Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune"

Transkript

1 Acona Technopole for Statsbygg Trafikkanalyse Tromsø Politihus Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune Oppdragsnr.:

2 Trafikkanalyse Tromsø Politihus KLive FKo FKo Foreløpig KLive Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 2 av 25

3 Innhold 1 Innledning 5 2 Planområdet og tiltaket Tiltaket Bakgrunn for tiltaket Lokalisering Dagens plansituasjon Kommunedelplan (plan nr 0229) 8 3 Trafikksituasjon i Trafikkmiljø og utforming av Stakkevollvegen Trafikkmengde G/S-trafikk Kollektivtrafikk 12 4 Løsninger for trafikksikre overganger over Stakkevollvegen Signalregulering av gangfelt Signalregulering av kryss Fysiske fartsdempende tiltak Sanering av gjennomgangstrafikk Muligheter for trafikksikre overganger 16 5 Tiltak for å redusere biltrafikken Begrenset parkering for personbiltrafikk Tiltak for å fremme kollektivtransport Tiltak for å fremme sykkeltransport Muligheten for å etablere tiltak for å redusere biltrafikken 18 6 Trafikksituasjonen med nytt politihus Parkering Nyskapt trafikk Trafikkbelastning ved utbygging av planområdet Adkomst løsning Kapasitet og kapasitetsutnyttelse Utbyggingens konsekvenser for trafikksituasjonen i Stakkevollvegen 23 7 Oppsummering og konklusjon 24 8 Kilder 25 n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 3 av 25

4 Dokument nr.:01 Sammendrag Denne trafikkanalysen omfatter utbygging av gnr/bnr 200/1457, 200/1458 og 200/2468 på østsiden av Tromsøya i Tromsø kommune med nytt politihus. Eiendommen vil få adkomst fra Stakkevollvegen. Stakkevollvegen skal ihht. gjeldende kommunedelplan utvikles som en bygate med et gateprofil med fast bredde der gata i tillegg til et gjennomgående kjørefelt i hver retning vekselvis skal ha venstresvingefelt, kollektivfelt eller grønn midtdeler. Det er muligheter for å etablere trafikksikre overganger for myke trafikanter over Stakkevollvegen ved etablering av trafikksignalanlegg i vegkryss og/eller ved enkeltstående gangfelt. Det finnes tiltak for å redusere biltrafikken f. eks. knyttet til restriktive tiltak for parkering av biler og positive tiltak for syklende. De fleste tiltakene er enten lagt til grunn for reguleringsplanen eller innarbeidet i denne. Det nye politihuset forventes å gi et bidrag til trafikken på Stakkevollvegen med om lag ÅDT. En atkomst ved eksisterende atkomst i tomtens sørside, kan benyttes som midlertidig hovedatkomst inntil Stakkevollvegen er ombygd over en lengre strekning. Kapasitetsutnyttelsen i den midlertidige hovedatkomsten er beregnet og resultatene viser en vesentlig kapasitetsreserve. Det nye politihuset vil få permanent adkomst fra krysset mellom Stakkevollvegen og Søren Zakariassens gate Det nye politihuset vil liggende nært en bussholdeplass. Da plassering av holdeplasser må ses i sammenheng med den øvrige utformingen med kjørefelt og kryssutforming på en lengre strekning er det foreløpig uavklart hva som blir avstanden til nærmeste bussholdeplass. Utbyggingen av nytt politihus vil gi bedre forhold for gående og syklende i Stakkevollvegen langs tomta til nytt politihus. For øvrig forventes utbyggingen å ha liten trafikal konsekvens på Stakkevollvegen. Trafikkmengden antas å øke fra om lag ÅDT til omlag ÅDT. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 4 av 25

5 1 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nytt politihus i Tromsø skal det utarbeides en trafikkanalyse. I den forbindelse er Norconsult AS engasjert av Acona Technopole. Statsbygg har engasjert Acona Technopole for utarbeidelse av reguleringsplan for nytt politihus. Trafikkanalysen skal vise konsekvensene for trafikksituasjonen på Stakkevollvegen i 5-10 års perspektiv med nytt politihus sett i forhold til førsituasjonen. Trafikkanalysen skal belyse muligheter for å etablere trafikksikre overganger for mye trafikanter samt tiltak som reduserer biltrafikken. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 5 av 25

6 2 Planområdet og tiltaket 2.1 TILTAKET Statsbygg fikk i august 2010 i oppdrag å være byggherre i forbindelse med etablering av nye lokaler for Troms politidistrikt. Statsbygg har i samarbeid med Politiet i Tromsø ervervet en tomt på ca. 9 daa, Stakkevollvegen 7b+9, til formålet. Troms politidistrikt leier i dag lokaler i Grønnegata 122. Leieavtalen utløper i Utbyggingsprosjektet har mål om innflytting i nytt politihus i Det nye politihuset vil bli liggende skrått overfor den nye brannstasjonen. 2.2 BAKGRUNN FOR TILTAKET Politiet i Tromsø utgjør en del av Tromspolitidistrikt som omfatter 17 kommuner med et folketall på ca I Tromsø by er det ca innbyggere. Politidistriktets administrasjonssted er lokalisert til Tromsø. Antall stillinger i politidistriktet er ca Politiet flyttet inn i nåværende politihus i Grønnegata i mars Det har blitt flere ansatte siden den gang, og dermed flere biler, kontorer, garderobeskap m.m., så dette bygget har de nå vokst ut av. Nye funksjoner og tjenester som f.eks. passautomater, DNA-registrering, dataetterforskning og verneutstyr krever dessuten mer plass. Eksisterende lokaler har også for liten plass til å tilby publikum ordentlige fasiliteter i dag, og noen enheter har måttet flytte ut i andre lokaler. Det er derfor behov for nytt politihus i Tromsø. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 6 av 25

7 2.3 LOKALISERING Stakkevollvegen 7b+9 ligger på østsiden av Tromsøya nord for Tromsøbrua og syd for Breivika. Dette er nord for dagens sentrum og om lag 500 meter nord for Tinghuset. Figur 1: Tromsø og Tromsøysundet. Rød sirkel viser planområdet. Figur 2: Tromsø sentrum mm. Rød markør viser ny lokalisering av politihuset. Grønn E markerer eksisterende politihus, grønn R Rådhuset og blå T Tinghuset. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 7 av 25

8 2.4 DAGENS PLANSITUASJON KOMMUNEDELPLAN (PLAN NR 0229) Reguleringsplanområdet omfattes av kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka som ble vedtatt Dette er et framtidig byutviklingsområde. Arealet er avsatt til byggeområde for Forretning/Kontor. Figur 3: Planområdet vist med rød avgrensing på kommunedelplanen. Gjennom 5 i bestemmelsene til kommunedelplanen er det definert hvor stor trafikkmengde som tillates på Stakkevollvegen samt hvor store andeler av dette som tilfaller de ulike delarealene på østsiden av vegen. Med en eiendom på ca. 9600m 2 tillater kommunedelplanen en trafikkmengde på 380 ÅDT. Hvis man inkluderer arealet som tillates utfylt i sjøen vil tillat trafikkmengde bli om lag dobbelt så stort, dvs. ca. 700 ÅDT. Det er definert at tverrsnittene i gateprofilet til Stakkevollvegen skal være 19,5 m bredt. Dette gir plass til 3 kjørefelt der et av kjørefeltene kan benyttes til venstresvingefelt, som kollektivfelt eller som grønn midtdeler. Kommuneplanen har ikke avklart hvordan kjørearealet skal disponeres. Det er dermed ikke avklart hvor bussholdeplassene kommer, hvor det blir fotgjengeroverganger eller hvordan kjørefeltene skal disponeres. Det er dermed heller ikke avklart hvilke vegkryss og gangkryssinger som blir signalregulert. Disponeringen av trafikkarealet og etablering av f. eks. kollektivfelt vil bli løst i forbindelse med en sammenhengende planlegging av en større del av Stakkevollvegen. En slik sammenhengende planlegging av en større del av Stakkevollvegen inngår ikke som en del av reguleringsplanarbeidet i tilknytning til den enkelte eiendom. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 8 av 25

9 Figur 4: De tre tverrsnittene i Stakkevollvegen definert av Tromsø kommune. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 9 av 25

10 3 Trafikksituasjon i TRAFIKKMILJØ OG UTFORMING AV STAKKEVOLLVEGEN Stakkevollvegen domineres av biltrafikk (personbil og godstrafikk), og en relativt liten andel gående og syklende. Trafikkberegninger gjort i forbindelse med Samordnet transportplan for Tromsø (1993) indikerer at mellom 60 % og 75 % av trafikken består av gjennomgangstrafikk. Tatt i betraktning den svært lave endringstakten, samt fravær av nyetableringer, anså Tromsø kommune at dette var gjeldende også i Det overordnede vegnettet som går i tunnel har kapasitet til å ta unna dagens gjennomgangstrafikk. Fartsgrensen på Stakkevollvegen varierer fra 30 til 50 km/t mellom ulike delstrekningene. Veinettet langs sjøfronten bærer mest preg av å være avkjørsler fra Stakkevollvegen. Nyttetrafikken langs sjøsiden har relativt hyppige og lite systematiske avkjørsler rett ut på Stakkevollvegen. Udefinerte kryss og avkjørsler gjør trafikken uoversiktlig og potensielt farlig for gående og syklende. Figur 5: Stakkevollvegen sett mot nord fra den nye brannstasjonen. Planområdet ligger på høyre side av vegen «etter» den grønne bygningen. Figur 6: Stakkevollvegen sett mot syd. Planområdet ligger på venstre side «bak» den gule bygningen som vil bli revet. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 10 av 25

11 3.2 TRAFIKKMENGDE For å bestemme trafikkmengden på Stakkevollvegen er trafikktall hentet inn fra tre ulike utredninger. I den nordre delen av Stakkevollvegen er ÅDT beregnet til mellom og i trafikkutredning for Nordøya Sjøfront, [8]. I trafikkanalysen for eiendommen til Tromsø Fiskeindustri (TROFI), [6], heter det: «Stakkevollvegen har i dag ÅDT på den ca. 2,2 km lange strekningen mellom Breivika og Hansjordnesbukta. Rv. 862, Breivikatunnelen, går parallelt og har 7000 ÅDT. ¾ av trafikken er gjennomkjøring uten ærende i området. Kommunen ønsker å avlaste Stakkevollvegen.» I planbeskrivelsen til kommunedelplanen, [5], heter det: «Maksimal gjennomsnittlig årlig døgntrafikk iht. målinger foretatt januar 2008: 1289 x 10 = Dette gir en omtrentlig årlig døgntrafikk på i nordenden av Stakkevollvegen, og samsvarer med tidligere målinger». I nordre del av planområdet synes trafikkmengden å være noe høyere enn i syd. I nord anses trafikkmengden å være om lag ÅDT. Lenger syd antas trafikkmengden å være mellom ÅDT og ÅDT. 3.3 G/S-TRAFIKK Andelen gang- og sykkeltrafikk i Tromsø er usikker, men tall fra SSB antyder at gang- og sykkelvegnettet er mindre i Tromsø pr. innbygger enn i sammenlignbare byer. Et sammenhengende sykkelvegnett for Tromsø har blitt vedtatt i forbindelse med kommuneplanen for Stakkevollvegen inngår i denne planen med eget sykkelfelt i kjørebanen. Trafikkmengden som kommunedelplanen tillater i Stakkevollvegen er opp mot den høyeste trafikkmengden som angir når det er aktuelt å benytte sykkelfelt. For å øke attraktiviteten om vinteren er det en nær sammenheng mellom vintervedlikehold og sykkelbruk. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 11 av 25

12 3.4 KOLLEKTIVTRAFIKK Figuren nedenfor gir en oversikt over rutetilbudet i Tromsø (bybusser). Stakkevollvegen betjenes per i dag av 4 ruter, henholdsvis rute 27, 32, 42 og 43. I tillegg går rute 20, 21 og 24 i Dramsvegen, parallelt med Stakkevollvegen. De fleste trafikanter med målpunkt i Stakkevollvegen vil foretrekke kollektivtilbudet i Stakkevollvegen fremfor Dramsvegen ettersom det kan bli for store avstander fra holdeplass til målpunkt. Kollektivandelen oppgis til 14 % generelt i Tromsø 1. Tomten til nytt politihus ligger nær busstraseer med høy frekvens i henholdsvis Stakkevollvegen og Dramsvegen. Figur 7: Linjekart for byrutene i Tromsø, hentet fra 1 Tromsø kommune, Statens vegvesen, Troms Fylkeskommune Transportplan for Tromsø Kommune n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 12 av 25

13 4 Løsninger for trafikksikre overganger over Stakkevollvegen Det er ikke identifisert særegne tiltak knyttet til den aktuelle utbyggingen av nytt politihus i Tromsø i forhold til å etablere trafikksikre overganger på Stakkevollvegen. Alle identifiserte tiltak er derfor generelle og allmenngyldige for gater med sammenlignbar funksjon og utforming. Statens vegvesen har utarbeidet Håndbok 270 Gangfeltkriterier som omhandler sikring av gangkryssinger sett i forhold til bruk av og utforming av gangfelt. Deler av håndboken er gjengitt i det etterfølgende før de antatt mest aktuelle tiltakene er kommentert. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 13 av 25

14 n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 14 av 25

15 Trafikkanalyse Tromsø Politihus n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Oppdragsnr.: Revisjon: Side 15 av 25

16 4.1 SIGNALREGULERING AV GANGFELT Signalregulerte gangfelt gir generelt lavere risiko for personskadeulykker enn uregulerte gangkryssinger når trafikkmengden når over et visst nivå og gangkryssingen etableres slik at fotgjengerne benytter dem. I Trafikksikkerhetshånboka utgitt av TØI beskrives at signalregulering av gangfelt utenom kryss reduserer antall personskadeulykker med ca 5-10%, [1]. 4.2 SIGNALREGULERING AV KRYSS Signalregulerte kryss gir generelt lavere risiko for personskadeulykker enn kryss uten signalanlegg når trafikkmengden når over et visst nivå. I Trafikksikkerhetshånboka utgitt av TØI, [1], beskrives at signalregulering av kryss reduserer antall ulykker med rundt regnet 15% i T-kryss og rundt regnet 30% i X-kryss. 4.3 FYSISKE FARTSDEMPENDE TILTAK Fartsgrensen er antatt gjennomgående å bli 40 km/t den ombygde Stakkevollvegen. Stakkevollvegen vil bli en viktig kollektivtrase. Det bør derfor i minst mulig grad benyttes fartsdumper som saneringstiltak for gjennomkjøringstrafikk. I og med at er det uheldig å etablere fartsdumper som reduserer hastigheten uforholdsmessig mye for buss, reduserer standarden for kollektivreisende, samt øker påkjenningene på materiell og personell. Opphøyde gangfelt kan i større grad tolereres dersom de utformes slik at busser kan passere uten alt for store ulemper. 4.4 SANERING AV GJENNOMGANGSTRAFIKK Flytting av reell gjennomgangstrafikk bort fra Stakkevollvegen til tunnelene vil bedre trafikkmiljøet generelt og være gunstig i forhold til å etablere trafikksikre overganger over Stakkevollvegen. Det forventes at tiltakene med signalregulering av kryss og viktige gangkryssinger i kombinasjon med etablering av passiv kollektivprioritering med bruk av kollektivfelt på deler av Stakkevollvegen sammen med det generelle trafikkpresset p.g.a utbyggingen vil resultere i en trafikkavvikling som vil være «avstøtende» for gjennomgangstrafikk som kan benytte tunnelene. Dette skyldes at delvis at en gateløsning med tre kjørefelt har en begrenset kapasitet og at trafikkmengden som kommunedelplanen legger opp til er vesentlig. 4.5 MULIGHETER FOR TRAFIKKSIKRE OVERGANGER Med trafikkvolumet på Stakkevollvegen er etablering av trafikksikre overganger i stor grad ett spørsmål om å etablere gangkryssinger som folk flest benytter samt å signalregulere disse og vegkryssene slik at de myke trafikantene og den motoriserte trafikken skilles i tid. Spørsmålet om signalregulering henger delvis sammen med spørsmålet om kryssutformingen og disponeringen av de tre kjørefeltene. Dette er spørsmål som ikke avklares gjennom reguleringsplanarbeidet for en enkeltstående eiendom, men gjennom en sammenhengende planlegging av en større strekning av Stakkevollvegen. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 16 av 25

17 5 Tiltak for å redusere biltrafikken Det er ikke identifisert særegne tiltak knyttet til den aktuelle utbyggingen av nytt politihus i Tromsø i forhold til tiltak for å redusere biltrafikken. Alle identifiserte tiltak er derfor generelle og allmenngyldige for gater og områder med sammenlignbar funksjon og utforming. Tiltak for å redusere biltrafikken innebærer tiltak for å fremme bruk av kollektivtransport og sykkel. Mange tiltak kan fremme bruk av kollektivtransport og sykkel, men tiltakene har best effekt hvis man samtidig en begrenser mulighetene for bruk av privatbil. 5.1 BEGRENSET PARKERING FOR PERSONBILTRAFIKK Parkeringsrestriksjoner og avgiftsbelegging av parkering kan være effektive tiltak for å begrense biltrafikk til og fra områder. Slike restriksjoner vil bidra til at de som har mulighet til å sykle eller tar buss vurderer om det kanskje er like hensiktsmessig. Det er et potensial for å øke andelen som benytter kollektivtransport og sykkel. 5.2 TILTAK FOR Å FREMME KOLLEKTIVTRANSPORT For å fremme bruk av kollektivtransport er det viktig at kollektivtilbudet er bra. Det viktigste for brukerne er tilstrekkelig frekvens på tilbudet. Det bør som et minimum tilstrebes kvartersfrekvenser for rutetilbudet. Det bør tilbys stive rutetider slik at det er lett for kundene å lære seg rutene. Med dette menes at bussen har en gitt avgangsfrekvens i rush. Går bussen med 15-minutters frekvens skal kunden kun huske at bussen går eksempelvis 05, 20, 35 og 50 minutter over hele time. Standard og kapasitet på holdeplassen er også av betydning for brukerne. Det bør det etableres leskur på holdeplassene for å skjerme for vær og vind. På holdeplassen må det være oppslag med informasjon om rutetilbudet. Sanntidsinformasjonssystem er også et tilbud som fremmer kollektivtrafikken. Reisetid med buss må ikke være vesentlig lengre enn for bil. Kollektivtrafikantene må oppleve at de har en fordel av å velge buss. Etablering av kollektivfelt og prioritering i signalanlegg vil kunne gi bussene bedre fremkommelighet enn bil på belastede strekninger, og således redusere differansen i reisetid mellom buss og bil. For reisende som bor et stykke utenfor tettstedsbebyggelsen i Tromsø, hvor det ikke er et godt kollektivtilbud, kan innfartsparkering være et godt tilbud. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 17 av 25

18 5.3 TILTAK FOR Å FREMME SYKKELTRANSPORT Planområdets beliggenhet tilsier at flere bor i sykkelavstand til området. Etablering av sykkelfelt i Stakkevollvegen vil sammen med øvrig tilrettelegging for syklende i Tromsø inkl. skilting av viktige sykkelruter vil være med på å fremme sykkeltrafikken. For at det skal bli attraktivt å sykle (evt. gå/jogge) bør det etableres garderober med låsbare skap og dusjfasiliteter. Videre bør det etableres sykkeloppstillingsplasser under tak, helst innendørs, hvor det er gode muligheter for sikker oppbevaring av sykkel. 5.4 MULIGHETEN FOR Å ETABLERE TILTAK FOR Å REDUSERE BILTRAFIKKEN De restriktive tiltakene i forhold til parkering for biler er i vesentlig grad innarbeidet i reguleringsplanen. De positive tiltakene for syklende med etablering sykkelfelt og bra parkeringsforhold er også lagt til grunn for reguleringsplanen. Rammene fra kommunedelplanen og forutsetningen for reguleringsplanen er at det definerte tverrsnittet i Stakkevollvegen vil gi prioritering av busstrafikken. På samme måte som for etablering av sykkelfelt vil løsningen for bussene måtte planlegges for en lengre del av Stakkevollvegen i sammenheng. Det er betydelige muligheter til å begrense biltrafikken i planområdet. De fleste mulighetene som kommunedelplanen åpner for er benyttet eller lagt til grunn for reguleringsplanen. Flere av tiltakene forutsetter samordnet planlegging over en lengre strekning av Stakkevollvegen for å kunne realiseres. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 18 av 25

19 6 Trafikksituasjonen med nytt politihus 6.1 PARKERING Reguleringsplanen legger opp til følgende parkeringstilbud: Sykkelparkering Sykkelparkering ansatte (overdekket) = 70 plasser Sykkelparkering besøk = 20 plasser SUM = 90 plasser Bilparkering Kundeparkering = 41 plasser Kundeparkering, HC = 3 plasser Varmgarasje (tjenestebiler) = 22 plasser Carport (tjenestebiler) = 60 plasser SUM = 127 plasser Beredskapsplasser = 30 plasser 6.2 NYSKAPT TRAFIKK Beregning av nyskapt trafikk kan baseres på antall ansatte, antall kvadratmeter kontorbygg eller antall parkeringsplasser med en antatt utskiftningsfrekvens. I denne analysen har vi benyttet oss av alle de tre tilnærmingsmåtene. I det nye politihuset er det beregnet at det blir 303 ansatte inkludert eksterne leietakere. Med bakgrunn i Statens vegvesen håndbok 146 Trafikkberegninger genereres det i kontorlokaler i gjennomsnitt 2,5 bilturer pr. ansatt. Dette resulterer i en trafikkmengde på 750 YDT, og om lag 550 ÅDT. Funksjonsarealet i planprogrammet for utbyggingen er ca 7700 m 2. Med en genereringsfaktor på 8 bilturer pr. 100 m 2 blir trafikkmengden 615 YDT og om lag 440 ÅDT. Hvis man legger til grunn at alle 127 «ordinære parkeringsplasser» benyttes to ganger pr. døgn blir trafikkmengden 500 ÅDT. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 19 av 25

20 Med en trafikkmengde til og fra det nye politihuset som er identisk med at hver ansatt har en besøkende pr. dag blir den totale persontrafikken 1200 pr. døgn. Legger man til grunn en reisemiddelfordeling der 20% reiser kollektivt 30% går eller sykler og 50% reiser med bil vil biltrafikken bli 500 ÅDT ÅDT avhengig av omfanget av samkjøring. Den totale trafikken til og fra det nye politihuset forventes å bli mellom 400 ÅDT og 600 ÅDT avhengig av hvor godt tilbudet til gående og syklende samt kollektivtilbudet blir. Dette tilbudet vil også kunne endres, dvs. forbedres. Hvor stor biltrafikken til og fra politihuset vil dermed avhenge av den generelle tilretteleggingen for gående, syklende og kollektivreisende generelt i Tromsø by. 6.3 TRAFIKKBELASTNING VED UTBYGGING AV PLANOMRÅDET Trafikkregistreringene i 2010 viste en ÅDT for Stakkevollvegen på kjt/døgn. For å ivareta en viss vekst i analyseperioden p.g.a videre urbanisering og utbygging langs Stakkevollvegen antas trafikkmengden ÅDT. Med en rushtimestrafikk på knapt 10 % av ÅDT og med en antatt skjevfordeling i trafikken inn til politihuset om morgenen og ut fra politihuset om ettermiddagen blir trafikkmengden i rush-timene [kjt/]: Figur 8: Morgenrush med nytt politihus. Figur 9: Ettermiddagsrush med nytt politihus. 6.4 ATKOMST LØSNING Tomten til nytt politihus vil ha atkomst fra Stakkevollvegen. Atkomst-løsningene vil måtte kunne endre seg etter som Stakkevollvegen utvikles. A) Permanent utrykningsveg og midlertidig hovedatkomst. B) Nødutrykningspassage "fox hole" over fortau. C) Fremtidig hovedatkomst til erstatning for A). Ansattparkering og parkering av tjenestebiler vil skje innenfor bygningsmassen på et parkeringsplan i kjeller eller i 2. etasje. Det legges opp til at det i nødsituasjoner skal kunne parkeres biler i byrommet D) foran hovedinngangen. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 20 av 25

21 Figur 10: Atkomstløsningene. C) B) D) A) I perioden med bruk av midlertidig hovedatkomst vil det østligste kjørefeltet på strekningen mellom A) og C) på østsiden av vegen inn mot nytt politihus kunne bli disponert til parkering. Det vil gjennom arkitektentreprisen bli avgjort hvordan atkomsten til parkeringen som anlegges under jorda eller i parkeringshus utformes. En av mulighetene reguleringsplanen åpner for er å etablere en rampe opp langs byggets sjøside. Figur 11: Mulig fremtidig bygningsvolum. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 21 av 25

22 6.5 KAPASITET OG KAPASITETSUTNYTTELSE Midlertidig hovedatkomst i syd Nytt politihus vil i påvente av felles planavklaring, samordning og utbygging av Stakkevollvegen ha midlertidig atkomst som forutsettes etablert uten signalanlegg. Belastningsgrader, servicegrad og gjennomsnittlig forsinkelse (sek pr. kjøretøy) er beregnet for morgenrushet og ettermiddagsrushet. Beregningsprogrammet SIDRA er benyttet. Resultatene viser at det er kapasitetsreserve i dette krysset og at kvaliteten på trafikkavviklingen må forventes å bli god. Figur 12: Morgenrush. Figur 13: Ettermiddagsrush. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 22 av 25

23 Permanent atkomst Ettersom det ikke er avklart hvordan kjørefeltene i Stakkevollvegen skal disponeres og utformingen av krysset mellom Stakkevollvegen og Søren Zakariassens gate er uavklart er det ikke mulig å utarbeide noen beregning av kapasitetsutnyttelse, kapasitetsreserve samt gjennomsnittlig forsinkelse etc. 6.6 UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR TRAFIKKSITUASJONEN I STAKKEVOLLVEGEN Utbyggingen vil innebære at situasjonen for gående og syklende bedres på Stakkevollvegen langs tomta for nytt politihus. Situasjonen for kollektivtrafikken vil i liten grad endres. Reisende til og fra politihuset vil representere potensielle kunder for bybussene. Det antas imidlertid at flyttingen av politihuset vil innebære ingen eller helt marginal endring i antall kollektivreisende. Trafikken til og fra det nye politihuset via den midlertidige atkomsten vil ha marginal konsekvens for trafikkavviklingen og trafikksituasjonen på Stakkevollvegen. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 23 av 25

24 7 Oppsummering og konklusjon En utbygging av planområdet som foreslått i reguleringsplanen for nytt politihus vil medføre en relativt beskjeden trafikkøkning på Stakkevollvegen. Trafikken til/fra nytt politihus vil kunne avvikles via midlertidig hovedatkomst på søndre del av tomten inntil øvrig utbygging medfører at Stakkevollvegen blir ferdigstilt på en lengre strekning. I denne midlertidige fasen anses det ikke å være behov for tiltak som separat svingefelt, trafikksignalanlegg, trafikkøyer med mer for å sikre kapasiteten i avkjørselen. Utbyggingen innebærer at forholdene for gående og syklende bedres på Stakkevollvegen langs tomta for nytt politihus. For øvrig forventes utbyggingen å ha liten konsekvens for trafikksituasjonen på Stakkevollvegen. De trafikale konsekvensene av utbyggingen anses å være i tråd med de rammer som kommunedelplanen for området har fastsatt. Det er mulighet for å etablere trafikksikre overganger for myke trafikanter over Stakkevollvegen under forutsetning av at gangkryssinger og vegkryss reguleres med vegtrafikksignalanlegg. Bruken av trafikksignalanlegg og utformingen av kryss og lengre strekninger av Stakkevollvegen må ses på i en samlet detaljplanprosess. Det finnes flere tiltak for å redusere biltrafikken. Flere av disse er lagt til grunn for reguleringsplanen eller innarbeidet i denne. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 24 av 25

25 8 Kilder [1] Trafikksikkerhetshåndbok, TØI, desember [2] Statsbyggs byggeprosjekter i Tromsø, Faktaark, nedlastet fra [3] Kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka, Plan 229, Plankart. [4] Kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka, Bestemmelser og retningslinjer. [5] Planbeskrivelse Kommunedeplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka, Byutvikling Tromsø kommune, februar [6] Reguleringsplan TROFI, tema trafikk, Rambøll 16/ [7] Tilbudsinvitasjon, prosjekt Nytt politihus i Tromsø, Statsbygg, godkjent dato: [8] Konsekvensutredning Nordøya Sjøfront Delutredning trafikk, Cowi, juni [9] Referat fra informasjonsmøte konkurranse , Statsbygg. [10] Referat fra møte med Tromsø kommune vedrørende trafikkspørsmålene i reguleringsplansaken for nytt politihus , Acona Technopole. n:\511\36\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse tromsø politihus docx Side 25 av 25

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 Artec AS Trafikkanalyse Apeltunvegen 2 gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 02 2013-10-31 Oppdatert informasjon om eksisterende næringsvirksomhet SeNer NiKJo FrSta 01 2013-10-07 Trafikkanalyse

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Konsekvensutredning Nordøya Sjøfront - Delutredning trafikk

Konsekvensutredning Nordøya Sjøfront - Delutredning trafikk Arkitektkontoret Amundsen AS Konsekvensutredning Nordøya Sjøfront - Delutredning trafikk Rapport Juni 2011 COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Arkitektkontoret

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling SAKSFRAMLEGG PLAN -1749- POLITIHUS, STAKKEVOLLVEGEN Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byrådsleders innstilling til vedtak: Plan 1749 Politihus Stakkevollvegen, med plankart datert 21.02.12

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer