Saksframlegg. Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato Plan- og Miljøutvalet. Kommuneplanen sin arealdel (2027) 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato Plan- og Miljøutvalet. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2020 (2027) 1."

Transkript

1 FLORA KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN Saksframlegg Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato PMUV Plan- og Miljøutvalet BYST Bystyret Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K / Kommuneplanen sin arealdel (2027) 1. gangs handsaming Framlegg til vedtak: Plan- og miljøutvalet vedtar å legge Kommuneplanens arealdel ut på høyring i perioden 12.juni 14.august 2015, med heimel i og Pbl Terje Heggheim rådmann Rolf Bjarne Sund plansjef Dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur

2 Saksopplysningar: Kva saka gjeld: I samsvar med planstrategien for Flora kommune, jfr sak Byst 146/12, er det lagt opp til revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen vart vedtatt i Bystyresak171/13. Den no gjeldande arealplanen vart vedtatt i 2003 og var aktuell for perioden Arealplanen skal no rullerast i samsvar med ny Pbl frå Planprogrammet for arealdelen vart vedtatt i Bystyresak 052/13. 1.utkast til plan er no klar til høyring. Innleiing: I samsvar med planstrategien for Flora kommune, jfr sak Byst 146/12, vart det lagt opp til revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen vart vedtatt i Bystyresak171/13. Den no gjeldande arealplanen vart vedtatt i 2003 og var aktuell for perioden Arealplanen skal no rullerast i samsvar med ny Pbl frå Planprogrammet for arealdelen vart vedtatt i Bystyresak 052/13. 1.utkast til plan er no klar til høyring. Vurdering: Kommuneplanens arealdel er kommunen sin overordna plan for styring av all arealbruk i kommunen. Hensikten med kommuneplanen sin arealdel er at den skal fungere som eit effektivt administrativt og politisk styringsverktøy med fokus på samordning av ulike utviklingsprosjekt og korleis man ønsker å bruke alt areal i Flora kommune, også utifrå eit regionalt perspektiv. Flora kommune har ein kommuneplanens arealdel som vart vedtatt i Den planen vart utarbeidd på bakgrunn av eit godt kartleggingsarbeid. Særleg sjøområda hadde då stort fokus. No har 12 år gått, og i den perioden har ein i aukande grad sett at det er behov for ein revisjon. Ein oppdatert kommuneplan er ein føresetnad for å å få til ei god utvikling på alle områder i kommunen. Med ein ny revidert kommuneplan sin arealdel vil det forenkle handsaminga av plansaker og byggesaker og føre til mindre behov for dispensasjonar. Arealdelen belyser viktige overgripande mål og strategiar frå samfunnsdelen og gir restriksjonar for framtidig bruk og vern av areal, inkludert sjøareal og vatn i kommunen. For miljø er kommuneplanens arealdel eit viktig plandokument for å få ein samordna miljøstrategi. Kommuneplanen sin arealdel har eit tidsperspektiv på 12 år, med rullering kvart fjerde år. Kommunedelplanar (KDP) gir meir detaljerte mål, strategiar og arealformål for avgrensa område i kommunen. Desse er: KDP Stavang (2005), KDP Florelandet Brandsøy (2007), KDP Florø Sentrum (2012), KDP Eikefjord (2014). Juridisk er desse sidestilt med kommuneplanens arealdel. Den nye arealdelen bygger vidare på eksisterande plan. Planprogrammet har utpeika nokre område med særskilt fokus ved revidering av ny plan: Areal til bustad- og fritidsbustad utanfor sentra med eigen kommunedelplan Strandsona Næringsområde på land og sjø Samferdsel Kultur, friluftsliv, landskap og grønstruktur Etter ei grovsiling av totalt 218 innkomne innspel til kommuneplanarbeidet, vart innspel openbert i strid med vedtekne arealstrategiar i planprogrammet silt ut i eit prosessvedtak i Plan- og miljøutvalet I (fleire av) innpela var det ynskje om ulike arealføremål og i grovsilinga vart det avklart kva for arealføremål som skulle utgreiast. Fleire av tiltaka/arealføremåla er vurderte saman og det har resultert i 168 område/føremålsendring som har vore utgreidd i høve konsekvensar og ROS. KU og ROS angir anbefaling om tilråding eller ikkje, samt forslag til endringar og reduksjonar. Vurdering av

3 dei einskilde områda er omtala spesifikt i konsevensutgreiinga og ROS-analysen, som ligg i heilskap ved. Innspel Antal Tilrådd Avvist Totalt 218 Silt ut før KU pga eksisterande tiltak 34 KU Kystlinja vår er dyrebar, og har eit særskilt vern gjennom eit generelt bygge- og deleforbod i strandsona. Flora er ein kyst- og sjøkommune, der folk i stor grad bur og har sitt virke langs og i sjøen. Det har vore ein sterk vekst innanfor marine og maritime næringar sidan forrige kommuneplan. Dette betyr at ein må forsøke å få til ein god balanse mellom vern og bruk. Nye planretningslinjer for strandsona gjer at vi kan planmessig opne for meir bruk av strandsona. Dette betyr og i praksis eit strengare vern av områder der det ikkje er opna for bygging. Ein sentral del av denne planen er å legge opp til ein arealpolitikk som gjer rom for utbygging av bustader, fritidsbustader og næringsbygg utanfor sentra med eigen kommunedelplan. Hovedgrepet, som baserer seg på førre plan er å gjere bruk av arealformålet LNF Spreidd bygging i relativt stor grad. Dette legg føringar på kor ein ønsker bygging. Samtidig har det stor grad av fleksibilitet for om det er snakk om bustad, fritidsbustad eller næring. For dei små grendene og øyane handlar det nemleg meir om å legge til rette for auka aktivitet og livskraft heller enn å hindre storstilt utbygging. Øyane i Flora gjev kommunen ein eigen kvalitet. Her er det sterke oppegåande samfunn bunde saman med gode båtruter. Etter at dei fleste grendaskulane har blitt lagt ned dei siste 10 åra har desse småsamfunna kjempa ein hard kamp. Men stadig fleire får augene opp for desse perlene, og det prøvar planen å ta høgde for. I dei tilfella der det er snakk om tettare utbygging med fleire einingar krevast reguleringsplan. LNF Spreidd-områda er konsentrert rundt allereie utbygde områder og der der er hovedinfrastruktur som veg, rutebåtkai og tekniske anlegg. For dei ulike byggeområda i planen er definert definert byggegrenser mot sjø. Generelt er det tatt omsyn til landskap, friluftsliv og fri ferdsel i strandsona. For enkelte utbygde områder tillatast byggegrense heilt ned i sjøen. Dette for å opne for meir konsentrert utbygging der og revitalisere gammal bygningsmasse, noko som i neste runde gir mindre press på dei urørte områda. Eit nokså sterkt kjenneteikn ved kommunen er dei mange sjøbuene som pregar fleire tettstader eller som står spreidd her og der. Fellesnemnaren for desse buene er at det ikkje er bruk for dei lenger. Dei har blitt brukt til ulike formål i forbindelse med fiske opp gjennom tida, hovedsakleg i dei gylne sildefiskeperiodane. Nokre av buene har fått dispensajon til endra bruk, nokre blir haldne vedlike av flittige og entusiastiske grunneigarar, nokre blir brukt til lager av ymse slag, nokre er stillteiande ominnreidd til anna bruk, men langt dei fleste har ingen hovedfunksjon lengre og går sakte men sikkert til grunne. Eit av grepa i denne planen er å tillate endra bruk av sjøbuene; til bustad, fritidsbustad, utleigehytte, galleri, kontor, butikk osv. Poenget er at desse husa er ein viktig del av kystmiljøet vårt og identiteten vår. Konklusjonen i Nordplan sin rapport Sjøhus i Flora-bruk og vedlikehald er at hus utan funksjon går til grunne over tid. Vilkåret for ny bruk er omfattande føresegner for korleis kvalitetane i og rundt bygningane skal takast vare på. Planen legg difor opp til vern gjennom ny bruk. Fleire sjøbuer ligg i vanlege LNF-områder. For desse buene skal gjeldande føresegner for LNF Spreidd vege tungt i dispensasjonssaker.

4 Ein annan type bygning som det ikkje er bruk for lengre er stølshus. Planen opnar for gjenoppbygging av gardstilknytte stølshus. For ikkje gardstilknytte stølshus skal føresegnene vege tungt i dispensasjonssaker. Når det gjeld spesifikt sjøområda tenker rådmannen eit todelt tidsløp: 1. Denne planen bygger på eksisterande plan og eksisterande kunnskapsgrunnlag. Der er gjort KU på to nye akvakulturområder. 2. Flora kommune har saman med nabokommunane Bremanger, Vågsøy, Selje, Fylkeskommunen og NGU starta prosjektet Marine grunnkart. Når dette 3-årige prosjektet er ferdig vil vi har eit mykje betre data- og kartgrunnlag til å foreta ein grundigare revidering av sjøområda. Gjennom føresegner knytt til byggeområde blir det tatt høgde for enkle kaier/brygger Når det gjeld framdrifta med arbeidet, så har administrative utfordringar ført til kraftig forseinking av heile planen. Det er beklageleg, men rådmannen kan stå inne for at framlegget slik det no ligg føre er eit gjennomarbeidd og godt produkt. Kommuneplanens arealdel er eit omfattande plandokument der mange folk blir berørt. Det er og ei utfordring å nå ut med informasjon til alle. Når planen no blir lagt på høyring, er det venta mange tilbakemeldingar både frå offentlege styresmakter og private om forslag til endring. I mange tilfelle viser det seg at lokalkunnskap kan føre til betre løysingar. Alle innspel i høyringsperioden skal handsamast grundig. Alle reguleringsplanar er i dag vist med omsynssone H910. Før høyring vil dette bli endra på. Alle reguleringsplanar skal då visast med hovedarealformål og planid. Dermed vil dei generelle føresegnene frå denne planen gjelde over dei. Omsynssonene manglar i plankartet, men vil bli lagt inn før høyring. Desse er: -H110 Sikringssone drikkevatn. -H310 Ras- og skredfare -H320 Flaumfare. -H370 Høgspenningsanlegg sentral- og regionalnett -H510 Kjerneområde landbruk -H530 Friluftsliv. -H560 Naturmiljø. -H570 Kulturmiljø -H720 Bandlagt etter naturvernlova -H730 Bandlagt etter kulturminnelova -H740 Bandlagt etter anna lovverk Meir utførleg om omsynssonene i Planskildring side og Føresegner side Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar:

5 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Plan- og bygningslova Vedlegg: Tittel Dato Vedlegg_5.8.1_KU_og_ROS_ Vedlegg 5.8.2_Forvaltning_og_utvikling_av_sjøhus_i_Flora Vedlegg Handlingplan for kulturminne _(per150515) Vedlegg_5.8.4-Handsaming av innpel til kommuneplanens arealdel Plankart_ Planskildring Føresegner_og_retningslinjer_kommuneplanens_arealdel_ Dokumentliste: Tittel Dato Antall vedlegg Kommuneplanens arealdel - innspel til justering for sjøtomta ved Terdal og Naaven Sjøhusrapport Referat - grendelagsleiarmøte Tilbod på å etablera flater for sjø, vassdrag og øyer til kommuneplanen Planforum 22. oktober - utkast til referat Sjøbumøte korrektur Kommuneplanens arealdel Vedr innspill til arealdelen til kommuneplanen Forslag til kontrakt, bistand kommuneplan Innspel kommuneplanens arealdel, Ausevik Førespurnad på å komme med tilbod på planarbeid kommuneplanens arealdel Flora kommune Innspel til kommunedelplanen Bratthet - kart i SOSI-format til GisLine Sender e-post: kunngjøring Annonse til Firdaposten Møte med grendelag Kommuneplan - Oppdatering av veglister med omsyn til tømmertransport Mottatt innspel Annonse for korrekturlesing: Firdaposten ordre Kommuneplanens arealdel - møter no i juni Kommuneplanens arealdel - møter no i juni Arealplan Flora Kommune Arealplan Flora Kommune - møte i morgen Møte om planprogram sin arealdel Vedk. fråsegn til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel Revisjon av kommuneplanens arealdel Innspel Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel - Ber om eit arealrekneskap - og budsjett for kystområda i Flora kommune Møte "Strandsoneanalyse"

6 Dokumentliste: Tittel Dato Antall vedlegg Merknader til revidert kommuneplan (frist ) Ang revisjon av kommunedelplanen (svar på jp 27) Innspel til kommuneplanen som rullerer pr 4 år (areal-delen) feilregistrering Revisjon av kommuneplanens arealdel Svar til grunneigar Per Henriksen Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel Fråsegn til offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel Flora kommune - Sogn og Fjordane fylke Fråsegn planprogram kommuneplan Flora kommune Sogn og Fjordane - Offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - uttale Innspel til Planprogrammet - Kommuneplanen sin arealdel Innspel til høyring av framlegg til planprogram for Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel - Flora kommune Planprogram Flora for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel til offentlig ettersyn Høyringsfråsegn til planprogram for kommunedelplanen sin arealdel i Flora kommune Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel til offentlig ettersyn. Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel til offentlig ettersyn

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST

Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing Sjøvending av Straume FØREBELS UTKAST Planprogram for kommunedelplan og områderegulering med konsekvensutgreiing FØREBELS UTKAST Innhald 1 INNLEIING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 5 1.2 LOKALISERING AV PLANOMRÅDA OG SAMANHENGEN MELLOM

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ØYGARDEN KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902082-3 Arkivnr. 713 Saksh. Bakke, Tord. Linge, Trond, Ekerhovd, Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer