HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004"

Transkript

1 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni

2 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune Overordna mål... 6 Lukke til med eit godt arbeidsmiljø!! Hovedmål... 7 Kap. 2 Organisasjon Generelle prinsipp for handsaming av arbeidsmiljøsaker Vanlig saksgang når arbeidstakar tek opp arbeidsmiljøvanskar Kva arbeidsmiljølova seier om oppgåver, ansvar og rettar HMT - ansvarskart for Radøy kommune Kap. 3 Verneombod, arbeidsmiljøutval, verne og helsepersonale Rutine Vedl. 3.1 Verneområder og verneombod i Radøy kommune Vedl. 3.2 Medlemmer i arbeidsmiljøutvalet Kap.3.3 Opplæring i arbeidsmiljø / vernearbeid Rutine Kap. 4 Lover og forskrifter Rutine A Skjema for oppbevaring av lover, forskrifter og publikasjonar Kap. 5 Sjukefråver, ulukker og attføring Oppfølging av sjukefråvær Reglement for attføringsutval i Radøy kommune Har i dag (dato): Kl: To månader Kalenderdagar A Skjema for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar B Skjema for fullmakt for behandlande lege til kontakt med arbeidsgjevar / BHT C Skjema for melding til bedriftshelsetenesta om sjukmeldt arbeidstakar AKTIV SJUKMELDING...40 ARBEIDSGJEVAR Kap.6 Risikovurdering Rutine A Skjema for risikovurdering Kap.7 Avvikshandsaming Rutine Avvik-/ Skademelding Flytskjema AVVIK A Skjema for avviksrapportering B Skjema for retting av avviket Skjema for skademelding Kva kan gjerast for å unngå at det skjer ein skade / evt at skaden /ulukka skjer att? Kap 8 Vernerunder og handlingsplanar Rutine A Skjema for sjekkliste til bruk ved HMT-vernerundar B Skjema for HMT - handlingsplan Kap.9 Rapportering, evaluering, oppdatering og revisjon av HMT-systemet

3 9.0 Rutine A Skjema for HMT-årsrapport

4 Laga av: Kjetil Morken Revisjon: RUTINAR FOR HMT-ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Utarbeidd dato: Dok.type Informasjon Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Tal på sider: 2 Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune Vedlagt følgjer ein full revisjon (2. revisjon ) av HMT-permen for «Helse-, miljø- og tryggleik». Boka kom ut med første utgåve i 99 og var revidert Som følgje av omlegging av tilsetjingsrutiner og fråværsrutiner er desse kapitla teken ut av HMT boka og teke inn i rutinehandbok for meldingar til løn og personal. Vidare har Radøy kommune blitt IAbedrift og rutiner for oppfølging av sjukmeldt har ein tilpassa dei retningsliner som IA avtaleverket innber. 0.1 Heimel «Forskrift om systematisk helse- og miljø, og tryggleiksarbeid i verksemder» = IK-forskrifta gjev pålegg om at den som er ansvarleg for verksemda er pliktig til å syte for systematisk oppfølging av krav fastsett i arbeidsmiljølova, forureiningslova, brann- og eksplosjonslovene, produktkontroll-lova, sivilforsvarslova og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 0.2 Definisjon og formål HMT-systemet i Radøy er fastlagd i tråd med denne forskrifta. Systemet omfattar: ein overordna del - del I: eit sentralt fastsett system, utarbeidd av leiing i samarbeid med hovudverneombod og definert i dei 9 fyrste kapitla i denne HMT-boka, nummerert frå 0.1 til 9.0 ein avdelings-/einingsdel - del II: Bak eit gult skiljeark kjem avdelingsvise tilpassingar av det sentrale systemet ( på ulike stabseiningar på rådhuset, i kvar barnehage og skule, i kvar eining i pleie- og omsorgstenesta). Desse må utarbeidast/tilpassast av kvar HMT-ansvarleg (leiar) i samarbeid med lokale verneombod og dei tilsette. Oppbygginga skal følgja den overordna delen, og nummererast frå 2.0 til 2.10 ein dokumentasjonsdel - del III denne ligg bakerst i HMT - permen( evt. i eigen perm ), som viser kva konkrete handlingar vi har gjennomført for å sikra eit best mogleg arbeidsmiljø. Denne skal ha tilsvarande kapittelinndeling som systemdelen. 4

5 Eining: er ein skule, barnehage, institusjon, avdeling eller kontor leia av ein person som har fått delegert arbeidsgjevaransvar frå rådmannen. Leiar: den personen som innehar stillinga/funksjonen som har fått delegert arbeidsgjevaransvaret. 0.3 Skjema Ein del faste skjema skal nyttast for å beskriva arbeidsmiljøproblem og dokumentera korleis desse vert løyst. Utfylte skjema skal inn i dokumentasjonsdelen III. Desse skal nummererast slik: skjema nr. og årstal ( 01/2004). 0.4 Registrering og gjennomføring Generelt HMT-arbeidet skal gjennomførast etter det systemet Radøy kommune har valt, og som er vedteke i AMU. Kvar leiar er HMT-ansvarleg for sitt arbeidsområde. HMT-systemet skal hovudreviderast kvart 5. år, medan det minst ei gong i året skal gjennomførast ei meir omfattande gjennomgang av om det fungerer i praksis ( kartlegging ved bruk av vernerundar m.m. ). «Dagleg» skal dei ulike rutinane som er omtala i dei ulike kapitla følgjast, slik at problem og svikt i arbeidsmiljøet vert retta opp snarast råd er, og først og fremst der problemet oppstod ( på «lågast mogleg nivå» ). Oppbevarast tilgjengeleg HMT permen må være oppevart slik at ALLE medarbeidarar har tilgjengeleg dei generelle og spesielle rutinene i handboka Spesielt Rutinane som er laga for dagleg overvaking gjeld for det tema dei omtalar, men det kan vera slik at nokre arbeidsmiljøproblem / avvik skal løysast ved å fylgja eigne rutinar, t.d. ved arbeidsulykke. 0.5 Rapportering Kapittel 9 viser korleis rapporteringa er organisert. I hovudsak føl dette leiarkartet. Ein gong i året skal det rapporterast til AMU. 0.6 Praktiske tips På same måten som denne informasjonen er redigert, er kvar rutine lagt opp etter eit fast system:.0 Overskrift.1 Heimel.2 Definisjon og formål.3 Skjema ( merka med kap. nr. og A,B,osb.).4 Registrering og gjennomføring.4.1 Generelt.4.2 Spesielt.5 Rapportering.6 Praktiske tips 5

6 HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Informasjon Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Tal på sider: 2 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune 1.1 Overordna mål Helse- miljø og sikkerheit (HMT) er arbeidsgjevar og alle tilsette sitt ansvar. HMT er ein føresetnad for at vi skal lukkast i arbeidet med å yta god service og ha høg kvalitet på dei tenestene vi leverer. Vi har alle eit grunnleggjande ansvar for å: - systematisk klarleggje uheldige sider ved arbeidsmiljøet - medverka til gode løysingar og setja i verk tiltak - innarbeide omtanke og interesse for HMT-arbeidet på vår arbeidsplass Skal dette lukkast er det nødvendig at: - alle leiarar forstår og godtek at HMT er ein del av det totale leiaransvaret - alle tilsette forstår og godtek at dei har HMT ansvar for seg sjølv og kollegaer. -me gjennom opplæring og utvikling sikrar at HMT vert ivareteke Me vonar boka vil verta eit godt hjelpemiddel i det systematiske og dokumenterte HMTarbeidet i kommunen. Lukke til med eit godt arbeidsmiljø!! 6

7 1.2 Hovedmål Formålet med å fastsetje hovudmål for HMT-arbeidet er å fokusere på dei satsingsområda som kommunen skal prioritere for å nå HMT-resultat på kort og lengre sikt. Måla er ein viktig føresetnad for planar og aktivitetar på HMT-området. Hovudmåla skal vurderast kvart år. Hovudmåla gjeld for heile kommunen. Med utgangspunkt i hovudmåla skal det kvart år utarbeidast arbeidsmål og tiltak. Ansvar for dette har den enkelte HMT-ansvarlege. Måla bør vera så konkrete som mogeleg. HMT-arbeidsmål i er: 1. Radøy kommune skal i år 2004 ha operativt system for registrering av sjukefråvær. Rutinar for oppfølgjing av sjukefråver skal følgjast. 2. Alle verneomboda skal gjennomgå grunnopplæring (40-timers kurs) i HMT innan seks månader etter valet. Alle medlemmer av AMU og alle leiarar med HMT-ansvar skal gjennomgå tilpassa HMT-opplæring. 3. Radøy kommune har inngått avtale om Inkluderande arbeidsliv (IA-avtale). Denne avtalen skal vere godt innført og verksam i løpet av Alle nytilsette skal få opplæring etter rutinar for introduksjon av nytilsette. 5. Det skal gjennomførast vernerundar i alle verneområda helst ein gong i året. 6. Brannøving skal gjennomførast 2 gonger pr. år for alle kommunale bygg. I administrasjonsbygg skal det gjennomførast brannøving 1 gong pr. år. 7. HMT-systemet skal reviderast ein gong kvart 2 år. 7

8 RUTINAR FOR HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Informasjon Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: Tal på sider: 6 Kap. 2 Organisasjon HMT-arbeidet er eit leiaransvar på alle nivå i organisasjonen. Hovudansvaret ligg hjå toppleiinga, men det daglege HMT-arbeidet må væra forankra hjå einingsleiinga. Mynde og ansvar er delegert slik det går fram av oversikten over kva arbeidsmiljølova bestemmer om oppgåver, ansvar og rettar (kap.2.2) og av ansvarskarta for HMT-arbeidet (kap.2.3). Også arbeidstakarane må ta sine plikter og rettar i HMT-arbeidet på alvor og må vere villige til å påta seg det ansvaret som følgjer av retten til medverknad. 2.1 Generelle prinsipp for handsaming av arbeidsmiljøsaker 1. Saka skal handsamast og løysast på lågast mogleg organisasjonsnivå. 2. Dei som saka vedkjem skal medverke gjennom heile saksgangen. Både arbeidsleiar og verneombod er ansvarleg for dette. 3. Når direkte medverknad ikkje kan imøtekomast, skal dei som saka vedkjem verta orientert om framdrift og avgjerder. 4. Dersom lokal løysing ikkje er mogeleg, vert saka tatt opp med overordna leiar og med hovudverneombod. Dei som saka vedkjem skal framleis væra med i sakshandsaminga. 5. Prinsipielle saker vert avgjort i arbeidsmiljøutvalet. 8

9 2.2 Vanlig saksgang når arbeidstakar tek opp arbeidsmiljøvanskar. Arbeidstakar(ane) tek opp arbeidsmiljøproblemet med arbeidsleiar. Saka uløyst Arbeidstakar(ane) kontaktar verneobod. Verneomobd tek saka opp med arbeidsleiar saman med arbeidstakar(ane). Saka uløyst Arbeidsleiar/verneombod tek saka opp i avdelings-personalmøte Saka uløyst Saka vert løyst Verneombod kontaktar hovedverneombod som i samarbeid med verneombod kan ta saka opp arbeidsleiar evt. overordna leiar. Saka uløyst Hovedverneombod/verneombod tek saka opp alt. 1 med vernetenesta/ arbeidstilsynet alt. 2 med fagforeining/tillitsvalgte alt. 3 i AMU Saka uløyst Saken vert klaga inn til arbeidstilsynet 9

10 2.3 Kva arbeidsmiljølova seier om oppgåver, ansvar og rettar Delegering av oppgåver, ansvar og mynde AML 14 Arbeidsgjevar (rådmannen) er hovedansvarleg for at AML vert følgd skal syta for planmessig HMS-arbeid skal syta for løpande kartleggjing og kontroll av arbeidsmiljøet ta omsyn til den enkelte sine føresetnader ved organsiering og tilretteleggjing av arbeidet syta for nødvendig opplæring og treffa tiltak mot yrkesskadar Einingsleiarne har ansvar for at HMS rutinane vert følgd på heile eininga og for å rapportera til rådmannen Stab-/einingsleiarar skal AML 61.2:Den som har til oppgåve å leia eller kontrollera andre arbeidstakarar skal sjå til at omsynet til helse og sikkerheit er ivareteke. Leiar for den einskilde avdeling/eining ansvar for å følgje rutinane for oppdatering og vedlikehald av HMS-systemet kartelgging av arbeidsmiljøet gjennom vernerundar og medarbeidarsamtaler handsama og rapportera om avvik Tilbakemelding AML 16.1 Arbeidstakar skal medverka direkte til å skapa eit sunt og trygt arbeidsmiljø delta i det organiserte HMS-arbeidet utføra arbeid i samsvar med påbod og instruksar avbryta eige arbeid dersom han/ho meiner det å halda fram utgjer fare liv f og helse melda frå til arbeidsgjevar/ verneombod om manglar som kan medføra fare for liv eller helse 10

11 2.4. HMT - ansvarskart for Radøy kommune Sentraladministrasjonen: Rådmann Sørvistorg/ Resepsjon Spesialkonsulent skule Kulturkonsulent Plan Forvaltning Næring Økonomikontoret. Radøyhallen Frivilligehtssentralen. EDB Løn og personal Økonomikontoret: Økonomisjef (Rapporterar til rådmann) Nestleiar/ Skatteinnkrevjar Tilsette på økonomikontoret Løn og personal: (Rapporterar til rådmann) Personal Personalkonsulent Lønskontor Lønskonsulent Lønsmedarbeidar Lønsmedarbeidar 11

12 Undervisning: (Rapporterar til rådmann.) Radøy ungdomsskule. Austebygd skule. SFO/ Barnehage. Hordabø skule. SFO. Manger skule. SFO. Sæbø skule SFO. Radøy musikk- og kulturskule Bø Barnehage Prestmarka barnehage. Sæbø barnehage. Radøy folkeboksamling. PL arbeid- og opplæring Teknisk: Teknisk Drift Driftsleiar/ brannsjef (Rapporterar til rådmann.) Drift /vedlikehall Vatn Avløp Kommunale vegar Vaktmeistrar Skular/ Barnehagar Kommunale bygg Radøy brannvesen Brannførebyggjande tiltak/ brannvern. Feiar Leiar Plan forvaltning og næring (Rapporterar til rådmann.) Plan- og byggjesakhandsaming Jordbruk/ skogbruk Oppmåling/ Kartarbeid. EDB Mijløvern 12

13 Helse og sosial: Helseavdelinga Kommunelege I (Rapporterar til rådmann.) Kommunelegar II (Kommunalt tilsette.) Kommunelege II (Driftsavtale. Hjelpepersonell på legekontoret. Reinhaldar. Psykiatriavdeling helsestasjon/ Jordmor. Fysioterapeutar. Sosialavdelinga Sosialleiar (Rapporterar til rådmann) Barnevern sosialteneste flyktning / miljøarbeid Pleie- og omsorg Sekretær. (Rapporterar til rådmann) Hordabøheimen BF - tenesta Heimetenesta Velferdssenteret Prestbrekka Tømmerdalen nord og sør. Hesthaugen / BPA Avlasting. Dagtilbod for eldre. 13

14 RUTINAR FOR HMT-ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: Tal på sider: 2 Kap. 3 Verneombod, arbeidsmiljøutval, verne og helsepersonale 3.0 Rutine Rutinen gjeld framgangsmåte ved val av verneombod, oppretting av arbeidsmiljøutval og verne og helsepersonale sine tenester. 3.1 Heimel IK-forskrifta 5.5 Arbeidsmiljølova kap.vii 25, Definisjon og formål Verneombod skal veljast i ei kvar verksemd som sysselset arbeidstakarar og som ikkje har fritak frå dette i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Verneombodet skal ivareta arbeidstakar sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøutvalet skal arbeida for gjennomføring av eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø og fylgja utviklinga i spørsmål som vedkjem arbeidstakarane sin tryggleik, helse og velferd. Verne- og helsepersonale skal vera tilknytt verksemda og skal vera ein fagleg, rådgjevande og koordinerande instans for arbeidsgjevar, verneombod og arbeidsmiljøutval Skjema og vedlegg Vedlegg 3.1: Oversikt over verneområde og verneombod. Vedlegg 3.2: Oversikt over medlemmer i AMU. 3.4 Registrering og gjennomføring Val av verneombod Verne-/varaombod skal veljast anna kvart år, og slik at valet fell saman med kommunevalet. Valet skal gjennomførast på følgjande måte: 14

15 Før valet Gjennomføring Etter valet Tiltak Liste over personar som kan veljast i verneomådet vert sendt ut Valet vert sett i gang i alle verneområde Valet vert gjennomført i kvart verneområde Liste over verneombod vert sendt til AMU, grunnopplæring vert organisert Ansvar Leiar Rådmann Leiar personalkonsulent Valet skal skje på personal-/allmøte dersom dette er mogleg. Der det er fleire kandidatar til verva, skal vala vere skriftleg Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange representantar frå arbeidsgjevarsida og frå arbeidstakarsida. Leiaren for utvalet skal veljast annan kvar gong frå arbeidsgjevar og arbeidstakar sine representantar og vert valt for 2 år om gongen. Arbeidsgjevarrepresentantane er ordførar og rådmann og dei som kommunestyret peikar ut frå administrasjonen. Arbeidstakarorganisasjonane vel ut sine representantar(hovudavtalen) Val av medlemmer i AMU skal vere gjennomført innan 30. november Verne- og helsepersonale Verne- og helsepersonell skal mellom anna: yta fagleg hjelp til arbeidsgjevar, arbeidstakar, verneombod, AMU samarbeida med og hjelpa arbeidstilsynet ha ei fri og uavhengig stilling vera representert i AMU Radøy kommune er tilknytt Nordhordland Bedriftshelseteneste. Følgjande stillingsgrupper er medlem av bedriftshelsetenesta: reingjeringspersonalet utearbeidarane på teknisk drift arbeidarar i vaskeri og snekkarverkstad i PL - arbeid og opplæring 3.5 Rapportering Det er inga rapportering for denne rutina. 15

16 SKJEMA I HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Vedlegg Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Tal på sider: 1 Vedl. 3.1 Verneområder og verneombod i Radøy kommune Verneområde Verneombod Varaombod 1 Rådhuset, Gamle prestegarden, landbruksvikar, utearbeidarar ved teknisk og Radøyhallen Mariann Sletten Trond Sylta 2 Helse og sosialtenesta (Helsehuset Inger H Ystebø med helsestasjon, legekontor, reinhaldarar, sosialkontor, fysioterapi og psykiatritenesta 3 Pleie og omsorg, Institusjonane Hordabø, Velferdssenteret Torill Helland 4 Pleie og omsorg, Heimetenestene Tordis Eikeseth Ada Teigen Kolås 5 PU-tenesta(bustader og PL-arbeid og opplæring) Øystein Haugland Magny Kvamme 6 Barnehagane Lisbeth Frydenlund Vigdis Thomassen 7 Skulane Bodil Sjursen Inger Haugland Hovudverneombod: Åse Gunn Bø Vara: Ada Teigen Kolås 16

17 SKJEMA I HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Vedlegg Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Tal på sider: 1 Vedl. 3.2 Medlemmer i arbeidsmiljøutvalet Arbeidsgjevarrepresentantar Representant Funksjon Personleg Funksjon vararepresentant 1 Olav S. Namtveit Ordførar Ragnar Floen Varaordførar 2 Ingvard Haug Rådmann Leif Taule Rådgjevar I 3 Bjørg Johnsen Rådgjevar 2 Helge Vallestad Spesialkonsulent Arbeidstakarrepresentantar Representant Organisasjon Personleg Organisasjon vararepresentant 1 Åse Gunn Bøe Fagforbundet Else Soltveit Fagforbundet 2 Bodil Sjursen Utdanningsforbundet Inger Haugland Utdanningsforbunde t 3 Rigmor Nordanger Fagforbundet Kirsti Floen Fagforbundet 17

18 RUTINAR FOR HMT-ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Helge Vallestad Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Tal på sider: 2 Kap.3.3 Opplæring i arbeidsmiljø / vernearbeid Rutine Alle arbeidstakarar skal ha kunnskap om korleis arbeidet skal utførast på ein sikker og helsemessig forsvarleg måte. Vi har difor som mål at: alle verneomboda skal gjennomgå grunnopplæring i HMT innan 6 månader etter valet alle medlemmer av AMU og alle leiarar med HMT-ansvar skal gjennomgå tilpassa HMT-opplæring Heimel IK-forskrifta Definisjon og formål Definisjon: Opplæringa omfattar intern- og eksternopplæring innafor HMT. Formål: Å syta for at den enkelte medarbeidar har tilstrekkeleg kunnskap om det systematiske HMT-arbeidet Skjema Registrering og gjennomføring Generelt Denne rutina omfattar den formelle HMT-opplæringa for verneombod, AMU, leiarar og nytilsette. Opplæringstiltaka er tilpassa dei ulike målgruppene sine behov. 18

19 Målgruppe Tiltak Gjennomføring Ansvarleg Verneombod og varaombod Grunnopplærin g i HMT-arbeid Alle nyvalde verneombod og varaverneombod skal gjennomgå 40- timars-kurs innan 6 månader etter personal Medlemmer av AMU Leiarar Tilpassa opplæring i HMT-arbeidet Tilpassa opplæring i HMT-arbeidet valet. Alle medlemmer av AMU (arbeidsgjeva- og arbeidstakarrepresentantar) skal ha opplæring i HMT. Denne skal foregå i samband med AMU-møter og vera tilpassa utvalsmedlemmene sine behov. Alle leiarar skal ha opplæring i innhald og bruk av HMT-permen. Opplæringa skal skje på leiarmøte i einingane og på interne kurs i regi av sentral-administrasjonen. personal einingsleia rar/ personal Tiltaka i tabellen er minimumstiltak. I tillegg skal kvar eining vurdera behov for særskilt HMT-opplæring innafor dei ymse fagområda. 19

20 RUTINAR FOR HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Morgan Taule Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Dato: Tal på sider: 2 Kap. 4 Lover og forskrifter 4.0 Rutine I dette kapittelet skal det gå fram korleis lover, forskrifter og publikasjoner innan HMTområdet skal oppbevarast. Vidare skal det gå fram korleis oppdatering av lover og forskrifter skal gjerast og kven som har ansvar for oppdateringa. 4.1 Heimel IK-forskrifta Definisjon og formål - Gjeld lover og forskrifter som regulerer HMT for alle i sitt daglege arbeid. - Sikre at dei lover og forskrifter som gjeld for arbeidsplassen er tilgjengeleg og til ei kvar tid er oppdatert. 4.3 Skjema 5A. Skjema for oppbevaring av lover, forskrifter og publikasjonar. 4.4 Registrering og gjennomføring. HMT-ansvarleg for kvar enkelt driftseining, (sjå HMT - ansvarskart kap 2.4) har ansvar for at lover, forskrifter og publikasjonar som gjeld for sitt ansvarsområde er oppdatert og tilgjengelege for alle arbeidstakarane ved avdelinga. For alle avdelingane gjeld lover og forskrifter i samsvar med skjema 5A HMT-ansvarleg på einingen registrerer nødvendige lover, forskrifter og publikasjonar på skjema 5A, for sitt ansvarsområde, og bestiller lover, forskrifter og publikasjoner i samsvar med skjema 5A for sitt ansvarsområde og sende desse ut til avdelingane. Ein gong i året skal einingsleiar gjennomgå publikasjon nr. 1 frå arbeidstilsynet og bestille reviderte lover, forskrifter og publikasjonar og senda dei ut til HMT-ansvarlege ved avdelingane. 4.5 Rapportering Dersom det vert avdekka at det manglar lover, forskrifter eller publikasjonar, skal dette meldast omgåande til ansvarleg leiar. HMT-ansvarleg skal innan 1 veke ha tinga dei aktuelle lover/forskrifter/publikasjonar. 4.6 Praktiske tips 1. Det er viktig å gjennomgå lista frå Arbeidstilsynet, publikasjon nr. 1, og berre 20

21 abonnere på dei som gjeld eige ansvarsområde. 2. Det skal, på fellesmøte og/ eller under opplæring av nytilsette, gje dei tilsette kunnskap om kor lover/forskrifter er oppbevart, korleis ein finn fram i dei og om innhaldet i lover/forskrifter. 3. Syte for oppslag på orienteringstavla når nye lover, forskrifter eller publikasjonar kjem på plass. 4. Lover, forskrifter og publikasjonar skal oppbevarast slik at dei til ei kvar tid er tilgjengeleg. Alle tilsette skal vite kor dei er plasserte. 5. Ved gjennomgang og revisjon kan skjema 5A nyttast som bestillingsliste. 6. Arbeidstilsynet har ei eiga webside der publikasjoner og anna er tilgjengeleg. Sjekk lenken: 21

22 SKJEMA I HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Morgan Taule Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.nr: Skjema Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Tal på sider 1 4A Skjema for oppbevaring av lover, forskrifter og publikasjonar Lover, forskrifter og publikasjoner. Tittel type Plassering Plassering Revidert Kvittering L- lover, F- forskrifter, Dato P- publikasjoner Arbeidstilsynet, Publikasjon nr. 1 P Alle avdelingar Arbeidsmiljølova L Internkontrollforskrifta F 22

23 RUTINAR FOR HMT-ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: AMU Tal på sider: 5 Kap. 5 Sjukefråver, ulukker og attføring 5.1 Oppfølging av sjukefråvær Heimel Arbeidsmiljølova 13 og 20 IK-forskrifta 5.6 IA-AVTALEN Definisjon, formål og ansvar. Leiar (stabs-/einingsleiar): Med leiar meiner ein alle som ivaretek overordna leiarfunksjon i høve til ei gruppe tilsette, t.d. styrar/rektor innan oppvekst og einingsleiar innan pleie/omsorg. Rådmannen må sjå til at alle tilsette veit kven som er deira leiar. Sjukmeldt: Ein sjukmeldt er ein arbeidstakar som er borte frå arbeidet p.g.a. eigen sjukdom. Retten til sjukepengar har vilkår om at arbeidstakaren er arbeidsufør og at sjukdom eller skade er skuld i funksjonsnedsetjinga. Yrkeshemma: Med yrkeshemma meiner ein personar som p.g.a. fysiske, psykiske eller sosiale funksjonshemmingar har vanskar med å få eller halde på ordinært arbeid. Attføringsarbeid: Bedriftsintern attføring er eit planmessig og målretta arbeid/samarbeid for å: - skape eit miljø i verksemda for å hindre fråfall/utstøyting frå arbeidslivet - leggje tilhøva til rette for å gjenoppta arbeidsforhold for tilsette som har bruk for attføring. IA-Avtalen Intensjonsavtalen om inkluderande arbeidsliv (IA Avtalen) vart inngått mellom organisasjonane i arbeidslivet og Regjeringa Stoltenberg 3. oktober Samarbeidsregjeringa Bondevik har tiltrådd avtalen. Intensjonsavtalen omtalar kva organisasjonane i arbeidslivet og myndigheitene ønskjer og har som formål å oppnå ved samarbeid og bruk av aktive verkemidlar. Inkluderande arbeidsliv: Eit arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. Arbeidslivet skal ha rom for personar med mellombels eller varig redusert funksjonsevne og eldre arbeidstakarar. 23

24 Samarbeidsavtalen: Avtalen byggjer på Intensjonsavtalen, og er ein avtale mellom den einskilde verksemd og trygdeetaten Avtalen sitt mål: Intensjonsavtalen har tre operasjonelle mål på nasjonalt nivå: 1) redusere sjukefråværet med 20 prosent innan ) tilsette fleire personer med redusert funksjonsevne 3) auke den reelle pensjoneringsalderen Med utgangspunkt i disse målene skal den enkelte virksemda lage eigne delmål tilpassa den einskilde verksemda sitt utgangspunkt og føresetnader. Radøy kommune har vald å prioritere følgjande mål og delmål: 1. Redusere sjukefråværet - Sjukefråværet i Radøy er høgt og langtidssjukefråværet har over tid vore høgt. Radøy kommune vil freiste å gjere tiltak som kan reduser fråværet og få lagtidssjukmelde attende i arbeid Revidere rutiner om oppfølging av sjukmelde slik at desse blir i tråd med retningslinene for IA-verksemder. - God dialog mellom arbeidsgjevar og medarbeidarar: Med dialog meiner me ein samtale prega av gjensidig respekt og likeverd for å skape felles forståing og å finne løysningar. For å skape gode relasjonar og få til et inkluderande arbeidsliv, står dialogen på arbeidsplassen sentralt. Formål: Etablere eit ivaretakande og omsorgsfullt arbeidsmiljø. Bidra til at den sjukmelde/yrkeshemma arbeidstakaren snarast mogleg vert frisk og kan kome tilbake i arbeid, eventuelt i tilpassa stilling. Sikre at lovpålagde vedtak blir følgde og at alle interne løysingar er utprøvde og dokumenterte før anna offentleg overtaking er aktuell. Å sikre at tiltak for reduksjon av sjukefråværet blir følgt opp. Ansvar: Det er eit leiaransvar å tilretteleggje for god jobbutføring. Einingsleiar har ansvar for oppfølging av sjukmelde/yrkeshemma og for at tiltak blir planlagde, iverksette og dokumenterte etter avtale med den tilsette. Opplysningar om personar som kjem fram i oppfølging av sjukefråvær og bedriftsintern attføring er verna av teieplikta. Den tilsette har ansvar for å melde frå dersom fråværet har sin grunn i arbeidsmiljøtilhøve. Den tilsette skal når ein melder frå fråvær på grunn av sjukdom sei kor lenge det er sannsynleg at sjukefråværet varar, og evt. kva funksjonsevne / restarbeidsevne arbeidstakar har ved sjukefråværet. Den tilsette må delta aktivt i heile prosessen og medverke til gjennomføring av tiltak. Som IA-verksemd er arbeidstakar forplikta til å opplyse om eiga funksjonsevne og om moglege tiltak for å vere i eller kome attende til arbeid. Verneombod og tillitsvald kan bistå i heile prosessen dersom den tilsette ønskjer det. Tillitsvald skal delta dersom det blir aktuelt med omplassering til anna arbeid. Behandlande lege: Føreta funksjonsvurdering dvs: Drøfting og vurdering av en person sine psykiske, fysiske og sosiale ressurser i forhold til de oppgåvene vedkommande skal utføre, i denne samanheng i forhold til arbeidslivet og den enkeltes arbeidssituasjon. Dette 24

25 inneber også en vurdering av kva som skal til for at arbeidstakaren kan være i eller komme tilbake til arbeid. Ved legemeld fråvær skal den tilsette i samarbeid med sin lege også bli einige om kva personen ikkje kan gjera ut frå medisinske omsyn. Kva personen faktisk kan gjøre i arbeidssituasjonen, vert avtalt mellom arbeidstakar og arbeidsgivar. Verne- og helsepersonell kan vere rådgjevarar og støtteapparat i heile prosessen. Rådmannen har oppfølgingsansvaret overfor leiarar som rapporterer i linja til rådmannen Skjema Sjå 5A Skjema for oppfølging av sjukemelde arbeidstakarar Gjennomføring Grunnleggjande prinsipp Kommunen skal opptre som ein arbeidsgjevar for alle tilsette. I heile prosessen er det naudsynt å vurdere om oppfølginga er formålstenleg. Sunn fornuft skal leggjast til grunn. Oppfølginga må tilpassast ut frå kjennskap til den tilsette, arbeidsoppgåver, omfang og årsak til fråværet. I størst mogleg grad skal ein prøve å løysa vanskane på arbeidsplassen og i dialog mellom den tilsette og næraste overordna. Den tilsette skal alltid først bli prøvd tilbakeført til eiga stilling eller arbeidsplass eventuelt etter tilrettelegging. Ved omplassering til anna arbeid eller arbeid i anna avdeling skal tillitsvald og attføringsutvalet uttale seg om saka. Attføringsutvalet handsamar saker og tek avgjerd i tråd med retningslinene, jfr. p Kommunen skal alltid vurdere om ledige stillingar kan vere med å gje løysingar for aktuelle attføringssaker. Attføringsutvalet har ansvar for å halde kontakt med linjeleiinga. Leiinga har ansvar for å bidra til å løyse attføringssaker når det er mogleg. Oppfølging av sjukefråvær og bedriftsintern attføring er omsorg og omtanke, ikkje kontroll. Dette skal gjenspeglast i samtalane med den tilsette. Leiar skal vise respekt for dei personlege grensene til den sjukmelde. Den tilsette kan i heile prosessen få bistand frå tillitsvald eller verneombod. Aktuell informasjon (ikkje sakspapir) bør verta sendt eller formidla til den sjukmelde. Sjukmelde skal bli invitert med på sosiale tilstellingar mv Oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar Plikter for arbeidstakar Arbeidstakar skal første fråværsdag melde frå til arbeidsplassen om fråværet. Dokumentasjon for sjukefråvær skal arbeidstakar levere snarast råd og seinast første arbeidsdagen etter sjukefråværet ( sjukmelding/eigenmelding). 25

26 Når fråværet går ut over eigenmeldingsperioden (maks 8 dagar), skal arbeidstakar melde frå til arbeidsplassen, fortrinnsvis til næraste overordna. Arbeidstakar skal søke lege for å få sjukmelding, og levere/sende sjukmeldinga i underteikna stand til arbeidsplassen. Arbeidstakarar som vert skada i arbeidet eller pådrar seg sjukdom som dei meiner har sin grunn i arbeidet eller tilhøva på arbeidsstaden, skal melde frå til arbeidsgjevar, jfr. arbeidsmiljølova Sjå og brosjyren "Kva gjer du dersom du vert sjuk?" Næraste overordna Dersom den sjukmelde ikkje har teke kontakt med overordna når fråværet, skal overordna sjølv ta kontakt og leggje til rette for ein samtale, seinast innan 14 dagar. Overordna skal i samtalen freiste å avklare følgjande: Korleis det går med den sjukmelde, om han/ho treng hjelp. Kva utsikter det er til friskmelding. Dersom fråværet ser ut til å vare utover 14 dagar skal det avtalast ei ny oppfølgingssamtale. Om det er avtaler eller oppgåver som må endrast eller bli overtekne av andre. Om den sjukmelde opplever at fråværet er relatert til arbeidsmiljøet. Overordna skal ikkje spørja om diagnose. Den sjukmelde blir heretter følgt opp kvar 14. dag. Konklusjonar frå samtalene skal førast i oppfølgingsskjema (sjå vedlegg 1). Leiar bør senda brosjyren "Kva gjer du dersom du vert sjuk?" til den sjukemelde straks det vert klart at fråværet vil strekkja seg ut over arbeidsgjevarperioden Individuell oppfølgingsplan innan 6 veker: Arbeidsgjevar skal utarbeide ein individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sjukmelde innan 6 veker. Individuell oppfølgingsplan: Er eit sentralt virkemiddel i avdelinga sitt arbeid med å behalde eller tilbakeføre arbeidstakarar med redusert funksjonsevne. Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar. Planen skal innehalde en vurdering av arbeidstakar sine arbeidsoppgåver i forhold til funksjonsevne. Den skal omtale tiltak for tilrettelegging som verksemda kan gjera i fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold for at arbeidstakaren skal kunne komme tilbake til arbeid. Forslag til oppfølgingsplan vert lagt ved (vedlegg 2). Dersom sjukefråværet kan ha si årsak i arbeidsmiljøet eller sjukdomen kan krevje tilpassing av arbeidet, skal leiar ta initiativ til eit møte om vidare tilrettelegging / bedriftsintern attføring. I dette møtet kan ein og drøfte om det er aktuelt å nytte tiltaket "aktiv sjukmelding" (jfr eigen rutine). Når det er naudsynt med opplysningar frå behandlande lege skal den sjukmelde skaffe dette, eventuelt ved at legen er til stades. Leiar og den sjukmelde avklarar, ev. i samråd med personalkonsulent, om verneombod, tillitsvald, verne- og helsepersonell eller repr. frå Trygdekontoret skal vere til stades i 26

27 møtet. Leiar har ansvar for innkalling og for at naudsynte opplysningar vert innhenta. Leiar har ansvar for å skrive ned konklusjonane frå møtet Hyppige korttidsfråvær. Ved hyppig korttidsfråvær, skal leiar ta initiativ til ei oppfølgingssamtale når den tilsette er tilbake i jobb Oppfølging på høgare nivå. Leiar skal ta kontakt med overordna nivå, jf. pkt 6 i denne rutina - reglement for attføringsutval - dersom det syner seg vanskeleg å få til ein god kommunikasjon mellom næraste overordna og den sjukmelde. dersom det tidleg vert klårt at den sjukmelde ikkje kan kome tilbake til avdelinga. Personalansvaret blir i opphavleg avdeling inntil anna er avgjort Eksterne instansar a. Trygdekontoret kan krevje skriftleg eller munnleg utgreiing om mogleg tilrettelegging på arbeidsplassen. I slik utgreiing skal konklusjonar frå samtaler/møter (jfr. pkt ) bli brukt som utgangspunkt. Trygdekontoret kan og gi informasjon om tiltak og rettar, jfr. vedlegg 2: Verkemidlar til bruk i oppfølging av sjukmelde. Trygdekontoret skal ha melding om eventuelle yrkesskade eller yrkessjukdom, jf. eigen RTV-blankett. b. Arbeidskontoret kan bistå ved utarbeiding av individuelle attføringsplanar, jf. pkt 6.6 og vedlegg 2. c. Pensjonskassane: Kommunal Landpensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SP) har ytingar (uførepensjon/invalidepensjon) som kan verte aktuelt i samanheng med attføring. Sentraladministrasjonen har ansvar for melding om lønstilhøve til pensjonskassene. Næraste overordna har ansvaret for at den sjukmelde blir informert om rettane i dei offentlege pensjonskassane. Sentraladministrasjonen har ansvar for å hjelpe til med utfylling av søknader og gi meir detaljert informasjon om ordningane Registrering/Rapportering. Det som vert avtalt mellom leiar og den tilsette skal dokumenterast i eige skjema (sjå vedlegg 1). Skjemaet skal oppbevarast nedlåst hos leiar. Helseopplysningar skal berre bli registrert skriftleg dersom arbeidstakaren samtykkjer Praktiske tips a) Det er viktig at arbeidskollegaer syner omtanke for den sjukmelde. All sjukdom har ei årsak og to sjukdomsforløp er ikkje like. Det er viktig å ha dette i minne når nokon er borte frå arbeidsplassen over lengre tid. Det kan vera vanskeleg å kome attende når kontakten med arbeidsplassen for ei tid har stoppa opp. Tenk og på at sjukdomen i seg sjølv kan ha vore ei større belastning enn det andre kan vite. 27

28 b) Diskuter sjukefråværet på arbeidsplassen i leiarmøter og personalmøter. Kva kan kvar enkelt gjera for å førebyggje fråvær og tilretteleggje for at den eller dei som er råka av sjukdom kan halde fram i arbeidet? Arbeid er ein trivselsskapande faktor og trivsel er viktig for oss alle. Vi kan alle bli råka av sjukdom og kan trenge medmenneskeleg omtanke. 28

29 RUTINAR FOR HMT-ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Laga av: Arbeidsgruppe Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Tal på sider: Reglement for attføringsutval i Radøy kommune Arbeidsgjevar er pålagt eit ansvar for tilsette som er blitt hemma i yrket som følgje av ulukke, sjukdom eller liknande. Denne rutina er laga for at vi skal driva eit systematisk og målretta attføringsarbeid Heimel Arbeidsmiljølova Definisjon og formål Definisjon: Bedriftsintern attføring er tiltak kommunen set i verk for tilsette som er vorte hemma i yrket som følgje av ulukke, sjukdom eller liknande. Formål: Formålet med å etablere eit attføringsutval er at kommunen betre kan ivareta dei tilsette og dei ressursane dei utgjer for verksemda. Attføringsutvalet skal vere: Eit rådgjevande organ, som skal støtte opp om leiarane i deira arbeid med oppfølging av sjukefråvær og bedriftsintern attføring. Eit utøvande organ som kan planleggje, setje i gang og koordinere individuelle attføringstiltak Organisering og ansvar Utvalet si forankring: Attføringsutvalet er eit underutval av Arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Radøy kommune (jfr. aml og hovudavtala 14) Samansetjing av utvalet: Attføringsutvalet skal bestå av ansvarlege representantar frå både leiinga og dei tilsette. Det kan i tillegg vere naturleg å trekkje inn aktuelle fagfelt, som: Medarbeidarar med særleg ansvar for personalsaker t.d. personalkonsulent. Medarbeidarar i kommunen si verne- og bedriftshelseteneste. Attføringsutvalet skal bestå av 4 medlemar, samansett slik: Rådmann utnemner to representantar frå kommunen si administrative leiing, den eine av desse leier utvalet. Arbeidstakarorganisasjonane utnemner to representantar, den eine av desse er 29

30 hovudverneombodet. Det er viktig at kommunen gjennom dette utvalet byggjer opp og tek vare på spesialkompetanse som er viktig i sjukdomsførebyggjande arbeidsmiljøarbeid. På bakgrunn av dette skal medlemene ikkje bli valt for eit bestemt tidsrom, men delta i utvalet på meir permanent basis. Personar som blir valt eller oppnemnde til medlemer av attføringsutvalet bør både ha interesse for arbeidet og tillit hos partane i verksemda. Andre deltakarar: I handsaming av enkeltsaker er det naturleg å trekkje inn dei leiarane som saka vedkjem. Den personen saka gjeld, eller ein representant for vedkomande, har rett til å møte i attføringsutvalet for å leggje fram si sak eller sine synspunkt. Utvalet kan, dersom det er bruk for det, trekkje inn andre som kan yte hjelp. Dette kan føre til at utvalet vert stort, og ein må vurdere om ein konsekvens av dette bør vera at t.d. to av dei faste ikkje deltar i møter med klienten. Eksterne representantar har ikkje stemmerett. Slike personar kan være: Verne- og helsepersonell (bedriftshelseteneste) Representantar frå Arbeidskontor (attføringskonsulent), Representantar frå Trygdekontor, Eksternt helsepersonell, t.d. behandlande lege Ansvar: Medlemene i attføringsutvalet har ansvar for å arbeide etter dei mål og retningslinjer som gjeld for kommunen si bedriftsinterne attføring. Medlemene har eit ansvar for å søkje etter løysingar som kan vere gode både for den tilsette og for kommunen. Medlemene har teieplikt og skal underskrive eit særskilt løfte om teieplikt for arbeidet i utvalet Arbeidsoppgåver og arbeidsmåtar Generelt Attføringsutvalet skal arbeide spesielt med saksområda: Sjukefråvær Yrkeshemma arbeidstakarar Attføring Attføringsutvalet har som oppgåve å informere leiarar og tilsette - og å vere pådrivar innan ovannemnde saksområde. Vedk. oppfølging av sjukefråvær: - Følgje utviklinga i sjukefråværet for heile kommunen og den enkelte avdeling. - Vurdere system og rutiner for registrering av sjukefråvær. - Vurdere og anbefale tiltak. - Ta stilling til og evt. utarbeide og fremje rutiner for oppfølging av sjukmelde. Vedk. bedriftsintern attføring: 30

31 - Ta stilling til og evt. utarbeide og fremje rutiner for bedriftsintern attføring. - Foreslå oppretting og disponering av ev. attføringsstillingar. - Handsame enkeltsaker der det er bruk for avklaring eller hjelp, og som er av ein slik art at dei ligg utanfor den enkelte leiar sitt ansvars- og styringsområde. - Handsame saker vedkommande ekstern arbeidstrening/skulegang samt midlertidige eller permanente omplasseringssaker. Vedk. rusmiddelmisbruk: Sjå rutinar omtala i KS si personalhandbok, kap Arbeidsmiljøutvalet må oppnemna AKAN-kontakt Saksgang Alle partar kan melde inn saker til attføringsutvalet. Sakene blir meldt inn til sekretæren som skal innhente naudsynte opplysningar. Før ei sak blir handsama i attføringsutvalet skal den personen det gjeld vere orientert og invitert til møtet. Næraste overordna har ansvar for å følgje opp den sjukmelde eller yrkeshemma (jfr. rutine for sjukefråværsoppfølging og bedriftsintern attføring). Leiar med personalansvar skal gjennomføre saksførebuing før saka skal handsamast i attføringsutvalet. Følgjande skal normalt vere dokumentert før ei sak kjem til attføringsutvalet: 1. Analyse av problemet: - Noverande arbeidsoppgåver. - Belastningar (fysiske og/eller psykiske). - Medisinsk utgreiing om arbeidskapasitet og avgrensingar i arbeidsoppgåver. 2. Kva løysingar/tiltak er prøvd innanfor leiar sitt ansvars- og styringsområde. - Arbeidsmiljøtiltak. - Tilrettelegging av arbeidet. - Bedriftsintern opplæring. - Intern arbeidstrening. 3. Løysingar/tiltak som allereie er utprøvd og som ikkje har ført fram, skal kommenterast. Ei sak kan bli returnert til avdelinga dersom ho treng nærare utgreiing. Attføringsutvalet skal kunne treffe vedtak ut frå dei opplysningar som ligg føre. 31

32 Attføring til ny arbeidsplass. Dersom ein arbeidstakar vert søkt attført til ny avdeling/institusjon, må ein så langt det høver nytta rutinen "Introduksjon av nytilsette" frå HMT-handboka for Radøy kommune Registrering/rapportering Attføringsutvalet rapporterer til AMU. Utvalet skal utarbeide ein årsrapport der det framgår: - talet på saker som er handsama, - talet på attførte (løyste saker), - talet på uløyste saker, - kommentarar om annan aktivitet i utvalet. 32

33 RADØY KOMMUNE EIGENMELDINGSSKJEMA For retningsliner sjå baksida. Del 1 Vert fyllt ut av arbeidsleiar / den som tek i mot meldinga som straks leverer skjemaet til avdelinga: Ressnr: Navn: Avdeling: St.nr: Født: Har i dag (dato): Kl: Gjeve melding om at han/ho er borte grunna: Eigen sjukdom (kode 1010) Barns sjukdom (kode 2010) Eigen sjukdom m/ sjukmelding Barnepassars sjukdom (kode 2010) Innlagt sjukehus Anna årsak Fråværet vil truleg vare i dagar. Merknader: Dato: Underskrift: Underskrift av den som mottar fråværsmeldinga frå arbeidstakar. 2. EIGENMELDING: Underteikna var borte frå arbeidet f.o.m.: t.o.m på grunn av sjukdom eller andre forhold som nemnd ovanfor. Siste eigenmelding tok eg:. Siste 12 månader har eg hatt dagar fråvær på eigenmelding. (dato) Ved barn / barnepassars sjukdom oppgje barnets fødselsdato: Eg er åleine om omsorga: ja nei Siste fråver for sjukt born/ barnepassars sjukdom tok eg:. Siste kalenderår har eg hatt (dato) dagar fråvær på eigenmelding for born/barnepassars sjukdom. Merknader: Dato Underskrift arbeidstakar Den som tek i mot telefonmelding fyller ut del 1 av skjema. Arbeidstakar kontrollerer del ein og fyller ut del 2. Fordeling: Original: løn og personal kopi avdeling. Arbeidstakar 33

34 RADØY KOMMUNE RETNINGSLINER FOR BRUK AV EIGENMELDING VED SJUKDOM Avgjerdsorgan: Administrasjonsutvalet Vedtak: Reglementet vedteke i adm.utval Gyldigheit: Gjeld frå til (Lengd på IA-avtalen) To månader Arbeidstakaren må ha vore tilsett i to månader før eigenme1ding kan nyttast. Ved gjentilsetjing hjå same arbeidsgjevar innan 2 veker reknast tidlegare arbeidsforhold med ved utrekning av ventetida på to månader eigenmeldingsdagar siste 12 månader Siste 12 månader kan ein nytte totalt 24 eigenmeldingsdagar. Ytterpunkta i ordninga er likevel slik at eigenmelding kan nyttast for inntil 8 dagar samanhengande dagar eller for inntil 24 enkeltståande eigenmeldingar. Eigenmeldingar er rekna frå første dag arbeidstakaren er borte frå arbeidet på grunn av eigen sjukdom siste 12 månader.(ikkje barns sjukdom). Døme: Dersom ein er sjuk frå torsdag til tysdag med eigenmelding har ein brukt 6 dagar og har 18 dagar igjen rekna 12 månader bakover. 2. Kalenderdagar Det er talet kalenderdagar som skal reknast som eigenmeldingsdagar. Som før vert fridagar rekna som sjukedagar, dersom du er sjuk før og etter. Er du sjuk t.d. fredag og måndag, og har helgefri, så reknast dette som 4 fråværsdagar. 3. Meldeplikt Arbeidstakaren må, for å få rett til løn, melde frå til arbeidsgjevar første fråværsdag. Denne meldeplikta gjeld sjølv om det ligg føre sjukmelding frå lege frå første dag. Rett til løn gjer seg gjeldande først frå den dagen melding vert gjeven. Meldinga skal om mogeleg gjevast til næraste overordna. Når ein melder frå skal ein sei kor lenge det er sannsynleg at sjukefråværet varar, og evt. kva funksjonsevne / restarbeidsevne arbeidstakar har ved sjukefråværet. 4. Skriftleg melding Eigenmelding skal skriftleg stadfestast på utarbeidd skjema første arbeidsdag etter eigenmeldingsperiodens utløp. 5. Skoft Bruk av fleire enn 24 sjukefråværsdagar med eigenmelding i løpet av dei siste 12 månader vert rekna som skoft. 6. Sjukmelding Når rett til eigenmelding er oppbrukt må det ligge føre sjukmelding frå lege frå første fråværsdag. 7. Tap av retten til å nytte eigenmelding ved sjukefråvær. Ein kan tape retten til å levere eigenmelding når ein arbeidstakar i løpet av siste 12 måneder (rekna frå siste fråvær) har hatt 24 eigenmeldingsdagar. Dersom arbeidsgjevar har rimeleg grunn til å gå ut frå at fråværet ikkje skuldast sjukdom, kan det samme skje ved færre enn 24 eigenmeldingsdagar. Arbeidsgjevar har plikt til å gi arbeidstakar beskjed om at eigenmelding ikkje lenger kan nyttast, og arbeidstakaren har rett til å gjere greie for grunnen til fråvær før han/ho taper retten til å levere egenmelding. 8. Arbeidsgjevarperioden Etter sjukmelding som varer utover arbeidsgjevarperioden (16 dagar) kan ein ikkje nytta eigenmelding før ein har vore i arbeid i nye 16 dagar. Dette fordi ved sjukdom i denne perioden har arbeidsgjevar rett på refusjon frå trygdekontoret. Denne refusjonen krev dokumentasjon med sjukmelding frå lege. VED BARN OG BARNEPASSARS SJUKDOM 1. Permisjonsretten er heimla i Arbeidsmiljølova 33 A. Retten til permisjon gjeld ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten til fri er avgrensa til 10 dagar per. kalenderår (20 dagar for einsleg forsørgjar). Vanlegvis vil det vera ein føresetnad for rett til sjukepengar ved barns sjukdom at båe foreldra er yrkesaktive. Det kan likevel også liggja føre rett til sjukepengar sjølv om berre den eine av foreldra er yrkesaktiv. Det er då eit vilkår at den heimeverande av andre spesielle grunnar ikkje kan ha omsorg for det sjuke barnet. Aldersgrensa på 12 år gjeld ikkje ved sjukdom hjå funksjonshemma barn. 2. Eigenmelding - tre fråværsdagar Arbeidstakar som har rett til sjukepengar ved barns sjukdom kan nytta eigenmelding når arbeidstilhøva har vart i 4 veker. Eigenmelding kan nyttast for inntil 3 fråværsdagar om gongen ved barns sjukdom. Frå og med den fjerde fråveredagen må arbeidstakaren leggja fram sjukemelding frå lege for barnet. 3. Tap av retten til å nytta eigenmelding ved barns sjukdom Dersom ein arbeidsgjevar har rimeleg grunn til å tru at ein arbeidstakar har kravd sjukepengar utan at fråværet skuldast barns sjukdom, kan arbeidsgjevar ved framtidige fråvær avgjera at sjukemelding frå lege må leggjast fram frå første fråværsdag. 34

35 Laga av: Kjetil Morken Revisjon: SKJEMA I HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE SKJEMA 5 A Utarbeidd dato: Dok.type: Skjema Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Tal sider 5A Skjema for oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar Namn:... Fødd:... Dato første fråværsdag:... Dato siste fråværsdag:... NB! Den sjukmelde skal vere orientert om at skjemaet blir brukt. Leiar skal signere kvar gong, den sjukmelde signerer når det er praktisk er mogleg. Arbeidsrelatert fråvær: NB! Den sjukmelde skal samtykke ved føring av helseopplysningar (diagnose, sjukdomsbeskriving). Skuldast fråværet sjukdom som ein meiner har sin grunn i tilhøva på arbeidsplassen (J/N):... Beskriving av helseplagen:... Tiltak: Samtale etter fråvær 2 veker: Dato:... Signering:... (Ev. - 4 veker fråvær: Melding sendt bedriftshelseteneste på eige skjema (dato):... Samtale etter fråvær 4 veker: Dato:... Signering:

36 Andre notat / samtalar: Dato: Notat: Frå oppfølgingsplan innan 6 veker - konklusjonar:(før over på eige skjema) Dato:... Signering: Notat frå vidare samtaler etc.: Dato: Notat:

37 5B Skjema for fullmakt for behandlande lege til kontakt med arbeidsgjevar / BHT Arbeidstakar:... Fødd:... Adresse (priv.):... Postnr./-stad:... Telefon P / A:... Til (namn og adresse på legen): Underteikna er tilsett i Radøy kommune, avdeling:... Adresse:... Når det gjeld oppfølging av sjukmeldinga mi har eg følgjande overordna leiar i kommunen: Navn:... Telefon:... Dato for første dag av sjukefråværet mitt:... Som del av dei rutinene arbeidsgjevar har for å følgje opp sjukmelde arbeidstakarar, skal ein vurdere eventuelle tiltak som kan føre til at eg raskare kjem tilbake i arbeid. Eg gjev derfor fullmakt for deg som behandlande lege til å ha kontakt med arbeidsgjevar / bedriftshelseteneste for å drøfte moglege tiltak knytta til sjukdomen min. Ved eventuell skriftleg kontakt ber eg om å få tilsendt kopi av alle dokument som vert sendt arbeidsgjevar. Merknader: Stad / dato: underskrift Kopi: Arbeidsgjevar Bedriftshelseteneste (ev.) 37

38 5C Skjema for melding til bedriftshelsetenesta om sjukmeldt arbeidstakar (hyppige tilfelle av korttidsfråvær og /eller langtidssjukmelding - etter 4 vekers fråvær) Frå:... Avdeling:... Adresse:... Kontaktperson i kommunen:... Telefon:... Vi ber om at bedriftshelsetenesta kallar inn følgjande arbeidstakar til samtale: Namn:... Født:... Adresse (priv):... Tlf. P:... Arbeidsstad/avd.:... Tlf. A:... Dato første dag av noverande sjukefråvær:... Tal på sjukefråvær siste 12 månader:... Sjukemeldande lege:... Har arbeidstakar gjeve fullmakt til behandlande lege om kontakt med arbeidsgjevar/bht: Ja Nei (Eventuell kopi av fullmakt er vedlagt.) Tiltak som alt er prøvd / igongsett: Spørsmål som arbeidsgjevar ønskjer å få tilbakemelding om: Stad / dato: for arbeidsgjevar Kopi: Arbeidstakar 38

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Sjukefråvær førebygging og oppfølging

Sjukefråvær førebygging og oppfølging Side 1 av 6 1.0 Mål Retningslinja skal gi leiarar og medarbeidarar i Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om mål, ansvarstilhøve, roller og oppgåver knytt til førebygging av sjukefråvær og oppfølging

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar

Føremål. Grunnlag Arbeidsmiljølova Retningsliner for bedriftsintern attføring IA-avtalen Sjukemelding frå lege Eigenmeldingar Føremål Rutine for sjukefråversoppfølging gjer arbeidsgjevar og arbeidstakar sine rettar og plikter synlege i arbeidstilhøve. Han skal bidra til å førebyggja fråvere og fråfall frå arbeidslivet. Han er

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/427 SJUKEFRÅVÆRSRAPORT

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde Prosedyre Side av 7 Juni 9/Roger Beggerud.9.1/Trine K Agersborg/ 5.11.13TKA/ 3..14 Trine K Agersborg Innhald Innhald... 1. Innleiing... 3. Formål... 3 3. Verkeområde... 3 4. Ansvar... 3 5. Gjennomføring...

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø.

Samarbeid, medråderett og medansvar skal sikre målretta styring av ressursane og eit godt arbeidsmiljø. Del 2 REVIDERT REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVAL (juni 2013) 1. GENERELT Møre og Romsdal fylkeskommune har a. eit sentralt, sektorovergripande samarbeidsutval (HSAMU) b. eit samarbeidsutval for tannhelsesektoren

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER

ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER ADMINISTRARANDE DIREKTØR Administrerande direktør har hovudansvaret for SISOF sitt HMS-system, og har ansvar for leiing sin gjennomgang

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5

Vedtakssaker. 11/14 14/ AMU-opplæring 4. 12/14 14/ AMU distribusjon av referat og oppfølging av vedtak 5 Møteinnkalling Utval: Dato: Arbeidsmiljøutvalet AMU 06.05.2014 kl. 12:00 Møtested: Møterom 287 Bibliotek Arkivsak: 14/00616 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast, Solbjorg.Nossen.Leite@hivolda.no

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan

Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan Grunnkurs 3 Oppfølgingssamtalen og individuell oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Læringsmål Gi auka tryggleik og sjølvtillit i rolla som personalansvarleg leiar i oppfølging av sjukmeldte

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer