FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Avgrensning Høring FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Problemstillinger METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET REVISJONSKRITERIER FAKTADEL Beskrivelse av rutiner for saksutredning og vedtaksoppfølging Gjennomgang av kommunestyresaker Sak-006/ Sak-014/ Sak-019/ Sak-020/ Sak-022/ Sak-023/ Sak-029/ Sak-034/ Sak-035/ Sak-036/ Sak-038/ Sak-039/ Sak-042/ Sak-045/ Sak-052/ Sak-060/ Sak-075/ Sak-078/ Sak-079/ Sak-087/ Sak-095/ Sak-008/ Sak-018/ Sak-023/ Sak-036/ Sak-039/ Sak-042/ Spørreundersøkelse Generelt Administrasjonens definisjon av sin rolle før politiske vedtak fattes Administrasjonens definisjon av sin rolle etter at politiske vedtak er fattet Politikernes definisjon av administrasjonens rolle før politiske vedtak fattes Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes iverksetting av vedtak Politisk tillit til informasjon fra administrasjonen Utarbeidet av 2

3 5.4 Oppfølging av politiske saker Reglement for folkevalgtes innsynsrett REVISORS VURDERINGER Problemstilling 1: Er saker som legges fram av administrasjonen, for kommunestyret, tilstrekkelig Problemstilling 2: Blir saksfremstillinger til kommunestyret lagt frem på en forståelig måte? Problemstilling 3: Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av kommunestyrets Problemstilling 4: Blir status på kommunestyrets vedtak rapportert tilbake til kommunestyret? REVISORS ANBEFALINGER RÅDMANNENS UTTALELSE Utarbeidet av 3

4 0. SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Hof kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk. For å vurdere dette er det tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger: Er saker som legges fram av administrasjonen, for kommunestyret, tilstrekkelig Spørreundersøkelsen blant folkevalgte i Hof kommune viser at tilliten til den informasjon som de mottar fra administrasjonen er svært høy. Ingen av respondentene gir uttrykk for at de ikke stoler på den informasjonen administrasjonen framlegger. Revisor har gjennomgått et utvalg på 27 kommunestyresaker og vurderer saksbehandlingen som i hovedsak tilstrekkelig utredet. Revisor har merknader kun ved 4 av de utvalgte sakene. Samlet vurdering er at saker som administrasjonene legger fram for politisk behandling anses som forsvarlig utredet med visse unntak. Blir saksfremstillinger til kommunestyret lagt frem på en forståelig måte? Revisor vurderer saksbehandlingen som forståelig. I gjennomgang av sakene er det kun et fåtall saker som revisor har merknader til. Spørreundersøkelsen blant de folkevalgte viser også i hovedtrekk at saksframstillingen vurderes som forsvarlig, med visse unntak. Ved gjennomgang av kommunestyresakene for nevnte tidsrom, har revisor vurdert administrasjonens oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak, og det er kun et fåtall saker hvor revisor har merknader. Administrasjonen har fram til nå ikke hatt noe oppfølgingssystem for implementering av kommunestyrets vedtak. Dette er imidlertid gjennomført i sak 070/09 i kommunestyrets møte den for tidligere vedtak i Revisor vurderer at status på vedtak blir gjennomført på en tilfredsstillende måte ved tilretteleggelse av nytt tiltak fra administrasjonen i nevnte sak. Utarbeidet av 4

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet Generelt Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Prosjektet Administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ ble bestilt av kontrollutvalget i Hof i møte den 22. april Avgrensning Vi vil i dette prosjektet gjennomføre kontroll av et utvalg av kommunestyresaker framlagt for behandling i 2008 og Det gjøres oppmerksom på at det var skifte av rådmann i kommunen i 1. halvår Høring Rapporten har vært forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse, datert , er lagt inn i kapittel FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Hof kommune er tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk. 2.2 Problemstillinger Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger: Utarbeidet av 5

6 Er saker som legges fram av administrasjonen, for kommunestyret, tilstrekkelig Blir saksfremstillinger til kommunestyret lagt frem på en forståelig måte? 3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Revisjonen har blant annet foretatt: - Gjennomgang av politiske saker - Gjennomgang av interne rutiner, retningslinjer og maler - Dokumentanalyse - Intervju - Spørreundersøkelse 4. REVISJONSKRITERIER Ifølge forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004, skal det etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjonsprosjekter. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot. Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriteriene som er brukt i dette prosjektet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov nr. 107, kap. 4, 23, Pkt. 2; Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Lov nr. 107, 32, 39, 40 og 59. Kommuneloven med kommentarer, 4. utgave, utgitt 2006 av Kommuneforlaget AS, Oslo. Utarbeidet av 6

7 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lov nr 00, kap. III Alminnelige regler om saksbehandlingen Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovsforskriften) For nr 1456 Interne retningslinjer, rutiner og maler Referanser: Det Samfunnsvitenskaplige Universitet, Oslo publikasjon. Dag Ingvar Jacobsen analyse av politikk/administrasjon i 30 kommuner. 5. FAKTADEL 5.1 Beskrivelse av rutiner for saksutredning og vedtaksoppfølging Hof kommune benytter ACOS WebSak som system for elektronisk journalføring og arkivering av saker og dokumenter. Systemet brukes også til publisering av offentlig informasjon på kommunens hjemmeside (postlister, saksfremlegg og lignende). ACOS WebSak benyttes til saksbehandling for alle politiske utvalg hvor kommunen er saksutreder, samt formannskapet og kommunestyret. Kommunen har utviklet en felles mal for saksfremlegg til politisk behandling. Ved opprettelse av ny sak samles alle relevante dokumenter i en saksmappe. Systemet generer en oversikt over inn- og utgående dokumenter i mappen, og denne legges inn i saksfremlegget. Etter at det er fattet et vedtak i en sak vil den enkelte saksbehandler motta en melding om dette, og vil ha ansvar for videre oppfølging av saken. 5.2 Gjennomgang av kommunestyresaker Revisjonen har foretatt en gjennomgang av 27 kommunestyresaker fra 2008 og første halvår Nedenfor presenteres kommunestyresakene vi gått gjennom og som er vurdert opp mot problemstillingene nedfelt i prosjektet. Utarbeidet av 7

8 5.2.1 Sak 006/08 Behandling av forslag til reguleringsplan for Prestegårdshagen; et nytt boligområde under utvikling nord for Hof sentrum. Saken ble trukket etter krav om lovlighetskontroll av tre kommunestyremedlemmer og en vararepresentant i utvalg for teknikk, landbruk og miljø. Årsaken var feil innkalling av vararepresentant til møtet i utvalget den Ifølge Kommunelovens 59 nr. 4 er det bare endelig avgjørelse som kan bringes inn for lovlighetskontroll, ikke innstillinger gitt av administrasjonen eller folkevalgt organ til annet kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Videre regulerer Kommunelovens 32 nr. 3 at dersom lederen har satt opp en sak på dagsorden i innkallingen, kan han eller hun ikke senere før møtet eller i dette trekke saken med den begrunnelse at den likevel ikke er moden for avgjørelse. Det vises i denne sammenheng til kommuneloven med kommentar utgitt av kommuneforlaget. Revisor vurderer derfor at saksfremstillingen er ufullstendig i det angjeldende formalisert begrunnelse i kommuneloven med kommentarer ikke framgår av saksframstillingen til politisk behandling. Revisor vurderer at saksframlegget forøvrig er forståelig. Saken bør vurderes i lys av kommentarene ovenfor. Utarbeidet av 8

9 Revisor kan ikke se at status i saken er rapportert tilbake til kommunestyret Sak 014/08 Økonomirapport per , samt prognoser for den enkelte sektor. Framstilling av driftsregnskap 1A og 1B. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Den vedtatte budsjettjusteringen for familiebarnehagen er gjennomført. Revisor anser at oppfølgingen i saken er tilstrekkelig. Budsjettendringen er rapportert tilbake til kommunestyret i sak 032/08 - Økonomirapport pr mai Revisor vurderer denne tilbakerapporteringen som tilstrekkelig. Utarbeidet av 9

10 5.2.3 Sak-019/08 Det legges frem forslag om diverse endringer i vedtektene for Hof skole. Innføring av 60 % - plass, endring av åpningstider, søskenmoderasjon, oppsigelse og mislighold. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Hof kommune praktiserer de nye vedtektene. 60 % -plass er innført. Opplysningene om SFO på kommunens hjemmesider samsvarer med de nye vedtektene. Unntaket er linken for SFO - vedtekter. Denne er ikke oppdatert med endringene som har blitt gjort i denne saken. Revisor vurderer oppfølgingen til ikke å være fullstendig, da regulerte vedtekter for SFO ikke er oppdatert på Hof kommunes hjemmeside. Revisor kan ikke se at status i saken er rapportert tilbake til kommunestyret. Utarbeidet av 10

11 5.2.4 Sak-020/08 Saken omfatter to alternativer for strukturen av barnehagetilbudet i kommunen. Tilbygg og renovering ved eksisterende barnehage i Vassås og en eventuell etablering av en privat barnehage i Sundbyfoss. Revisor vurderer at saken ikke er tilstrekkelig utredet, grunnet innbyggerinitiativ jfr. sak 036/08 se kapitel Denne saken ble behandlet på nytt i sak 036/08. Revisor vurderer at vedtaket er tilfredsstillende fulgt opp, da forhandlingsmøtet er avholdt og referert i saksutredninger i sak 036/08 se kapittel Revisor vurderer at rapportering av status til kommunestyret er ivaretatt ved at ny behandling er gjennomført i påfølgende møte. Utarbeidet av 11

12 5.2.5 Sak-022/08 Ved budsjettbehandlingen høsten 2007 meldte sektor for teknikk, landbruk og miljø (TLM) om et behov for en stillingsøkning på 1,5 stillinger. Behovsgrunnlaget for stillingen var at de skulle dekke tilsyn i flerbrukshallen og en ny person til drifting av renseanleggene. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Overføring av 50 % stillingshjemmel fra driftsavdeling til renholdsavdelingen, som gjelder tilsynsvakt i hallen, er gjennomført ved at det er ansatt to personer på timebasis. Revisor vurderer at er vedtaket med dette er oppfylt. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret. Utarbeidet av 12

13 5.2.6 Sak-023/08 Behandling av forslag til reguleringsplan for Prestegårdshagen; et nytt boligområde under utvikling nord for Hof sentrum. KS-023/08 Vedtak - utvalgte punkter 4 7 og 18. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 13

14 Revisjonen har kontrollert at punktene 4 7 og 18 i vedtaket er ivaretatt i reguleringsplanen, og anser at disse er utført. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-029/08 En nyetablert familiebarnehage søker kommunen om oppstartsmidler. Det er ikke avsatt midler til slike utbetalinger i budsjettet for Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Søkeren ble informert om vedtaket i brev av , og utbetalingen ble foretatt Revisor vurderer at rutinen for oppfølging har mangler, da tilsagnsbrevet ble sendt søker hele 6 uker etter vedtaket. Utarbeidet av 14

15 Budsjettendringen med bruk av disposisjonsfondet er opplyst i sak 032/08 - Økonomirapport pr mai. Revisor vurderer tilbakerapporteringen til kommunestyret som ivaretatt Sak-034/08 Hof kommune eier Vesetåsen. Vesetåsen Eiendom AS har en avtale om leie av eiendommen fram til Ved kontraktens utløp har Vesetåsen Eiendom AS rett til å få leieforholdet forlenget i 5 år. I brev fra selskapets advokat ble det fremsatt tilbud til Hof kommune om at selskapet er villig til å gi fra seg sine rettigheter i eiendommen, mot betaling. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 15

16 Kommunen har engasjert ekstern rådgiver/arkitekt. Utgifter for ekstern rådgiver er innenfor vedtatt ramme. Revisor anser oppfølgingen som tilfredsstillende. Fristen ble overholdt og saken ble behandlet i kommunestyremøtet i sak 078/08 se kapittel Revisor vurderer rapportering av status til kommunestyret som ivaretatt Sak-035/08 De siste årene før 2004 var helse-, sosial- og omsorgsektoren organisert med én kommunalsjef, som øverste administrative leder. Siden har sektoren vært delt i 4 sektorer helse, sosial, hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg hver ledet av en sektorleder. Saken med samordning av omsorgstjenestene har bakgrunn i to forhold: 1. Drifting av omsorgstjenestene med en utnyttelse av personalet på en mer rasjonell og effektiv måte enn i dag. 2. Den lokalisering tjenestene får jfr. egen sak. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 16

17 Det er ansatt ny pleie- og omsorgssjef fra november 2008, ansettelsen utløser ikke behov for budsjettendring. Omorganiseringen er gjennomført. Revisor anser oppfølging i saken som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-036/08 Utbedring og tilbygg Vassås barnehage/fremtidig struktur av barnehagetilbudet i Hof, er behandlet i flere saker i 2006 og Utarbeidet av 17

18 Saken er ikke tilstrekkelig utredet, da innbyggerinitiativ ikke er medtatt i saksutredningen viser til ny behandling i KS-073/08. Revisor vurderer saksbehandlingen som mangelfull, da innbyggerinitiativet ikke ble tatt med i saksutredningen. Innbyggerinitiativet ble mottatt av Hof kommune den og burde vært orientert i kommunestyret den og/eller i sak 020/08 viser til Kommunelovens 39a, som ikke ble ivaretatt. Innbyggerinitiativet ble behandlet i sak 073/08. Samlet anser revisor oppfølging av saken som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-038/08 Det er mottatt søknad fra foreldregruppe for neste års 10. klasse, om tilskudd til ekskursjon til Berlin med Aktive Fredsreiser. Turen skal foregå i høstferien Utarbeidet av 18

19 Utvalget for barn, oppvekst og kultur (BOK) har behandlet saken og gjennomført et negativt vedtak, avslaget er sendt søker, med tre ukers ankefrist. Da det ble fattet negativt vedtak på søknaden i BOK ble saken ikke sendt videre til kommunestyret, og saken ble trukket. Ifølge Kommentarutgaven til Kommunelovens 32 nr. 3, er det ikke anledning til å trekke en sak som leder har satt på dagsorden i innkallingen. Alle saker skal behandles av kommunestyret, og dersom en sak ikke er moden for avgjørelse, skal det vedtas at saken utsettes. Revisor vurderer at saksfremstillingen er ufullstendig i det angjeldende formalisert begrunnelse i kommuneloven med kommentarer ikke framgår av saksframstillingen til politisk behandling. Saken bør vurderes i lys av kommentarene ovenfor. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-039/08 Kommunen har behov for økt bemanning innen IKT og ønsker å øke stillingshjemlene. Utarbeidet av 19

20 Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Det har vært foretatt intern utlysning og det er ansatt en person i 40 % stilling innenfor IKT fra Revisor vurderer oppfølging og iverksetting av vedtaket som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-042/08 Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) endrer avdragstiden på sine lån i Kommunalbanken, hvor Hof kommune stiller som garantist. Dette for å være i tråd med selvkostregelverket som krever at avdragstiden skal være i henhold til gjennomsnittlig avskrivingstid på anlegget, i dette tilfellet 40 år. Utarbeidet av 20

21 Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Administrasjonen har underrettet VIV om vedtaket i kommunestyret i brev av Noteopplysningene i regnskapet for 2008 er i samsvar med garantiforpliktelsene i VIV. Revisor vurderer oppfølging og iverksetting som utført i tråd med vedtak. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-045/08 Saken gjelder endringer i gjeldende reglement for godtgjørelse til kommunale ombuds- og tillitsmenn. Utarbeidet av 21

22 Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. På Hof kommunes intranett ligger det per dato den gamle versjonen av reglementet. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket forøvrig som tilfredsstillende. Utarbeidet av 22

23 Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-052/08 Hof kommune behandlet med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-1 forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Orevika. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Vedtatte regulering av parkeringsplass på gnr./bnr. 20/53 og 20/14 er gjennomført. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Utarbeidet av 23

24 Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-060/08 I april 2008 ble det holdt et møte mellom Hof kommune og entreprenør/leverandører/konsulenter for fjernvarmeanlegget ved Hof skole. Møtet var sammenkalt for å avklare hvorfor anlegget fremdeles ikke er fullført og å bestemme videre fremdrift for å få et fullstendig anlegg. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Budsjettjusteringen for 2008 er gjennomført. Revisor vurderer oppfølgingen som tilfredsstillende. : Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret. Utarbeidet av 24

25 Sak-075/08 Kommunal- og regionaldepartementer har sendt ut til kommunene høringsdokument vedrørende ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, med svarfrist 1. desember Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning trer i kraft fra 1. juli Revisor vurderer at saken ivaretas av administrasjonen. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret. Utarbeidet av 25

26 Sak-078/08 Det vises til statusrapport for omsorgsprosjektet gitt i kommunestyret , og til vedlagte dokumenter. Tilbudet med skisser er utarbeidet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius as. Dokumentene avviker til dels sterkt fra prosjektbeskrivelsen av sykehjemsavdelingen fra Medvita som kommunen mottok i august 2007 både m.h.t. utforming og kostnad. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 26

27 Rapport ble lagt fram for kommunestyret med status på de 5 alternativene i sak 007/2009. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Budsjettendringen i denne saken er gjennomført og rapportering til kommunestyret i sak 083/08 - Økonomirapport pr november Revisor anser rapporteringen til kommunestyret som tilfredsstillende Sak-079/08 Hof kommune vedtok i sak KS-102/07 å bosette inntil 5 flyktninger, fortrinnsvis en familie, i løpet av 2009, under forutsetning av at NAV-etableringen er ferdigstilt. NAV-kontoret i Hof kommune ble offisielt åpnet 19. september 2008 og denne aktuelle forutsetningen er dermed tilstede. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 27

28 Kommunen har kun hatt et par henvendelser fra Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi), den siste i juni Det er ikke mottatt signaler om flyktninger til Hof per dato. Det er per i dag ikke skaffet noen bolig til dette formålet. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-087/08 Reguleringsplan for Sundbyfoss sentrum ble påbegynt i 1977 og endret siste gang i Administrasjonen vurderer at den bør reguleres på nytt, hvor Engrønningen skilles ut som en adskilt reguleringsplan. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 28

29 Planen er klar til 1. gangs behandling i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) høsten Det er ikke utbetalt tilskudd da planarbeidet ennå ikke er avsluttet. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-095/08 Eksisterende kommuneplan generell del og arealdel ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2006 sak 033/06. Rådmannen innstiller til kommunestyret at eksisterende arealdel rulleres i løpet av 2009, med virkning fra 1. januar I tillegg må det tas med en del klima-, miljø- og energiplanlegging i kommunen, noe som hører til i en generell del. Dette er en forutsetning for å få tilskudd fra Enova på inntil 50 %. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 29

30 Den administrative arbeidsgruppen ble etablert med tre fagpersoner. Det ble ikke bevilget penger til rullerende kommuneplan av formannskapet, og det har ikke vært saker i formannskapet angående kommuneplanen i perioden. Etter administrasjonens samtaler med Vestfold fylkeskommune om ny forskrift i plandelen i den nye Plan- og bygningsloven, blir saken tatt opp på nytt i sak 036/2009 se kap Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Revisor kan ikke se at status på vedtaket er rapportert tilbake til kommunestyret Sak-008/09 Det ble i medbestemmelsesmøte den 19. august 2008 nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på Hof kommunes administrative organisasjonsstruktur. Arbeidsgruppa har avholdt flere møter og det har vært gode prosesser og diskusjoner undervis. På bakgrunn av arbeidsgruppas arbeid samt innspill fra hele organisasjonen foreslås det noen endringer i Hof kommunes administrative organisasjon. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 30

31 Det er ansatt kontorleder for stab/støtte, gjennomføringen er foretatt innen fristen. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Problemstilling Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Vedtaket er iverksatt. Organisasjonsendringene er gjennomført Sak-018/09 Hof kommune har siden 1952 vært en del av et brannsamarbeid med kommunene Lardal og Kongsberg. Avtalen gikk ut med oppsigelsesfrist , men som følge av et felles prosjekt i Vestfold vedrørende mulig ny organisering av brann i Vestfold ble det gitt en forlenget frist for oppsigelse av eksisterende avtale. Prosjektet i Vestfold er nå ferdig og på bakgrunn av konklusjonene i denne fremmes sak der man anbefaler å inngå ny samarbeidsavtale med Kongsberg og Lardal kommuner. Utarbeidet av 31

32 Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Hof kommunes andel av kostnader til interkommunalt brannvesen i regnskapet for 2009, er i henhold til kostnadsoversikten i saken. Behandling av kostnadsøkningen er gjennomført i kommunestyresak 043/09. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Vedtaket er fulgt opp ved at avtale er signert. Samarbeidet er under gjennomføring Sak-023/09 TLM-utvalget ga i møte 10. mars 2009 Barnebygg Gruppen AS dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan for bygging av ny barnehage i Sundbyfoss. Dispensasjonen gir Barnebygg Gruppen AS mulighet til å oppføre ny barnehage i Sundbyfoss. Den nye barnehagen skal erstatte dagens Vassås barnehage samt utvide barnehagekapasiteten i Hof kommune. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Utarbeidet av 32

33 Vassås barnehage er formelt nedlagt, det er inngått leieavtale med den private barnehagen, som løper til Ny barnehage på Sundbyfoss er etter planen innflytningsklar i november Kommunestyret vedtok vilkår for salg av eiendommen, slik at megler kan engasjeres, annonsering og visning kan gjennomføres. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Saken ble behandlet i TLM 25. august, formannskapet 1. september og kommunestyret 15. september Sak-036/09 I kommunestyres møte ble det i sak 095/08 fattet følgende vedtak; Kommunestyret vedtar å rullere arealdel og deler av generell del i kommuneplanen vedtatt Rådmannen utpeker en administrativ arbeidsgruppe til å forestå dette arbeidet. Forslag til ny plan legges frem for kommunestyret i desember 2009 og gjøres gjeldende fra Formannskapet delegeres myndighet til å bevilge de nødvendige midler arbeidet med planen, herunder nødvendig konsulentbistand, trykking og arealkart. Utarbeidet av 33

34 Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Den administrative arbeidsgruppen tilskrev tre firmaer, og Norsk Enøk og Energi AS (NEE) sitt tilbud ble valgt. Kommunen har mottatt tilsagn om tilskudd fra Enova. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Behandlet i kommunestyret 15. juni Vedtakene følges opp av saksbehandler og i samarbeid med planlegger når denne begynner Sak-039/09 Utarbeidet av 34

35 Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) inngikk i 2003 en avtale med Hof kommune i forbindelse med bruk av Eikeren som drikkevannskilde for VIV. I følge avtalen skulle det opprettes en separat avtale for sanering av avløpet i Orevika, der en kostnadsdeling skulle legges til grunn. Hof kommune og VIV har tidligere samarbeidet om VA-anlegg for Eidsfoss sentrum. Samarbeidet utvides til å omfatte Orevika. Asplan Viak AS har gjennomført prosjekteringen av utbyggingen med Hof kommune, Statens Vegvesen (Svv) og VIV, som oppdragsgivere. VA-utbyggingen skal utføres i kombinasjon med kurveutbedring på riksveien, og bygging av gang- og sykkelvei gjennom Orevika, som gjennomføres av Svv. Revisor vurderer at saken er tilstrekkelig utredet. Problemstilling Omdisponeringene av midler i budsjettet er gjennomført, i henhold til vedtaket. Revisor vurderer oppfølgingen av vedtaket som tilfredsstillende. Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Vedtaket er fulgt opp ved at byggearbeidene i gang i Orevika. Utarbeidet av 35

36 Sak-042/09 Det foreligger økonomirapport for 1. tertial 2009 med rapporter/kommentarer fra hver avdeling/enhet, samt samlet konklusjon fra økonomisjefen. Revisor vurderer at økonomirapporten er tilstrekkelig utredet. Revisor vurderer at økonomirapporten er framlagt forståelig. Kommunestyret tok økonomirapporten til orientering, og det er ingen oppfølging eller iverksetting i denne saken. Revisor anbefaler at det etableres et system for oppfølging av budsjettendringer. Vedtaket er fulgt opp i sak 070/2009, med følgende tekst; Ingen oppfølging. Revisor anser rapporteringen som gjennomført. Utarbeidet av 36

37 5.3 Spørreundersøkelse Generelt Normalt anser vi at administrasjonens oppgave i en beslutningsprosess bør være å opptre faglig uavhengig og partipolitisk nøytral i den delen som foregår før en politisk beslutning fattes. Når et politisk vedtak er fattet skal administrasjonen derimot opptre lojalt mot vedtaket, og legge bort eventuelle faglige synspunkter. Dvs. at politiske vedtak skal gjennomføres slik som politikere ønsker det, selv om man faglig sett er uenig i vedtaket. Det vi forsøker å måle ved denne undersøkelsen er å se om det finnes noen rådende sett av oppfatninger i administrasjonen av hva som er den korrekte måten å forholde seg overfor politikerne på. Videre ønsker vi å belyse hvordan politikerne selv oppfatter administrasjonens adferd. Temaene er de samme og er knyttet til hvordan administrasjonen opptrer før og etter at politiske vedtak fattes. Spørsmålsstillingene er, av naturlige årsaker, likevel forskjellige Administrasjonens definisjon av sin rolle før politiske vedtak fattes Første del av denne analysen dreier seg om å se på hvordan administrasjonen definerer sin rolle i forhold til politikerne før et politisk vedtak fattes. Disse rolledefinisjonene forsøkes målt gjennom ti påstander man kunne si seg enig eller uenig i. Påstandene tar opp problemer knyttet til så vel hvor tett kontakt man har med politikerne før et vedtak og hvordan man ser på det å fremme all informasjon. Det ble utsendt spørreskjema til 14 saksutredere inklusive rådmannen. Revisjonen mottok 10 tilbakemeldinger. Svarene er innarbeidet i tabellen nedenunder. Jeg diskuterer alltid saker grundig med politikerne før jeg skriver et saksfremlegg. Jeg tilpasser alltid konklusjonen i en saksutredning til de signaler jeg får fra politikerne. Jeg anbefaler alltid den beste faglige løsningen i en sak, selv om jeg vet at det vil møte motstand hos politikerne. Det hender at jeg unnlater å presentere saksopplysninger som jeg vet enkelte politikere ikke liker. Helt enig Enig Uenig Helt uenig Vet ikke Utarbeidet av 37

38 Jeg presenterer alltid alle relevante saksopplysninger selv om jeg vet at det vil minske sannsynligheten for at administrasjonens forslag blir vedtatt. I de saker det er konflikt mellom politiske grupper er jeg svært påpasselig med å ikke fremme informasjon som kan vanskeliggjøre mulighet for politisk kompromiss. Hvis politikerne spør meg, argumenterer jeg gjerne for administrasjonens forslag til vedtak. Det er viktig å overtale politikerne til å fatte det vedtaket jeg mener er best. Jeg tar svært ofte kontakt med politikerne før et politisk møte for å høre hvor de står i en sak. Jeg arbeider ofte aktivt for å få et politisk flertall for det forslaget jeg mener er best. Helt enig Enig Uenig Helt uenig 8 2 Vet ikke Revisjonens vurdering Vi mener å kunne fastslå av respondentenes tilbakemelding at de har en klar oppfatning av sin rolle vis - à - vis politikerne i tiden før et vedtak skal fattes. Det ser vi ved at andelen som benytter seg av vet ikke kategorien er svært lav. Et annet trekk er at det er liten variasjon på de 10 påstandene, noe som videre antyder at man ikke bare har en ganske klar, men også i stor grad en felles oppfatning av hvordan man skal opptre Administrasjonens definisjon av sin rolle etter at politiske vedtak er fattet Andre del av denne analysen dreier seg å se nærmere på hvordan administrasjonen definerer sin rolle i forhold til politikerne etter at et politisk vedtak er fattet. Disse rolledefinisjonene er forsøkt målt gjennom fire påstander man kunne si seg enig eller uenig i. Jeg forsøker aldri å endre innholdet i et politisk vedtak, selv om jeg er uenig i det. Jeg iverksetter politiske vedtak lojalt, selv om jeg er uenig i vedtaket. Helt enig Enig Uenig Helt uenig Vet ikke Utarbeidet av 38

39 Jeg mener det er min plikt som fagperson å si klart fra til politikerne når de vedtar noe jeg mener er faglig uriktig eller dårlig. I enkelte tilfeller er det min plikt som fagperson å gå ut i media og kritisere et politisk vedtak Revisjonens vurdering Vi vurderer at respondentene i Hof kommune bekrefter i hovedsak at de lojalt slutter seg opp om politisk fattede vedtak selv om de faglig kan være uenig i vedtaket Politikernes definisjon av administrasjonens rolle før politiske vedtak fattes I denne del av analysen tar vi for oss politikernes oppfatning hvordan de selv ser på administrasjonens adferd. Temaene er de samme som ble stilt til administrasjonen, knyttet til hvordan administrasjonen opptrer før og etter politiske vedtak er fattet. Det ble utsendt spørreskjemaer til kommunestyrets medlemmer - i alt 17 stykker. Av disse er 11 besvart. I denne del av undersøkelsen framsatte revisjonen fem spørsmål som ønsket besvart med noe ulike svaralternativer. Analysen forsøkte å måle hvordan politikerne oppfatter hvordan administrasjonen opptrer i forhold til politikerne før politiske vedtak blir fattet. Hvor ofte føler du det slik at administrasjonen driver lobbyvirksomhet for å få igjennom et vedtak de ønsker seg? Hvor ofte opplever du det slik at administrasjonen går i allianse med enkelte politikere for å være sikre på at de får igjennom sitt forslag? Hvor ofte opplever du at administrasjonen danner en elite sammen med de mest sentrale politikerne? Administrasjonen bryr seg lite om de signaler politikerne gir når de utarbeider sine saksforberedelser. Svært ofte Helt enig I hovedsak enig Ofte Av og til Sjelden Aldri Verken enig eller uenig I hovedsak uenig Helt uenig Utarbeidet av 39

40 Når administrasjonen har bestemt seg for noe er det umulig for oss politikere å endre det. 6 5 Ved å ta et lite tilbakeblikk, så vi at det var en fullstendig dominerende holdning blant respondentene i administrasjonen at man ikke burde tilpasse informasjonen og konklusjoner til politiske forhold. Samtidig som respondentene hevdet at man måtte være tilbakeholdende med å opptre på en måte som kunne oppfattes som deltakelse på den politiske arena. Revisjonen oppfatter at det er mange likheter i hvordan administrasjonen fremstiller seg selv, og hvordan politikerne oppfatter dem. Aller klarest kommer det fram at de aller fleste mener at administrasjonen i liten grad driver politisk spill for å få gjennom sine forslag til vedtak. Men enkelte av respondentene oppfatter at av og til og ved enkelte anledninger er det tett kontakt mellom administrasjonen og politikere før vedtak fattes Politikernes definisjon av administrasjonens rolle etter politiske vedtak fattes iverksetting av vedtak På samme måte som ovenfor ble politikerne stilt spørsmål som retter seg inn mot politikernes oppfatning av administrasjonens atferd når politiske vedtak er fattet og skal iverksettes. Hvor ofte opplever du at administrasjonen trenerer saker de ikke liker? Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri Hvor ofte opplever du at administrasjonen bevisst endrer innholdet i politiske vedtak når vedtaket skal iverksettes? Hvor ofte føler du at administrasjonen arbeider aktivt for å få omgjort politiske vedtak de ikke liker? Administrasjonen i vår kommune iverksetter lojalt de vedtak politikerne har fattet. Helt enig I hovedsak enig Verken enig eller uenig I hovedsak uenig Helt uenig Revisjonens vurdering Resultatene viser et ganske klart bilde der de så godt som alle politikere har stor tillit til at administrasjonen fungerer politisk lojalt når politiske vedtak er fattet. Likevel er det en Utarbeidet av 40

41 ubetydelig tendens i svarene fra respondentene når det gjelder spørsmålet om trenering av politiske vedtak og å få omgjort vedtak administrasjonen ikke liker Politisk tillit til informasjon fra administrasjonen Å undersøke om informasjon og fagkunnskap bevisst benyttes for å få politikere til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, er mildt sagt vanskelig. Derfor har vi i denne delen av undersøkelsen valgt å fokusere på politikernes tillit til den informasjonen administrasjonen presenterer, og som i all hovedsak utgjør politikernes beslutningspremisser. For å måle denne tilliten stilles det syv spørsmål/påstander til lokalpolitikerne som alle omhandler den informasjonen de mottar fra administrasjonen. Hvor ofte synes du saksinformasjonen fra administrasjonen er vanskelig å forstå? Hvor ofte synes du administrasjonens saksforberedelse ikke er god nok? Hvor ofte føler du at administrasjonen skjuler viktig informasjon? Hvor ofte føler du at administrasjonen ikke presenterer all informasjon du trenger for å fatte gode Hvor ofte opplever du at administrasjonen kun presenterer ett forslag til vedtak, selv om de vet at politikerne ønsker flere alternativer? Hvor ofte opplever du at administrasjonen argumenterer sterkt for ett forslag til vedtak i stedet for å presentere balansert informasjon om ulike sider av saken? Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri Helt enig I hovedsak enig Verken enig eller uenig I hovedsak uenig Helt uenig Jeg stoler på den informasjonen administrasjonen gir oss (r) Hovedinntrykket er at politikerne i Hof kommune har svær høy tillit til den informasjonen de mottar fra administrasjonen. Men det er verdt å merke seg at et flertall av respondentene i flere av spørsmålene mener at administrasjonen av og til synes saksinformasjonen er vanskelig å forstå, ikke er god nok, for få alternative utredninger eller kunne vært presentert på en bedre måte. Utarbeidet av 41

42 5.4 Oppfølging av politiske saker Rådmannen rapporter hvordan politiske vedtak følges opp ved at kommunestyret gis en oversikt over dette. Rapport vedlagt saken viser alle saker behandlet i formannskapet og kommunestyret 1. halvår Utdrag av rapporten er gjengitt nedenfor. Revisor ser positivt på administrasjonens tilretteleggelse av politiske saker til kommunestyret. 5.5 Reglement for folkevalgtes innsynsrett Kommuneloven 40 nr. 5 fastsetter at alle kommuner skal vedta et reglement om folkevalgtes innsynsrett i saksdokumenter. Departementet har til samme utarbeidet et veiledende normalreglement. Hvorav framgår blant annet at med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken. Hof kommune vedtok i sak 054/07 et reglement for folkevalgtes innsynsrett som oppfyller kravene i kommuneloven. Utarbeidet av 42

43 6. REVISORS VURDERINGER 6.1 Problemstilling 1: Er saker som legges fram av administrasjonen, for kommunestyret, tilstrekkelig Spørreundersøkelsen viser at tilliten til den informasjon som politikerne mottar fra administrasjonen er svært høy. Ingen av respondentene gir uttrykk for at de ikke stoler på den informasjonen administrasjonen framlegger. Halvparten av svarene fra politikerne, om deres oppfatning til at saksfremstillingen før vedtak fattes kan være noe mangelfull, tilbakemeldes imidlertid med at dette kan skje av og til. Men igjen må det tillegges at den øvrige del av besvarelsene fra respondentene uttrykker at dette sjelden eller aldri forekommer. Ingen av respondentene gir uttrykk for at det skjer mangler ofte eller svært ofte. Den markert høye tillit administrasjonen har i spørsmålet om forsvarlig utredning våger revisjonen å påstå ligger i administrasjonens tilbakemelding hvor de viser en klar oppfatning av sin rolle vis - à - vis politikerne i tiden før et vedtak skal fattes. Det ser vi ved at andelen som benytter seg av vet ikke kategorien er svært lav. Et annet trekk er at det er liten variasjon med noen unntak på de 10 påstandene, noe som videre antyder at man ikke bare har en ganske klar, men også i stor grad en felles oppfatning av hvordan man skal opptre. Revisor har gjennomgått 27 kommunestyresaker for 2008 og 1. halvår 2009, hvor revisor har sett på ulike type saker, samt gjennomføring av samtaler med saksutreder. Revisor vurderer saksbehandlingen som tilstrekkelig utredet i de aller fleste sakene, og det er kun 3 saker revisor har merknader, jfr. sak 5.2.1, og Samlet vurdering er at saker som administrasjonene legger fram for politisk behandling anses som forsvarlig utredet med visse unntak. 6.2 Problemstilling 2: Blir saksfremstillinger til kommunestyret lagt frem på en forståelig måte? Revisjonen stilte følgende spørsmål til politikerne. Hvor ofte synes du saksinformasjonen fra administrasjonen er vanskelig å forstå? Svært ofte, ofte, av og til, sjelden eller aldri. Av 8 tilbakemeldinger gav 5 respondenter uttrykk for at de synes saksinformasjonen fra administrasjonen var vanskelig å forstå av og til mens 3 respondenter mente at dette forekom sjelden. Revisor vurderer saksbehandlingen som forståelig. I gjennomgang av sakene er det kun et fåtall saker som revisor har merknader til. Spørreundersøkelsen viser også i hovedtrekk at saksframstillingen vurderes som forsvarlig, med visse unntak. Utarbeidet av 43

44 6.3 Problemstilling 3: Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av kommunestyrets Ved gjennomgang av kommunestyresakene for nevnte tidsrom, har revisor vurdert administrasjonens oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak, og det er kun et fåtall saker hvor revisor har merknader. 6.4 Problemstilling 4: Blir status på kommunestyrets vedtak rapportert tilbake til kommunestyret? Administrasjonen har fram til nå ikke hatt noe oppfølgingssystem for implementering av kommunestyrets vedtak. Dette er imidlertid gjennomført i sak 070/09 i kommunestyrets møte den for tidligere vedtak i Revisor vurderer at status på vedtak blir gjennomført på en tilfredsstillende måte ved tilretteleggelse av nytt tiltak fra administrasjonen i nevnte sak. Revisor ser positivt på administrasjonenes nye tiltak, som igjen ivaretar prosjektets problemstilling om å vurdere at vedtak tilbakerapporteres til kommunestyret. 7. REVISORS ANBEFALINGER Revisjonen vil gi følgende anbefalinger, men understreker at forslag til anbefalinger ikke er uttømmende: etablere rutiner for ajourhold av reglementer/vedtekter på kommunens hjemmeside og intranett vedrørende tilbakerapportering av status på vedtak bør administrasjonen inkludere vedtak fra tidligere år/perioder som ennå ikke er gjennomført Borre, den 5. oktober 2009 Arild Lohne Revisjonssjef Steinar Nersveen Revisor Utarbeidet av 44

45 8. RÅDMANNENS UTTALELSE Utarbeidet av 45

46 Utarbeidet av 46

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOLMESTRAND KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Ekstraordinært møte Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Orientering fra administrasjonen 003/12 004/12 005/12 006/12 007/12 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. februar 2012 Møtetid: Kl. 1415 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke Tjøme kommune, rådmann Christine Norum ««, økonomisjef Laila Rognaldsen KPMG, revisor Rune Johansen

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke Tjøme kommune, rådmann Christine Norum ««, økonomisjef Laila Rognaldsen KPMG, revisor Rune Johansen MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tjøme Dato: 10.05.2016 kl. 9:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Dag Erichsrud, Anne Marie Indseth Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Hagelund Per

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

Kommuneplanrullering - endring av omfang og fremdriftsplan.

Kommuneplanrullering - endring av omfang og fremdriftsplan. Hof kommune JournalpostID 09/2783 Saksbehandler: Jan-Rasmus Vestnes, telefon: 33 05 95 58 Kommuneplanrullering - endring av omfang og fremdriftsplan. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk, landbruk

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 041 &13 Arkivsaksnr.: 12/17382-3 Dato: 17.01.13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLIGHETSLOVEN Rådmannens forslag til formannskapet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/14 Dato: 11.02.14 kl. 16.00 17.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Å R S R A P P O R T F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er pålagt å ha

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune

Kontrollutvalget Øystre Slidre kommune Saksbeh: Åge Sandsengen Tlf : 90944797 Vår ref : 2017-001- Sted og dato: Slidre 04.01.2017 Til Møte 01/2017 Sak 01-02/2017 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Moer sykehjem, møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, møterom 1 14.12.2010 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 08.02.2006 Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET. Kontrollutvalgets. årsrapport for 2016 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 2 1. INNLEDNING I henhold til Lov om Svalbard 44 får kommunelovens kapittel 12 om internt tilsyn, kontroll og revisjon tilsvarende

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND

Innholdsfortegnelse. Orkanger, Inge Storås revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KRAFTFOND Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET... 2 1.2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2 INNLEDNING...3 2.1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Folldal kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Folldal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 1. april 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer