BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER"

Transkript

1 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER

2 Agenda Om Husbanken Prosjektet helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene Bakgrunn og mål for prosjektet Hva lærte vi? Case Gildeskål Ny satsing fra Kommunal og regionaldepartementet 2

3 Husbank i endring Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra produksjon til helhetlig boligpolitisk fokus Fra personmarked til kommune Fokus på kompetanseutvikling Fokus på erfaringsoverføring Økt satsing i kommuner med store boligsosiale utfordringer Økt fokus på boligpolitikken som en del av velferdspolitikken 3

4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Alle skal bo godt og trygt Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Bidra til å øke forsyningen av rimelige boliger Bidra til å øke forsyningen av boliger med høy kvalitet Bidra til boligforsyning i områder med lav vekst 4

5 Husbankens hovedmål Et velfungerende boligmarked Øke bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder 5

6 Husbankens virkemidler Kunnskapsutvikling sammen med kommunene Erfaringsutveksling gjennom egne og andres arenaer FoU bestiller av boligpolitisk forskning Kompetansetilskudd Lånemidler Grunnlån Startlån 6

7 Husbankens virkemidler Tilskuddsmidler Utleieboliger Vanskeligstilte Boligetablering i distriktene Omsorgsboliger og sykehjem Sølvsuper helse og velferdssenter Etablering i bolig Utbedring og tilpasning av bolig Bostøtte 7

8 Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene Alle skal bo godt og trygt Bakgrunn Møter i regionråd Møter med enkeltkommuner Mål Finne metoder og løsninger for mer helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk relatert til distriktenes utfordringer Viktig at andre kan dra nytte av resultatene nasjonal overføringsverdi 8

9 Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene Alle skal bo godt og trygt Prosjektdeltakere: Husbanken region Bodø Beiarn kommune (rådmann) Gildeskål kommune (rådmann) Hamarøy kommune (ordfører) Nordland Fylkeskommune KS - tilflytterprosjektet Workshopdeltakere: Tilflytterprosjektet i Nordfjorden Distriktssenteret Sørfold kommune (prosjektleder) NORUT Helgeland Regionråd Sømna kommune 9

10 Randkommune til Bodø Næringsliv i sterk vekst Populær fritidskommune 55% fritidsboliger Opplever sterk etterspørsel etter boliger uten samsvar med hva det er planlagt for i eksisterende planverk 10

11 Samarbeid med andre aktører Distriktssenteret Erfaringskonferanse Erfaringsutveksling Dokumentasjon Alle skal bo godt og trygt Fylkeskommunene LUK Bolyst 11

12 12

13 Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene - hovedfunn Alle skal bo godt og trygt Tre hovedutfordringer Behov for å avlive myter Stort kommunalt mulighetsrom Skape engasjement og bruke ildsjelene Helhetlig boligpolitisk arbeid skal til Finne samarbeidsløsninger Utvikle virkemiddelpakken Kommunale Statlige KOMMUNEN SITTER MED NØKKELEN! 13

14 Hva lærte vi? - Hovedårsaker til utfordringen med boligetablering i distriktene Tomme og uegnede boliger Ikke tilgjengelig Feil beliggenhet forhindrer mobilitet Lite velfungerende utleiemarked forhindrer prøvebo, arbeidsinnvandring og at ungdom blir. Urealistiske forventinger og holdninger knyttet til pris og risiko for verdifall begrenser utvikling i markedet Alle skal bo godt og trygt 14

15 Avliv myten det er nok av tomme boliger.. Bård Schumann Dette er helt på jordet. ( ) det er allerede nok av tomme boliger i distriktene. Det er ikke der folk bor. (Uttalelse i DN om satsingen) 15

16 Avliv myten - Det hersens hyttefolket! Alle skal bo godt og trygt De handler De pusser opp De engasjerer seg De skaper liv og røre De kan bli fastboende De er gode ambassadører Fritidsboerne er en ressurs! - Ordfører Gildeskål 16

17 Avliv myten men ingen vil jo bo der! Alle skal bo godt og trygt Den lille svarte pilen som viser nettoflyttingen, er nesten ingenting i fht bruttostrømmen. Østlandet er nettoflyttingen 3 % av brutto. Denne er fortsatt i alle lærebøker og på byråets hjemmeside. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu, KRD 17 17

18 Avliv myten stor prisrisiko Alle skal bo godt og trygt Enebolig i Svolvær Fra programmet Solgt! på NRK1. 18

19 Endre holdninger medfører endret atferd! Holdningsendringer: Bygge et hjem - ikke et investeringsobjekt! Forventningsavklaring Kan ikke forvente samme prisvekst som i pressområder Det er ikke når du setter nøkkelen i døra du taper penger det er når du drar den ut! 19

20 Myte som stemmer - Næringskåte kommuner Folk trenger ikke bare en arbeidsplass, men også et sted å bo! Foto: Christian Reiertsen/Yellow Bastard Production Fra filmen Kill Buljo 20

21 Utfordre kommunene og arbeidsgivere Hvilke utleieboliger tilbyr man de som kommer? Alle vil bo i Bakkebygrenda? Men hvem vil bli boende i Brakkeby-grenda? Alle skal bo godt og trygt Foto: Nina Hansen/Dagbladet Midlertidige boligløsninger gir midlertidige innbyggere 21

22 Herøy kommune Bosetting kommer ikke av seg sjøl! Alle skal bo godt og trygt Vi trodde at med et næringsliv som blomstret så ville befolkningsveksten komme av seg sjøl. Men slik var det ikke... Ordfører Arnt Frode Jensen, Herøy 22

23 Hva lærte vi? Stort kommunalt mulighetsrom «Hva skal kommunens ansvar være? Hva bør, kan og skal kommunen gjøre på det boligpolitiske feltet? Og hvilke andre aktører er villige til å delta i arbeidet? Rådmann Beiarn Rolle Hva vil kommunen være? Analyse og helhetlig planlegging Alle skal bo godt og trygt «Det handler om å få lov til fortsatt å være en kommune, og om å utvikle kommunen som bo- og næringsaktør». Rådmann Gildeskål «Hamarøy kommune må ta et større ansvar for aktiviteten på boligfeltet enn det som er lovpålagt». Ordfører Hamarøy Samarbeid Hvem andre kan bidra til økt boligetablering i din kommune? Virkemidler Hvordan sikre økt boligetablering gjennom bedre virkemiddelbruk? 8. jun

24 Kommunal involvering Hva lærte vi? - Kommunens involvering i boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt Tilrettelegger Kommunen legger til rette Kommunen samarbeider og legger til rette, private eier og drifter. (Boliger for utleie, og bestemte grupper) Velfungerende boligmarked Markedet løser behovene, kommunen legger til rette (Privat boligbygging) Kommunen eier og drifter Kommunale boliger til eldre, syke og vanskeligstilte Kommunen leier, privat eier Kommunale oppgaver løses gjennom OPS- modell. (Sykehjem, omsorgsboliger) Utøver Kommune Ansvar Private 8. jun

25 Case Gildeskål kommunalt engasjement! Gildeskål Eiendom (kommunalt selskap) er bestiller av en tomannsbolig Prøvebo for arbeidstakere Skolebakken 6 studioleiligheter for flytktninger i samarbeid med privat aktør 25

26 Case Gildeskål Ivareta og styrke lokale initiativ Vi oppdaget plutselig at vi hadde fått en forgubbing i Nordfjorden. Vi måtte stole på oss selv for å få til en positiv utvikling. Johan Martin Pedersen Fra rapporten suksessrike kommuner fremlagt

27 Hva lærte vi? - Helhetlig boligpolitisk arbeid Fem viktige suksessfaktorer: 1. Samordning og Samarbeid 2. Forankring i organisasjon og plan 3. Strategi for måloppnåelse 4. Kompetanse til å utføre oppgavene 5. Ressurser til gjennomføring Forbedre Evaluere Planlegge Utføre 8. jun

28 Boligpolitisk planlegging Arbeidet med boligpolitikk må forankres i kommunalt planarbeid Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealplanarbeid Økonomiplan Kommunene vil selv stå for arbeidet med boligpolitisk plan Suksess avhenger av involvering av andre aktører i arbeidet 28

29 Kommunal involvering Strategiske valg: Definere kommunens involvering i ulike boligløsninger Alle skal bo godt og trygt Tilrettelegger Kommunen legger til rette Velfungerende boligmarked Kommunen eier og drifter Kommunen leier, privat eier Utøver Kommune Ansvar Private Utleieboliger Kommunal Privat Privat boligbygging Boligfelt Frittliggende Boliger til målgrupper Unge Senior Kommunale boliger Kommunal OPS- modell 29

30 Case: Helhetlig boligpolitisk arbeid i Gildeskål Organisering Fra fragmentert til koordinert boligforvaltning og bedre tilrettelegging av boligbygging Dersom innbyggerne våre får bygge på de rette tomtene så tjener de penger fra dag 1! Peter Jørgen Pedersen ordfører Gildeskål Økt samarbeid med arbeidsgivere og utbyggere Bedre virkemiddelbruk Sikre gjennomstrømming i kommunale boliger Ta grep for å redusere prisrisiko 30

31 Case Gildeskål - Helhetlig boligpolitisk arbeid bedre tomte og arealpolitikk Ny arealplan! Ikke tradisjonell rullering den skal revideres! Etablere attraktive tomter Se på arealene i kommunene med nye øyne Fjerne tomter som ikke ble kjøpt siste 20 år Ta tak i områder som blir etterspurt Hva sa ungdommene?? Involvere innbyggerne så slipper kommunen å fantasere selv om hvilke tomter folk vil ha Må kunne bygge der man vil! Skape mobilitet Endre fokus fra tomme boliger til å skape økt mobilitet og et mer velfungerende boligmarked 31

32 Case Gildeskål - skap et velfungerende utleiemarked! Even Ediassen, tidligere rådmann Gildeskål kommune: Nationen 17. november jun

33 Case Gildeskål bruk eksisterende bygningsmasse 34

34 Case Gildeskål Om å tørre å være annerledes. Naturhuset på Sandhornøya 35

35 Ny satsing boligetablering i distriktene - Bakgrunn Økende politisk bevissthet omkring en voksende utfordring i distriktene Ulike kommuner opplever ulike utfordringer på grunn av mangel på boliger Norutrapport viste at 50% av kommunene har små, usikre eller stagnerende boligmarkeder Boligens betydning for vekst og lokal samfunnsutvikling er blitt tydeliggjort Alle skal bo godt og trygt Mange kommuner har allerede tatt tak i problemstillingen 36

36 Boligutfordring i distriktene har fått politisk interesse Jeg kommer til å følge prosjektet med stor interesse. At det er behov for flere boliger i distriktene er det ingen tvil om. - Boligspørsmål er kommet langt opp på dagsorden, og er tema i nesten hver eneste kommune jeg besøker. kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. 37

37 Behov for å samle de gode eksemplene som allerede er prøvd ut Dokumentere tiltak som er gjennomført Dele tiltakene på husbanken.no Eksempler: Prøveboprosjekter Transformasjon av fjøs Kartlegging, organisering Planarbeid innbyggerinitiativ 38

38 Behov for å samle de gode eksemplene som allerede er prøvd ut Legge til rette for et velfungerende utleiemarked Riktig husleie på kommunale boliger Hamarøymodellen Studioleiligheter for flyktninger og andre Utbedring av eldre boliger Osv 39

39 Innslag på NRK februar 2012 Alle skal bo godt og trygt 40

40 En 3årig satsing fra KRD 12 kommuner valgt ut Satsingen skal bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn gjennom: Kunnskapsutvikling Erfaringsutveksling Bedre løsninger for økt boligetablering Bedre forankring og økt engasjement Utprøving av tilskuddordning 41

41 3 målgrupper for satsingen De 12 deltaker kommunene: Muligheter til å møte utfordringer og skape resultater Øvrige kommuner: Skal kunne anvende erfaringene fra deltakerkommunene KRD : Ha informasjon om målrealisering 42

42 Avtale mellom kommunene og Husbanken Alle skal bo godt og trygt Avtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Husbanken Avtalen omfatter forventninger og forpliktelser til partene i hele 3-års perioden Avtalen følges av en arbeidsplan 43

43 Kunnskapsutvikling - kompetanseheving Alle skal bo godt og trygt Utføre analyser og kartlegging Øke kompetansen Helhetlig boligpolitisk planlegging Gjennomføre boligpolitiske tiltak Gjennomføre tiltak der tilskuddet inngår Skape engasjement og samarbeidsløsninger i egen kommune 44

44 Erfaringsutveksling - informasjonsdeling Kommunen dokumenterer Gjennomførte tiltak ved oppstart Tiltak i perioden Husbanken publiserer gjennomførte tiltak og suksesshistorier Årlig erfaringskonferanse for deling av erfaringer og kunnskap Sitat deltaker på erfaringskonferansen Satsingen følges og dokumenteres av evaluator 45

45 Utprøving av et nytt økonomisk virkemiddel Kommunen er eneste søker Tiltak som kan få tilskudd er: oppføring av utleiebolig eller privat bolig I særskilte tilfeller kjøp av bolig som må utbedres kjøp av bygg for ombygging til bolig Utmåling Utleieboliger inntil 15 % Privat bolig inntil 20 %, max

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Boligmarkedet i Flakstad

Boligmarkedet i Flakstad Forfatter: Rolf G Zimmermann Boligmarkedet i Flakstad Erfaringer og forslag til løsninger fra andre med kjennskap til dysfunksjonelle boligmarkeder Problemene i boligmarkedet i Flakstad er langt fra noe

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene?

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Nye boliger? Ingen investeringer? Ingen økte driftsutgifter? Det er tre ting på en gang og det er jo ikke mulig...? Eller? Foto: Husbanken/Wikimedia

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge 2 Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer