JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?"

Transkript

1 Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune

2 Forord Hovedtittel Undertittel Når man blir 18 år skjer det flere endringer i livet, og for noen er disse endringene større enn andre. For familier til barn med bistandsbehov kan denne overgangen være spesielt sårbar og vanskelig og vi ønsker derfor å bidra til å lette dette. Er man avhengig av tjenester fra det offentlige kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hvem som har ansvaret for hvilke tjenester. Vi ønsker med denne brosjyren og informere om en del praktiske forhold knyttet til dette, samt en del andre forhold som knytter seg til at barnet blir 18 år og myndig. Brosjyren er utarbeidet i nært samarbeid med de nevnte instanser. Innholdet vil revurderes regelmessig. Eventuelle innspill kan rettes til Tjenestekontoret. Lillestrøm oktober 2010 Janne Melsom Tjenestekontoret Martina Henriksen Avlastningstjenesten 2

3 Innhold: Familiesamarbeid 4 Hjelpeverge 6 Induviduell plan 7 Arbeids- og aktivitetstilbud 8 Kultur- og fritidstilbud 10 Bolig 12 Psykisk helsearbeid 16 Økonomi 20 Økonomiske støtteordninger 24 Fysioterapi og ergoterapi 26 Helsestasjon for ungdom 26 Transport og parkering 27 Aktuelle adresser og telefonnummer 28 3

4 Familiesamarbeid- ansvar og oppfølging Når et barn som har tjenester fyller 18 år vil avlastningstjenesten i Avdeling barn og familie sørge for at saken blir overført til Tjenestekontoret, som oppretter en egen saksbehandler/ kontaktperson. Barnet er da myndig og har anledning til å bestemme selv hvilke tjenester som er aktuelle for seg, og bør også delta på samarbeidsmøter så langt det er mulig. Det er opp til barnet selv å avgjøre om det fortsatt ønsker samarbeidsgrupper rundt seg. Dersom barnet selv ikke kan ivareta sine interesser bør det vurderes om det skal oppnevnes hjelpeverge. Tjenestekontoret vil, så langt det er mulig, delta i samarbeidsmøte rundt barnet før det fyller 18 år. Dersom Avlastningstjenesten fungerer som koordinator, vil denne rollen bli ivaretatt av Tjenestekontoret, om ingen annen instans er mer egnet. Tjenestekontoret revurderer alle eksisterende tjenester som er forankret i sosialtjenestelovens 4.2 det vil si praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, BPA og omsorgslønn. Grunnen til dette er at det nå er barnet selv/dets hjelpeverge som må ønske tjenestene, samt at noen tjenester faller bort når man fyller 18 år. Normalt vil de fleste tjenester bli videreført. Dersom det er behov for nye tjeneste må dette søkes til Tjenestekontoret. Tjenestekontoret Tjenestekontoret vurderer og tildeler tjenester til personer over 18 år. De svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot og behandler søknader. Søknader behandles i hovedsak etter lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene. 4

5 Saksgang Søknad om tjenester skal rettes skriftlig til Tjenestekontoret. Søknadsskjema finnes på Skedsmo kommune sine hjemmesider. Søknader om tjenester vurderes individuelt. I de fleste tilfeller vil saksbehandler foreta et vurderingsbesøk i hjemmet eller på institusjonen for å kartlegge behovene, samt innhente nødvendige opplysninger. Vedtak fattes deretter for en tidsperiode, og beskriver hvilke tjenester som er innvilget og omfanget av disse. Det er egenbetaling for noen av de kommunale tjenestene. Dette skal informeres om av saksbehandler og framkommer i vedtaket. Tjenester som tildeles av Tjenestekontoret: Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Boveiledning Langtidsplass i institusjon Korttidsplass i institusjon Avlastning Dagsenter for eldre Institusjonsnær omsorgsbolig Trygghetsalarm Kommunal bolig Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Arbeids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede Individuell plan Alle som arbeider ved Tjenestekontoret har taushetsplikt. 5

6 Hjelpeverge Hjelpevergeordningen er ment som en hjelp til personer over 18 år som av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser når det kommer til økonomisk eller juridisk anliggende. Dette gjelder voksne mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse for lengre eller kortere tid er forhindret fra å ivareta sine interesser og derfor trenger bistand og eventuelt en representant overfor det offentlige. Det er Overformynderiet i kommunen som oppnevner hjelpeverge. På bakgrunn av en anmodning enten fra nære pårørende eller offentlig instans oppretter Overformynderiet en hjelpeverge. Svært ofte vil det være lege som anmoder om at det bør opprettes hjelpeverge etter en medisinsk vurdering av vedkommendes evne til selv å ivareta sine interesser. Ved opprettelse av hjelpeverge går det fram hvilke oppgaver hjelpevergen er tiltenkt. Normalt er det tre ulike oppdrag: 1. Hjelpeverge i økonomiske anliggender 2. Hjelpeverge i sin alminnelighet 3. Hjelpeverge for å bistå i en bestemt sak. Med utgangspunkt i oppdraget kan arbeidsoppgavene være å bistå i økonomiske saker, ha kontakt med institusjon hvor vedkommende eventuelt bor, påse at vedkommende ikke lider overlast og uansett melde fra til Overformynderiet når man mener at noe ikke er som det skal være. Hvem kan bli hjelpeverge? For å bli hjelpeverge kreves det ingen formell kompetanse, bare tid og interesse for medmennesker. Hjelpevergene får dekket sine nødvendige utlegg i forbindelse med oppdraget. For øvrig er hjelpevergemålet ulønnet. Henvendelser vedr hjelpevergeordningen gjøres til Overformynderiet i Skedsmo kommune på telefon

7 Individuell plan Alle som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester har rett til å utarbeide en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Formålet med planen er å gi et helhetlig koordinert og individuelt tjenestetilbud. Den skal sikre at det til enhver tide er en person som har hovedansvaret for oppfølgingen og koordineringen. Den skal sikre samarbeid når det gjelder skole, arbeid, fritid og medisinsk oppfølging. Planen skal beskrive hvilke behov den enkelte person har, se fremover og beskrive langsiktige mål. Ved bruk av en individuell plan skal det bli lettere å finne frem til hvem som er ansvarlig når tilbud ikke fungerer. En individuell plan utløser ikke rett til tjenester men er ett nyttig verktøy som gir oversikt over nødvendige tjenesteområder. Ved ønske om opprettelse eller videreføring av en individuell plan, etter fylte 18 år, må dette søkes skriftlig til Tjenestekontoret. Den personen det gjelder må selv søke, og skal ha mulighet til å påvirke valg av koordinator for planarbeidet. Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet en egen veileder til bruk ved arbeid med individuelle planer Koordinerende enhet Skedsmo Koordinerende enhet (KE) er tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt. Medlemmene i KE skal bidra til og være en pådriver for at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudet - tverrfaglig, tverrsektorielt og med 2.linjetjenesten. I forhold til Individuell plan (IP) skal Koordinerende enhet: mottar alle søknader for IP opp til 18 år og avgjør hvilken tjeneste som tar koordinator ansvar. avklare uoverensstemmelser/uklarheter i arbeidet med IP for både barn og voksne. vite hvem som har søkt, hvem som har fått avslag og hvem som er koordinator for IP Mer informasjon: 7

8 Arbeids og aktivitetstilbud Alle henvendelser om bistand for å komme i arbeid rettes til NAV. Saksbehandler hos NAV vurderer om noen av deres tilbud er aktuelle, og bistår i søknad om arbeidsplass. Det er viktig å søke NAV tidlig i siste skoleår på videregående for å sikre at et arbeidsforberedende tilbud eller et arbeidstilbud foreligger før endt skolegang. Skolen bør bistå i prosessen med å søke om arbeid gjennom NAV. NAV har mange ulike tiltak knyttet til det å komme i arbeid, derfor må de tidlig på banen for å vurdere eleven. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud til personer med varig nedsatt arbeidsevne og som har uførepensjon. Dette kan være plasser enten i skjermet virksomhet som på Norasonde/Nero eller i ordinær virksomhet, som f.eks. i kommunen eller en annen bedrift. Arbeids og aktivitetssenter- Solbakken Dersom det er konkludert med at en ikke kan nyttegjøre seg av tilbudene hos NAV kan kommunens arbeids- og aktivitetssenter på Solbakken være aktuelt. Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er et kommunalt dagtilbud der målgruppen primært er voksne med en psykisk utviklingshemming eller ervervet hjerneskade. Hensikten med tilbudet er at den enkelte skal aktiviseres og stimuleres utfra sine forutsetninger, og gjennom det få en variert hverdag. Det legges her stor vekt på at det i tillegg til arbeids og aktivitetstilbud gis kvalifisert og tilpasset omsorg. Av aktiviteter kan nevnes: Vedproduksjon, pakking av produkter etter oppdrag fra bedrifter, utøvelse og lytting til musikk, svømming, gym, sansestimulering og mye annet. Søknad om plass på Solbakken rettes til Tjenestekontoret. På Solbakken og noen andre steder i og utenfor kommunen er det også noen VTA-plasser. Disse søkes gjennom NAV og tildeles i samråd med Tjenestekontoret.

9 Voksenopplæring Frydenlund Ressurssenter avd. Voksne - Spesialundervisning Voksne i Skedsmo kommune som har fullført videregående skole, kan ha rett til opplæring i form av spesialundervisning på grunnskolens område. Det er kommunen som har ansvaret for opplæringen. Vurderingen av søkerens rettigheter skal ta hensyn til tidligere opplæringstilbud og søkerens mulighet til å nyttiggjøre seg opplæringen. Søknad om voksenopplæring sendes på eget skjema til PP- tjenesten i Skedsmo Kommune. Søknaden skal være signert av brukeren eller hjelpeverge for brukeren dersom denne er hjelpeverge i sin alminnelighet. Det søkes for hvert skoleår og fristen er 31. desember. Bjerkegården brukerhus Bjerkegården brukerhus er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske problemer. Se les mer på side 16 om psykisk helsearbeid for voksne.

10 Kultur- og fritidstilbud Kultursektoren gir fritidstilbud til barn, ungdom og voksne som har behov for tilrettelegging for å kunne delta på fritidsarenaen. Informasjon finnes på kommunens hjemmesider under linken kultur og fritid og derfra under Aktivitetstiltak for barn og ungdom. Tilrettelagt fritid gir hvert år ut en brosjyre over hvilke tilbud som finnes i nærområdet, det være seg kommunens egne gruppetilbud eller tilbud drevet av frivillige lag og foreninger samt næringsdrivende. Brosjyren ligger som link på nettsiden, men sendes i posten på forespørsel. Kommunens fritidstilbud er til enhver tid opprettet for å møte de ønsker og behov som brukergruppen og deres pårørende har meldt inn. Dersom eksisterende tilbud ikke vekker interesse, ta kontakt og fortell om ønskene! Å kunne bidra til gode, sosiale møteplasser med forskjellige aktiviteter for forskjellige mennesker er et mål for Kultursektoren. Våre fritidskontakter bistår og bidrar til aktiviteter, moro og trygghet. I mange tilfeller er vi behjelpelige med transport. Ferie Organiserte ferieturer gjennom kommuner ikke en lovpålagt tjeneste. Noen har imidlertid fått tilbud om dette gjennom Avlastningstjenesten. Når barnet fyller 18 år vil det ikke lenger få ett slikt tilbud. Imidlertid har Kultursektoren et tilrettelagt sommerferietilbud til utviklingshemmede over 18 år som bor i egen leilighet. Ta kontakt med kulturavdelingen for mer informasjon om dette tilbudet. For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med: Fritidskonsulenten i Kultursektoren telefon: E-post: 10

11 Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid er ett treningstilbud til alle mellom 18 og 65 som mottar stønad eller trygd, tidsbestemt eller varig. Treningen foregår i grupper på dagtid og bidrar til bedre livskvalitet gjennom økt mestring, styrke, glede og sosialt samvær. I Skedsmo driftes dette tilbudet av NERO HIL (www.nerohil.com) og omfatter blant annet trening i sal og svømming. For ytterligere informasjon kontakt Nedre Romerike Handicapidrettslag v/jorunn Hynes tlf , eller Avdeling for psykisk helse og rus v/bjerkegården brukerhus, tlf NERO HIL har for øvrig et bredt treningstilbud til mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og psykisk. Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et bevis i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å kunne delta på aktiviteter. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsager kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen kan gi ledsager fri adgang, eller redusert pris, til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside eller blir tilsendt ved henvendelse til fritidskonsulenten i Kultursektoren. Det kreves i tillegg dokumentasjon på behovet fra lege eller sosialtjeneste og passbilde. 11

12 Bolig Kommunal bolig, bolig med bistand og boveiledning Dersom det er behov for kommunal bolig med døgnbemanning ønsker Tjenestekontoret at behovet meldes i form av en søknad, minimum 2 år før det er forventet at barnet skal flytte hjemmefra. Dette søkes på et eget søknadsskjema for kommunal bolig. Dersom barnet er i en slik situasjon at det kan bo i ordinær bolig, men ikke kan skaffe seg dette ved egen hjelp så kan man søke om kommunal bolig. Dette er behovsprøvd og en må påregne noe ventetid på disse. Dersom barnet kan bo i ordinær bolig, privat eller kommunal, men det er ønskelig eller nødvendig med oppfølging i boligen er det ikke nødvendig å melde dette før behovet er aktuelt. Da søkes det om tjeneste gjennom ordinært søknadsskjema fra Tjenestekontoret. Det finnes ulike økonomiske tilskudd det er mulig og søke, dersom man ønsker å skaffe seg egen bolig på det private markedet, men ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet på ordinær måte. For mer informasjon se side 24 om økonomi eller 12

13 Bemannede boliger i Skedsmo kommune For voksne, med nedsatt funksjonsevne og psykisk psyke, over 18 år administreres tjenesten bolig med bemanning av Tjenestekontoret. Dette gjøres i samarbeid med avdeling for funksjonshemmede, og avdeling for psykisk helse og rus. Tjenestekontoret fatter vedtakene og avdelingene utfører tjenestene som ligger under deres ansvarsområde. Kommunens boliger med tilknyttet bemanning Korshagen boliger Enheten består av to boliger, Korshagen A og B. Beboerne på Korshagen har store bistandsbehov både fysisk og psykisk. Boligene er døgnbemannet. Gjoleidveien Gjoleidveien består av to enheter, Gjoleidveien A og B. Beboerne har tilrettelagte individuelle tjenester og egne leiligheter. Enhetene er døgnbemannet. Stalsberg boliger Stalsberg boliger er et bofellesskap hvor det gis døgnkontinuerlige tjenester til 12 voksne personer med psykisk utviklingshemming/funksjonshemming. 13

14 Hvam borettslag Hvam borettslag gir tjenester til beboerne i egne leiligheter i huset. De som bor på Hvam borettslag har store bistandsbehov gjennom hele døgnet. Sagtun boliger og dagsenter Er fordelt på fire boenheter og et dagsenter. Beboerne har varierende bistandsbehov, hvor noen bor i egne leiligheter, mens andre bor i gruppeboliger der man deler bad og kjøkken. Boenhetene er tilknyttet døgnbemanning. Sagtun bosenter og avlastning Består av et bosenter, en avlastningsbolig og en forsterket boenhet for en bruker. Bosenteret har brukere med relativt lite bistandsbehov. Avlastningsboligen gir avlastning til hjemmeboende brukere med ulike grader av bistandsbehov. Boenhetene er tilknyttet døgnbemanning. Stalsberggata Består av leiligheter med en personalbase og døgnbemanning. Har vært i drift over noen år og er for beboere med omfattende bistandsbehov som følge av en psykiatrisk diagnose. Salerudveien Består av egne leiligheter for beboere med omfattende bistandsbehov som følge av psykiske lidelser. Boligen har egen personalbase og døgnbemanning med tilknyttet bemanning hele døgnet, og har som mål å gi et trygt og godt hjem for beboere som sliter med psykiske problemer og/ eller rusavhengighet. 14

15 Boveiledning Boveileder-/miljøarbeidertjenesten gir tjenester i hjemmet til personer med uviklingshemming/ nedsatt mental funksjonsevne, psykiske problemer og/ eller rusavhengighet. Dette er ett tilbud til dem med noe bistandsbehov, men som bor i egne leiligheter uten tilknyttet bemanning. Disse trenger i litt ulik grad veiledning i dagliglivets ferdigheter og/ eller sosiale ferdigheter. Boveiledertjenesten opererer i hele kommunen og tjenesten utføres både av avdeling for funksjonshemmede og avdeling for psykisk helse og rus. Søknad rettes til Tjenestekontoret. Eie selv? I Nygt.2, Åråsveien Borettslag og Nordroa Borettslag er det tilrettelagte leiligheter som selges på det private marked. Leilighetene er delfinansiert av kommunen som også godkjenner etter vurdering av hjelpebehov/behov for tilrettelagt bolig. Du kan lese mer om finansieringsmuligheter og økonomiske støtteordninger på side

16 Psykisk helsearbeid for voksne Hoveddelen av tilbudet til voksne med psykiske lidelser i Skedsmo kommune gis av Avdeling for psykiske helse og rus. I tillegg gis det tilbud fra NAV Skedsmo, hjemmetjenestene og Kultursektoren. Behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand. De viktigste tilbudene som gis av Skedsmo kommune innenfor behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand for voksne med ulike psykiske lidelser er: Bjerkegården brukerhus Boveiledertjenesten Psykiatrisk hjemmetjeneste Psykisk helseteam Rusteamet Stalsberggata (bolig) Salerudveien (bolig) Fastlegene Sosialkontoret Felles for mange av de tjenestene som ytes er at de omfattende og involverer flere instanser, slik at Individuell plan, og koordinering av denne, er en viktig del av arbeidet. 16

17 Dagtilbud- Bjerkegården brukerhus Aktiviteter, mestring og nettverk er viktige elementer for å styrke egenverd, og redusere hjelpeløshet og dårlige selvbilde for alle mennesker, friske og syke. Bjerkegården brukerhus er et bruker- og aktivitetshus for voksne mennesker med psykiske lidelser. Det er et lavterskeltilbud, det vil si at man kan komme direkte uten henvisning fra lege eller andre. Bjerkegården gir ikke et behandlingstilbud, men et tilbud om hjelp til selvhjelp. Sosialt samvær med andre og muligheter til å fylle dagen med meningsfulle aktiviteter, er hovedinnholdet i aktivitetstilbudene. Filosofien er mest mulig brukerstyring. Gjennom å delta i driften, har brukerne innflytelse på hva slags tilbud Bjerkegården kan gi. Målgruppen er brukere i alderen 18 til 67 år, som har interesse for, og er i stand til, å nyttegjøre seg det tilbudet som gis. Brukerne må være villig til å delta i et sosialt fellesskap, der vanlig atferdsmessige regler gjelder. På Bjerkegården gis det tilbud innenfor: fysiske aktiviteter kreative aktiviteter kulturelle aktiviteter sosiale aktiviteter Aktivitetene kan for eksempel være maling, keramikk, musikk, gåturer, trening, svømming, IT, matlaging, håndarbeid, foto, skiturer, konserter, kafè, utstillinger, festligheter, ballspill m.m. Bjerkegården brukerhus er en del av avdeling for psykisk helse og rus og ligger i Nesgata 10 i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjon og bussterminal. Det kreves ikke vedtak for å være på Bjerkegården og man kan ta direkte kontakt med brukerhuset for informasjon og tilbud derfra. 17

18 Psykiatrisk hjemmetjeneste Tilbudet som gis av den psykiatriske hjemmetjenesten kan for eksempel være: Støttesamtaler Støtte og veiledning til viktige funksjoner som personlig stell og pleie, husarbeid, matlaging, innkjøp osv. Hjelp og bistand ved legebesøk Hjelp til administrering av medikamenter Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker Med fokus på ressurser og mestring er målet å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Det legges vekt på å fremme brukermedvirkning og koordinering av ulike tjenester. Tilbudet gis i hovedsak både på dagtid og kveldstid, mandag til fredag. Søknad om psykiatrisk hjemmetjeneste rettes til Tjenestekontoret. Boveiledertjenesten for psykisk helse og rus Gir tilbud til personer som sliter med å mestre dagliglivets gjøremål, og som trenger bistand for å opprettholde sitt boforhold. Hjelpen gis gjennom veiledning til å utføre praktiske gjøremål i boligen, bistand til etablering, råd og veiledning i forhold til økonomi, samt være støttespiller og bindeledd opp mot øvrige tjenesteapparatet For bistand fra boveiledertjenesten kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. 18

19 Psykisk helseteam Teamet er Skedsmo kommunes kompetanseenhet innenfor psykisk helse for personer over 18 år. For barn/unge under 18 år kan teamet bistå i enkeltsaker etter anmodning fra Avdeling Barn og familie, skoler, barnehager, PPT eller andre. Tilbudet som gis til brukerne skal være lavterskeltilbud, korttidsrettet, og kan gis igjennom individuelle samtaler og/eller i grupper. Forebyggende arbeid, og et tilbud til dem med milde til moderate lidelser, skal prioriteres særskilt. I tillegg kan det ytes veiledning og undervisning til andre enheter i kommunen. For tilbud fra Psykisk helseteam, kontaktes teamet direkte enten via telefon eller vi mail. E-post: Rusteamet Rusteamet har oppfølging av personer med rusmiddelavhengighet. Teamet samarbeider med spesialisthelsetjenesten sosialtjenesten og andre relevante instanser. Rusteamet har et særskilt ansvar for oppfølging av gravide rusmisbrukere. For bistand fra Rusteamet kontaktes Avdeling for psykisk helse og rus. Boligene med tilknyttet bemanning Avdeling psykisk helse og rus drifter to boliger med tilknyttet bemanning; Salerudveien og Stalsberggata 14. Se kapittelet om boliger i Skedsmo kommune for ytterligere informasjon om disse. Søknad om disse boligene rettes til Tjenestekontoret. 19

20 Økonomi At barnet fyller 18 år utløser noen rettigheter i forbindelse med økonomi, samtidig som noen stønader faller bort. Barnet har nå rett til å disponere egne midler, og det bør derfor vurderes om det bør opprettes hjelpeverge. Stønader og rettigheter som faller bort når barnet fyller 18 år: Barnetrygd Utbetales til og med den måneden før barnet fyller 18 år. Bidragsforskudd/Barnebidrag Utbetales til og med den måned barnet fyller 18 år. Overgangsstønad Denne stønaden utbetales til og med den måneden barnet fyller 18 år når barnet er særlig tilsynskrevende. Hovedregelen er imidlertid at den kan utbetales i inntil 3 år frem til barnet fyller 8 år. Pleiepenger Retten til og få pleiepenger opphører når barnet fyller 18 år. Unntak: Til en som har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade er det ingen aldersgrense. Omsorgspenger ved barn eller barnepassers sykdom Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. Retten til utvidede sykedager for foreldrene faller imidlertid bort. Forhøyet hjelpestønad Hjelpestønaden reduseres til sats 1 når man fyller 18 år. Hjelpestønaden blir revurdert på nytt når barnet fyller 18 år. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det pleier å gjøre annethvert år. Det blir ikke noen ny søknad. 20

21 Stønader man eventuelt må søke om videreføring av: Omsorgslønn Familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver har anledning til å søke om omsorgslønn. Dette er en ytelse som tildeles etter Sosialtjenesteloven. Dette søkes gjennom Tjenestekontoret i Skedsmo kommune. Dersom familien har ett eksisterende vedtak på omsorgslønn vil denne bli videreført når barnet fyller 18 år. Dersom omsorgsbehovet har endret seg vil tjenesten bli revurdert. Grunnstønad Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. Hvis det ikke oppstår noen forandringer når barnet fyller 18 år løper grunnstønaden som vanlig etter fylte 18 år. Man må da ikke søke denne ytelsen på nytt. Hjelpestønad Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonsnedsettelse. Mange har allerede denne ytelsen fra NAV-trygd. For å få hjelpestønad er det en forutsetning at det er et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Det kommer revurderingsskjema i posten, slik som det har pleid pleier å gjøre annethvert år for de som allerede har innvilget hjelpestønad. 21

22 Uførepensjon Uførepensjon kan gis fra måneden etter fylte 18 år. Vi vil her ta for oss ung ufør. Reglene som gjelder ung ufør vurderes i alle uføresaker der bruker blir født ufør eller blir ufør i ung alder. Uførepensjon kan søkes om når du fyller 18 år. Hvis du er ung ufør kan du få en garantert tilleggspensjon etter særlige regler. Du må ha en alvorlig og klart dokumentert sykdom. Dersom du har en slik sykdom før du fyller 26 år, men fortsatt er mer enn 50 prosent yrkesaktiv, kan du likevel få garantert minste tilleggspensjon dersom du søker om uførepensjon før du fyller 36 år. Det må likevel være klart dokumentert at du var ufør før fylte 26 år. Formålet med særregelen er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minsteytelse. Tilleggspensjon etter særreglene kan ytes tidligst fra og med den måneden du fyller 20 år. Ta kontakt med NAV for mer info om vilkår og behandlingstid på søknad. 22

23 Arbeidsrettede ytelser Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Hvem kan få arbeidsavklaringspenger? Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er: under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt under utarbeidelse av aktivitetsplan mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak i inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling i inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen For mer informasjon kontakt NAV-Skedsmo på telefon: eller 23

24 Økonomiske støtteordninger når man flytter i egen bolig Bostøtte For personer med lav inntekt/trygd og høye bo utgifter er det mulig å søke om bostøtte. Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Bostøtte kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd. Hvem kan søke bostøtte: Alle over 18 år bortsett fra studenter uten barn og de som avtjener førstegangstjeneste. Målgruppen er: barnefamilier trygdede sosialt vanskeligstilte personer med introduksjonsstøtte (flyktninger) Krav til husstanden: - en person i husstanden må være støtteberettiget. Støtteberettigede er: Personer over 18 år Folkeregistrert og lovlig bosatt i Norge Kravet til boligen er oppfylt Bor selv i boligen Krav til boligen: a) Godkjent for helårsbruk b) Selvstendig med egen inngang c) Eget bad, toalett og gir adgang til hvile og matlaging Kravene i punkt b og c kan fravikes for kommunalt disponerte sosiale utleieboliger som er organisert som bofellesskap eller lignende Gå inn på eller kontakt NAV for mer informasjon og søknadskjemaer. 24

25 Startlån Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig eller til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Søknaden sendes til kommune/bydel hvor du ønsker å etablere deg i egen bolig. Hva gis startlån til? Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig Man har også anledning til å søke om tilskudd gjennom husbanken. Informasjon om dette, samt søknadsskjemaer finnes på Tilskuddsordninger fra Husbanken, Kommunale ordninger/ økonomiske spørsmål Etter spesielle kriterier og i enkelte situasjoner kan det være aktuelt med utbedring av bolig som et alternativ til flytting. Henvendelser angående utbedringstilskudd, utbedringslån og bostøtte kan rettes til avdeling for boligtjenester i NAV, Romerike Helsebygg, tlf

26 Fysioterapi og ergoterapi Fysio- og ergoterapiavdelingen er inndelt i fire tjenesteområder: Fysioog ergoterapi for barn og unge, Fysioterapi voksne, Ergoterapi voksne og rehabiliteringsteam. Aldersskillet er 18 år, men brukere som allerede har tjenester fra barnesiden blir fulgt opp av barneterapeutene til de er ferdig på videregående skole. Ved overføring til voksensiden vil det være en smidig overgang hvor et team med fysioterapeut og ergoterapeut vurderer videre tiltak. Det er ingen endringer i lovverket når man fyller 18 år. Ved behov for veiled-ning og hjelpemidler benyttes henvisningsskjema for fysio- og ergoterapi. For å få fysioterapibehandling er det behov for henvisning til fysioterapi fra lege. Ved behov for tverrfaglig rehabilitering har avdlingen et rehabiliteringsteam med ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Søknad om tverrfaglig rehabilitering sendes tjenestekontoret. Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er for deg mellom år. På helsestasjonen kan du få snakke med helsesøster og/eller lege. Der kan du få råd/hjelp vedrørende samliv, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, spiseproblemer, tristhet, angst, familieproblemer eller andre ting du lurer på. Tjenesten er gratis. Vanligvis er det ikke timebestilling. Ungdom med spesielle behov kan bestille time slik at vi får god tid til å snakke med deg. Ta kontakt med Lillestrøm helsestasjon tlf: slik at det kan formidles til oss. Så kontakter vi deg vedr. time Åpningstid: Hver mandag kl Sted: Helsestasjon for ungdom ligger i Romerike helsebygg på Lillestrøm (v/ Lillestrøm stasjon/bussterminalen). Gå inn hovedinngangen ved apoteket. Gå så til venstre rett etter apoteket. Følg skiltene opp til 4. etg. 26

27 Transport og parkering Transport til arbeid Kommunen har ingen transporttjeneste for at man skal komme seg til arbeide. Imidlertid finnes det noen ordninger gjennom NAV, og henvendelser vedrørenede transport i forbindelse med arbeid må gjøres til ditt lokale NAV- kontor. Transport tjeneste (TT-kort) TT- kort er transporttjeneste til fritidsreiser for personer med funksjonsnedsettelse som bor i Akershus, som er ikke i stand til å bruke offentlige kommunikasjonsmidler. For at denne gruppen skal ha et transporttilbud, kan de få støtte til transporttjenester/ TT-kort. Hvem kan få støtte? Søkere må være folkeregistrert i Akershus og ha adresse i Akershus. Funksjonsnedsettelsen må antas å vare lenger enn to år. Godkjenningen som TT-bruker gis for en periode på to eller fem år. Tildeling av TT-kort foregår to ganger i året, 1. januar og 1. juli. Søknader kan sendes hele året. Påfylling av kortene til godkjente brukere skjer også to ganger i året. For mer informasjon kontakt med TT- tjenesten i Akershus fylkeskommune på tlf , tirsdag-fredag kl Parkeringskort for funksjonshemmede Det er kommunens selskap Skedsmo Parkering som forvalter ordningen. Søknadsskjema finner du på Kontakt dem på tlf: eller Bestemmelsene om parkeringskort er fastsatt av Samferdselsdepartementet og Statens Veivesen. 27

28 NYTTIGE TELEFONNUMMER Ahus Akershus fylkeskommune- TT-kort Asak avlastningssenter Avdeling psykisk helse og rus/psykisk helseteam Avlastningstjenesten Bjerkegården Brannvesenet Frivillighetssentralen Fysio/ergoterapi tjenesten Helsestasjon for ungdom Hjelpemiddelsentralen Hjelpemiddeltjenesten Husbanken Koordinerende enhet Systemkoordinator Anne Karin Haukaas e-post: Kulturavdelingen Legeformidlingen Lillestrømklinikken NAV- Skedsmo Nero Norasonde Oppfølgingstjenesten for videregående Overformynderiet v/ Staurem Politiet Rusteamet

29 Rælingen videregående skole Røde kors Sagtun avlastningsbolig Skatteetaten (folkeregisteret/likningskontoret) Skedsmo kommune Skedsmo Parkering Skedsmo videregående skole Skedsmokorset fysikalske institutt Skjetten fysioterapi Solbakken Strømmen fysikalske institutt Strømmen videregående skole Tjenestekontoret Tolketjenesten Voksenhabiliteringen på Ahus 02900

30 SKEDSMO KOMMUNE Jonas Liesgt. 18 / Postboks 313, 2001 Lillestrøm T / F E-post: Aktuelle adresser og tlfnr: Skatt øst Solheimsgt. 18, 2000 Lillestrøm. Tlf: NAV- Skedsmo: Romerike Helsebygg, Dampsagveien 2 b, 2000 Lillestrøm Tlf: ( NAV Trygd, NAV Arbeid,Sosialkontor) NAV Hjelpemiddelsentral : Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen. Tlf: Hjelpemiddel tjenesten i kommunen Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm. Tlf Frivillig sentalen Strømsveien 66 b, 2010 Strømmen/Postboks 313, 2001 Lillestrøm Tlf Kommunalt råd for funksjonshemmede: Jonas Lies gt. 18/ Postboks 313, 2001 Lillestrøm Tlf:

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Informasjonshefte Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Vi håper heftets innhold vil være nyttig

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Høringsutkast Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Tildeling av helse- og omsorgstjenester* Avlastning for funksjonshemmede Avlastning i institusjon Brukerstyrt personlig assistent

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer