PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET"

Transkript

1 Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1

2 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål Visjon og målsetting for kommunes satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Målsetting for videre anleggsutbygging i Sirdal kommune Resultatvurdering av forrige plan Status og vurdering av behov for anlegg og aktivitet på kort og lang sikt Idrett Friluftsliv Fysisk aktivitet i nærmiljøet Status i forhold til anlegg Oversikt over større idrettsanlegg i Sirdal Sammenheng med andre planer i kommunen Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts og friluftsanlegg Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av anlegg Uprioritert liste over langsiktige behov/ønsker for anlegg (12 års periode) Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg Oppsummering Vedlegg: Kart som vider plassering av større idrettsanlegg og sentrale nærmiljøanlegg i kommunen 2 2

3 1. Innledning og formål: Det er dokumentert at fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. For mange skjer den fysiske aktiviteten gjennom idrettsaktiviteter og bruk av ulike anlegg i kommunen. I tråd med utviklingen ellers i samfunnet endres både innbyggernes behov og ønsker seg. Samtidig er de uorganiserte aktivitetene som lek, turgåing og sykling minst like viktig for at den enkelte innbygger skal kunne ivareta og fremme egen helse. Gode anlegg for idrett og friluftsliv er også viktig i et næringsmessig perspektiv. Satsing på og videreutvikling av slike anlegg vil for eksempel være med å styrke Sirdal videregående skole sin videre eksistens i kommunen, og derav trygge arbeidsplasser for framtiden. Det samme vil også gjelde innenfor deler av turistnæringen. En attraktiv kommune, med gode og moderne fasiliteter, vil skape glede og begeistring både for innbyggere og turister. Formålet med planen er at den skal fungere som et viktig styringsdokument for Sirdal kommunes videre arbeid med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Et viktig siktemål med planen er å få grunnlag for å kunne søke spillemidler til idrett- og friluftsanlegg. Det er viktig å få et plandokument som speiler dagens situasjon samt behov og ønsker for framtiden. Gjeldende kommunedelplan for idretts og fysisk aktivitet hadde tidshorisont fra 2010 til Formålet nå er å utarbeide en langsiktig plan som ivaretar nye nasjonale, regionale og politiske føringer fram mot Det legges opp til at planen som et minimum skal tas opp til revidering hvert 4. år. Planens handlingsprogram skal rulleres hvert år. 2. Visjon og målsetting for kommunens satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: I kommuneplanens samfunnsdel er blant annet en av målsetingene å ha «regionens beste tilbud innen friluftsliv» Den overordnede målsetingen og visjonen skal blant annet nås ved: Medvirkning og tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, private aktører, grunneiere, fylkeskommunen, Lister friluftsråd m.fl. Følge opp målsetinger og tiltak i folkehelseplan og plan for turstier og turveier i Sirdal kommune Involvere barn og ungdom og blant annet satse på utbygging av «moderne anlegg for ungdom» Ha fokus på universell utforming ved bygging av nye anlegg Få på plass et moderne ski/skiskytteranlegg i Øvre Sirdal Videreutvikle Feed skiarena som et helårs konkurranseanlegg for ski- og skiskyting Jobbe for å videreutvikle uteområdet rundt kulturhuset til en idrettspark med friidrettsanlegg, opprustning av fotballanlegg, tennisbane, skateanlegg m.m. Koble utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv opp mot framtidig næringsutvikling. 3. Målseting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv: Målsettingen for videre anleggsutbygging er å tilrettelegge for aktiviteter og fysisk aktivitet som i størst mulig grad gjenspeiler ønsker og behov i befolkningen. Planen skal videre ha folkehelseperspektivet som et gjennomgående tema. Fokus på vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv, skal også ha høy prioritet i denne planen. Visjonen er å skape begeistring for fysisk aktivitet og tilrettelegge for gode opplevelser. Det overordnede målet med planen er å legge forholdene til rette, slik at alle, utfra sine forutsetninger, kan drive med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Visjonen er å skape begeistring for fysisk aktivitet 3 3

4 Kraftfull Nær 4. Resultatvurdering av forrige plan Nyskapende Under følger en resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt. Det største og mest kostnadskrevende anlegget som ble bygget i perioden er Tonstadbadet. Etter at anlegget stod ferdig i 2011 har det blitt mye brukt både av lokalbefolkningen, tilreisende og ikke minst hyttefolk. Type anlegg: Status: Kostnad: Tildelt/ forventede spillemidler: Merknader/ kommentarer: Klubbhus Tonstad IL Ferdigstilt Bygget ble delt i to spillemiddelsøknader for å få maks tilskudd Badeanlegg (Tonstadbadet) Ferdigstilt Omfatter 3 søknader på spillemidler Rehabilitering av golv, idrettshall Ferdigstilt Det ble lagt nytt golv av typen pulastikk Rehabilitering av løpebane Skianlegg Kvæven (Forprosjekt) Utendørs kunstisflate Tonstad Ikke gjennomført Skrinlagt blant annet pga. grunneierproblematikk Ulike alt. foreligger - Dette prosjektet er satt opp som et prioritert tiltak i denne planen Ikke avklart - Det jobbes nå med å få til et anlegg på Tjørhom som er omtalt i denne planen. Ikke gjennomført Ikke beregnet - Var lagt inn som et forslag i forbindelse med nytt uteområde ved Tonstad skule Motorsportanlegg Ikke gjennomført Ikke beregnet - Det har vært lite fokus/ etterspørsel på denne type anlegg de siste årene. Turveier/turstier Skate/ nærmiljøanlegg v/ Sinnes skule Diverse balløkker/ ballbinger Delvis gjennomført (kontinuerlig prosess) Avsatt årlige midler på driftsbudsjettet Det ble utarbeidet plan for turstier og turveier for Sirdal i I 2014 ble 9 turstier/ turveier ryddet, merket og skiltet i Sirdal Gjennomført Det foreligger videre planer for uteområdet ved skolen Gjennomført Det er i perioden etablert slike anlegg på følgende steder: Oftedal, Øksendal, Josdal, Sølvbekken, Fintland og Tjørhom Uteområde Tonstad skule Feed skiarena Gjennomført i forbindelse med bygging av ny skule Bygging av kulvert Anlegg for snø produksjon Uteområdet består bl.a. av sandvolleybane, balløkke og diverse aktivitets/ lekeapparater I tillegg har det blitt bygget nytt speakertårn knyttet til anlegget I tillegg har det blitt opparbeidet et nytt flott uteområde ved Tonstad barnehage og det er satt opp grillhytter ved Feed skiarena og ved uteområdet knytta til Sirdal kulturhus. Motiv fra Feed skiarena 4 4

5 5. Status og vurdering av behov for anlegg og aktivitet på kort og lang sikt: I forbindelse med høringsrunden på planprogrammet kom det innspill fra fylkeskommunen på at de ønsker at kommunen i planen skal ha fokus på flere forhold. Dette går på: Hverdagsaktivitet, styrke satsingen på tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet, prioritere aktivitet for barn og unge, påvirke sosiale betingelser som fremmer fysisk aktivitet blant utsatte sosioøkonomiske grupper i befolkningen, legge til rette for frivillig engasjement innen idrett og friluftsliv, idrettsutøvere skal få utviklet sitt talent, bedre samsvar mellom anleggsdekningen, aktivitetsvaner og behov, og styrke hensynet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i arealforvaltningen. Idrett: På generell basis må en kunne hevde at Sirdal er rimelig bra utbygd med anlegg på mange områder. Det betyr likevel ikke at det ikke fins utfordringer og forbedringspotensial. Dette kommer en nærmere tilbake til i punktet under «anleggssituasjonen.» Fotball og ski/skiskyting er spesielt sterkt forankra i idrettsmiljøet i kommunen. Skikarusellen både på Feed og Tjørhom samler flere hundre deltakere i løpet av en sesong i tillegg til foreldre og andre som stiller opp som «heiagjeng». Anlegget på Feed er et helårsanlegg hvor det er stor aktivitet hele året. På fotballanlegget på Tonstad er det full aktivitet omtrent daglig fra tidlig vår og til sent på høsten. Til tider er kapasiteten på anlegget sprengt og det kan være problematisk å få avviklet alle kamper og treninger. Hovedregelen er at det kan ytes inntil 1/3 i spillemidler til ordinære idrettsanlegg. Maraton og stafett Skyteaktiviteter (skytterlag) Volleyball Tennis Squash Luftsport I tillegg er det flere alpinanlegg og ulike styrke/treningsrom i kommunen. Tonstad damene i aksjon på kunstgressbanen. Foto: Tonstad IL. Idrettstilbud i Sirdal : Knøttetrening Skiskyttertrening Fotball Dametrim Landhockey Fjelljeger Barneidrett Fotball Skikarusell Skisytterskole Langrennstrening Rulleskitrening Turrenn Sommerskiskole Terrengkarusell Turorientering Skyteaktiviteter (Sirdal Pistolklubb) Golf Stor aktivitet på Feed skiarena året rundt Størst aktivitet innenfor den organiserte idretten er knytta opp mot ski og skiskyting på vinteren og fotball /golf på sommeren. (Se tabell under) I tillegg har utbygging av Tonstadbadet ført til en kraftig vekst av både unge, voksne og eldre som bruker dette tilbudet. Tonstadbadet blir også mye brukt av tilreisende og hyttefolk. 5 5

6 Tabellen under viser medlemstall for Idrettsklubber og lag i Sirdal fordelt på kjønn og alder for 2013: Pr august 2014 er det registrert 5 idrettslag i Sirdal som er knytta mot Norges idrettsforbund. Disse er: Tonstad idrettslag, Sirdal Skilag, Sirdal fjellgolfklubb, Sirdal luftsportklubb og Øvre Sirdal Pistolklubb. I tillegg har vi Sirdal Ski som har tilknytning til SVG. Som det framgår av tabellen under, skjer det et kraftig frafall blant ungdommen innen organisert idrett fra års-alderen. Krav om økt treningsmengde og økte krav til prestasjoner kan forklare noe av dette. Det er viktig å understreke at dette er en nasjonal trend og ikke et særskilt fenomen for Sirdal. Likevel er dette noe som både idrettslag og kommune bør ha fokus på. Hva skal til for at flere ungdommer blir værende lenger innenfor den organiserte idretten? Her bør en tenke både anlegg og aktivitet som mer er tilpasset denne aldersgruppa. («Moderne idrettsanlegg» for barn og unge) Videre er det en tydelig trend at frafallet er større blant jenter enn hos gutter. (64% i forhold til 21%) Det kan ha sammenheng med at idretten passer bedre for guttene og deres interesse enn for jentene. Det viser seg at jenter ofte går ut av den organiserte idretten og trener mer på treningsstudio o.l. i tenårene. En interessant konklusjon fra spørreundersøkelsen som gikk på ungdom og fritidsaktiviteter var at flere jenter savnet et tilbud med håndball. Alder 0-5 år Jenter 29 Gutter 34 Sum år år Prosentvis frafall fra 6-12 år til år 64% 21% 40% Eksempler på skateanlegg som må kunne kalles moderne idrettsanlegg for barn og unge. Mange typer skateanlegg kan også brukes til andre aktiviteter som blant annet sykling. Andre moderne/populære anlegg og aktiviteter for ungdom kan være klatring, motorsport, båtsport, kiting, scooterkjøring (I tilrettelagte traseer), ulike sykkelaktiviteter osv. Flere jenter etterlyser et tilbud med håndball. 66

7 Tabellen under viser andelen av befolkningen (i prosent) som er aktive utøvere i idrettslag i kommunene i Vest-Agder (Tall fra 2012) Tabellen viser at Sirdal ligger helt i toppen når det gjelder antall aktive utøvere i et idrettslag sammenlignet med resten av kommunene i fylket. Med andre ord er idretten, og det å være medlem av et idrettslag sterkt forankra i Sirdølen. Strategi for å nå visjon og målsetting: Sirdal kommune har følgende strategier for å nå målsettingen i forhold til den organiserte idretten: Vi vil At Sirdal kommune skal være en forutsigbar samarbeidspartner for idretten Forvente at alle som bruker kommunale anlegg har et bevisst forhold til antidopingarbeid Slik gjør vi det Styrke samarbeidet med idrettsrådet gjennom bindende avtale Økonomiske rammevilkår skal være forutsigbare Kommunen forskutterer spillemidler til idrettsanlegg Fortsatt gratis leie av kommunale bygg og anlegg for lokale idrettslag Fortsatt gode kommunale tilskuddsordninger for idretten Idrettslag oppfordres til å sertifisere private idrettsanlegg som «rene idrettsanlegg». Vektlegge krav til universell utforming i forbindelse med prioritering og bygging av nye idrettsanlegg At kommunen skal være en ansvarlig forvalter og utbygger av kommunale idrettsanlegg Tett samarbeid med utbygger og god dialog med rådet for funksjonshemmede Ha fokus på drift og vedlikehold av idrettsanlegg Krav om at universell utforming skal ivaretas Ha fokus på anlegg og aktivitet spesielt relatert mot ungdom 7 7

8 Friluftsliv: Friluftsliv blir gjerne definert som «opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelser» Gunnar Breivik, som er professor ved Norges idrettshøgskole, har poengtert at det i dag eksisterer fem ulike paradigmer innen friluftsliv: Det enkle friluftslivet Matauk jakt og fiske Tur friluftslivet (DNT-tradisjon) Det ekstreme friluftslivet (Fjellklatring, elvepadling m.m) Nærmiljøfriluftslivet I en planprosess er det viktig å ivareta alle de ulike paradigmene. Dette for å sikre et helhetlig friluftsliv både når det gjelder tilrettelegging og arealplanlegging. I Sirdal har det vært stort fokus på opparbeidelse av turveier og turstier de siste årene. I den forbindelse ble det i 2013 vedtatt en plan for turstier og turveier i kommunen. Denne planen er retningsgivende for det videre arbeidet innenfor dette feltet. I 2014 ble det merket og skilte 8-10 turstier i kommunen i samarbeid med Lister friluftsråd og lokale foreninger og lag. Videre er kommunen rik på natur som byr på gode muligheter for å drive friluftsliv både til fjells og langs vatn og vassdrag. I tida framover bør det derfor settes mer fokus på friluftsliv langs Øvre Kvina, Sira- og Sirdalsvatnet. Her vil det både gå på tilrettelegging for bruk av kano/kajakk m.m. og turveier/turstier med utgangspunkt i steder langs Sirdalsvatnet. Det vil være naturlig å se dette arbeidet opp mot Naturtriangelet som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lund, Flekkefjord og Sirdal. På vinterstid blir det kjørt opp mange mil med skiløyper i Sirdal kommune. Dette er et viktig tilbud for både friluftsliv og turisme, som må opprettholdes og videreutvikles. For at dette skal lykkes, er det viktig at utbyggere, hytteeiere, hytteforeninger, turistnæringen og kommunen har en god og tett dialog på dette feltet. Det er ikke statlige sikra friluftsområder i Sirdal. Dette er et forhold som bør vurderes i tida framover da det vil kunne utløse statlige midler og kunne løfte satsningen på friluftslivet enda et hakk i kommunen. Arealbehov: Områder for friluftsliv skal bevares gjennom god arealplanlegging. Det bør spesielt være fokus på nærfriluftsområder og grønnstruktur nær der hvor folk bor og oppholder seg til daglig. Dette for å gjøre friluftsliv tilgjengelig i folks dagligliv. I tillegg er det også viktig å ha fokus på områder for friluftsliv som ikke er i umiddelbar nærhet til der folk bor. Her vises det blant annet til vedtatt temakart over regionale friluftsområder. I forbindelse med nye boligfelt og hytteområder vil det fortsatt være viktig å ivareta grønne områder og ferdselsårer som fører direkte til friluftsområder og skiløyper/turløyper. Allemannsretten: Det bør arbeides for å sikre og styrke allemannsretten, og legge til rette for at innholdet gjøres kjent for befolkningen. Videre bør det arbeides for å unngå unødvendige begrensninger i allemannsretten i naturvernområder og i tilknytning til kulturminner. Her er det viktig med god dialog mellom kommune, grunneiere, næringa og statlige myndigheter. Friluftsliv i barnehage og skole: Friluftsliv bør ha en naturlig plass i kroppsøvingsfaget. Det er minst fire gode grunner for å fremme friluftsliv og uteaktiviteter i barnehage og skole. Disse er 1) Skape gode naturopplevelser og miljøbevissthet 2) Økte fysisk aktivitet og derav bedre fysisk form 3) Bidrar til et bedre sosialt miljø 4) Virkelighetsnær læringsarena Universelt friluftsliv: Det er viktig at friluftsområder, så langt det er praktisk mulig, er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov, slik at flest mulig får muligheten til varierte friluftsopplevelser. Det er likevel viktig at fysisk tilrettelegging ikke går på bekostning av kvalitet og naturopplevelse. Ved opparbeidelse av nye turveier skal alltid behovet og muligheten for universell utforming vurderes. Sirdal kommune vil søke å nå fylkeskommunens mål om å etablere minimum 2 nye universelt utformede turløyper i hver kommune innen

9 Bruk av ny teknologi for å fremme friluftsliv: Ny teknologi kan være et godt verktøy for å øke antall personer som driver friluftsliv samt øke aktivitetsnivået på dem som allerede er aktive. I dag kan for eksempel alle med smarttelefon laste ned og bruke apper som stimulerer til aktivitet i skog og mark. Det er derfor viktig at turstier og turveier i Sirdal blir gått opp med GPS og lagt ut på for eksempel godtur.no eller ut.no. En videre utvikling og utbredelse av nettbaserte produkter og tjenester kan bidra til at enda flere tar del i ulike deler av friluftslivet, da spesielt kanskje barn og ungdom. Ut.no og GodTur.no har begge egne apper som er koblet opp mot turstier og turveier i Sirdal. Strategi for å nå visjon og målsetning: Vi vil Sikre at arealplanleggingen ivaretar behovet for egnede og attraktive arealer for friluftsliv Slik gjør vi det Anvende plan- og bygningsloven Vurdere om det er arealer som er aktuelle for statlig sikring i Sirdal Generelt fokus på grøntområder og friluftsområder i arealplanlegginga Øke kvaliteten på eksisterende turløyper Standardisere skilting og merking av turstier og turveier Fortsette å avsette øremerkede midler til drift og vedlikehold av turstier og turveier Bruke plan for turstier og turveier som retningsgivende i forhold til prioritering av prosjekt framover Bruk av løypefondet Ha fokus på vinterløyper og løypekjøring Fortsatt yte kommunalt tilskudd til løypekjøring Fokus på skiløyper og nærhet til dette i arealplanlegginga (Spesielt nye hytteområder) Bruk av løypefondet Tilrettelegge for friluftsliv Revidere eksisterende turkart Informere om allemannsretten Informasjonstavler og merking av utvalgte løyper/traseer i kommunen Tilrettelegge for friluftsliv ved og langs Sira vassdraget og Sirdalsvatnet (brygger, teltplass, turstier m.m.) Lage oversiktskart over turstier/turveier Tilrettelegge for bruk av moderne teknologi Ivareta behovet for universelt utformede turløyper Ved etablering av nye tiltak skal behovet for dette alltid vurderes Innen 2020 bygge minimum to nye universelt utformede turveier 9 9

10 Fysisk aktivitet i nærmiljøet (nærmiljøanlegg): Dette kapittelet fokuserer på den uorganiserte aktiviteten og nærmiljøanlegg. Her er derfor fysisk aktivitet knyttet opp mot egenorganisert trening og mosjonsaktiviteter. En del av disse aktivitetene ligger i grenseland mot friluftsliv, som for eksempel turgåing. Et hovedmål er å tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærheten av der folk bor og oppholder seg. På den måten kan en styrke hverdagsaktiviteten og få folk til å være fysisk aktive i sine daglige gjøremål. Tiltak som bidrar til økt sykling/gåing til skole og arbeid er gode eksempler på dette. Her vises det til vedtatt folkehelseplan for Sirdal hvor et av de prioriterte tiltaka er «sykle/gå til jobben» og videreføring av prosjektet «følgesvenn på skoleveien.» Nærmiljøanlegg: Dette er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig knyttet opp til nærområdet der hvor folk bor eller oppholder seg. Disse anleggene skal være fritt allment tilgjengelige og skal ikke brukes til å dekke opp behovet for anlegg til organisert aktivitet eller konkurranser. Det er viktig med geografisk spredning av denne type anlegg. Kommunen har etablert følgende nærmiljøanlegg som har fått spillemidler de seneste årene: 9 balløkker/ballbinger 3 sandvolleybaner Turvei /tursti i nærområdet Skoleanlegg Grønnstruktur: Tilgjengelige grøntområder er en viktig kvalitet for hverdagsaktiviteter. I Sirdal har vi mye natur og lett tilgang på grøntområder også fra sentrumsnære områder. Det er viktig å fortsatt ha fokus på dette i tida framover i forbindelse med etablering av nye boligfelt og i områder for fritidsboliger. Nærhet til turveier, skiløyper og andre arenaer for fysisk utfoldelse er viktig ved utarbeidelse av nye planer. Fokus på gode nærmiljøanlegg knytta mot skoler og barnehager må fortsatt ha høy prioritet. «Aktivitetsapparater» langs turveger: Sirdal kommune ønsker i tida framover å sette opp «aktivtetsapparater» langs turvegen mellom Tonstad og Seland, langs barkestien ved kulturhuset og mellom Haugen og Kvæven. Utplassering av slike apparater må selvsagt avklares med aktuelle grunneiere. Strategi for å nå visjon og målsetning: Vi vil Etablere og opprettholde nærmiljøanlegg med god kvalitet i nærheten av der hvor folk bor Slik gjør vi det Ha fokus på brukermedvirkning når nye anlegg skal etableres Aktiv bruk av rekkefølgekrav for opparbeidelse av leke- og aktivitetsareal Sette opp «aktivitetsapparater» langs eksisterende turveier Prioritere «lavterskeltilbud» og anlegg som har lave krav til ferdigheter og fysisk form Prioritere «moderne anlegg» for barn og unge Gjøre det enklere og tryggere for folk å gå og sykle til skole og jobb, samt til hverdagsaktiviteter Opparbeide flere gang- og sykkelstier Fortsette prosjektet med «følgesvenn til skolen» Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for eksempel lyssetting ved fotgjengerfelt Bevare grønnstruktur i etablerte og nye boligområder Ha fokus på dette tidlig i planprosessen. Jobbe tverrfaglig i forhold til dette Jobbe for et «åpen hall tilbud» for barn og ungdom Stille idrettshallen/og eller gymsal til disposisjon for tiltaket. Tilbud i regi av fritidsklubben og lokale foreninger og lag

11 Anleggssituasjonen: Sirdal er relativt godt utbygd på flere felt når det gjelder ulike anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Det er likevel en del større anlegg som det nå er viktig å sette fokus på. Her nevnes spesielt friidrettsanlegg/ løpebane Tonstad, skianlegg Øvre Sirdal og vurdering av om en skal legge kunstgress på eksisterende gressbane ved Tonstad. Fortsatt videreutvikling av Feed skiarena vil også være viktig i årene framover. Det trengs sårt en oppgradering av løpebanen Friidrettsanlegg/løpebane ved Tonstad stadion: Eksisterende friidrettsanlegg har et sterkt behov for en ansiktsløftning. Slik anlegget framstår i dag innbyr det ikke til aktivitet og trening og er dessuten direkte skjemmende for resten av området. Gjennom høringsuttalelser har det kommet tilbakemeldinger fra Sirdal videregående skole, Tonstad Skule, Sirdal idrettsråd og Tonstad Idrettslag på at det er et sterkt ønske om at det anlegges en 400 meters bane. Dagens rundbane er ca. 360 meter lang. Spesielt Sirdal videregående skole mener det er behov for et slikt anlegg i forhold til sine elever og ulike tester og aktiviteter de gjennomfører. På folkemøtene som ble avholdt på Tonstad og Tjørhom ble det også fokusert på behovet for oppgradering av dette anlegget. Kommunen har fått COWI til å utarbeide en mulighetsanalyse i forhold til trafikale utfordringer og anleggelse av løpebane i området. Flere alternative løsninger er utarbeidet. Det må nevnes at det for tida jobbes med alternative løsninger for deler av den trafikale biten oppe ved Tonstad skule. Ut fra tilbakemeldinger fra Sirdal videregående skole og idrettsrådet fremlegges foreløpig denne skissa: ALTERNATIV MED 400 METERS LØPEBANE (2 BANER) Alternativ med 400 meters løpebane (2 baner) Estimerte kostnader er totalt anslått til ca. 23 mill. inkl. mva. Her foreslås det et anlegg med kunstgressbane i midten og 2 baner for 400 meter løpebane rundt. I tillegg er det lagt inn 5 sprintbaner og anlegg for høydehopp, lengdehopp, kulestøt og stavhopp. Alternativet omfatter også ny løsning for levering/henting av barn, fjerne eksisterende vei til SVG, opparbeidelse av ny innkjørsel til SVG på sørsida av banen, flytte pumpestasjon og forskyve hele anlegget mot SVG, som vil øke antall parkeringsplasser i vest. I forbindelse med et forprosjekt vil det måtte tas en endelig avklaring på ulike løsningsalternativ både når det gjelder trafikale og idrettsrelaterte forhold

12 Skianlegg Øvre Sirdal: Både gjennom innspill fra blant annet idrettsrådet SVG og folkemøter, har det blitt satt fokus på behovet for et skianlegg/skiskytteranlegg i Øvre Sirdal. Grunnene for dette er flere: Langrennsanlegget i Furåsen er snart nedbygd med hytter og det har flere ganger vært uheldige situasjoner mellom aktive utøvere og turgåere. Når det gjelder lysløypa og eksisterende skiskytteranlegg på Tjørhom er dette anlegget trangt og det er få eller ingen mulighet for utvidelse slik det ligger nå. Et annet viktig moment er å ha et mer snøsikkert alternativ til Feed skiarena for trening og konkurranser. Sesongen 2013/2014 var et godt eksempel på dette da flere renn og mye av aktiviteten til Sirdal videregående skole måtte flyttes til Tjørhom pga. snømangel på Feed. Det er nå igangsatt et arbeid i regi av Sirdal skilag for å se på muligheten for en ny løsning med flytting av blant annet standplass ved anlegget på Tjørhom. Kommunen er opptatt av at dette ikke må bli et konkurrerende anlegg til Feed, men heller et godt supplement. I denne forbindelse vil det vil være viktig med en god dialog mellom Sirdal skilag, Tonstad IL og Sirdal videregående skole. Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane/ lysanlegg: Nåværende kunstgressbane ble anlagt i Det betyr at det etter hvert er et sterkt behov for å skifte selve dekket. Brukere av anlegget klager blant annet på at banen etter hvert har blitt hard og at det er en del skader som etter all sannsynlighet kan knyttes til dekket. Normal levetid på slikt gress regnes til å være år. Samtidig med dette bør også lysanlegget knyttet til anlegget oppgraderes. Dette er fra 80- tallet og holder ikke mål i forhold til dagens krav. Kommunestyret vedtok å bevilge 3,7 mill. til disse tiltakene. Både dekke og lys trenger en oppgradering Kunstgress på eksisterende gressbane? Det er naturlig å ta debatten om å gjøre om nåværende gressbane til kunstgressbane i forbindelse med planene om oppgradering av friidrettsanlegget. Fordelen med kunstgressbaner kontra gressbaner er først og fremst knyttet til økt brukstid og lavere vedlikeholdskostnader. En bør også se på ulike bruksområder for eksisterende gressbane. Det er ikke sikkert det er behov for 2 fulle kunstgressbaner, men heller tenke seg en kombinasjonsløsning med eksempelvis 7 bane, 5 bane og tennisanlegg på dette anlegget. Feed skiarena: Tonstad IL ved skigruppa jobber fortsatt med planer om videreutvikling av anlegget som et helårs trenings- og konkurranseanlegg. Konkret dreier dette seg om å forlenge asfaltert løype til 4 km, utvide løypebredden på enkelte kritiske steder, se på muligheten for å forlenge vinterløypetraseen, (både internt i anlegget og mot Kuli) vurdere å skifte ut lysanlegget, etablere oppvarmingsløype nær parkeringsplass, som også ønskes utvidet noe. I forbindelse med større arrangement de seneste årene, og forestående NM til vinteren, har det blitt gjennomført flere utbedringer av anlegget. Her kan nevnes bygging av kulvert/tursti, snøproduksjonsanlegg m.m. Det franske og norske landslaget i skiskyting har vært faste brukere av anlegget på Feed i mange år på sommerstid. Det blir stadig bygd flere anlegg som ligner det på Feed rundt om i landet. For å holde på det gode renommeet og opprettholde god søkermasse til Sirdal videregående skole, er det viktig med fortsatt satsning på Feed skiarena. Idrettshallen på Tonstad: I 2012 ble det lagt nytt dekke i hallen. Bakgrunnen for dette var at det gamle gulvet fra 1985 begynte å bli slitt og veldig hardt, noe som førte til flere skader. Med nytt dekke vil det ikke være behov for større investeringer i idrettshallen de kommende årene. Kapasiteten i hallen er bra, og alle som ønsker halltid har til nå fått det. På dagtid er det Sirdal videregående skole, Tonstad skule og Tonstad barnehage som beslaglegger det meste av tida i hallen. På kveldstid er det for det meste ulike aktiviteter i regi av Tonstad IL. Med 2 skillevegger som kan kjøres opp og ned har en mulighet til å dele hallen i 3 gymsaler Dette gjør at flere grupper kan trene samtidig i hallen

13 Vurdering av andre behov for anlegg og aktiviteter i tida framover: Dette gjelder i stor utstrekning ulike type anlegg og aktiviteter som ble framsatt som ønsker/behov på folkemøtene og tiltak som kom fram i høringsrunden på planprogrammet. Turveier og turstier: I forhold til folkehelseperspektivet er tilrettelegging av turveier og turstier gode tiltak. Dette dreier seg både om rydding, merking og skilting av ulike traseer. Tilrettelegging for denne type anlegg i nærheten av der folk bor, skal ha enda større fokus i tida framover og prioriteres. I 2014 har kommunen i samarbeid med Lister friluftsråd og lokale foreninger og lag skiltet og merket 8-10 traseer. I forbindelse med folkemøtene kom det innspill på at det i tilknytning til noen av disse anleggene kan settes opp ulike trim/aktivitetsapparater. For øvrig vises det til vedtatt plan for turveier og turstier i kommunen. Tennisbane: Eksisterende tennisbane slik den framstår i dag er slitt og innbyr ikke til aktivitet og trening. En ønsker derfor å se på muligheten for et nytt tennisanlegg i tilknytning til idrettsanlegget ved kulturhuset. Det er naturlig at kommunen går i dialog med Sira Kvina med tanke på flytting og finansiering av ny bane siden eksisterende bane eies av dem. Tennis er en aktivitet som en mener kan få et kraftig oppsving ved å plassere anlegget ved kulturhuset nært SVG og Tonstad skule. I et folkehelseperspektiv vil også et slikt anlegg være positivt. Det bør ses på muligheten for å kunne bruke anlegget som isbane på vinteren. Skateanlegg/rampe: I forbindelse med innspill til planens planprogram skriver Sirdal ungdomsråd at «interessen for skating har tatt seg opp igjen i kommunen og pr. nå er det mange som er opptatt av dette» Skateanlegg ble også nevnt som et aktuelt anlegg på folkemøtet på Tonstad. Det er naturlig å se et slikt anlegg som en del av «pakkeløsningen» ved idrettsanlegget på Tonstad Det bør videre ses på muligheten for om et slikt anlegg også kan brukes til ulike sykkelaktiviteter. Ved Sinnes Skule ble det for en del år siden bygget en skatepark. Ridehall med aktiviteter: Prosjektet er knyttet opp mot Tjomlid aktivitetspark som det arbeides for å få realisert. I dette konseptet ligger blant annet planer om innendørs klatrevegg og innendørs skytebane. Tilrettelegging for aktiviteter langs vassdraga: Flere innspill på folkemøtene gikk på tilrettelegging for ulike aktiviteter langs kommunens vassdrag. Her kan nevnes flere badeplasser, fiskeplasser tilrettelagt for rullestolbrukere, anlegg for kano/kajakk og brygge på Holmen i Sirdalsvatnet. Det var også et punkt som gikk på å gjøre områder langs Sirdalsvatnet lettere tilgjengelige med båt etc. Videre var det fokus på at det burde vurderes å opprette en «friluftsbank» hvor det gikk an å låne/ leie kajakk, seilbrett, vannski, robåter, kanoer m.m. Dette er tiltak som fremmer god folkehelse samtidig som det ikke trenger og koste all verden å tilrettelegge for slike aktiviteter. Løyper og aktiviteter for sykling: Det er få tilrettelagte traseer for sykling i Sirdal, og de fleste sykler derfor langs de trafikkerte hovedveiene. Med merking og skilting av alternative traseer og fokus på tilrettelegging for terrengsykling, vil en kunne skape bedre forutsetninger for sykling. Sykling er en aktivitet det har vært stor vekst i de senere åra. Sykling er dessuten en fremragende måte og utøve folkehelse på, og er et lavterskeltilbud de fleste kan være med på. Det bør foretas en kartlegging av aktuelle traseer i Sirdal, og dette må ses i sammenheng med tilsvarende arbeid i Listerregionen i regi av Lister friluftsråd. Som nærmiljøanlegg bør det vurderes BMX/offroad baner og anlegg for trial. Treningsrom/styrkerom: Det er behov for å ruste opp styrkerommet knytta til idrettshallen på Tonstad. Følgende tiltak bør utredes: 1. Koble styrkerommet sammen med den ene garderoben for å få større lokale. 2. Det vil være aktuelt å se på en supplering av annet type utstyr enn vekter

14 Oversikt over større idrettsanlegg i Sirdal kommune: Navn på anlegg Kategori Eier/driver Tonstad stadion hovedbane Fotballanlegg Sirdal kommune Tonstad stadion kunstgressbane Fotballanlegg Sirdal kommune Tjørhom fotballbane Fotballanlegg, grus Sirdal kommune Tonstad stadion løpebane Friidrettsanlegg Sirdal kommune Idrettshallen på Tonstad Flerbrukshall Sirdal kommune Feed skiarena skiskyting/langrenn, Skianlegg Tonstad Idrettslag rulleski Tjørhom Lysløype Skianlegg Sirdal skilag Furåsen Skianlegg Sirdal skilag Gymsal- Øksendal grendehus Gymsal/aktivitetssal Sirdal kommune Gymsal Tonstad Skule Gymsal/aktivitetssal Sirdal kommune Gymsal Tidl. Lunde skole Gymsal/aktivitetssal I privat eie Gymsal Sinnes Skule Gymsal/aktivitetssal Sirdal kommune Sirdal fjellgolf bane 9 hulls golfbane Sirdal fjellgolf klubb Skytebane i Hønedalen Skyteanlegg Øvre Sirdal skytterlag Skyteanlegg v/tonstad Skyteanlegg Tonstad skytterlag Miniatyrskytebane SVG Innendørs skytebane Tonstad skytterlag Squash hall / Tennisbane Squash-hall /Tennisanlegg Sira Kvina I tillegg kommer 5 skitrekk. 6. Sammenheng med andre planer i kommunen: Det er flere planer/prosjekt i kommunen som kan kobles mot kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Plan for folkehelsearbeid Plan for turstier og turveier Prosjekt naturtriangelet Løypefond Infrastrukturfond Kommuneplanens samfunnsdel: I planens del 3 som omhandler kultur og friluftsliv og del 4 næring og reiseliv, omtales forhold som er relevant i forhold til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Målsettingen om at vi skal ha regionens beste tilbud innen friluftsliv er både spennende og ambisiøs. Planen nevner ellers følgende forhold relatert til idrett og friluftsliv: Tilrettelegge gamle ferdselsårer Videreutvikle turstier og løypenett og etablere tilhørende parkeringsplasser Moderne og attraktive idrettsanlegg for nærmiljøet og større arrangement Åpne svømmehaller i helger og ferier Bevare og bruke naturen som merkevare Kommuneplanens arealdel: I forbindelse med utbygging av nye anlegg for idrett og friluftsliv er det viktig å vise arealbehovene og knytte disse opp mot kommuneplanens arealdel. Videre er det viktig å sjekke at regulering av et område til idrettsformål er i tråd med overordna plan. For nye anlegg foreslått i prioritert handlingsprogram, gjelder dette spesielt skianlegg Øvre Sirdal. (Tjørhom) Generelt er det viktig at det ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner er en kobling mot plan for turveier og turstier slik at denne type tiltak kan bli tatt inn i det aktuelle området. For å fremme tiltak som går på fysisk aktivitet og folkehelse, kan kommunen innføre rekkefølgekrav. I planens siste kapittel 10 er det gitt en oversikt som viser eksisterende anlegg og planlagte anlegg

15 Plan for folkehelsearbeid: Folkehelseplan for Sirdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i juni Det er flere forhold og tiltak i denne planen som går på fysisk aktivitet og som kan knyttes direkte mot kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I folkehelseplanens kap slås det fast at folk er mye mindre i fysisk aktivitet nå enn før. I tidligere generasjoner var fysisk aktivitet en naturlig del av hverdagslivet på en helt annen måte en hva som er tilfelle i dagens samfunn. Barn og unge anbefales minst 60 minutter daglig fysisk aktivitet, mens tilsvarende tall for voksne og eldre er 30 minutter. Følgende mål og tiltak i folkehelseplanen kan direkte linkes mot fysisk aktivitet Mål: Sikre at alle barn og unge får nok fysisk aktivitet Økt fysisk aktivitet i befolkningen Idrettstilbud til alle aldersgrupper og nivå i befolkningen med spesielt fokus på ungdom Tiltak: 1)Mer styrte aktiviteter Godt tilrettelagte uteområder 2)Følgesvenn på skoleveien 1)Prosjekt: Sykle/gå til jobben 2)Trimrom for alle 3)Treningsapparater i tilrettelagte friluftsområder - nærmiljøanlegg 4)Turorientering /Fjelljegeren 5)Merking av turstier 1)Lav kontingent. Ikke treningsavgift for å delta i barneidrett 2)Fokus på moderne aktiviteter for barn og unge 3) Åpen gymsal for ungdom 4)Fortsette med turorientering og toppturer 5)Merking av flere turstier 6)Fortsatt oppkjørte løyper i alle deler av kommunen 7)Universell utforming av turløyper og naturområder 8)Mulighet for støtte til utstyr gjennom idrettsrådet eller forebyggende arbeid helse Prioriterte aktiviteter i folkehelseplanen Tiltak Budsjett/Kostnad Ansvar Tidsplan Åpen gymsal for ungdom 5000 årlig Enhet for kultur i samarbeid med foreldre og ungdom/ ungdomsråd Fortsette med turorientering og toppturer Merking av flere turstier Lag og foreninger /private aktører Enhet for kultur i samarbeid med lag og foreninger årlig 2014 årlig Fortsatt oppkjørte løyper i alle deler av kommunen Enhet for kultur/rådmann Årlig i perioden Prosjekt sykle/gå til jobben 5000 årlig Frisklivssentralen Pausetrim i arbeidstida 5000 årlig Frisklivssentralen i samarbeid med arbeidstakerne og arbeidsgiverne 2015 Treningsapparater i tilrettelagte friluftsområder nærmiljøanlegg (investering) Folkehelsekoordinatoren og enhet for kultur

16 Plan for turstier og turveier: Planen ble vedtatt av kommunestyret og er utarbeidet av Sirdalsferie i samarbeid med Sirdal kommune. I planens kapittel 9 foreligger det en liste over aktuelle prosjekt både når det gjelder større turvegprosjekter og turstiprosjekter. Kommunestyret gjorde i møtet følgende vedtak: 1. Plan for turstier og turveier i Sirdal tas til orientering som retningsgivende. 2. Planen vil dermed være retningsgivende og dermed et viktig styringsredskap for kommunens satsning på turstier og turveier framover. Større prosjekt vil kreve egen sak og/eller at det blir avsatt midler i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 3. Planen skal rulleres hvert 4 år, første gang i løpet av Prosjektene fra og med nr. 68 og ut oversikten gis løpende nummerering og vurderes i forhold til kriteriene i planen innen utgangen av I 2014 ble det gjennomført et arbeid mellom Lister friluftsråd, Sirdal kommune og lag og foreninger som gikk på rydding, merking og skilting av utvalgte turstier. Tiltak/prosjekt som er knyttet opp mot naturtriangelet: Dette går på tilrettelegging for natur og kulturopplevelser i vassdraget, blant annet ved bygging av brygger/båthavner i Sirdalsvatnet og Lundevatnet. Merking av elva mellom Sirdalsvatnet og Lundevatnet og fokus på turveier langs vassdraget skal også ha fokus i dette arbeidet. Løypefondet: Utbyggere er forpliktet til å overføre kr ,- pr. enhet til løypefondet. Midlene på fondet skal brukes til gjennomføring av større løypetiltak som har nytte for flere utbyggingsområder, og hvor flere utbyggere deltar i finansieringen. Det er viktig å understreke at penger fra fondet skal gå til fysisk tilrettelegging av ski- og turløyper for allmennheten. For disse tiltakene skal ikke kommunen stå for gjennomføringen, kun tildele tilskudd. Infrastrukturfondet: Midlene som avsettes på infrastrukturfondet kan brukes til gang- og sykkelveger eller utbedring av vegkryss. Bruken av infrastrukturfondet vises i investeringsbudsjettet og vedtas i sammenheng med dette. For spesielle tiltak fremmes egen sak til politisk behandling. Selv om dette fondet ikke kan knyttes direkte til anlegg for idrett og friluftsliv, kan det i tenkte tilfeller likevel vurderes brukt, spesielt ved utbygging av større anlegg. Overordnede rammer og premisser: Dette lokale plandokumentet tar utgangspunkt i statlige forventninger om hvilke oppgaver og interesser som skal prioriteres. Mål og rammer for den statlige politikken på området blir formidlet gjennom ulike meldinger, retningslinjer og bestemmelser. I tillegg finnes det lovgrunnlag innen folkehelse, idrett og friluftsliv. Statlige føringer: Idrett St.melding 26 ( ) Den norske idrettsmodellen Folkehelse St.melding 26 ( ) Folkehelsemeldingen God helse Felles ansvar Friluftsliv St. melding 39 ( ) Friluftsliv En veg til høyere livskvalitet Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv En satsing på friluftsliv i hverdagen ( ) Regionale føringer: Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ( ) Regionalplan Agder 2020 Plan for turstier og turveier skal være retningsgivende for hvilke tiltak kommunen og næringslivet skal satse på i årene framover

17 7. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg Følgende prioriterte handlingsprogram settes opp for perioden Det er viktig å understreke at gjennomføring av de enkelte prosjekt er avhengig av finansiering, grunneier avtaler, tilsagn på spillemidler, driftsavtaler og avklaring i forhold til reguleringsformål m.v. Handlingsprogrammet må samordnes med kommunens økonomiplan og skal rulleres årlig. Anleggstype Sted Anslått Kostnad (inkl.mva) Tidligere bevilga Finansiering Rehabilitering kunstgressbane Kommunalt anlegg Nytt lysanlegg kunstgressbanen kommunalt anlegg Ski/ Skiskytteranlegg* Sirdal skilag Friidrettsanlegg/ kunstgressbane** Kommunalt anlegg Asfaltløype (4. km) Tonstad IL Utvidelse vinterløypenett Tonstad IL Videreutvikling av uteområde *** Kommunalt anlegg Orienteringskart Kommunalt anlegg Skateanlegg Kommunalt anlegg Tonstad ,5 mill (km) 1 mill (sp) Tonstad (sp) (km) Tjørhom Ikke beregnet 0???? Tonstad Feed Skiarena Feed skiarena Sinnes Skule Tonstad / Feed Tonstad v/ idrettsplass 23mill (fl. alternativ) (sp) Resten km/ fkm + dugnad (sp) Resten km/ fkm+ dugnad (km) (sp) 10 mill 13 mill (km) (sp) (km) (sp) Tennisbane (Sira Kvina kan være positiv til å støtte dette) Tonstad v/ idrettsplass for en bane (sp) (km) Private midler? Diverse turveiprosjekt (Større prosjekt legges fram i egne saker) **** Vannskianlegg: Brygge/flytebrygge Sykkelløyper (bmx/ offroad, trial) Hele kommunen Avhenger av prosjekt Sirdalsvatn + langs Sira Ikke avklart Ikke beregnet Ikke beregnet km og dugnad + ek km + dugnad og ek km +dugnad og ek km +dugnad og ek km + dugnad og ek. Km = kommunale midler/tilskudd, fkm= fylkeskommunalt tilskudd, sp= spillemidler, ek = egenkapital Som hovedregel forskutterer kommunen spillemidler til anlegg bygd av idrettslag og foreninger i kommunen. * Ski/skiskytteranlegg Øvre Sirdal: Det jobbes med prosjektering av anlegget. Sirdal skilag har hyret inn Hermod Bjørkestøl til å gjøre denne jobben. Bjørkestøl har prosjektert flere ski/skiskytteranlegg rundt om i landet. Foreløpig foreligger det ikke noe kostnadsoverslag. Skilaget håper på å få startet opp bygging av anlegget i løpet av Det forventes at skilaget vil søke om kommunal støtte til prosjektet. Kommentarer fortsetter på neste side

18 ** Opprustning av friidrettsanlegg bør ses i sammenheng med evt. legging av ny kunstgressbane på eksisterende gressbane. Det vil også være naturlig å se noen av de andre tiltakene i sammenheng med det store prosjektet ved idrettsbanen. Kostnader og omfang av tiltaket er foreløpig usikkert. *** Utomhusplan for Sinnes Skule omfatter flere tiltak og ikke alle vil være berettiget spillemidler. I forhold til prosjekt som kan være aktuelle for spillemidler nevnes: Flytting av skateboard område, nytt kunstgressdekke på ballbane, skifte dekke i ballbingen og etablering av sandvolleybane. **** I rådmannens forslag til økonomiplan er det avsatt til formålet i Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg I forhold til handlingsprogrammet skal det foreligge en oversikt over forventede årlige kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold av de ulike anleggene. (Heretter kalt FDV-kostander) FDV-kostnader og finansiering av disse er en viktig del av grunnlaget for beslutning av om et anlegg skal bygges. De fleste av de foreslåtte anleggene er kommunale anlegg. FDV-kostandene vil derfor være/eller bli innarbeidet i kommunens driftsbudsjett. Dette inkluderer også lønn til driftspersonell på en del anlegg. Anlegg som kommunen vil ha ansvar for: Forventede årlige FDV kostnader Nytt fridrettsanlegg inkl. ny kunstgressbane (+ lønn) ,- Videreutvikling av uteområdet ved Sinnes skule (+ lønn) ,- Skateanlegg Tonstad ,- Tennisbane ,- Tennisbane evt. kombinert med isbane ( Kostnadene er usikre) Diverse turveg/turstiprosjekt Ca. 5000,- pr. prosjekt turvegprosjekt, mindre på tursti. Vannskianlegg brygger m.m ,- Sykkelløyper etc.. Vil avhenge av type anlegg som velges Eksisterende balløkke/ballinger (9 stk) ,- Ca ,- årlig Tonstadbadet Ca årlig (Netto budsjettall) Idrettshallen + uteområde ved kulturhus Ca ,- (eksisterende idrettsanlegg) Basseng Sinnes Skule Ca ,- Tjørhom stadion + uteområde Ca ,- Følgende anlegg vil eies/drives av idrettslag i kommunen: Type anlegg Ski/skiskytteranlegg Øvre Sirdal Feed skiarena Skytteranlegg Forventede årlige FDV- kostander Ennå ikke beregnet Ca ,- ( ,- til løypekjøring som kommunen bidrar med) Ca årlig 18 18

19 9. Uprioritert liste over langsiktig behov/ønsker for anlegg de neste 10 årene: Lista under er blant annet basert på innspill som kom fram på folkemøter sommeren Flere av tiltakene må kunne karakteriseres som ønsker og ikke reelle behov. Type tiltak og evt. sted: Beskrivelse: Utendørs isbane Tonstad/Sinnes Motorsportanlegg: Handeland og Viraksvegen? Ridebane, Tjomlid Kan omfatte flere typer motorsport. Kommunen har nettopp mottatt en henvendelse som gjelder ev. omregulering av området hvor gammel søppelplass lå på Viraksvegen til formålet. Knyttet til Tjomlid aktivitetspark Aktivitetstall m/innendørs klatrevegg Knyttet til Tjomlid aktivitetspark BMX- bane sykkel Alternativ bruk av skitrekk Flere badeplasser/aktivitetsområder Kan en i samarbeid med eierne av skitrekkene tenke alternativ bruk heile året. Sykling, utgangspunkt for toppturer m.m. Kan kombinere badeplasser med for eksempel sandvolleyballbane, balløkke og ulike aktivitetsapparater Fiskeplasser tilrettelagt for funksjonshemmede Utendørs klatrevegg Skitunell, bruke gammel tunell på Haughomveien Akebakke, diverse områder Kom innspill på å bruke Bjørkåstunellen som blir til overs ved bygging av ny veitunell Friluftsbank, Sinnes og Tonstad Mulighet for lån/leie av kano, kajakk, robåt, seilbrett etc.. Lavterskeltilbud/aktiviteter langs turstier Miniatyrgolf ved kulturhuset Idrettshall Sinnes Skileik områder Gjerne knytta til skoler og skianlegg Gapahuk plassert ved Ovedalsvatnet i regi av Sira Kvina Det er også plassert ut bord/benker i ved Gapahuken 10. Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg I vedlagt oversikt/kart vises det hvor eksisterende idrettsanlegg er plassert og hvor planlagte idrettsanlegg er tenkt plassert i kommunen. I forhold til planlagte anlegg gjelder dette kun der det foreligger konkrete planer for plassering. Det er også et eget kart som viser plassering av de mest sentrale nærmiljøanleggene i kommunen. For turstier, turveier og traseer for skiløyper, vises det til plan for turstier og turveier i Sirdal og utarbeidet friluftskart

20 11. Oppsummering: Fokus på gode anlegg for idrett og friluftsaktiviteter er viktig både for innbyggerne og reiselivet. For å oppnå et best mulig resultat er en avhengig av et tett samarbeid og god dialog mellom kommune, grunneiere, lag og foreninger, Sirdal videre gående skole (fylket) og næringslivet. I en tid hvor det er mye snakk om kommunesammenslåing, er det viktigere en noen gang å ha fokus på ønsker og behov når det gjelder tjenestetilbud til innbyggerne. Hvilke rammer en får til anlegg i en eventuell storkommune, er det ingen som kan si noe sikkert om. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. Det betyr at det også kan bli mulig å søke spillemidler til anlegg som nå ikke er tatt med i planen. Forutsetningen for det er at tiltaket blir prioritert inn i handlingsprogrammet, og at forutsetningene ellers ligger til rette for at det kan søkes om spillemidler. Fysisk aktivitet gir store helsefordeler gjennom hele livsløpet og er derfor en viktig del av folkehelsearbeidet. Det legger grunnlag for vekst og positiv utvikling hos barn og ungdom, det motvirker helseskadelig vektøkning og er viktig for en sunn alderdom. Fysisk aktivitet er videre viktig for fysisk og psykisk helse, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Derfor er det viktig å skape begeistring for fysisk aktivitet og tilrettelegge for gode opplevelser for alle grupper av befolkningen. På toppen av Sirdal - Urdalsknuten Fantastiske farger i Sirdalsnaturen 20 20

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene

Norsk idrettsindeks. Noen resultater fra storbyene Norsk idrettsindeks Noen resultater fra storbyene 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om til en hver tid å sitte

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

Planprogram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune Planprogram delplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 2017-2027 2016 Prioritert handlingsprogram 2017-2020 Uprioritert langtidsprogram 2017-2027 03.08.2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

Norsk idrettsindeks. En presentasjon

Norsk idrettsindeks. En presentasjon Norsk idrettsindeks En presentasjon 1 Bakgrunn Ønske om å si noe om idrettsaktiviteten i kommunene Ønske om å samle relevant idrettsstatistikk på kommunenivå Ønske om å vite hvem som er best på idrett

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer