Sakskart 2 til møte i fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013. med innstillinger og innspill fra andre utvalg"

Transkript

1 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 11:00

2 2 Innholdsfortegnelse FT-sak 22/13 - Narkotikaforbyggende skoleinnsats, samarbeid med politiet - Tillegg til sak.. 4 Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse FT-sak 23/13 Fylkeskommunal museumspolitikk Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Innspill fra eldrerådet Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne FT-sak 23/13 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus : Rullering av handlingsprogrammet for Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Innspill fra eldrerådet Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne FT-sak 24/13 Tannhelsetjenesten- ny elektronisk pasientjournal Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Innspill fra eldrerådet Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne FT-sak 25/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning Tillegg til sak Saksprotokoll i Fylkesutvalg Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse FT-sak 26/13 Fornebubanen: Oppnevning av politisk styringsgruppe Saksprotokoll i Fylkesutvalg FT-sak 27/13 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet Saksprotokoll i Fylkesutvalg Hovedutvalgene for samferdsel og plan, næring og miljøs innspill: Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Innspill fra hovedutvalg for samferdsel FT-sak 28/13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår Saksprotokoll i Fylkesutvalg FT-sak 29/13 Overordnede prinsipper for eierstyring - utkast til drøfting Saksprotokoll i Fylkesutvalg FT-sak 30/13 Vestby kommune - Kommunedelplan Vestby nord - Ikea Dehlijordet Innanket fylkesutvalgssak 43/ Saksprotokoll i Fylkesutvalg Vestby kommune - Kommunedelplan Vestby nord - Ikea Delijordet - saksfremlegg Interpellasjon 5/13 fra Vibeke Limi (Frp) Personlig økonomi inn i skolen Interpellasjon fra repr. Ole-Erik Yrvin (Ap) om kapasiteten på jernbane i Akershus... 39

3 3 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) vedr. priser for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus Spørsmål fra repr. Morten Vollset (Sp) vedr. utbedring av fv Spørsmål fra repr. Mani Hussaini (Ap) om kollektivtilbudet til Ski sykehus... 42

4 4 Til: Fylkestinget 2012/ FT-sak 22/13 - Narkotikaforbyggende skoleinnsats, samarbeid med politiet - Tillegg til sak Hovedutvalg for utdanning og kompetanses fattet følgende vedtak, og saken ble deretter innanket til fylkestinget: 1. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. 2. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte. 3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. 4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. 5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av Saken ble innanket til fylkestinget. Tilleggsinformasjon fra juridisk stab: Juridisk stab i Akershus fylkeskommune har utarbeidet en betenkning hvor det fremgår at det er noe usikkert hvilken adgang politiet har til å gjennomføre markeringer med hund. Adgangen til dette avhenger av hvordan markeringen gjennomføres, og i tillegg kommer en viss juridisk usikkerhet. I betenkningen foreslås det videre endringer i det vedtaket som skal treffes, både for det tilfelle at fylkestinget vedtar slike markeringer og for det tilfelle at det ikke blir vedtatt. Ut fra det forslaget som er vedtatt i hovedutvalget for utdanning og kompetanse, foreslår fylkesrådmannen at følgende endring blir gjort (endringer i kursiv og understreket): 3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.

5 5 4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene, skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. Markeringene må gjennomføres på en slik måte at skolen ivaretar sin taushetsplikt mht. at elever ikke har samtykket. Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Beate Børja Vedlegg 1 Notat fra juridisk stab 2 Vedlegg til notatet 2013/ Til fylkestinget Narkotikaaksjoner med hund - rekkevidden av samtykke Dette notatet skal gi en fremstilling av reglene i straffeprosessloven av 1981 med hensyn til politiets adgang til å foreta narkotikaaksjoner med hund og den rettslige betydningen av at den som blir undersøkt, samtykker. Det vil fremgå at det er rom for to ulike oppfatninger mht.

6 6 hva som er gjeldende rett, se særlig punkt 3. Videre gjøres det kort rede for betydningen av stortingsvedtaket 12. mai 2012 og for innholdet i departementets rundskriv av 1998 (følger vedlagt). I punkt 6 gjøres det rede for de krav som stilles til samtykket og til skolens taushetsplikt dersom narkotikaaksjoner med samtykke fra elevene blir vedtatt. Punkt 7 inneholder en kort oppsummering av de to rettsoppfatninger som kan legges til grunn, samt forslag til hvordan innstillingen kan endres både dersom fylkestinget ønsker narkotikaaksjoner med samtykke fra elevene, og dersom fylkestinget ønsker mindre vidtgående narkotikaaksjoner som uansett kan gjøres uten samtykke. 1. Straffeprosesslovens regler om ransaking 1.1 Bestemmelser som gir hjemmel for ransaking Straffeprosessloven (strpl.) inneholder ingen regler som uttrykkelig omhandler bruk av narkotikahund for å søke etter ulovlige rusmidler. Hvilken adgang politiet har til å bruke dette virkemidlet, må vurderes ut fra de generelle reglene om ransaking i strpl samt 202. I vår sammenheng er det imidlertid 192 og 195 som står sentralt. De øvrige bestemmelsene holdes utenfor. Strpl. 192 gjelder ransaking av private boliger, rom og oppbevaringssteder. Denne bestemmelsen vil også omfatte ransaking av elevers bokskap og skolevesker. 195 gjelder personransaking. Denne bestemmelsen omfatter altså undersøkelser med sikte på å finne gjenstander som er gjemt i klærne eller utenpå kroppen. Når loven i 192 og 195 har regler om ransaking, skyldes det at slike handlinger fra politiets side er av en karakter som krever lovhjemmel. Dette følger av det såkalte legalitetsprinsippet, som kort fortalt innebærer at inngrep fra offentlige myndigheter i borgernes private sfære, krever hjemmel i lov. Motstykket til inngrep som må ha lovhjemmel, er slike disposisjoner og handlinger som det offentlige kan foreta i kraft av den alminnelige handlefriheten (dvs. at «det som ikke er forbudt, er tillatt»). Det er åpenbart at den alminnelige handlefriheten ikke kan gi hjemmel for ransaking av enkeltpersoner: Ransaking griper inn i den private sfære, og krever derfor hjemmel i lov. Derimot kan politiet uten lovhjemmel foreta patruljegang med narkotikahund på offentlig sted så lenge det ikke gjøres søk mot enkeltpersoner eller deres vesker og klær. Uten bestemmelsene i 192 og 195 ville altså politiet ikke hatt anledning til å foreta ransaking av private boliger, rom og oppbevaringssteder eller av enkeltpersoner. De vilkårene bestemmelsene setter for å foreta ransaking, har sin bakgrunn i hensynene til enkeltpersoners rettssikkerhet og til vernet av enkeltpersoners fysiske og psykiske integritet. 1.2 Mistankekravet Strpl. 192 og 195 krever begge at det må foreligge skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, for at ransaking skal kunne foretas. Dette vilkåret innebærer at det må være mer sannsynlig at personen har begått lovbruddet, enn det motsatte. Så lenge det ikke

7 7 foreligger konkret mistanke om at en eller flere enkeltelever har befatning med narkotika, vil ikke mistankekravet være oppfylt. 1.3 Hvem treffer beslutningen? Betydningen av samtykke. Strpl. 197 første ledd lyder som flg: Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter 192, 194 og 195 bare foretas etter beslutning av retten. Utgangspunktet er altså at en slik beslutning må treffes av en domstol. Men kravet om domstolsavgjørelse gjelder ikke der hvor vedkommende samtykker skriftlig. Samtykke kan med andre ord tre i stedet for en domstolsavgjørelse. Derimot kan ikke et samtykke tre i stedet for kravet om skjellig grunn til mistanke. Skjellig grunn til mistanke må mao. foreligge også når vedkommende samtykker. Dette standpunktet er blant annet inntatt av Prof. Dr. Juris Johs. Andenæs i Norsk Straffeprosess og av det såkalte «Metodeutvalget» i NOU 1997: 15 Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Standpunktet er basert på at ordlyden i straffeprosessloven ikke rekker lengre mht. hva som er virkningen av et samtykke, og man måtte forvente at det hadde vært lovfestet dersom samtykke også skulle kunne frita fra de andre vilkårene for ransaking. I tillegg kommer tungtveiende, reelle hensyn: Den som får en forespørsel fra en politimann om å la seg ransake, vil lett kunne svare «ja» i den tro at politimannen uansett kan kreve å ransake ham, og at et «nei» vil gi grobunn for mistanke. En mulighet til å ransake etter samtykke, uten basis i mistanke, ville derfor lett kunne uthule den rettssikkerhetsgarantien som ligger i at 192 og 195 krever skjellig grunn til mistanke. Det er bred enighet om den ovennevnte lovtolkningen, men en del jurister har tatt til orde for at inngrep som ellers ville blitt ansett som ransaking, kan foretas etter samtykke, uten at det foreligger mistanke, så lenge det skjer utenfor etterforskning som et ledd i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. Spenningen mellom disse to rettsoppfatningene heretter kalt den «strenge» oppfatningen (dvs. at samtykke aldri kan frita fra annet enn en domstolsavgjørelse) og den «milde» oppfatningen (at samtykke kan tre i stedet for mistanke når politiet ikke driver etterforskning) er kjernepunktet i dette notatet. Dette behandles nærmere under pkt. 3, da det først er nødvendig å si litt om hvilken bruk av narkotikahund som må anses som ransaking innenfor etterforskning. 2. Når er ransakingsbeslutning nødvendig for å bruke narkotikahund i etterforskning? private boliger, rom og oppbevaringssteder Strpl. 192 krever altså at det foreligger skjellig grunn til mistanke, samt en beslutning truffet av en domstol, for at politiet skal kunne foreta ransaking av bolig, rom eller oppbevaringssted som den mistenkte disponerer. Temaet her er avgrensningen mellom tiltak foretatt ved bruk av narkotikahund som faller innenfor begrepet «ransaking», og tiltak som faller utenfor begrepet «ransaking». De sistnevnte kan foretas uten hjemmel, i kraft av den alminnelige handlefriheten.

8 8 I vår sammenheng går det an å se bort fra avgrensningen overfor private boliger og rom. Men oppbevaringssted er relevant, ettersom det blant annet vil omfatte bokskap og sekker hvor elevene oppbevarer tingene sine. I en uttalelse fra riksadvokaten fra 1998 er det lagt til grunn at det som utgangspunkt innebærer ransaking om en narkotikahund snuser utenpå sekkene. Riksadvokaten supplerte dette med en «mild» rettsoppfatning mht. samtykke som vi kommer tilbake til i punkt 3 nedenfor. Men så langt kan det konkluderes med at det å snuse utenpå, uten at sekken blir åpnet, krever hjemmel i strpl Det samme må gjelde elevenes bokskap personransaking Det er videre lagt til grunn, blant annet i Spurkland, Utredning om narkotikahund (PHS forskning 2012:1), at det normalt krever ransakingsbeslutning å foreta personsøk med narkotikahund. Slike søk innebærer at vedkommende må stå stille, og altså pålegges begrenset bevegelsesfrihet mens undersøkelsen pågår. Et slikt pålegg vil i seg selv kreve hjemmel. Det krever også hjemmel å forlange at privatpersoner skal la seg bli snust på av en hund. Standpunktet er videre begrunnet med stigmatiseringseffekten av å bli undersøkt, og med hensynet til den undersøktes rettssikkerhet. Også Spurkland supplerer standpunktet med en «mild» oppfatning mht. samtykke, se nedenfor, men så langt kan det altså konkluderes med at det å la hunden snuse på en person, krever ransakingsbeslutning etter strpl Annen bruk av narkotikahund Politiet kan uten hjemmel, i kraft av den alminnelige handlefriheten, patruljere i åpent område med narkotikahund. Det er usikkert hvor nær hunden skal komme personer eller ryggsekker, eller hvordan den skal bli ført, før det dreier seg om ransaking hvor bestemmelsene i 192 og 195 vil gjelde. Spørsmålet har ikke meldt seg for Høyesterett foreløpig og står derfor uavklart. Imidlertid finnes det også en mulig mellomvariant, som i ovennevnte utredning av Spurkland kalles «patruljering på begrenset område». Denne varianten omfatter søk på områder som er avgrenset, f.eks. søk i mindre lokaler, og den er av interesse fordi skolebygninger og klasserom utgjør slike områder. Det vil være situasjonsavhengig om slike søk er ransaking. Ifølge Spurkland må vurderingen av om et søk krever hjemmel i 195, blant annet ta hensyn til følgende forhold: - Avstanden mellom hunden og personer som blir undersøkt - Varigheten av eventuell kontakt mellom hunden og de som blir undersøkt - Om de undersøkte har praktisk mulighet til å trekke seg unna hunden - Om søket gjennomføres slik at det fremtrer som et personsøk rettet mot enkeltpersoner Langt på vei de samme avgrensningene må gjøres i forhold til strpl. 192 når det gjelder kontakt mellom hunden og elevers oppbevaringssteder. 3. Bruk av narkotikahund i kriminalitetsforebyggende arbeid Strpl. 192 bestemmer at ransaking kan foretas «for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges». Den stiller med andre ord krav til hva som er politiets formål med slik ransaking. Både 192 og 195 må forstås slik at de gjelder ransaking i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger. Som nevnt i pkt. 1.3 foran, kan et samtykke bare frita fra vilkåret om at ransaking må besluttes av retten, og ikke fra vilkåret om skjellig grunn til mistanke. Det å forebygge

9 9 fremtidig kriminalitet, er imidlertid et annet formål enn å etterforske mulige lovbrudd som er begått. Spørsmålet blir så om handlinger som i etterforskningssammenheng ville kreve hjemmel i 192 eller 195, kan foretas uten hjemmel i annet enn et samtykke når politiet ikke har mistanke, og formålet bare er å forebygge kriminalitet. I 1998 skrev Riksadvokaten et brev til Follo politidistrikt med mild kritikk av politiets opptreden under en vidtgående politiaksjon mot narkotika ved Vestby videregående skole. Riksadvokaten la blant annet til grunn at en utvendig undersøkelse av skolesekker som ledd i etterforskning må regnes som ransaking når politiet pålegger eieren å finne seg i undersøkelsen, mens en slik aksjon kunne vært gjennomført som en forebyggende politiaksjon dersom den ble lagt opp slik at elevene reelt kunne velge om de ville delta. Det samme standpunkt inntas i Spurkland, Utredning om narkotikahund. I NOU 2004: 6 Mellom effektivitet og personvern er det også gitt uttrykk for at samtykke «i noen grad» må kunne tjene som hjemmelsgrunnlag for politiets forebyggende virksomhet. Dette er i all hovedsak begrunnet med eksempler utenfor rammen av vårt tema, og utredningen sier ikke uttrykkelig at det også gjelder for ransaking som ledd i forebyggende virksomhet. I bunnen av Riksadvokatens standpunkt vedr. Vestby-aksjonen lå en vurdering av at aksjonen måtte regnes som etterforskning fordi det forelå mistanke mot enkelte elever, og fordi undersøkelsenes siktemål var å klarlegge om straffbare handlinger ble begått. Denne del av vurderingen er i Spurkland, Utredning om narkotikahund, blitt videreutviklet dithen at slike aksjoner ikke bør foretas samtidig med at det gjøres ransaking basert på konkrete mistanker. I Oslo politikammers informasjonsfolder om forebyggende politiaksjoner står det at politiet ikke har anledning til å foreta slike aksjoner i klasser med elever som det foreligger mistanke mot. Det kan imidlertid rettes innvendinger mot denne «milde» rettsoppfatningen hvor formålet med et polititiltak kan innebære at et samtykke fritar fra det mistankekravet som er lovbestemt i straffeprosessloven 192 og 195. Det at formålet er forebyggende, er langt på vei det samme som at mistanke ikke foreligger. Manglende mistanke blir da brukt til å begrunne at ransakingsbeslutning ikke er nødvendig når det foreligger samtykke. Men straffeprosessloven fastslår at ransaking ikke kan gjennomføres når det ikke foreligger mistanke, selv om vedkommende samtykker. Manglende mistanke kan ikke både ha som konsekvens at ransaking ikke kan foretas, og at den kan foretas. Den «milde» rettsoppfatningen er derfor vanskelig å forene med straffeprosessloven. Noe av grunnlaget for at fremtredende jurister likevel mener at et forebyggende formål kan frita fra mistankekravet som ellers ville gjelde, synes å være at det oppfattes som ganske situasjonsbestemt om tiltak hvor det brukes narkotikahund, er å regne som ransaking etter straffeprosessloven. En vurdering av om tiltak i grenselandet er eller ikke er slik ransaking, må blant annet ta hensyn til formålet med tiltaket, hvor mange personer som utsettes for politiaksjonen, om den utad fremtrer som rettet mot enkeltpersoner, om det gis pålegg om ikke å forlate stedet mv. Det er altså ikke bare mangel på mistanke som er spiller inn ved vurderingen. Selv med en slik innfallsvinkel er dette etter mitt skjønn et vanskelig standpunkt, som i praksis lett inviterer til «glidninger» mht. hva som er ransaking, hvordan det gjennomføres og hva det krever. Dette er uheldig på et område hvor hensynet til individers rettssikkerhet gjør seg gjeldende med betydelig styrke. Men fasiten mht. hva som er «riktig» lovtolkning kan bare gis av Høyesterett dersom dette spørsmålet mot formodning skulle bli avgjort der. Slik

10 10 rettskildene er per i dag, kan begge rettsoppfatninger forsvares, både den «strenge» og den «milde». Dersom man legger seg på en «mild» rettsoppfatning, stilles det imidlertid uansett en rekke krav til en forebyggende politiaksjon basert på samtykke, og det vil være opp til politiet både å gjennomføre aksjonen og å gjøre den vanskelige vurderingen av om aksjonen krever ransakingsbeslutning. 4. Rundskriv 98/6023 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet I ovennevnte rundskriv fulgte departementet opp den nevnte Vestby-saken. Her presiseres det blant annet under henvisning til de vurderinger som ble gjort i forbindelse med lov om videregående opplæring av 1998 at fylkeskommunen ikke kan ta inn bestemmelser i skolereglementet som tillater narkotikakontroll ut over de rammer som er gitt i loven. Videre uttales det: Fylkeskommunen i egenskap av skoleeier kan likevel beslutte at skolegården og andre uteområder ved skolen skal kontrolleres, også med bistand av politiet. Det samme gjelder klasserom og andre rom dersom elevene og elevenes personlige eiendeler ikke befinner seg der når kontrollen finner sted. Elevenes personlige eiendeler f eks skolesekk med innhold tilhører eleven, og skolen har ikke slik rådighet over elevenes personlige eiendeler at skolens ledelse kan samtykke i undersøkelse av disse. Kontroller utover det som her er beskrevet, kan ikke foretas uten særskilt hjemmel. Det er ikke anledning til å foreta mer omfattende kontroller i skolesammenheng eller i samfunnet for øvrig.

11 11 5. Stortingets vedtak i sak 8:39 S Stortinget traff blant annet følgende vedtak: Vedtak 485 Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene. Vedtaket kan forstås slik at Stortinget slutter seg til den «milde» rettsoppfatningen som det er redegjort for ovenfor. Etter den «strenge» rettsoppfatningen er det aldri rom for samtykke til straffeprosessuell ransaking uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Det bør ellers nevnes at jo mer «personverninngripende» en narkotikaaksjon er, jo mindre plass er det for en slik «mild» rettsoppfatning. Stortinget foretok imidlertid ingen lovendring, og det er tvilsomt hvor stor vekt vedtaket vil ha ved lovtolkningen dersom Høyesterett skulle ta stilling til betydningen av samtykke til bruk av hund. Det klare utgangspunkt er at det er lovens regler som gjelder, og at endringer i loven må skje i form av et nytt lovvedtak. I enkelte sammenhenger kan et stortingsvedtak (uten lovendring) brukes som et moment ved tolkningen av en lov, men det er lite rom for dette ved lovbestemmelser som etablerer rettssikkerhetsgarantier for borgerne innenfor legalitetsprinsippets område. Sterke hensyn tilsier at slike regelendringer gjøres ved endring av loven, etter slik grundig forberedelse, utredning og debatt som en lovendring normalt innebærer. Mye trekker derfor i retning av at Høyesterett ved en slik avgjørelse først og fremst vil ta hensyn til lovens regler. 6. Særlige utfordringer ved gjennomføring av narkotikaaksjoner etter samtykke Dersom man skal gjennomføre narkotikaaksjoner (personsøk og søk på eiendeler/bokskap) etter samtykke fra elevene, må blant annet følgende forholdsregler iakttas: samtykket må være skriftlig når eleven er under 18 år, må både eleven selv og de foresatte ha samtykket det må fremgå klart at det er frivillig å samtykke det må også fremgå klart at eleven og/eller de foresatte når som helst, muntlig eller skriftlig, kan trekke samtykket tilbake fylkeskommunen har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 om det forhold at en elev (eller foresatt) ikke har samtykket, eller at samtykket er trukket tilbake. Det vil være et brudd på taushetsplikten dersom en aksjon i et klasserom innledes med at visse elever, uten nærmere forklaring, bes om å forlate klasserommet før politi og hund kommer inn og gjennomfører narkotikasøk. I en slik situasjon vil «alle» forstå at dette er elever som ikke har samtykket i å bli undersøkt, og man er snublende nær å eksponere enkeltelevers rusproblemer for resten av klassen. Muligens ligger det allerede i hovedutvalgets innstilling, punkt 4, at aksjonene ikke skal gjennomføres på denne måten. Men etter mitt skjønn bør det presiseres ytterligere. Den praktiske tilnærmingen til denne utfordringen er sannsynligvis å unnlate å gjennomføre narkotikaaksjoner i klasser hvor det er noen som ikke har samtykket.

12 12 7. Oppsummering og anbefalinger 7.1 Oppsummering Det er bred, juridisk enighet om at samtykke til ransaking etter straffeprosessloven bare kan frita for kravet om at ransakingen besluttes av en domstol. Uenigheten jurister imellom kan oppsummeres som en «streng» rettsoppfatning, som ikke vil modifisere dette når ransakingen har et forebyggende formål, og en «mild» rettsoppfatning, som går ut på at forebyggende ransaking i noen grad kan ha hjemmel i et samtykke. Inntil en slik sak eventuelt måtte bli avgjort av Høyesterett, eller Stortinget endrer loven, må hver enkelt instans som anvender disse reglene, selv ta stilling til hvilken rettsoppfatning den vil legge til grunn. Dersom det gjennomføres en narkotikaaksjon ved en videregående skole, etter enighet mellom fylkeskommunen og politiet, vil utgangspunktet selvfølgelig være at politiet har ansvaret for at aksjonen holdes innenfor rammen av loven. Likevel kan heller ikke fylkeskommunen helt fri seg fra den kritikk som eventuelt måtte oppstå. Også fylkestinget bør derfor ta stilling til valget mellom «streng» og «mild» rettsoppfatning når dette spørsmålet skal vurderes. I tillegg bør fylkestinget ta hensyn til rundskriv 98/6023 fra Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet, som er omtalt i pkt. 4. Fylkestinget er ikke bundet til å følge rundskrivet, men det bør tillegges noe vekt ettersom det kommer fra fagdepartementet for utdanning. Det er først og fremst hensynet til å kunne gjennomføre mer vidtgående søk med narkotikahund personsøk mot enkeltelever og søk rettet mot deres skolevesker og bokskap som tilsier at man godtar bruk av narkotikahund etter samtykke fra elevene. Det som tilsier at man legger seg på den «strenge» rettsoppfatningen, er først og fremst hensynet til reglene i straffeprosessloven (lovens ordlyd) og hensynet til rundskriv 98/6023. Dersom man legger seg på en «streng» rettsoppfatning, er det bare adgang til å foreta søk i skolens lokaler som ikke er rettet mot enkeltelever eller deres eiendeler. Samtykke kreves ikke for å foreta slike søk. I det følgende vil det bli gitt noen anbefalinger mht. endringer i innstillingen avhengig av hvilken løsning fylkestinget velger: 7.2 Dersom fylkestinget legger til grunn at narkotikasøk kan foretas etter samtykke I dette tilfellet kan innstillingen fra hovedutvalget suppleres på følgende måte (forslag i understreket/kursivert tekst): 3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.

13 13 4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene, skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. Markeringene må gjennomføres på en slik måte at skolen ivaretar sin taushetsplikt mht. at elever ikke har samtykket. 7.3 Dersom fylkestinget legger til grunn at narkotikasøk ikke kan foretas etter samtykke I dette tilfellet kan innstillingen fra hovedutvalget endres på følgende måte: 3. Søk med hund kan foretas i skolegården og andre uteområder ved skolen så lenge det ikke rettes mot enkeltelever eller deres eiendeler. Søk med hund kan videre foretas i klasserom og andre rom dersom elevene og elevenes personlige eiendeler ikke befinner seg der når kontrollen finner sted. 4. (Utgår) Oslo, Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Andreas Heffermehl

14 14

15 15

16 16 FT-sak 22/13 Narkotikaforbyggende skoleinnsats, samarbeid med politiet Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fylkesrådmannens innstilling: 1. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. 2. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte. 3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. 4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. 5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av Utvalgets behandling: Representanten Åsmund Aukrust (Ap) fremmet alternativt forslag til punkt 3 på vegne av Ap, SV og V: Søk med hund skal kun gjennomføres ved skjellig mistanke om oppbevaring av narkotika på skolen. Representanten Åsmund Aukrust (Ap) anket saken inn for fylkestinget. Votering: Fylkesrådmannens innstilling pkt. 1, 2 og 5 ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling pkt. 3 og forslaget fra Aukrust (Ap) fikk Aukrusts forslag 6 stemmer og falt (Ap, SV og V). Fylkesrådmannens innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 6. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. 7. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte. 8. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skal informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. 9. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser.

17 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av Saken ble innanket til fylkestinget.

18 18 FT-sak 23/13 Fylkeskommunal museumspolitikk Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til overordnet og langsiktig museumspolitikk, med endringer som vist i versjon datert Fylkeskommunens økonomiske engasjement i oppfølgingen av museumspolitikken vurderes i forbindelse med økonomiplanbehandlingen og i tilknytning til konkrete prosjekter. 2. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Akershusmuseet om fylkeskommunens og museets ansvar for å følge opp museumspolitikken. Det bør legges særlig vekt på behovet for mer kunnskap om kommunenes oppfatninger om hvilken rolle museene skal spille, samt en strategi for å forene de ulike forventningene til museene. 3. Akershusmuseet inviteres til samarbeid om å utrede pilotprosjektet med arbeidstittel «Akershusdigelen migrasjon og kulturmøter», som et bredt samarbeidsprosjekt. Prosjektet må i hovedsak baseres på annen finansiering enn de ordinære museumsbevilgningene. Sak om forprosjekt som viser samarbeidspartnere, målgrupper, finansieringsmuligheter med videre legges fram innen sommeren Akershusmuseets rolle som kompetansesenter utredes i forbindelse med vedtatt videreutvikling av Riktig Restaurering Akershus. Det legges fram sak i løpet av prosjektperioden Fylkesrådmannen tar initiativ til en sammenfattende beskrivelse av fylkets museumslandskap, som viser hvilke enheter som finnes, deres oppgaver og finansiering. 6. Spørsmålet om evaluering av museumskonsolideringen belyses i en egen sak, som legges fram innen utgangen av inneværende år. Utvalgets behandling: Representanten Torunn Skottevik (Ap) ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Representanten Priyadharshini Prasath (Ap) deltok under sakens behandling. Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H: Endres til i første punkt: «Fylkeskommunens økonomiske engasjement i oppfølgingen av museumspolitikken vurderes innenfor vedtatte inntektsrammer i forbindelse med årsbudsjett 2013 og økonomiplan » Votering: 1. Næss Langaas forslag til endring i første punkt ble satt opp mot fylkesrådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt. 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 2, 3, 4, 5, og 6 ble enstemmig vedtatt-

19 19 Utvalgets innstilling: 1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til overordnet og langsiktig museumspolitikk, med endringer som vist i versjon datert Fylkeskommunens økonomiske engasjement i oppfølgingen av museumspolitikken vurderes innenfor vedtatte inntektsrammer i forbindelse med årsbudsjett 2013 og økonomiplan Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Akershusmuseet om fylkeskommunens og museets ansvar for å følge opp museumspolitikken. Det bør legges særlig vekt på behovet for mer kunnskap om kommunenes oppfatninger om hvilken rolle museene skal spille, samt en strategi for å forene de ulike forventningene til museene. 3. Akershusmuseet inviteres til samarbeid om å utrede pilotprosjektet med arbeidstittel «Akershusdigelen migrasjon og kulturmøter», som et bredt samarbeidsprosjekt. Prosjektet må i hovedsak baseres på annen finansiering enn de ordinære museumsbevilgningene. Sak om forprosjekt som viser samarbeidspartnere, målgrupper, finansieringsmuligheter med videre legges fram innen sommeren Akershusmuseets rolle som kompetansesenter utredes i forbindelse med vedtatt videreutvikling av Riktig Restaurering Akershus. Det legges fram sak i løpet av prosjektperioden Fylkesrådmannen tar initiativ til en sammenfattende beskrivelse av fylkets museumslandskap, som viser hvilke enheter som finnes, deres oppgaver og finansiering. 6. Spørsmålet om evaluering av museumskonsolideringen belyses i en egen sak, som legges fram innen utgangen av inneværende år. FT-sak 23/13 Fylkeskommunal museumspolitikk Innspill fra eldrerådet Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt FT-sak 23/13 Fylkeskommunal museumspolitikk Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

20 20 FT-sak 23/13 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus : Rullering av handlingsprogrammet for Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: 1. Fylkestinget vedtar forslag til handlingsprogram for kulturminner i Akershus datert Fylkestinget legger til grunn fylkesrådmannens forslag til prioritering av temaer og tiltak slik de er redegjort for på side 24 i saksframlegget under overskriften «Fylkesrådmannens oppsummering og forslag til prioriteringer av temaer og tiltak». 3. Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med å fordele fylkeskommunens økonomiske ressurser og arbeidsinnsats innen kulturminnevern i henhold til prioriteringene i handlingsprogrammet. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med å undersøke muligheter for partnerskapstiltak og midler fra eksterne samarbeidskilder for å få iverksatt og gjennomført tiltak i handlingsprogrammet. Utvalgets behandling: Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av FrP: Tillegg til punkt 2: Kulturminnevern er en viktig prinsipp for planleggingen, derfor bør områder graderes m h t historie og funn. Høy gradering tilsvarer sterkere vern, mens lavere gradering gir større rom for vekst og utvikling. I dag fremstår alt som like viktig, hvilket forsinker og vanskeliggjør fremdrift for mange utbyggings prosjekter. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan gradere områder i samarbeid med kommunene på en god og konstruktiv måte. Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende forslag: «Fylkesrådmannens oppsummering og forslag til prioritering av temaer og tiltak» (side 102 og 103 i saksfremlegget) tilføyes i sin helhet i punkt 2. Votering: 1. Limis tilleggsforslag til punkt 2 fikk 2 stemmer (FrP) og falt. 2. Limis forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 3. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

21 21 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: 1. Fylkestinget vedtar forslag til handlingsprogram for kulturminner i Akershus datert Fylkestinget legger til grunn fylkesrådmannens forslag til prioritering av temaer og tiltak. TEMA 1: God offentlig forvaltning og godt samarbeid som grunnlag for utvikling og verdiskaping Tiltaket Samarbeid med kommunene om kulturminnevern prioriteres under tema 1. TEMA 2: Tilgjengelighet til kulturminner, tilrettelegging, synliggjøring og formidling Formidling er veldig viktig. Helhetlig tilnærming og formidlingsstrategi vektlegges. TEMA 3: Den arkeologiske kulturarven Tiltaket Middelalderfylket Akershus prioriteres. TEMA 4. Bygningsarven Fylkesrådmannen foreslår at temaet Bygningsarven prioriteres høyt, og at handlingsprogrammets tiltak innen bygningsarven prioriteres i den vedtatte økningen i fylkeskommunens budsjett for kulturminnevernet i ØP-perioden Prosjektet Riktig restaurering Akershus prioriteres høyest av disse tiltakene. TEMA 5. Oslofjordens kystkultur Tiltaket Kyststier og kystleder med historien som turfølge prioriteres. TEMA 6: Landbrukets kulturarv og kulturlandskap Tiltaket Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket prioriteres. TEMA 7: Tettsteder med kvalitet Det prioriteres å involvere kulturminnevernet i fylkeskommunens tettstedsarbeid. TEMA 8 Det nye og moderne Akershus Det er viktig å få fram det mangfoldige og flerkulturelle Akershus. TEMA 9: Kulturelle fyrtårn og spesielle satstingsområder tuftet på historien Pilegrimsleden prioriteres fortsatt høyt. 3. Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med å fordele fylkeskommunens økonomiske ressurser og arbeidsinnsats innen kulturminnevern i henhold til prioriteringene i handlingsprogrammet. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med å undersøke muligheter for partnerskapstiltak og midler fra eksterne samarbeidskilder for å få iverksatt og gjennomført tiltak i handlingsprogrammet.

22 22 FT-sak 23/13 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus : Rullering av handlingsprogrammet for Innspill fra eldrerådet Eldrerådet er positiv til planen, og støtter fylkesrådmannens innstilling Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

23 23 FT-sak 24/13 Tannhelsetjenesten- ny elektronisk pasientjournal Saksprotokoll fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling: Saken tas til orientering FT-sak 24/13 Tannhelsetjenesten- ny elektronisk pasientjournal Innspill fra eldrerådet Eldrerådet tok saken til orientering FT-sak 24/13 Tannhelsetjenesten- ny elektronisk pasientjournal Innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

24 24 SENTRALADMINISTRASJONEN Fylkestinget Ref: 2012/ FT-sak 25/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning Tillegg til sak Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok følgende: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. Da fylkesutvalget behandlet saken «Talevarsling valg av teknisk løsning» ble følgende nevnt: Behov for 1) reservesamband i forbindelse med å bruke datanettverket som basis for talevarsling og 2) vurdere SMS-varslingstjeneste Reservesamband I behandlingen av saken om talevarsling ble følgende spørsmål fra Andreas Halse (SV) vedtatt oversendt administrasjonen: «At varslingsanlegget er basert på IP-løsning, vil det si at om nettet går ned så blir det ikke varslet?» Det vises til sak 47/13, side 3, tredje avsnitt: «Fylkeskommunens datanett (IP-nett) ansees som svært viktig for alle våre virksomheter, ikke minst skolene. Nettet vil fra august 2013 være oppgradert til høyere kapasitet, prioritering av trafikken slik at taletrafikk blir prioritert foran all annen trafikk, kontinuerlig overvåking, samt strengere krav til leverandøren ved feilsituasjoner. Det har en times batteri-backup. For ytterligere å sikre at anlegget virker i tilfelle krise eller feil, bør man i tillegg til det nye optiske fibernettverket ta i bruk eksisterende kobberkabler. Det forhindrer at et brudd på fiberkabler lammer nettverket. Det nye nettet vil gi høy oppe tid og være en trygg infrastruktur for bruk til varsling.»

25 25 Det nye datanettet kan få brudd for eksempel ved at fiber blir gravd over. Å sikre seg mot slike brudd er utenfor vår kontroll, men skjer erfaringsmessig svært sjelden. I snitt vil dette kunne oppstå om lag en gang per år og da ramme kun deler av nettet. Nedetid som følge av vedlikehold eller endringer hos datanettleverandøren kan forekomme. Også dette skjer sjelden og erfaringsmessig neppe mer enn to til tre ganger i året innenfor vanlig arbeidstid. For å sikre oss mot eventuelle brudd i den fiberbaserte infrastrukturen vil det bli etablert et reservesamband. Dette baseres på kobberkablene som tidligere har vært benyttet til telefoni. Investeringen dekkes gjennom allerede avsatte midler. Den totale driftskostnaden for datanettet vil øke med kr som følge av reservesambandet. Årlig driftskostnad uten reservesamband er om lag 4,5 mill. kr. SMS-varsling I behandlingen av saken om talevarsling i FU ble følgende innstilling vedtatt: «SMS varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi.» Akershus fylkeskommune benytter i dag en ekstern SMS-meldingstjeneste. Dette er en åpent tilgjengelig tjeneste på telefonkatalogen.no. Det medfører ingen ekstrakostnad å benytte denne tjenesten slik den er i dag. Tjenesten kan benyttes for den enkelte skole, men har begrensinger. En sikkerhetsmessig klar ulempe er at elevene har tilgang til tjenesten. Det betyr for eksempel at å opprette en gruppe som heter «Krisevarsling Eidsvoll VGS» kan bli oppdaget og misbrukt av elevene. Denne løsningen bør derfor unngås. Et bedre alternativ er å ha SMS-tjenesten integrert i telefonsystemet. Telefonsystemet er integrert mot fylkeskommunens brukerdatabase. Det betyr bedre kontroll på ansatte som begynner og slutter. Sikkerheten øker ved at elevene ikke vil kunne nå denne. Integrert i telefonsystemet betyr at all varsling, både tale- og SMS-varsling, er samlet på ett sted. Den som vil varsle, kan velge å sende tale- og/eller SMS-varsling. Å utvide telefonisystemet med SMS-varsling vil medføre en engangskostnad på ca. kr som kan dekkes innenfor gjeldende budsjett. Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Odd Viggo Nilsen

26 26 FT-sak 25/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning Saksprotokoll i Fylkesutvalg Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. Oversendelsesforslag: At varslingsanlegget er basert på IP-løsning, vil det si at om nettet går ned så blir det ikke varslet? Utvalgets behandling: Fylkesutvalget ba om svar på oversendelsesforslaget fram mot fylkestingets møte. Votering: Hovedutvalgets innspill ble enstemmig vedtatt med bestillingen om avklaring av spørsmål fram mot fylkestinget. Fylkesutvalgets innstilling: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi.

27 27 FT-sak 25/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning Saksprotokoll i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Fylkesrådmannens innstilling: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. Utvalgets behandling: Andreas Halse (SV) fremmet følgende spørsmål: At varslingsanlegget er basert på IP-løsning, vil det si at om nettet går ned så blir det ikke varslet? Ingvild Tautra Vevatne (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av V, H, Frp og KrF: SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vevatnes (V) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Spørsmålet fra Halse (SV) ble vedtatt oversendt administrasjonen. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. Følgende spørsmål oversendes administrasjonen: At varslingsanlegget er basert på IP-løsning, vil det si at om nettet går ned så blir det ikke varslet?

28 28 FT-sak 26/13 Fornebubanen: Oppnevning av politisk styringsgruppe Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Fylkestinget oppnevner følgende medlemmer i politisk styringsgruppe for Fornebubanen: 1. Nils Aage Jegstad Utvalgets behandling: Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet forslag på Siri Hov Eggen (Ap), mens Lars Salvesen (KrF) foreslo Solveig Schytz (V). Votering: Fylkesrådmannens innstilling med de fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget oppnevner følgende medlemmer i politisk styringsgruppe for Fornebubanen: 1. Nils Aage Jegstad 2. Siri Hov Eggen 3. Solveig Schytz

29 29 FT-sak 27/13 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet Saksprotokoll i Fylkesutvalg Hovedutvalgene for samferdsel og plan, næring og miljøs innspill: 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Hovedutvalgenes innspill ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering. Innspill fra hovedutvalg for plan, næring og miljø Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for samferdsel Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

30 30 FT-sak 28/13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår 2012 Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Rapporten tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Rapporten tas til orientering.

31 31 FT-sak 29/13 Overordnede prinsipper for eierstyring - utkast til drøfting Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling : Fylkesutvalget slutter seg til foreløpig utkast til overordnete prinsipper for eierstyring med følgende kommentarer og tillegg: Endelig forslag til overordnede prinsipper for eierstyring framlegges for politisk behandling i løpet av 1. halvår Utvalgets behandling: Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen med den hensikt å innarbeide forslag fra tilsvarende sak i fylkesutvalget 4.februar. Saken tas opp i koordineringsutvalget, før den behandles i fylkesutvalget og endelig i fylkestinget. Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende forslag som følger saken: Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme om en driver i egen regi eller i en eller annen selskapsform. Votering: Forslagene til Jegstad og Birkeland ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets foreløpige vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for innarbeiding av forslag som ble fremmet i fylkesutvalg sak 12/13, den 4.februar. Saken tas opp i koordineringsutvalget før den behandles i fylkesutvalget og fylkestinget. Forslag som følger saken: Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme om en driver i egen regi eller i en eller annen selskapsform.

32 32 FT-sak 30/13 Vestby kommune - Kommunedelplan Vestby nord - Ikea Dehlijordet Innanket fylkesutvalgssak 43/13 Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: 1. For å oppnå en god styring og ønsket utvikling må fortettingspotensialet i Vestby sentrum utnyttes før det åpnes for bygging på dyrket mark. Utbygging på Delijordet er konfliktfylt, både i forhold til kulturlandskap, kulturminner og jordvern. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til kommunedelplan for Vestby nord mht. utbygging på Delijordet. 2. Tilleggsutredningene som er sendt på offentlig ettersyn gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en etablering av IKEA varehus i Vestby. Kommunedelplanen for Vestby nord bør avgrenses til det som det er oppnådd enighet om, mens vesentlige nye problemstillinger eventuelt tas med videre inn i kommende kommuneplanrullering. Lokalisering av IKEA i Follo bør samordnes med og avvente resultatene av arbeidet med ny regional plan for handel, service og senterstruktur, og plansamarbeidet om en felles regional plan for areal og transport i Akershus og Oslo. Utvalgets behandling: Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap + Frp: Nytt punkt 1: Vestby kommune har over tid valgt å satse på logisitikk og handel.i en region med sterk befolkningvekst er det viktig også å legge til rette for dette. Videre er den en fordel at handels og logistikkvirksomhet samles så langt det er mulig. Med beliggenhet i nærhet av toglinje og et velfungerende vegsystem ligger Vestby godt an til å videreutvikle sitt fokus som handelsdestinasjon. IKEA vil med sin etablering på Delijordet bidra til et betydelig antall arbeidsplasser i en region hvor majoriteten av arbeidstakerne pendler til Oslo. Innsigelsen frafalles. Nytt punkt 2: Fylkesutvalget vil peke på at IKEAs gjennomførte lokaliseringsanalyse konkluderer med at Delijordet er beste tomtevalget, og støtter dette. Fylkesutvalget forutsetter at rekkefølgebestemmelsene følges, og at IKEA påkoster nytt kryss ved fylkesvei. Nytt punkt 3: Jordvern er av betydning i denne saken, det er derfor med tilfredshet man ser at også dette

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Bystyret, kultur- og utdanningskomiteen Rådhuset 0037 Oslo Dato: 09.05.2012 Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 12/00488-4 2012/11-2 SI 43 Vedr. sak 19/12

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS

Rapport. til kontrollutvalget i Grimstad kommune. fra Advokatfirmaet G-Partner AS Rapport til kontrollutvalget i Grimstad kommune fra Advokatfirmaet G-Partner AS Utredning av kommunal saksbehandling i forbindelse med salg av grunn og dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av næringsbygg

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer