BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret"

Transkript

1 BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita Frøyen Aud Marit Sortevik Bjørnar Førde Magne Elde May-Britt Bratseth Per Helge Eikeland Mary Jane Varpe Joar Årøen Audun Åge Røys Karstein Bakke Harry Gulestøl Kåre Jarl Langeland Elin Merete Førde Atle Jan Frøyen Einar Kjerpeseth Gerda Frøyen Karl Vidar Førde Johan Kåre Vadøy Svein Bakke Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Jorunn Frøyen H Karstein Bakke H Tore Myklebust Krf Svein Bakke Krf Geir Ask melde ikkje forfall Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Frå org. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Behandla saker: Synfaring: Diverse: Kåre Olav Svarstad Tom Joensen, Gunnar Skjølberg Viltforvaltning rekneskap Sak nr.: F.o.m.001/11 t.o.m.007/11 Underskrifter: Utskrift til: Medlemmane i formannskapet til godkjenning og underskrift Økonomisjef Revisor

2

3 Sakliste kommunestyret den Sak nr. Saktittel 001/11 Innkalling og sakliste 002/11 Referatsaker 003/11 Skuletilbod for elevar frå Botnane 004/11 Val av valstyre 005/11 Val av røystestyre - delegert til valstyret 006/11 Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 007/11 Budsjett handlingsplan ny handsaming

4 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2- Arkivsaknr.: 11/247 Innkalling og sakliste Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 S Innkalling og sakliste Saksutgreiing: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den til godkjenning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vert godkjende slik dei ligg føre Kommunestyret KST-001/11 Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vart godkjende slik dei låg føre.

5 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2- Arkivsaknr.: 11/246 Referatsaker/Orienteringssaker Orienteringssaker: 1. Rekneskap 2010 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsaker vert vedtekne slik dei ligg føre Kommunestyret Saker som kom opp i møtet: Orienteringssaker 2. Innspel om vegstandar Svelgen-Indrehus 3. Innspel om taretråling og støtte til forskingsprosjekt i Bremangerpollen. KST-002/11 Vedtak: Orienteringssaker: 1. Teke til vitande 2. Administrasjonen får i oppdrag å tilskrive fylkeskommunen vedkomande asfaltering av strekninga Svelgen Indrehus. 3. Ordførar og rådmannen følgjer opp fiskeridirektoratet sitt forslag til forskingsprosjekt i Bremangerpollen.

6 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 GSK Avgjerd av: Saksansv.: Gunnar Skjølberg Arkiv: K2-A20 Arkivsaknr.: 10/1278 Skuletilbod for elevar frå Botnane Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 I Alexander Jozefus Albertus Klage på vedtak Mannaart 8 I Anita og Nico Nieland Bremanger kommunestyre 9 I Botnane og Årebrot grendalag Lagnaden for ungdomsskuleelevane frå Botnane 10 I Douwe en Jolanda Lawerman Klage på vedtak Saksnr 087\ 10 D.D I Foreldre ved Botnane skule v/bjørg Kleiven Ungdomsskuleelevane i Botnane Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Opplæringslova Kva saka gjeld/bakgrunn for saka: Bremanger kommune har i ei årrekkje kjøpt skuleteneseter av Flora kommune for elevar frå Botnaneområdet. Dette har i praksis vorte løyst ved at barneskuleelevane har gått på dåverande Årebrot skule i Flora kommune. Ungdomsskuleelevane har gått på Flora ungdomsskule. Bremanger kommune har såleis kjøpt skuleplass til våre elevar av Flora kommune. Dette var eit ordning som fungerte godt for Bremanger kommune inntil Flora kommune våren 2010 lag ned Årebrot skule med verknad frå og med skuleåret 2010/2011. Den automatiske følgjen av nedlegginga ville vere at alle elevane då skulle sokne til Svelgen oppvekst. Allereie før Flora kommune hadde gjort vedtak om nedlegging av Årebrot skule, kontakta foreldra i Botnane-området Bremanger kommunen med ynskje om at elevane derfrå skulle få halde fram med skule i dei same lokala. Kort oppsummert så vart dette imøtekomme ved at barneskuleeelevane fekk skuletilbod i grendahuset på Årebrot (same lokale som skulen var driven i tidlegare). Bremanger leigde då lokala av Flora kommune. Noko av undervisninga fekk elevane ved Svelgen oppvekst.

7 Ungdomsskuleelevane var samstundes plasserte ved Svelgen oppvekst. Like før skuleåret 2010/2011 søkte foreldrepara til dei tre ungdomsskuleelevane om at barnea deira fekk gå på Flora ungdomsskule. Søknadene vart handsama delegert av kommunalsjef for oppvekst. Alle fekk avslag på søknaden. Det vart tre hovudgrunnar til at søknadene vart avslegne: økonomi (kjøp av tenester frå Flora kommune, samt skysskostnader til Flora), likehandsaming av elevar (likt tilbod og nokolunde lik ressursbruk for alle elevar i kommunen) og eit godt pedagogisk og sosialt tilbod (med grunngjeving av Svelgen oppvekst hadde brukt mykje tid på å planlegge eit godt og forsvarleg tilbod til Botnane-elevane). Etter avslaget klageadei tre foreldrepara saka inn til formannskapet. I den politiske handsaminga vart klagene tekne til følgje. Elevane fekk altså halde fram ved Flora ungdomsskule. Den politiske handsaming omfatta berre dei tre elevane. Det betyr at elevar som i framtida skal byrje på ungdomssteget, skal ha Svelgen oppvekst som skulestad. I brev (ikkje underskrive) av ber Bjørg Kleiven på vegner av foreldre i Botnane om at også dei elevane som skal ta til på ungdomssteget til kommande haust (2 elevar), får ungdomsskuletilbodet sitt ved Flora ungdomsskule. Saksutgreiing/Vurdering: I brevet frå foreldre i Botnane vert det argumentert med kortare reisetid til Flora og at elevane tek del i aktivitetar i Flora på fritida. (argumentasjonen er meir spesifisert i brevet frå foreldra) Bremanger kommune har eit godt tilbod tilbod til elevane på barnesteget for elevane frå Botnane i den delen av undervisninga dei er ved Svelgen oppvekst. Dette stadfester også foreldra i brevet sitt. Ungdomsskuleelevane vil også få eit godt tilbod ved Svelgen oppvekst. Det er såleis ikkje pedagogiske grunnar for å kjøpe skuleplassar i Flora kommune. Kostnaden med kjøp av plassar må også takast med i vurderinga. Dessutan ville ordninga medføre at vi i framtida må oppretthalde og betale for ei skyssordning ut av eigen kommune. Det vil gje samanheng i skulegangen til elevane at dei som frå 1.årskull er knytt til Svelgen oppvekst, også held fram der på ungdomssteget. Argumenta som foreldra held fram vert ikkje vurderte som tungvegande nok til at ynskjet om skulegang på ungdomssteget i Flora kommune, kan imøtekommast. Kjøp av skuleplass for ungdomsskuleelevane i Flora kommune vil (saman med skyssutgifter) føre til større kostnader enn å ha elevane på skule i eigen kommune. Vidare vil elevane få eit godt pedagogisk og sosialt tilbod ved Svelgen oppvekst. Ein tredje grunn til å ikkje imøtekomme ynskjet er likehandsaminga av elevar i kommunen. Vi må etterstreve ein nokolunde lik ressursbruk og eit nokolunde likt tilbod til alle elevar i Bremanger kommune. Svelgen oppvekst har lagt ned eit stort arbeid i å legge til rette for at godt skuletilbod både for barneskuleelevane og ungdomsskulelevane som er heimehøyrande i Botnane-området. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Søknaden/ynskjet frå foreldre i Botnane om at elevane som skal starte på ungdomssteget hausten 2011 får gå på Flora ungdomsskule, vert ikkje imøtekommen.

8 Kommunestyret Framlegg til nytt vedtak frå Ap og Sv 1. Saka blir å utsette 2. Skuletilbodet til alle elevane i Botnane må utgreiast med vekt på kostnadar, det faglege tilbodet og sosiale sider. 3. Saka blir å legge fram på neste kommunestyremøte. KST-003/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Ap og Sv. 1. Saka blir å utsette 4. Skuletilbodet til alle elevane i Botnane må utgreiast med vekt på kostnadar, det faglege tilbodet og sosiale sider. 3. Saka blir å legge fram på neste kommunestyremøte.

9 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-014 Arkivsaknr.: 11/229 Val av valstyre Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Vallova, Kommunelova Kva saka gjeld: Val av nytt valstyre i høve kommune og fylkestingsval den 12. september Val av leiar og nestleiar i valstyret. Bakgrunn for saka: Etter vallova 4-1 skal kommunestyret velje nytt valstyre, samt leiar og nestleiar i valstyret i høve kommune- og fylkestingsvalet den 12. september Saksutgreiing: Vallova slår fast at det i kvar kommune skal vere eit valstyre som skal veljast av kommunestyret. Kommunen kan ikkje leggje til grunn at tidlegare ordning med formannskapet som valstyre blir ført vidare, men må gjennomføre val av valstyre. Retten til å velje valstyre kan ikkje delegerast. Reglane i kommunelova om kven som kan veljast, 14, gjeld, og ein må sjå til at krava til kjønnsfordelt representasjon i kommunelova vert oppfylte. Det vil sei at kvart kjønn skal vere representert med minst 40%, ein kan ikkje nytte avrunding oppover ved berekning. Kommunestyret sjølv vel leiar og nestleiar for valstyret.

10 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Kommunestyret KST-004/11 Vedtak: Valstyre i høve kommune- og fylkestingvalet 2011 er: Kåre Olav Svarstad leiar Nina Grotle nestleiar Kari Rita Frøyen Joar Årøen Einar Kjerpeset Jorunn Frøyen Tore Myklebust Klagerett/anke De har rett til å klage over vedtaket. Klageinstans er De kan klage til klageinstansen, men meldinga skal først sendast til den driftseining/avdelinga De får denne meldinga frå. Dersom ikkje driftseininga /avdelinga endrar vedtaket som følgje av klaga, vil ho bli send vidare til klageinstansen for å bli avgjort der. Klagefrist er 3 veker frå den dagen denne meldinga kom fram. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen er ute. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk oppgje når De mottok denne meldinga. Dersom klaga vert send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen forlenga. De bør i tilfelle nemne kvifor klaga er forseinka. Sjølv om De har klagerett, kan vedtaket vanlegvis setjast iverk straks. De kan likevel søkje om å få dette utsett til klagefristen er ute, eller til klaga er avgjort. Elles vil sakshandsamar kunne gje nærare informasjon og rettleiing vedkommande klage.

11 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-014 Arkivsaknr.: 11/230 Val av røystestyre - delegert til valstyret Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Vallova Kva saka gjeld: Val av røystestyre, delegert til valstyret. Bakgrunn for saka: Dersom røsting ved valet går føre seg på fleire stadar i kommunen, skal eit røystestyre med minst tre medlemmar administrere røystinga på kvar stad. Saksutgreiing: I Bremanger kommune føregår røysting ved valet fleire stadar i kommunen. Det må i det høvet oppnemnast eigne røystestyrer i dei krinsane røystegjevinga skal føregå. Kommunestyret kan delegere val av røystestyre til valstyret, noko som har vore praksis i Bremanger kommune ved dei siste vala. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Val av representantar til røystestyra i Bremanger kommune i høve kommune- og fylkestingvalet 2011 vert delegert til valstyret Kommunestyret KST-005/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

12 Klagerett/anke De har rett til å klage over vedtaket. Klageinstans er De kan klage til klageinstansen, men meldinga skal først sendast til den driftseining/avdelinga De får denne meldinga frå. Dersom ikkje driftseininga /avdelinga endrar vedtaket som følgje av klaga, vil ho bli send vidare til klageinstansen for å bli avgjort der. Klagefrist er 3 veker frå den dagen denne meldinga kom fram. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen er ute. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk oppgje når De mottok denne meldinga. Dersom klaga vert send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen forlenga. De bør i tilfelle nemne kvifor klaga er forseinka. Sjølv om De har klagerett, kan vedtaket vanlegvis setjast iverk straks. De kan likevel søkje om å få dette utsett til klagefristen er ute, eller til klaga er avgjort. Elles vil sakshandsamar kunne gje nærare informasjon og rettleiing vedkommande klage.

13 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 KOS Avgjerd av: Saksansv.: Kåre Olav Svarstad Arkiv: K1-026 Arkivsaknr.: 10/740 Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Sekom VS: Spørjeskjemar - Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 2 U Sekom Spørjeskjemar - Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 3 I Sekom sekreteriatet / kontrollutvalet Kontrollutvalsak 032/10 Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommuneloven Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar Kva saka gjeld: Handsaming av rapport frå SEKOM-sekretariat om eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Bakgrunn for saka: Eigarskapskontrollen i Alarmsentralen er gjennomført som eit fellesprosjekt med eigarkommunane Askvoll, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster og Naustdal. Rapporten er tinga av kontrollutvalet i Askvoll etter fullmakt frå kommunestyret. SEKOM-sekretariat har gjennomført kontrollen og skrive rapport for prosjektet. Selskapskontroll er heimla i Kommuneloven 77, pkt. 5 der det m.a. står: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltninga av kommunen eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

14 I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kapittel 6, er det nærare skildra kva selskapskontroll inneber, m.a. definisjon av eigarskapskontroll og korleis rapporten etter ein eigarskapskontroll skal handsamast: 13. Selskapskontroll Kontrolluvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltninga av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 14 Selskapskontrollens innhold Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltninga av eierinteressene i de selskaper som omfattes av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap Rapportering om selskapskontrollen Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Etter tilråding frå kontrollutvalet i kontrollutvalssak 027/08, , vart Plan for selskapskontroll vedteken av kommunestyret i (KST-) Den vart det gjennomført fellesmøte med alle kontrollutvalsleiarane i kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn med tanke på å få til eit felles prosjekt inn mot Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Møtet var samstemt om dette. I møtet vart også SEKOM-sekretariat valt til å gjennomføre kontrollen. I kontrollutvalssak 04/09, , gjorde kontrollutvalet i Bremanger vedtak om tinging av eigarskapskontroll inn mot Alarmsentralen. Saksutgreiing: Rapporten for eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane for Bremanger kommune er no ferdig. Føremålet med kontrollen har vore å kontrollere at eigarinteressene

15 til kommunen i selskapet vert utøvd i samsvar med selskapsavtalen og Lov om interkommunale selskap, og at vedtak i kommunestyret vert formidla og handsama rett. Ein har også ønskt å få kartleggje ev. strategi med eigarskapen, og om dette ikkje var på plass å få sett i gong arbeid med å utarbeide strategidokument primært i samsvar med KS- Eigarforum sine tilrådingar om utøving av eigarskap i kommunalt eigde selskap. Tinginga inneheld også ønskje om å få ei oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet i form av nøkkeltal, og ein har ønskt å kontrollere om styrings- og informasjonslinene fungerer, og ev. få sett i verk tiltak slik at desse vert fungerande. Etter forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar 15 skal det selskapet som er omfatta av kontrollen og den som utøvar kommunen sitt eigarskap få høve til å uttale seg om innhaldet i rapporten. Rapporten har vore til høyring hjå Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, styremedlemmer som kjem frå kommunar som er omfatta av kontrollen, representanten for Bremanger kommune og Bremanger kommune ved rådmann. Ev. tilbakemeldingar er innarbeidd i rapporten. Kontrollutvalet behandla rapporten i møte den , Sak 032/10. Det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret: Tilrådingar. Kontrollutvalet tilrår at kommunen legg KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing til grunn for sitt utøvande eigarskap i selskap kommunen eig eller er medeigar i. Etter gjennomført eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS tilrår kontrollutvalet særskild følgjande: - Det bør gjevast tilbod om opplæring til representantar og styremedlemer. - Det bør vere fokus på å velje representantar som møter i representantskapsmøte. - Det bør lagast eigarmelding - Det bør utarbeidast eigarskapsstrategi og lagast rutinar som sikrar ein aktiv strategidebatt i kommunen. - Det bør utarbeidast rutinar som sikrar at strategien med eigarskapet vert kommunisert til representantar og styremedlemer. - Som ledd i utarbeiding av strategi bør det vurderast kva type representasjon kommunen bør ha i representantskapet; politisk, fagleg, administrativ eller anna. Det bør også vurderast kva type representasjon ein ynskjer å ha i styret. - Det bør utarbeidast retningsliner som sikrar føreseieleg kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunen sin representant i førekant av representantskapsmøte. Vurdering: Eigarskapskontroll dreiar seg primært om å kontrollere at den som utøvar kommunen sine eigarinteresser gjer dette i samsvar med aktuell lov for selskapet. For Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS sitt vedkomande er dette Lov om interkommunale selskap. I kontrollen inngår også ei vurdering av om den som utøvar eigarskapen gjer dette i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader for forvaltning av eigarinteressene til kommunane. Kontrollen avdekker etter mi oppfatning den generelle situasjonen når det gjeld kommunen si oppfølging av eigarinteressene i ulike selskap. Og det er som det vert påpeika i rapporten frå

16 SEKOM-sekretariat heilt klart rom for forbetring. Då det i stor grad viktige verdiar, interesser og samfunnsfunksjonar som vert forvalta i selskapa som kommunen eig, eller har eigardelar i er såleis viktig at kommunestyret får høve til å drøfte motiva for å opprette og delta i selskapa. Først og fremst kan det vere trong for ein debatt omkring kva selskap kommunen skal ha eigardelar i. Vidare det bør etablerast prinsipp og retningsliner for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa. Ein praktisk måte å gjere dette på er å utarbeide ein eigarskapsmelding som byggjer på KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing. Jf. kontrollutvalet si tilråding. M.o.t. kapasitet bør administrasjonen få tidsramme ut året til å utarbeide eit framlegg. Det vil også vere praktisk m.o.t. at det nye kommunestyret får handsame saka og starte rutinane for selskapsstyringa i Bremanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide eigarskapsmelding for Bremanger kommune. 2. Eigarskapsmeldinga skal byggje på KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskapskontroll og selskapsstyring og ta opp i seg elementa frå tilrådinga frå Kontrollutvalet, sak 032/10. Meldinga skal og innehalde reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa. 3. Forslag til eigarskapsmelding skal leggjast fram for kommunestyret innan utgangen av Kommunestyret KST-006/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

17 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret TOM Avgjerd av: Saksansv.: Tom Joensen Arkiv: K1-Møtebok Arkivsaknr.: 10/1840 Budsjett handlingsplan ny handsaming Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 U Joker Davik; Ålfoten Nærbutikk; Kai Mat; Spar Bremanger 4 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Budsjett handlingsplan utlegging til offentleg høyring Bremanger kommune - handsaming av budsjett 2011 og økonomiplan Revidert 8 års-plan 6 Investeringsbudsjett Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommuneloven Kva saka gjeld: Ny handsaming av budsjett 2011 og handlingsplan Bakgrunn for saka: Kommunestyret behandla og godkjende budsjett 2011 og handlingsplan i møte den , sak 080/10. I samband med lovlegkontroll av budsjettvedtaket, jf. kommuneloven 60 nr. 2, har fylkesmannen vedteke å ikkje godkjenne Bremanger kommune sitt budsjett og handlingsplan. Søknad om godkjenning av låneopptak blir handsama når kommunestyret har handsama budsjett og økonomi-/handlingsplan på nytt. I brev av ber fylkesmannen om å få ny handsaming og vedtak av budsjett for 2011 og økonomiplan innan

18 Saksutgreiing: I fylkesmannen si grunngjeving av det negative vedtaket er det særleg to område som det vert peika på: 1. Kraftinntekter Fylkesmannen peiker på at kraftinntektene er auka med 6,1 millionar frå 2010 til 2011 og med ytterlegare ein million kroner frå Beløpet kjem fram ved at heimfallsinntektene er auka frå 3,75 millionar til 7 millionar, utbytte frå kraftaksjar er auka frå 2,15 millionar til 5 millionar og at heimfallsinntektene er auka med 1 million frå Fylkesmannen skriv i sin kommentar: Kommunelova 46, nr. 6 krev at budsjettet skal vere i balanse etter finanstransaksjonar og avsetningar og etter 46 nr. 3 skal budsjettet vere realistisk. Budsjettet skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. For å oppfylle realismekravet, bør m.a. inntekter budsjetterast etter eit forsiktigheitsprinsipp. Kommunen har auka kraftrelaterte inntekter (utbytte og heimfall) mykje utover det som er kjent på tidspunktet for vedtak av budsjettet. Etter ei heilskapleg vurdering av kommunen sin økonomiske situasjon, meiner vi derfor at kommunen ikkje har lagt til grunn eit forsiktigheitsprinsipp i budsjettering av desse inntektene. Realismekravet i kommunelova er dermed ikkje oppfylt. 2. Bruk av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld I vedteken økonomiplan blir det lagt til grunn at Terra-saka har funne si løysing seinast i løpet av Og det er lagt opp til at restgjelda vert innfridd til DnB-NOR med opptak av eit likviditetslån. Frå Terra-saka har kommunen framleis to omløpsobligasjonar, AIO Hjartdal og Gransherad Sparebank og BMA Kragerø Sparebank Desse er budsjettert innløyst med 102,5 mill. kroner i I vedteken handlingsplan er desse planlagd nytta til nedbetaling av langsiktig gjeld. Dette syner seg å vere i strid med forskrifter for kommunale rekneskap og fylkesmannen peiker på at desse må nyttast til nedbetaling av gjelda til DnB NOR ev. setjast av. I praksis inneber dette at midlane vert plassert på konto fram til saka med DnB NOR er avklara. På det tidspunkt vil rentevilkåra avgjere om det er lønsamt å betale ned gjelda ev. ha midlane ståande på konto. Om dette skriv fylkesmannen i sin kommentar: Kommunelova 44, nr. 4 krev at økonomiplanen for kvart enkelt år skal vise dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. Kommunen har budsjettert med inntekter frå sal av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld og reduksjon av renter og avdrag. Dette er ikkje i samsvar med forskrifter for kommunale budsjett og rekneskap, og balansekravet er dermed ikkje oppfylt. Fylkesmannen peiker elles på at lånegjelda i prosent av driftsutgiftene aukar, og at dette vil medføre redusert handlefridom for kommunen. Herunder vert det peika på at vi budsjetterer med 2 millionar kroner i overføring frå drift til finansiering av ikkje pålagde prosjekt. Vurdering: Rekneskapen for 2010 vart overlevert revisjon den og syner eit resultat på 23,8 millionar kroner. Dette gjev ei inndekning på 3,7 millionar meir enn budsjett og betyr at akkumulert underskot ved inngangen til 2011 er 182,2 millionar kroner. Dette vert lagt til grunn ved revisjon av budsjett og handlingsplan.

19 Kraftinntekter Når det gjeld heimfallsinntektene, så har Statkraft stadfesta at deira prognose for utbetaling til Bremanger i 2011 er 7,4 millionar kroner. Første a-konto beløp basert på prognosen vert utbetalt i februar Dette er før vi har på plass ein ny avtale som skal gjelde for 2010 og framover. Eg meiner såleis at vi tilfredsstillar forsiktigheitsprinsippet når vi budsjetterer med 7 millionar kroner i heile handlingsplanperioden. M.o.t. utbytte av kraftaksjar, så er det, som fylkesmannen skriv, usikkerheit. Basert på den utviklinga vi ser på inntektene frå kraftsal og heimfall, må vi også her kunne rekne med ei positiv utvikling. Av omsyn til forsiktigheitsprinsippet rår eg likevel til at vi justerer justerar ned inntektene frå 5 til 3 millionar i handlingsplanperioden. Når det gjeld sal av konsesjonskraft, så syner rekneskapen at vi alt i 2010 har ei inntekt på over 7,8 millionar kroner. Eg meiner såleis at den budsjetterte utviklinga, med auke til 7,8 millionar kroner frå 2012 og 8,3 millionar i 2014 kan forsvarast. 2. Bruk av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld Her må vi tilpasse oss gjeldande forskrifter. At vi ikkje kan nytte inntekter av sal av omløpsobligasjonane til nedbetaling av langsiktig gjeld vil få innverknad på planen for inndekking av det akkumulerte underskotet innan utgangen av Dette betyr igjen at vi må finne grunnlag for auka inntekter ev. reduksjon i utgiftene. Eg finn det lite realistisk å redusere utgiftene innan tenesteområde utover det som alt ligg inne i handlingsplanen. Det betyr at netto ramme til fordeling vert den same og at vi må vurdere inntektssida nøyare. Renter DnB NOR/Depfa: På renteutgiftssida har vi budsjettert morarente på DnB NOR gjelda noko høgt. Vi har lagt inn same rente som på ordinær gjeld i 2011, dvs. 3,5 % Avtalen med DnB Nor er 3 mnd. NIBOR + 0,25%. Basert på prognoser frå finansanalytikarar som kommunen samarbeidar med er gjennomsnittleg NIBOR 3 mnd. i 2011 berekna til 2,82 %. Dvs. at gjennomsnittleg rente på DnB NOR-gjelda kan estimerast til 3,07 %. Ved å budsjettere med 3,1 % utgjer renta knappe 9,1 millionar kroner. Dette inneber ei reduksjon i renteutgiftene på ca. 1,2 millionar kroner i forhold til opphavleg budsjett. RENTER OG AVDRAG Som følgje av at vi ikkje kan nytte salsinntekter frå omløpsobligasjonane til nedbetaling av langsiktig gjeld, vil det bety auka renteinntekter inntil desse ev. vert nytta til nedbetaling av DnB NOR-gjelda. Då forholda kring denne saka er svært usikker, har vi teke føresetnad om at salsinntektene blir plassert på renteberande konto. Dette betyr auka renteinntekter frå 2011 og i heile handlingsplanperioden. I 2011 er effekten ca1,4 millionar kroner. MOMSKOMPENSASJON/AVSETJING TIL INVESTERING MOMSKOMPENSASJON Utviklinga i momskompensasjon og avsetjing til investering frå moms-kompensasjon ei anna utviking enn tidlegare føresett. Momskompensasjon i 2010 var vel 11 millionar kroner. I tråd med investeringstakta meiner eg det er rimeleg å leggje til grunn ei meir lineær utvikling og auke kompensasjonen med 1 million kroner i året i heile handlingsplanperioden. Avsetning til investering frå momskompensasjonen må tilpassast gjeldande reglar, frå 40% i 2011 til 100% i Netto effekt i 2011 vert 3,2 millionar kroner meir enn i opphavleg budsjett.

20 Tilleggsløyvingar: Det er i opphavleg budsjett lagt inn kr ,- i tilleggsløyvingar. I høve til rammene som er lagt for driftsområda, meiner eg denne er forsvarleg å fjerne. Dette betyr at netto driftsramme i 2011 vert redusert tilsvarande. INNDEKKING AV AKKUMULERT UNDERSKOT Som følgje av endringane nemnd ovanfor vil det vere rom for auka inndekning av det akkumulerte underskotet i Auken er på ca. 4,5 millionar kroner og framlegg til ny budsjettert inndekking for 2011 er ca. 28 millionar kroner. Økonomiplanperioden EIGEDOMSSKATT BREMANGER KOMMUNE HAR FRÅ 2011 VEDTEKE EIGEDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK OG ANNA NÆRINGSEIGEDOM. DET BETYR AT VI ENNO IKKJE HAR UTNYTTA DETTE INNTEKTSPOTENSIALET FULLT UT. VI FØRESET DIFOR INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT I HEILE KOMMUNEN FRÅ 2012, OG BUDSJETTERER MED EI AUKE PÅ EIGEDOMSSKATTEINNTEKTENE PÅ 2 MILLIONAR KRONER FRÅ DET TIDSPUNKTET. Kommunestyret må fatte vedtak om innføringa i samband med budsjetthandsaminga for MOMSKOMPENSASJON/AVSETJING TIL INVESTERING MOMSKOMPENSASJON Som nemnd har utviklinga i momskompensasjon og avsetjing til investering frå momskompensasjon ei anna utviking enn tidlegare føresett. Momskompensasjon i heile handlingsplanperioden er såleis auka med 1 million kroner pr. år. Avsetning til investering frå momskompensasjonen må tilpassast gjeldande reglar, frå 40% i 2011 til 100% i RENTER OG AVDRAG Som følgje av auka likviditetsavsetningar vil renteinntektene auke i heile perioden (millionar kroner):. År Renteinntekter 4,5 5,5 6,5 7,5 KST Nytt framlegg 5,9 9 10,4 10,7 Renter DnB NOR/Depfa: Vi føreset at DnB NOR-saka er avslutta innan 2012 og at gjelda til banken vert finansiert gjennom opptak av eit likviditetslån. Ein har i nytt framlegg til budsjett og handlingsplan lagt opp til at sal av AIO 2011 i september 2011 (48 millionar kroner) og sal av BMA i september 2017 (54 millionar kroner). Bakgrunn for å ikkje selje BMA før i 2017 er nye prognosar som syner at vi neppe kan pårekne avkastning på denne obligasjonen. Vi vel difor å sitje på denne fram til innløysingsdato då vi vil få igjen pålydande. Salsinntektene er i planperioden føresett plassert på renteberande konto. Avhengig av rentesituasjonen må vi vurdere å nytte salssummen til nedbetaling av DnB NOR gjelda.

21 Revidert plan for inndekking av akkumulert underskot: Basert på skisserte endringar ovanfor får vi slik justert inndekkingsplan (i millionar kroner): År Årleg inndekking 23,5 29,5 26,4 23,2 24,2 25,2 30,9 2,7 KST Nytt framlegg 28,1 25,5 21,5 16,7 19,3 20,2 26,6 24,2 Dette betyr at overskotet i 2018 vert redusert frå 29,2 millionar kroner til 4,7 millionar kroner ved utløp av nedbetalingsperioden. Investeringar: Det er ikkje gjort framlegg til endring i investeringar i handlingsplanperioden. Ev. endringar vert gjort i samband med søknad om låneopptak/budsjettrevisjon. Utvikling i netto driftsresultat: Ved gjennomføring av endringane som er nemnd over vil vi få følgjande endring i netto driftsresultat i handlingsplanperioden: År Netto driftsres. 9,5% 10,6% 9,3% 9,3% KST Nytt framlegg 11,1% 10,4% 8,9% 7,0% Utviklinga syner indikerer at det vert ei høgare inndekking mot slutten av 8-årsperioden enn i opphavleg budsjett. 8 års-planen for inndekking syner og at overskotet i 2018 med framlegg til endringar vert redusert frå 29,2 til 4,7 millionar i Eg meiner dette er forsvarleg ut i frå at vi i heile 8-års perioden budsjetterer ut frå worst-case scenario i forhold til utfall av pågåande juridiske tvistar i Terra-saka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Revidert årsbudsjett 2011 og økonomiplan vert vedteke slik: 1.1. Skatteøret for 2011 er fastsett til høgaste lovlege sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak. For 2011 er satsen 11,30 % Eigedomsskatten for 2011 skriv ein ut med fylgjande sats: Verk og bruk/næringseigedomar i heile kommunen Bustad- og fritidseigedom 7 promille 1.3. Økonomiplanen sitt første år gjeld som årsbudsjett for 2011.

22 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovudtal: Årsbudsjett Økonomiplan Skatt Rammetilskot Eigedomsskatt Andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Fordeling rammer og disposisjonar Fordelt til netto driftsrammer Netto avsetjingar ( ) ( ) ( ) ( ) Balanse Netto driftsrammer Investering/finansiering 2.1. Investeringar Kommunestyret vedtek fylgjande investeringsramme: Årsbudsjett Økonomiplan Ordinære investeringar Sjølvfinansierande investeringar VAR Sum investeringsramme Finansiering av investeringar Investeringane vert finansiert slik : Årsbudsjett Økonomiplan Lån Tilskot Fond/overført frå drift Sum finansiering Kommunestyret KST-007/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

23

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Inge

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal Anders Haugen Parti Forfall

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer