BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret"

Transkript

1 BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita Frøyen Aud Marit Sortevik Bjørnar Førde Magne Elde May-Britt Bratseth Per Helge Eikeland Mary Jane Varpe Joar Årøen Audun Åge Røys Karstein Bakke Harry Gulestøl Kåre Jarl Langeland Elin Merete Førde Atle Jan Frøyen Einar Kjerpeseth Gerda Frøyen Karl Vidar Førde Johan Kåre Vadøy Svein Bakke Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Jorunn Frøyen H Karstein Bakke H Tore Myklebust Krf Svein Bakke Krf Geir Ask melde ikkje forfall Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Frå org. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Behandla saker: Synfaring: Diverse: Kåre Olav Svarstad Tom Joensen, Gunnar Skjølberg Viltforvaltning rekneskap Sak nr.: F.o.m.001/11 t.o.m.007/11 Underskrifter: Utskrift til: Medlemmane i formannskapet til godkjenning og underskrift Økonomisjef Revisor

2

3 Sakliste kommunestyret den Sak nr. Saktittel 001/11 Innkalling og sakliste 002/11 Referatsaker 003/11 Skuletilbod for elevar frå Botnane 004/11 Val av valstyre 005/11 Val av røystestyre - delegert til valstyret 006/11 Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 007/11 Budsjett handlingsplan ny handsaming

4 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2- Arkivsaknr.: 11/247 Innkalling og sakliste Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 S Innkalling og sakliste Saksutgreiing: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den til godkjenning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vert godkjende slik dei ligg føre Kommunestyret KST-001/11 Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vart godkjende slik dei låg føre.

5 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2- Arkivsaknr.: 11/246 Referatsaker/Orienteringssaker Orienteringssaker: 1. Rekneskap 2010 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsaker vert vedtekne slik dei ligg føre Kommunestyret Saker som kom opp i møtet: Orienteringssaker 2. Innspel om vegstandar Svelgen-Indrehus 3. Innspel om taretråling og støtte til forskingsprosjekt i Bremangerpollen. KST-002/11 Vedtak: Orienteringssaker: 1. Teke til vitande 2. Administrasjonen får i oppdrag å tilskrive fylkeskommunen vedkomande asfaltering av strekninga Svelgen Indrehus. 3. Ordførar og rådmannen følgjer opp fiskeridirektoratet sitt forslag til forskingsprosjekt i Bremangerpollen.

6 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 GSK Avgjerd av: Saksansv.: Gunnar Skjølberg Arkiv: K2-A20 Arkivsaknr.: 10/1278 Skuletilbod for elevar frå Botnane Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 5 I Alexander Jozefus Albertus Klage på vedtak Mannaart 8 I Anita og Nico Nieland Bremanger kommunestyre 9 I Botnane og Årebrot grendalag Lagnaden for ungdomsskuleelevane frå Botnane 10 I Douwe en Jolanda Lawerman Klage på vedtak Saksnr 087\ 10 D.D I Foreldre ved Botnane skule v/bjørg Kleiven Ungdomsskuleelevane i Botnane Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Opplæringslova Kva saka gjeld/bakgrunn for saka: Bremanger kommune har i ei årrekkje kjøpt skuleteneseter av Flora kommune for elevar frå Botnaneområdet. Dette har i praksis vorte løyst ved at barneskuleelevane har gått på dåverande Årebrot skule i Flora kommune. Ungdomsskuleelevane har gått på Flora ungdomsskule. Bremanger kommune har såleis kjøpt skuleplass til våre elevar av Flora kommune. Dette var eit ordning som fungerte godt for Bremanger kommune inntil Flora kommune våren 2010 lag ned Årebrot skule med verknad frå og med skuleåret 2010/2011. Den automatiske følgjen av nedlegginga ville vere at alle elevane då skulle sokne til Svelgen oppvekst. Allereie før Flora kommune hadde gjort vedtak om nedlegging av Årebrot skule, kontakta foreldra i Botnane-området Bremanger kommunen med ynskje om at elevane derfrå skulle få halde fram med skule i dei same lokala. Kort oppsummert så vart dette imøtekomme ved at barneskuleeelevane fekk skuletilbod i grendahuset på Årebrot (same lokale som skulen var driven i tidlegare). Bremanger leigde då lokala av Flora kommune. Noko av undervisninga fekk elevane ved Svelgen oppvekst.

7 Ungdomsskuleelevane var samstundes plasserte ved Svelgen oppvekst. Like før skuleåret 2010/2011 søkte foreldrepara til dei tre ungdomsskuleelevane om at barnea deira fekk gå på Flora ungdomsskule. Søknadene vart handsama delegert av kommunalsjef for oppvekst. Alle fekk avslag på søknaden. Det vart tre hovudgrunnar til at søknadene vart avslegne: økonomi (kjøp av tenester frå Flora kommune, samt skysskostnader til Flora), likehandsaming av elevar (likt tilbod og nokolunde lik ressursbruk for alle elevar i kommunen) og eit godt pedagogisk og sosialt tilbod (med grunngjeving av Svelgen oppvekst hadde brukt mykje tid på å planlegge eit godt og forsvarleg tilbod til Botnane-elevane). Etter avslaget klageadei tre foreldrepara saka inn til formannskapet. I den politiske handsaminga vart klagene tekne til følgje. Elevane fekk altså halde fram ved Flora ungdomsskule. Den politiske handsaming omfatta berre dei tre elevane. Det betyr at elevar som i framtida skal byrje på ungdomssteget, skal ha Svelgen oppvekst som skulestad. I brev (ikkje underskrive) av ber Bjørg Kleiven på vegner av foreldre i Botnane om at også dei elevane som skal ta til på ungdomssteget til kommande haust (2 elevar), får ungdomsskuletilbodet sitt ved Flora ungdomsskule. Saksutgreiing/Vurdering: I brevet frå foreldre i Botnane vert det argumentert med kortare reisetid til Flora og at elevane tek del i aktivitetar i Flora på fritida. (argumentasjonen er meir spesifisert i brevet frå foreldra) Bremanger kommune har eit godt tilbod tilbod til elevane på barnesteget for elevane frå Botnane i den delen av undervisninga dei er ved Svelgen oppvekst. Dette stadfester også foreldra i brevet sitt. Ungdomsskuleelevane vil også få eit godt tilbod ved Svelgen oppvekst. Det er såleis ikkje pedagogiske grunnar for å kjøpe skuleplassar i Flora kommune. Kostnaden med kjøp av plassar må også takast med i vurderinga. Dessutan ville ordninga medføre at vi i framtida må oppretthalde og betale for ei skyssordning ut av eigen kommune. Det vil gje samanheng i skulegangen til elevane at dei som frå 1.årskull er knytt til Svelgen oppvekst, også held fram der på ungdomssteget. Argumenta som foreldra held fram vert ikkje vurderte som tungvegande nok til at ynskjet om skulegang på ungdomssteget i Flora kommune, kan imøtekommast. Kjøp av skuleplass for ungdomsskuleelevane i Flora kommune vil (saman med skyssutgifter) føre til større kostnader enn å ha elevane på skule i eigen kommune. Vidare vil elevane få eit godt pedagogisk og sosialt tilbod ved Svelgen oppvekst. Ein tredje grunn til å ikkje imøtekomme ynskjet er likehandsaminga av elevar i kommunen. Vi må etterstreve ein nokolunde lik ressursbruk og eit nokolunde likt tilbod til alle elevar i Bremanger kommune. Svelgen oppvekst har lagt ned eit stort arbeid i å legge til rette for at godt skuletilbod både for barneskuleelevane og ungdomsskulelevane som er heimehøyrande i Botnane-området. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Søknaden/ynskjet frå foreldre i Botnane om at elevane som skal starte på ungdomssteget hausten 2011 får gå på Flora ungdomsskule, vert ikkje imøtekommen.

8 Kommunestyret Framlegg til nytt vedtak frå Ap og Sv 1. Saka blir å utsette 2. Skuletilbodet til alle elevane i Botnane må utgreiast med vekt på kostnadar, det faglege tilbodet og sosiale sider. 3. Saka blir å legge fram på neste kommunestyremøte. KST-003/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Ap og Sv. 1. Saka blir å utsette 4. Skuletilbodet til alle elevane i Botnane må utgreiast med vekt på kostnadar, det faglege tilbodet og sosiale sider. 3. Saka blir å legge fram på neste kommunestyremøte.

9 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-014 Arkivsaknr.: 11/229 Val av valstyre Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Vallova, Kommunelova Kva saka gjeld: Val av nytt valstyre i høve kommune og fylkestingsval den 12. september Val av leiar og nestleiar i valstyret. Bakgrunn for saka: Etter vallova 4-1 skal kommunestyret velje nytt valstyre, samt leiar og nestleiar i valstyret i høve kommune- og fylkestingsvalet den 12. september Saksutgreiing: Vallova slår fast at det i kvar kommune skal vere eit valstyre som skal veljast av kommunestyret. Kommunen kan ikkje leggje til grunn at tidlegare ordning med formannskapet som valstyre blir ført vidare, men må gjennomføre val av valstyre. Retten til å velje valstyre kan ikkje delegerast. Reglane i kommunelova om kven som kan veljast, 14, gjeld, og ein må sjå til at krava til kjønnsfordelt representasjon i kommunelova vert oppfylte. Det vil sei at kvart kjønn skal vere representert med minst 40%, ein kan ikkje nytte avrunding oppover ved berekning. Kommunestyret sjølv vel leiar og nestleiar for valstyret.

10 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Kommunestyret KST-004/11 Vedtak: Valstyre i høve kommune- og fylkestingvalet 2011 er: Kåre Olav Svarstad leiar Nina Grotle nestleiar Kari Rita Frøyen Joar Årøen Einar Kjerpeset Jorunn Frøyen Tore Myklebust Klagerett/anke De har rett til å klage over vedtaket. Klageinstans er De kan klage til klageinstansen, men meldinga skal først sendast til den driftseining/avdelinga De får denne meldinga frå. Dersom ikkje driftseininga /avdelinga endrar vedtaket som følgje av klaga, vil ho bli send vidare til klageinstansen for å bli avgjort der. Klagefrist er 3 veker frå den dagen denne meldinga kom fram. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen er ute. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk oppgje når De mottok denne meldinga. Dersom klaga vert send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen forlenga. De bør i tilfelle nemne kvifor klaga er forseinka. Sjølv om De har klagerett, kan vedtaket vanlegvis setjast iverk straks. De kan likevel søkje om å få dette utsett til klagefristen er ute, eller til klaga er avgjort. Elles vil sakshandsamar kunne gje nærare informasjon og rettleiing vedkommande klage.

11 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-014 Arkivsaknr.: 11/230 Val av røystestyre - delegert til valstyret Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Vallova Kva saka gjeld: Val av røystestyre, delegert til valstyret. Bakgrunn for saka: Dersom røsting ved valet går føre seg på fleire stadar i kommunen, skal eit røystestyre med minst tre medlemmar administrere røystinga på kvar stad. Saksutgreiing: I Bremanger kommune føregår røysting ved valet fleire stadar i kommunen. Det må i det høvet oppnemnast eigne røystestyrer i dei krinsane røystegjevinga skal føregå. Kommunestyret kan delegere val av røystestyre til valstyret, noko som har vore praksis i Bremanger kommune ved dei siste vala. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Val av representantar til røystestyra i Bremanger kommune i høve kommune- og fylkestingvalet 2011 vert delegert til valstyret Kommunestyret KST-005/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

12 Klagerett/anke De har rett til å klage over vedtaket. Klageinstans er De kan klage til klageinstansen, men meldinga skal først sendast til den driftseining/avdelinga De får denne meldinga frå. Dersom ikkje driftseininga /avdelinga endrar vedtaket som følgje av klaga, vil ho bli send vidare til klageinstansen for å bli avgjort der. Klagefrist er 3 veker frå den dagen denne meldinga kom fram. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen er ute. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk oppgje når De mottok denne meldinga. Dersom klaga vert send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen forlenga. De bør i tilfelle nemne kvifor klaga er forseinka. Sjølv om De har klagerett, kan vedtaket vanlegvis setjast iverk straks. De kan likevel søkje om å få dette utsett til klagefristen er ute, eller til klaga er avgjort. Elles vil sakshandsamar kunne gje nærare informasjon og rettleiing vedkommande klage.

13 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 KOS Avgjerd av: Saksansv.: Kåre Olav Svarstad Arkiv: K1-026 Arkivsaknr.: 10/740 Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Sekom VS: Spørjeskjemar - Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 2 U Sekom Spørjeskjemar - Eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 3 I Sekom sekreteriatet / kontrollutvalet Kontrollutvalsak 032/10 Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommuneloven Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar Kva saka gjeld: Handsaming av rapport frå SEKOM-sekretariat om eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Bakgrunn for saka: Eigarskapskontrollen i Alarmsentralen er gjennomført som eit fellesprosjekt med eigarkommunane Askvoll, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster og Naustdal. Rapporten er tinga av kontrollutvalet i Askvoll etter fullmakt frå kommunestyret. SEKOM-sekretariat har gjennomført kontrollen og skrive rapport for prosjektet. Selskapskontroll er heimla i Kommuneloven 77, pkt. 5 der det m.a. står: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltninga av kommunen eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

14 I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar kapittel 6, er det nærare skildra kva selskapskontroll inneber, m.a. definisjon av eigarskapskontroll og korleis rapporten etter ein eigarskapskontroll skal handsamast: 13. Selskapskontroll Kontrolluvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltninga av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 14 Selskapskontrollens innhold Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltninga av eierinteressene i de selskaper som omfattes av slik kontroll, herunder kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap Rapportering om selskapskontrollen Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Etter tilråding frå kontrollutvalet i kontrollutvalssak 027/08, , vart Plan for selskapskontroll vedteken av kommunestyret i (KST-) Den vart det gjennomført fellesmøte med alle kontrollutvalsleiarane i kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn med tanke på å få til eit felles prosjekt inn mot Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Møtet var samstemt om dette. I møtet vart også SEKOM-sekretariat valt til å gjennomføre kontrollen. I kontrollutvalssak 04/09, , gjorde kontrollutvalet i Bremanger vedtak om tinging av eigarskapskontroll inn mot Alarmsentralen. Saksutgreiing: Rapporten for eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane for Bremanger kommune er no ferdig. Føremålet med kontrollen har vore å kontrollere at eigarinteressene

15 til kommunen i selskapet vert utøvd i samsvar med selskapsavtalen og Lov om interkommunale selskap, og at vedtak i kommunestyret vert formidla og handsama rett. Ein har også ønskt å få kartleggje ev. strategi med eigarskapen, og om dette ikkje var på plass å få sett i gong arbeid med å utarbeide strategidokument primært i samsvar med KS- Eigarforum sine tilrådingar om utøving av eigarskap i kommunalt eigde selskap. Tinginga inneheld også ønskje om å få ei oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet i form av nøkkeltal, og ein har ønskt å kontrollere om styrings- og informasjonslinene fungerer, og ev. få sett i verk tiltak slik at desse vert fungerande. Etter forskrift om revisjon i kommunar og fylkeskommunar 15 skal det selskapet som er omfatta av kontrollen og den som utøvar kommunen sitt eigarskap få høve til å uttale seg om innhaldet i rapporten. Rapporten har vore til høyring hjå Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, styremedlemmer som kjem frå kommunar som er omfatta av kontrollen, representanten for Bremanger kommune og Bremanger kommune ved rådmann. Ev. tilbakemeldingar er innarbeidd i rapporten. Kontrollutvalet behandla rapporten i møte den , Sak 032/10. Det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet si tilråding til kommunestyret: Tilrådingar. Kontrollutvalet tilrår at kommunen legg KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing til grunn for sitt utøvande eigarskap i selskap kommunen eig eller er medeigar i. Etter gjennomført eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS tilrår kontrollutvalet særskild følgjande: - Det bør gjevast tilbod om opplæring til representantar og styremedlemer. - Det bør vere fokus på å velje representantar som møter i representantskapsmøte. - Det bør lagast eigarmelding - Det bør utarbeidast eigarskapsstrategi og lagast rutinar som sikrar ein aktiv strategidebatt i kommunen. - Det bør utarbeidast rutinar som sikrar at strategien med eigarskapet vert kommunisert til representantar og styremedlemer. - Som ledd i utarbeiding av strategi bør det vurderast kva type representasjon kommunen bør ha i representantskapet; politisk, fagleg, administrativ eller anna. Det bør også vurderast kva type representasjon ein ynskjer å ha i styret. - Det bør utarbeidast retningsliner som sikrar føreseieleg kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunen sin representant i førekant av representantskapsmøte. Vurdering: Eigarskapskontroll dreiar seg primært om å kontrollere at den som utøvar kommunen sine eigarinteresser gjer dette i samsvar med aktuell lov for selskapet. For Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS sitt vedkomande er dette Lov om interkommunale selskap. I kontrollen inngår også ei vurdering av om den som utøvar eigarskapen gjer dette i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader for forvaltning av eigarinteressene til kommunane. Kontrollen avdekker etter mi oppfatning den generelle situasjonen når det gjeld kommunen si oppfølging av eigarinteressene i ulike selskap. Og det er som det vert påpeika i rapporten frå

16 SEKOM-sekretariat heilt klart rom for forbetring. Då det i stor grad viktige verdiar, interesser og samfunnsfunksjonar som vert forvalta i selskapa som kommunen eig, eller har eigardelar i er såleis viktig at kommunestyret får høve til å drøfte motiva for å opprette og delta i selskapa. Først og fremst kan det vere trong for ein debatt omkring kva selskap kommunen skal ha eigardelar i. Vidare det bør etablerast prinsipp og retningsliner for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa. Ein praktisk måte å gjere dette på er å utarbeide ein eigarskapsmelding som byggjer på KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing. Jf. kontrollutvalet si tilråding. M.o.t. kapasitet bør administrasjonen få tidsramme ut året til å utarbeide eit framlegg. Det vil også vere praktisk m.o.t. at det nye kommunestyret får handsame saka og starte rutinane for selskapsstyringa i Bremanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide eigarskapsmelding for Bremanger kommune. 2. Eigarskapsmeldinga skal byggje på KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskapskontroll og selskapsstyring og ta opp i seg elementa frå tilrådinga frå Kontrollutvalet, sak 032/10. Meldinga skal og innehalde reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa. 3. Forslag til eigarskapsmelding skal leggjast fram for kommunestyret innan utgangen av Kommunestyret KST-006/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

17 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret TOM Avgjerd av: Saksansv.: Tom Joensen Arkiv: K1-Møtebok Arkivsaknr.: 10/1840 Budsjett handlingsplan ny handsaming Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 U Joker Davik; Ålfoten Nærbutikk; Kai Mat; Spar Bremanger 4 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Budsjett handlingsplan utlegging til offentleg høyring Bremanger kommune - handsaming av budsjett 2011 og økonomiplan Revidert 8 års-plan 6 Investeringsbudsjett Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommuneloven Kva saka gjeld: Ny handsaming av budsjett 2011 og handlingsplan Bakgrunn for saka: Kommunestyret behandla og godkjende budsjett 2011 og handlingsplan i møte den , sak 080/10. I samband med lovlegkontroll av budsjettvedtaket, jf. kommuneloven 60 nr. 2, har fylkesmannen vedteke å ikkje godkjenne Bremanger kommune sitt budsjett og handlingsplan. Søknad om godkjenning av låneopptak blir handsama når kommunestyret har handsama budsjett og økonomi-/handlingsplan på nytt. I brev av ber fylkesmannen om å få ny handsaming og vedtak av budsjett for 2011 og økonomiplan innan

18 Saksutgreiing: I fylkesmannen si grunngjeving av det negative vedtaket er det særleg to område som det vert peika på: 1. Kraftinntekter Fylkesmannen peiker på at kraftinntektene er auka med 6,1 millionar frå 2010 til 2011 og med ytterlegare ein million kroner frå Beløpet kjem fram ved at heimfallsinntektene er auka frå 3,75 millionar til 7 millionar, utbytte frå kraftaksjar er auka frå 2,15 millionar til 5 millionar og at heimfallsinntektene er auka med 1 million frå Fylkesmannen skriv i sin kommentar: Kommunelova 46, nr. 6 krev at budsjettet skal vere i balanse etter finanstransaksjonar og avsetningar og etter 46 nr. 3 skal budsjettet vere realistisk. Budsjettet skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. For å oppfylle realismekravet, bør m.a. inntekter budsjetterast etter eit forsiktigheitsprinsipp. Kommunen har auka kraftrelaterte inntekter (utbytte og heimfall) mykje utover det som er kjent på tidspunktet for vedtak av budsjettet. Etter ei heilskapleg vurdering av kommunen sin økonomiske situasjon, meiner vi derfor at kommunen ikkje har lagt til grunn eit forsiktigheitsprinsipp i budsjettering av desse inntektene. Realismekravet i kommunelova er dermed ikkje oppfylt. 2. Bruk av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld I vedteken økonomiplan blir det lagt til grunn at Terra-saka har funne si løysing seinast i løpet av Og det er lagt opp til at restgjelda vert innfridd til DnB-NOR med opptak av eit likviditetslån. Frå Terra-saka har kommunen framleis to omløpsobligasjonar, AIO Hjartdal og Gransherad Sparebank og BMA Kragerø Sparebank Desse er budsjettert innløyst med 102,5 mill. kroner i I vedteken handlingsplan er desse planlagd nytta til nedbetaling av langsiktig gjeld. Dette syner seg å vere i strid med forskrifter for kommunale rekneskap og fylkesmannen peiker på at desse må nyttast til nedbetaling av gjelda til DnB NOR ev. setjast av. I praksis inneber dette at midlane vert plassert på konto fram til saka med DnB NOR er avklara. På det tidspunkt vil rentevilkåra avgjere om det er lønsamt å betale ned gjelda ev. ha midlane ståande på konto. Om dette skriv fylkesmannen i sin kommentar: Kommunelova 44, nr. 4 krev at økonomiplanen for kvart enkelt år skal vise dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. Kommunen har budsjettert med inntekter frå sal av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld og reduksjon av renter og avdrag. Dette er ikkje i samsvar med forskrifter for kommunale budsjett og rekneskap, og balansekravet er dermed ikkje oppfylt. Fylkesmannen peiker elles på at lånegjelda i prosent av driftsutgiftene aukar, og at dette vil medføre redusert handlefridom for kommunen. Herunder vert det peika på at vi budsjetterer med 2 millionar kroner i overføring frå drift til finansiering av ikkje pålagde prosjekt. Vurdering: Rekneskapen for 2010 vart overlevert revisjon den og syner eit resultat på 23,8 millionar kroner. Dette gjev ei inndekning på 3,7 millionar meir enn budsjett og betyr at akkumulert underskot ved inngangen til 2011 er 182,2 millionar kroner. Dette vert lagt til grunn ved revisjon av budsjett og handlingsplan.

19 Kraftinntekter Når det gjeld heimfallsinntektene, så har Statkraft stadfesta at deira prognose for utbetaling til Bremanger i 2011 er 7,4 millionar kroner. Første a-konto beløp basert på prognosen vert utbetalt i februar Dette er før vi har på plass ein ny avtale som skal gjelde for 2010 og framover. Eg meiner såleis at vi tilfredsstillar forsiktigheitsprinsippet når vi budsjetterer med 7 millionar kroner i heile handlingsplanperioden. M.o.t. utbytte av kraftaksjar, så er det, som fylkesmannen skriv, usikkerheit. Basert på den utviklinga vi ser på inntektene frå kraftsal og heimfall, må vi også her kunne rekne med ei positiv utvikling. Av omsyn til forsiktigheitsprinsippet rår eg likevel til at vi justerer justerar ned inntektene frå 5 til 3 millionar i handlingsplanperioden. Når det gjeld sal av konsesjonskraft, så syner rekneskapen at vi alt i 2010 har ei inntekt på over 7,8 millionar kroner. Eg meiner såleis at den budsjetterte utviklinga, med auke til 7,8 millionar kroner frå 2012 og 8,3 millionar i 2014 kan forsvarast. 2. Bruk av omløpsobligasjonar til nedbetaling av langsiktig gjeld Her må vi tilpasse oss gjeldande forskrifter. At vi ikkje kan nytte inntekter av sal av omløpsobligasjonane til nedbetaling av langsiktig gjeld vil få innverknad på planen for inndekking av det akkumulerte underskotet innan utgangen av Dette betyr igjen at vi må finne grunnlag for auka inntekter ev. reduksjon i utgiftene. Eg finn det lite realistisk å redusere utgiftene innan tenesteområde utover det som alt ligg inne i handlingsplanen. Det betyr at netto ramme til fordeling vert den same og at vi må vurdere inntektssida nøyare. Renter DnB NOR/Depfa: På renteutgiftssida har vi budsjettert morarente på DnB NOR gjelda noko høgt. Vi har lagt inn same rente som på ordinær gjeld i 2011, dvs. 3,5 % Avtalen med DnB Nor er 3 mnd. NIBOR + 0,25%. Basert på prognoser frå finansanalytikarar som kommunen samarbeidar med er gjennomsnittleg NIBOR 3 mnd. i 2011 berekna til 2,82 %. Dvs. at gjennomsnittleg rente på DnB NOR-gjelda kan estimerast til 3,07 %. Ved å budsjettere med 3,1 % utgjer renta knappe 9,1 millionar kroner. Dette inneber ei reduksjon i renteutgiftene på ca. 1,2 millionar kroner i forhold til opphavleg budsjett. RENTER OG AVDRAG Som følgje av at vi ikkje kan nytte salsinntekter frå omløpsobligasjonane til nedbetaling av langsiktig gjeld, vil det bety auka renteinntekter inntil desse ev. vert nytta til nedbetaling av DnB NOR-gjelda. Då forholda kring denne saka er svært usikker, har vi teke føresetnad om at salsinntektene blir plassert på renteberande konto. Dette betyr auka renteinntekter frå 2011 og i heile handlingsplanperioden. I 2011 er effekten ca1,4 millionar kroner. MOMSKOMPENSASJON/AVSETJING TIL INVESTERING MOMSKOMPENSASJON Utviklinga i momskompensasjon og avsetjing til investering frå moms-kompensasjon ei anna utviking enn tidlegare føresett. Momskompensasjon i 2010 var vel 11 millionar kroner. I tråd med investeringstakta meiner eg det er rimeleg å leggje til grunn ei meir lineær utvikling og auke kompensasjonen med 1 million kroner i året i heile handlingsplanperioden. Avsetning til investering frå momskompensasjonen må tilpassast gjeldande reglar, frå 40% i 2011 til 100% i Netto effekt i 2011 vert 3,2 millionar kroner meir enn i opphavleg budsjett.

20 Tilleggsløyvingar: Det er i opphavleg budsjett lagt inn kr ,- i tilleggsløyvingar. I høve til rammene som er lagt for driftsområda, meiner eg denne er forsvarleg å fjerne. Dette betyr at netto driftsramme i 2011 vert redusert tilsvarande. INNDEKKING AV AKKUMULERT UNDERSKOT Som følgje av endringane nemnd ovanfor vil det vere rom for auka inndekning av det akkumulerte underskotet i Auken er på ca. 4,5 millionar kroner og framlegg til ny budsjettert inndekking for 2011 er ca. 28 millionar kroner. Økonomiplanperioden EIGEDOMSSKATT BREMANGER KOMMUNE HAR FRÅ 2011 VEDTEKE EIGEDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK OG ANNA NÆRINGSEIGEDOM. DET BETYR AT VI ENNO IKKJE HAR UTNYTTA DETTE INNTEKTSPOTENSIALET FULLT UT. VI FØRESET DIFOR INNFØRING AV EIGEDOMSSKATT I HEILE KOMMUNEN FRÅ 2012, OG BUDSJETTERER MED EI AUKE PÅ EIGEDOMSSKATTEINNTEKTENE PÅ 2 MILLIONAR KRONER FRÅ DET TIDSPUNKTET. Kommunestyret må fatte vedtak om innføringa i samband med budsjetthandsaminga for MOMSKOMPENSASJON/AVSETJING TIL INVESTERING MOMSKOMPENSASJON Som nemnd har utviklinga i momskompensasjon og avsetjing til investering frå momskompensasjon ei anna utviking enn tidlegare føresett. Momskompensasjon i heile handlingsplanperioden er såleis auka med 1 million kroner pr. år. Avsetning til investering frå momskompensasjonen må tilpassast gjeldande reglar, frå 40% i 2011 til 100% i RENTER OG AVDRAG Som følgje av auka likviditetsavsetningar vil renteinntektene auke i heile perioden (millionar kroner):. År Renteinntekter 4,5 5,5 6,5 7,5 KST Nytt framlegg 5,9 9 10,4 10,7 Renter DnB NOR/Depfa: Vi føreset at DnB NOR-saka er avslutta innan 2012 og at gjelda til banken vert finansiert gjennom opptak av eit likviditetslån. Ein har i nytt framlegg til budsjett og handlingsplan lagt opp til at sal av AIO 2011 i september 2011 (48 millionar kroner) og sal av BMA i september 2017 (54 millionar kroner). Bakgrunn for å ikkje selje BMA før i 2017 er nye prognosar som syner at vi neppe kan pårekne avkastning på denne obligasjonen. Vi vel difor å sitje på denne fram til innløysingsdato då vi vil få igjen pålydande. Salsinntektene er i planperioden føresett plassert på renteberande konto. Avhengig av rentesituasjonen må vi vurdere å nytte salssummen til nedbetaling av DnB NOR gjelda.

21 Revidert plan for inndekking av akkumulert underskot: Basert på skisserte endringar ovanfor får vi slik justert inndekkingsplan (i millionar kroner): År Årleg inndekking 23,5 29,5 26,4 23,2 24,2 25,2 30,9 2,7 KST Nytt framlegg 28,1 25,5 21,5 16,7 19,3 20,2 26,6 24,2 Dette betyr at overskotet i 2018 vert redusert frå 29,2 millionar kroner til 4,7 millionar kroner ved utløp av nedbetalingsperioden. Investeringar: Det er ikkje gjort framlegg til endring i investeringar i handlingsplanperioden. Ev. endringar vert gjort i samband med søknad om låneopptak/budsjettrevisjon. Utvikling i netto driftsresultat: Ved gjennomføring av endringane som er nemnd over vil vi få følgjande endring i netto driftsresultat i handlingsplanperioden: År Netto driftsres. 9,5% 10,6% 9,3% 9,3% KST Nytt framlegg 11,1% 10,4% 8,9% 7,0% Utviklinga syner indikerer at det vert ei høgare inndekking mot slutten av 8-årsperioden enn i opphavleg budsjett. 8 års-planen for inndekking syner og at overskotet i 2018 med framlegg til endringar vert redusert frå 29,2 til 4,7 millionar i Eg meiner dette er forsvarleg ut i frå at vi i heile 8-års perioden budsjetterer ut frå worst-case scenario i forhold til utfall av pågåande juridiske tvistar i Terra-saka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Revidert årsbudsjett 2011 og økonomiplan vert vedteke slik: 1.1. Skatteøret for 2011 er fastsett til høgaste lovlege sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak. For 2011 er satsen 11,30 % Eigedomsskatten for 2011 skriv ein ut med fylgjande sats: Verk og bruk/næringseigedomar i heile kommunen Bustad- og fritidseigedom 7 promille 1.3. Økonomiplanen sitt første år gjeld som årsbudsjett for 2011.

22 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovudtal: Årsbudsjett Økonomiplan Skatt Rammetilskot Eigedomsskatt Andre frie inntekter Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Fordeling rammer og disposisjonar Fordelt til netto driftsrammer Netto avsetjingar ( ) ( ) ( ) ( ) Balanse Netto driftsrammer Investering/finansiering 2.1. Investeringar Kommunestyret vedtek fylgjande investeringsramme: Årsbudsjett Økonomiplan Ordinære investeringar Sjølvfinansierande investeringar VAR Sum investeringsramme Finansiering av investeringar Investeringane vert finansiert slik : Årsbudsjett Økonomiplan Lån Tilskot Fond/overført frå drift Sum finansiering Kommunestyret KST-007/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå rådmannen.

23

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.09.2011 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 28.oktober 2010. Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer