Detaljreguleringsplan for Flatane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Flatane"

Transkript

1 Nes Eigedom AS Detaljreguleringsplan for Flatane Risiko og sårbarheitsanalyse Plan.ID:

2 E For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon C03 er ivareteke/avklart). C03 B02 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon B02 er ivareteke/avklart) For gjennomgåing hjå oppdragsgjevar. (Dokumentet er ferdig ihht. oppdragsavtale) A Til intern bruk disposisjon og innhald i dei ulike kapittel. JOHM JOHM JOHM JOHM Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll Godkjent TMK TMK TMK Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Dalavegen 25, NO-6856 Sogndal n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 2 av 17

3 Innhald 1 Innleiing Analyseobjektet Formål og akseptkriterium Føresetnader, avgrensingar og antakingar Definisjonar og omgrep 6 2 Metodikk Fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering Kategoriseriar av sannsyn Kategoriar for konsekvensvurdering Vurdering av risiko Risikoreduserande tiltak Raude hendingar risikoreduserande tiltak er naudsynt Gule hendingar tiltak bør vurderast Grøne hendingar akseptabel risiko 10 3 Risikoanalyse Kartlegging av farar Sårbarheitsvurdering av aktuelle hendingar Ekstrem nedbør Radon Trafikkfare Representative uønska hendingar 14 4 Konklusjon og risikoreduserande tiltak 15 n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 3 av 17

4 Samandrag Norconsult AS har på oppdrag frå Nes Eigedom AS utarbeidd risiko- og sårbarheitsanalyse for Flatane bustadfelt på Hafslo i Luster kommune. Analysen er ein del av vedtaksgrunnlaget som følgjer planframlegget. I samsvar med 4-3 i plan- og bygningslova og rundskriv T-5/95 Arealplanlegging og utbygging i fareområder vert det stilt krav om at det ikkje skal byggast ut i usikre områder. Formålet med vurderinga har vore å vurdere alle sårbarheitsforhold som har innverknad på om arealet er eigna til planlagt formål, og eventuelt endringar i slike forhold som følgje av planlagt bruk av arealet innanfor planområdet. I tillegg skal vurderinga vise om planframlegget representerer ein fare for omgjevnadane, og om omgjevnadane representerer ein fare for det regulerte området (to-sidig påverknad). Analysen har hatt som formål å gje ei overordna og representativ framstilling av risiko for tap av verdiar knytt liv og helse, miljø og samfunnsverdiar. Analysen inngår som ein del av grunnlaget for å godkjenne reguleringsplan for Flatane bustadfelt. På bakgrunn av rådgjevar sine opplysningar, kjend dokumentasjon, er det ikkje gjort funn av hendingar med uakseptabel risiko innanfor planområdet. Det er gjort funn av hendingar som representerer akseptabel risiko, men som bør underleggjast risikostyring gjennom nærmare granskingar og sikker drift av området. Dette gjeld (1) radon og (2) handtering av overflatevatn. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 4 av 17

5 1 Innleiing Norconsult har for Nes Eigedom AS utarbeidd reguleringsplan for Flatane bustadfelt på Hafslo i Luster kommune. Innanfor planområdet er det lagt til rette for både konsentrert og spreidd bustadbygging. Planområdet er på 7,5 daa. Formålet med analysen er å gje ei overordna og representativ framstilling av risiko for skade på 3. person, liv og helse, materielle verdiar og miljø i høve løysingane i reguleringsplana for Flatane bustadfelt. 1.1 ANALYSEOBJEKTET Formålet med plana er utvikling av planområdet til eit bustadområde i samsvar med rammene i kommuneplana for Luster kommune. I plana med tilhøyrande føresegner er dei grunnleggande kvalitetane som samband, grense for byggeområde, byggegrense, byggehøgde og grad av utnytting fastsett. Figur 1.1: Kart med reguleringsplan for Flatane. Planområdet er på 7,5 daa. Av det samla arealet er 4,5 daa sett av til bustadformål, 0,6 daa er sett av til leikeplass og det øvrige arealet er sett av til samferdselsanlegg. Grad av utnytting innanfor område som er sett av til frittliggande er %-BYA = 35%, medan det i området for konsentrert bustadbygging er %-BYA = 40 %. Plana opnar for 3-4 einebustadtomter (BF) og 6 8 n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 5 av 17

6 leilegheiter i området for konsentrert bustadbygging (BK). Samla opnar plana for mellom 10 og 15 bueiningar. Tilkomstane til området er frå den kommunale vegen Krekavegen. 1.2 FORMÅL OG AKSEPTKRITERIUM Analysen har som formål å gje ein brei, overordna, representativ og vedtaksrelevant framstilling av risiko for tap av verdiar med omsyn til liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Analysen skal inngå som ein del av grunnlaget for å godkjenne ny detaljreguleringsplan for parkeringsanlegg på Flatane bustadfelt. Akseptkriteria for risiko kjem fram av kapittel 2 i denne rapporten. Analysen vil danne grunnlaget for å vurdere om området har akseptabel risiko med omsyn til ønska arealbruk. Dersom risikoen for uønska hendingar som følgje av arealbruken ikkje framstår som akseptabel, er risikoreduserande tiltak føreslege. 1.3 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKINGAR Følgjande føresetnader er lagt til grunn for risiko- og sårbarheitsanalysen: - Analysen er overordna og kvalitativ. - Den er avgrensa til temaet samfunnssikkerheit slik dette er skildra av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap) - Utbygging skal følgje relevante lover og forskrifter, som sikringstiltak og liknande. - Vurderinga er avgrensa til det aktuelle planområdet og areala på Hafslo som kan verte utsett for eit endra risikobilete som følgje av tiltaket. - Vurderinga omfattar ferdige løysingar. - Vurderinga klargjer ikkje uavhengige, samanfallande hendingar. - Vurderinga omfattar ikkje tilsikta hendingar (sabotasje, hærverk o.l.) - Vurderinga og føresetnader er basert på tilgjengeleg dokumentasjon om prosjektet, og om bruk av, og aktivitetar i nærområdet. 1.4 DEFINISJONAR OG OMGREP Omgrep Sårbarheit Definisjon Manglande evne hjå eit analyseobjekt til å motstå verknadene av ei uønskt hending og til å gjenopprette tilstanden eller funksjonen etter hendinga [8]. Risiko Uttrykk for kombinasjon av sannsyn for og konsekvens av ei uønskt hending [8]. Risikoanalyse Risikoreduserande tiltak Naturbasert risiko/sårbarheit Verksemdsbasert risiko/sårbarheit Sårbare objekt Infrastruktur Ein systematisk framgangsmåte for å skildre og/eller berekne risiko. Risikoanalysen vert gjennomført ved kartlegging av uønska hendingar og årsakene til- og konsekvensane av desse [8]. Tiltak som påverkar sannsynet eller konsekvensen av uønska hendingar. Naturlege, stadeigne forhold som gjer at areal kan motstå eller avgrense verknader av uønska hendingar. Forhold som er relatert til etablerte verksemder som gjer at føreslått arealbruk kan motstå eller avgrense verknadane av uønska hendingar. Anlegg, bygg, natur og kulturområde som er sårbare for inngrep, forureining og skade. Infrastruktur er ikkje med i definisjonen av sårbare objekt. Veg, el-forsyning og liknande som er vesentleg og der stans/skade kan ha store konsekvensar. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 6 av 17

7 2 Metodikk Metoden er basert på hovudprinsippa i NS 5814 Krav til risikoanalyser [8], DSB sin rettleiar om Samfunnsikkerheit i arealplanlegging [10] og Statens vegvesen si handbok 271 [14]. Risiko er knytt til uønska hendingar, dvs. hendingar som i utgangspunktet ikkje skal inntreffe. Det er difor knytt uvisse til både om hendinga vil inntreffe (sannsyn) og omfanget (konsekvens) av hendinga dersom den inntreff. Arbeidsmetodikken omfattar følgjande trinn: 1. Fareidentifikasjon kartlegging av moglege uønska hendingar. 2. Evaluere sannsyn og konsekvens. 3. Klassifisering av risiko, identifikasjon av behov for risikoreduserande tiltak. 2.1 FAREIDENTIFIKASJON OG SÅRBARHEITSVURDERING Fareidentifikasjonen er basert på ROS-sjekklista frå SIGVe-rapporten [11], samt planføresegnene og retningslinene i kommuneplana [1]. Farane vert konkretisert gjennom formulering av representative, uønska hendingar. Med sårbarheit er det meint manglande evne hjå analyseobjektet til å motstå verknader av ei uønska hending og til å gjenopprette sin opphavelege tilstand eller funksjon etter hendinga [8]. Ei sårbarheitsvurdering består av ein systematisk gjennomgang av dei viktigaste faktorane som påverkar risiko. Data- og erfaringsmaterialet om området for å vurdere dei ulike faktorane er av varierande detaljeringsgrad. I sårbarheitsanalysen er det nytta ei gradering svært robust, robust, nøytralt, sårbart og svært sårbart. Tabell 2.1: Kategoriar for sårbarheit. Sårbarheitskategori Skildring Svært robust Robust Nøytralt Sårbart Svært sårbart Eit vidt spekter av hendingar kan inntreffe utan at sikkerheit eller området sin funksjonalitet vert ramma. Eit vidt spekter av hendingar kan inntreffe der sikkerheit eller området sin funksjonalitet vert ubetydelig ramma. Eit vidt spekter av hendingar kan inntreffe der sikkerheit eller området sin funksjonalitet vert ramma i same grad som andre områder av same standard i Noreg. For eit vidt spekter av hendingar kan sikkerheit eller området sin funksjonalitet bli ramma slik at fare eller betydeleg ulempe oppstår. For eit vidt spekter av hendingar/tema kan sikkerheit eller området sin funksjonalitet bli ramma i betydeleg grad slik at akutt fare eller tap av vesentlege samfunnsfunksjonar oppstår. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 7 av 17

8 2.2 KATEGORISERIAR AV SANNSYN I kva grad det er truleg at ei uønska hending kan inntreffe, vert uttrykt ved hjelp av omgrepet sannsyn (hendingsfrekvens). Sannsyn bygger på erfaringar, nye trendar (for eksempel ekstremvær) og vurderingar gjort på bakgrunn av lokal erfaring. Tabell 2.2: Kategoriar for sannsyn. Sannsyn kategoriar Skildring 1. Lite sannsynleg (Teoretisk mogleg) 2. Moderat sannsynleg (Kan ikkje utelukkast) 3. Sannsynleg (Må påreknast) 4. Meget sannsynleg (Inntreff av og til) 5. Svært sannsynleg (vanleg førekommande) Sjeldnare enn ei hending pr år (> 0,1 % årlig sannsyn). I gjennomsnitt ei hending pr år I gjennomsnitt ei hending pr år I gjennomsnitt ei hending pr år Ei hending pr. år eller oftare. 2.3 KATEGORIAR FOR KONSEKVENSVURDERING Konsekvensvurderinga uttrykker moglege følgjer av ei uønska hending i forhold til liv/helse, ytre miljø (forureining) og skade på materielle verdiar. Tabell 2.3: Konsekvenskategoriar for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Konsekvens kategoriar Skildring 1. Svært liten konsekvens - Liv og helse: - Ytre miljø: - Samfunnsverdiar: Ingen personskader Ubetydeleg konsekvensar Skade for inntil kr 2. Liten konsekvens 3. Middels konsekvens 4. Stor konsekvens 5. Svært stor konsekvens - Liv og helse: - Ytre miljø: - Samfunnsverdiar: - Liv og helse: - Ytre miljø: - Samfunnsverdiar: - Liv og helse: - Ytre miljø: - Samfunnsverdiar: - Liv og helse: - Ytre miljø: - Samfunnsverdiar: Små personskader Lokale konsekvensar* Skade for kr Alvorlege, men ikkje varige personskader Regionale konsekvensar **, restitusjonstid < 1 år Skade for 1-10 mill. kr. Alvorlege varige skader eller eitt dødsfall Regionale konsekvensar **, restitusjonstid < 10 år. Skade for mill. kr. Fleire enn eitt dødsfall Regionale konsekvensar **, restitusjonstid > 10 år Skade for meir enn 100 mill. kr * Med lokale konsekvensar er det meint konsekvensar på utsleppsområdet eller i umiddelbar nærleik av utsleppspunktet. ** Regionale konsekvensar femnar om konsekvensar for omgjevnadene i kommunen n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 8 av 17

9 2.4 VURDERING AV RISIKO Risiko er i NS 5814 [8] definert som uttrykk for kombinasjon av sannsyn for og konsekvensane av ei uønska hending. I risikovurderinga vert uønska hendingar plassert inn i ei risikomatrise, og risikoen vert gjeven ut frå sannsyn for hendinga og konsekvens. Risikomatrisa har 3 soner: Grøn: Akseptabel risiko risikoreduserande tiltak er ikkje naudsynt. Gul: Akseptabel risiko risikoreduserande tiltak må vurderast. Raud: Uakseptabel risiko risikoreduserande tiltak er naudsynt. Akseptkriteria for risiko er gjevne av dei farga sonene, som er tilpassa oppsett av kriteria for konsekvens og sannsyn. Tabell 2.4: SANNSYN 5. Svært sannsynleg 4. Meget sannsynleg 3. Sannsynleg 2. Moderat sannsynleg Risikomatrise. Risikoakseptkriteria er gjennomgått med kommunen og Statnett. KONSEKVENS 1. Lite sannsynleg 1. Svært liten 2 Liten 3. Middels 4. Stor 5. Svært stor Dei ulike sonene i matrisa representerer risikoakseptkriteria. Akseptkriteria inneber ikkje at ein aksepterer uønska hendingar, men kriteria er naudsynte for å prioritere tiltak for å vurdere behovet for og prioriteringa av risikoreduserande tiltak. 2.5 RISIKOREDUSERANDE TILTAK Med risikoreduserande tiltak er det meint sannsynreduserande (førebyggande) eller konsekvensreduserande tiltak (beredskap) som er med å redusere risiko, for eksempel frå raud sone og ned til akseptabel, dvs. gul eller grøn sone i risikomatrisa. Dei risikoreduserande tiltaka medfører at klassifiseringa av risiko for ei hending vert forskyvd vertikalt eller horisontalt i matrisa. Generelt vert førebyggande tiltak prioritert framfor beredskap Raude hendingar risikoreduserande tiltak er naudsynt Hendingane i det raude området i matrisa, er hendingar (med tilhøyrande sannsyn og konsekvens) som på grunn av akseptkriteria er uakseptable. Raude hendingar må følgjast opp med risikoreduserande tiltak. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 9 av 17

10 2.5.2 Gule hendingar tiltak bør vurderast Hendingar i det gule området i matrisa, er hendingar (med tilhøyrande sannsyn og konsekvens) som på grunn av akseptkriteria er akseptable. Gule hendingar krev kontinuerleg fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendingar som ein ikkje kan forhindre, men kor tiltak bør gjennomførast i den grad det er mogleg dersom det er kost-/nyttemessig teneleg Grøne hendingar akseptabel risiko Hendingar i det grøne området i matrisa er hendingar som på grunn av akseptkriteria har akseptabel risiko. Dersom risikoen for desse hendingane kan reduserast ytterlegare utan at det krev vesentlege ressursar, bør det gjennomførast tiltak for grøne hendingar. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 10 av 17

11 3 Risikoanalyse Det ligg ikkje føre noko klimasenario for Luster kommune. Nabokommunen Sogndal har gjennom arbeidet med klima- og energiplana [3] gjort vurderingar i høve venta forventa klimaendringar fram mot Omtala av moglege klimaendringar i Sogndal kommune er basert på 11 ulike scenario. Det er store avvik mellom resultata og ein har ikkje haldepunkt for å sei at enkelte scenario er meir sannsynleg enn andre. Resultata som er presentert, viser at temperaturen er venta å auke med om lag 1,7 grader fram til 2025 og 2,8 grader fram til 2060 i forhold til normalperioden I tillegg viser resultata at temperaturauken truleg vert størst vår og haust. Nedbørsframskrivinga viser sprikande resultat mellom dei ulike scenaria. Særleg for haustmånadane er det stor forskjell mellom dei ulike scenaria og ekstremverdiane. Dei lavaste verdiane indikerer redusert haustnedbør i 2060 samanlikna med normalperioden frå , medan det høgaste anslaget indikerer svært kraftig nedbørsauke spesielt i oktober. I klimaplana til kommunen er scenario for venta havnivåauke og stormflo klarlagt. Ut frå lokaliseringa av området er desse hendingane uaktuelle. Det ligg ikkje føre tilgjengelege scenario for vindhastigheit for kommunen. På bakgrunn av ovannemnde er følgjande lagt til grunn som føresetnader i denne analysen: - Haust- og vintertemperaturen vil truleg stige. - Størst nedbørsauke i haust- og vintermånadane. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 11 av 17

12 3.1 KARTLEGGING AV FARAR I kartlegginga av farar er det lagt til grunn ROS-sjekklista i SIGVe-rettleiing [11], DSB sin rettleiar om Samfunnsikkerhet i arealplanleggingen [10] og kommuneplana til kommunen [1]. Etter vurdering av føreliggande dokumentasjon er dei uaktuelle farane sila vekk. Formålet med fareidentifikasjonen er å identifisere dei forholda som er relevante ved vurdering av sårbarheit og konsentrere arbeidet om reelle farar. Tabell 3.1 viser dei vurderingane som er gjort. Tabell 3.1: Siling av hendingar - fareidentifikasjon. Tema Vurdering Aktuell NATURRISIKO Ja Nei Skred/ras/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord, fjell) Planområdet er lokalisert utanfor aktsomheitsområde for snø- og steinskred. Det er ikkje registrert hendingar [16, 17]. Flaum i vassdrag Elv grensar ikkje til planområdet. Stormflo Planområdet grensar ikkje til sjø. Vind-/ ekstremnedbør Nedbørsfeltet er stort og området er lokalisert på ein større lausmasseavsetting. Skog-/lyngbrann Området er omkransa av bygg og dyrka mark ikkje relevant. Radon Det er registrert at Radon er ei betydeleg utfordring i Luster kommune VERKSEMDRISIKO Fare for brann eller eksplosjon Fare for kjemikalieutslepp eller anna akutt forureining Farleg gods Forureina grunn Det er ikkje og skal ikkje etablerast industriverksemd i eller ved området som gjer det utsett for brann og eksplosjon Det er ikkje og skal ikkje etablerast verksemder i eller ved området som representerer fare for utslepp eller forureining. Planområdet grensar ikkje til veg med gjennomgangstrafikk. Det er ikkje registrert transport i databasen til DSB [21] På miljøstatus.no [19] er det ikkje registrert forureina grunn i eller ved området. Dambrot Det er ikkje dammar eller planar om etablering i nærleiken av området. Elektromagnetiske felt Ikkje aktuelt med luftleidningar i området. SÅRBARE OBJEKT Helse- og omsorgsinstitusjonar Ingen i eller ved planområdet. Viktige offentlege bygg Ingen i eller ved planområdet. Kulturminne Omtalt i planomtalen - verknader av plana. Natur (område med særskilt verdi) Omtalt i planomtalen - verknader av plana. INFRASTRUKTUR Trafikkfare Planområdet er avgrensa av vegar. VA-leidningsnett Feltet vert knytt til offentleg nett som må byggast ut. Dette er ein del av infrastrukturen som vert etablert ved utbygging. El-forsyning El-forsyning er føresett ivareteke på ein robust måte med netteigar. Drikkevassforsyning Skal knytast til offentleg drikkevassforsyning. Inn til og nedstrøms feltet er det etablert private drikkevasskjelder. Avlaup Skal knytast til offentleg avlaupsanlegg. Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjonar Kjenner ikkje til viktige informasjons- og kommunikasjons-installasjonar i området. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 12 av 17

13 3.2 SÅRBARHEITSVURDERING AV AKTUELLE HENDINGAR Med utgangspunkt i fareidentifikasjonen er følgjande hendingar valt ut for nærmare sårbarheitsvurdering: - Ekstremnedbør - Radon - Trafikkfare Sårbarheitsvurdering er gjort for dei viktigaste faktorane som påverkar risiko. Data og erfaringsmateriale som er tilgjengeleg og som har vore grunnlag for å vurdere dei forskjellige faktorane, er av varierande kvalitet og nøyaktigheit Ekstrem nedbør Bustadområdet er lokalisert i nedre del av nedbørsfeltet til Hafslovatnet på lausmasseavsetning. Området er omkransa av veg i sør, søraust og vest. Mot nord stig terrenget. Området grensar ikkje til elv. Store nedbørsmengder rammar Vestlandet årleg. I løpet av ein 5 10 årsperiode opplever ein at ekstrem nedbør fører til omfattande skader. Ei slik hending må reknast som sannsynleg, og vil sannsynlegvis auke i frekvens dei komande åra. Om dei varsla klimaendringane slår til kan ein ikkje utelykke nedbørsintensitet på 70 mm pr time. Det er mest truleg at ei slik hending kan inntreffe på ettersommaren. Figur 3.1: Nedbørsfelt til Hafslovatnet [21] Slike mengder vil ofte medføre store konsekvensar i form av overflauming og utrasing av lausmassar i dei områda som vert råka. Planområdet skal knytast til offentleg anlegg for avlaup og vassforsyning. Systemet for handtering av overflatevatn vert dimensjonert for å ta unna vatn ved normale flaumtoppar. Månadsnedbøren og årsnedbøren på Hafslo syner at nedbørsmengdene er avgrensa. Endring i klima kan medføre at nedbøren vil auke dei kommande åra. Størst auke kan ein rekne med om hausten og vinteren. På bakgrunn av ovannemnde er området rekna som robust i høve ekstremnedbør/flaum Radon Radon er ein usynleg og luktfri edelgass som vert danna frå radioaktiv uran. Gassen kan førekomme i varierande mengder i alt steinmateriale, men dei høgste konsentrasjonane finn ein i alunskifer, uranskie granittar og i lausmassar og morenegrunn. I dei fleste tilfelle er byggegrunn hovudkjelda til radon i inneluft. Radon frå grunn kan trenge inn i kjellarar via sprekker i sålekonstruksjonene og grunnmur, rundt rørgjennomføringar, sluk, leidningssjakter m.m. og blande seg med innelufta. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 13 av 17

14 Radon er i fyrste rekkje eit problem knytt til bustader og rom for varig opphald. Kartlegginga som statens strålevern gjennomførte for Luster kommune i 2001 syner at Luster kommune har eit betydeleg radonproblem. Område der mellom 5 % og 20 % av målingane syner radonkonsentrasjon over 200 Bq/m 3, eller det er påvist enkelte verdiar over 400 Bq/m 3, vert definert som område med middels høg sannsyn for forhøga radonverdiar. I Luster gjeld dette den austlege delen av Gaupne samt område rundt Hafslo og Sovlvoren. Forskrift til plan- og bygningslova legg til grunn at det ved nybygg skal leggast til grunn at det kan vere radon i grunnen. Tetting og ventilasjon skal dimensjonerast deretter. Krav går fram av 13-5 i teknisk forskrift. Figur 3.2: Radonkart [6]. På bakgrunn av krav i TEK10 og at bygningsmassen innanfor området vil verte bygd ut etter vedteken plan, er området rekna som robust i høve radon Trafikkfare Avkøyrsle frå Krekavegen (fv 337) til planområdet. Gjennom plana er det lagt til rette for utbetring av vegen til vegnormalstandard. Trafikkmengda på vegane vil vere avgrensa. Det er etablert avkøyrsler direkte ut i vegen. I tillegg vil plana føre til at fleire tomter får direkte tilkomst ut i vegane innanfor planområdet. Luster kommune sin trafikktryggleiksplan viser at dei fleste ulykkene skjer på det overordna vegnettet. Vegen til Flatane vil ha lav skilta fart og difor vil sannsynet for alvorlege ulykker vere mindre enn på vegar med høgre fart. På bakgrunn av ovannemnde er området rekna som robust i høve trafikkulykker. 3.3 REPRESENTATIVE UØNSKA HENDINGAR Med utgangspunkt i fareidentifikasjon og sårbarheitsvurderinga er det ikkje gjort funn av hendingar som må nærmare vurderast. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 14 av 17

15 4 Konklusjon og risikoreduserande tiltak Analysen har hatt som formål å gje ei brei, overordna, representativ og vedtaksrelevant framstilling av risiko for tap av verdiar knytt til liv og helse, ytre miljø (forureining) og materielle verdiar. Vurderinga viser om tiltak plana legg til rette for representerer ei fare for omgjevnadane, og om omgjevnadane representerer ei fare for det regulerte området. I vurderinga er sårbarheita knytt til dei naturlege, stadeigne tilhøva som styrer i kva grad arealet i reguleringsplana ikkje kan stå mot eller avgrense verknadene av ei uønska hending. Sårbarheitsvurderinga syner at området i liten grad er sårbart overfor uønska hendingar. Krava i høve tryggleik mot radon i 13-5 i Teknisk forskrift til plan- og bygningslova må ivaretakast ved detaljprosjektering. Ved handtering av overflatevatn bør det takast omsyn til effekten av forventa klimaendringar På bakgrunn av gjennomført fareidentifikasjon og overordna sårbarheitsvurdering, er det under føresetnad av at ovannemnde vert følgt opp ikkje naudsynt å gjennomføre ein meir detaljert, hendingsbasert risiko- og sårbarheitsanalyse for det aktuelle planområdet. Det må understrekast at ei endring av utbygging og etablering av ny/endra type formål som ikkje er i samsvar med dagens planar i området, vil kunne medføre behov for ei ny ROS-vurdering av området. n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 15 av 17

16 Referansar Rapportar og planer 1. Luster kommune (2008). Kommunedelplan for Luster Arealdelen 2. Luster kommune (2011). Kommunal plan for trafikktrygging 3. Sogndal kommune (2009). Klima- og energiplan for Sogndal kommune 4. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2007). Risiko- og sårbarheitsanalyse for Sogn og Fjordane. 5. Vestlandsforsking (2008). Naturskade i kommunene (Vestlandsforsking-rapport nr. 4/2008). 6. Statens strålevern (2001). Kartlegging av radon i Luster kommune. 7. Norconsult AS (2012). Detaljreguleringsplan for Flatane. (Dokumentnummer ). Rettleiarar og retningsliner 8. Standard Norge (2008). Krav til risikoanalyser (NS 5814:2008). 9. Miljøverndepartementet (1997). Arealplanlegging og utbygging i fareområder (Rundskriv T-5/97). 10. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (2010). Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Kartlegging av risiko og sårbarhet 11. Direktoratet for sikkerhet og beredskap m.fl. (2005). Veileder. GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging, Vestlands-prosjektet (SIGVe-rettleiing). 12. Justis- og politidepartementet (2000). NOU 2000:24 Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet. 13. Justis- og politidepartementet (2002). St. meld. nr. 17 ( ) Samfunnsikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn. 14. Statens vegvesen (2007). Risikovurderinger i vegtrafikken (Håndbok 271). 15. Elvik, Mysen, Vaa (1997). Transportøkonomisk Institutt. Trafikksikkerhetshåndboken Internettadresser 16. Noregs geologiske undersøkelse (http://www.ngu.no/no/). 17. Nasjonal skreddatabase (http://www.skrednett.no/) 18. Se Norge (http://senorge.no/) 19. Miljøstatus (http://www.miljostatus.no/) 20. Direktoratet for naturforvaltning (http://www.dirnat.no/) 21. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (http://kart.dsb.no/default.aspx?gui=1&lang=2) Kontaktar og informantar 22. Torunn Løne Vinje n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 16 av 17

17 Vedlegg A. Plankart n:\512\05\ \5 arbeidsdokument\ros\rapport detaljreguleringsplan_ros_a01.docx Side 17 av 17

Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete

Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete Bratt Moro AS Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete Risiko- og sårbarheitsanalyse 2012-05-14 E04 2012-05-14 For bruk justert ihht. e-post frå Sogndal kommune datert 14. mai 2012. C03 2012-05-09

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av Fosshaugen, gbnr 19/53 m.fl.

Detaljreguleringsplan for del av Fosshaugen, gbnr 19/53 m.fl. Jorunn Seim Detaljreguleringsplan for del av Fosshaugen, gbnr 19/53 m.fl. Risiko- og sårbarheitsanalyse Plan. ID: 1420-2013002 2013-02-19 J03 2013-02-19 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar

Detaljer

Områdereguleringsplan for Øyra/Løken nærmiljøanlegg

Områdereguleringsplan for Øyra/Løken nærmiljøanlegg Naustdal kommune Områdereguleringsplan for Øyra/Løken nærmiljøanlegg Risiko og sårbarheitsanalyse 2013-01-23 J03 2013-01-23 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon C03 er

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Langeland, gnr 49, bnr 12 og 24

Detaljreguleringsplan for Langeland, gnr 49, bnr 12 og 24 Eid Industrihus KF Detaljreguleringsplan for Langeland, gnr 49, bnr 12 og 24 Risiko og sårbarheitsanalyse 2013-09-16 C04 2013-09-16 For bruk justert ihht. vedtak gjort av formannskapet den 29. august 2013

Detaljer

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad Fjaler kommune Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad 02.02.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innhaldsfortegnelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Årdal kommune Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1, Øvre Årdal 03.12.13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no

Detaljer

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA Vågsøy kommune 17.03.2014, Revidert: 12.01.2015. Vedtatt i kommunestyret i sak K-004/15 den 29.01.2015 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. ANALYSEOBJEKTET... 3 2.1 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKINGAR...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hovland bustadfelt, gbnr. 95/1 og 95/18

Detaljreguleringsplan for Hovland bustadfelt, gbnr. 95/1 og 95/18 Magne og Lillian Bruland Selseng Detaljreguleringsplan for Hovland bustadfelt, gbnr. 95/1 og 95/18 Risiko- og sårbarheitsanalyse Plan. ID: 144202013-019 2014-03-13 E03 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Lensmannsgården - Sjøgata 33

Detaljreguleringsplan for Lensmannsgården - Sjøgata 33 KGT30 AS Detaljreguleringsplan for Lensmannsgården - Sjøgata 33 Risiko - og sårba rheitsanalyse Planid.: 1719_L2014014 2014-10-20 Dokument nr.: 1 J03 2014-10-20 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Voss kommune Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Risiko- og sårbarheitsanalyse Planid.: 2014001 2014-08-28 C03 2014-08-28 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Raudbergbukti

Detaljreguleringsplan for Raudbergbukti Lærdal kommune Detaljreguleringsplan for Raudbergbukti Risiko- og sårbarheitsanalyse 2013-02-18 E03 2013-02-18 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon C03 er ivareteke/avklart)

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy Kvinnherad kommune Innhaldsliste 1. FØREMÅL OG OMGREP... - 3-1.1 Føremål... - 3-1.2 Omgrep... - 3-2. VURDERING AV MOGELEGE

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Reguleringsplan Herheimsdalen hytteområde

Reguleringsplan Herheimsdalen hytteområde R03 Herheimsdalen hytteområde ROS-analyse Sauda kommune 2015-05-20 Oppdragsnr.: 5142679 Herheimsdalen hytteområde Helganes Oppdragsnr.: 5130500 Revisjon: 01 Rev. 01 Dato: 20150520 Beskrivelse Første utkast

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt

Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt ROS-analyse Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt Etne Kommune 2012-03-15 J 12-07- Endelig utgave SAHov IvKal IvKal A 12-04-16 For intern fagkontroll SAHov IvKal IvKal Rev. Dato: Skildring Utarbeidet

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FRETHEIMSHAUGANE - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FRETHEIMSHAUGANE - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FRETHEIMSHAUGANE - DEL 2 Aurland kommune, mars 2016 Reguleringsplan for Fretheimshaugane del 2 ROS-analyse 1 Innhold Innleiing... 2 Krav til tryggleik...

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

6 Samfunnstryggleik og beredskap

6 Samfunnstryggleik og beredskap 6 Samfunnstryggleik og beredskap For å kunna redusera omfang av skader og uønska hendingar, skal risiko og sårbarheit kartleggast i høve menneskeskapte og naturskapte hendingar. Analysen vert utført i

Detaljer

reguleringsplan for Svaberget

reguleringsplan for Svaberget Gaular kommune reguleringsplan for Svaberget Risiko og sårbarheitsanalyse Oppdragsnr.: 5156004 Dokumentnr.: 002 Versjon: J03 2016-06-27 Oppdragsgjevar: Gaular kommune Oppdragsgjevars kontaktperson: Harald

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Sydvaranger Gruve AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for ny hovedatkomst for gruveområdet til Sydvaranger Gruve AS i Bjørnevatn 2011-06-06 J 2011-06-14 Endelig utgave ENEri KHMe SBTim B 2011-06-06

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 13/2183

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 13/2183 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 13/2183 Igangsetjing av arbeid med heilskapleg overordna risiko- og sårbarheitsanalyse, og fastsetjing av metode og akseptkriterier Rådmannen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Kubbaleitet gnr. 137/ bnr. 38, 69, 477, 487, 185, 521 mfl. LINDÅS KOMMUNE SWECO NORGE AS DIVISJON VEST

RAPPORT. Reguleringsplan for Kubbaleitet gnr. 137/ bnr. 38, 69, 477, 487, 185, 521 mfl. LINDÅS KOMMUNE SWECO NORGE AS DIVISJON VEST LINDÅS KOMMUNE Reguleringsplan for Kubbaleitet gnr. 137/ bnr. 38, 69, 477, 487, 185, 521 mfl. OPPDRAGSNUMMER 98804001 RISIKO- OG SÅRBARANALYSE 13.10.14 SWECO NORGE AS DIVISJON VEST IRENE VÅGE AREALPLANLEGGER

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Reguleringsplan Fv.163 Nordvik-Sperrevik

Reguleringsplan Fv.163 Nordvik-Sperrevik Statens vegvesen Fv.163 Nordvik-Sperrevik ROS-analyse 2011-10-25 Oppdragsnr.: 5100603 Rev.1 Dato: 18.11. 2011 Omtale Utarbeidet OySko Fagkontroll AtFot Godkjent Acl Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ VIK ROS-ANALYSE MAI 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Innleiing... 3 2. Naturrisiko... 3 2.1. Skred/Ras/ustabil grunn... 3 2.2. Vind / ekstremnedbør... 4 2.3. Skog

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse

Albert Kr. Hæhre AS. 5005287 Risiko og sårbarhetsanalyse Albert Kr. Hæhre AS Risiko og sårbarhetsanalyse 12. mai 2010 J 16.03.10 Ferdigstilt rapport KHME JSA RBL A 15.03.10 Fagkontroll KHME JSA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Datert: 31.10.2014 Sist revidert: Utarbeidet av Marita

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato L12 12/2285-25 9106/13 06.06.2013 PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Dato : 22.11.2012 Revidert 04.06.2013. Offentleg handsaming : dato sak 1. gangs handsaming 07.02.1 3

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Risiko og sårbarheitsanalyse

Risiko og sårbarheitsanalyse Fjell kommune Risiko og sårbarheitsanalyse Kommunedelplan for Ågotnes 2012-05-10Oppdragsnr.: 5121848 Rev. 0 Dato:10.05.2 012 Omtale: Kommunedelplan Ågotnes, ROS-analyse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll KHMED

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 53 BNR 33 VASSNES

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 53 BNR 33 VASSNES 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 53 BNR 33 VASSNES APRIL 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sannsynlighet. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens. 5 5. ROS analyse

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune

Årdal kommune. Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune Årdal kommune Detaljregulering for Jotunvegen 1, Årdal kommune 17.01.2014 Planomtale Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK PLAN VEST AS Randaberg sentrum øst områderegulering OPPDRAGSNUMMER 99177800 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTFØRT AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Statens vegvesen Risiko- og sårbarhetsanalyse - detaljreguleringsplan Fv. 206 Sønsterud Skansen, GS-veg 2015-02-16 J02 2015-02-16 Endelig utgave KHMe ToAHe LGGlo A01 2015-02-16 For fagkontroll KHMe ToAHe

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring

ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring Etne kommune 10. juli 2015 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av Kontrollert av 01 10.07.2015 Innsending av planforslag til Etnekommune EPS ES - 2 - Innhald

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VINJANE Aurland kommune, oktober 2010 Innhald Innleiing... 3 Analyse... 4 Vurdering... 6 Skred/ras/ustabil grunn:... 7 Radon:... 10 Trafikk:... 10 Vurdering

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Vedlegg 8. KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav om at konseane at nye tiltak i ein kommuneplan skal utgreiast, jf. 4-2. Lova set også krav om at

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer