Økte provisjonsinntekter Høye tap på utlån Kursgevinst på anleggsaksje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økte provisjonsinntekter Høye tap på utlån Kursgevinst på anleggsaksje"

Transkript

1

2

3 Økte provisjonsinntekter Høye tap på utlån Kursgevinst på anleggsaksje

4

5

6

7

8

9

10

11 Beløp i tusen kroner Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter - 4 Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 6 95 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m ed variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er om løpsm idler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adm inistrasjonskostnader 6, Ordinære avskrivninger Sum avskr. m.v. av varige driftsm idler og im m aterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overført til/fra sparebankens fond Sum overføringer og disponeringer

12 EIENDELER Beløp i tusen kroner Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 12, Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum ser tifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer m ed variabel avkastning Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum im m aterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum var ige dr iftsm idler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke m ottatte inntekter SUM EIENDELER

13 GJELD OG EGENKAPITAL Beløp i tusen kroner Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist - - Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og m ottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital 20, SUM GJELD Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar Garantiansvar Eika Boligkreditt

14 Tall i tusen kroner Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder osv Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder osv Innbetaling av utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Netto privisjonsinntekter fra banktjenester og andre inntekter Utbetalinger til leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv Utbetaling av skatter Periodiseringsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner med avtalt løpetid Utbetaling av nedbetalingslån på kunder Utbetaling ved kjøp av verdipapirer, eiendommer mv Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling av innskudd fra kunder Innbetaling på innskudd fra Norges Bank eller andre finansinstitusjoner Innbetaling ved utstedelse av obligasjonsgjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank Innskudd i kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid

15

16

17

18

19

20 :

21

22

23

24 ,8 7,6 7,8 7,6

25 Res ultatr egns kap Beløp i tusen kroner Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser 0 4 Pensjonspremier til AFP-ordning og innskuddsbasert ordning Netto pensjonskostnad for etakspensjonsor dning Balans e Beløp i tusen kroner Estimert brutto pensjonsforpliktelse (PBO) Netto pens jons for pliktels e

26

27 Lønn/ fe rie p. Møte honora r Honora r Tlf. utg og gr. Liv Pre mie pe nsjon Fri tje ne ste bolig Sum

28 Driftskostnader faste eiendommer Fyring, renhold, vedlikehold leide lokaler Maskiner, inventar og transportmidler Kostnader Eika-Gruppen AS Alarm og verditransport Reparasjon, vedlikehold, serviceavtaler 4 32 Øvrige kostnader Spesifikasjon av r evisjonshonor ar Lovpålagt revisjon Skatterådgivning - 11 Andre tjenester utenfor revisjon

29 Gr unnlag for skattekostnad, endr ing i utsatt skattefor del og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller For deling av s kattekos tnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) - 0 Formuesskatt For mye avsatt tidligere år Endring i utsatt skattefordel Utsatt skattefordel ikke tidligere bokført Betalbar s katt i balans en Herav formuesskatt O ver sikt over m idler tidige for skjeller Endring Midlertidige forskjeller pr Varige driftsmidler Netto pensjonsforpliktelse Fremførbart underskudd Nedskrivning verdipapirer Midlertidige forskjeller som ikke medtas i grunnlag for utsatt skattefordel

30 Spes ifikas jon av utlåns por teføljen Beløp i tusen kroner Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Næringskunder Sum utlån og for dr inger på kunder, før neds kr ivninger Utlånsportefølje hos Eika Boligkreditt Br utto utlån inkl. Eika Boligkr editt Individuelle nedskr ivninger på utlån Beløp i tusen kroner Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Reduserte individuelle nedskrivinger i perioden -200 Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -31 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivn. garantier Beløp i tusen kroner Individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivn. i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Beløp i tusen kroner Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån

31 Tapskostnader utlån/garantier Beløp i tusen kroner Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier Periodens endring i gruppeavsetninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger Periodens tapskostnader Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivninger Misligholdte lån Misligholdte lån Misligholdte lån i alt Individuell nedskrivning Netto misligholdte lån i alt Øvrige tapsutsatte lån Øvrige tapsutsatte lån i alt Individuell nedskrivning Netto øvrige tapsutsatte lån Potensiell eksponering på utlån Brutto utlån til kunder Ubenyttede kreditter Beløp i tusen kroner Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Garantier Maks kreditteksponering Beløp i tusen kroner Offentlig forvaltning Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum

32 Ford eling p r. risikoklasse - totalt Ubenyttede Individuelle Brutto utlån trekkrettigheter Garantier nedskrivninger Beløp i tusen kroner A Lav risiko B C Normal risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Ford eling p r. risikoklasse - Bed riftsmarked Ubenyttede Brutto utlån trekkrettigheter Garantier Risikoklasser A Lav risiko B C Normal risiko D E Høy risiko Ikke klassifisert Totalt Beløp i tusen kroner Beløp % Beløp % Nordland , ,0 Øvrig i landet , ,0 Br utto utlån , ,0 Beløp i tusen kroner Betalingsgarantier Kontraktsgarantier - Sam let garantiansvar overfor kunder Garanti overfor Terra Boligkreditt Sum gar antiansvar

33 Garantier til Eika BoligKreditt AS Beløp i tusen kroner Total andel av garantiramme Saksgaranti Tapsgaranti Garantiprovisjon 23 4 Sum gar antiansvar Eika Boligkr editt Garantier fordelt geografisk Beløp i tusen kroner Beløp % Beløp % Bodø , ,8 Gildeskål , ,2 Sum gar antier , ,0 EBK garanti fordelt geografisk Beløp i tusen kroner 2013 % Bodø ,0 Sum garantier

34 Beløp i tusen kroner Kontanter i norske kroner Kontanter i utenlandske valutasorter Sum kontanter og for dr inger på sentr albanker Beløp i tusen kroner Nominell verdi Bokført verdi LVP Anskaffelseskost Markedsverdi Uts tedt av det offentlige Lokale og regionale myndigheter Børsnoterte Ikke børsnoterte Sum utstedt av det offentlige Utstedt av andr e Institusjoner Børsnoterte Ikke børsnoterte Obligasjoner med fortrinnsrett Børsnoterte Ikke børsnoterte Sum utstedt av andr e Sum s er tifikater og obligas joner

35 A nleggsaksjer Navn A ntall aksjer ( i hele tall) A nskaffelseskost Bokført verdi Markeds-verdi Eierandel Ikke børsnotert Eika Gruppen AS ,05 % Sparebankmatr Sp ,16 % Eika Boligkreditt ,01 % Sjøfossen Næring AS ,29 % Eiendomskreditt ,08 % NorPro AS VISA-C * Sum ikke børsnoterte Sum anleggsaksjer Rente og aksjefond A ntall aksjer ( i hele tall) A nskaffelseskost Bokført verdi Markeds-verdi Ikke børsnotert Eika Sparebank Eika Pengemarked II Eika Likviditet Sum rente og aksjefond Total sum aksjer og andeler Endr inger i 2013 A nleggsaksjer Inngående balanse Tilgang Avgang Nedskrivninger i Reversering av tidl. års nedskrivning - Utgående balans e 2 097

36 Beløp Rente Beløp Rente Gjeld til kr edittinstitusjoner Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum gjeld til kr edittinstitusjoner 309 1,88 % 307 2,85 % Innskudd fr a og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fr a og gjeld til kunder ,23 % ,56 % Beløp i tusen kroner Beløp % Beløp % Lønnstakere og lignende , ,0 Utlandet , ,6 Sum innskud PM , ,6 Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske , ,0 Industriproduksjon , ,2 Bygg og anlegg , ,0 Varehandel, hotell/restaurant , ,5 Transport, lagring , ,6 Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester , ,7 Sosial og privat tjenesteyting , ,5 Sum innskud BM , ,4 Sum innskudd , ,0 Geogr afisk for deling Beløp i tusen kroner Beløp % Beløp % Nordland , ,7 Oslo, Akershus , ,3 Øvrig i landet , ,0 Sum innskudd , ,0

37 Utestående pr Rente- Beløp i tusen kroner Låneopptak For fall Pålydende Bokfør t ver di betingelser O bligasjonslån NO ,09 % Sum ser tifikat- og obligsajonslån Ansvarlig lånekapital NO ,19 % Sum ansvarlig lånekapital Beløp i tusen kroner Bankremisser Betalingsformidling Leverandørgjeld Skattetrekk Betalbar skatt 151 Annen gjeld ellers Sum annen gjeld Beløp i tusen kroner Sparebankens fond Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital

38 A nsvar lig kapital Tall i tusen kroner Sparebankens fond Fradrag for immaterielle eiendeler Sum ren kjernekapital Fondsobligasjonslån Sum netto kjernekapital Sum netto ans var lig kapital Eksponer ingskategor i ( vektet ver di) Tall i tusen kroner Stater - - Lokal regional myndighet Offentlig eide foretak - - Institusjoner Foretak Massemarked - - Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Fradrag Sum kredittrisiko Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko Sum ber egnings gr unnlag Kapitaldekning i % 19,6 % 16,4 % Kjernekapitaldekning i % 19,6 % 16,4 % Ren kjernekapitaldekning i % 16,2 % 16,4 %

39 Post i balansen <1 m nd. 1-3 m nd m nd. 1-5 år O ver 5 år Uten løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkap

40 Uten avtalt <1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år rentebinding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkap Netto r enteeksponer ing

41

42

43

Årsrapport 2014 Tall i tusen NOTE 2014 2013 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.269 743 Renter og lignende inntekter av utlån til og

Detaljer

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

2014 2013 Overført fra Gavefond 2.500 2.500 Overført til Sparebankens fond 33.972 35.170 Sum 36.472 37.670 preget av trivsel og innsatsvilje. NOTE 2014 2013 Renter og lignende inntekter av utlån til

Detaljer

Resultat (mill. kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Netto renteinntekter 49,8 49,3 51,9 50,8 52,2 49,8 Øvrige inntekter 25,9 23,6 15,5 7,6 14,6 20,6 Driftskostnader -50,4-46,1-43,8-41,2-35,1-41,7 Driftsresultat

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer