Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /13 Kommunestyret /13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 036/13"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /13 Kommunestyret /13 Rådmannens innstilling Alternativ 1: Hattfjelldal kommunen yter et betinget tilskudd oppad begrenset til kr ,- til TV produksjon i regi av IEC in Sports fra VM i fluefiske Tilskudd utbetales etter fremlagt særregnskap for tiltaket og i samsvar med kommunens praksis for næringstilskudd. Evt. innfrielse av garanti finansiers av næringsfond. Et evt. overskudd fra VM 2013 forutsettes å komme til fradrag før innfrielse av tilskudd. Vedtak om tilskudd gjøres avhengig av tilsvarende vedtak fra Grane og Vefsn kommuner. Alternativ 2: Hattfjelldal kommune yter rentefritt lån til VM i Fluefiske 2013, på kroner ,- med følgende betingelser: Lånet betales tilbake i sin helhet dersom produsenten lykkes å få inn nok sponsorinntekter til å dekke kostnadene, innen Dersom det ikke lykkes arrangøren å dekke kostnadene igjennom sponsormidler, skal det søkes på nytt om tilskudd til å dekke underskuddet. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 25% av underskuddet, da Hattfjelldal sitt utbytte av arrangementet er lite i forhold til de andre kommunene. Videre kreves det mye større fokus på Hattfjelldal i et eventuelt arrangement og mediedekning i Rentefriheten regnes etter EØS reglementets beregningsmodeller, og oppgis til søker som bagatellmessig støtte, når endelig beløp er klart. Alternativ 3: Hattfjelldal kommune gir ikke garanti eller ytterligere tilskudd til garanti til tv-produksjon knyttet til VM i Fluefiske 2013, da utbyttet for kommunen anses å være minimalt i forhold til de kostnader som man risikerer å løpe Fondstyret Møtebehandling: Ordflrer Asgeir Almås foreslår å bruke tilskudd i stede for garanti i tredje avsnitt.

2 Rådmannens innstilling alt. 1 med den foreslåtte endringen enstemmig vedtatt. Side 2 av 6 FoS-004/13 Vedtak: Alternativ 1: Hattfjelldal kommunen yter et betinget tilskudd oppad begrenset til kr ,- til TV produksjon i regi av IEC in Sports fra VM i fluefiske Tilskudd utbetales etter fremlagt særregnskap for tiltaket og i samsvar med kommunens praksis for næringstilskudd. Evt. innfrielse av tilskudd finansiers av næringsfond. Et evt. overskudd fra VM 2013 forutsettes å komme til fradrag før innfrielse av tilskudd. Vedtak om tilskudd gjøres avhengig av tilsvarende vedtak fra Grane og Vefsn kommuner.

3 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen. Ordfører sitter for kommunen i hovedkomiteen, og har derfor god innsikt i saken. Side 3 av 6 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel FlyFishProposal 2013.pptx Garanti TV.docx Fwd: Garanti TV.docx Verdensmesterskap i fluefiske søknad om tilskudd til planarbeide Vedlegg Oppsummering av saken: Kommunen mottok den 20. mai søknad om støtte i form av garantistillelse til tv-produksjon i forbindelse med VM i fluefiske, fra Mosjøen og omegn næringsselskap ved Jim Nerdal. Det er søkt om garanti for kr ,- som utgjør 33% av totale kostnader på ,- ( ,-) Samarbeidskommunene, Vefsn og Grane har mottatt samme søknader om like store beløp. Saksopplysninger: Verdensmesterskap i fluefiske skal avholdes i Vefsna regionen (Hattfjelldal, Grane og Vefsn) for første gang august Man forventer besøkende deltagere, støttemannskap og media. Fluefiske påstås å være stor sport på verdensbasis, og at markedsføring av området igjennom en rekke tv-sendinger (se vedlegg) derfor er av stor verdi. Prosjektet eies av kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn, med Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MoN) og Generator Mosjøen As som tekniske arrangører. Historikk Formannskapet har i sak 124/10 gjort følgende vedtak: Hattfjelldal er positive til å være medeier i prosjektet Vefsna Sport Fishing Festival. Kostnaden må i større grad gjenspeile der hvor inntekten vil tilfalle. Hattfjelldal kommune støtter prosjektet med kr ,00 fordelt på 3 år slik: 2011: Kr , : Kr , : Kr ,00 I søknad fra 2010 blir det presisert at konkurranseområdene ikke skal legges til Hattfjelldal, men at treningen i hovedsak skal legges hit. Av det programmet som nå er utarbeidet synes det ikke å være lagt aktiviteter til Hattfjelldal annet enn Storvatnet, som ligger i både Grane og Hattfjelldal.

4 Side 4 av 6 Om det faktum at nesten ingen av aktivitetene i mesterskapet er lagt til Hattfjelldal kommer av manglende engasjement eller finansiering herfra, eller om det kommer av at man har i organiseringen av konkurransen hatt størst fokus rund Mosjøen vites det ikke. Men alle kommunene har vært bedt om å bidra likt til finansiering, også denne gangen når man skal sikre finansiering av tv produksjon. Formannskapet presiserte i 2010 at kostnaden i større grad burde gjenspeile hvor inntekten faller. Det er ingen tvil om at største delen av inntekten av arrangementet her faller til Vefsn kommune. Vurdering: Det er søkt om garantistilling på kr ,- fra hver av deltagerkommunene, som skal sikre tvproduksjon fra VM. I saksframlegg/søknad fra MoN fremkommer det at produksjonsselskapet og arrangøren skal dele kostnader og sponsorinntekter 50/50. Fluefiske er en stor internasjonal idrett, men svært liten i Norge. Dette har medført at det har vært vanskelig å få de sponsorinntekter som skulle åpne for den mer omfattende nasjonale og internasjonale profilering. Hvorvidt det vil la seg gjøre å dekke opp hele kostnaden NOK er det imidlertid vanskelig å gi noen garanti for. Det som kan sies allerede ut fra kontakter som er tatt er at det vil ikke bli tale om innfrielse av hele garantibeløpet. (Fra saksframlegg/søknad fra MoN, v/jim Nerdal) Videre kommer det frem at garantiene er nødvendige for å sikre kontrakt med produksjonsselskapet IEC, og tilgang på de kontakter og den tyngde selskapet har i forhold til sponsorer. Dermed påstås det i saksframlegg fra MoN at for å få tak i sponsormidler, må man ha avtale med IEC. Uten denne avtalen synes det å være liten mulighet for sponsorinntekter for arrangementet. Selv om medlemmene i den internasjonale konkurransefiskeorganisasjonen CIPS er 50 millioner i 115 land (jfr informasjon fra det internasjonale fluefiskforbundet), må man huske at dette utgjør 0,7% av verdens befolkning. Fluefiske er allikevel en liten sport i Norge. Det er derfor i hovedsak profilering mot utlandet som kan gi effekt her. Da hovedaktivitetene er plassert i Vefsn og Grane, er det derfor uvisst hvilke effekter dette kan ha for Hattfjelldal. Det er dog utvilsomt at tv-sendinger fra arrangementet kan ha effekter for Indre Helgeland som region, spesielt ovenfor målgruppen som er fluefiskere, hovedsakelig i utlandet.

5 Side 5 av 6 Profilering av Indre Helgeland som reiselivsdestinasjon har ikke vært høyt prioritert hittil og derfor er denne tv produksjonen kanskje viktig. Om selve sendingene på tv når til så mange kan man ikke ta stilling til nå, men NRK har allerede kjøpt rettigheter til å vise innslag fra arrangementet. I saksframlegg tilsendt fra MoN kommer det frem at man skal med sitt engasjement sikre seg halvparten av rettigheten til de opptakene som blir gjort, og dette kan på sikt (og med mer bearbeidelse) brukes til markedsføring av området, både ovenfor fluefiskere og andre friluftsinteresserte. Da avtalen med TV selskapet også omfatter dekning av evt. Nytt arrangement i 2014, bør det her settes mye større fokus på Hattfjelldal som fluefiskedestinasjon, dersom man i det hele tatt skal få utbytte ut av arrangementene her. I kommuneloven og i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier gis det en åpning for å gi garanti på inntil ,- uten godkjenning fra departementet. I merknader til forskriften heter det: Til 5 Garantier for små beløp Kommuneloven 51 nr. 3 annet punktum gir hjemmel til å bestemme i forskrift at garantier for mindre beløp ikke trenger statlig godkjenning. Bestemmelsen i forskriftens 5 innebærer at garantier der maksimumsansvaret (jf. 4) er lavere eller lik kroner ikke trenger statlig godkjenning. Vurderingen vil være knyttet til den totalramme som er satt for garanti til det aktuelle formål. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kroner. Bestemmelsen gjelder ikke i fht garanti for virksomhet som kommunen selv bedriver. I denne sammenheng er det kommunen selv som sammen med Grane og Vefsn kommune står som arrangør. På grunn av beløpets størrelse, kr ,-, vil denne søknaden ikke falle inn under Vefsnafondets regler. Den fyller heller ikke kriteriene i fondets reglement. Da gjenstår å vurdere hvor vidt man kan bruke næringsfondet til å eventuelt gi økonomisk støtte i form av rentefritt lån eller et tilskudd som kreves tilbakebetalt om prosjektet går i overskudd. Legger man til grunn at kommunen skal likebehandles med øvrig næringsliv, så kan man i følge reglene for næringsfondet ikke gi større tilskudd enn kroner ,- da det i desember 2010 ble innvilget kroner ,- til arrangementet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Prosjektet er noe risikabelt, og velger man å innvilge tilskudd er risikoen for at ikke hele tilskuddet kan betales tilbake betydelig. Ingen administrative konsekvenser.

6 Side 6 av 6 Kontering: Konklusjon/anbefaling: Alternativ 1: Hattfjelldal kommune yter rentefritt lån til VM i Fluefiske 2013, på kroner ,- Lånet betales tilbake i sin helhet dersom produsenten lykkes å få inn nok sponsorinntekter til å dekke kostnadene, innen Dersom det ikke lykkes arrangøren å dekke kostnadene igjennom sponsormidler, skal det søkes på nytt om tilskudd til å dekke underskuddet. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 25% av underskuddet, da Hattfjelldal sitt utbytte av arrangementet er lite i forhold til de andre kommunene. Videre kreves det mye større fokus på Hattfjelldal i et eventuelt arrangement og mediedekning i Rentefriheten regnes etter EØS reglementets beregningsmodeller, og oppgis til søker som bagatellmessig støtte, når endelig beløp er klart. Alternativ 2: Hattfjelldal kommune gir ikke garanti eller ytterligere tilskudd til garanti til tv-produksjon knyttet til VM i Fluefiske 2013, da utbyttet for kommunen anses å være minimalt i forhold til de kostnader som man risikerer å løpe. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-233, FA-F40 15/585 15/6047 Anne-Margrethe Simonsen 24.08.2015 Prosjekt Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak

Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-F31, TI-&73 13/580 14/3949 Steinar Lund. 29.07.2014 Revidering av plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer