STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS"

Transkript

1 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Note Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Offentlige tilskudd Leieinntekter Andre driftsinntekter Semesteravgift Sum driftsinntekter Varekostnad , 5 Lønnskostnad m.m. 4, Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Tap på krav Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad / inntekt (-) Årets resultat Herav minoritens andel Overføringer Avsatt til annen egenkapital / udekket tap Avsetning Kr. Ottosens fond Sum overføringer :22

2 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS BALANSE EIENDELER Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Negativ goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Maskiner, inventar og kjøretøy Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lånekapital i datterselskaper Aksjer i datterselskaper Andre aksjer Pensjonsmidler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignend Sum omløpsmidler SUM EIENDELER :22

3 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD Note Note EGENKAPITAL Overkursfond Byggefond Egenkapital bygg Gavefond Utbedringstilskudd Stimuleringstilskudd Kr. Ottosens fond Uviklingsfond Husleiefond Annen egenkapital Sum egenkapital Minoritetsinteresse Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelser Periodisert statstilskudd bygg Periodisert husbanktilskudd bygg Vedlikeholdsreserve Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld , 16 Pantelån, husbanklån 15, Depositum Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2013 I styret for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Magnus Nystrand Styrelder Mats Andre Kirkebirkeland Nestleder Ann Elisabeth Wedø Daniel Heggelid-Rugaas Torkil Vederhus Styremedlem Styremedlem Styremedlem Birger Kruse Glenn Larsson Tove Kristin Karlsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Britt Unni Næsje Hanne M Pedersen-Eriksen Lisbeth Dyrberg Styremedlem Styremedlem Adm direktør :22

4 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, leienntekter inntektsføres løpende i leieperioden Tilskudd bygg inntektsføres over byggets levetid, estimert til 50 år, for avskrivinger benyttes samme levetid Øvrige tilskudd inntektsføres i den perioden det er bevilget for Anleggsmidler Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid. De nedskrives til virkelig verdi når verdifall konstateres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Datterselskap Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til ansaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapssikk. Konsernbidrag er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapene. Overstiger konsernbidraget tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Pensjon Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

5 Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og konsernet Eierskap AS. Underkonsernet Eierskap AS omfatter Akademika AS med datterselskapene Akademika Telemark AS og Akademika Buskerud AS, Studentkafeene AS, Urban Boligutleie AS, Sandakerveien 99 AS, Trondheimsveien 25 AS, Betzy K AS og Grefsen Panorama AS. Fusjon mellom Urban Boligutleie AS og søsterselskapene Oasen Spiserier AS og Nye Apalveien 60 AS er gjennomført med virkning fra 1. januar Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill / negativ goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives etter samme prinsipp som de underliggende eiendelene. Note 2 Salgsinntekter Salgsinntektene er fordelt på følgende salgsområder Foreldrebetaling, treningsavgifter Øvrige salgsinntekter Sum Salg fra bokhandel Salg til grunnskoler og videregående skoler Salgsinntekter fra kafé- og catering Øvrige salgsinntekter Sum Salgsinntektene er i sin helhet knyttet til salg i Norge. Note 3 Andre driftsinntekter Andre inntekter er fordelt på følgende områder: Prosjektinntekter Egenandeler, helse Fellestjenester Driftsstøtte Diverse inntekter Sum Urban boligutleie AS Sandakerveien 99 AS Trondheimsvein 25 AS Betzy K AS Grefsen Panorama AS Sum

6 Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser/personalrelaterte kostnader Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Styrehonorar Ytelser til daglig leder : Lønn Pensjonsutgifter 126 Annen godtgjørelse 178 Sum Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til fordel for ansatte, daglige ledere eller styret. Kostnadsført revisjonshonorar, alle beløp ekskl mva: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Annen bistand Sum Note 5 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser er omfattet av kravet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene i og konsernet ellers tilfredsstiller kravene i denne lov. følger NRS (regnskapsstandard) om Pensjoner. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad det overstiger 10% av det største av pensjons-forpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). har pensjonsordninger som omfatter i alt 581 personer i og 953 personer i, aktive medlemmer er 478 i og 792 i konsernet. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har pensjonsforpliktelser utover den generelle ordning som gjelder tidligere ansatte som ikke gikk over til forsikret ordning. Denne finansieres over selskapets drift, og er udekket. Ansatte som er omfattet av tariffavtale har også tilbud om AFP. Pensjonskostnaden i regnskapet er redusert med de ansattes trekk i brutto lønn.

7 Pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler (-) Resultatførte estimatendringer og avvik 421 Administrasjonskostnader 853 Netto pensjonskostnad Resultatført pensjon som ikke aktuarberegnes Sum Sikrede Usikrede Sum forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimerte netto pensjonsforpliktelser / midler (-) Ikke resultatførte estimatendringer Netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Pensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler ( - ) Resultatførte estimatendringer og avvik 626 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Resultatført pensjon som ikke aktuarberegnes Sum Sikrede Usikrede Sum forpliktelser forpliktelser forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimerte netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Ikke resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse / midler (-) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,25 % Forventet pensjonsøkning 0,00 % Forventet G-regulering 3,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,60 % Forventet årlig avgang før 30 år 12,00 % Forventet årlig avgang etter 30 år 2,00 %

8 Note 6 Statstilskudd og husbanktilskudd Spesifikasjon av tilskudd og årets endring i periodisert inntekt: Opprinnelig tilskudd Akk. inntektsført Rest periodisert tilskudd Bygg med statstilskudd: Inntektsført 2012 Kringsjå Studentby Kringsjå Studentby, fortetting Fjellbirkeland studentby Sogn Studentby Sogn Studentby, fortetting JPE Sogn Studentby, fortetting Bjerke Studenthus Bjerke Studenthus, fortetting Pilestredet Studenthus Pilestredet Studenthus, fortetting Enerhaugen Studenthus Ullevål Studentby, Fagerborg Studenthus Vestgrensa Studentby I Vestgrensa Studentby II Grünerløkka Studenthus Bjølsen Studentby Bjølsen Studentby, fortetting Bjølsen Studentby, fortetting Studenterhuset Schultz' gate Studenterhuset Schultz' gate, rehab Stensberggata Studenthus Sofienberg Studenthus Åråsen Studenthus Bjerregardsgt. Studenthus Bjerreg - prosjekt 2 Studenthus Haslevn. Studenthus Kongsvinger Studenthus Kingosgt. Studenthus Jens Bjelkesgt. Studenthus Ullevål Studentby, Andre boliger Sum bygg med statstilskudd Bygg med husbanktilskudd Ullevål Studentby, Grünerløkka Studenthus Sum bygg med husbanktilskudd Totalt bygg med tilskudd Spesifikasjon av statstilskudd: Inntektsføring, statstilskudd Studentboliger Statstilskudd til generelle velferdstiltak (post 74) Offentlige tilskudd øremerket barnehagene Sum offentlige tilskudd Offentlige tilskudd er i sin helhet benyttet til formålet i 2012

9 Note 7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Tomter Bygn. og annen fast eiendom Maskiner / Inventar Totalt Anskaffelseskost Tilgang ved fusjon Justert anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. Av- og nedskrivninger Akk. Av- og nedskrivninger ved fusjon 1.1. Justert akk av- og nedskrivninger Akk. Av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid år 3-10 år Avskrivningsplan 2-3,3 % % Tomter Bygn. og annen fast eiendom Maskiner / Inventar Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøp av datterselskap Justert anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Merverdier Avgang Anskaffelseskost Akk. Av- og nedskrivninger Tilgang akk. Av- og nedskrivninger ved fusjon Justert akk av- og nedskrivninger Akk. Av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Økonomisk levetid år 3-10 år Avskrivningsplan 2-3,3 % %

10 Negativ goodwill Anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp -912 Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger -508 Årets nedskrivinger 0 Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år lineær Leie av driftsmidler Kostnadsført leie av driftsmidler Note 8 Anlegg under utførelse Studentsamskipnaden i Oslo har som prinsipp å vente med overføring av bygg fra anlegg under utførelse til bygning til prosjektet er 100 % ferdigstilt mht utenomhus, lånekonvertering, tinglysning mv. Avskrivning skjer fra det tidspunkt bygget leies ut. Studentsamskipnaden hadde ved utgangen av 2012 følgende ikke avsluttede prosjekter: Bokført verdi pr Senter i Sentrum Carl Berner studenthus Sogn Schultz gt Trondheimsveien Diverse fortetnings- og vedlikeholdsprosjekter Statstilskudd pågående prosjekt Sum Trondheimsveien 25, studentboliger Sum

11 Note 9 Investering i aksjer og datterselskap Investering i aksjer er vurdert etter kostmetoden. Anskaffelses Eier og Innbetalt Bokført verdi Firma, forretningskontor tidspunkt stemmeandel aksjekapital Eierskap AS, Oslo % Sum Firma, forretningskontor Eierskap AS, Oslo Egenkapital Årets resultat Egenkapital Sum Eierskap AS har aksjer i: Anskaffelses tidspunkt Eier og stemmeandel Årets resultat Egenkapital Bokført verdi Akademika AS, Oslo % Studentkaféene AS, Oslo % Urban Boligutleie AS, Oslo % Sandakerveien 99 AS, Oslo % Trondheimsveien 25 AS, Oslo % Betzy K AS % Grefsen Panorama AS % Sum Akademik AS har akser i: Anskaffelses tidspunkt Eier og stemmeandel Årets resultat Bokført verdi Akademika Telemark AS, Bø % Akademika Buskerud AS, Bø % Sum Andre aksjer eid av : Anskaffelses tidspunkt Eier og stemmeandel Årets resultat Bokført verdi Chateau Neuf Servering AS, Oslo 33,33 % Sum Andre aksjer eid av datterselskap Anskaffelses tidspunkt Eier og stemmeandel Bokført verdi Den norske bokdatabasen AS, Oslo ,88 % 768 Campus e-book AS, København ,40 % 399 Ande aksjer 5 Sum Sum aksjer 1 243

12 Note 10 Spesifikasjon av finansposter Ulike finansinntekter og finanskostnader er slått sammen i regnskapet på følgende måte: Studentsamskipnaden i Oslo Posten finansinntekter består av: Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Posten finanskostnader består av: Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 11 Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader Eiendom Resepsjonsvarer Studentidretten Konsernet Akademika Studentkafeene AS Sum varelager Note 12 Fordringer som forfall senere enn ett år Andre fordringer (anleggsmidler) Note 13 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler Depositum Sum bundne midler

13 Note 14 Egenkapital Overkursfond Kringsjå Studentby Sogn Studentby Bjerke Studenthus Enerhaugen Studenthus Sum overkursfond Byggefond Egenkapital bygg Egenkapital barnehager Egenkapital andre bygg Sum egenkapital bygg Gavefond Storebrands gavefond Stenersens gavefond Sum gavefond Utbedringstilskudd Stimuleringstilskudd barnehagene Kr. Ottesens fond IB Kr. Ottosens fond Utdeling fra Kr. Ottosens fond Overført til Kr. Ottosens fond UB Kr. Ottosens fond Uviklingsfond Husleiefond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapitalendring 2011 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Utdelinger fra Kr. Ottosens fond -75 Overført til Kr. Ottosens fond 100 Sum egenkapital

14 - Egenkapitalendring 2011 Egenkapital Minoritet Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Utdelinger fra Kr. Ottosens fond Overført til Kr. Ottosens fond Andre endringer ført direkte mot egenkapital Tilgang minoritet Årets resultat minoritet Sum egenkapital Note 15 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Note 16 Pantstillelser og garantier m.v. har en stor studentboligportefølje, som i all hovedsak er lånefinansiert gjennom langsiktige lån i Husbanken. Ved utvikling av nye boligprosjekter blir anskaffelsesprosjekter mellomfinansiert med banklån og byggelånskreditter fra Nordea. Pantstillelser Driftskreditt på konsernbankkonto Lån husbanken Lån Nordea Lån Danske Bank Sum Pantegjeld Bokført verdi på eiendomsmassen Selskapene i konsernet har inngått avtale om flerkontosystem med sin bankforbindelse. Avtalen, som har en driftskredittramme på 5 mill, innebærer selvskyldnerkausjon mellom selskapene, samt hvert selskap har gitt banken panterett i fordringer og det er gitt tilbakeståelseserklæring. Bygg er stilt som sikkerhet for ansvar overfor banken. Pantstillelser Pant i varelager Bokført verdi varelager Garantiforpliktelser UIR AS, Studentidretten UIR AS, Studenthelsetjenesten Den Norske Bokhandlerforening Husleie Akademika Hokksund 68 Nordisk Bog Center Nord Pool Spot

15 Note 17 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Brutto endring utsatt skattefordel i balansen Utsatt skatt fusjonert selskap -14 Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt Justering betalbar skatt tidligere år 0-3 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Varer Pensjonsforpliktelser Gjeld Avsetning god regnskapsskikk Sum Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt fusjonerte selskaper 0 0 Utsatt skatt/skattefordel (28 %)

16 Note 18 Mellomværende med selskap i samme konsern Fordringer Langsiktig fordring på selskap i konsern Kundefordringer og andre fordringer Sum konsernfordringer Herav fordringer som forfaller senere enn ett år Gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Sum konserngjeld Herav gjeld som forfaller senere enn fem år 0 0 Note 19 Transaksjoner med nærstående parter Morselskapets transaksjoner med nærstående parter: Salg til datterselskap 2012 Salg av varer 0 Salg av tjenester Husleieinntekter Kjøp fra datterselskap Kjøp av varer Kjøp av tjenester 0 Husleie 1 817

17 Note 20 Segmentregnskapsinformasjon mottok samlet statlig bidrag og fristasjonsytelser i 2012 på 60,9 mill kr fordelt på post 74, direkte overføringer fra medlemsinstitusjonene og beregnet verdi av disponerte lokaler. Fordelingen på virksomheter og segmenter er basert dels på faktisk underlag, dels på forholdsmessig fordeling etter omsetning eller vareforbruk, og dels på skjønn. Fristasjonsbidraget til s sentraladministrasjon er fordelt etter omsetning. Fristasjonstilskudd/bidrag fordelt på virksomheter/avdelinger Tilskudd Post 74 (est. fordeling) Administrasj onen fordelt Direkte overført fra UiO Direkte overført fra andre inst. Indirekte tilskudd UiO Indirekte tilskudd Sum offentlig andre inst. bidrag Studentbarnehagene Studentidretten Karrieresenteret Studentliv Studenthelsetjenesten Studenkafeene Studentboligene/ Eiendom Akademika Konsernledelse Totalt Studentbarnhagenes oppholdsavgift er lovbestemt, og inntektene er uavhengig av om det er studentbarn eller ansattbarn. Karrieresenteret betjener kun studenter. Studentliv betjener kun studenter. Studenthelsetjenesten betjener andre enn studenter på samme prisvilkår som det ordinære offentlige helsevesenet. Overføringen fra UiO gjelder dekning av bedriftshelsetjeneste og andre særskilte helseforebyggende tiltak for UiO. Studentboligene betjener kun studenter. Konsernledelsen mottar kostnadsdekning for lånekostandene relatert til oppføringen av s administrasjonslokaler Resultatoversikt med innarbeidede fristasjonsytelser: Studentbarne hagene Karriere senteret Student helsetj Student boligene (inkl Eiendom) Urban boligutleie Studentliv Akademika Inntekter: Omsetning Fristasjon Fristasjon husleie og adm Post 74 (estimert fordeling) Sum inntekter Kostnader: Totale kostnader Fristasjon Sum Kostnader Resultat før skatt

18 Segmentregnskap for Studentidretten Inntekter: Studenter Andre Totalt Adgangskort/billetter Andre inntekter Driftstilskudd Fri stasjon Indirekte fri stasjon - inntektsføring Post 74 (estimert fordeling) Sum inntekter Kostnade r: Personalkostnader Drifts- og adm kostnader Avskrivninger Finansresultat (kostnader) Indirekte fri stasjon - kostnadsføring Sum kostnader Resultat Segmentregnskap for Studentkafeene Studenter Andre Totalt Omsetning Driftstilskudd Fristasjon husleie og adm Fristasjon overføring Sum inntekter Varekost Personalkost Adm og driftskostnader Avskrivninger Finansresultat Fristasjon Sum kostnader Resultat før skatt (27) Akademika Akademika har i 2012 et underskudd i størrelsesorden 53 mill. kr, hvorav s eierandel på 60% utgjør 32 mill.kr. Akademika har har historisk gått med overskudd de fleste årene, og fra 1990 og frem til fusjonen med Tapir i 2011 hadde Akademika et akkumulert overskudd før skatt på 88 mill.kr. I 2011 og 2012 har s eierandel i Akademika samlet gitt et underskudd på 43 mill.kr. Samlet i s eiertid er imidlertid Akademika fortsatt en eiendel som har gitt et positivt bidrag, og Akademika har således ikke mottatt noen andel av s offentlige finansiering.

19 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter /- Resultat før skatt Periodens betalte skatt Gevinst ved avgang driftsmiddel /- Avskrivninger og nedskrivinger Periodisert inntektsføring tilskudd /- Endring varelager /- Endring kundefordringer /- Endring leverandørgjeld /- Endring pensjonsforpliktelse /- Endring vedlikeholdsreserve /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i datterselskap Endring anlegg under utførelse/andre investeringer Endring i andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Innbetalinger ved reduksjon av langsiktig fordring Innbetaling ved emisjon i datter fra minoritet Utbetaling ved økning/+ reduksjon ansvarlig lån Innbetaling av depositum og leierettsinnskudd Utbetalinger fra Kr. Ottosens fond = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter fusjonert selskap Beholdning av kontanter og kontantevk Justert beholdning kontanter og kontantev = Beholdning av kontanter og kontantekv

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 53.289.705 59.411.215 355.991.773 373.194.885 Inntektsføring tilskudd 3, 6 96.372.031

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2014 STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) Konsern 2014 2013 Note Note 2014 2013 Driftsinntekter og -kostnader 67 470 49 949 2 Salgsinntekter

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer