Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag. Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo 25.11.13 kl. 1800."

Transkript

1 Innkalling til stiftelsesmøte for stiftelse av Gylteåsen vann og avløpslag Møte på Rica Helsfyr Hotell, Strømsveien 108, 0663 Oslo kl Vedlagt følger 1. Fullmakt (til utfylling) 2. Bindende påmelding og medlemsregistrering (til utfylling) 3. Informasjon om etablering av vann og avløpslag, og om stiftelse av laget 4. Forslag til vedtekter 5. Infobrev nr. 5 Fullmakten (vedlegg 1) skal kun brukes når ikke hjemmelshaver selv kan møte på stiftelsesmøtet Fullmakten må tas med av fullmektig som møter for hjemmelshaver på møtet, eller sendes til Steinar Nybråten, Olaf Bulls vei 42, 0765 Oslo. Skjema for BINDENDE PÅMELDING OG MEDLEMSREGISTRERING (vedlegg 2) skal fylles ut og tas med på møtet. Dersom fullmektig møter eller fullmakt sendes til Steinar Nybråten, må skjemaet for medlemsregistrering være vedlagt fullmakten. Informasjon om etablering av vann og avløpsanlegg er i vedlegg 3 og forslag til vedtekter i vedlegg 4. Til behandling i stiftelsesmøtet foreligger: 1. Registrering av fremmøte og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 personer til å undertegne stiftelsesprotokollen 4. Redegjørelse om etablering av vann og avløpsanlegg, status 5. Gjennomgang av forslag til vedtekter for Gylteåsen vann og avløpslag 6. Vedtak om stiftelse av laget 7. Valg av styre og revisor 8. Vedtak om investerings- og driftsbudsjett 9. Vedtak om medlemsinnbetaling 10. Vedtak om tidspunkt for medlemsinnbetaling 11. Vedtak om at styret tar kontakt med festere/eiere som ikke har avklart sin deltakelse, og at disse får tilbud om deltakelse i laget på samme vilkår som stifterne, men må betale medlemsbetalingen innen samme dato

2 Vedlegg 1 FULLMAKT Denne fullmakt skal kun brukes når ikke hjemmelshaver selv kan møte på stiftelsesmøtet Fullmakten må tas med av fullmektig som møter for festeren på møtet, eller sendes til Steinar Nybråten, Olaf Bulls vei 42, 0765 Oslo før møtet Vedlagte MEDLEMSREGISTRERING fylles ut og leveres/sendes sammen med fullmakten. Undertegnede hjemmelshaver/e til festetomt/eietomt Gnr, bnr, hytteadresse: 1443 Drøbak Hjemmelshaver/e: Navn: (1) Navn: (2) Navn: (3) til ovennevnte eiendom gir herved fullmakt til med blokkbokstaver) til å møte på mine vegne med fulle rettigheter, herunder å tegne meg som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet. (navn Dersom jeg ikke kan møte ved fullmektig gir ovennevnte hjemmelshaver(e) leder i interimstyretstyret i Gylteåsen vann og avløpslag Steinar Nybråten til å møte på mine vegne med fulle rettigheter, herunder å tegne meg som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet., den (underskrift) (underskrift)

3 Vedlegg 2 GYLTEÅSEN VANN OG AVLØPSLAG STIFTELSESMØTE BINDENDE PÅMELDING OG MEDLEMSREGISTRERING Registrering og aksept av medlemskap i Gylteåsen vann og avløpslag vil finne sted i konstituerende møte den ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. For å spare tid under registreringen anmodes det enkelte medlem å fylle ut denne registrering som tas med til stiftelsesmøtet eller sendes med fullmakt dersom De ikke kan møte. For medlemsregistreringen bes alle opplysninger utfylt med blokkbokstaver) Undertegnede hjemmelshaver/e til ovennevnte eiendom tegner meg herved som medlem i Gylteåsen vann og avløpslag som er bindende, med de rettigheter og forpliktelser som fremkommer i innkallingen til stiftelsesmøtet. Gnr, bnr, adresse: 1443 Drøbak Hjemmelshaver/e: Navn: (1) Navn: (2) Navn: (3), den (underskrift) (underskrift) Denne leveres i møtet ved stiftelsen av laget eller sendes med fullmakten.

4 Vedlegg 3 Fordeler ved et VA-anlegg Deltagerne vil få flere fordeler ved etablering av et VA-anlegg i Gylteåsen, bl.a.: Vi vil fjerne en betydelig forurensningskilde Sikker leveranse av drikkevann med høy kvalitet året rundt Mulighet for å installere vannklosett, dusj, oppvaskmaskin, vaskemaskin etc. Mulighet for å bygge på et eget våtrom innenfor gjeldende regler i Frogn kommune Fjerning av luktproblemer og sjenanse knyttet til utedo, biotoaletter o.l. Fjerning av kloakkforurensning til brønner, vannkilder og badevann i området. Lengre brukssesong og høyere bruksverdi for hyttene Verdiøkning på hytter og boliger Leveranse av sommervann organisert i velene forsvinner Innlagt vann fra egen brønn vil kreve tilknytning til kommunalt avløp via GVA VA-anlegg i Gylteåsen. Aktuelle spørsmål og svar 1. Hvem kan tegne seg for VA-prosjektet i Gylteåsen? Alle som har hytter, boliger og tomter i velområdene kan tegne seg for VAprosjektet. 2. Kan jeg tegne meg for VA-prosjektet etter tegningsmøtet den 25.november 2013? Ja. Det legges opp til at det skal være mulig for alle å knytte seg til anlegget, selv etter at det er ferdig bygget og satt i drift. Kostnadene for å knytte seg til, vil imidlertid øke jo senere man velger å knytte seg til anlegget. 3. Hvor mye øker kostnadene dersom jeg velger å knytte meg til etter tegningsmøtet den 25.november 2013? De som tegner seg i tegningsmøtet, får en rett til å gå inn i VA-selskapet til den pris som er fremforhandlet med entreprenør i Forprosjektet. Denne retten betinger tegning innen tegningsfristen De som tegner seg etter tegningsperioden og innbetalingsperioden i VA-anlegget må betale sin andel av anleggskostnadene som er belastet et initielt medlem, tillagt senere investeringer som er belastet hver av de medlemmer som tidligere har tiltrådt. Summen multipliseres med en faktor på 1,15 og justeres med konsumprisindeksen med basis 1. juli 2013, dersom nytt medlem melder seg inn før vann- og avløpsanlegget er ferdigstilt fra entreprenøren og akseptert av Laget

5 4. Hva skjer med de kr jeg betalte inn til Forprosjektet? Pengene er innbetalt til en klientkonto hos advokatfirmaet Odd Rødseth. Dette gir deltagerne trygghet for at pengene kun går til aktiviteter som er angitt i Forprosjektet. Det vil bli ført regnskap for Forprosjektet. Dersom Forprosjektet ikke leder til at det blir etablert et VA-selskap, blir innestående på klientkontoen tilbakebetalt til deltagerne. Dersom prosjektet videreføres i utbyggerselskapet GVA overføres overskuddet, og de som melder seg på i etterkant må innbetale det som de opprinnelige deltakerne har betalt pluss kr Hva vil de årlige driftskostnadene bli for et VA-anlegg? Det er ikke mulig å svare konkret på dette. Kostnadene vil variere med hvor mange som blir med i VA-selskapet, størrelsen på din hytte/bolig, vannforbruk, bruksmønster og hvordan man ivaretar og vedlikeholder installasjonene i egen hytte. Hver hytte vil få installert egen vannmåler. Normalt vil drifts- og vedlikeholdskostnadene være lave, trolig mindre enn kr pr år. I tillegg kommer de kommunale vann- og avløpsavgifter beregnet etter forbruk. 6. Kan jeg selv legge rør til min hytte eller utføre annet arbeid? Alt arbeid og alle installasjoner som inngår i det felles VA-anlegget er VAselskapets ansvar og skal utføres av entreprenører utpekt av VA-selskapet. Øvrige installasjoner i den enkelte hytte er en privat sak. 7. Blir det synlige spor etter VA-anlegget? Ledningstraseene vil fortrinnsvis følge vegene. Rørledninger og tekniske installasjoner vil bli gravd ned og etablert med minst mulig påvirkning på natur og miljø. Man vil se spor etter anleggsarbeidet den første tiden før f.eks. vegetasjon har tatt seg opp igjen. 8. Kan jeg få lån eller hjelp til å finansiere investeringskostnadene? Interimsstyret har fått beskjed fra banker at det ikke vil være mulig å søke felles lån med sikkerhet i VA-anlegget. De som ønsker å ta opp lån, må ordne dette selv. 9. Når skal jeg betale inn investeringskostnadene på ca. kr ? Innbetaling av investeringskostnadene ved 154 deltakere vil være på ca. kr (kan bli mindre eller mer, jfr. bl.a. pkt. 3 ovenfor) vil bli delt opp i innbetalinger på kr før årsskiftet , deretter kr ved byggestart og resterende beløp vil bli fakturert iht. betalingsplan fra entreprenør Leif Grimsrud AS 10. Hva gjør jeg om jeg skal selge min hytte eller tomt i Gylteåsen? De som skal selge sin hytte eller tomt i Gylteåsen oppfordres til å orientere megler og kjøper om planene for etablering av et VA-selskap.

6 Vedlegg 4 GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA Vedtekter Forslag Definisjoner Laget (Gylteåsen vann- og avløpslag FLI utbygger/byggherre av anlegget) Avløpsforetaket (Gylteåsen vann og avløp SA driftsselskap som overtar anlegget etter utbygging GV (Gylteåsen vel) ØGV (Øvre Gylteåsen vel) Hjemmelshaver medlem som eier eller fester eiendom i Gylteåsen Vel, Øvre Gylteåsen Vel og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) Anlegget (Gylteåsen vann- og avløpsanlegg) Eiendommen eiet eller festet av hjemmelshaver i Gylteåsen Vel, Øvre Gylteåsen Vel og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) 1 Navn Lagets navn er Gylteåsen vann- og avløpslag, GVA. Laget er en selvstendig juridisk person hvor medlemmene ikke hefter for lagets forpliktelser. 2 Formål Frogn kommune tillater ikke utslipp av gråvann eller avløp fra hyttefeltet på Gylteåsen uten rensing og utslippstillatelse. Frogn kommune har etablert Gylteåsen som eget avgiftsområde for å legge til rette for levering av vann fra kommunen og mottak av avløp. Som følge av dette er lagets formål å ivareta medlemmenes felles interesser i å planlegge og utarbeide kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging og gjennomføre utbygging av vann- og avløpsanlegg ( Anlegget ) innenfor det geografiske område som fremkommer av kart som kommunen krever for anlegget, og hvor anlegget er inntegnet. Laget har ikke økonomisk formål, og vil etter utbyggingen automatisk overføre Anlegget til Gylteåsen vann og avløp SA som skal benytte anlegget til levering av vann- og avløpstjenester til sine medlemmer. 3 Medlemsinnskudd Hvert medlem skal innbetale kr ,- til lagets bankkonto med forfall Medlemsinnskuddet skal benyttes til investering for å realisere lagets formål (jfr. pkt. 2), og er således ikke gjenstand for tilbakebetaling. Medlemskapet er ikke inntektsbringende. Innskuddet dekker Eiendommens andel av kostnadene til Anlegget unntatt tilkobling til egen hytte. Eieren er innforstått med at det dreier seg om et kalkulert beløp, og at innskuddet senere kan bli økt dersom Utbyggingslagets økonomi krever det.

7 Dersom innskuddet er høyere enn påkrevd, aksepterer Eieren at det overskytende tilføres vedlikeholdsfondet til GVA Vann- og Avløp SA, organisasjonsnummer yyyyyyyyy. 4 Medlemskap Hjemmelshaver som er medlemmer av GV og ØGV og innenfor Anleggets geografiske område (jf 2) og som aksepterer lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av Laget. Styret fører protokoll over medlemmer. Medlemskapet er knyttet til hjemmelshaver. 5 Medlemmenes plikter og rettigheter Medlemmene plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter, og har rett til lik bruk av anlegget, jf. pkt. 2. Medlemmene plikter å rette seg etter de retningslinjer styret gir for bruk av anlegget. Utover det i pkt. 3 omtalte medlemsinnskudd plikter hvert av medlemmene å betale kontingent og bidra med dugnad for nødvendig drift og vedlikehold av anlegget i henhold til vedtak truffet av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Medlemmene har rett til å ta imot tillitsverv. Styre- og andre tillitsverv er ulønnet. 6 Medlemmene plikter å sikre uhindret adkomst for ledninger Av hvert medlems festekontrakt og eierkontrakt 11 følger: Ledningsmaster for elektrisitet og telefon skal fritt kunne settesopp på den festede/eiere grunn. Det samme gjelder legging av vann- og kloakkledninger. Festeren/eieren må ikke utføre anlegg som hindrer eller unødig vanskeliggjør tilsyn og reparasjoner av nevnte arbeider. Ledningene må ikke overbygges og påfyllinger over dem må ikke fjernes. Frogn kommune har tilsvarende forutsatt ved behandlingen av søknad om utslippstillatelse at boenheten har slik plikt til fritt å tillate avløpsledning lagt over boenhetens eiendom. Dette gjelder uavhengig av om feste-/eierkontrakten opphører og fester får grunnen til eie. 7 Medlemmenes spesielle plikter Medlemmene i Laget plikter, og har ved sin deltakelse i fellesanlegget akseptert å være forpliktet til: 1. å akseptere legging, vedlikehold og endringer av felles ledninger på medlemmets parsell 2. rettidig å betale sin initielle kontingent ved etablering av anlegget 3. å betale på grunnlag av et budsjett godkjent i årsmøte, årlig å forskuddsbetale a konto medlemskontingent med forfallstidspunkt som styret bestemmer 4. å betale eventuelle ekstraordinær kontingent når det er nødvendig som er godkjent i ordinært eller ekstraordinært årsmøte 5. å betale forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Styret kan unnlate å oppkreve påløpte renter 6. å akseptere at unnlatelse av å betale fastsatt medlemskontingent senest 3 måneder etter at disse er forfalt, er å betrakte som vesentlig mislighold fra medlemmets side, og at styret deretter kan vedta å få utført frakopling av fellesanlegget etter særskilt skriftlig varsel ved rekommandert brev. Frogn kommune tillater ikke utslipp av urenset vann eller kloakk i strid med utslippstillatelse. Styret varsler Frogn kommune om frakoplingen 7. å vedlikeholde for egen regning ledning fra felles ledning til egen boenhet slik at det ikke forekommer lekkasjer 8. å melde fra til styret ved lekkasjer på anlegget.

8 Lagets utgifter dekkes av lagets medlemmer ved kontingent og dugnadsinnsats. 8 Regler for senere tiltredelse Festere/hjemmelshavere som ikke deltok ved stiftelsen av Gylteåsen vann- og avløpslag, GVA, kan med styrets godkjennelse senere få delta i Laget på følgende vilkår: For å få medlemskap og ved dette kunne knytte seg til fellesanlegget skal det nye medlemmet godta vedtektene. Betale sin andel av anleggskostnadene som er belastet et initielt medlem, tillagt senere investeringer som er belastet hver av de medlemmer som tidligere har tiltrådt. Summen multipliseres med en faktor på 1,15 og justeres med konsumprisindeksen med basis 1. juli 2013, dersom nytt medlem melder seg inn før vann- og avløpsanlegget er ferdigstilt fra entreprenøren og akseptert av Laget. Alle tilleggskostnader tilknytningen medfører må dekkes av nytt medlem. Nytt medlem må selv sørge for nødvendige avtaler for gjennomføringen av tilknytningen. Slike avtaler skal godkjennes av Laget og etter de bestemmelser som entreprenøren krever. Laget skal holdes skadesløs for skader eller kostnader Laget påføres som følge av tilknytningen. I tillegg kommer betaling av driftskostnader i innmeldingsåret lik det beløp som er fakturert andre medlemmer i innmeldingsåret. 9 Overdragelse av eiendom knyttet til fellesanlegget Medlemskapet følger eiendommen. Medlemskapet kan utelukkende overføres i forbindelse med overdragelse av den tilknyttede eiendom. Det enkelte medlem er også pliktig til å overføre medlemskapet ved slik overdragelse. Medlemmets forpliktelser etter dette medlemskapet opphører tidligst når ny fester/hjemmelshaver har overtatt medlemskapet. Tidligere fester/hjemmelshaver er fortsatt ansvarlig for å betalemedlemskontingent inntil styret har godkjent ny fester/hjemmelshaver som medlem. Ny fester/hjemmelshaver ansees å ha akseptert disse vedtekter når denne benytter fellesanlegget. 10 Utmelding Medlem kan melde seg ut av Gylteåsen vann- og avløpslag ved varsel til styret innen 1. juni, men er likevel bundet av alle forpliktelser tilknyttet sitt medlemskap fram til 1. juni i påfølgende kalenderår. Medlem som melder seg ut, taper rett til å være tilknyttet fellesanlegget, og vil av styret bli fysisk frakoblet anlegget. All infrastruktur som er opparbeidet på tomten må bli liggende, se pkt 6. Frogn kommune tillater ikke utslipp av urenset vann i strid med utslippstillatelse, slik at frakopling av vann fra GVs vannverk og ØGVs vannverk så lenge dette er i drift, kan bli gjort. Styret varsler Frogn kommune om frakoplingen fra kloakkanlegget. Medlemmet har ikke rett på refusjon av innskudd eller andel i ubenyttede driftsmidler. 11 Årsmøte Gylteåsen vann- og avløpslags øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned med minst 3 ukers skriftlig varsel. På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: a) Godkjennelse av innkallelse og dagsorden b) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen c) styrets beretning for siste år

9 d) lagets årsregnskap e) valg av styremedlemmer, styreleder og revisor, samt fastsettelse av eventuell godtgjørelse til disse f) valg av valgkomite g) veiledende investerings- og drifts budsjett som basis for forskuddsinnbetaling av andel av fellesutgifter h) andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Styret i hende innen 2 uker før årsmøtet. Senest 7 dager før årsmøtet må styret ha utsendt dagsorden med tid og sted for møtet vedlagt beretning, regnskap, forslag til budsjett og innkomne forslag. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte til medlemmene skal skje skriftlig fra Styret og med minst 14 dagers varsel. Forslagsfristen skal ikke være kortere enn 7 dager fra utsendelsen av varslet. På årsmøtet har hvert medlem - én - stemme. Stemmerett tapes dersom medlemmet har ubetalte forfalte felleskostnader på dato for årsmøtet. Hvert medlem kan møte med 1 person i tillegg. Begge har talerett. Møtet skal ledes av styrets leder. Dersom ikke lederen er til stede, velges en møteleder blant medlemmene. Vedtak treffes ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmene. For endring av vedtektene må minst 2/3 av de fremmøtte medlemmene gi sin tilslutning. Vedtak om overdragelse av anlegget eller av ervervet grunn for drift av anlegget krever enstemmighet blant det totale antall fremmøtte medlemmer. Møteleder sørger for møteprotokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen samt to av de tilstedeværende medlemmene valgt av møtet. Når det ikke lar seg gjøre å skrive protokollen i møtet skal vedtak som treffes på møtet oppsummeres av møteleder før møtets avslutning. Protokollen skal deretter straks settes opp. Kopi av signert protokoll skal distribueres til medlemmene. Årsmøtet kan avholdes i tilknytning til årsmøte i GV og ØGV Medlem har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal i så fall legge fram skriftlig, datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde for førstkommende møte, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Medlem kan bare møte med inntil 2 fullmakter i tillegg til sin egen stemme. 12 Valg av styre og valgkomite, funksjonstid og fordeling av verv i styret Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer med funksjonstid for 2 år av gangen, men slik at ett medlem trer ut og ett medlem trer inn årlig. Første året velges ett medlem for 2 år og ett medlem for 1 år. Styret i Laget består av fem medlemmer. Ved valget i stiftelsesmøtet velges leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år, 2 styremedlemmer for 1 år og 1. varamedlem for 2 år og 2. varamedlem for 1 år. Vervene som nestleder, kasserer og sekretær fordeles av styret selv. Deretter velges årlig to medlemmer til styret for de to som trer ut, og ett varamedlem årlig for det varamedlemmet som trer ut. Leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen fortrinnsvis blant det sittende styre. Valg av leder og hver av de to revisorene gjøres enkeltvis. Revisorene velges for to år, men første året velges en revisor for 1 år. Valgt blir den som får flest stemmer, herunder når det gjelder 1. og 2. varamedlem. Styret i Gylteåsen vann- og avløpslag kan ha felles styremedlemmer med GV og ØGV dersom årsmøtet velger samme medlemmer. Valgreglene GV, ØGV og Gylteåsen vann- og avløpslag må i så fall ikke gi motstrid. Valg skal uansett gjennomføres separat for Gylteåsen vann- og avløpslag.

10 13 Styret Styremøte avholdes når leder finner det påkrevd eller kreves av 2 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Møtende varamedlemmer medregnes. Vedtak treffes ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Ved forfall møter 1. og 2. varamedlem i denne rekkefølge. Leder skal sørge for at styrets medlemmer og varamedlemmer får tilsendt dagsorden ikke senere enn 5 dager før møtet. Leder skal sørge for at det føres protokoll over forslag, behandling og vedtak. Protokollen skal signeres. I hvert møte skal minst følgende saker behandles: Godkjennelse av protokoll fra sist møte Økonomirapportering mot budsjett Driftsmessig status for anlegget Andre saker iht. oppsatt dagsorden Under styret hører alle saker om daglig drift av anlegget, herunder å inngå serviceavtale og innkjøp. Styret skal påse at drift og investeringer gjøres innenfor godkjent budsjett. Laget forpliktes av 2 - to - eller flere medlemmer av styret i fellesskap, hvorav 1 skal være styrets leder. Styret kan meddele fullmakt som skal være skriftlig og protokolleres i styremøte. 14 Inhabilitet Ingen kan som medlem eller ved fullmakt delta i noen avstemming på møte om en rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende medlem eller fullmektig har personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 15 Vedtektsendringer Vedtektsendring kan bare finne sted i ordinært årsmøte eller lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen. 16 Oppløsning Forslag om oppløsning av Laget skal være begrunnet med redegjørelse av konsekvenser og om hvordan oppløsningen skal gjennomføres, herunder om overdragelse, fjerning eller annen disponering av anlegget. Vedtak om oppløsning krever trefiredels flertall av fremmøtte medlemmer i årsmøte. Styret er i så fall avviklingsstyre som skal sørge for forsvarlig avvikling av Laget, betaling av alle fordringer og disponering av fellesanlegget. Ved oppløsning av Laget skal all gjeld betales. Eventuelle overskuddsmidler etter avvikling skal overføres til Gylteåsen vann og avløp SA. Avviklingen gjennomføres ved at den avsluttes med ekstraordinært årsmøte der avviklingen vedtas som avsluttet etter fremlagt forslag med redegjørelse fra avviklingsstyret og med revidert regnskap. 19 TINGLYSING Nærværende avtale, eller utdrag av den, blir å tinglyse på Eiendommen for Eiers kostnad. 20 VERNETING Partene har vedtatt Frogn tingrett som verneting for tvister etter denne avtale. **************

GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA

GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG, GVA Vedtekter 25.11.2013 0 Definisjoner Laget (Gylteåsen vann- og avløpslag FLI utbygger/byggherre av anlegget) Avløpsforetaket (Gylteåsen vann og avløp SA ) driftsselskap

Detaljer

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017 1 Foretaket Foretakets navn er GVA Drift SA og er et samvirkeforetak. 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Oslo kommune. 3 Formål Foretakets formål skal være å eie og drive et vann

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2012

Referat fra årsmøtet 2012 Referat fra årsmøtet 2012 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg BA Referat fra årsmøtet 30.06.2012, kl 14:30 i Båthuset, Børrebråten Til stede: 27 medlemmer. 1. Godkjenning av innkallelsen Innkallelsen ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA )

INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Til: Hjemmelshavere til grunn og festerett til eiendommer under Gylteåsen Vel og Øvre Gylteåsen Vel. INNKALLELSE TIL ORIENTERINGSMØTE / STIFTELSE GYLTEÅSEN VANN- OG AVLØPSLAG ( GVA ) Lørdag den 16.juni

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Endring av vedtektene og selskapsform.

Endring av vedtektene og selskapsform. Årsmøtesak 7/2011 Endring av vedtektene og selskapsform. I forbindelse med at selskapsformen BA utgår og erstattes med SA (samvirkeforetak) må vi endre vår selskapsform og de tilhørende vedtekter. På vårt

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 VEDTEKTER FOR Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 1 LAGETS NAVN Lagets navn: Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget. 2 LAGETS FORMÅL Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. 23. juli 2011

VEDTEKTER FOR TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. 23. juli 2011 1 LAGETS NAVN Lagets navn skal være Tegdal vann- og avløpslag SA. Laget har sitt forretningskontor i Bamble kommune. 2 LAGETS MÅL Laget har som primært formål å etablere, anlegge, eie, drifte og vedlikeholde

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer