Lykke til! Marit Olave Riis-Johansen, Prosjektleder for TrivselsBygda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lykke til! Marit Olave Riis-Johansen, Prosjektleder for TrivselsBygda"

Transkript

1 - 1 -

2 Til notater: - 2 -

3 TrivselsBygda TrivselsBygda starta i 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdekvinnelag, 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag. Gjennom dette prosjektet ønsket organisasjonene å bli enda flinkere til å skape og ivareta trivelige, aktive og levende bygder. Frivillige lag og organisasjoner er grunnsteiner som skaper trivsel og tilhørighet i norske bygdemiljø. Bygdekvinnelaget, 4H og Bygdeungdomslaget er viktige møteplasser og viktige arenaer for å skape aktiviteter og et godt sosialt miljø på bygda. Likevel er det slik at en alltid kan bli flinkere. Organisasjonene har nytte av å se seg selv og bygda litt utenfra, både for å sette fingeren på hva som er bra og hva som kan bli bedre. Studieheftet om TrivselsBygda er tenkt som et redskap for å sette i gang positive prosesser for bygda og bygdefolket. Vi håper laget vil se på det som en fin anledning til å involvere flere samarbeidspartnere og til å bli kjent med og enda mer glad i og stolt over bygda! Lykke til! Marit Olave Riis-Johansen, Prosjektleder for TrivselsBygda Innholdsfortegnelse TrivselsBygda s 3 Innholdsfortegnelse s 3 Om studieopplegget s 4 Trivsel og bolyst der du bor s 5 Kurskveld 1 s 6 Kurskveld 2 s 7 Kurskveld 3 s 8 Kurskveld 4 s 9 Kurskveld 5 s 10 Integrering og folkevekst på Vegårshei, av Eva Kristin Dale Wessman s 11 Kva byggjer staden? av Mariann Villa s 13 Ressurser s 15 Prosjektet har vært støttet av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken. Heftet er utgitt i januar

4 Om studieopplegget Mål Med dette studieheftet ønsker Norges Bygdekvinnelag og prosjektet TrivselsBygda at deltakerne skal løfte blikket og se bygda si med nye øyne. Det er så lett å se og forstå ting slik en tror de er. Vi håper dere oppdager nye sider ved bygda og at dette igjen utløser engasjement og lyst til videre innsats for trivsel i bygda. Målgruppe Målgruppe for opplegget er alle som interesserer seg for bygda si. Målet bør være å få med representanter fra så mange organisasjoner som mulig og deltakere på tvers av alder, kjønn og tilhørighet! Studieringen kan ha ubegrenset med deltakere, og det er en fordel om deltakerne har ulik bakgrunn. Deltakerne kan også trekke inn andre gruppers erfaringer gjennom aktivt å oppsøke for eksempel ungdom, innflyttere, menn el.l for å få deres innspill til de ulike temaene. Emner Emnene som tas opp er hvordan bygda ser ut, hvilke møteplasser som finnes og hvilke aktiviteter og tjenestetilbud en har. Naturlige undertema er hvordan det er å komme ny til bygda, hva slags miljø og kultur en har i bygda og hvordan en kan utvikle bygda til å bli enda bedre for alle som bor der. Arbeidsmetode Gjennom fem kurskvelder oppfordres det til utforsking av bygda. Kurskveldene er lagt opp med rom for samtale, gruppearbeid, foredrag, oppdagelsesferd og studietur. Denne studieringen er en fin anledning for å komme seg ut og rundt i bygda. Kurskveld nr 2 er lagt opp som befaring/tur, men også flere av de andre kurskveldene kan holdes ute eller i utradisjonelle lokaler. Punktene som er satt opp til diskusjon er selvsagt bare ment som inspirasjon la samtalene utvikle seg fritt! Pedagogisk materiell Studieringen gjennomføres med utgangspunkt i dette heftet. Flere hefter kan bestilles fra Bygdekvinnelaget. I tillegg finnes det mye inspirasjon å hente fra andre bygdeutviklingsprosjekter og fagmiljø av ulike slag. Oversikt over dette finnes på siste side i heftet. Varighet Kursopplegget legger opp til fem kurskvelder med et samlet timetall på timer. Tilskudd Studieringen er forhåndsgodkjent av Bygdefolkets Studieforbund (BSF) og behøver ikke meldes inn til før oppstart. Etter gjennomføring sendes RAPPORTSKJEMA FOR VOKSENOPPLÆRING TrivselsBygda med frammøteliste inn til Bygdefolkets Studieforbund, Postboks 9388 Grønland, 0135 Oslo. Laget vil motta tilskudd fra BSF når rapportskjemaet er sendt inn. Det kan gis tilskudd til reise og opphold for foredragsholder. Se informasjonsskrivet til lokallaga datert januar

5 Trivsel og bolyst der du bor! TrivselsBygda er et spennende prosjekt å jobbe med, ikke minst fordi jeg er så glad i alt som bygger opp og alt som kan løfte oss mot noe bedre. Jeg er opptatt av at vi skal snakke hverandre fram. Dette gjelder også stedene vi bor på. La oss sammen gjøre hjemstedene våre enda bedre, la oss snakke dem fram, jobbe dem fram - til beste for alle som bor der! Prosjektet TrivselsBygda er et samarbeid mellom Norges Bygdekvinnelag, 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og Regionaldepartementet og husbanken. Mye positiv aktivitet kan nevnes: Grillhytta Hildabu i Telemark, Ta sjansen-arrangement i Trøndelag, innflytterkafé i Vestfold. Bygdekvinnelaget ønsker å sette spor videre i bygdene og byene -, vi vil skape mer trivsel og vi vil ha innbyggerne med videre! Hva skal til for at vi velger å bo der vi bor? Hva skal til for å få det enda bedre der? Hva skaper bolyst, glede og overskudd og gjør at nettopp din og min bygd er ei bygd de unge vil flytte tilbake til? For første gang bor det nå flere i byene enn i distriktene. Hvordan snu trenden? Undersøkelser viser at de unge vil flytte tilbake til steder der det er liv og gode møteplasser. Men uten god infrastruktur og penger på plass blir det ingen utvikling uansett hvor stort engasjement og glødende entusiasme vi legger for dagen og hvor gode møteplasser vi skaper. Og paradoksalt nok - uten trivsel heller ingen satsing og investering. Vi trenger altså begge deler. Både politisk vilje og lokalt engasjement. Forfatteren Knut Hamsun har sagt: Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veien? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel. I studieopplegget om TrivselsBygda kan det arbeides med temaer som kan gjøre hjemstedet/bygda/tettstedet til enda bedre TrivselsBygder. I opplegget fokuseres det både på å finne perler som alt er der og å finne fram til tiltak som kan skape enda større trivsel på tvers av etnisitet, yrker og generasjoner. Jeg ønsker meg fortsatt levedyktig bygder og distrikter, og jeg har tro på at vi sammen skal klare å snu trenden slik at folk flytter tilbake fra byene. La oss bygge stolthet over hjemstedet og finne ut hvordan vi kan gjøre nettopp vårt hjemsted enda bedre. La oss også ha det trivelig og se verdien i å møtes mens vi gjennomfører dette studieopplegget. Der finnes innspill til de gode samtalene. Det er når flere tenker sammen at mange idéer dukker opp! Flere av dem kan sikkert føre til gode tiltak i lokalsamfunnet. Fantasien kjenner ingen grenser! Lykke til! Januar 2010 Kathrine Kleveland Leder i Norges Bygdekvinnelag - 5 -

6 Kurskveld 1 - Innledningsmøte Hva er det som gjør at folk vil bo i denne bygda? Hva er det i/ved bygda som holder folk fast og trekker folk hjem? Hvordan framstår bygda du bor i for den som kommer utenfra? Mål for kvelden Hovedmålet med denne kvelden er å danne studieringen, og finne ut hvordan en ønsker å gjennomføre studieringen. Arbeidsmetode Dette møtet bør være åpent for alle som er interesserte! Da kan en få fram mange spennende tanker og ideer, og en kan danne en studiering som har med representanter fra flere grupper i bygda. Til dette møtet kan det være en god ide å invitere en foredragsholder som kan sette i gang en tankeprosess om bygdeutvikling. Det kan være noen fra kommunen eller fylket, en lokal ildsjel, eller kanskje en representant for ei nabobygd som har fått til noe spennende. Husk at dere kan søke om støtte til reise for foredragsholder fra BSF! Åpningsforedraget kan for eksempel avrundes med samtale omkring hvilken rolle frivillige organisasjoner kan ha for å skape trivsel og tilhørighet i bygda. Husk å skrive opp innspillene som kommer! Videre bør en gå gjennom heftet, og avklare hvem som ønsker å jobbe videre med temaet i en studiering. De som ønsker det, bør så samles for å planlegge møtedatoer og framdriften for studieringen. Tips Lag en inkluderende invitasjon! Medlemsmøte i xxx bygdekvinnelag vil kanskje ikke gi så mange deltakere utenfra? Hva med å markedsføre det som et åpent møte om bygda? Hva ønsker vi for bygda vår, og så en forklarende tekst under

7 Kurskveld 2 Hvordan ser det ut her? Tenk deg at du kommer syklende gjennom bygda for første gang. Hva legger du merke til? Hva er innbydende? Hva er avskrekkende? Hvor vil du stoppe for å ta ei pause? Hva ville du husket fra bygd? Hva ville du tatt bilde av for å fortelle andre om sykkelturen og det du opplevde? Mål: Å lage et grunnlag for å snakke om hvordan bygda ser ut. Arbeidsmetode: Denne kursøkta oppfordrer vi dere til å ta turen ut. Pakk med fotoapparat og notisbok, og gå på tur i egen bygd på beina eller med sykkel. Hvis dere er mange i ringen, kan dere dele opp bygda og gå i små grupper. Dere kan konsentrere dere om ett område i bygda, eller ha som mål å dekke så mye som mulig. Husk å dokumentere mest mulig! Ta bilder, lag skisser og skriv ned det dere legger merke til. Å se etter: - Farger - Skilting - Hvordan oppleves offentlige plasser, som busstopp, idrettsanlegg, skole, forsamlingshus? - Hvordan er områdene tilrettelagt for handicappede, for barn, for svaksynte osv? - Hvilke skatter finnes i bygda? Er de skjult, eller løftet fram? Tips! Flere blikk gir flere innspill å jobbe videre med! Kanskje kan dere få med dere barn og unge i bygda på en slik oppdagelsesferd? Det kan være en fin aktivitet for en 4H-klubb eller ei skoleklasse. Om en ønsker å gjøre oppgaven enklere, kan en for eksempel be alle om å ta bilde av/skrive om det styggeste og det fineste stedet i bygda

8 Kurskveld 3 Møteplasser i bygda Hva betyr møteplasser for ei bygd? I ei bygd som bare er en vei med privathus rundt er det kanskje ikke så greit å finne menneskene. I ei bygd som har en butikk, ei hyggelig skihytte som turmål eller en fin leikeplass er det lettere å komme i snakk både med nyankomne og med de som har vært der så lenge du kan huske. Mål: Å bli bevisst på hvilke møteplasser som finnes i bygda, og hvem disse passer for. Arbeidsmetode: Diskusjon og idemyldring i grupper. Alle bør forberede seg gjennom å snakke med representanter for grupper som ikke er med i studieringen. Tema til diskusjonen Hvilke møteplasser brukes i bygda? o Tenk både på helt konkrete møteplasser som forsamlingshus, butikk, en benk på bussholdeplassen, og mindre åpenbare møteplasser, som hjemme hos hverandre, ute i naturen. Kanskje bygda har internettsider hvor mange møtes? Hvem åpner de ulike møteplassene for? o Er møteplassene åpne for alle som går forbi, eller er det mest egnet for de som er kjent? o Er det møteplasser som passer alle aldersgrupper? o Er møteplassene universelt utforma, dvs. fysisk tilgjengelig for alle grupper? Noen er dårlig til beins, andre har behov for at stedet er rimelig barnesikret. Kan et lag eller en organisasjon sies å være en møteplass? I hvilken grad er i så fall slike møteplasser tilgjengelige i bygda deres? Fungerer naturen rundt oss som møteplasser? o Hvem bruker naturen som møteplass, og hvordan? o Fins det kart, turstier, hytter og lignende som gjør friluftsområdene attraktive? o Er det slik at all tilrettelegging er av det gode, eller ønsker en å beholde noe urørt? Er det behov for nye møteplasser i bygda? - 8 -

9 Kurskveld 4 - Tilbud og aktiviteter Må folk ut av bygda for å få gjort nødvendige ærender, trene, klippe håret eller gå på kafe? Hva betyr det for tilknytninga til stedet om både voksne og barn må kjøres ut av bygda flere kvelder hver uke? Mål for kvelden: Gjøre seg kjent med hva som finnes av aktivitets- og tjenestetilbud i bygda, og hvem sine behov det dekker. Kartlegge om det bør opprettes nye tilbud. Arbeidsmetode: Denne kvelden kan det være aktuelt å invitere noen fra for eksempel kommunen til å orientere om hvilke tilbud kommunene har for området. I tillegg er det bra om alle har forberedt seg med å spørre representanter for ulike grupper om hva slags aktiviteter og tjenester de benytter seg av, hva de ønsker seg. Tema å ta opp: Hvilke aktiviteter finnes i bygda? o Hvem er disse rettet mot? Finnes det grupper som ikke har noe aktivitetstilbud? o Hva kan være aktuelt? o Kan frivillige starte opp noe for disse? o Bør vi kreve at kommunen bidrar med noe? Hvilke tjenestetilbud finnes? o Hvem er disse rettet mot? Finnes det grupper som ikke har noe tjenestetilbud? o Hva kan være aktuelt? o Kan frivillige starte opp noe for disse? o Bør kommunen bidra med noe? Hva slags kontakt er det mellom frivillige lag og organisasjoner i bygda? Hva slags kontakt er det mellom de frivillige, og kommunen? o Kan en tenke seg samarbeidsmetoder som kan være til gjensidig nytte og glede for alle parter? Tips: Økonomi og ressurser er ofte en utfordring for frivillige lag og organisasjoner. I Bærum har kommunen satt i gang prosjektet Frivillig Børs som gir lag og organisasjoner mulighet for å inngå avtaler med lokalt næringsliv og offentlig sektor om gjensidig tjenestebytte. For eksempel kan et kor få en avtale om gratis kopiering av noter hos en bedrift, mot at de underholder på sommerfesten til bedriften. Gjennom slike avtaler får frivillige organisasjoner bedre rammevilkår, og en får markedsført seg godt. Les mer om dette på

10 Kurskveld 5 - Hva nå? TrivselsBygda er ikke noe som skapes en gang for alle. Hver dag må vi jobbe for å opprettholde ei trivelig bygd, både gjennom måtene vi møter hverandre på, hvordan vi omtaler bygda, og gjennom hvordan vi stiller oss til nye initiativ, aktiviteter og nyskapinger i bygda. Mål for kvelden: Oppsummere de ulike kurskveldene og hva en har funnet ut. Bestemme seg for videre tiltak. Dette kan gjerne være et åpent møte, der dere viser fram hva dere har funnet ut og tenkt på, og får med flere i diskusjonene om bygda. Arbeidsmetode: Kreative diskusjoner rundt Hva har vi funnet ut? Hvordan er bygda vår for o Tilflyttere o Ungdom o Eldre o Familier o Single o Turister o Gründere? Hva skal vi bruke det vi har lært i løpet av studeringen til videre? Erkjennelsene og kunnskapen ringdeltakerne har fått i løpet av studieopplegget er mye verdt i seg selv, men enda mer kommer ut av det om dere lager en plan for hvordan dere vil følge opp studieringen! Lag en plan for oppfølging av det dere har lært, og sett opp hvem som skal være ansvarlig, og når dere ønsker at dette skal være gjennomført. Ideer til oppfølging av studieringen Fotoutstilling: Bygda slik jeg ser den. Inviter alle i bygda til å bidra! Skriv en kronikk eller et leserinnlegg til lokalavisa. Danne ei nærmiljøgruppe/et samarbeidsutvalg som tar temaene videre og kan arrangere flere møter. Sette i gang konkrete tiltak som følge av det dere har snakket om, enten det er barselgruppe eller bygging av treningssenter

11 Integrering og folkevekst på Vegårshei Av Eva Kristin Dale Wessman, mottaker av Bygdekvinnlagets Kvinnstipend 2008 Bosetting av flyktninger trenger ikke nødvendigvis å være tap av ressurser, det kan også finnes muligheter i møtepunktene som integrering av flyktninger nødvendigvis skaper. Det å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet kan dermed fungere som en positiv stadfestelse av kommunens visjoner, at de nettopp er et levende og inkluderende lokalsamfunn. Våren 2009 leverte jeg en masteroppgave i kulturvitenskap med tittelen Det er slik en integrering skal fungere. Dette sa direktøren i Mangfolds- og integreringsdirektoratet Osmund Kaldheim til Agderposten ( ) der han kaller Vegårshei en foregangskommune for flyktningpolitikk og bosettingsstrategier og roser innbyggerne for deres evne til å inkludere. Kommunen har fått mye positiv oppmerksomhet i lokale, regionale og nasjonale medier. Av nysgjerrighet på oppmerksomheten rundt Vegårshei reiste jeg, med støtte fra Norges Bygdekvinnelag, til sørlandsbygda for å gjøre en kulturanalyse av integreringsdiskurser (ytringer om og forståelser av integrering) og integreringspraksis med Vegårshei kommune som eksempel. I arbeidet med feltet lærte jeg at Vegårshei ønsker, som så mange andre kommuner i Norge, å øke folketallet. Ordføreren sier på kommunens nettsider at Vegårshei skal være i forkant av en negativ utvikling og vil hindre en eventuell kommunesammenslåing gjennom å utvikle kommunens mobilitet og integritet (www.vegarshei.kommune.no). Kommunen har utarbeidet et utviklingsprosjekt, Den levende bygda, der hovedanliggendet er å påskynde kommunens mål om hundre flere innbyggere innen ti år. Flere og flere lokalsamfunn i Norge i dag ønsker å utvikle stedets næringsliv og mange markedsfører sin kultur og sin identitet for å rekruttere nye innbyggere fra storbyene og fra utlandet, der nederlendere er en særlig attraktiv gruppe. Vegårshei kommune rekrutterer også fra utlandet, men i stedet for et såkalt nederlender- prosjekt har de valgt å bosette en stor andel innvandrere fra blant annet Somalia, Bosnia, Serbia, Armenia og Tsjetsjenia. Per 2008 bodde det rundt 90 personer med innvandrerbakgrunn i bygda med 1850 innbyggere, og blant disse er mange flyktninger. Vegårsheiingene venter å skulle bosette mellom fem og ti flyktninger hvert år framover. Vegårshei kan nok ikke sies å være representativ for landets kommuner, og meninger som ytres er ikke nødvendigvis allmenne. I media omtales ofte flyktninger som ressurssvake og belastende for lokalsamfunnet, forklart ut i fra årsaker som kommunenes mangel på ressurser for å integrere dem og frykten for en overkjøring av lokal identitet. En standardproblematikk for norsk integreringspraksis er at mange kommuner ikke ønsker å bosette flyktninger. I denne konteksten kan det kanskje virke paradoksalt at Vegårshei bosetter så mange flyktninger parallelt med stedsutviklingsprosjektet der de ønsker å bevare og utvikle ressurser? Hvordan kan markedsføring av en bygdekultur og en bygdeidentitet som skal tiltrekke potensielle innflyttere forenes med bosetting av flyktninger, som vanligvis anses å være en

12 ressurskrevende oppgave? Jeg vil kort oppsummere noen funn fra analysene som viser at Vegårshei kommune på ulike måter kan ha nytte av å bosette flyktninger, selv om dette ikke nødvendigvis var utgangspunktet for å bosette dem. Bosetting av flyktninger har, bevisst eller ubevisst, gitt Vegårshei forsprang i markedsføringen av bygda ettersom det har vært mye fokus på kommunen i lokale medier. Et viktig mål for kommuner som skal markedsføre seg selv, er å gjøre stedet kjent, unikt og konkurransedyktig. Den positive oppmerksomheten presenterer nettopp Vegårshei som en annerledes bygd. Vegårshei kommune har i forbindelse med sin markedsføring av historie, identitet og kultur, som er varen de skal selge, kommet frem til visjonen Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn. Dette er verdier eller egenskaper som kommunen har kommet frem til etter omfattende spørreundersøkelser i bygda, og som de mener kan representere Vegårshei. Det å inkludere flyktninger i lokalsamfunnet kan dermed fungere som en positiv stadfestelse av kommunens visjoner, at de nettopp er et levende og inkluderende lokalsamfunn. På denne måten har lokalsamfunnet fått bevise at de er levende og inkluderende. Der ikke bare noe de sier om seg selv, det er handlet i praksis og dokumentert i lokale medier. I tillegg bidrar flyktningene til folkeøkningen, og kommunen har valgt å ha en jevn økning med noen få flyktningfamilier i året. Med dette løses problemet som mange lokalsamfunn sliter med, nemlig midlertidighetens konsekvenser. På konferansen Framtidsbygda En arena for å fokusere på utfordringer og muligheter til "Bygdeagder, ble det påpekt at flyktninger ofte flytter til storbyene etter introduksjonsprogrammet, og dermed ikke bidrar til folkevekst. Kommunen sikrer også en langsiktig integreringsprosess med boligprosjektet, som er en strategisk hjemmel for bosetting av flyktninger der de kan få kjøpe eget hus billig, men som binder flyktningene til å bo der. Det er også en stor spredning i hvor flyktningene kommer fra, noe som kan gjøre det lettere å forhindre en gettoisering. Integrering av flyktninger fungerer på denne måten både som middel (gjør bygden kjent) og som mål (flere innflyttere) for folkevekst

13 Kva byggjer staden? Mariann Villa, Norsk senter for bygdeforskning Korleis staden vert snakka om og korleis den skal sjå ut representerer nokon kampar om kva uttrykk som vert opplevd som stadens rette, kva historier som skal forteljast om staden, og korleis dette signaliserer at stadens innbyggarar er. Forteljingar om staden det vi les, høyrer eller det vi ser når vi besøker den - er med på å bygge stadens image. Forteljingane eller snakket om staden kan opplevast som særleg viktig for ein mindre stad og når denne opplever å verte sosialt eller kulturelt rangert. Og ein mindre stad som eit bygdesamfunn vert gjerne rangert etter korleis det er i forhold til noko større og betre, noko sentrumsnært, eller noko som er byen. Vi føresteller oss og konstruerer stader, og bygda er gjerne trist, kjedeleg og umoderne, eller idyllisk, trygg og god. Parallelt med førestellingane om kva og korleis ein stad eller ei bygd er, eksisterer nokon førestellingar om kva som ikkje høyrer til ein stad eller ei bygd, anten det er personar eller kulturuttrykk. Stadens estetikk er satt på dagsorden i mange samanhengar. Det handgripelege stadsinntrykket kan vere det vi ser, det fysiske som staden materialiserer seg gjennom. Nisjelandet er del av offentleg satsing for design i distrikta, der målet har vore å kartlegge kreative og særprega miljø i distrikts-norge. Utviklingsprogrammet Blilyst i Sør-Trøndelag tillyste ein arkitektkonkurranse for å utvikle idear om moderne buløysingar på bygda, basert på ideen om at attraktive stader oppstår i samspel mellom natur, kultur og arkitektur. Arkitektduoen Fantastic Norway har reist landet rundt til stader med planar om byggeprosjekt, med det for mål å la folk flest uttrykke sine ønske og idear for Skriftlege og muntlege historiar og estetiske uttrykk kan byggje bygda alternativt rive den ned. korleis stad eller bygningar skulle utformast. Ved Kunsthøgskulen i Bergen set ein fokus på designbasert stadsutvikling, ut frå ein ide om at bevisst satsing på design gjev stader ny giv. For å nemne noko. Vegkrysset er ein velbrukt metafor for stader som ikkje er noko tess, stader som opplevast som ingenting. Men ved nærare studiar kan vegkryss vere knutepunkt og tek ein seg bryet med å sjå enno nærare etter kan vegkrysset ha eit rikhaldig sosialt og kulturelt liv. I forskingsprosjekt om lokalt kulturliv i endring og bygder som skaper sitt eige image har vi sett stader som har klart å marknadsføre seg i positiv tyding 1. Vi fann samarbeid mellom enkeltpersonar som i sin konsekvens stod fram som eit løft for bygdesamfunnet. Vi har sett at fokus på kunst, kultur eller lokal eigenart kan representere noko stadssamlande, nytenkande og imageskapande. Vi har sett korleis bygdebuarar arbeider for og innstiller seg på ei positiv bygdeutvikling, og korleis ein kan samspele med ressurspersonar i byråkrati og politikk. Vi har sett stader som opplever å bli satt på kartet. For bygda som kjempar for å bli sett, er denne forma for kartskriving ein viktig målestokk. Då opplever ein styrka identitet til bygda og staden, eller til den lokale kulturen eller ein kan i det minste begynne å seie at ein er frå ein stad og ikkje frå den litt større nabostaden. 1 Forskingsprosjekta det er sikta til er Lokalt kulturliv i endring finansiert av Norsk kulturråd og Bygder som skaper sitt eige image finansiert av Norges forskningsråd

14 Ein natursti og ein festival er to ulike prosjekt, men ved nærare ettersyn finn vi i begge tilfella døme på innbyggarar som byggjer staden. På ulike måtar, med ulike middel og motiv, men resultatet er at det skjer noko, at ein får til noko. Dette noko kan vere at ei lita gruppe turistar finn ein bortgøymd stad eller at mange tusen kjem for å høyre på ein rockekonsert. Eller noko meir innadvendt som fellesskap som oppstår i felles prosjekt og på tvers av generasjonar. Når bygda får til noko, kan det gje identitet og trivsel til den som bidreg. Å få til noko skjer ofte på dugnad og i fellesskap. Dugnad er ein stor og viktig definisjonsfaktor for eit bygdesamfunn. Reell, opplevd, overdriven eller oppskrytt - når dugnad vert opplevd som mest utprega akkurat her, noko vi kan vise til som spesielt for oss her, vert den sjølve in-begrepet på eit velfungerande bygdesamfunn. Det som vi har brukt å framheve når vi skulle skryte av oss selv, det er jo også dette at vi har vært flink å samarbeide om ting, for eksempel med dugnader, seier ein mann frå bygda. Mannen frå bygda fortset: Og vi har vært heldige og fått med oss fritidsfolket òg. Hyttefolket har jo stilt opp og vi har dratt de med på ting. Det er eit regionalpolitisk mål å ta heile landet i bruk. Eit meir fånyttes mål har vore å snu flyttestraumen. Men å ta det i bruk kan vere noko anna eller meir enn å busette seg. Store delar av bybefolkninga investerer pengar og formue i bygda til fritid og rekreasjon då har vel bygda ein verdi? Store delar av den bufaste bygdebefolkninga reiser ut av bygda for å handle og oppleve anna kultur. Og i koplinga mellom bygdedugnaden, og verdsettinga frå byfolket sin akselererte bruk av bygda i fritida, oppstår nye møte. I staden for å snakke om at bygda og byen er ulike og hierarkisk rangerte storleikar, kan vi like gjerne snakke om at dei er gjensidig avhengige av kvarandre. Verdiskaping, identitet og trivsel i bygda har sjølvsagt med jord og mat og økonomi og skule og venner og møteplassar å gjere. Verdsetting i betydning å bli sett og forstått er noko anna. Ikkje at det ikkje heng saman, men verdsetting kan vere eit samlebegrep for det ein siktar mot i dei mange initiativ og kampar for å komme på kartet og i betydninga av å vere noko. Og då er vi tilbake til kva slags forteljing som vert stadens rette. Kvinner og menn, unge og eldre, og alle andre tenkelege variasjonar av individ vil ha si historie å fortelje i og om bygda. Journalistar, byråkratar, politikarar, forskarar og andre i posisjon til å formidle og påverke den offentlege debatten om bygda har sine historier. Skriftlege og muntlege historier og estetiske uttrykk kan byggje bygda alternativt rive den ned. Og dette er ikkje eit forsvar for det ukritiske eller karikaturlause. Kritikk kan vere god om den samtidig verdset. Det er dei skråsikre forteljingane om eigenskapar knytt til geografisk område som er utfordringa. Tek ein den, kan det vere fint med pulserande byliv samtidig som det er godt - og ut av trengselen - på bygda

15 Oversikt over noen ressurser Til inspirasjon: DVD en Et nytt håp for Inndyr er laget for å inspirere til utvikling av gode steder. Den kan bestilles hos Statens forurensningstilsyn (SFT), Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo, Tlf: , faks , Epost: Framtid i fellesskap. Et 4H-prosjekt om stedsutvikling, blant annet med basis i hvordan en lager en god visjon for stedet sitt. Kan bestilles hos 4H Norge, postboks 113, 2026 Skjetten, eller via nettbutikken på Sosiokulturelle stedsanalyser er et veiledningshefte for å sette i gang litt større stedsutviklingsprosjekter, hvor en har fokus på hvordan stedet brukes, hvem som bruker det, hvilke bilder folk har av stedet sitt osv. Veilederen er laget av Akershus fylkeskommune, i samarbeid med Husbanken. Heftet kan lastes ned eller bestilles fra denne nettsiden: Kartleggingsmateriell - bestilles fra Norges Bygdekvinnelag Språk og bygdas bærekraft. Av Maria Monasdatter Almli, kvinnestipendvinner Artikkelen stod i Bygdekvinner nr. 2/08. Kan fås tilsendt fra Norges Bygdekvinnelag eller lastes ned fra Broer i landskap. Geilo - et hjemsted og en destinasjon. Av Karianne Eriksen, kvinnestipendvinner Artikkelen stod i Bygdekvinner nr. 1/10. Kan fås tilsendt fra Norges Bygdekvinnelag eller lastes ned fra Snakk hjemstedet ditt opp! Kronikk av Kathrine Kleveland. Kan fåes tilsendt fra Norges Bygdekvinnelag eller lastes ned fra Nettsteder: TrivselsBygdas egne nettsider, som blant annet har oversikt over gjennomførte trivselstiltak og tips til kartlegging av bygda: Nettsidene til Kompetansesenter for distriktsutvikling: Ry: kommunal- og regionaldepartementets inspirasjonsside for omdømmearbeid i kommuner og regioner. Regjeringens nettportal om de fleste sider ved stedsutvikling, med mange gode eksempler og mye fagstoff. Nettsidene til Husbanken gå inn på stedsutvikling i venstremargen. Nettsidene til Norsk senter for bygdeforskning Adresser Norges Bygdekvinnelag, Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Tlf ; Norges Bygdeungdomslag, Pb Grønland, 0135 Oslo Tlf ; 4H Norges, Postboks 113, 2026 Skjetten Tlf ; Bygdefolkets Studieforbund, Postboks 9388 Grønland, 1035 Oslo Tlf ;

16 - 16 -

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s.

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. Bygdekvinner nr 3.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10 MAT - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. 16 Tema: Samfunnsaktør Fra redaksjonen

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS?

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 4/2013 MØREFORSKING, NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

F o r d y p n i n g s h e f t e

F o r d y p n i n g s h e f t e Fordypningshefte Bildene er hentet fra filmene som inngår i opplæringsressursen. Alle personer 2 er fiktive. Innledning Dette fordypningsheftet er en del av informasjonsog opplæringsressursen Fritid med

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS?

TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE TILFLYTTING FOR ENHVER PRIS? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 4/2013 IDEAS2EVIDENCE, MØREFORSKING OG NORUT GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer