MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 57/12 FORPROSJEKT FASE 1 - ULIKE BOFOMER NORDRE LAND KOMMUNE, den 4. mai Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 5925/12 Arkivsaksnr.: 12/893 Arkivnøkkel.: G00 Saksbehandler: JLM Utskrift til: FORPROSJEKT FASE 1 - ULIKE BOFOMER Sammendrag: Forprosjektet Ulike Boformer er gjennomført i perioden august 2011 mars I tråd med anbefalingene i forprosjektets fagrapport foreslår rådmannen at fase 2 av forprosjektet startes, og at det igangsettes regulering av området ved Landmo til formål å kunne bygge heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Samtidig må det iverksettes arbeid for å sikre leie/kjøp av arealet. Forprosjekt fase 2 skal utrede bygning som er universelt utformet og som er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, som en antar det blir stor utvikling av og økt bruk av i fremtiden. Kostnader ved bygg og bemanning innarbeides i kommunens økonomiplan. Rådmannen foreslår ikke annen bygging nå. Vedlegg: Fagrapport for forprosjektet fase 1, Ulike boformer. Kartutsnitt over Landmoområdet med forslag til plassering Kartutsnitt over Korsvollområdet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Samhandlingsreformen trådde i kraft 1. januar i år. Rådmannen har gitt prosjektleder som ble tilsatt i den forbindelse, blant annet et oppdrag med slik målsetting: Hvilke boformer er det nødvendig å tilby kommunens befolkning ut fra at vi vet at det i fremtiden vil bli flere kronikere, flere eldre, samt flere pasienter med sammensatte lidelser, livsstilsykdommer, rus og psykiatri. Disse må hjelpes til å best mulig mestre sykdommen sin. Fagrapporten som er vedlagt, er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av: - Kjetil Holmen, enhetsleder, omsorg - Mary E. Gjefle, avdelingsleder, psykisk helsearbeid - Tine Pedersen, avdelingsleder, Soltun - Nina Lille-Homb, leder, tildelingskontoret - Grethe Bjørke, fagleder, NAV - Astrid Kringli Hagen, avdelingsleder, eiendom

3 - Frøydis Fretheim, prosjektleder Samhandlingsreformen Prosjektgruppa har jobbet i perioden oktober 2011 mars Flyktningetjenesten, miljøarbeidertjenesten og tilrettelagte tjenester har vært konsultert underveis. Samfunnsutviklingen vil sannsynligvis gi et økende behov innenfor helse- og omsorgstjenestene i årene fremover. Vi får en befolkning som blir eldre, samtidig som det kan se ut som mennesker med ulike livsstilssykdommer og psykiske vansker/lidelser også vil øke i antall. Samtidig vet vi at stadige medisinske fremskritt og forebyggende tiltak kan ha positiv påvirkning på befolkningens helsetilstand. Gjennom samhandlingsreformen videreføres og utvides kommunens ansvar og oppgaver. Samhandling mellom kommuner og helseforetak fremmes ved bestemmelser om lovpålagte samarbeidsavtaler, kommunal medfinansiering og betaling for utskrivingsklare pasienter fra dag 1. Lovverket Kommunens plikter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven som erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Pasientenes/brukernes rettigheter reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven. Yrkesutøvelsen reguleres i helsepersonelloven. Folkehelseloven pålegger kommunen et helhetlig ansvar for innbyggernes helse. Lov om sosiale tjenester i NAV har som formål å; bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. I 15 sier loven at; kommunen i Nav skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette medfører at egenansvaret for egen boligsituasjon er plassert hos den enkelte innbygger, kommunen har ikke plikt til å skaffe alle med behov for omsorgsboliger dette, men skal bidra til at alle personer skal ha et tilbud om bolig. I 27, om midlertidig botilbud heter det; Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. I tillegg må da kommunen bidra til at disse personene raskt får tilbud om varig bolig. Hvem som ikke selv kan ivareta sine interesser er en vurdering, og hva og hvem som tilbys kommunal bolig varierer noe fra kommune til kommune. Sannsynlige utfordringer fremover Antall innbyggere i Nordre Land kommune over 67 år med et mulig hjelpebehov, vil sannsynligvis øke betydelig i årene fremover Levealderen vil øke og aldersdemens blir den største helsemessige utfordringen innen eldreomsorgen, antallet antas fordoblet frem til Ca 80 % av de som er på sykehjem i dag er demente. Om lag 50% av de som er demente, bor utenfor institusjon. Antall mennesker med livsstilssykdommer vil øke (KOLS, diabetes, overvekt, rus). Det er mange som har lite støtte i familie og nettverk

4 Det er noen som vokser opp uten å lære seg det mest basale for å fungere i egen husholdning, slik som matlaging, renhold og økonomistyring. Disse er sårbare i forhold til å utvikle rus/psykiatriproblemer. Det er sannsynlig at det blir færre frivillige omsorgsytere Økt behov for tjenester, men nedgang i arbeidsdyktig del av befolkningen kan skaffe økt konkurranse om kompetanse og det kan bli vanskeligere å skaffe kvalifisert og nok personale Morgendagens brukere vil stille større krav til individuelt tilpasset tjenestetilbud Samfunnet internasjonaliseres både med hensyn til arbeidskraft og innhenting av tjenester. Tjenestetilbudet Boformene til omsorgsformål har endret seg fra aldershjem med to- eller flersengsrom, felles kjøkken og bad i korridoren, til moderne sykehjem med enerom og eget bad, samt omsorgsboliger, ofte i form av leiligheter bygd sammen i tun eller blokkbebyggelse med base for hjemmetjenester og andre servicefunksjoner i umiddelbar nærhet. Folk ønsker som regel og skal få bo i egen bolig så lenge som mulig, og tjenester ytes på individuelt grunnlag som hjemmetjenester. For demente er det viktig med spesiell tilrettelegging med få hindringer og hvor de kan få være med å delta i dagliglivets oppgaver som er med og stimulerer sanser og funksjoner. De har også behov for tilrettelagt uteområde der de trygt kan ferdes. Mange av dagens beboere på sykehjemmet vil kunne klare seg i en slik bolig, som har et lavere omsorgsnivå enn sykehjem. Det er sannsynlig at det vil bli en stadig utvikling av teknologiske hjelpemidler som vil gi hjelpetrengende stadig større grad av selvstendighet, og for mange større verdighet. Boliger må legges til rette for slikt. Regjeringen legger gjennom investeringstilskuddet i Husbanken til rette for at sykehjem og omsorgsboliger som bygges og moderniseres med tilskudd, blir universelt utformet og tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Det er grunn til å tro at boliger som er gode for mennesker med demens og kognitiv svikt å bo i, også er gode for de aller fleste i forhold til at den kommunale omsorgstjenesten nå dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre med en rekke ulike problemer, diagnoser og funksjonsnedsettelser. Trender og forskning tilsier at vi må tenke annerledes rundt hjelpetrengende og morgendagens eldre enn vi har gjort til nå, de vil antagelig ikke bosettes på et rolig sted, men være i tett interaksjon med resten av samfunnet. Sentrumsnærhet og lett tilgang til offentlig kommunikasjon er viktig både for de som skal bo og for de som skal arbeide her. Vurdering: I framtida bør det bli like vanlig å forberede boligen sin på egen alderdom, som å tilrettelegge boligen slik som vi gjerne gjør i andre livsfaser. Fremtidas seniorgenerasjon kommer til å ha betydelige ressurser og kommer til å sette krav til å ha et aktivt liv som deltagere selv. Ved å ta i bruk ny teknologi og hjelpemidler kan en klare å mestre dagliglivet på egenhånd, og være mest mulig uavhengig. Det er sannsynlig at ny teknologi vil bli avdramatisert og

5 normalisert og at mange eldre vil ha de mulighetene som finnes her for å øke selvhjulpenhet, og dermed verdighet. Det er viktig å ta del i fysiske, sosiale og kulturelle aktiviteter og i opplæring, opptrening og rehabilitering selv om en opplever funksjonsfall. Vi har mye kunnskap om at folk i hovedsak ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig og at rehabilitering gir raskest fremgang når det foregår hjemme. Likevel vil vi ha behov for å tilby kommunale boliger til noen. I Nordre Land kommune er det mange boliger som er gode å bo i for eldre med noe bistandsbehov, men en vesenlig mangel i tjenestetilbudet er heldøgnsbemannede boliger som er spesielt tilrettlagt for demente. I forbindelse med Samhandlingsreformen er det et behov for å øke kapasiteten på korttidsplasser på rehabiliteringsavdelingen vår. De siste månedene har det vært et betydelig overbelegg. På sikt vil sannsynligvis behovet for korttidsplasser til både forebygging og rehabilitering øke, og kommunene får ansvar for et øhjelps-/observasjonstilbud fom Samtidig har vi heller ingen boliger med bemanningsmuligheter å tilby til unge voksne som av ulike årsaker har dårlig boevne eller til mennesker med rus og/eller psykiatrivansker/lidelser. Prosjektleder anbefaler i fagrapporten at det i Nordre Land kommune igangsettes et forprosjekt fase 2 der det utarbeides konkrete planer med tegninger og kostnadsberegninger for regulering, prosjektering, bygging og opparbeidelse av uteareal/sansehage av 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved Landmo. Ordningen med tilskuddene til bygging fra Husbanken er tidsbegrenset til ut 2013, vi har en sannsynlig økning på 10 demente i løpet av 7 år, en ytterligere rask stigning i antall deretter. Vi har hatt overbelegg på dagens omsorgssentra i den siste tiden. Vi vil også trenge flere korttidsplasser som en følge av Samhandlingsreformen. Det er en forutsetning at bygget blir for heldøgns pleie- og omsorg, at det blir universelt utformet og at det blir tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. Under forutsetning av at bruken av teknologi avdramatiseres og normaliseres, vil dette gi nye muligheter for at eldre vil kunne øke grad av selvhjulpenhet i fremtiden. For mange vil dette ses på som et bidrag til å beholde mer verdighet. De som har utviklet en sterk grad av demens vil likevel også ha behov for særskilt tilrettelagt bolig og heldøgns pleie og omsorg. De som har sterk grad av psykiske vansker/lidelser og/eller dårlig boevne vil som oftest ha sterk øking av livskvalitet ved å få anledning til å bo i et bofellesskap. Begrunnelse for å legge boligene på Landmo er sentrumsnærheten med: - I og med at de nye heldøgnsbemannede omsorgsboligene på sikt skal frigjøre plass til korttidsplasser og rehabiliteringsplasser (og kanskje Ø-hjelps-plasser på lengre sikt) vil det være hensiktsmessig å etablere disse plassene i nærhet av det allerede etablerte tilbudet. - Vi må sannsynligvis tenke annerledes rundt morgendagens eldre enn vi har gjort til nå, de vil antagelig ikke bosettes på et rolig sted, men være i tett interaksjon med resten av samfunnet. (Jfr anbefalinger fra Norsk Form) - størst mulighet for å skape høyt og tverrfaglig kompetansenivå - eventuelt lærings- og mestringssenter for brukere og pårørende, treningsgrupper, selvhjelpsgrupper vil sannsynligvis utvikles her

6 - tettest til alle servicefunksjoner - best offentlig kommunikasjonstilbud - muligheten for å skape aktivitet i samarbeid med barnehager, skoler og frivillige lag og foreninger er omtrent lik, men Dokka har den videregående skolen - pårørende fra hele kommunen er sannsynligvis oftere i nærheten av Dokka og kan kombinere besøk med andre ærend, enn pårørende fra Dokka eller andre av grendene er i nærheten av Korsvold av ulike årsaker. Anslåtte kostnader ved ulik bygging Tradisjonell bygging Modulbygg Tilskudd fra Husbanken Kr x 840 = 28 mill Kr x 840= 21 mill Ca 25 % = ca 7 mill eller ca 5 mill Kr må avsettes til regulering av området Videre anbefaler prosjektleder at det prosjekteres et bygg ala boligene vi har i Rudsgata for mennesker med rus og/eller psykiatridiagnoser. Institusjonsplassene i spesialisthelsetjenesten er sterkt redusert de siste årene, men økningen i antall personer med disse lidelsene er økende. Byggekostnader i 2011 var kr. 7 mill, en kan regne med tilskudd fra Husbanken på ca. 30 % til dette formålet= 2,1 mill. Dette vil være et bygg som er lett å bruke til andre grupper/personer som trenger bolig også. Trenger ikke heldøgnsbemanning. Det anbefales til slutt fra prosjektleder å utrede bruk av 2 av leilighetene i Nybovegen for å utvikle et botilbud for unge voksne med dårlig boevne. Rådmannen ser at prosjektleder anbefaler videre utredning av botilbud til tre brukergrupper (i prioritert rekkefølge): demente rus/prykiatri unge voksne Rådmannen bestrider ikke behovet for disse boligene, men vil likevel, i denne omgang, kun anbefale å gå videre til forprosjekt fase 2 med heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente. Det er flere grunner til dette. Av argumenter nevnes; økonomisk investeringsnivå, kapasitet på gjennomføring av investeringsprosjekter, en mer grunnleggende diskusjon om hvem som skal dekke bobehov. Botilbud for rus/psykiatri og unge voksne kan tas opp på et senere tidspunkt, når det er gjort ytterligere avklaringer rundt rådmannens umiddelbare argumentasjon.

7 Kommunestyrets nye bestilling: Saken om ulike boformer ble behandlet i ulike politiske fora i april, og kommunestyret vedtok i sist møte om en videre utredning i saken på følgende områder: 1. De driftsmessige og økonomiske konsekvenser utredes, samt muligheten for, og konsekvensen av en totrinnsutbygging av de 16 omsorgsboligene. 2. Det gjøres en vurdering av støyproblematikk og miljø ved en plassering ved Landmo, med nærhet til FV 250 og Storgata. 3. Alternativet Torstu nedenfor Nordligata utredes som aktuelt lokaliseringsområde. Rådmannen vil i det etterfølgende svare opp denne bestillingen på utredninger. Driftsmessig og økonomiske konsekvenser: Det går selvfølgelig an å bygge ut 8 boliger nå og planlegge for å bygge 8 boliger på et senere tidspunkt. Erfaringsmessig er det likevel en god del kostnader forbundet med oppstart og avslutning av et byggeprosjekt, en byggeplass skal rigges og tas ned og området ryddes og settes i stand. Det er viktig at alt slik blir gjort før bygg og område tas i bruk. Alt som gjelder planlegging, prosjektering og tilrettelegging inne og ute må tas med i første runde. Et annet vektig argument for å bygge ut 16 omsorgsboliger nå, er at omsorgstjenesten siden november 2011 har hatt et overbelegg ved Korsvold og Landmo. Ved å bygge ut 8 boenheter i første omgang, vil dette i stor grad kun være tilstrekkelig til å tilby faste plasser som et alternativ til dette overbelegget. Dette betyr at det er behov for å bygge 16 plasser for å kunne øke tilbudet til den aktuelle pasientgruppen. Signaler fra legene og hjemmetjenesten gjennom tildelingskontoret, tilsier at de siste måneders overbelegg samt Samhandlingsreformens konsekvenser i forhold til korttidsplasser, viser at 16 plasser ikke er et for stort volum, men heller et snarlig behov. Til slutt skal det nevnes at tilskuddsordningen gjennom Husbanken, der det gir tilskudd for ca 30 % av investeringskostnadene kun er garantert å gjelde ut En eventuell videreføring av husbanktilskudd vil tidligst kunne signaliseres i kommuneproposisjonen i mai 2012 eller i statsbudsjettet for 2013 i oktober Driftsmessige konsekvenser ift utbygging Det er svært vanskelig å si noe helt sikkert om de driftsmessige kostnadene ved å oppbemanne 16 omsorgsboliger. Dette vil være avhengig av hvor stort tjenestebehovet til en hver tid er, som igjen påvirkes av funksjonsnivået på beboerne. Dersom man legger til grunn en bemanning på 5 på dagtid, 4 på kveldstid og 1 på natt, samt en avdelingssykepleier, vil dette utgjøre 16,6 årsverk. Med en årsverkskostnad på kroner vil dette utgjøre ca 9,1 millioner kroner. I disse beregningene er det forutsatt en pasientgruppe med tilnærmet samme omsorgsbehov på dagens beboere ved Soltun. Årsverkskostnaden er beregnet utfra en bemanning med sykepleiere. I en turnus vil det være både sykepleiere og hjelpepleiere. Det er derfor også inkludert omsorgsrelaterte driftsutgifter i de estimerte årsverkskostnadene. Bemanningsnormen på 5 på dag og 4 på kveld vil være avhengig av beboernes omsorgsbehov. Dersom boligene blir en «forsterket skjermet enhet» vil dette kreve en høyere

8 bemanning, mens det vil kunne kreve lavere bemanning på dag og kveld dersom omsorgsbehovet for beboerne er lavere enn tilfellet er i dag ved Soltun. Dersom en utbygging løser overbeleggs-problematikken, som har vært en realitet det siste halve året, vil dette bety at enheten slipper den ekstraordinære oppbemanningen, som i perioder har vært nødvendig. Denne ekstraordinære oppbemanningen har i deler av denne overbeleggsperioden vært på anslagsvis tilsvarende 3-4 stillinger fordelt på Landmo og Korsvold. Det er videre et vektig argument at stadige situasjoner med overbelegg vil kunne forringe kvaliteten i tjenesteutførelsen, og at denne type uforutsigbarhet i tjenesteutøvelse kan påstås fører til økning av sykefravær. Som tidligere beskrevet i saken og i fagrapporten, er det anslått en sannsynlig økning av antall hjemmeboende med betydelige omsorgsbehov. Alternativet til at disse gis tilstrekkelige omsorgstjenester i institusjon eller i omsorgsbolig, er at disse gis faglig forsvarlige tjenester i hjemmet. Slike tjenester kan i ytterste konsekvens dreie seg om 1 til 1 bemanning hos hjemmeboende. I slike tilfeller vil en hjemmeboende kunne legge beslag på ressurser tilsvarende 4-5 stillinger. Med de prognoser som presenteres i fagrapporten, når det gjelder økning av antall eldre generelt og antall demente spesielt, er det et reelt behov for å styrke omsorgstjenestene i kommunen. Et forsiktig anslag på en sannsynlig økning i demente tjenestemottakere er i fagrapporten estimert til 3-5 personer i løpet av de neste 2-3 år. Hjemmebaserte tjenester til denne gruppen, eventuelt hjemmebaserte tjenester til tilsvarende pleietrengende pasienter, vil fort kunne estimeres til 3-4 årsverk. I tillegg til dette vil en økning av hjemmetjenestene for å yte tjenester for «vanlig» hjemmeboende, som i samme tidsperiode anslås til å øke med 21 personer (over 80 år) estimeres til 4-5 årsverk totalt, fordelt på hjemmetjenestene i Dokka og Torpa. Mye av denne anslåtte økningen vil kunne begrenses eller fjernes ved å etablere et tilstrekkelig antall korttids- og rehabiliteringsplasser. Når det gjelder driftsutgifter til boligene, eksklusiv omsorgstjenester, er det i beregningen tatt utgangspunkt i driftsutgifter ved Snertinn. I og med at det ved Snertinn er færre antall boenheter, er det i overslagene tatt høyde for dette. Driftsutgifter inkl strøm, kommunale avgifter, forsikring og vedlikehold er beregnet til ca ,- mens husleieinntektene er beregnet til kr ,-. Rente- og avdragsutgifter er beregnet til kr ,- første år, med en nedgang på ca ,- pr. år grunnet nedbetaling av avdrag. Dette betyr at husleieinntektene, beregnet til kr ,- pr. mnd dekker kostnadene til drift og vedlikehold samt kapitalkostnader (fratrukket husbanktilskudd) ved byggingen. Kostnader til drift ved eventuelt å bygge 8 boliger nå, vil være ca 5 millioner kroner. Da er bemanningen regnet til tre på dag og to på kveld i stedet for fem på dag og tre på kveld. Det vil altså bli relativt mye høyere driftskostnader, i forhold til det antall plasser en får.. Her er ikke avdelingsleders lønn tatt med, da en slik avdeling administrativt vil kunne legges under hjemmetjenesten.

9 ALTERNATIVER Driftsutgifter ved utbygging av 16 nye plasser Driftsutgifter ved utbygging av 8 nye plasser Antall nye Driftsutgifter plasser 9,1 mill i tillegg til dagens rammer 16 5 mill i tillegg, pluss event. Avdelingsleder 8 Skjematisk oppsummering av driftsutgifter: Ved bygging av 16 nye omsorgsboliger, vil kostnadsbilde, medberegnet alternative omsorgstjenester ytet til pasientgruppen som hjemmeboende kunne anslås til: Lønnsutgifter omsorgsbolig ,- Reduksjon merutgifter overbelegg ,- Ressursbehov ved økt hjemmetjeneste ,- Estimert ressursbehov ved ett stk 1-1bemanning ,- Netto estimert merbehov for ressurser innen omsorg i løpet av en 2-4 års periode ,- Driftsutgifter ,- Husleieinntekter ,- Rente- og avdragskostnader ,- Netto bygningsdel ,- Totalt alternative merkostnader Kr ,- Det er viktig å presisere at denne oversikten ikke presenterer økt ressursbehov (ramme) for enheten omsorg og rehabilitering, men er et forsøk på å vise den langsiktige merutgiften. Alternativene til å yte tjenestene til demente i heldøgnsbemannede omsorgsboliger er da å yte en heldøgnbemannet tjeneste i hjemmet, eventuelt prioritere disse i institusjoner, og yte økte hjemmetjenester til andre med betydelige omsorgsbehov. Estimatene er høyst usikre, og kun ment for å gi en grov oversikt over kostnadsbildet. Støyproblematikk: Støy som eventuell problemstilling vil være reell i ulik grad avhengig av valgte alternativ. Ved alternativene på Korsvold og Torstumoen vil støyproblematikken være liten. Ved alternativet på Landmo vil det være noe mer støy. Det er flere forskjellige måter å tenke slik skjerming på. Beplantning er et alternativ, om kanskje ikke det mest effektive. «Riktig» beplantning, typer, høyder osv, vil i tillegg til å kunne gi en god effekt på støydemping, også kunne være både pent og trivelig. En annen mulighet er å sette opp le-vegger. Disse kan utformes på forskjellig måte og på forskjellig sted, rent fysisk. Treverk alene, treverk sammen med glass og sikkert andre måter også. Levegger behøver ikke være et langt sammenhengende «gjerde», men kan brytes både i høyde og vinkler. Riktig plasserte levegger kan kanskje erstatte andre gjerder som muligens må benyttes på noen plasser.

10 Å bygge opp jordvoller er absolutt effektivt, men kanskje ikke det mest estetiske. Jordvoller blir gjerne dominerende og tar også mye plass for å få det høyt nok. Det er mulig å bygge husene i en tunløsning som i seg selv vil være en støyskjerm. Da er det viktig at byggene blir utformet og isolert på en slik måte at dette blir effektivt. Å kombinere noen av de alternativene kan kanskje gi enda bedre løsninger og enda større effekt. Dersom FV 250 til Lillehammer blir lagt om slik at den blir forkjørsveg, vil det bli mer flyt i trafikken langs det aktuelle området som disse byggene er tenkt plassert. Hastigheten på kjøretøyene fra Dokka blir da mer jevn i det aktuelle området. Kommuneoverlegen har aldri fått noen klager på støy fra folk som bor i noen av de alternative områdene, bortsett fra støy i forbindelse med festligheter/konserter på Dokka Camping/Lavvotunet. Alternativ lokalisering: Torstumoen er et alternativ til hvor disse boligene kan bygges i Dokkaområdet. Dette utbyggingsalternativet ble sist utredet i forbindelse med plasseringen av bofelleskap for enslige mindreårige. Forslag til reguleringsplan for Torstumoen ble i den sammenhengen lagt på is til fordel for Fagertun. Tomtene på det aktuelle forslaget til reguleringsplan her er smale, ca 30 m, slik at det må eventuelt legges til (kjøpes) nytt areal for å få hensiktsmessig tomt til boligene og sansehagen. En endring av bruken av arealet, om en likevel skulle gå for å bygge innenfor gjeldende forslag til reguleringsplan, vil sannsynligvis kreve at planen legges ut for høring en gang til. I høringsrunden fra 2011 kom det merknader fra NVE. Ifølge NVE s foreløpige flomsonekart er hele planområdet utsatt ved en 200-års flom- NVE anbefaler ikke utbygging på flomutsatt areal. De minner om krav til sikkerhet mot flom gitt i TKE10 kap. 7 og kommunens ansvar for sikker utbygging. Planområdet Torstumoen ligger midt i flomsona og NVE forutsetter at kommunen ved regulering her legger inn bestemmelser knyttet til krav til sikkerhet mot en 200-års flom, samt et rekkefølgekrav for sikring (sikring må være på plass før utbygging kan starte). En utredning i samarbeid med NVE vil kreve tid, og en eventuell, men sannsynlig nødvendig sikring vil medføre store kostnader. For de nye byggene som er etablert i området rundt «Løkka», er det i bygningsvedtaket vedtatt at grunnmurtopp/terrenget ikke skal ligge under 146,5 moh.. Ut fra de foreløpige flomsonekartene ser det ut til at Torstumoen ligger lavere i terrenget. Dette er en generell problemstilling for større deler av Dokka, slik at planlegging og iverksetting av tiltak bør være på overordnet nivå. I NVE s flomsonekart fremgår at flomsonen går ved 146 moh. Torstumoen ligger på 145 moh. Dette vil da kunne bety at det ved Torstumoen vil måtte heves terrenget opptil 1,5 meter. Å heve terrenget vil selvsagt ha en kostnad. Det kan beregnes om lag m3 masse for å heve terrenget for selve bygget med disse 1,5 høydemetre. Dette kan kostnadsberegnes til ca. kr ,-. Et bygg på Torstumoen, bygd på en såle forhøyet 1,5 meter i terrenget, vil være

11 veldig dominerende i nærområdet, og da spesielt for eksisterende boligeiendommer i Nordligata. Som et alternativ til å heve grunnen på tomta kan det vurderes en flomvoll. Erfaringstall fra NVE tilsier kostnader på et slikt flomtiltak på kroner pr. løpemeter. Det må eventuelt vurderes nærmere hvilke flomverk og hvor lange strekninger det er aktuelt å foreta slike forbedringer på. Til sammenligning ligger den aktuelle Landmo-tomta på 152 moh, og det forutsettes derav at flomproblematikk ikke gjelder for Landmo-alternativet. Øygardsjordet En alternativ lokalisering, som var diskutert i prosjektgruppa, men som ikke er omtalt i fagrapporten er Øygardsjordet, den såkalte «Nordbohus-tomta» (121/151 og 121/152). Disse tomtene ligger inn under brinken opp mot Trollskogen, nord for Dokka barnehage, avd Øygardsjordet. Tomtene er regulert til boligformål, og det er Nordbohus som er eier av disse to tomtene. Tilgjengelig areal er på totalt m2. Tomtenes plassering og utforming gjør den godt egnet bygging av omsorgsboliger med tilhørende sansehage. Det er ikke gjort undersøkelser opp mot Nordbohus i forhold til et eventuelt erverv av disse tomtene, men det er kjent at Nordbohus driver grunnarbeid på tomten nord for disse aktuelle tomtene, for å bygge boliger der. Videre er det opplyst fra oppmålingsavdelingen at de to aktuelle tomtene ble skilt ut fra hovedbølet i forrige uke. Dette kan indikere at Nordbohus har konkrete planer for snarlig utbygging også av disse to tomtene, og rådmannen vurderer det da slik at kommunen ikke bør erverve denne tomten. Forskning Det drives omfattende forskning på demens. Skulle man finne frem til en vaksine som for eksempel betydelig reduserer Altzeimer, vil denne gruppen synke betraktelig. Boliger på Dokka generelt, og Landmo spesielt vil da lettere kunne omdisponeres til andre brukergrupper, da disse har en nærhet til tjenestene ved Landmo. For vaktmestertjenester er det mest praktisk, og driftsmessig rimeligst, at nye omsorgsboliger legges i nær tilknytning til allerede eksisterende bygningsmasser, der det er lokalisert slike tjenester i dag. Anslåtte kostnader ved ulik bygging Tradisjonell bygging Modulbygg Tilskudd fra Husbanken Kr x 840 = 28 mill Kr x 840= 21 mill Ca 25 % = ca 7 mill eller ca 5 mill Kr må avsettes til regulering av området, uavhengig av hvor omsorgsboligene bygges. Til tross for de nye utredningene som er gjort etter at forprosjektrapporten er presentert, når det gjelder støyutfordringer, alternative lokaliseringer og kvalitetssikrede kostnadsoverslag, opprettholder rådmannen sin anbefaling om å

12 igangsette et forprosjekt fase 2 med tanke på å bygge 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente ved Landmo. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken til kommunestyre med slik forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar igangsettelse av et forprosjekt fase 2, der det utarbeides konkrete planer med tegninger og kostnadsberegninger for regulering, prosjektering, bygging og opparbeidelse av uteareal/sansehage av 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger ved Landmo. Til forprosjektet fase 2 vedtas en bevilgning på kr ,- samt kr ,- til regulering av vedtatt areal, totalt kr ,-, finansiert fra disposisjonsfond. NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. mai Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

13

14

15

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 16.04.2012 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET N.B!!!!!! TID: 13.06.2012 kl. 08.30 (FRAMMØTE PÅ KORSVOLD) STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. (ETTER KORSVOLD OG LANDMO) Eventuelle forfall meldes på

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.04.2012 kl. 12.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.04.2017 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 17.04.2013 kl. 08.45 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det

FAUSKE KOMMUNE. ./ Bygge opp tilrettelagte boliger med døgnkontinuerlig bemanning for demente. Det anslås at det SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4214 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/1046 I Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: ELDRERÅDET Dato: 039/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer