ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR

2 Side 2 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar... 3 Særlig om kravet til forsvarlig system... 4 Om gjennomføringen av tilsynet Krav til styrets virksomhet... 6 Observasjoner og vurderinger Forsvarlig system... 8 Observasjoner og vurderinger Skoleanlegg Observasjoner og vurderinger Ordensreglement Observasjoner og vurderinger Inntaksreglement Observasjoner og vurderinger Anbefalinger Pålegg om retting... 20

3 Side 3 av 21 1 Elevenes rettssikkerhet styrets ansvar Ved lov om private skoler med rett til statstilskudd av 4. juli 2003 nr 84 (privatskoleloven) åpnes det opp for at private aktører kan gi barn og unge tilbud om grunnopplæring som et alternativ til det ordinære offentlige opplæringstilbudet. Forutsetningen for å være innehaver av godkjenningen og til å motta statstilskudd er at skolen drives i samsvar med de krav som er nedfelt av Stortinget i privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, samt den individuelle godkjenningen som gis av Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet kontrollerer at de private skolene som mottar statstilskudd drives i samsvar med de krav som Stortinget har fastsatt for å oppfylle denne samfunnsoppgaven på vegne av staten og at forutsetningene for godkjenningen er til stede. De private skolene skal, når de treffer beslutninger i medhold av privatskoleloven, følge de krav til saksbehandling som følger av forvaltningsloven og god forvaltningsskikk. Disse kravene dreier seg blant annet om elevenes rettssikkerhet, herunder krav til forutsigbarhet, mulighet for innflytelse på beslutningen, krav til likebehandling og etterprøvbarhet. I dette tilsynet legges det vekt på kjerneområdet i rettssikkerhetsbegrepet; når styret, eller den som styret har delegert fullmakt til, skal treffe beslutninger som direkte eller indirekte berører elevene. Når slike beslutninger skal tas stiller blant annet privatskoleloven og forvaltningsloven krav til utformingen av beslutningen og innholdet i den. Elevene eller søkerne til skolen skal kunne forutberegne sin rettsstilling. Dette innebærer at beslutningsgrunnlaget, som for eksempel inntaksreglement, ordensreglement og styrevedtak som har direkte betydning for elevens rettsstilling, skal være klart og tilgjengelig. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at de som får en beslutning om rettigheter og plikter rettet mot seg skal gis en anledning til å uttale seg om forholdet før endelig avgjørelse. Dette synliggjøres i privatskoleloven blant annet gjennom elevenes og foreldrenes generelle møte- og uttalerett i styremøtene. Ved mer inngripende beslutninger, som for eksempel enkeltvedtak etter forvaltningsloven, utvides disse rettighetene. I disse tilfellene skal elevene gis et forhåndsvarsel før avgjørelse tas og gjennom dette kunne utøve sin rett til å si sin mening (kontradiksjon). I enkeltvedtakstilfellene skal eleven opplyses om sin klagerett og dette skal gjøres skriftlig i vedtaket. Kjernen i likebehandlingsprinsippet er at like tilfeller skal behandles likt. Beslutninger skal derfor ikke være tilfeldig eller vilkårlig begrunnet, og det kan ikke legges utslagsgivende vekt på utenforliggende eller usaklige hensyn. Styrets beslutninger skal være etterprøvbare. Dette innebærer ikke bare et krav til skriftlighet, men også et krav om at det skal fremgå av beslutningen hva som legges til grunn og hvilke vurderinger den baserer seg på.

4 Side 4 av 21 Særlig om kravet til forsvarlig system En vesentlig forutsetning for å kunne yte elevene et godt opplærings- og tjenestetilbud i samsvar med privatskolelovens krav, er at skolen har etablert og drives ved aktiv bruk av et forsvarlig system. Et forsvarlig system består av et sett med internkontrollrutiner som skal sikre at skoledriften til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk, og dermed at kvaliteten som oppnås er tilfredsstillende. Omfanget av lovpålagte krav som regulerer privatskolenes virksomhet tilsier at regelverket ikke lar seg etterleve uten et velfungerende system for internkontroll. Internkontrollsystemet er således en nødvendig forutsetning for privatskolens evne til å prestere, og et hjelpemiddel for å levere riktig kvalitet, på riktig måte, og til riktig tid. Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn gjort kravet om forsvarlig system til gjenstand for kontroll i dette tilsynet. Om gjennomføringen av tilsynet Styret ved skolen har etterkommet Utdanningsdirektoratets pålegg om innsendelse av dokumentasjon. Utdanningsdirektoratet har gjennomgått dokumentasjonen, og gjennomført intervjuer med styrets leder og daglig leder den Referater fra intervjuene er protokollført og godkjent av disse. Kontrollen er avgrenset til plikter etter privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne, samt forvaltningsloven av 10. februar Rettslige plikter etter annen lovgiving har ikke vært gjenstand for kontroll. Denne rapporten baserer seg på innsendt dokumentasjon og protokollene fra intervjuene med styrets leder og daglig leder. En foreløpig tilsynsrapport ble sendt styret I den presenterte Utdanningsdirektoratet sine foreløpige vurderinger og konklusjoner. Styret kunne kommentere på innholdet i den foreløpige rapporten. Utdanningsdirektoratet har ikke mottatt tilbakemelding fra styret. Tilsynets metode har positiv, men ikke negativ troverdighet. Dette betyr at om det finnes kontrollerte elementer som det ikke er gitt avvik på, så kan det ikke utelukkes at det for disse forhold likevel foreligger avvik. Dette fordi vår kontroll avgrenses av valgt metodikk i dette tilsynet. Det kan derfor ikke utelukkes at man ved bruk av en annen kontrollmetode ville avdekket avvik. Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke vært gjenstand for kontroll av Utdanningsdirektoratet. Våre konklusjoner benevnes som avvik og følges opp av pålegg. I tillegg opererer direktoratet med anbefalinger. - Med avvik menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne og krav som stilles i godkjenningen. - Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta endringer for å rette opp avvikene. Hjemmelen for pålegg om retting er privatskoleloven 7-2a første ledd.

5 Side 5 av 21 - Med anbefaling menes et råd fra Utdanningsdirektoratet som skolen ikke er rettslig forpliktet til å følge. Utdanningsdirektoratets anbefaling gjelder endringer som etter vår vurdering vil kunne styrke elevenes rettssikkerhet, men som ikke baseres på et lovbestemt krav.

6 Side 6 av 21 2 Krav til styrets virksomhet Det følger av privatskoleloven 5-1 at de private skolene skal ha et styre som er det øverste ansvarlige organ. Styret har, som det primære pliktsubjektet, ansvar for å drive skolen i samsvar med privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene for godkjenningen. Kravene til styrets sammensetning, saksbehandling og oppgaver er fastsatt i 5-1 og 5-2. Styret skal oppnevnes i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen er stiftet i henhold til. Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskolen Bærum AS er et aksjeselskap og det er dermed aksjelovens regler som kommer til anvendelse, jf privatskoleloven 5-1 første ledd. Styret er stiftelsens øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styreleder har ansvar for at aktuelle saker som hører inn under styret behandles. Styremøter og annen styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist, jf stiftelsesloven 31. Eksempler på varsling er brev, e-post og faks. Privatskoleloven 5-1 andre ledd gir en rekke representanter møte- og uttalerett på styremøtene. Disse er: a) En representant for vertskommunen (grunnskole) b) En representant for elevrådet c) En representant for foreldrerådet d) En representant for undervisningspersonalet e) En representant for andre tilsatte ved skolen f) Daglig leder Formålet med 5-1 andre ledd er å sikre interessegruppene en uavhengig innflytelse på styrets avgjørelser. Dette gjelder selv om det enkelte styremedlem tilhører en eller flere av interessegruppene etter 5-1 andre ledd. Begrunnelsen for dette er for det første at representantene for interessegruppene og styremedlemmene kan ha ulike interesser i enkeltsaker. For det andre har representantene for interessegruppene kun en møte- og uttalerett, mens styremedlemmene er underlagt et styreansvar. Bestemmelsen om møte- og uttalerett for andre enn styrets medlemmer stiller krav til styrets prosedyrer for møteinnkalling. For å sikre en betryggende saksbehandling skal styret sende innkalling til representantene for de ulike interessegruppene nevnt ovenfor. Styret skal protokollføre sine møter, jf stiftelsesloven 31. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, deltakere, behandlingsmåte og beslutninger. Som en følge av møte- og uttaleretten etter privatskoleloven 5-1 skal også eventuelle uttalelser fra representantene protokollføres. Observasjoner og vurderinger I henhold til vedtektene skal styret bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, og det presiseres at personer som nevnt i friskoleloven 5-1 første ledd har møte- og talerett. Den oversendte dokumentasjonen viser at skolens styre er sammensatt i samsvar med vedtektene. Utdanningsdirektoratet har ingen merknader til styrets sammensetning men vedtektene må imidlertid endres slik at de viser til korrekt lov.

7 Side 7 av 21 Styret avholder om lag fire møter i året. Innkalling til styremøtene sendes til styrets medlemmer, samt representanter for henholdsvis kommunen, FAU, elevrådet og de ansatte. Ved intervjuene har det kommet frem at representanten for de ansatte er en lærer ved skolen. En egen representant for andre tilsette ved skolen, jf privatskoleloven 5-1 andre ledd, bokstav e) er ikke valgt, da skolens sportssjef er valg inn som ordinært styremedlem. Utdanningsdirektoratet presiserer at det er forskjell mellom de ordinære styremedlemmene som velges av generalforsamlingen, og representanter med møte- og talerett. Mens de ordinære styremedlemmene plikter å representere selskapet og skolens interesser som sådan, skal representantene med møte- og uttalerett kun representere sine respektive gruppers interesser. Det vil kunne by på interessekonflikter dersom én og samme person skulle fylle begge disse rollene samtidig. Det er derfor i strid med privatskoleloven 5-1 andre ledd å unnlate å gi en selvstendig representant fra andre tilsette anledning til å delta på styremøtene.

8 Side 8 av 21 3 Forsvarlig system Etter privatskoleloven 5-2 tredje ledd er styret ansvarlig for å ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylt. Systemet er forsvarlig når det er eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og som sikrar at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. 1 I det videre omtales dette som internkontrollsystem. Internkontrollsystemets formål er sikre at skoledriften til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk, og dermed at kvaliteten som oppnås er tilfredsstillende. Omfanget av lovpålagte krav som regulerer privatskolenes virksomhet tilsier at regelverket ikke lar seg etterleve uten et velfungerende system for internkontroll. Internkontrollsystemet er en nødvendig forutsetning for privatskolens evne til å prestere, og et hjelpemiddel for å levere riktig kvalitet, på riktig måte, og til riktig tid. Internkontrollsystemet retter seg både mot skolens produksjon av tjenester og kontroll av lovligheten av de handlinger som er foretatt. Systemet skal sikre prestasjon, kontroll og dokumentasjon av skolens drift, og at styret aktivt foretar grep for å sikre at regelverket etterleves i egen organisasjon. Delegasjon er et verktøy for oppfyllelse av styrets ansvar etter privatskoleloven. Styret kan delegere myndigheten for andre saker enn de som er nevnt i 5-2 første og andre ledd. Delegasjon fra styret betyr at beslutningsmyndigheten tildeles et annet organ/en annen person. Det betyr imidlertid ikke at styret gir fra seg myndighet eller ansvar, og styret kan når som helst trekke delegasjonen tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Beslutningsstrukturen i skolen skal reflekteres i internkontrollsystemet. Internkontrollsystemet oppfyller lovens egnethetskrav gjennom ivaretakelse av følgende sentrale komponenter: Prestasjon 1) Forståelse. Styret skal kjenne til hvilke krav privatskoleloven og øvrig regelverk stiller til styrets virksomhet. Styret er ansvarlig for at det etableres en klarhet med hensyn til hvilke lovpålagte oppgaver som det påhviler skolen å utføre, hvordan disse oppgavene skal løses, og hvem i skolens organisasjon som skal utføre oppgavene. 2) Levering av resultat. Det skal iverksettes handlinger som er relevante for å kunne oppfylle de krav som stilles, jf 1) ovenfor. Punktene 1) og 2) er fundamentet for internkontrollen og skolens arbeid med å sikre at skolens drift er i samsvar med lovpålagte krav. Overvåking 3) Overvåking/kontroll. De handlinger som utføres skal overvåkes slik at eventuelle brudd fanges opp og korrigeres. 1 Ot.prp.nr.55 ( ), kommentarer til 5-2.

9 Side 9 av 21 Korreksjon 4) Eventuelle brudd skal korrigeres. Dokumentasjon 5) Av hensyn til etterprøvbarhet og systemets tilgjengelighet skal aktiviteten i nødvendig omfang skriftliggjøres. Rapportering 6) Rapportering. Resultatene av overvåkingen og korrigeringen skal rapporteres til virksomhetens ledelse. Evaluering 7) Internkontrollsystemet skal jevnlig evalueres for å sikre at det i praksis fungerer på formålstjenlig vis. Revisjon 8) Dersom systemet viser seg å ikke fungere i praksis skal det revideres. Internkontrollsystemet skal av hensyn til kontinuitet, tilgjengelighet og etterprøvbarhet beskrives skriftlig. Det nærmere innholdet i denne beskrivelsen er rutiner for kartlegging, vurdering, korrigering, kommunikasjon og samhandling som skal realisere systemets formål. I denne sammenheng vil det være sentralt å kartlegge hvilken grad av kontroll som er nødvendig, og tilstrekkelig, for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Et velfungerende og rasjonelt internkontrollsystem bør være lagt opp slik at det er høy kontrollfrekvens på områder med stor risiko for avvik eller hvor konsekvensene av avvik er alvorlige. På områder med lav risiko for avvik kan det legges opp til en noe lavere kontrollfrekvens. Risikovurderinger som foretas som grunnlag for innretningen av internkontrollen skal være synlige og etterprøvbare. Skolen står fritt til å tilpasse systemet etter de lokalene forholdene eller skolens særpreg, innenfor rammen av de krav som stilles til systemets egnethet og funksjonalitet. Dette tas hensyn til ved vurderingen av eventuelle avvik og pålegg under tilsynet. Observasjoner og vurderinger Organisasjonskart for skolen er fremlagt. Skolen har en ledergruppe bestående av rektor, sportssjef og teamledere for hver av og 10 trinn. Kopi av delegasjonsreglement er vedlagt. Delegasjonsreglementet fremgår av dokumentasjonen av det forsvarlige systemet. For den generelle ansvars- og arbeidsfordelingen vises det til skolens personalhåndbok hvor stillingsinstruksene er samlet. Kontrollen med det forsvarlige systemet er begrenset til de tema som er gjenstand for tilsyn. Skolen har dokumentert gode rutiner for inntak. På grunn av stor oversøking har både skolens administrasjon og styre fokus på inntaksprosessen. Skolen har et inntaksreglement som er vedtatt av styret, samt en inntaksprosedyre med nærmere angivelse av prosessen. Ansvarsfordelingen ved inntaket er klart, og det rapporteres løpende fra rektor til styret i den perioden inntaket pågår.

10 Side 10 av 21 Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning har skolen et tilfredsstillende system for å påse at inntaket skjer i overensstemmelse med reglementet og privatskolelovens regler for øvrig. Dokumentasjonsgrunnlaget har vist at skolens praksis knyttet til vedtak om inntak og avslag på skoleplass ikke har vært i samsvar med forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Dette er imidlertid et forhold skolen på eget initiativ har tatt tak i. Videre har skolen et forholdsvis omfattende reglement. Den fremlagte dokumentasjonen viser at skolen opptrer i henhold til reglementet i disiplinærsaker. Skolen har videre dokumentert praksis for behandling av slike saker gjennom fremlagte vedtak som viser at privatskoleloven og forvaltningslovens krav etterleves. Skolen har dessuten rutiner for rapportering til styret, samt oppfølging av tiltak som iverksettes som følge av slike disiplinærsaker. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og opplysninger fremkommet i intervjuene, er Utdanningsdirektoratet av den oppfatning at skolen, på de områder som er omfattet av tilsynet, har et forsvarlig system som tilfredsstiller privatskolelovens krav. Skolen har en rutinekalender som viser hvilke oppgaver som til enhver tid skal utføres. Denne rutinekalenderen følges opp av rektor. Til grunn for rutineutvikling og strategiarbeid ved skolen ligger resultatene fra årlige evalueringer fra elever, foresatte og ansatte. risiko og vesentlighet.

11 Side 11 av 21 4 Skoleanlegg Av privatskoleloven 2-4 (1) følger det at [s]koleanlegga må vere godkjende av departementet. Det er fylkesmannsembetene som, på vegne av Kunnskapsdepartementet, godkjenner skoleanlegg etter søknad fra den enkelte skole. Retten til et godt fysisk og psykisk skolemiljø er en av de mest grunnleggende rettighetene for elevene. Bestemmelsen om godkjenning av skoleanlegg har derfor som formål å bidra til at skoleanlegget fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygger sykdom og skade. Begrepet skoleanlegg omfatter både undervisningslokale, andre lokaler som blir brukt av elevene og uteareal. Utstyr faller utenfor. 2 Når er det nødvendig å søke ny godkjenning hos fylkesmannen? - Skolen skal flytte til andre lokaler. - Skolen har foretatt endringer av betydning for godkjenningen, som ikke har vært gjenstand for kontroll. Observasjoner og vurderinger Av det oversendte dokumentasjonsgrunnlaget fremgår det at skolens lokaler ikke er godkjent av fylkesmannen slik privatskoleloven 2-4 første ledd krever. Gjennom intervjuene har Utdanningsdirektoratet imidlertid fått opplyst at tiltak var iverksatt for å innhente slik godkjenning. At dokumentasjon for godkjente skoleanlegg ikke foreligger, representerer et avvik fra kravet i privatskoleloven Ot.prpr.nr. 37 ( ), merknader til 2-4.

12 Side 12 av 21 5 Ordensreglement Enhver privatskole skal ha et ordensreglement om elevenes rettigheter og plikter, jf privatskoleloven 3-9 første ledd. Ordensreglementet skal på den ene siden søke å regulere hva som er (ønsket og) uønsket atferd hos elevene. På den andre siden kan skolen ikke bruke andre tiltak enn de som fremgår av ordensreglementet for å korrigere uønsket atferd. Bruken av tiltak er utøvelse av offentlig myndighet og representerer et inngrep i elevenes selvbestemmelsesrett. Det er derfor viktig at elevene gjennom ordensreglementet får muligheten til å forutse egne rettigheter og plikter, beskyttes mot usaklig forskjellsbehandling og bruken av vilkårlig valgte tiltak i disiplinærsaker. I et rettssikkerhetsperspektiv skal myndighetsutøvelsen således skje i henhold til reglementet og etter de forvaltningsrettslige regler om enkeltvedtak når tiltaket krever denne beslutningsformen. Bestemmelsen i 3-9 om ordensreglementet stiller krav til reglementets innhold, saksbehandlingen i disiplinærsaker og skolens plikt til å formidle reglene til elever og foresatte. Privatskoleloven 3-9 forbyr fysisk refsing eller andre tiltak av krenkende karakter. Ordensreglementet skal heller ikke inneholde regler om betaling av skolepenger. Dette er et forhold som skal reguleres i kontrakten mellom skolen og den enkelte elev, og dette bør derfor ikke blandes sammen med reglene for skolens daglige virksomhet. 3 Ordensreglementet skal angi hvilke tiltak eleven kan bli møtt med ved brudd på skolens regler. Angivelse av tiltak skal være uttømmende og skolen kan ikke benytte andre tiltak enn de som fremgår eksplisitt av reglementet. 4 Utdanningsdirektoratet understreker derfor at skolen således ikke har adgang til å benytte andre tiltak enn de som er nevnt i ordensreglementet. Bortvising er den mest alvorlige og inngripende reaksjonen som kan brukes mot en elev, og innebærer at elevens rett til opplæring settes til side for en begrenset periode. Bortvising skal derfor stå i forhold til bruddet på ordensreglementet og være begrunnet ut i fra saklige hensyn. Ved bortvising skal det fattes enkeltvedtak. Når det gjelder nedsettelse av karakter i orden og oppførsel er dette som et utgangspunkt en individuell vurdering etter forskrift til privatskoleloven kapittel 3. Nedsettelse av standpunktkarakter i orden- og oppførsel kan imidlertid hjemles som et tiltak i ordensreglementet. Utdanningsdirektoratet understreker at reaksjonen eller tiltaket skal stå i forhold til bruddet. Eleven skal gis anledning til å uttale seg muntlig for den som benytter refsingstiltaket. Regelen må praktiseres ulikt etter om det er snakk om mer alvorlige regelbrudd og refsingsvedtak i forbindelse med mindre alvorlige forhold. Følgelig kreves det ingen omstendelig prosedyre forut for en muntlig irettesettelse fra læreren, men det er likevel en forutsetning at hovedprinsippet om 3 Se Privat- og friskolers kontraktsvilkår, utarbeidet av Forbrukerombudet (revidert juni 2004). 4 Jf Ot.prp.nr.33 ( ).

13 Side 13 av 21 elevens rett til å forklare seg er ivaretatt gjennom den meningsutvekslingen som vanligvis finner sted før en muntlig irettesettelse. 5 Definisjon av enkeltvedtak, jf forvaltningsloven 2 bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer Hvordan et enkeltvedtak skal fattes finnes det bestemmelser om i forvaltningsloven i kapittel 3, 4, 5 og 6. Ordensreglementet skal inneholde regler om fremgangsmåten ved disiplinærsaker. Alle enkeltvedtak skal følge saksbehandlingsreglene som fremgår av forvaltningsloven, herunder varsel om vedtak, elevens rett til å uttale seg (kontradiksjon) og klagerett på det vedtak som fattes. Saker som gjelder bortvisning skal avgjøres av daglig leder ved skolen. Skolen skal gjøre ordensreglementet kjent for elevene og foresatte. I dette ligger at elever og foresatte må gis anledning til å gjøre seg kjent med reglementets innhold. De fleste skoler har i dag egne nettsider hvor blant annet ordensreglementet er publisert. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig for å oppfylle lovens minimumskrav at elever og foresatte henvises til disse nettsidene med oppfordring om å sette seg inn i reglementet. Skolen kan også selv gjennomgå reglementet sammen med elevene ved behov. Andre tilfredsstillende måter å publisere ordensreglementet er å sende en kopi til hver elevs hjem, eller at reglementet følger som vedlegg til kontrakten mellom skolen og den enkelte elev/foresatte. Observasjoner og vurderinger Skolens ordensreglement er vedtatt av styret. I henhold til fremlagte opplysninger publiseres reglementet ved at hovedtrekkene gjøres kjent på informasjonsmøte som avholdes for alle nye søkere. Det blir dessuten gjennomgått for elever og foresatte ved skolestart. Reglementet ligger tilgjengelig på skolens læringsplattform Classfronter som alle elever og foresatte har tilgang til. Foresatte og elever oppfordres til å lese disse før skolestart. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning publiseres reglementet på tilfredsstillende måte. Reglementet henviser gjennomgående til lov om frittstående skoler. Reglementet må oppdateres slik at det viser til korrekt lov. I reglementets punkt 4 redegjøres det for fremgangsmåten når skolens regler brytes. Beskrivelse av saksbehandlingen gis i punkt 4.3. Det følger av privatskoleloven 3-10 fjerde ledd at ved vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning bør reglementets punkt om saksbehandlingen også inneholde opplysninger om elevens rett til å klage på slike vedtak, jf forvaltningsloven kapittel VI. Reglementets punkt 5 omhandler økonomiske vilkår. De forhold som skal reguleres i ordensreglementet fremgår av privatskoleloven 3-9. Bestemmelser om betaling av skolepenger er ikke relevant for elevens rettigheter og plikter i denne sammenheng. Økonomiske vilkår er et 5 Ot.prp.nr. 33 ( ).

14 Side 14 av 21 kontraktsrettslig forhold mellom skolen og den enkelte elev, og skal derfor ikke inntas i ordensreglement. Disse bestemmelsene skal derfor fjernes fra reglementet. Når det gjelder Utdanningsdirektoratets kommentarer til innholdet av bestemmelsene i henholdsvis punkt 5.1 og 5.2, samt skolens praksis i tilknytning til dette, viser vi til punktet Inntaksreglement nedenfor. I styreprotokoll datert sak vedtok styret to tillegg til skolens reglement: Pkt 5.3: Ved manglende betaling av skolepenger sender NTG-U kravet til rettslig inkasso. I likhet med punkt 5.1 og 5.2 er dette bestemmelser som regulerer det kontraktsrettslige forholdet mellom skolen og den enkelte elev, jf ovenfor, og skal således fjernes fra reglementet. Videre vedtok styret følgende bestemmelse i punkt 5.4: Skolen krever at foreldre/foresatte betaler inn kr 1000 i depositum for skolebøker. Pengene betales tilbake når eleven slutter ved skolen, under forutsetning av at bøkene godkjennes ved tilbakelevering. Betaling fra elevene reguleres av privatskoleloven 6-2. Av første ledd fremgår det at elevpengene kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader. I bestemmelsens tredje ledd slås det videre fast at [g]runnskolar kan ikkje krevje noka form for betaling frå elevar eller foreldre utover det som følgjer av denne føresegna. Det er altså på det rene at skolen ikke har anledning til å ta betaling for skolebøkene. Et depositum er ikke en ren betaling, men er likevel problematisk i forhold til lovens bestemmelser fordi det dreier seg om en sikkerhetsstillelse som er forbundet med en kapitalkostnad for eleven, og har således karakter av betaling. Et krav om depositum er således i strid med privatskolelovens regler dersom depositumet og skolepengene samlet overstiger 15% av tilskuddsgrunnlaget med tillegg av det forskriftsfestede beløpet for dekning av kapitalkostnader.

15 Side 15 av 21 6 Inntaksreglement Enhver privatskole skal ha et inntaksreglement, jf privatskoleloven 3-1. Inntaksreglement skal være fastsatt av styret, tilfredsstille lovens krav til innhold og saksbehandling ved inntak. Formålet med inntaksreglement er å sikre at vilkårene for inntak av elever til private skoler er lik som for den offentlige skolen. Dette betyr at alle elever som søker skal få plass innenfor rammen av fastsatt elevtall ved skolen. Det følger av loven at de private skolene skal ha hele landet som inntaksområde. Søkere til private skoler skal derfor gis lik rett til utdanning og rett til likebehandling i inntaksprosessen som i den offentlige skolen. Inntaksreglementet kan ikke inneholde regler som positivt avgrenser hvem som kan søke om inntak til skolen. Som en følge av åpenhetskravet kan reglementet heller ikke inneholde regler om opptakskrav, for eksempel intervju. De skal ikke diskrimineres for eksempel ut i fra personlige forutsetninger, behov for spesialundervisning eller behov for spesiell tilrettelegging i opplæringssituasjonen. Skolen kan i forbindelse med inntaket ikke etterspørre annen informasjon enn det som er relevant for vurderingen av om eleven oppfyller kravene til grunnopplæring tilsvarende vilkårene for inntak i den offentlige skolen. Skolen kan operere med søknadsfrist, og skal da opplyse om denne. Fristen skal være lik for alle søkere. Reglementet må dessuten opplyse hvorvidt skolen åpner for fortløpende inntak slik at det gjelder et først i tid best i rett prinsipp, eller om vedtak om inntak først foretas etter søknadsfristens utløp. Videre må det informeres om eventuelle rettsvirkninger av for sent innkomne søknader, for eksempel at skolen etter søknadsfristens utløp bare tar inn elever på særskilt, objektivt og saklig grunnlag, selv om maksimum elevtall ikke er oppnådd. Dersom inntaksreglementet inneholder en slik bestemmelse, må det klart fremgå hva som er et særskilt og saklig grunnlag. Videre skal inntaksreglementet vise prioriteringen av søkerne ved oversøking (søkermassen er større enn fastsatt elevtall). I lov og forarbeider stilles det krav til saklige og objektive prioriteringsregler, for eksempel: De med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring skal prioriteres; a) Loddtrekning; b) Først i tid best i rett -prinsipp; c) Geografisk nærhet til skolen; d) Søkerens karakterer; e) Søker har søsken ved skolen; f) Søker er medlem av den kirke eller det trossamfunn som har etablert skolen; g) Søker er barn av ansatt ved skolen Søknadsskjemaet skal ivareta de samme interessene som inntaksreglementet. Kravet til likebehandling, forutberegnelighet og forbudet mot diskriminering gjelder alle relevante aktiviteter i forbindelse med inntak. Det kan derfor ikke stilles krav til søkeren i søknadsskjemaet som er i strid med eller i uoverensstemmelse med inntaksreglementet. Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jf privatskoleloven 3-1 sjette ledd. Dette innebærer at forvaltningslovens saksbehandlingsregler kommer til anvendelse.

16 Side 16 av 21 Inntaksreglementet skal sikre forutberegnelighet og skal derfor gjøres kjent for elever/foresatte. Publiseringsmåter som tilfredsstiller lovens minimumskrav, er publisering på skolens hjemmeside, at reglementet følger som vedlegg til søknadsskjemaet, eller at skolen utsteder kopi på forespørsel fra elev/foresatte. Observasjoner og vurderinger Inntaksreglement formelle krav Skolen har et inntaksreglement som er vedtatt av styret. Dette reglementet har ikke vært endret siden skolen ble stiftet, men i den oversendte dokumentasjon opplyser skolen at presisering og gjennomføring [av inntaksprosessen] er under stadig forbedring. Inntaksreglementet gjøres ikke kjent for søkere eller foresatte. Dette representerer et brudd på privatskolelovens bestemmelser. Ved siden av inntaksreglementet har skolen en inntaksprosedyre. Det er inntaksprosedyren som er publisert på skolens hjemmesider, og fremstår følgelig utad som det gjeldende inntaksreglementet. Privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav d) krever at inntaksreglementet vedtas av styret. All den tid inntaksprosedyren fremstår som det gjeldende reglementet utad, og også rent faktisk inneholder de reglene som er bestemmende for inntaket, betyr det at også inntaksprosedyren må styrebehandles. Manglende styrebehandling av inntaksinnstruksen representerer således et brudd på privatskolelovens bestemmelser. Formålet med privatskolelovens krav til styrebehandling og publisering av inntaksreglementet er å sikre søkere og foresatte forutberegnelighet med hensyn til de vilkår som er bestemmende for inntaket. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning er det derfor viktig at forholdet mellom inntaksreglementet og inntaksprosedyren avklares. Utdanningsdirektoratet anbefaler i denne sammenhengen enten at (a) inntaksreglementet publiseres på lik linje med instruksen, eller (b) at styret vedtar å la instruksen tre i stedet for inntaksreglementet. Dersom skolen velger å la inntaksprosedyrene tre i stedet for det opprinnelige inntaksreglementet, gjør Utdanningsdirektoratet oppmerksom på at prosedyrene må justeres slik at de tilfredsstiller privatskolelovens krav. Forskuddsbetaling og tildeling av skoleplass Av den oversendte dokumentasjonen fremgår det at elever som takker ja til skoleplass må betale et forskudd på skolepenger stort kr Dette følger også av punkt 5.1 i skolens ordensreglement. Videre heter det i ordensreglementets punkt 5.2 at [ved] forsinket betaling tas forbehold om å tildele elevplassen til en annen søker. Den fremlagte dokumentasjonen viser at skolen praktiserer forskuddsbetaling på den måten som beskrevet i reglementet. I e-posten med tilsagn om skoleplass gis elevene en frist på ca fem dager til å akseptere plassen og betale forskuddet. Dersom svar og betaling ikke er mottatt innen fristen vil plassen bli tilbudt en annen. Ved denne praksisen gjør skolen forskuddsbetaling til et vilkår for å få skoleplass. Av privatskoleloven 3-1 følger det at de private skolene skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Betalingsdyktighet er ikke et slikt vilkår, og det er heller ikke et saklig prioriteringskriterium ved oversøking, jf privatskoleloven 3-1 tredje ledd. Betaling av skolepenger skal ikke være avgjørende for hvorvidt søkere får plass på skolen eller ikke, og skolens praksis på dette punkt er således i strid med privatskolelovens bestemmelser. Når det gjelder selve kravet om forskudd på skolepenger, viser Utdanningsdirektoratet til Forbrukerombudets uttalelser i retningslinjer for privat- og friskolers kontraktsvilkår.

17 Side 17 av 21 Forbrukerombudets klare standpunkt er at skolene som hovedregel ikke kan kreve mer enn et mindre administrasjonsgebyr før skolestart. Dette gebyret skal gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med søknad om skoleplass. Forskuddsbetalingen på kr utgjør i dette tilfellet om lag 25 % av de totale elevpengene, noe som etter Utdanningsdirektoratets oppfatning overstiger rammene for et mindre administrasjonsgebyr. Videre heter det i ordensreglementets punkt 5.1 nr 1 at elever som trekker seg før første skoledag, får tilbakebetalt forskuddsbetalingen, med fradrag for et administrasjonsgebyr stort kr Et slikt administrasjonsgebyr skal gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av skoleplassen. Forbrukerombudet har i slike tilfeller hvor eleven trekker seg etter først å ha akseptert plass, godtatt gebyrer på inntil kr Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn konkludert med at skolens administrasjonsgebyr er for høyt. Det nevnes også at den fremlagte dokumentasjonen er noe motstridende med hensyn til skolens praksis vedrørende administrasjonsgebyret. Av kopi av e-poster med tildelig av skoleplass, fremgår det at skolen har praksis for å beholde hele forskuddsbetalingen på kr fra elever som takker ja til skoleplass, men senere trekker seg før skolestart. Av punkt 5.1 nr 1 i skolens ordensreglement fremgår det imidlertid at søkeren i slike tilfeller får tilbakebetal tilskuddet med unntak av et administrasjonsgebyr på kr Gjennom intervjuer har rektor ved skolen bekreftet at det er reglementets bestemmelser som gjelder, og at praksis har vært i samsvar med reglementet. Utdanningsdirektoratet gjør oppmerksom på motstriden mellom reglementet og den informasjonen som går ut til den enkelte elev ved aksept av søknad, og pålegger skolen å rette opp informasjonen som går ut til den enkelte elev i forbindelse med fremtidige vedtak. Prioritering ved oversøking Av punkt 6 i reglementet fremgår det at søkerne til skolen vil bli evaluert gjennom inntakssamlinger og fysiske tester. Videre heter det at det vil bli lagt vekt på søkerens samlede basisferdigheter og egenskaper, på motivasjon for idrett, og på at søkerens og de foresattes holdninger er i samsvar med Norges Idrettsforbunds etiske normer, særlig med tanke på spiseforstyrrelser og doping. I punkt 7 heter det at [i]nntaket vil skje ut i fra en helhetsvurdering av søkerens forutsetninger for å gjennomføre tre års ungdomsskole med utvidet idrettstilbud. De enkelte inntakskriteriene er nærmere presisert i inntaksprosedyrene i form av fem nummererte prioriteringskriterier. Gjennom intervjuene har Utdanningsdirektoratet fått opplyst at det er inntaksprosedyrene som gjelder ved gjennomføring av inntaket, jf ovenfor. Det følger av privatskoleloven 3-1 tredje ledd at inntaksreglementet skal angi prioriteringskriteriene ved oversøking. Kunnskapsdepartementet har i vedtak datert godkjent inntaksreglementet til skolen. Gjennom intervjuene har det imidlertid blitt klart at skolen, i de tilfeller hvor nye elever tas opp etter skolestart fordi andre slutter, opererer med et tilleggsvilkår som ikke fremgår av inntaksreglementet. I slike tilfeller vurderes også hensynet til den eksisterende elevmassens sammensetning. Gruppesammensetning er ikke nevnt som et prioriteringskriterium i inntaksprosedyren, Skolen har ikke anledning til å vektlegge andre kriterier enn de som fremgår av reglementet. Skolens praksis på dette punktet er således lovstridig.

18 Side 18 av 21 Avslag på søknad om skoleplass Av den fremlagte dokumentasjonen følger det at skolen ikke har praksis for å begrunne avslag om plass. Avslag om søknad på skoleplass er et enkeltvedtak, og det følger av forvaltningslovens bestemmelser at et slikt vedtak skal begrunnes. Begrunnelsen skal være slik at det er mulig for søkeren å vurdere sin stilling, og avgjøre hvorvidt vedkommende ønsker å klage på vedtaket eller ikke. Skolens praksis på dette punktet er således i strid med privatskoleloven 3-1 sjette ledd.

19 Side 19 av 21 7 Anbefalinger Ordensreglement 1. Utdanningsdirektoratets anbefaler at reglementets punkt om saksbehandlingen også inneholder opplysninger om elevens rett til å klage, jf forvaltningsloven kapittel VI. Inntaksreglement 2. Utdanningsdirektoratet anbefaler enten at (a) inntaksreglementet publiseres på lik linje med instruksen, eller (b) at styret vedtar å la instruksen tre i stedet for inntaksreglementet. Dette for å sikre søkere og foresatte forutberegnelighet med hensyn til de vilkår som er bestemmende for inntaket.

20 Side 20 av 21 8 Pålegg om retting På bakgrunn av det som fremgår av kapitlene 2 til og med 6 gir Utdanningsdirektoratet følgende pålegg: Styrets sammensetning og ansvar 1. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal endre vedtektenes 10 slik at det vises til privatskolelova (Lov om private skoler med rett til statstilskot). 2. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal påse at en selvstendig representant fra «andre tilsette» gis møte- og uttalerett i styremøtene, jf. privatskolelova 5-1 annet ledd. Skoleanlegg 3. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum skal sørge for godkjenning av skoleanlegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ordensreglement 4. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal fjerne reglementets punkt 5 om «økonomiske vilkår». Inntaksreglement 5. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal påse at inntaksreglementet gjøres kjent for søkere og deres foresatte, jf. forvaltningsloven Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal sørge for at inntaksinstruksen styrebehandles, jf. privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav d). 7. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal ikke benytte manglende forskuddsbetaling av skolepenger som prioriteringskriterium ved inntak. 8. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal redusere kravet om forskudd på skolepenger til kr Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal halvere administrasjonsgebyret før skolestart (forskudd på skolepenger) til kr Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal rette opp informasjonen som går ut til den enkelte elev vedrørende ileggelse av administrasjonsgebyr. 11. Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal begrunne avslag på skoleplass, jf. forvaltningsloven 24 og Styret ved Norges Toppidrettsgymnas Ungdomskolen Bærum AS skal fjerne «gruppesammensetning» som prioriteringskriterium i inntaksprosedyren, jf. privatskoleloven 3-1. For øvrig skal skolens vedtekter, ordensreglement, inntaksreglement og øvrige styrende dokumenter inneholde korrekte henvisninger til de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

21 Side 21 av 21 Bekreftelse på at avvikene er rettet Tiltak for å rette avvikene skal iverksettes umiddelbart. Når det gjelder pålegg knyttet til skoleanlegg skal styret oversende kopi av fylkesmannens vedtak om godkjenning etter privatskoleloven 2-4 så snart den foreligger. For pålegg knyttet til inntaks- og ordensreglement, skal styret oversende kopi av de korrigerte reglementene. For de øvrige påleggene skal styret inngi en skriftlig erklæring på at avvikene er rettet. Frist for innsendelse av dokumentasjon som nevnt her er 1. juni Dersom senere tilsyn avdekker at ilagte pålegg ikke er rettet, vil Utdanningsdirektoratet kunne anvende reaksjoner etter den til enhver tid gjeldende reaksjonsbestemmelse. Klage Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 bokstav b, og kan påklages til Kunnskapsdepartementet. En eventuell klage skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til forvaltningsloven 32. Med hilsen Håvard Tvinnereim avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg seniorrådgiver

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 14.08.2012 Deres dato: 07.08.2012 Vår referanse: 2012/1170 Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Oversendelse av tilsynsrapport

Oversendelse av tilsynsrapport Vår saksbehandler: Solveig Mathisen Direkte tlf: 23 30 27 44 smt@udir.no Vår dato: 14.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2009/4299 Deres referanse: Lørenskog Friskole Postboks 212 1471 LØRENSKOG Att: Styrets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. S teinerskolen i Kristiansand Org. nr

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. S teinerskolen i Kristiansand Org. nr Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: 21.09.2012 Vår referanse: 2012/3172 Deres referanse: Steinerskolen i Kristiansand ved styrets leder Tryms vei 13 4631 KRISTIANSAND-S

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Drottingborg VGS AS Org. nr. 988 982 342

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Drottingborg VGS AS Org. nr. 988 982 342 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 17.10.2012 Deres dato: 20.09.2012 Vår referanse: 2012/2519 Deres referanse: Drottningborg VGS AS ved styrets leder Drottningborg 20 4885 GRIMSTAD TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oasen skole AS Org. nr Oasen skole AS ved styrets leder Postboks 15

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oasen skole AS Org. nr Oasen skole AS ved styrets leder Postboks 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 19.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/2522 Deres referanse: Oasen skole AS ved styrets leder Postboks 15 4684 BRENNÅSEN TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oslo By Steinerskole Org. nr. 980 879 194

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Oslo By Steinerskole Org. nr. 980 879 194 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 19.10.2012 Deres dato: 07.09.2012 Vår referanse: 2012/3169 Deres referanse: Oslo By Steinerskole ved styrets leder Postboks 6679 St. Olavsplass 0129 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 07.08.2012 Deres dato: 08.07.2012 Vår referanse: 2012/1174 Deres referanse: Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Skauen kristelige skole Skien ved styrets leder Jon Alvssons gate 14.

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Skauen kristelige skole Skien ved styrets leder Jon Alvssons gate 14. Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 08.11.2012 Deres dato: 13.09.2012 Vår referanse: 2012/2524 Deres referanse: Skauen kristelige skole Skien ved styrets leder Jon Alvssons gate 14 3746 Skien TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/1334 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Davinci Montessoriskole ved styrets leder Postboks 43 Minde 5821 BERGEN TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. ved styrets leder Robergveien BARKÅKER. Stiftelsen Jareteigen Montessori Grunnskole

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. ved styrets leder Robergveien BARKÅKER. Stiftelsen Jareteigen Montessori Grunnskole Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 25.09.2012 Deres dato: 06.09.2012 Vår referanse: 2012/1178 Deres referanse: Stiftelsen Jareteigen Montessori Grunnskole ved styrets leder Robergveien 347 3157

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Granly skole Org. nr Granly skole ved styrets leder Postboks 70 Lofts-Eik

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Granly skole Org. nr Granly skole ved styrets leder Postboks 70 Lofts-Eik Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 11.05.2012 Vår referanse: 2012/2520 Deres referanse: Granly skole ved styrets leder Postboks 70 Lofts-Eik 3109 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Kristen videregående skole Trøndelag ved styrets leder Østre Rosten TILLER

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Kristen videregående skole Trøndelag ved styrets leder Østre Rosten TILLER Saksbehandler: Linn Kvinge Kristen videregående skole Trøndelag ved styrets leder Østre Rosten 35 7075TILLER Vår dato: 13.02.2013 Deres dato: 07.12.2012 Vår referanse: 2012/3165 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Oversendelse av tilsynsrapport

Oversendelse av tilsynsrapport Vår saksbehandler: Solveig Mathisen Direkte tlf: 23 30 27 44 smt@udir.no Vår dato: 13.04.2010 Deres dato: 09.04.2010 Vår referanse: 2009/4297 Deres referanse: Stiftelsen Norsk Montessori Institutt/Oslo

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 25.04.2017 2016/9159 Deres dato: Deres referanse: Andørja Montessoriskole ved styrets leder 9455 ENGENES TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/94 Deres dato: Deres referanse: Grunnskolen Oslo Kristne Senter ved styrets leder Trondheimsveien 50g 2007 KJELLER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bjørn Montessoriskole ved styrets leder Bjørn 8820 DØNNA

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bjørn Montessoriskole ved styrets leder Bjørn 8820 DØNNA Saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 03.05.2012 Vår referanse: 2012/1175 Deres referanse: Bjørn Montessoriskole ved styrets leder Bjørn 8820 DØNNA TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 28.11.2016 2016/4365 Deres dato: Deres referanse: Lørenskog Friskole ved styrets leder Postboks 185 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 25.04.2017 2016/9160 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Ås ved styrets leder Haugerudveien 25 1434 ÅS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6848 Deres dato: Deres referanse: Grenland Kristne skole ved styrets leder Gulsetvegen 81 3718 SKIEN TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/95 Deres dato: Deres referanse: Nord-Dønna Montessoriforening ved styrets leder Stavseng 8820 DØNNA TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6847 Deres dato: Deres referanse: Foreningen Bergen Kristne grunnskole ved styrets leder Øvre Kråkenes 49 5152 BØNES TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Tone Elisabeth Skavhaug Vår dato: Vår referanse: 30.11.2016 2016/4362 Deres dato: Deres referanse: Bergsbygda Montessoriskole ved styrets leder Bergsbygdavegen 558 3949 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.05.2016 2015/6845 Deres dato: Deres referanse: Bleik og Omegn Montessori Skolelag ved styrets leder Skoleveien 19 8481 BLEIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.06.2017 2017/3065 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Tromsø ved styrets leder Inga Sparboes Veg 41 9007 TROMSØ TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Cecilie Geelmuyden Vår dato: Vår referanse: 10.06.2016 2015/6852 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten ved styrets leder Østre Totenveg 14 2816 GJØVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN Saksbehandler : Linn Kvinge Vår dato : 06.03.2013 Deres dato : 07.01.2013 Vår referanse : 2012/3173 Deres referanse : Foreningen Danielsen Intensivgymnas ved styrets leder Nygaten 8 5017 BERGEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6846 Deres dato: Deres referanse: Drøbak Montessori skole AS ved styrets leder Osloveien 27 1440 DRØBAK TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.05.2017 2017/2720 Deres dato: Deres referanse: Buen Kristne skole ved styrets leder Buen 7 1528 MOSS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 05.09.2016 2016/4366 Deres dato: Deres referanse: Rombak Privatskole forening ved styrets leder Fagerjordveien 194 8517 NARVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent Sjekkliste - inntaksreglement Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd. ARTIKKEL SIST

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 20.01.2014 2013/5613 Deres dato: Deres referanse: 01.10.2013 Uldals videregående skole AS ved styrets leder Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3277 Deres dato: Deres referanse: Norges Toppidrettsgymnas ved styrets leder Postboks 134 1319 Bekkestua Geilo AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1417 Deres dato: Deres referanse: Natur videregående ved styrets leder Strømsveien 323a 1081 Oslo skole TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5993 Deres dato: Deres referanse: 18.12.2013 Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll ved styrets leder Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5990 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland ved styrets leder Postboks 133 8701 Nesna ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 04.07.2017 2017/3414 Deres dato: Deres referanse: Landåsbygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.07.2014 2014/3134 Deres dato: Deres referanse: Kvs -Bygland AS ved styrets leder 4745 Bygland TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Mokollen skole Adventkirkens Grunnskole i Sandefjord ved styrets leder Plutosvei 16B

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Mokollen skole Adventkirkens Grunnskole i Sandefjord ved styrets leder Plutosvei 16B Saksbehandler : Linn Kvinge Vår dato : 02.01.201 3 Deres dato : 05.09.2012 Vår referanse : 2012/3168 Deres referanse : Mokollen skole Adventkirkens Grunnskole i Sandefjord ved styrets leder Plutosvei 16B

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 25.06.2014 2014/1326 Deres dato: Deres referanse: Molde Friskole ved styrets leder Ingebriktvegen 11 6410 Molde TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 17.03.2014 2013/5567 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse 20.11.2013 ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2904 Deres dato: Deres referanse: Tyrifjord videregående skole ved styrets leder Tyrifjordveien 25 3530 Røyse TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Granvegen 6 2322 RIDABU Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Lundeneset VGS AS. Lundeneset 5582 ØLENSVÅG. Org. nr. 888 982 302. 1. Innledning...

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Lundeneset VGS AS. Lundeneset 5582 ØLENSVÅG. Org. nr. 888 982 302. 1. Innledning... Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: 30.11.2012 Deres dato: 14.11.2012 Vår referanse: 2012/3166 Deres referanse: Lundeneset ved styrets Lundeneset VGS AS leder 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.02.2014 2013/5615 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 279 4576 Lyngdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. S t i f t e l s e n T r o n d h e i m I n t e r n a t i o n a l S c h o o l O r g. n r. 8 8 6 8 4 7 262

TILSYNSRAPPORT. S t i f t e l s e n T r o n d h e i m I n t e r n a t i o n a l S c h o o l O r g. n r. 8 8 6 8 4 7 262 Saksbehandler: Linn Kvinge Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 TRONDHEIM Vår dato: 20.06.2013 Deres dato: 14.05.2013 Vår referanse: 2012/3887 Deres referanse:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 17.10.2016 2016/97 Deres dato: Deres referanse: Vatneli skole Adventistsamfunnet Grunnskoler ved styrets leder Vatneliveien 79 4309 SANDNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 26.10.2016 2016/4368 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31c 0382 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2905 Deres dato: Deres referanse: Seiersborg videregående skole AS ved styrets leder Postboks 33 1662 Rolvsøy TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler : Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato : Vår referanse : 02.07.2014 2014/346 Deres dato : Deres referanse : Oppdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 134 7341 Oppdal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bodalen Friskole BA ved styrets Bådalen 6530 AVERØY. Bodalen Friskole BA Org. nr.

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bodalen Friskole BA ved styrets Bådalen 6530 AVERØY. Bodalen Friskole BA Org. nr. Saksbehandler : Linn Kvinge Vår dato : 12.02.2013 Deres dato : 13.11.2013 Vår referanse : 2012/3164 Deres referanse : Bodalen Friskole BA ved styrets Bådalen leder 6530 AVERØY TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 28.02.2014 2013/5992 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Snåsa Montessoriskole ved styrets leder Agle 7760 Snåsa Sa ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3139 Deres dato: Deres referanse: Eidskog Montessoriskole ved styrets leder Skillingmarkvegen 110 2233 Vestmarka Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 18.12.2014 2014/5153 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Asker ved styrets leder Nesvangen 10 1394 Nesbru TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/349 Deres dato: Deres referanse: Stiftinga Venabygd Grendeskule ved styrets leder 2632 Venabygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Stiftinga

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 14.08.2014 2014/2906 Deres dato: Deres referanse: Flatanger Montessori Sa ved styrets leder V/rektor Sørflatanger 7770 Flatanger TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.10.2014 2014/4871 Deres dato: Deres referanse: Løkken Verk Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2 7331 Løkken Verk Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3141 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 11.03.2014 2013/5611 Deres dato: Deres referanse: 09.12.2013 Stiftelsen Lillehammer Steinerskole ved styrets leder Heimtunvegen 36 2608

Detaljer

INNTAK + FORVALTNING. Friskolesamling. 19. januar 2016

INNTAK + FORVALTNING. Friskolesamling. 19. januar 2016 INNTAK + FORVALTNING Friskolesamling 19. januar 2016 1 Inntak av elever friskoleloven 3-1 1.ledd Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges.

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges. Permisjon for elever i bergensskolen 1. Målgruppe og innhold Bergensstandarden for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i de kommunale grunnskolene i Bergen kommune.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/348 Deres dato: Deres referanse: St Sunniva skole ved styrets leder Akersveien 4 0177 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Forvaltningstilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr. Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 06.05.2014 2014/491 Lukas videregående ved styrets leder Vikhov 7560 Vikhammer skole AS TILSYNSRAPPORT Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 11.04.2014 2014/43 Deres dato: Deres referanse: Vennesla Musikkgymnas ved styrets leder Vikeland 4700 Vennesla AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1

Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven 3-1 Private skoler med rett til statstilskudd Fylkesmennene Privatskoleorganisasjonene Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Elevorganisasjonen (EO) Om inntak av elever til private skoler med rett til

Detaljer