Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden HSK...1 Sak 29/09 Godkjenning av protokoll fra møte i HSK den Sak 30/09 Informasjon fra aministrasjonen til HSK...2 Sak 31/09 Spesialisert korttidsenhet - årsmelding Sak 32/09 Boligsosialt utviklingsprogram...3 Sak 33/09 Tertialrapport per Sak 34/09 Orientering om vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune...7 Sak 35/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 36/09 Protokoller fra Tilsynsutvalg I og II i Sak 37/09 Møteplan for Helse- og sosialkomiteen 2. halvår Sak 38/09 Eventuelt HSK...11 Bydel Grorud Jorun Rymarzcyk (s) leder HSK

2

3 Sak 28/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden HSK Arkivsak: Arkivkode: 27 Saksbehandler: Nina Tollerud Larsen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 29/09 Godkjenning av protokoll fra møte i HSK den Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erna Holten Helse- og sosialkomite /09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HSK DEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra møte den godkjennes. 1

4 Sak 30/09 Informasjon fra aministrasjonen til HSK Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Erna Holten Helse- og sosialkomite /09 Sak 31/09 Spesialisert korttidsenhet - årsmelding 2008 Arkivsak: Arkivkode: 201 Saksbehandler: Anita I B Christiansen Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. SPESIALISERT KORTTIDSENHET - ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008 for Spesialisert korttidsenhet, et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus og bydelene Stovner og Grorud. Årsmeldingen gir informasjon om oppstart av et nytt tjenestetilbud i Oslo kommune, og de erfaringer som er gjort i løpet av høsten Erfaringene er nyttige, og vil være retningsgivende for videreutvikling av tjenestetilbudet til brukerne og samarbeidet mellom partene. Årsmeldingen er forelagt impliserte parter for innspill og avklaringer, og det er tatt hensyn til de innspill som er kommet. Årsmeldingen er forelagt råd og utvalg i bydel Stovner../. Årsmeldingen følger vedlagt Bydelsdirektørens forslag til vedtak Årsmelding for 2008 for Spesialisert kortidsavdeling tas til orientering. Helge Jagmann (s) Bydelsdirektør Erna Holten (s) avd. sjef VST 2

5 Sak 32/09 Boligsosialt utviklingsprogram Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbehandler: Anita I B Christiansen Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Sammendrag Husbanken Region Øst har invitert Oslo kommune til å delta i et boligsosialt utviklingsprogram for kommuner. Det ble avholdt et møte mellom byrådet og Husbanken, og Oslo kommune stilte seg positiv til invitasjonen. Kommunens videre arbeid er forankret i Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester. De fire bydelene i Groruddalen har i noen tid samarbeidet om utvikling av bomiljøtiltak, bosetting av personer uten fast bopel fra lavterskeltiltak, bosetting av personer som blir løslatt fra fengsel og en pågående prosess rundt boligsosial handlingsplan. I saken gis det en redegjørelse for Husbankens boligsosial utviklingsprogram. Det er ønskelig at alle bydelsutvalget allerede nå gir sin tilslutning til å delta i utviklingsprogrammet. Det fremmes tilsvarende sak i alle de fire bydelsutvalgene. Saksframstilling Bakgrunn for saken Bydelsutvalget er tidligere gjort kjent med at bydelen har bomiljøutfordringer i enkelte områder av bydelen. Dette er spesielt knyttet til store utleiebygg; private og kommunale. Bydelsutvalget vedtok i februar 2009 bydelens boligsosial handlingsplan som synliggjorde hvilke utfordringer Bydel Grorud har. Husbanken Region Øst har invitert Oslo kommune til å delta i et boligsosialt utviklingsprogram for kommuner. Det ble avholdt et møte mellom byrådet og Husbanken, og Oslo kommune stilte seg positiv til invitasjonen. Groruddalsbydelene ble av Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester invitert til å delta i et 3 til 5-årig boligsosialt utviklingsprogram i samarbeid med Husbanken. Under et møte hos Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester den ble det enighet om at bydelene skulle legge fram et forslag for sine respektive bydelsutvalg om å delta i Husbankens program. 3

6 Hvorfor bør Bydel Grorud delta i et boligsosial utviklingsprogram? I de siste årene er Husbankens virkemidler blitt dreiet fra mer generell husbankfinansiering til å rettes mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Et stikkord i så måte er Strategien på vei til egen bolig ledet av Husbanken. En tilslutning til Husbankens program vil gjøre bydelen bedre i stand til å realisere tiltak i bydelens boligsosiale handlingsplan. Deltakelsen åpner for nye muligheter til ekstern finansiering av boligsosiale tiltak. I tillegg får bydelen tilgang til nyttegjøre seg Husbankens ekspertise og virkemiddelapparat i større grad enn tidligere. Videre prosedyre Søknadsfristen for deltagelse i programmet (første oppstartspulje) er juni Søknaden skal bl.a. inneholde: Begrunnelse for å søke En beskrivelse av behov og utfordringer For de kommuner/bydeler som blir valgt ut til å delta i prosjektet følger deretter en program og planfase på ca. 6 måneder. I denne fase skal følgende konkretiseres: Hva prosjektets hovedmål skal være Beskrive dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen/bydelen og hvordan prosjektet tenkes organisert Beskrive hvordan samarbeidspartnere skal trekkes inn og hvordan brukermedvirkning skal ivaretas Beskrive implementering og resultater, integrering i ordinært arbeid m.m. av tidligere utviklingsarbeid Kommuner/bydeler som aksepteres av Husbanken til plan- og programfasen, skal inngå en partnerskapsavtale med Husbanken Region Øst. Det gis et tilskudd på 1 mill. til denne fasen (fra husbankens kompetansetilskudd). Partnerskapsavtalen skal forankres i et politisk vedtak. Bydelsdirektøren antar at en slik avtale skal inngås av kommunen sentralt etter forutgående behandling i bydelsutvalget. Etter planfasen legges det opp til en gjennomføringsfase på 36 måneder og en utfasing videreføringsfase på 18 måneder. Utviklingsfasen finansieres med 1,5 3 mill fra Husbanken. Det stilles i tillegg et krav til kommunal egenfinansiering på % av kostnadene. Prosjektet vil bli evaluert etter at prosjektet er avsluttet. Dette skjer i regi av Husbanken. 4

7 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget slutter seg prinsipielt til å delta i et boligsosial utviklingsprogram. 2. Bydelsdirektør gis fullmakt til å arbeide videre med en søknad til Husbanken. 3. Bydelsutvalget slutter seg til at en slik søknad kan skje som et samarbeidsprosjekt mellom Bydelene Stovner, Alna, Bjerke og Grorud. Helge Jagmann /s Trykt vedlegg: Husbankens programnotat for boligsosialt utviklingsprogram i kommunene 5

8 Sak 33/09 Tertialrapport per Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Byutvikling- og miljøkomiteen /09 Kulturkomiteen /09 Eldrerådet /09 Medbestemmelsesutvalget Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Oppvekstkomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Ungdomsrådet Grorud Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER Sammendrag: Per april forventes et merforbruk på 2,5 millioner kroner for Merforbruket inkluderer bruk av mindreforbruket overført fra Bydelen har for 2009 et aktivitetsnivå som reelt ligger 14 millioner kroner over tildelt budsjettramme i Saksframstilling: Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikk per som er oversendt til Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. Rapporten følger mal gitt av byrådsavdelingene. Bydelsdirektøren hadde en muntlig redegjørelse av den økonomiske situasjonen per i forrige møte i bydelsutvalget. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Rapporten tas til orientering. Helge Jagmann (s) bydelsdirektør 6

9 Sak 34/09 Orientering om vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune Arkivsak: Arkivkode: 944 Saksbehandler: Anita I B Christiansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 ORIENTERING OM VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR OSLO KOMMUNE Den alkoholpolitiske handlingsplanen for Oslo kommune ble godkjent i bystyret sak 114/09. Her følger hovedpunktene: Helsemessige og sosiale konsekvenser Oslo kommune har ingen konkret målsetning om prosentvis nedgang i alkoholforbruk. Byrådet finner det mer hensiktsmessig å skape et oversiktlig og forutsigbart rammeverk med hensyn til hvem som kan selge eller skjenke alkohol, hvor, når og hvordan. Oslo kommune vil sammen med politiet jobbe for å løse voldsproblemet i sentrum. Kommunen vil styrke det forebyggende arbeidet mot rus, og blant annet se kommunens skjenke politikk, åpningstider og antall skjenkeløyver i sammenheng med sosiale problemer. Kommunen vil styrke næringsetatens kontroll med salgs og skjenkebevilgninger. Bystyret vil senere vedta en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan for kommunen. Forebyggende alkoholarbeid I Oslo kommune er det bydelene som har ansvaret for de generelle rusforebyggende tiltakene. Noen forebyggingsoppgaver er byomfattende og vil ligge under avdeling for forebygging i Rusmiddeletaten. Skolen, frivillige organisasjoners arbeid, politi og fastleger er andre viktige aktører i det rusforebyggende arbeidet. Alkoholpolitiske målsettinger Delmål 1: Sørge for at byen fremstår som en trivelig og trygg hovedstad. Delmål 2: Fremme seriøs drift av serverings og skjenkesteder. Delmål 3: Hindre salg og skjenking til mindreårige. Delmål 4: Sikre alkoholfrie områder. Strategi 1.1 Tilrettelegging for åpningstider som gjør byen attraktiv for fastboende og tilreisende Serveringssteders åpningstider styres i dag av forskrift av , der fastsettes maksimale åpningstider for ulike områder av byen, oppdelt i sentrum, boligområde og utenfor boligområde. Det kan gjøres unntak fra de enkelte åpningstidsbestemmelsene og det skal i den forbindelse legges vekt på bydelens uttalelse om åpningstiden i den enkelte sak. 7

10 Oslo kommune vil videreføre dagens åpningstider i og utenfor sentrum. Det skal fortsatt være mulighet for en individuell vurdering av steder utenfor sentrum. Strategi 1.2 Tilrettelegge for et variert utelivstilbud i alle deler av byen Redusere skjenkegebyret for mindre enkeltarrangementer med beskjeden alkoholomsetning. Strategi 1.3 Skape forutsigbarhet for serveringsnæringen Gi næringen forutsigbare rammebetingelser. Øke kontrollvirksomheten og skjerpe kvaliteten på kontrollvirksomheten. Strategi 3.1 Praktisere nulltoleranse overfor salgs og skjenkesteder ved salg og skjenking til mindreårige Foreta målrettede kontroller. Delta i forebyggende arbeid. Strategi Vurdere hvilke steder og arealer som kan få salgs og skjenkebevilling i henhold til nåværende retningslinjer og praksis Det foreslåes en justering av regelverket for idrettsarrangementer slik at det ved større arrangementer kan gis skjenkebevilling til telt med vinduer, slik at man kan se idrettsarrangementet fra teltet. Handlingsplanen følges opp med en revisjon av nåværende alkoholforskrift av Det gjennomføres en prøveordning hvor fem bydeler gis myndighet til å fastsette åpningstider på ulike områder i egen bydel. Dette omfatter Bydelene Ullern, Frogner, Grünerløkka, Alna og Søndre Nordstrand. Bydelens myndighet omfatter ikke å ta stilling til åpningstider for det konkrete serveringssted, men å utarbeide retningslinjer for åpningstider i ulike områder i egen bydel. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orientering om vedtatt alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune tas til orientering. Helge Jagmann/s bydelsdirektør 8

11 Sak 35/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan 2009 Arkivsak: Arkivkode: 514 Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Byutvikling- og miljøkomiteen Kulturkomiteen Eldrerådet /09 Rådet for funksjonshemmede /09 Helse- og sosialkomite /09 Oppvekstkomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Ungdomsrådet Grorud GRORUDDALSSATSINGEN - HANDLINGSPLAN 2009./. saken følger vedlagt 9

12 Sak 36/09 Protokoller fra Tilsynsutvalg I og II i 2009 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Lisbeth Aulie Eldrerådet /09 Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 PROTOKOLLER FRA TILSYNSUTVALG I OG II I 2009 Se vedlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoller fra Tilsynsutvalget tas til orientering. Helge Jagmann / s 10

13 Sak 37/09 Møteplan for Helse- og sosialkomiteen 2. halvår 2009 Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Erna Holten Helse- og sosialkomite /09 MØTEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 2. HALVÅR 2009 Møtedatoer settes i møte. Sak 38/09 Eventuelt HSK Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Erna Holten Helse- og sosialkomite /09 11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 18. september 2008 kl. 18.00-21.40 Åpen halvtime Det var møtt fram åtte personer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 29. april 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 21. mai 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Oslo kommune Rapport 03/2011 2 0 1 1 Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom - en undersøkelse av bydelenes tilbud til elever i videregående skole - integritet og verdiskaping Rapport 03/2011 Tidligere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 SAKSKART Åpen

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Møteinnkalling 9/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer