme. Vedtak Kommunestyret : 1. Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune vil gå inn i et arbeid med å utrede kommunestruktur og mulig kommunesammenslåing med kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. 2. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en prosjektbeskrivelse for en forstudie til kommunestyret. 3. Det forutsettes samsvarende vedtak i de tre kommunene. PS 31/13 Organisering av legevakttjenesten Rådmannens forslag til vedtak: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret før oppstart.

18 Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : H. v/ole J. Hallingstad fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune slutter seg til samarbeidet mellom kommunene Gol, Nes og Flå for opprettelse av heldøgns legevaktstjeneste på Nesbyen. Frp v/janne Nina Lislelid fremmet følgende forslag: Nore og Uvdal kommune innfører egen legevakt når Rollag og Flesberg avslutter sitt legevaktsamarbeid i helgene. VOTERING: Forslaget til H. falt med 3 mot 4 stemmer. Forslaget til Frp. falt med 2 mot 5 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå et samarbeid med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevaktstjeneste slik det er beskrevet i rapporten «Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg», datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg kommune som vertskommune. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for kommunestyret før oppstart. Behandling Kommunestyret : Rådmannen v/fagsjef Christianne Stroop innledet til saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Per Lassegård (Frp) Sigrid Enerstvedt Heggelien (Ap) Ole Jørgen Hallingstad (H) Eli Hovd Prestegården (Sp) Ingvar Svendsen (Ap) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Høyre fremmet følgende forslag: Saken utsettes.

19 Utvidet åpningstid for legekontoret fram til kl utredes. En drift av legekontoret innenfor dagens ramme , sammen med lokal legevakt i tiden kl er et annet alternativ som også bes utredes. Det forutsettes at lokal avtale med legene reforhandles i tråd med sentral særavtale. Ap fremmet følgende forslag. 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å inngå samarbeid med Rollag, Flesberg og Kongsberg om interkommunal legevakt som en prøveordning gjeldende 3 år. 2. En gruppe sammensatt av bl. a. helsefaglige kompetente personer utarbeider samarbeidsavtale som omhandler særskilte ordninger som f. eks bl.a. - kveldsåpent legekontor 1 dag pr uke - nødvendige forsterkninger med stedlig lege og annet helsepersonell. - stedlig ambulansetjeneste. 3. Samarbeidsavtalen skal legges frem for kommunestyret til godkjenning før oppstart av ny ordning. Sp fremmet følgende forslag: 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste slik det er beskrevet i rapporten Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg som vertskommune. Som en del av forhandlingene skal det ses spesielt på lokale tilpasninger som sikrer innbyggerne i Nore og Uvdal en trygg og forsvarlig legevakt. Formannskap og hovedutvalg for Livsløp og kultur holdes løpende orientert underveis i forhandlingene. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for behandling i kommunestyret før Nore og Uvdal kan inngå en forpliktende avtale. Det ble avholdt gruppemøte i saken. Etter gruppemøtet hadde følgende representanter innlegg: Per Lassegård (Frp) Sp/Ap fremmet følgende felles forslag: VOTERING: Fellesforslaget ble satt opp mot forslaget fra Høyre.

20 Forslaget fra Sp/Ap fikk flertall med 16 mot 7 stemmer og ble vedtatt. Vedtak Kommunestyret : 1. Nore og Uvdal kommune ønsker å utrede innholdet i samarbeidet med Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om en interkommunal legevakttjeneste slik det er beskrevet i rapporten Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg, datert Samarbeidet skjer gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b med Kongsberg som vertskommune. Som en del av forhandlingene skal det ses spesielt på lokale tilpasninger som sikrer innbyggerne i Nore og Uvdal en trygg og forsvarlig legevakt. En gruppe sammensatt av bl. a. helsefaglige kompetente personer utarbeider samarbeidsavtale som omhandler særskilte ordninger som f. eks bl.a. - kveldsåpent legekontor 1 dag pr uke - nødvendige forsterkninger med stedlig lege og annet helsepersonell. - stedlig ambulansetjeneste Formannskap og hovedutvalg for Livsløp og kultur holdes løpende orientert underveis i forhandlingene. 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale som skal legges fram for behandling i kommunestyret før Nore og Uvdal kan inngå en forpliktende avtale. PS 32/13 Kraftkonserten, Samarbeidsavtalen mellom Statkraft Energi AS/Skagerak Kraft AS og Nore og Uvdal kommune Rådmannens forslag til vedtak: Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Solveig Vagstein (Sv) fremmet følgende forslag:

21 Kommunen skal ikke lenger bruke penger og arbeidstimer på kraftkonsert, men heller bruke pengene på flere mindre kulturarrangement gjennom året. Kommunen går i dialog med Statkraft Energi/Skagerak Kraft om sponsormidler til andre kulturarrangement. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Kommunen skal ikke lenger bruke penger og arbeidstimer på kraftkonsert, men heller bruke pengene på flere mindre kulturarrangement gjennom året. Kommunen går i dialog med Statkraft Energi/Skagerak Kraft om sponsormidler til andre kulturarrangement. Behandling Kommunestyret : Per Lassegård (Frp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble ikke vurdert inhabil. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Marianne Hjertaas Sporan (H) Nils Friis (SV) H. v/marianne H. Sporan fremmet forslag: Avtalen med Statkraft Energi/ Skagerak kraft reforhandles. Det legges vekt på følgende: ikke kommunale aktører inviteres med det kommunale engasjementet tones ned. VOTERING: Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalget og forslaget fra Høyre, ble sistnevnte vedtatt med 21 mot 2 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Avtalen med Statkraft Energi/ Skagerak kraft reforhandles. Det legges vekt på følgende: ikke kommunale aktører inviteres med det kommunale engasjementet tones ned.

22 PS 33/13 Vedtekter Vebjørn Oddens fond-omdanningssak Rådmannens forslag til vedtak: Vedtekter for Vebjørn Oddens fond til velferdstiltak for brukere på institusjon ved Bergtun omsorgssenter omdannes og endres i pkt 7, lydende: Fondets styre er identisk med Hovedutvalg for livsløp og kultur, og vil bestå av minimum 4 og maksimum 7 styremedlemmer. Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Vedtekter for Vebjørn Oddens fond til velferdstiltak for brukere på institusjon ved Bergtun omsorgssenter omdannes og endres i pkt 7, lydende: Fondets styre er identisk med Hovedutvalg for livsløp og kultur, og vil bestå av minimum 4 og maksimum 7 styremedlemmer. Behandling Kommunestyret : Innstillingen fra Hovedutvlget for livsløp og kultur ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Vedtekter for Vebjørn Oddens fond til velferdstiltak for brukere på institusjon ved Bergtun omsorgssenter omdannes og endres i pkt 7, lydende: Fondets styre er identisk med Hovedutvalg for livsløp og kultur, og vil bestå av minimum 4 og maksimum 7 styremedlemmer PS 34/13 Høring. Utviklingsplan Vestre Viken Helseforetak. Rådmannens forslag til uttalelse: Til utviklingsplanen Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen.

23 Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Nore og Uvdal peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : H. v/ole Jørgen Hallingstad fremmet følgende forslag: Kommunestyret i Nore og Uvdal /utvalg for Livsløp og kultur ser frem til at det blir bygget et nytt områdesykehus til erstatning for Drammen sykehus. Vestre Viken HF skal sikre befolkningen i Buskerud et godt spesialisthelsetilbud også i fremtiden ved alle sykehusene i Vestre Viken, og det kan kun oppnås ved å opprettholde og videreutvikle lokalsykehusene i Kongsberg, Ringerike og Asker og Bærum. Alternativene som presenteres i Utviklingsplan og tilleggsutredningen; etterbruk av Kongsberg sykehus, svarer ikke til Nore og Uvdal kommunes forventninger til et forsvarlig spesialisthelsetilbud/sykehustilbud av høy kvalitet for Buskeruds innbyggere. Med lange avstander, dagens ventetider på operasjoner og behandling, høy befolkningsvekst i Kongsbergregionen, og fremtidens forventede vekst i behov for høyspesialiserte sykehustjenester, vil Kongsberg sykehus være svært viktig for å bidra i utfordringene sykehusene står i, også i fremtiden. Nore og Uvdal kommunestyre/utvalg for Livsløp og kultur krever at Kongsberg sykehus skal tilby:

24 - Akuttberedskap innen kirurgi og medisin - Fullverdig fødeavdeling - Intensivavdeling - poliklinikker - røntgenavdeling - laboratorium og dialyse - forsterket ambulansetjenester for Numedalskommunene Det vil medføre at sykehuset oppgraderes bygningsmessig. Usikkerheten rundt Kongsberg sykehus fremtid har ført til rekrutteringsproblemer og at ansatte har søkt seg til andre sykehus. Personellutfordringene kan kun møtes igjennom et strategisk og langsiktig arbeid fra ledelsens side. Trygghet og stabilitet for fremtiden ar avgjørende for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. VOTERING: Høyres forslag ble satt opp mot rådmannens forslag hvor det falt med 2 mot 5 stemmer. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Rådmannens forslag til uttalelse: Til utviklingsplanen Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, bør sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Nore og Uvdal peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov:

25 Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. Behandling Kommunestyret : Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ole Jørgen Hallingstad (H) Eli Hovd Prestegården (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) H. v/ole Jørgen Hallingstad fremmet følgende forslag: Kommunestyret i Nore og Uvdal /utvalg for Livsløp og kultur ser frem til at det blir bygget et nytt områdesykehus til erstatning for Drammen sykehus. Vestre Viken HF skal sikre befolkningen i Buskerud et godt spesialisthelsetilbud også i fremtiden ved alle sykehusene i Vestre Viken, og det kan kun oppnås ved å opprettholde og videreutvikle lokalsykehusene i Kongsberg, Ringerike og Asker og Bærum. Alternativene som presenteres i Utviklingsplan og tilleggsutredningen; etterbruk av Kongsberg sykehus, svarer ikke til Nore og Uvdal kommunes forventninger til et forsvarlig spesialisthelsetilbud/sykehustilbud av høy kvalitet for Buskeruds innbyggere. Med lange avstander, dagens ventetider på operasjoner og behandling, høy befolkningsvekst i Kongsbergregionen, og fremtidens forventede vekst i behov for høyspesialiserte sykehustjenester, vil Kongsberg sykehus være svært viktig for å bidra i utfordringene sykehusene står i, også i fremtiden. Nore og Uvdal kommunestyre/utvalg for Livsløp og kultur krever at Kongsberg sykehus skal tilby: - Akuttberedskap innen kirurgi og medisin - Fullverdig fødeavdeling - Intensivavdeling - poliklinikker - røntgenavdeling - laboratorium og dialyse - forsterket ambulansetjenester for Numedalskommunene Det vil medføre at sykehuset oppgraderes bygningsmessig. Usikkerheten rundt Kongsberg sykehus fremtid har ført til rekrutteringsproblemer og at ansatte har søkt seg til andre sykehus. Personellutfordringene kan kun møtes igjennom et strategisk og langsiktig arbeid fra ledelsens side. Trygghet og stabilitet for fremtiden ar avgjørende for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.

26 Sp v/eli Hovd Prestegården fremmet forslag: Endring: Kommunestyret i Nore og Uvdal merker seg arbeidet og konklusjonen i utviklingsplanen og vil støtte alternativet Buskerudsykehuset. Et nytt sykehus som angitt i alternativ 2 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: - Dersom valget faller på Buskerudalternativet skal sykehuset legges til Øvre Eiker. Siste kulepunkt i avsnittet om Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg Sykehus, strykes For øvrig som i innstillingen fra Hovedutvalget for Livsløp og kultur. Det ble avholdt gruppemøte i saken. Følgende hadde innlegg etter gruppemøtet: Kari Kleiv Redalen (Ap) Nils Fris (SV) SV v/nils Friis fremmet forslag: Rådmannens forslag til uttalelse: Til utviklingsplanen Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune merker seg arbeidet og konklusjonene i utviklingsplanen og vil støtte alternativet med nytt sykehus. Mye tyder på at et nytt og sentralt sykehus som angitt i alternativ 4 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på 1 sykehus -alternativet, må sykehuset legges sentralt vest for Drammen. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Nore og Uvdal peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene

27 Kongsberg, Flesberg og Rollag deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter Også ved alternativet Buskerudsykehuset bør et eventuelt nytt sykehus plasseres vest for Drammen. VOTERING: Forslaget fra Høyre ble først tatt opp til avstemning, forslaget falt med 8 mot 15 stemmer. Innstillingen fra hovedutvalget ble satt opp mot forslaget fra Sp. Sp sitt forslag ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. Vedtak Kommunestyret : Rådmannens forslag til uttalelse: Til utviklingsplanen Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune merker seg arbeidet og konklusjonen i utviklingsplanen og vil støtte alternativet Buskerudsykehuset. Et nytt sykehus som angitt i alternativ 2 vil være best i stand til å tjene nåværende og kommende utfordringer, men det er viktig at følgende ivaretas: Dersom valget faller på Buskerudalternativet, skal sykehuset legges til øvre Eiker. Somatikk og sykehuspsykiatri bør være samlokalisert. Spesialisthelsetjenesten må utvikles slik at samhandlingen mellom foretak og kommuner kan videreføres som forutsatt uavhengig av kommunestørrelse Med de avstandene som fortsatt vil finnes innen dekningsområdet, vil Nore og Uvdal peke på behovet for å ha tilfredsstillende dekning av ambulanser og må be om at styrking av tjenesten blir vurdert om behovet viser seg å øke. Både vanlig tjeneste og luftambulanse er av stor

28 betydning. Det vises i denne forbindelsen til at Kongsbergregionen (der også kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag deltar) arbeider for å få plassert stasjon for luftambulanse på Notodden flyplass. Tilleggsvurdering etterbruk av Kongsberg sykehus Ved alternativ 2 Buskerudsykehuset med en samlokalisering av Drammen og Kongsberg sykehus ses det som vesentlig at nedbyggingen av Kongsberg sykehus stanses og at sykehuset kan sikres rammebetingelser og vilkår som gjør det mulig å videreføre driften på en mer stabil og forutsigbar måte. Det vises til at representanter fra de tre numedalskommunene har deltatt i et eget arbeid om mulig etterbruk der det blant annet er pekt på følgende behov: Bortfall eller reduksjon av akuttmedisinske tjenester må oppveies med styrking av ambulansetjenesten Det må tas hensyn til pålagt følgetjeneste for jordmor for fødende Muligheter for å utvide tilbud om rehabilitering og tilbud til grupper av kronisk syke Muligheter for å utvikle deler av Kongsberg sykehus til et distriktsmedisinsk senter PS 35/13 Utbygging av næringslokaler på Hvammen - justering av kostnadsramme. Rådmannens forslag til vedtak: Kostnadsrammen for ombygging av næringslokalene på Hvammen, inkl. gjerde og ny innkjøringsport, økes med kr. 1 million til samlet kr. 2 millioner. Økt bevilgning kr. 1 million dekkes over disposisjonsfondet. Behandling i formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling i formannskapet: Kostnadsrammen for ombygging av næringslokalene på Hvammen, inkl. gjerde og ny innkjøringsport, økes med kr. 1 million til samlet kr. 2 millioner. Økt bevilgning kr. 1 million dekkes over disposisjonsfondet.

29 Behandling Kommunestyret : Jon Brun (Sp) og Magne Berg (Frp) ville ha sin habilitet vurdert. De ble vurdert inhabile. Saken ble behandlet med 21 representanter. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Anne Grete Svendsen (Ap) Lars Egedahl (H) Ingvar Svendsen (Ap) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunestyret : Kostnadsrammen for ombygging av næringslokalene på Hvammen, inkl. gjerde og ny innkjøringsport, økes med kr. 1 million til samlet kr. 2 millioner. Økt bevilgning kr. 1 million dekkes over disposisjonsfondet.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 28.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer