Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo 25.11.13 kl. 1800."

Transkript

1 Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo kl Vedlagt følger 1. Fullmakt (til utfylling) 2. Bindende påmelding og medlemsregistrering (til utfylling) 3. Informasjon om etablering av vann og avløpslag, og om stiftelse av laget 4. Forslag til vedtekter 5. Infobrev nr. 5 Fullmakten (vedlegg 1) skal kun brukes når ikke hjemmelshaver selv kan møte på stiftelsesmøtet Fullmakten må tas med av fullmektig som møter for hjemmelshaver på møtet, eller sendes til Steinar Nybråten, Olaf Bulls vei 42, 0765 Oslo. Skjema for BINDENDE PÅMELDING OG MEDLEMSREGISTRERING (vedlegg 2) skal fylles ut og tas med på møtet. Dersom fullmektig møter eller fullmakt sendes til Steinar Nybråten, må skjemaet for medlemsregistrering være vedlagt fullmakten. Informasjon om etablering av vann og avløpsanlegg er i vedlegg 3 og forslag til vedtekter i vedlegg 4. Til behandling i stiftelsesmøtet foreligger: 1. Registrering av fremmøte og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 personer til å undertegne stiftelsesprotokollen 4. Redegjørelse om etablering av vann og avløpsanlegg, status 5. Gjennomgang av forslag til vedtekter for Gylteåsen vann og avløpslag 6. Vedtak om stiftelse av laget 7. Valg av styre og revisor 8. Vedtak om investerings- og driftsbudsjett 9. Vedtak om medlemsinnbetaling 10. Vedtak om tidspunkt for medlemsinnbetaling 11. Vedtak om at styret tar kontakt med festere/eiere som ikke har avklart sin deltakelse, og at disse får tilbud om deltakelse i laget på samme vilkår som stifterne, men må betale medlemsbetalingen innen samme dato

2 Vedlegg 1 FULLMAKT Denne fullmakt skal kun brukes når ikke hjemmelshaver selv kan møte på stiftelsesmøtet Fullmakten må tas med av fullmektig som møter for festeren på møtet, eller sendes til Steinar Nybråten, Olaf Bulls vei 42, 0765 Oslo før møtet Vedlagte MEDLEMSREGISTRERING fylles ut og leveres/sendes sammen med fullmakten. Undertegnede hjemmelshaver/e til festetomt/eietomt Gnr, bnr, hytteadresse: 1443 Drøbak Hjemmelshaver/e: Navn: (1) Navn: (2) Navn: (3) til ovennevnte eiendom gir herved fullmakt til med blokkbokstaver) til å møte på mine vegne med fulle rettigheter, herunder å tegne meg som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet. (navn Dersom jeg ikke kan møte ved fullmektig gir ovennevnte hjemmelshaver(e) leder i interimstyretstyret i Gylteåsen vann og avløpslag Steinar Nybråten til å møte på mine vegne med fulle rettigheter, herunder å tegne meg som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet., den (underskrift) (underskrift)

3 Vedlegg 2 GYLTEÅSEN VANN OG AVLØPSLAG STIFTELSESMØTE BINDENDE PÅMELDING OG MEDLEMSREGISTRERING Registrering og aksept av medlemskap i Gylteåsen vann og avløpslag vil finne sted i konstituerende møte den ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. For å spare tid under registreringen anmodes det enkelte medlem å fylle ut denne registrering som tas med til stiftelsesmøtet eller sendes med fullmakt dersom De ikke kan møte. For medlemsregistreringen bes alle opplysninger utfylt med blokkbokstaver) Undertegnede hjemmelshaver/e til ovennevnte eiendom tegner meg herved som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag som er bindende, med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet. Gnr, bnr, adresse: 1443 Drøbak Hjemmelshaver/e: Navn: (1) Navn: (2) Navn: (3), den (underskrift) (underskrift) Denne leveres i møtet ved stiftelsen av laget eller sendes med fullmakten.

4 Vedlegg 3 Fordeler ved et VA-anlegg Deltagerne vil få flere fordeler ved etablering av et VA-anlegg i Gylteåsen, bl.a.: Vi vil fjerne en betydelig forurensningskilde Sikker leveranse av drikkevann med høy kvalitet året rundt Mulighet for å installere vannklosett, dusj, oppvaskmaskin, vaskemaskin etc. Mulighet for å bygge på et eget våtrom innenfor gjeldende regler i Frogn kommune Fjerning av luktproblemer og sjenanse knyttet til utedo, biotoaletter o.l. Fjerning av kloakkforurensning til brønner, vannkilder og badevann i området. Lengre brukssesong og høyere bruksverdi for hyttene Verdiøkning på hytter og boliger Leveranse av sommervann organisert i velene forsvinner Innlagt vann fra egen brønn vil kreve tilknytning til kommunalt avløp via GVA VA-anlegg i Gylteåsen. Aktuelle spørsmål og svar 1. Hvem kan tegne seg for VA-prosjektet i Gylteåsen? Alle som har hytter, boliger og tomter i velområdene kan tegne seg for VAprosjektet. 2. Kan jeg tegne meg for VA-prosjektet etter tegningsmøtet den 25.november 2013? Ja. Det legges opp til at det skal være mulig for alle å knytte seg til anlegget, selv etter at det er ferdig bygget og satt i drift. Kostnadene for å knytte seg til, vil imidlertid øke jo senere man velger å knytte seg til anlegget. 3. Hvor mye øker kostnadene dersom jeg velger å knytte meg til etter tegningsmøtet den 25.november 2013? De som tegner seg i tegningsmøtet, får en rett til å gå inn i VA-selskapet til den pris som er fremforhandlet med entreprenør i Forprosjektet. Denne retten betinger tegning innen tegningsfristen De som tegner seg etter tegningsperioden og innbetalingsperioden i VA-anlegget må betale sin andel av anleggskostnadene som er belastet et initielt medlem, tillagt senere investeringer som er belastet hver av de medlemmer som tidligere har tiltrådt. Summen multipliseres med en faktor på 1,15 og justeres med konsumprisindeksen med basis 1. juli 2013, dersom nytt medlem melder seg inn før vann- og avløpsanlegget er ferdigstilt fra entreprenøren og akseptert av Laget

5 4. Hva skjer med de kr jeg betalte inn til Forprosjektet? Pengene er innbetalt til en klientkonto hos advokatfirmaet Odd Rødseth. Dette gir deltagerne trygghet for at pengene kun går til aktiviteter som er angitt i Forprosjektet. Det vil bli ført regnskap for Forprosjektet. Dersom Forprosjektet ikke leder til at det blir etablert et VA-selskap, blir innestående på klientkontoen tilbakebetalt til deltagerne. Dersom prosjektet videreføres i utbyggerselskapet GVA overføres overskuddet, og de som melder seg på i etterkant må innbetale det som de opprinnelige deltakerne har betalt pluss kr Hva vil de årlige driftskostnadene bli for et VA-anlegg? Det er ikke mulig å svare konkret på dette. Kostnadene vil variere med hvor mange som blir med i VA-selskapet, størrelsen på din hytte/bolig, vannforbruk, bruksmønster og hvordan man ivaretar og vedlikeholder installasjonene i egen hytte. Hver hytte vil få installert egen vannmåler. Normalt vil drifts- og vedlikeholdskostnadene være lave, trolig mindre enn kr pr år. I tillegg kommer de kommunale vann- og avløpsavgifter beregnet etter forbruk. 6. Kan jeg selv legge rør til min hytte eller utføre annet arbeid? Alt arbeid og alle installasjoner som inngår i det felles VA-anlegget er VAselskapets ansvar og skal utføres av entreprenører utpekt av VA-selskapet. Øvrige installasjoner i den enkelte hytte er en privat sak. 7. Blir det synlige spor etter VA-anlegget? Ledningstraseene vil fortrinnsvis følge vegene. Rørledninger og tekniske installasjoner vil bli gravd ned og etablert med minst mulig påvirkning på natur og miljø. Man vil se spor etter anleggsarbeidet den første tiden før f.eks. vegetasjon har tatt seg opp igjen. 8. Kan jeg få lån eller hjelp til å finansiere investeringskostnadene? Interimsstyret har fått beskjed fra banker at det ikke vil være mulig å søke felles lån med sikkerhet i VA-anlegget. De som ønsker å ta opp lån, må ordne dette selv. 9. Når skal jeg betale inn investeringskostnadene på ca. kr ? Innbetaling av investeringskostnadene ved 154 deltakere vil være på ca. kr (kan bli mindre eller mer, jfr. bl.a. pkt. 3 ovenfor) vil bli delt opp i innbetalinger på kr før årsskiftet , deretter kr ved byggestart og resterende beløp vil bli fakturert iht. betalingsplan fra entreprenør Leif Grimsrud AS 10. Hva gjør jeg om jeg skal selge min hytte eller tomt i Gylteåsen? De som skal selge sin hytte eller tomt i Gylteåsen oppfordres til å orientere megler og kjøper om planene for etablering av et VA-selskap.

6 Vedlegg 4 GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA Vedtekter Forslag Definisjoner Laget (Gylteåsen vann- og avløpslag FLI utbygger/byggherre av anlegget) Avløpsforetaket (Gylteåsen vann og avløp SA driftsselskap som overtar anlegget etter utbygging GV (Gylteåsen vel) ØGV (Øvre Gylteåsen vel) Hjemmelshaver medlem som eier eller fester eiendom i Gylteåsen Vel, Øvre Gylteåsen Vel og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) Anlegget (Gylteåsen vann- og avløpsanlegg) Eiendommen eiet eller festet av hjemmelshaver i Gylteåsen Vel, Øvre Gylteåsen Vel og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) 1 Navn Lagets navn er Gylteåsen vann- og avløpslag, GVA. Laget er en selvstendig juridisk person hvor medlemmene ikke hefter for lagets forpliktelser. 2 Formål Frogn kommune tillater ikke utslipp av gråvann eller avløp fra hyttefeltet på Gylteåsen uten rensing og utslippstillatelse. Frogn kommune har etablert Gylteåsen som eget avgiftsområde for å legge til rette for levering av vann fra kommunen og mottak av avløp. Som følge av dette er lagets formål å ivareta medlemmenes felles interesser i å planlegge og utarbeide kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging og gjennomføre utbygging av vann- og avløpsanlegg ( Anlegget ) innenfor det geografiske område som fremkommer av kart som kommunen krever for anlegget, og hvor anlegget er inntegnet. Laget har ikke økonomisk formål, og vil etter utbyggingen automatisk overføre Anlegget til Gylteåsen vann og avløp SA som skal benytte anlegget til levering av vann- og avløpstjenester til sine medlemmer. 3 Medlemsinnskudd Hvert medlem skal innbetale kr ,- til lagets bankkonto med forfall Medlemsinnskuddet skal benyttes til investering for å realisere lagets formål (jfr. pkt. 2), og er således ikke gjenstand for tilbakebetaling. Medlemskapet er ikke inntektsbringende. Innskuddet dekker Eiendommens andel av kostnadene til Anlegget unntatt tilkobling til egen hytte. Eieren er innforstått med at det dreier seg om et kalkulert beløp, og at innskuddet senere kan bli økt dersom Utbyggingslagets økonomi krever det.

7 Dersom innskuddet er høyere enn påkrevd, aksepterer Eieren at det overskytende tilføres vedlikeholdsfondet til GVA Vann- og Avløp SA, organisasjonsnummer yyyyyyyyy. 4 Medlemskap Hjemmelshaver som er medlemmer av GV og ØGV og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) og som aksepterer lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av Laget. Styret fører protokoll over medlemmer. Medlemskapet er knyttet til hjemmelshaver. 5 Medlemmenes plikter og rettigheter Medlemmene plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter, og har rett til lik bruk av anlegget, jf. pkt. 2. Medlemmene plikter å rette seg etter de retningslinjer styret gir for bruk av anlegget. Utover det i pkt. 3 omtalte medlemsinnskudd plikter hvert av medlemmene å betale kontingent og bidra med dugnad for nødvendig drift og vedlikehold av anlegget i henhold til vedtak truffet av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Medlemmene har rett til å ta imot tillitsverv. Styre- og andre tillitsverv er ulønnet. 6 Medlemmene plikter å sikre uhindret adkomst for ledninger Av hvert medlems festekontrakt og eierkontrakt 11 følger: Ledningsmaster for elektrisitet og telefon skal fritt kunne settesopp på den festede/eiere grunn. Det samme gjelder legging av vann- og kloakkledninger. Festeren/eieren må ikke utføre anlegg som hindrer eller unødig vanskeliggjør tilsyn og reparasjoner av nevnte arbeider. Ledningene må ikke overbygges og påfyllinger over dem må ikke fjernes. Frogn kommune har tilsvarende forutsatt ved behandlingen av søknad om utslippstillatelse at boenheten har slik plikt til fritt å tillate avløpsledning lagt over boenhetens eiendom. Dette gjelder uavhengig av om feste-/eierkontrakten opphører og fester får grunnen til eie. 7 Medlemmenes spesielle plikter Medlemmene i Laget plikter, og har ved sin deltakelse i fellesanlegget akseptert å være forpliktet til: 1. å akseptere legging, vedlikehold og endringer av felles ledninger på medlemmets parsell 2. rettidig å betale sin initielle kontingent ved etablering av anlegget 3. å betale på grunnlag av et budsjett godkjent i årsmøte, årlig å forskuddsbetale a konto medlemskontingent med forfallstidspunkt som styret bestemmer 4. å betale eventuelle ekstraordinær kontingent når det er nødvendig som er godkjent i ordinært eller ekstraordinært årsmøte 5. å betale forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Styret kan unnlate å oppkreve påløpte renter 6. å akseptere at unnlatelse av å betale fastsatt medlemskontingent senest 3 måneder etter at disse er forfalt, er å betrakte som vesentlig mislighold fra medlemmets side, og at styret deretter kan vedta å få utført frakopling av fellesanlegget etter særskilt skriftlig varsel ved rekommandert brev. Frogn kommune tillater ikke utslipp av urenset vann eller kloakk i strid med utslippstillatelse. Styret varsler Frogn kommune om frakoplingen 7. å vedlikeholde for egen regning ledning fra felles ledning til egen boenhet slik at det ikke forekommer lekkasjer 8. å melde fra til styret ved lekkasjer på anlegget.

8 Lagets utgifter dekkes av lagets medlemmer ved kontingent og dugnadsinnsats. 8 Regler for senere tiltredelse Festere/hjemmelshavere som ikke deltok ved stiftelsen av Gylteåsen vann- og avløpslag, GVA, kan med styrets godkjennelse senere få delta i Laget på følgende vilkår: For å få medlemskap og ved dette kunne knytte seg til fellesanlegget skal det nye medlemmet godta vedtektene. Betale sin andel av anleggskostnadene som er belastet et initielt medlem, tillagt senere investeringer som er belastet hver av de medlemmer som tidligere har tiltrådt. Summen multipliseres med en faktor på 1,15 og justeres med konsumprisindeksen med basis 1. juli 2013, dersom nytt medlem melder seg inn før vann- og avløpsanlegget er ferdigstilt fra entreprenøren og akseptert av Laget. Alle tilleggskostnader tilknytningen medfører må dekkes av nytt medlem. Nytt medlem må selv sørge for nødvendige avtaler for gjennomføringen av tilknytningen. Slike avtaler skal godkjennes av Laget og etter de bestemmelser som entreprenøren krever. Laget skal holdes skadesløs for skader eller kostnader Laget påføres som følge av tilknytningen. I tillegg kommer betaling av driftskostnader i innmeldingsåret lik det beløp som er fakturert andre medlemmer i innmeldingsåret. 9 Overdragelse av eiendom knyttet til fellesanlegget Medlemskapet følger eiendommen. Medlemskapet kan utelukkende overføres i forbindelse med overdragelse av den tilknyttede eiendom. Det enkelte medlem er også pliktig til å overføre medlemskapet ved slik overdragelse. Medlemmets forpliktelser etter dette medlemskapet opphører tidligst når ny fester/hjemmelshaver har overtatt medlemskapet. Tidligere fester/hjemmelshaver er fortsatt ansvarlig for å betalemedlemskontingent inntil styret har godkjent ny fester/hjemmelshaver som medlem. Ny fester/hjemmelshaver ansees å ha akseptert disse vedtekter når denne benytter fellesanlegget. 10 Utmelding Medlem kan melde seg ut av Gylteåsen vann- og avløpslag ved varsel til styret innen 1. juni, men er likevel bundet av alle forpliktelser tilknyttet sitt medlemskap fram til 1. juni i påfølgende kalenderår. Medlem som melder seg ut, taper rett til å være tilknyttet fellesanlegget, og vil av styret bli fysisk frakoblet anlegget. All infrastruktur som er opparbeidet på tomten må bli liggende, se pkt 6. Frogn kommune tillater ikke utslipp av urenset vann i strid med utslippstillatelse, slik at frakopling av vann fra GVs vannverk og ØGVs vannverk så lenge dette er i drift, kan bli gjort. Styret varsler Frogn kommune om frakoplingen fra kloakkanlegget. Medlemmet har ikke rett på refusjon av innskudd eller andel i ubenyttede driftsmidler. 11 Årsmøte Gylteåsen vann- og avløpslags øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned med minst 3 ukers skriftlig varsel. På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: a) Godkjennelse av innkallelse og dagsorden b) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen c) styrets beretning for siste år

9 d) lagets årsregnskap e) valg av styremedlemmer, styreleder og revisor, samt fastsettelse av eventuell godtgjørelse til disse f) valg av valgkomite g) veiledende investerings- og drifts budsjett som basis for forskuddsinnbetaling av andel av fellesutgifter h) andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Senest 7 dager før årsmøtet må styret ha utsendt dagsorden med tid og sted for møtet vedlagt beretning, regnskap, forslag til budsjett og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte til medlemmene skal skje skriftlig fra Styret og med minst 14 dagers varsel. Forslagsfristen skal ikke være kortere enn 7 dager fra utsendelsen av varslet. På årsmøtet har hvert medlem - én - stemme. Stemmerett tapes dersom medlemmet har ubetalte forfalte felleskostnader på dato for årsmøtet. Hvert medlem kan møte med 1 person i tillegg. Begge har talerett. Møtet skal ledes av styrets leder. Dersom ikke lederen er til stede, velges en møteleder blant medlemmene. Vedtak treffes ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmene. For endring av vedtektene må minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene gi sin tilslutning. Vedtak om overdragelse av anlegget eller av ervervet grunn for drift av anlegget krever enstemmighet blant det totale antall fremmøtte medlemmer. Møteleder sørger for møteprotokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen samt to av de tilstedeværende medlemmene valgt av møtet. Når det ikke lar seg gjøre å skrive protokollen i møtet skal vedtak som treffes på møtet oppsummeres av møteleder før møtets avslutning. Protokollen skal deretter straks settes opp. Kopi av signert protokoll skal distribueres til medlemmene. Årsmøtet kan avholdes i tilknytning til årsmøte i GV og ØGV Medlem har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal i så fall legge fram skriftlig, datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde for førstkommende møte, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Medlem kan bare møte med inntil 2 fullmakter i tillegg til sin egen stemme. 12 Valg av styre og valgkomite, funksjonstid og fordeling av verv i styret Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer med funksjonstid for 2 år av gangen, men slik at ett medlem trer ut og ett medlem trer inn årlig. Første året velges ett medlem for 2 år og ett medlem for 1 år. Styret i Laget består av fem medlemmer. Ved valget i stiftelsesmøtet velges leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 2 styremedlemmer for 1 år og 1. varamedlem for 2 år og 2. varamedlem for 1 år. Vervene som nestleder, kasserer og sekretær fordeles av styret selv. Deretter velges årlig to medlemmer til styret for de to som trer ut, og ett varamedlem årlig for det varamedlemmet som trer ut. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen fortrinnsvis blant det sittende styre. Valg av leder og hver av de to revisorene gjøres enkeltvis. Revisorene velges for to år, men første året velges en revisor for 1 år. Valgt blir den som får flest stemmer, herunder når det gjelder 1. og 2. varamedlem. Styret i Gylteåsen vann- og avløpslag kan ha felles styremedlemmer med GV og ØGV dersom årsmøtet velger samme medlemmer. Valgreglene GV, ØGV og Gylteåsen vann- og avløpslag må i så fall ikke gi motstrid. Valg skal uansett gjennomføres separat for Gylteåsen vann- og avløpslag.

10 13 Styret Styremøte avholdes når leder finner det påkrevd eller kreves av 2 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Møtende varamedlemmer medregnes. Vedtak treffes ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Ved forfall møter 1. og 2. varamedlem i denne rekkefølge. Leder skal sørge for at styrets medlemmer og varamedlemmer får tilsendt dagsorden ikke senere enn 5 dager før møtet. Leder skal sørge for at det føres protokoll over forslag, behandling og vedtak. Protokollen skal signeres. I hvert møte skal minst følgende saker behandles: Godkjennelse av protokoll fra sist møte Økonomirapportering mot budsjett Driftsmessig status for anlegget Andre saker iht. oppsatt dagsorden Under styret hører alle saker om daglig drift av anlegget, herunder å inngå serviceavtale og innkjøp. Styret skal påse at drift og investeringer gjøres innenfor godkjent budsjett. Laget forpliktes av 2 - to - eller flere medlemmer av styret i fellesskap, hvorav 1 skal være styrets leder. Styret kan meddele fullmakt som skal være skriftlig og protokolleres i styremøte. 14 Inhabilitet Ingen kan som medlem eller ved fullmakt delta i noen avstemming på møte om en rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende medlem eller fullmektig har personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 15 Vedtektsendringer Vedtektsendring kan bare finne sted i ordinært årsmøte eller lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen. 16 Oppløsning Forslag om oppløsning av Laget skal være begrunnet med redegjørelse av konsekvenser og om hvordan oppløsningen skal gjennomføres, herunder om overdragelse, fjerning eller annen disponering av anlegget. Vedtak om oppløsning krever trefiredels flertall av fremmøtte medlemmer i årsmøte. Styret er i så fall avviklingsstyre som skal sørge for forsvarlig avvikling av Laget, betaling av alle fordringer og disponering av fellesanlegget. Ved oppløsning av Laget skal all gjeld betales. Eventuelle overskuddsmidler etter avvikling skal overføres til Gylteåsen vann og avløp SA. Avviklingen gjennomføres ved at den avsluttes med ekstraordinært årsmøte der avviklingen vedtas som avsluttet etter fremlagt forslag med redegjørelse fra avviklingsstyret og med revidert regnskap. 19 TINGLYSING Nærværende avtale, eller utdrag av den, blir å tinglyse på Eiendommen for Eiers kostnad. 20 VERNETING Partene har vedtatt Frogn tingrett som verneting for tvister etter denne avtale. **************

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011. 1 OMFANG OG FORDELING Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner,

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 15. mars 2012 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 1 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15. mars 2006 i henholdt til Lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Endret i ordinær generalforsamling 17.06.2009 Endret i ordinær

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE Revidert på ordinært sameiermøte 28. april 2014 Revidert på ordinært sameiermøte 26. april 2012 Revidert på ordinært sameiermøte 17.03.2010 INNHOLD: Kapittel I.

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING

Bergsgrende Hytteeierforening VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BERGSGRENDE HYTTEEIERFORENING (Oppdatert med vedtatte endringer fra årsmøte 2007) Mellom deltakerne i Bergsgrende Hytteeierforening er det i dag inngått sådan avtale: 1. Foreningens navn

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007.

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007. SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Endret på sameiermøte 01.03.1988, 19.03.1990, 19.03.1991, 25.03.1993, 06.04.1994, 13.02.1996, 17.04.1996, 12.06.1996, 27.11.1996,

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Skullerudhøgda I, Skullerudveien 65 95, Oslo Vedtatt i sameiermøte 29.mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23.mai 1997 nr.31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiet Skullerudhøgda

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENVANGEN EIERSEKSJONSSAMEIE.

VEDTEKTER FOR LØRENVANGEN EIERSEKSJONSSAMEIE. Side 1 av 8 VEDTEKTER FOR LØRENVANGEN EIERSEKSJONSSAMEIE. Vedtatt på konstituerende stiftelsesmøte 28/6-2012 Endret i sameiermøte 29.04.13. 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn

Detaljer

Vedtekter og reglement for

Vedtekter og reglement for Vedtekter og reglement for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162, 4299 AVALDSNES Besøksadresse: Visnes Båthavn E-post: post@visnes-bf.no Internett:

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

Vedtekter Våler Vannverk SA

Vedtekter Våler Vannverk SA Side 1 av 5 Vedtekter Våler Vannverk SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Våler Vannverk SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer