Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 27 ÅRSRAPPORT 27

2 Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 1 Årsberetningen side 12 Ansatte side 2 Innbyggere side 22 Sentraladministrasjonen side 24 Oppvekst side 26 Kultur og fritid side 28 Helse og omsorg side 3 Sosiale tjenester og tiltak side 36 Tekniske tjenester side 38 Nedre Eiker kirkelige fellesråd side 42 Nedre Eiker Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Oslo Hokksund Haugesund Kongsberg Stockholm Drammen Moss Tønsberg Halden Sandefjord Larvik Kristiansand

3 vår visjon Trygghet og samhold Nedre Eiker kommune ligger ved den vakre Drammenselva og har Øvre Eiker og Drammen som nærmeste naboer. Vår historie er preget av industriens framvekst. I middelalderen hadde vi møller og sagbruk som produserte for eksport. Senere ble det etablert spikerverk, teglverk, kalkovner, gummivarebedrift og et stort spinneri. Da treforedlingsindustrien vokste fram for 1 år siden ble vi en industrikommune av dimensjoner. Rundt 197 ble de fleste av våre tradisjonsrike bedrifter nedlagt. Dette var starten på en endring fra industri til service og handel. 3

4 ordførerens kommentar I valgåret 27 var Rolf Bergersen (AP) ordfører og Tor Orsteen (SV) varaordfører i de første 9 ½ månedene. Etter valget fikk følgende partier et flertall i kommunestyret: Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Disse fire partier inngikk et samarbeid som valgte Elly Therese Thoresen (H) til ordfører og Knut Gjerde (FrP) til varaordfører. Det var første gang på 1 år at det ble en ordfører fra et annet parti enn AP, og det er også første gang Nedre Eiker har en kvinnelig ordfører. Det kom inn mange nye representanter etter kommunestyrevalget og mye av politikernes tid høsten 27 ble brukt på å bli kjent med og arbeide med kommunens budsjett 28 og økonomiplan Den største saken politisk nivå behandlet i 27 var kommuneplanen for Arbeidet med denne startet opp allerede i 25, og den har involvert våre innbyggere og våre politikere i stor grad. Den fikk sin endelige behandling i kommunestyret i mars 27. I arealdelen av kommuneplanen ble det besluttet å gå for en fortetting med boliger i Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva i tillegg til at Åsen skulle være det første nye boligområde i denne planperioden. I mange år har det vært et politisk ønske om å gjøre noe med veiløsning ned til Åserudområdet i Solbergelva. Det ble utlyst en anbudskonkurranse for gjennomføring av arbeidet og i løpet av én helg fikk vi en ny rundkjøring på RV 283 ned til Åserud. Nedre Eiker kommune har hatt et samarbeid med én kommune fra Sverige, Danmark og Finland i mange år. Politikerne behandlet ny samarbeidsavtale med Enköping kommune i Sverige. Denne avtalen er basert på samarbeid om konkrete prosjekter som kan være til nytte for begge kommunene. I løpet av året besluttet kommunestyret seg for å kjøpe Portåsen gård i Mjøndalen. Deretter ble det opprettet en stiftelse med formål å eie og drive gården Portåsen, og gjennom utvikling, utbygging og drift av eiendommen gjøre denne til et senter for formidling av Herman Wildenveys liv og diktning. Dette er stiftelsens kjerneaktivitet. Portåsen skal i tillegg være møteplass og arena for lokale, regionale og nasjonale kunstnere og for alle former for kulturopplevelser. Sparebanken Øst og Validus AS har gått inn i stiftelse med betydelige midler til drift. Eieren av Temte gård i Krokstadelva gav Nedre Eiker kommune hele gården med samlinger for å beholde gården som et bygdetun. Kommunestyret besluttet å kjøpe kårboligen på gården for å inkludere hele gårdstunet inn i stiftelsen Temte Gård og Bygdesamlinger. Avslutningsvis bør det nevnes at Nedre Eiker kommune fortsatt tar miljøarbeidet på alvor, og verneombudene tar et særskilt ansvar i arbeidet med å sertifisere våre virksomheter etter kravene til Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi fikk sertifisert vår første virksomhet i høst, Langløkka barnehage, og fortsetter med sertifiseringen i 28. 4

5 rådmannens kommentar Årsrapporten er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingen i kommunens mest sentrale aktiviteter og bør leses i sammenheng med regnskapet for å få det hele og fulle bildet. Årsrapporten inneholder først en gjennomgang av kommunens virksomhet og resultater på overordnet nivå. Deretter følger rammeområdenes rapporter med hovedfokus på mål og resultater i forhold til de tjenestene disse yter. For 27 fikk Nedre Eiker kommune et regnskapsmessig underskudd på,6 mill kr, av et bruttoregnskap på ca. 889 mill kr. Nedre Eiker kommune har fortsatt en meget stram økonomi, samtidig som det er store forventninger til kvaliteten på og omfanget av kommunens tjenester. Derfor har flere av virksomhetene hatt problemer med å nå målsettingen om budsjettbalanse for 27. Likevel berømmer rådmannen virksomhetene for god budsjettstyring og økonomirapportering gjennom året. Rådmannen ønsker også å fremheve den gjennomgående gode innsatsen blant medarbeidere og ledere for utførelsen av tjenestene i 27. I 27 gjennomførte Nedre Eiker kommune en medarbeideundersøkelse med svar fra 994 ansatte. Resultatet som helhet viste en stor grad av medarbeidertilfredshet, spesielt knyttet til stolthet over egen arbeidsplass og samarbeid med kollegene. Til tross for gode resultater fra medarbeiderundersøkelsen har kommunen en bekymringsfull utvikling i sykefraværet. Fra 26 økte sykefraværet fra et nivå på 8,6% til et nivå på 9,4% i 27. Rådmannen forventer en reduksjon i sykefraværet for 28, da det på slutten av året blant annet ble iverksatt en ny handlingsplan for oppfølging av sykemeldte. En årsak til det høye sykefraværet kan være stramme økonomiske rammer, som resulterer i blant annet redusert bruk av vikarer og ledighet i enkelte stillinger. Nedre Eiker kommune har hatt spesielt fokus på blant annet følgende områder gjennom 27: arbeidet med å oppnå full barnehagedekning (oppnås i 28)/oppstart av miljøsertifisering av kommunens virksomheter/kommuneplanarbeidet og samfunnsutviklingen/flommen sommeren 27/ utvikling av bo- og næringsområder/ kultursatsing/nye omsorgs- og barne-boliger. Nedre Eiker kommune står ovenfor store og spennende utfordringer i tida framover. Det skal gjennomføres store investeringer i blant annet infrastruktur, omsorg, skolebygg og senterutvikling. Samtidig har kommunen fortsatt en betydelig utfordring å tilpasse aktivitetsnivå med de driftsrammer kommunen har til rådighet, spesielt innenfor helse og omsorg. 5

6 politisk organisering POLITISK ORGANISERING FRA 17. OKTOBER Kommunestyre Ordfører Elly Therese Thoresen (H) Politisk sekretariat Utvalg for sentraladm og tekniske tjenester. Planutvalg H1 Utvalg for helse og omsorg H2 Utvalg for oppvekst og kultur H3 Formannskap Kontrollutvalget Partssammensatt utvalg Kaare Fredriksen (Frp) Turid S. Thomassen (Krf) Torkel R. Karlsen (Frp) Elly Th. Thoresen (H) Stein Lier Hansen (AP) Knut Gjerde (Frp) POLITISK ORGANISERING I PERIODEN 1. JANUAR til 17. OKTOBER Kommunestyre Ordfører Rolf Bergersen (Ap) Politisk sekretariat Utvalg for sentraladm og tekniske tjenester og Planutvalg H1 Utvalg for kultur og helse H2 Utvalg sosial og undervisning H3 Formannskap Kontrollutvalget Partssammensatt utvalg Åge Ryghseter (AP) Arne Ivar Flathen (AP) Jan Helge Johanssen (AP) Rolf Bergersen (AP) Gunleik Gjerde (Frp) Rolf Bergersen (AP) 6

7 administrativ organisering Rådmann Christian Vegard Dahl Økonomiseksjon Randi Sandli Personalseksjon Heidi Drange Politisk sekretariat Eva Dammyr Etat Oppvekst og kultur Bengt Nystrøm Krokstad skole Solberg skole Mjøndalen skole Steinberg skole Stenseth skole Åsen skole Veiavangen skole Killingrud skole Eknes skole Sagstedbrua skole Vokesenopplæringen Kulturskolen Grinde barnehage Hatten barnehage Møllenhof barnahage Langløkka barnehage Åsen barnehage Steinberg barnehage Vassenga barnehage Kultur og fritid Pedagogisk psykologisk tjeneste Etat Tekniske tjenester Øystein Følstad Bygningsdrift og vedlikehold Renhold, kjøkken og kantine Kommunalteknikk drift Samfunnsutvikling Bestiller kommunalteknikk Kommunale bygg og eiendommer Kommuneskogene Etat helse og omsorg Marit Fredheim Sosiale tjenester Solberg opplæringssenter Spesialtjenester barn og unge Familiehuset Alarmsentral/Legevakt Legetjenesten Psykiatritjenesten/Helsesjef Bestillerteam Solberglia 1. etg Solberglia 2. etg Spinnerisletta Bråta aktivitetssenter Bråta institusjon Bråta boliger eldre Bråta boliger demente Virksomhet for funksjonshemmede Flisa omsorg Eknes/Langrand bofellesskap Haglund/Nedbergkollveien Industrigata/Sentrum Natt-tjenesten 7

8 politisk sektor Politikerdag Nedre Eiker kommune arrangerer politikerdag. Da har ovedutvalgene og kommunestyret møter. I år ble det avholdt åtte politikerdager. Hovedutvalgene avholdt i tillegg to kveldsmøter i forbindelse med behandling av tertialrapport. Temamøter/befaringer I april var formannskapet på en todagers studietur til Danmark. Tema var: Regioner kommunesammenslåing. I november avholdt formannskapet en budsjettkonferanse over 2 dager. Ny valgperiode Nytt kommunestyre ble konstituert 17. oktober. Etter 1 år med ordfører fra Arbeiderpartiet valgte kommunestyret ordfører fra Høyre. Fra samme dato ble medlemstallet i kommunestyret økt fra 35 til 41 medlemmer. Antall medlemmer i de tre hovedutvalgene ble også økt, fra 9 til 11 medlemmer. To av hovedutvalgene ble også endret fra samme dato: Sosial- og undervisningsutvalget ble endret til Utvalg for oppvekst og kultur. Kultur- og helseutvalget ble endret til Utvalg for helse og omsorg. Innvandrerråd Rådet ble opprettet av formannskapet den som et adhoc-utvalg ut kommunestyreperioden. Innvandrerrådet har skiftet navn til Flerkulturelt råd Nedre Eiker, og er nå et fast utvalg på lik linje med øvrige styrer, råd og utvalg. UTVALG ANTALL MØTER ANTALL SAKER Kommunestyret Utvalg for sentraladministrasjonen og tekniske tjenester Planutvalget Kultur- og helseutvalget 6 48 Utvalg for helse og omsorg 2 12 Sosial- og undervisningsutvalget 6 34 Utvalg for oppvekst og kultur 2 16 Formannskapet arbeidsmøte over 2 dager + Generalforsamling i Vestregionen + Årsmøte i Rådet for Drammensregionen Partssammensatt utvalg 5 24 Kontrollutvalget 7 31 Klagenemnda 3 19 Klagenemnd helse Innvandrerråd/Flerkulturelt råd 5 17 Nedre Eiker +1 dagsseminar Eldreråd 5 16 Råd for funksjonshemmede 5 26 Interpellasjoner - 8 Folkevalgte har vært representert i følgende styrings-/prosjektgrupper: Opprettelse av NAV-kontor i Nedre Eiker. Arbeidsgiverpolitikk. Aktørorientert miljøforvaltning. Prosjekt flomsikring Nedre Eiker. Uteområde rådhuset. Styringsgruppe utbedring Veiavangen. 8

9 Ordfører Elly Therese Thoresen Leder H1 Kaare Fredriksen Varaordfører Knut Gjerde Leder H2 Turid Thomassen Leder H3 Torkel R Karlsen Leder Kontrollutvalget Stein Lier Hansen 9

10 ...året som gikk FLOMMEN I JULI I juli fikk vi for alvor se hvordan våre lokale bekker og Drammenselva oppfører seg ved store nedbørsmengder. Vannstanden i elva stod på det meste 286 cm over normalt. Flommen medførte store skader på både kommunal og privat eiendom, kommunalt avløpsnett og bekker. Det kommunale avløpsnettet ble hardt belastet av den enorme vannføringen i juni, juli og august. Dette medførte mange skader som måtte utbedres. Omfanget av tilbakeslag på ledningsnettet ble imidlertid lite. Det siste indikerer at det ble gjort en svært god jobb av mannskapene på avløpssiden. Driftsmannskapene jobbet døgnet rundt, til tross for at det var ferietid for mange. Flomvoller ble anlagt flere steder i kommunen, bl.a. langs Sandstranda ved Buskerud storsenter i Krokstadelva. Her hadde kommunen et meget godt samarbeide med Sivilforsvaret og Heimevernet. Flomvannet i Vrangbekk og Veiabekken medførte noen ras, som ble sikret. I Krokstadbekken og Møllenhofbekken ble det gjennomført tiltak for å hindre utgraving i bekkesidene. I Krokstadbekken, fra 1-årsstedet til Langrandbrua, ble bekkeløpet utvidet og en del vegetasjon fjernet for å redusere faren for nye oversvømmelser neste gang Krokstadbekken går flomstor. 1

11 NÆRINGSUTVIKLING Ved utløpet av året hadde Brønnøysundregistrene ca. 27 enheter med adresse i Nedre Eiker. Av disse er ca. 165 enkeltpersonsforetak og rundt 9 selskaper (AS,AN,DA,NUF). Det er rundt 1 nyregistreringer. Vi samarbeider med de øvrige kommunene i Drammensregionen for å utvikle en samordnet og helhetlig næringsstrategi for regionen. Et av verktøyene som er skapt er Papirbredden Innovasjon AS, hvor vi er aksjonær. Vi kjøper tjenester fra EtablererKompetanse for veiledning av nyetablerere. Vi samarbeider også med det lokale næringsliv gjennom Nedre Eiker Næringsråd. Næringsrådet består av 11 representanter fra næringslivet, ordfører og 4 representanter fra administrasjonen og administreres av Drammen Næringslivsforening. Nedre Eiker står foran store utfordringer for å tilrettelegge gjennom arealtilførsel for ny vekst i næringslivet. I forbindelse med vedtak av kommuneplanen i mars 27 ble det lagt ut et nytt ervervsområde, med private eiere, på ca. 7 da øst for Mile avfallsplass. Samtidig ble det vedtatt at man skal se nærmere på å endre arealstatusen på de ca. 15 mål avfallsplassen disponerer til ervervsområde. Kommunestyret vedtok ved sluttbehandlingen av kommuneplanen i mars 27 at spørsmålet om sikring av nye arealer til ervervsvirksomheter skal være et av hovedområdene ved rullering av kommuneplanen som starter opp i 28. RENOVERING NEDRE EIKER KIRKE Nedre Eiker kirke ble innviet 21. november 186 og går mot et 15 års jubileum i 21. Kirken tilhører gruppen av bevaringsverdige kirkebygninger fra tiden etter 185 og er således listeført av Riksantikvaren. Tilstandsanalyse utarbeidet i 24 viste at det var et behov for en betydelig renovering og fornyelse av kirken. Plan for arbeidet ble godkjent av kommunestyret og Riksantikvaren. I 27 startet arbeidet med istandsetting av kirkerommet. Gammel maling er fjernet og etter grundig preparering har nordveggen fått fire nye lag hvor eksisterende farger fra 1953 er beholdt. Arbeidet fortsetter i 28 og 29. Deler av kjelleren er gravd ut og består nå av sanitæranlegg, teknisk rom, kjølerom og et lagerrom. Det er laget adkomst til kjelleren via trapp og heis fra våpenhuset og det er åpnet for ny sideinngang gjennom kjellermuren på sydsiden. Utvendig tak er reparert og har fått ny takstein og takrenner og beslag er skiftet ut. Arbeidet med å grave ut den resterende delen av kjelleren har startet opp. Denne vil bli benyttet til menighetssal. Kirken får dermed nye og tidsmessige lokaler som åpner for nye muligheter til å drive menighetsarbeid. Kirken vil ved kirkejubileet i 21 fremstå som en funklende kirke til stor glede for kommunens innbyggere. MILJØFYRTÅRN I 27 startet vi arbeidet med å miljøsertifisere hele kommunen. Sentralt i dette arbeidet er prosjektet Verneombud og det ytre miljø, som Nedre Eiker har stått i spissen for. Syv virksomheter er piloter på den nye måten å sertifisere på. Resten av virksomhetene skal sertifiseres i løpet av 28. Det unike med prosjektet er at verneombudene i hver enkelt virksomhet får en miljøkompetanse. Med dette får man en faglig tyngde og en lokal forankring som er helt spesiell. Langløkka barnehage var første virksomhet som fikk sin sertifisering, høytidelig overrekt av Miljøvernministeren. 11

12 årsberetningen INNLEDNING I henhold til forskrift om årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i årsregnskapet. Kapitlene om økonomisk resultat og utvikling, ansatte og innbyggere utgjør rådmannens årsberetning for 27. DRIFTREGNSKAP Resultat Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 1,3 mill. kr. Det var budsjettert med et negativt netto driftsresultat i størrelsesorden 4 mill. Etter pliktige og vedtatte avsetninger utgjør regnskapsmessig underskudd 587 kr. På grunn av økte renteutgifter, sviktende skatteinngang og betydelige utfordringer med å holde budsjettrammen innenfor enkelte rammeområder, anslo rådmannen senhøstes at kommunen ville få et underskudd for året i størrelsesorden 8-1 mill. kr. At vi allikevel fikk et betydelig lavere underskudd skyldes i hovedsak inntektsføring av premieavvik på pensjoner samt strykninger i henhold til strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftens 9. DRIFTSREGNSKAP (i hele 1 kroner) 27 Budsjett Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftresultat Finanstransaksjoner Motpost avskrininger driftsresultat Bruk av midler fra tidligere år Avsatt til kommende år Sum anvend. av netto. driftsres sresultat 587* * + = underskudd, - = overskudd 12

13 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter i 27 var 889,9 mill. kr. Dette er en økning på 55,6 mill. eller 6,7 % fra 26 og 41,2 mill. høyere enn budsjettert for 27. Frie disponible inntekter var på 627,6 mill, en økning på 27,2 mill. eller 4,5 % fra 26, men,5 mill. lavere enn budsjettert for 27. Rammetilskuddet var på 192,1 mill.kr., en økning på 16,9 mill. eller 9,6 % fra 26. Nedre Eiker hadde budsjettert med 177 mill. i rammetilskudd og fikk dermed en merinntekt her på 15,1 mill. kr. Skatteinngangen var på 379,2 mill. kr., en økning på kun 2,5 mill. eller,7 % fra 26. Nedre Eiker hadde budsjettert med en skatteinngang på 395,6 mill., dvs. 16,4 mill. mer en faktisk skatteinngang. Som følge av at veksten i kommunesektorens skatteinntekter ble vesentlig høyere enn forutsatt i 26, hadde Regjeringen varslet en svakere vekst i 27. Samlet skattevekst for kommunene ble på 1,6 % i 27. Andre generelle statstilskudd er mottatt med 56,3 mill. kr., dvs.,8 mill. mer enn budsjettert. Statstilskuddene omfatter i hovedsak tilskudd til barnehager med 44 mill., i tillegg kommer tilskudd til rus, psykiatri, helse og idrett. Driftsutgifter Samlede driftsutgifter i 27 var 887 mill. kr. Dette er en økning på 54,8 mill. eller 6,6 % fra 26 og 39,5 mill. høyere enn budsjettert for 27. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak ikke budsjettert bruk av sykepengeinntekter. Finanstransaksjoner finansutgifter var 44 mill. kr., en økning på 4 mill. eller 1 % fra 26 og 1,3 mill. lavere enn budsjettert for 27. Avdragsutgiftene var på 23,3 mill.kr., en reduksjon på 2,2 mill. fra 26 og 2,4 mill. lavere enn budsjettert for året. Avdragsutgiftene er innenfor minste tillatte avdrag i henhold til Kommunelovens 5 nr. 7. Renteutgiftene var på 31,8 mill.kr., en økning på 8,2 mill. fra 26. Renteutgiftene ble ca 3 mill.høyere enn budsjettert, noe som skyldes flere omganger med renteoppgang i 27. Utbytte og renteinntekter var på 1 mill.kr., en økning på 1,8 mill. fra 26 og også 1,8 mill. høyere enn budsjettert. Nedre Eiker kommune har mottatt 1,9 mill i utbytte fra EB Nett og 1,2 mill. i inntekt fra gjeldsbrevkraft ved Mykstufoss kraftverk. Avsetninger Avsetning til bundne fond var budsjettert med 1,1 mill. kr. Faktisk avsetning ble 6,8 mill. høyere, noe som skyldes at øremerkede midler ikke ble brukt opp. Disse er overført til neste år. Avsetning til ubundne fond var budsjettert med 3,8 mill. kr. Faktisk avsetning ble 4 mill. kr. Bruk av ubundne avsetninger ble bokført med 1,5 mill. kr. Dette er omtrent som budsjettert. Bruk av bundne avsetninger ble bokført med 6,9 mill. kr., 1,9 mill. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes lavere uttak fra selvkostfond for vann. 13

14 årsberetningen Til fordeling drift Det er i regnskapet fordelt 584,4 mill. kr. til driften. Budsjettet var på 586,7 mill. og det er dermed fordelt 2,3 mill. mindre enn budsjettert. Budsjettavvikene på de enkelte rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets del i årsrapporten. HELSE OG OMSORG 41 % OPPVEKST 37 % SENTRALADMINISTRASJON 5% SOSIALE TJENESTER/ TILTAK 6% TEKNISKE TJENESTER 8% KULTUR 2% KIRKE 1% 14

15 sskjema 1A - Drift 27 Budsjett (endr) 27 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Avdrag på lån finansinnt./utg Til dekn. av tidl. regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer/mindreforbruk sskjema 1B - Drift 27 Budsjett (endr) 27 Budsjett Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Kultur Kirke Tekniske tjenester Kommuneskogen Hermansenteret Formannskapets disp.kto Sum fordelt

16 årsberetningen Investeringsregnskapet Nedre Eiker kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler for 14,3 mill. kr. i 27. Det er mottatt 7,3 mill. i statstilskudd og 5, mill. i andre tilskudd. I tillegg er investeringer finansiert med overføring fra driftsregnskapet på 1,7 mill. og salg av anleggsmidler med 2,9 mill. Resten av investeringene er lånefinansiert. Av store prosjekt kan nevnes: Evjeløkka omsorgsbolig: 15,3 mill. kr. Evjeløkka barnebolig: 15,6 mill. kr. Fjerdingen psykiatrileiligheter: 6, mill. kr. Rundkjøring Åserud: 1,9 mill. kr. Åsen vannforsyning: 14,4 mill. kr. Myrveien sanering: 7,1 mill. kr. IKT-investeringer: 7,2 mill. kr. Budsjetterte investeringer var på 27,4 mill. kr. Mange prosjekt ligger etter planen på grunn av kapasitetsproblemer i egen organisasjon, andre er satt på vent på grunn av eksterne aktører. Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån samt mottatte avdrag på lån og refusjoner gjelder formidlingslån i Husbanken. Det samme gjelder avsetninger til bundne fond og bruk av bundne fond. Det var ikke innhentet midler til Startlån fra Husbanken og heller ikke budsjettert med utlån. Avviket på denne posten skyldes overførte restmidler fra tidligere år som igjen er lånt ut. Inntekt fra salg av anleggsmidler var budsjettert til 27,2 mill.kr. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes manglende (utsatte) salgsinntekter og refusjoner. Ved årets slutt sto 1,8 mill. kr. udekket i investeringsregnskapet. Dette må dekkes inn i 28. sskjema 2A - Investering 27 Budsjett (endret) 27 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert sskjema 2B Investering 27 Budsjett (endret) 27 Budsjett Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Kultur Kirke Tekniske tjenester Kommuneskogen Sum rammeområder

17 Balansen Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir blant annet grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. Eiendeler Sum eiendeler økte med 183 mill. til mill. fra 26 til 27. Pensjonsmidlene økte med 71 mill, aksjer og andeler økte med 2 mill. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyroe som også har gitt utslag på samlet lånegjeld. Gjeld Langsiktig gjeld økte med 165 mill. til mill. fra 26 til 27. Av dette utgjorde økningen i pensjonsforpliktelser 74 mill. Ved utgangen av året har kommunen pensjonsforpliktelser på 98 mill. kr. og langsiktige lån på 78 mill. kr. Balanse EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktige lån Kortsiktig gjeld Langsiktige lån (hele 1 kr.) SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler

18 årsberetningen Arbeidskapital og likviditet Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Nedre Eiker kommune har ved utgangen av året en arbeidskapital på 91 mill.kr, og en reduksjon i arbeidskapitalen på 16,5 mill. fra 26 til 27. Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være > 2. Det vil si at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Likviditetsgrad 2, som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og kortsiktig gjeld, bør være >1. Det vil si at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Selv om Nedre Eiker kommune har hatt likviditetsgrader under anbefalt verdi, har vi ikke hatt likviditetsmessige problemer. OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 2,5 2, 1, Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 1,,5,

19 Økonomisk stilling Nedre Eiker kommune er en vekstkommune. Det betyr at etterspørselen etter blant annet barnehager, skoler, omsorgstjenester og nødvendig infrastruktur øker. Samtidig er Nedre Eiker en minsteinntektskommune med en meget stram økonomi. Virksomhetene har hatt svært trange budsjettrammer, og enkelte virksomheter klarte ikke målsettingen om budsjettbalanse i 27. Fylkesmannen anbefaler at 3 % av driftsinntektene videreføres til netto driftsresultatslik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. Nedre Eiker kommune har ikke klart å oppnå dette. Utvikling i frie inntekter Nedre Eiker kommune har flere ganger tatt opp spørsmålet vedrørende elementene i inntektssystemet. Vi er en minsteinntektskommune og har lave inntekter målt pr. innbygger. Kostra-tall for 27 viser at Nedre Eiker ligger 263 kr. under gjennomsnittet for Buskerud i frie inntekter pr. innbygger og 43 kr. under landsgjennomsnittet. Av kommunene i Buskerud er Nedre Eiker den som ligger lavest når det gjelder skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet. For 27 lå Nedre Eiker på 82,6 % mens Øvre Eiker lå på 88,8 %, Drammen på 1 % og Lier på 1 %. Rente- og avdragsutvikling Det ble budsjettert med en lånerente på 4 %. Norges Bank har justert opp lånerenten flere ganger og ved utgangen av året var gjennomsnittlig rente på våre lån 5,2 %. I 25 endret vi nedbetalingsprofilen på lånene fra 2 til 33 år. Dette har gitt en lavere årlig avdragsbelastning, og vi ligger nå på minste tillatte avdragsbelastning. Utvikling i lånegjeld Kommunens lånegjeld er stadig økende. Bortsett fra i 23, da inntekter fra fusjonen mellom Nedre Eiker Energi og Buskerud Kraftnett AS ble brukt til å finansiere investeringer, ligger vi lavt på egenfinansiering. Dette gir seg også utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og av kommunen selv. Nedre Eiker kommune har en stadig økende gjeldsgrad. Frie inntekter pr innbygger , 2,5 2, 1,5 1,,5, Nedre Eiker Buskerud Landsgj.snitt Gjeldsgrad 1,38 1,76 1,82 2,1 2,47 Gjeld pr innbygger Avdrag Renter kr 45 kr 4 kr 35 kr 3 kr 25 kr 2 kr 15 kr 1 kr 5 kr 19

20 ansatte Årsverk og likestilling Nedre Eiker kommune hadde en liten bemanningsøkning fra 26 til 27. Samtidig har %-vis andel kvinner og menn holdt seg ganske jevn. %-vis andel kvinner i høyere stillinger har sunket med 5 % mens %-vis andel menn i høyeres stillinger har økt med samme prosentsats. Med høyere stilling menes rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder og stabsstilling med kommunalsjef som nærmeste overordnede. Antall ansatte i deltidsstillinger har økt. Det er fortrinnsvis kvinner innenfor helseog omsorgsyrker som har deltidsstilling. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det satt fokus på at fulltid skal være en rettighet og deltid en mulighet for ansatte som ønsker det. Nedre Eiker kommune arbeider aktivt for å bedre likestillingen mellom menn og kvinner. Følgende tiltak er iverksatt for å bedre likestillingen. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Minst 75 % av potten ved lokale lønnsforhandlinger settes av til å rette opp skjevheter og til generell heving av kvinnelønn. I kommunens forhandlingsutvalg skal begge kjønn være representert. Større andel kvinner i lederstillinger: Blant kommunalsjefene (nivå 2) og virksomhetslederne (nivå 3) skal det være balanse mellom antall kvinnelige og mannlige ledere. I alle prosjektgrupper som har til oppdrag å utrede/utvikle skal det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn som er medlemmer. Det skal stilles to barnehageplasser til disposisjon for ledere på ledernivå 2 og 3. Faste stillinger Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner Antall menn % andel menn Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger Seniorpolitikk Ved utgangen av 27 hadde Nedre Eiker kommune 79 ansatte mellom 62 og 67 år. Av disse hadde 6 inngått individuell avtale om seniorpolitiske tiltak. I tillegg til individuell avtale har det også vært mulig å søke om tilretteleggings- og trivselstiltak. Følgende avtaler ble inngått i 27: Reduksjon i stilling med 1 % med opprettholdelse av full lønn : 23 Pensjonsgivende lønnsøkning og bonusordning : 35 Tilretteleggingstilskudd for den enkelte senior : 2 Trivselstiltak for hele virksomheten : % % 34 6% 23 4% % % 34 6% 23 4% % % 31 55% 25 45% Deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger % 74 9% % 67 7% % 83 9% 2

21 Sykefravær Fra og med 25 har kommunen hatt en økning i sykefraværet totalt sett. Dette er bekymringsfullt og arbeidet med å redusere sykefraværet er intensivert. Det er etablert et godt samarbeid med Arbeidslivssenteret i Buskerud og det fokuseres særlig på økt kontakt og nærvær for å redusere sykefraværet. Sykefravær Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Totalt fravær 5,8% 6,4% 1,% 7,5% 7,8% 4,2% 6,4% 11,2% 9,2% 8,5% 3,7% 7,8% 11,9% 9,5% 9,4% Medarbeiderundersøkelsen På forsommeren fikk medarbeidere i kommunen muligheten til å være med på medarbeiderundersøkelsen. Det var 994 medarbeidere som svarte noe som ga en svarprosent på hele 7 %. Undersøkelsen ble gjennomført ved at medarbeideren selv svarte på internett. Verktøyet som ble brukt til å måle medarbeidernes tilfredshet er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund og ble benyttet av 99 kommuner i 27. Dette gir oss en unik mulighet til å sammenligne egne resultater med andres. Resultatene viser at tilfredsheten hos oss er bedre enn gjennomsnittet i norske kommuner. Alle virksomhetsledere fikk utlevert sine resultater for videre oppfølging av områder med forbedringspotensiale. Snitt totalt: Helhetsvurdering - trivsel Stolthet over egen arbeidsplass Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Faglig og personlig utvikling Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbeid med kollegene Fysiske arbeidsforhold Innhold i jobben Organisering av arbeidet Nedre Eiker Snitt land I medarbeiderundersøkelsen ble det stilt 42 spørsmål hvor medarbeider gir sitt utrykk for sin tilfredshet på en skala fra 1 til 6 hvor: 1 = Svært liten grad tilfreds, 6 = Svært stor grad tilfreds 21

22 innbyggere Befolkningsutvikling Ved inngangen av året var det innbyggere i Nedre Eiker. I løpet av året økte innbyggertallet med 215, til innbyggere. Bosetting Kommunen har gode boligområder med et trygt oppvekstmiljø og et godt kultur- og foreningsliv. Boligmarkedet er variert og prismessig gunstig. Nedre Eiker er en liten kommune, kun 121,7 km2. Boligområdene er konsentrert om tettstedene Solbergelva, Krokstadelva, Mjøndalen og Steinberg. Fremtidige hovedutbyggingsområder vil bli i Åsen i Mjøndalen og fortetting innenfor sentrumsområdene i Mjøndalen og Krokstadelva. BEFOLKNINGSUTVIKLING Folkemengde 1. jan. Fødte Døde Innflyttinger Utflyttninger Folketilvekst netto Folketilvekst i prosent Folkemengde 31. des Innbyggere pr ,3% ,98% Innb. -5 år Innb år Innb år Innb år Innb år Innb. o/9 år 22

23 Kart over befokningstetthet pr aldersgruppe. Fargekodene viser bosetting etter fødselsår Krokstadelva Solbergelva Steinberg Mjøndalen Åsen 23

24 sentraladministrasjonen KOMMENTAR MÅLSETTING RESSURSBRUK Omstilling og effektivisering har hatt stort fokus i 27. IKT avdelingen ble egen virksomhet og flyttet inn i nye, moderne lokaler. Virksomhet informasjon og service ble etablert og informasjonstjenesten, innbyggerkontakten, post og arkiv ble samlet i denne virksomheten. Vi har utarbeidet nye, mer funksjonelle og brukervennlige nettsider. Vi har byttet bankforbindelse og gjennom dette etablert et samarbeid som ikke bare gir billigere og mer effektive banktjenester, men også mulighet for kompetanseheving innenfor økonomiområdet. Vi har startet opp arbeidet med en eventuell samordning av lønningsfunksjonene i kommunene Øvre- og Nedre Eiker og Lier og vi arbeider med nye elektroniske løsninger innenfor både lønn, personal og regnskap for å effektivisere arbeidet innenfor disse områdene. Økonomien har vært en stor utfordring for Sentraladministrasjonen dette året. Med til dels store, uforutsette økninger i flere av de faste utgiftene ble det vanskelig å holde budsjettrammen. Sentraladministrasjonen skal være et serviceorientert rammeområde som ivaretar kommunens fellesfunksjoner. Området skal arbeide aktivt for effektivisering og videreutvikling av tjenestene, og for økt tilgjengelighet til offentlig informasjon og tjenester. Rammeområdets resultat (i hele 1 kr) Økonomiseksjonen Driftsutg. Driftsinnt. Personalseksjonen Driftsutg. Driftsinnt. Overformynderiet Driftsutg. Driftsinnt Sentraladministrasjonen fikk et merforbruk på 3,5 mill. i året som gikk. Merforbruket skyldes at flere av kommunens fellesutgifter, som kontingenter til Kommunenes Sentralforbund og Sivilforsvaret, seniorpolitiske tiltak, AFP utgifter, porto og annonsering, ble betydelig høyere enn budsjettert. Budsjett (endret) Avvik i kr Avvik i % ,86 % 97,84 % 2,74 % 21,2 % 41,66 % 2,6 % 118,63 % 118,63 % Rådmann Driftsutg. Driftsinnt ,1 % 5,1 % Politiske styringsorganer Driftsutg. Driftsinnt ,33 % 139,6 % 6,1 % Etat Sentraladministrasjon Driftsutg. Driftsinnt ,91 % 49,49 % 9,42 % 24

25 FOKUSOMRÅDER 27 Virksomhet informasjon og service Virksomhet informasjon og service ble etablert i første kvartal. Drift av informasjonstjenesten i kommunen ble dermed effektivisert og samlet i én virksomhet. Hensikten med å etablere virksomheten var blant annet å samle intern og ekstern informasjon, samt styrke pådriverrollen i forhold til døgnåpen forvaltning og e-kommune. I tillegg var det viktig å få etablert sentralt arkiv og utvikle innbyggerkontakt som ansikt utad. Vi gjennomførte etableringen av sentralt arkiv og forberedelse til overgang til fullelektronisk saksbehandling og arkivering. Arkivtjenesten flyttet inn i nyoppussede lokaler etter IKT avdelingen og fikk med dette samlet alle arkivmedarbeiderne på samme sted. Arbeidet med å øke tilgjengeligheten til våre tjenester og informasjon generelt har blitt forsterket gjennom året. En revisjon av våre nettsider, parallellt med økt fokus på elektroniske tjenester, har gjort at vi er på god vei til å møte befolkningens behov for tilgjengelighet. En kvalitetsvurdering av offentlige nettsider, gjennomført av det statlige organet norge.no, gav kommunens nettsider seks av seks mulige stjerner. Dette viser at vi har tatt utviklingen av den elektroniske kommunen alvorlig, og at vi er på rett vei. Samarbeidsprosjekt lønn Høsten 27 gikk Lier, Nedre- og Øvre Eiker kommuner i dialog om et eventuelt samarbeide innenfor området lønn. Bakgrunnen for dette var at alle tre kommuner står overfor betydelige utfordringer i forhold til ressurssituasjonen, innføring av ny teknologi og nye krav fra myndighetenes side. Samtidig er kommunenes økonomi begrenset og innsparing og effektivisering står i fokus. Det ble etablert et felles prosjekt der hensikten var å vurdere grunnlaget for å organisere de tre kommunenes lønnsfunksjoner på en slik måte at de: Står bedre rustet til å møte morgendagens krav til teknologi, kompetanse og kvalitet, og får evne og kraft til å dra nytte av den nye teknologien i effektivisering av lønnsfunksjonene Reduserer sårbarheten i betydelig grad, som igjen vil føre til lavere kostnader. Tilbyr attraktive arbeidsplasser for å sikre nødvendig lønnskompetanse i årene framover. Prosjektets anbefaling er å organisere lønnsområdet for de tre kommunene under en vertskommuneløsning. Saken behandles politisk i de tre kommunene i løpet av våren 28. Innkjøp Dette året har kommunen vært uten egen innkjøper. Vi har kjøpt tjenesten av Buskerud Fylkeskommune, i tillegg har vi arrangert innkjøpskurs for virksomhetslederne. Vi har lagt ned mye arbeid i å oppdatere og inngå nye rammeavtaler. Hensikten har vært å forenkle innkjøpsarbeidet for virksomhetene. IKT Det har vært et utfordrende og innholdsrikt år for IKT-avdelingen. I mars flyttet avdelingen inn i nyoppussede og funksjonelle lokaler. Nytt moderne datarom med kjøleanlegg, datagulv og god sikkerhet er nå etablert i Gamle Brannstasjon. Videre utbygging av infrastrukturen har vært prioritert i 27. Gamle radioforbindelser har blitt faset ut, mens moderne kommunikasjon via fiber har blitt etablert. En større jobb har blitt utført på Krokstadsiden, ved at virksomhetene på strekningen Price-club-Krokstad-senteret, deriblant Eknes og Krokstad skoler, nå er tilkoblet høyhastighets fiber-nett. På Mjøndals-siden har biblioteket og Industrigata bofellesskap fått fiber-tilkobling. På skolesiden har de to første skolene blitt teknisk sentralisert hos IKT-avdelingen. I 28 vil de andre skolene følge etter. Dette er et tidkrevende arbeid som krever nøye planlegging, og som må passe inn i skolenes daglige drift. Ved å sentralisere og standardisere skolene, vil kommunen få en bedre totalutnyttelse av IKT-ressursene. PC-tettheten blant elevene er betydelig økt inneværende år. Ny avtale om sentral internett forbindelse er etablert. Den nye internettforbindelsen, som også skolene vil bli tilkoblet, er dimensjonert for økt kommunikasjon, og ikke minst kommende digitale eksamener for skolene. Kapasiteten på linjen kan, hvis kommunen ønsker det, økes til hele 1 GB i spesielle situasjoner. Kommunikasjonskostnadene er redusert pga. ny og moderne løsning. IKT-avdelingen satser mye på kompetanseoppbygging. I året som gikk har to av de ansatte hatt permisjon for å jobbe i privat virksomhet og tilegne seg ny kunnskap gjennom dette. Utfordringer fremover for avdelingen er fortsatt utbygging av infrastruktur, sentralisering av IKT for skolene, utskifting av gamle terminalservere samt overgang til mobilt sentralbord. 25

26 oppvekst KOMMENTAR RESSURSBRUK Året ble preget av høyt fokus på barnehagedekningen i kommunen. Selv om vi ikke klarte den statlige målsettingen om full barnehagedekning, ble det utført et stort forberedende tilretteleggingsarbeid innenfor området. På høsten ble det gjennomført nasjonale prøver i skolene og resultatene for Nedre Eiker viser at vi har utfordringer når det gjelder å forbedre læringsresultater. Dette er et arbeid som krever økt innsats fra kommunen, foresatte, elever og lærere. Selv om utfordringene er mange både økonomisk og faglig leveres det gode tjenester innenfor hele etaten. Det er all grunn til å berømme den enkelte ansatte for meget godt utført arbeid i 27. Medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført viser gjennomgående gode resultater for området. MÅLSETTING Rammeområdets resultat (i hele 1 kr) Administrasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Undervisning Driftsutgifter Driftsinntekter Barnehager Driftsutgifter Driftsinntekter Rammeområde totalt Driftsutgifter Driftsinntekter Budsjett (endret) Avvik i kroner Avvik i % -,, -, -, -,3 -,1,4 -,4 -,1,1 -,4 -,1 Oppvekst 1. Kommunens arbeid med barn og unge skal samordnes slik at det totale spekteret av tjenester og tilbud får størst mulig effekt. 2. Alle barn og unge skal gis likeverdige muligheter for læring og utvikling. 3. Kommunen skal oppnå og opprettholde full barnehagedekning. 4. Etablere offensive forebyggende tiltak for barn og unge i risikosonen. 5. Barn og unges interesser skal være en viktig premiss for kommunens planlegging. 6. Sikre gode relasjoner mellom barn og voksne. - = overskudd + = underskudd Resultatet for året ble et underforbruk på kr 196. Underforbruket skyldes lavere pensjonsavregning enn budsjettert samt inntektsføring av etterslep i sykepengeinntekter. Opplæring 1. Alle barn og unge skal ha et tilbud tilpasset evner og forutsetninger. 2. Lokalisering av skoler; barneskoler skal legges i nærområdene. Ungdomsskoler kan ligge sentralt. 3. IKT i utdanning skal fremmes i tråd med nasjonale planer. 4. Arbeide for et videregående skoletilbud i Nedre Eiker. Tilrettelegging for et flerkulturelt samfunn 1. Innvandrere og flyktninger skal kvalifiseres til arbeid, utdanning og et selvstendig voksenliv gjennom ulike tiltak. 2. Aktivt og i tett samarbeid med foresatte legge til rette for at alle barn skal kunne beherske det norske språk så tidlig som mulig. 26

27 FOKUSOMRÅDER Barnehageutbygging Hovedfokuset innen barnehageområdet har i all hovedsak vært preget av etablering av nye barnehageplasser. Det stod 22 barn på venteliste etter hovedopptak. Året er imidlertid brukt godt med tanke på tilrettelegging av flere nye plasser. Antall plasser økte med ca. 5, hovedsaklig grunnet åpningen av Stensethalléen barnehage i desember. I løpet av året er det igangsatt bygging av Stenberghaugen barnehage, utvidelse av eksisterende Vassenga barnehage samt at det er gitt igangsettingstillatelse for Bakkefaret barnehage. Fremmedspråklige elever I tillegg til de elever som kommer til kommunen via kommunens flyktningekvote ble det registrert en betydelig økning av fremmedspråklige elever til kommunen. I løpet av 27 er det registrert 26 nye minoritetsspråklige elever, hvorav 5 % av disse fra Polen. Dette representerer en stor utfordring særlig med tanke på språkopplæring. De aller fleste av disse elevene har noe begrenset skolegang slik at arbeidet med tilrettelegging krever betydelige ressurser. Skolene legger ned et betydelig kvalitetsmessig godt arbeid for å sikre en god integrering. Læringsresultater Det er gjennomført to store læringsundersøkelser i landet. PISA, som er en internasjonal undersøkelse og nasjonale prøver. PISA-undersøkelsen viser en tilbakegang for Norge i forhold til tidligere resultater. Vi skårer nå under gjennomsnitt innen de fleste målefagene. I nasjonale prøver, hvor elevene på 5. og 8. trinn er målt innen lesing, engelsk og regning, viser resultatene for Nedre Eiker kommune at våre elever stort sett ligger under gjennomsnittet for landet. Dette er et resultat vi ikke er fornøyd med, og en strategiplan for bedre resultatoppnåelse vil bli utarbeidet. Lederprogram Samtlige skoleledere (rektorer, inspektører og lagledere) har i løpet av året gjennomgått et eget lederutviklingsprogram med hovedfokus på ledelse i en lærende organisasjon. Nedre Eiker kommunes samarbeidspartner i denne sammenhengen har vært PriceWaterhouse Coopers (PWC). Opplegget har bestått av analyse av egen virksomhet, tiltaksplaner, samt personlig oppfølging av de ulike ledergruppene fra PWC. Evalueringen av programmet viser god nytteverdi for videre utvikling og oppfølging. Digital eksamen Ungdomsskoleeksamen i Nedre Eiker ble i 27 gjennomført ved at alle elevene hadde tilgang til PC og brukte denne aktivt under eksamensdagene. En tilrettelegging for digital eksamen var utfordrende for både skolene og kommunens IKT-avdeling. Evalueringen viser at eksamen ble greit gjennomført, uten store problemer med tanke på elektronisk utstyr og nødvendige oppkoblinger. Nøkkeltall undervisning Barneskoler m/sfo Ungdomsskoler Elever % spesialpedagogiske tiltak Elever m/særskilt norskopplæring Barn med morsmålstiltak Elever i SFO Elever i musikkskolen Elever i voksenopplæringen (uavhengig av varighet) , , Nøkkeltall barnehager Kommunale barnehager Familiebarnehager Private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager Dekningsgrad i % 1 6år % spesialpedagogiske tiltak førskolebarn Fremmedspråklige i barnehager ,8 2, ,6 2,

28 kultur og fritid KOMMENTAR RESSURSBRUK Innenfor kulturområdet er det spesielt gledelig å se at 27 har vært et år med sterk kultursatsing, noe som alle aldersgrupper i Nedre Eiker vil dra nytte av i årene framover. Av nye tiltak er det spesielt viktig å framheve etableringen av stiftelsene Temte Gård og Portåsen. Styrene for stiftelsene er oppnevnt, og planarbeid for utvikling og aktivitet er i gang. Rammeområdets resultat (i hele 1. kr) Driftsutgifter Driftsinntekter - = overskudd + = underskudd Budsjett (endret) Avvik i kroner Avvik i %,2 -,6 -, MÅLSETTING Tilrettelegge for kulturopplevelser og egenaktivitet i samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, lokalt kulturliv og organisasjoner, næringsliv og andre lokale og regionale krefter. Sørge for at det lokale kulturlivet skal ha gode vekst- og rammevilkår, flere arenaer/scener og møteplasser. Ta initiativ til interkommunalt og regionalt samarbeid innenfor kultursektoren. Sikre befolkningen god tilgang til nærfriluftsområder, elva og marka. Bidra til at kulturminner, kunnskapen om kulturminner og den lokale historien bevares og videreføres til nye generasjoner. 28

29 FOKUSOMRÅDER Kulturdager Kulturdager i Wildenveys ånd ble utvidet til 1 dager og foregikk på flere arenaer enn noen gang tidligere. Mange organisasjoner og personer deltok i planlegging og gjennomføring av utstillinger, konserter, diktkonkurranse, litteraturkveld, skolearrangement, kulturkveld og kulturvandring. Stiftelsene Styrene for stiftelsene Portåsen og Temte er etablert og har startet sitt arbeid med planer for utvikling og aktivitet. Sammen med styret for Stiftelsen Verkstedet koordineres arbeidet med disse tre fyrtårnene i Nedre Eikers kulturliv. Jubileum Wildenvey 1-årsjubileet for Herman Wildenveys debut med diktsamlingen Nyinger 8. desember 197 ble markert med festforestilling i Folkets Hus 8. desember. Nasjonale og lokale kunstnere deltok. Musikkens Venner i Eiker Musikkens venner i Øvre Eiker er utvidet til å omfatte Nedre Eiker, med styremedlemmer fra Nedre Eiker. Musikkens Venner har hatt sin første konsert i Nedre Eiker i samarbeid med kommunen. Kultursamarbeidet i Vestregionen To av kommunens kunstnere deltok i Kunst rett Vest i september. De var med på fellesutstillingen i Slemmestad og åpnet sine verksteder/gallerier for publikum. Kunst rett Vest var en stor suksess. Bibliotekreform Kommunen arbeidet med den nasjonale utredningen om behovet for reformer i norske bibliotek. Utviklingen i Nedre Eiker viser at det er økning i antall besøk og nedgang i det tradisjonelle utlånet av bøker/ media. Det er imidlertid som på landsbasis generelt kraftig økning i bruk av digitale tjenester og tjenester på internett. Kulturminnearbeid Eiker Arkiv er en blandingsmodell for samarbeid mellom frivillig og offentlig virksomhet i Øvre og Nedre Eiker på feltet kulturminner, delvis gjennom en deltidsstilling, delvis gjennom omfattende frivillig innsats. Eiker Arkiv har fortsatt arbeidet med innsamling, bevaring og formidling av kulturminer med høy kvalitet, bl.a. gjennom utstillinger, foredrag, produksjon av plakater, bilder og film. Brukerundersøkelser Det er gjennomført brukerundersøkelser på Eknesbadet, Nedre Eiker bibliotek og Down Under i 27. Resultatene viser generelt høy tilfredshet fra brukere og publikum innenfor de fysiske og økonomiske rammene som finnes, men gir også gode innspill til forbedringer og endringer. Nøkkeltall (% av totalbudsjett) Allmennkultur Fritid barn/unge Idrett Bibliotek Trossamfunn Fritid funksjonshemmede/ frivillighetssentral Nøkkeltall Junior/ungdomsklubber + Down Under/musikkverksted Besøk i fritidsklubbene (Down Under 65) Besøk bibliotek Utlån bibliotek Besøk svømmehall Antall ÅV innarbeidet i frivillighetssentralen Inntekter idrettsanlegg i mill. kroner Inntekter forsamlingshus i mill. kroner Tilskudd til frivillige organisasjoner i mill. kroner Idretts- og friluftsplan Ny plan for idrett, friluftsliv og anlegg for ble utarbeidet og vedtatt, i samarbeid med Nedre Eiker Idrettsråd og idrettslagene. Planen dokumenterer stor aktivitetsøkning i siste 4-årsperiode og stort behov for nye anlegg i ny 4-årsperiode. Samfunnshuset Det er foretatt oppussing og innkjøp av møbler til samfunnshuset for om lag 1,2 millioner. Huset framstår nå i en mer representabel og brukervennlig fasong ,5 1,4,4 1,6 *I tillegg til betalende kunder i svømmehallen er det beregnet at skolesvømming og Nedre Eiker Svømmeklubb utgjør om lag 25. besøk pr. år * 3,5 1,3,4 1,6 29

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 0 6

å r s r a p p o r t 2 0 0 6 årsrapport 2006 innhold Visjon s. 3 Hovedsatsningsområder s. 3 Rådmannens kommentar s. 4 Politisk organisering s. 5 Administrativ organisering s. 6 Politisk sektor s. 8 Temasider s. 10 Årsberetningen s.

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes.

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes. Årsrapport2013 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hokksund Notodden Hønefoss Kongsberg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden Årsrapport2014 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Drammen Moss Halden Göteborg Innhold 3 Ordførerens kommentar

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Rådmannens innledning

Rådmannens innledning Årsrapport Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL... 22 FELLESTJENESTER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2009 gir et bilde av en kommune preget av dynamisk utvikling, høy kvalitet og solide resultater både når det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Årsmelding 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk...

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016 Grunnlagsdokument II for perioden 2013-2016 Mjøndalen 26. oktober 2012 Grunnlagsdokument II for perioden 2013 2016 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 5 GRUNNLAGSDOKUMENT II 5 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer