MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE"

Transkript

1 SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 2.3/2003 FORVALTNINGSREVISJON Tinnbuen, Levanger Behandlet i kontrollutvalget i sak /.

2 FORORD (SIR) har gjennomført miljørevisjon. Miljørevisjon er en del av forvaltningsrevisjonen. Rapportgruppen har bestått av Åse Overrein og Marit Ingunn Holmvik. Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet oktober november Rapporten skal behandles i kontrollutvalget i Levanger kommune. Rapporten har vært til høring i Levanger kommune uten merknader. Nord-Trøndelag er et av fylkene i landet der vi har gode muligheter for friluftsliv både på fjellet og ved sjøen. Det har vært få interessekonflikter i strandsonen her i forhold til mer pressede områder lenger sør i Norge. Med dette arbeidet har vi fått et innblikk i hvordan holdningene i Nord-Trøndelag, og Levanger spesielt, er til forvaltningen av allmennhetens tilgang til strandsonen og byggeforbudet i 100-metersbeltet. Vi vil takke vår kontaktperson Torbjørn Sirum i Levanger kommune. Han har velvillig svart på spørsmål og gitt oss gode og positive innspill. Levanger, Tove Melgård Revisjonssjef Åse Overrein Spesialkonsulent Marit Ingunn Holmvik Førsterevisor 2 AV 25

3 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLING AVGRENSING LOVER OG FORSKRIFTER VURDERINGSKRITERIER METODER OG DEFINISJONER VURDERING OG RESULTA T AREALPLANER REGULERINGSPLANER KOMMUNENS HÅNDTERING AV BYGGEFORBUDET I 100-METERSBELTET Politisk behandling Administrativ behandling EKSEMPLER FRA LEVANGER KOMMUNE Tilrettelagte friområder / Badeplasser Steinfyllinger Ulovlig plasserte campingvogner Andre eksempler fra strandsonen VARSLINGSRUTINER / TILSYN FORELØPIG KONKLUSJON HØRING LITTERATURLISTE VEDLEGG FURUMOA DOMMEN AV 25

4 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Kontrollutvalget i Levanger ønsker at SIR ser på allmennhetens tilgang til strandsonen. Dette er tatt inn i revisjonsplanen for 2003, men ikke prioritert. Vi har foretatt samme revisjon i flere kommuner og fant det tids- og ressursbesparende å foreta samme revisjon i Levanger. Interessene og aktivitetene er mange i kystsonen, det kan være alt fra turisme, industri, jordbruk og fiskeoppdrett. Det har gradvis blitt et større press på kystsonene og konfliktene mellom næringsinteresser og rekreasjon har blitt tilspisset. En ser stadig kommuner i Østlandsområdet som er i konflikt med hytteeiere/næringseiendommer fordi de har tatt seg til rette i strandsonen. Tilgjengeligheten er redusert både av lovlig utbygging, men i tillegg også gjennom utvidelse av eksisterende bygninger og privatisering av områdene rundt. I 100-metersbeltet har det eksistert et totalt byggeforbud i mange år. På tross av byggeforbudet har praksisen i de fleste kommuner i Norge vært svært liberal. Det har medført at strandsonen gradvis har blitt nedbygget og private aktører har hatt anledning til å skjerme områder for allmenn ferdsel. Det er oppført tilbygg, ombygging av hytter og utvidelse av småbåthavner. Det som nå skjer er en lettere form for privatisering som plener, sitteplasser, steinfyllinger og annen tilrettelegging som ikke omfattes av byggeforbudet, men defineres som sjikanøst stengsel. Det er i dag strenge rikspolitiske retningslinjer som gir føringer for en innskjerping og stram regulering. Sentrale myndigheter mener det er nødvendig for å hindre en ytterligere nedbygging av strandsonen. Kommunene har ansvaret for forvaltningen i strandsonen. 1.2 PROBLEMSTILLING Levanger kommune har en lang strandsone. Deler av denne strandsonen er bratt terreng og lite tilgjengelig for allmennheten og uegnet for industri. Strandsonen er videre preget av jordbrukslandskap. Levanger kommune er den største hyttekommunen i Trøndelag. Mange av hyttene er konsentrert i hytteområder nær sjøen. Levanger kommune har i kommunestyret den , behandlet sak 064/03: Miljøledelse miljøpolicy og miljømål for Levanger kommune. Det er vedtatt hva som skal være miljøpolicy, - bla skal Levanger kommune: Ha arealdisponering som tar miljøhensyn. Som miljømål vedrørende arealbruk vil kommunen: Sikre god tilgang til friluftsområder og medvirke at allemannsretten holdes i hevd. Vedtaket er helt nytt og vil ikke ha noen effekt på det som hittil er gjort. Vedtaket faller likevel godt sammen med kontrollutvalgets valg om å konsentrere arbeidet omkring de strandnære områdene, nærmere bestemt 100- metersbeltet. Det er formulert følgende problemstilling: Hva gjør Levanger kommune for å ivareta allmennhetens tilgang til strandområder nær sjøen? Revisjonen har sett på om Levanger kommune har sikret allmennheten tilgang til strandsonen ved å undersøke om det eksisterer en restriktiv politikk for bygging i 100 metersbeltet. Miljøverndepartementet har gjennom flere brev til alle kystkommuner (av og ) presisert nødvendigheten av å innskjerpe plan og dispensasjonspraksisen i strandsonen. Vi har undersøkt om Levanger kommune følger opp ulovligheter i strandsonen. 4 AV 25

5 1.3 AVGRENSING Rapportens utgangspunkt er ikke å beskrive/avdekke alle ulovlige forhold i Levanger kommune. Vi vil kun benytte erfaring fra befaringene som eksempler i rapporten. Vi har ikke systematisk gjennomgått strandlinjen med tanke på avdekke ulovligheter. Konkret har vi sett på sentrumsnære friluftsområder og typiske hytteområder. Vi vil ikke forfølge eventuelle ulovligheter vi oppdager utover å gi kommunen beskjed om det vi har observert. Alle dispensasjonssøknader behandlet av teknisk komite/komite plan- og utvikling (PUK)som vedrører byggeforbudet i strandsonen, er gjennomgått for perioden Saker eldre enn dette har vi ikke sett på. Videre har vi foretatt en gjennomgang av dispensasjonssøknader som er behandlet administrativt i samme periode. Her har vi avgrenset gjennomgangen ytterligere til kun å se på saker som åpenbart berører 100-metersbeltet, dvs. der dette er nevnt i saksbehandlingen eller på annen måte tydelig kommet fram. Resultatet er gjengitt senere i rapporten. Revisjonen har ikke foretatt intervju med grunneiere og har heller ikke gått inn i de gamle matriklene på områder der kommunens dokumentasjon ikke strekker til. 1.4 LOVER OG FORSKRIFTER I 1957 ble friluftsloven vedtatt og strandloven er vedtatt i Friluftsloven regulerer allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. Strandloven begrenser hyttebygging og annen bebyggelse i en 100-meter lang sone fra vannkanten (100 meters beltet). I utgangspunktet ble det forbudt å bygge i denne sonen hvis det ikke forelå tungtveiende grunner. Det er opp til kommunen og gi byggetillatelse/avslag. I 1972 ble den endelige strandloven vedtatt og bestemmelsen om 100 metersbeltet er fortsatt innarbeidet. I 1985 ble igjen denne loven avløst av plan og bygningsloven. Denne loven gir kommunene anledning til å nekte hyttebygging utenfor kommuneplanenes byggeområder. Byggeforbudet signaliserer en klar nasjonal målsetting om å legge til rette for at allmennheten skal sikres retten til fri ferdsel i strandområdene. Friluftsloven er sentral når det gjelder å håndheve allmennhetens rettigheter til friluftsliv i strandsonen og hjemler mulighet for fjerning av sjikanøse stengsler oppført i strid med vedtak. Dette er aktualisert i den senere tid da myndighetene (kommunen) i deler av landet nå ser seg nødt til å iverksette rivningstiltak for å sikre at ikke allmennheten skal stenges ute. Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Friluftslovens hensikt er bl a å klare opp i forholdet mellom friluftsbruk og annen utnytting av arealene, og tar hensyn til begge sider. Allmennhetens tilgang til 100-metersbeltet er regulert i hovedsak gjennom plan og bygningsloven (PBL) og friluftsloven (FLL). De to nevnte lovene er supplerende og er likestilte. I tillegg reguleres byggevirksomhet av fortidsminneloven. Selv om søknader er godkjent etter PBL, kan vedtaket være ugyldig hvis fortidsminneloven settes begrensninger. Men hvis vedtak er godkjent etter PBL er det ikke mulig å fjerne hindringer etter FLL. 5 AV 25

6 Kulturminneloven Plan og bygningsloven Friluftsloven 1957 Rettspraksis Furumoadommen 1998 (Høyesterett) Figur 2-1 Juss i strandsonen Sett i forhold til denne rapporten, hjemler PBL 17-2 et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet. Unntaket er bygging som del av plan eller hjemlet i de øvrige unntaksbestemmelsene i 17-2 annet og tredje ledd, eventuelt i dispensasjon med hjemmel i PBL 17. Rekkevidden av forbudet har noen ganger reist problemer når det gjelder andre konstruksjoner med mer. Her kan en støtte seg til rettspraksis med bla Furumoadommen 1 i Sandefjord. Men lovens intensjon og senere Miljøverndepartementets innskjerping, tilsier at allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv er underlagt et særskilt vern. Formålet med bestemmelsen tilsier at vernet er meget omfattende. Miljøverndepartementet har påpekt i brev av til Fylkesmannen i Aust-Agder at det i LNF-området (Landbruk-, natur- og friluftsområder) er nødvendig med dispensasjoner også for endringer som ikke anses som vesentlige. Det er viktig å merke seg at PBL 7 sier at fylkeskommunen og statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg om dispensasjoner før dispensasjon gis ved saker som berører 100-metersbeltet. Friluftsloven hjemler allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen. Det er ikke automatisk det samme som rett til opphold og bading. Ved opphold/bading skal en ta hensyn til beboere og ikke være til vesentlig ulempe. For en utførlig redegjørelse av juss i strandsonen, henviser vi til dokumentet Juss i strandsonen av Direktoratet for naturforvaltning. 1 Dommen er beskrevet som vedlegg (hentet fra Fjerning av ulovlige stengsel i strandsonen av Direktoratet for naturforvaltning) 6 AV 25

7 2. VURDERINGSKRITERIER For å kunne besvare vår problemstilling Hva gjør Levanger kommune for å ivareta allmennhetens tilgang til strandområder nær sjøen? må revisjonen undersøke flere forhold. Vurderingskriteriene beskriver hvilke områder vi har sett nærmere på. Benyttes kommunens arealplaner/ reguleringsplaner og andre vedtak for å tilrettelegge bruk av strandsonen i friluftslivssammenheng? Plan og bygningsloven 17.2 inneholder et byggeforbud i 100-metersbeltet. Friluftsloven regulerer allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Hvordan håndteres dette lokalt i forhold til søknader, dispensasjoner og reaksjoner mot ulovlig bygging og sjikanøse stengsel i strandsonen? 7 AV 25

8 3. METODER OG DEFINISJONER Miljørevisjonen er gjennomført som et forvaltningsrevisjonsprosjekt jf. kommunelovens 60 nr. 7 og forskrift om revisjon 5c. I juni 2003 ble det gitt en orientering til rådmannen om oppstart av dette arbeidet. Vi har benyttet følgende metoder i prosjektet: Informasjonsinnsamling som har skjedd ved : Samtaler med ansatte i kommune og fylkesadministrasjon Befaring med egen dokumentasjon vha foto Litteratur (lover/forskrifter, sakspapirer, annen dokumentasjon) Dokumentanalyse: Arealplan, kommuneplan, kart og digitale flyfoto Gjennomgang av vedtak i aktuelle politiske organ Defin isjon av noen begrep som benyttes i rapporten. De mest benyttede er: Strandsonen I dokumentet Fjerning av utilbørlig stengsel i strandsonen er strandsonen definert. Med strandsonen menes i denne sammenheng alle land- og sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk eller bruksmessing. Sonen kan ligge både innenfor og utenfor 100-metersbeltet. Videre står det i dokumentet at kommunen bør fastlegge grensen for strandsonen gjennom arealplanlegging. Kommunen bør vurdere bakenforliggende området med stor verdi for kystrelatert friluftsliv. Sitat: Det hjelper lite med gode ferdselsmuligheter i strandsonen, dersom det ikke er mulig å ta seg ned dit fra offentlige ferdselsårer. Allemannsretten Allemannsretten sikrer rett til fri ferdsel i alt som kan defineres som utmark. Dette er hjemlet i friluftsloven. Sjikanøse stengsel Vi vil flere ganger i rapporten bruke benevnelsen sjikanøse stengsler. Begrepet kommer fra Friluftsloven. Sjikanøse stengsler er ulovlige stengsler og forbudsskilt satt opp for å hindre allmennhetens lovlige utøvelse av allemannsretten. Kommunen kan med hjemmel i friluftsloven kreve fjerning av sjikanøse stengsler. Eksempler på sjikanøse stengsler er: skilt, gjerder, plattinger, strandhus, flaggstang, møbler, grillplasser etc. Spikertelt Spikertelt er et fortelt til campingvogn som er laget av trematerialer. De er innenfor en gråsone i loven, men det er klart at permanente byggverk skal søkes om byggetillatelse. Revisjonen har ikke sett på spikertelt i Levanger fordi det forekommer i liten grad. 8 AV 25

9 4. VURDERING OG RESULTAT I dette kapittelet vil vi belyse vurderingskriteriene ved å beskrive våre konkrete resultater og foreta vurderinger i tilknytning til disse. Kommunal saksbehandling Politisk forankring Registrere og vurdere data Administrative vedtak Utvikling av politikk Registrering/ befaring Vedtak Klage, evt. handling Oppfølging Hentet fra Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen av Direktoratet for naturforvaltning 4.1 AREALPLANER Sist vedtatte kommuneplan er revidert jf KOM 061/00. Planen inneholder føringer som vedrører 100-metersbeltet. Vi vil i det følgende ta med de viktigste. Områdene langs strandsonene i Trondheimsfjorden er blant de mest attraktive for fritidsbebyggelse. Det skal fortsatt legges til rette for hyttebygging, men enkelte områder er mer følsomme for slike disponeringer enn andre. Her nevnes 100-metersbeltet spesielt, samt utfarts- og rekreasjonsområder. Planforslaget tar hensyn til dette (dvs følsomme områder) og viser en klarere holdning til lokalisering av nye områder for fritidsbebyggelse. Ny fritidsbebyggelse skal i hovedsak lokaliseres inn til bestående hyttefelt. (sitat) Videre vektlegges føre var prinsippet i forhold til slitasjen naturen påføres. 9 AV 25

10 LNF-områder skal i utgangspunktet ikke utbygges. For fritidsbebyggelse i regulert område skal avstanden til sjøkant ikke være mindre enn 100 meter. For å sikre allmennhetens interesser kan det i medhold av PLB fastsettes at det kan være forbudt å sette i verk bestemte bygg-og anleggstiltak i 100-metersbeltet langs strandlinjen. Dette er hovedregelen men tiltak kan skje når det foreligger godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Vurdering: Intensjonene i kommuneplanens arealdel tilfredsstiller de nasjonale målsettingene i forhold til å ivareta 100-metersbeltet og allmennhetens interesser i den sammenheng. Revisjonen har fått med seg at planen ble vedtatt med en tilføyelse i kommunestyret (sitat): Planens bestemmelser skal praktiseres liberalt. Vedtaket gir signal fra politikerne om at de ønsker muligheter for unntak. 4.2 REGULERINGSPLANER Levanger kommune har utarbeidet mange reguleringsplaner for områder i strandsonen. Det er reguleringsplaner av eldre årgang som er fra en tid da strandvernet ennå ikke var kommet i fokus. Kommunen har endret noen av de tidligere planene. Enkelte reguleringsplaner kan nå være endret fra tidligere hytteområder til LNF-område. Nyere reguleringsplaner kommenteres eksempelvis under. Revisjonen undersøkte i sammenheng med pkt 4.3 og 4.4 om Gamle reguleringsplaner kan ha blitt brukt aktivt for å omgå byggeforbudet i strandsonen. Jf sitat fra PLB 17-2 Byggeforbudet kan fravikes gjennom plan og dispensasjoner Vi har ikke funnet holdepunkter for dette. Revisjonen har spesielt sett nærmere på områder som er attraktive for nyetablering av fritidsboliger. Vi vil ta fram eksempler på reguleringsplaner i strandsonen som viser kommunens håndtering i slike saker i Alle reguleringsplanene har vært til høring. KOM-070/03 Hopla hyttefelt, Åsen Formålet med reguleringen er å flytte 5 hyttetomter i forhold til eldre strandplan for området, samt å utvide eksisterende naustområde og anlegge ny molo. Merknader fra fylkesmannen er innarbeidet, med unntak av moloen. KOM-036/03 Reguleringsplan for Osnebben hytteområde, Ytterøy Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelser mot to hytter innenfor 100- metersbeltet. Dette er ikke imøtekommet av kommunestyret (men andre hytter er flyttet etter FM s anbefaling). Saken var til mekling, og fylkesmannen trakk innsigelsen. 10 AV 25

11 KOM-020/03 Regulering av hyttetomter, Mevika i Åsenfjorden Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde innsigelser til naustområdet. Det ble endret til Fylkesmannens forslag. To hytter ble flyttet ut av 100-metersbeltet etter vedtak i plan- og utviklingskomiteen. Nord-Trøndelag fylkeskommune anbefaler kommunen å se på den totale utbygging og arealdisponering i sammenheng og det bør unngås en utbygging som forringer kvalitetene ved området for hyttebrukere og allmennhet. Planene er endret og etterkommet Fylkesmannens forslag. KOM-012/03 Reguleringsplan for Tinbuen, Åsenfjorden Privat reguleringsforslag om endringer av maksimalt bruksareal på hytter til 120m 2. Plan og utviklingskomiteen hever grensen til maks 100m 2 og samme vedtak er gjort i kommunestyret. Vurde rering: Generelt viser reguleringsplanene at grensene strekkes i forhold til intensjonene i 100-metersbeltet, men at kommunen i andre saker har etterkommet innvendingene. Jf fylkesmannens kommentarer og hvordan kommunen i ettertid innretter seg. Søkerne ivaretas positivt, men konsekvensene blir ytterligere nedbygging av strandsonen. Holdningen til det å tøye kravene samsvarer med politikernes ønsker om en liberal praksis i Levanger kommune. Vi gjør oppmerksom på at ovenfor har vi bare beskrevet et lite utvalg av reguleringsplanene og at dette kan være noe tynt grunnlag å konkludere på. 4.3 KOMMUNENS HÅNDTERING AV BYGGEFORBUDET I 100-METERSBELTET 2 av 3 som søker om dispensasjoner for å bygge i strandsonen, får tillatelse til det (jf Kommunal rapport av ). 23% av kystlinjen er bebygd viser tall fra SSB. Prosentvis blir det gitt flest dispensasjoner i de nordligste fylkene. Her får 80 % av søkerne dispensasjon. I Levanger kommune ser vi at søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet behandles dels politisk dels administrativt etter delegert myndighet av Vi har foretatt en gjennomgang av denne type saker og ser at de fleste er behandlet av administrasjonen. 11 AV 25

12 4.3.1 Politisk behandling Dispensasjonssøknader i Levanger kommune behandlet av plan- og utviklingskomiteen i , er gjengitt i tabellen nedenfor: Sak Hva LNF Adm i kommunen NT fylkeskom. RUA Fylkesmannens miljøvernavd. Politisk vedtak 06/01 Oppføring av fritidsbolig og flytebrygge X Positiv, men under visse vilkår Negativ Negativ Innvilget med restriksjoner 030/01 Oppføring av flytebrygge X Negativ Negativ Negativ Avslag. 032/01 Tilbygg/ombygging av fritidsbolig. X Positiv Ingen merknader Positiv Innvilget. 068/01 Deling av eiendom Negativ Negativ Negativ Innvilget???? 034/02 052/02 DS 229/02 Bruksendring fra naust til hytte og ny terrasse (Søknad etter ombygging) Vurdert på nytt 037/02 Fradeling av eiendom X Negativ Negativ Negativ Avslag med krav om tilbakeføring fasade/bruksmessig. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse: Uriktig behandling Innvilget Positiv Ikke hørt Ikke hørt Innvilget. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. 103/02 Oppføring av grillhus X Negativ Ingen merknader Negativ Innvilget etter forslag i møtet. 048/03 Utlegg av flytebrygge og landgang Positiv Ingen merknader Negativ Innvilget 049/03 Utlegg av flytebrygge og landgang Positiv Ingen merknader Negativ Innvilget 055/03 Oppføring av fellesnaust 121/03 Fradeling av tomt for fritidsbolig. X Positiv Anbefaler samlokalisering Anbefaler samlokalisering X Positiv Negativ- klaget på tidl.vedtak Innvilget Innvilget. Oversendt 12 AV 25

13 Sak Hva LNF Adm i kommunen NT fylkeskom. RUA Fylkesmannens miljøvernavd. Politisk vedtak fylkesmannen for endelig godkjenning 143/03 Tilbygg på hytte X Positiv Ingen merknad Ingen merknad Innvilget 156/03 170/03 Båtplass og utbedring av hytte. X Negativ Negativ Avslag for betongmur, plen og gjerde. Innvilget kai, molo og gangbane Vurdering: I henhold til tabellen avviker ikke Levanger vesentlig fra gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. Det er innvilget i underkant av 70% av dispensasjonssøknadene. Vi vil presisere at datagrunnlaget er for lite til å konkludere på en tilfredsstillende måte. Bilde: Grillhus i fjæra Administrativ behandling I henhold til delegasjonsbestemmelsene (endret fra september 2003) hadde bygningssjefen myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader i 100-metersbeltet. Vi gjennomgikk de tre siste årene og har sett på sakene som er gjengitt i tabellen nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes flere saker som har fått avslag uten at det er angitt at tiltaket er berørt av begrensningene i 100-metersbeltet. Vi har heller ikke tatt med delingssaker i denne oversikten. 13 AV 25

14 Sak Hva LNF Adm i kommunen 12/01 Tilbygg/endring av fritidsbolig (flere behandlingsrunder) 14 AV 25 NT fylkeskom. RUA X Positiv Negativ til naust Negativ til hyttebygging 19/01 Flytebrygge - Hopla X Negativ Positive til fellesanlegg 093/01 Midlertidig flytebrygge 242/01 og 317//01 Disp fra reguleringsplanen for Finsvik med større antall kvadrat meter for redskapsbod 271/01 Bruksendring fra uthus til fritidsbolig X Reg. plan Reg. plan 330/01 Oppføring av ny fritidsbolig som erstatter gammel X 343/01 Nybygg flytebrygge X Positiv til midlertidig brygge Positive etter at søkers helsemessige tilstand er redegjort. Fare for presedens Særlig grunn fordi ny bygning erstatter gammel Fylkesmannens miljøvernavd. Ønsker en flytting av den eksisterende hytta. Positive til fellesanlegg negativ til private Vedtak Godkjent Avslag klage ikke tatt til følge hos fylkesmann Ikke hørt Ikke hørt Godkjent inntil 3 år Ikke hørt Ikke hørt Godkjent Ingen merknader Ønsker at kommunen samler hytter i hyttefelt. Ingen særlige grunner er anført Avslag Ikke hørt Ikke hørt Godkjent Positiv fordi det Slutter seg til Anbefaler en Godkjent rydder opp i kommunens alternativ (ingen strandsonen vurdering om plassering pga. flytting av mer ryddighet i store plassering) (121/02 strandsonen landskapsinngrep 424/01 Nybygg Reg. Negativ Ikke hørt Ikke hørt Avslag sjøboder/båtutlegg Plan 013/02 Ombygging av X Naust/ basseng- Fraråder Fraråder platå Innvilget eksisterende naust, positive trapp/platå Bassenget bør naust og utendørs Platå/trapp - Ingen merknader trekkes vekk fra basseng svømmebasseng, negativ til naust og standkanten Avslag trapp anlegg av platå med svømmebasseng Ingen merknader og platå trapp til naustet 119/02 Tilbygg hytte 14m2) X Positiv Positiv Positiv Innvilget 157/02 Nybygg/hytte Reg. Positiv - - Positiv Skarpøya plan Ingen merknader Negativ Godkjent 233/02 Nybygg/lysthus Ytterøy (utvidelse av hus med 16 m 2 ) X (C) Positiv til disp fra komm.plan (over max-str) 300/02 Oppføring av X Positiv Ingen innvending Negativ Godkjent bakerhus /eldhus (B5) 005/03 Oppføring av naust Reg. Positiv, -.i hht Ikke hørt Ikke hørt Godkje nt plan reguleringsplan 058/03 Tilbygg hytte (28m2)? Positiv Ikke hørt Ikke hørt Godkjent 104/03 Anneks/gjestehytteoppføring X Positiv jf sak Ikke hørt Ikke hørt Godkjent 013/02 131/03 Tilbygg hytte? Positiv Ingen merknader Ingen merknader Godkjent 165/03 Rehabilitering av eksisterende kai X Positiv Positiv Positiv med visse betingelser Godkjent

15 Sak Hva LNF Adm i kommunen 170/03 Utbedring/utvidelse av brygge NT fylkeskom. RUA Fylkesmannens miljøvernavd. Vedtak? Negativ Negativ Negativ Avslag med unntak av mur 215/03 Flytting av to naust X Positiv Ingen merknader Foreslår en alternativ plassering Godkjent med alternativ plassering. Alle saker som gjelder dispensasjoner i LNF-områder skal oversendes til høring til Fylkeskommunen og Fylkesmannen og deres uttalelser skal følge saken. Bilde: Kai- flytebrygge Vurdering: Oversikten over administrative saker viser at de aller fleste søkere får et positivt resultat på sin søknad om dispensasjon fra byggeforbudet, til tross for negative innvendinger fra miljøvernavdeling og RUA. Uten å trekke fram enkeltsaker, ser vi eksempel på at dispensasjonssaken ikke oversendes Fylkesmannen og Fylkeskommunen på høring til tross for at det ligger i LNF-område. Dette er for unntak å regne. Administrasjonen viser i et eksempel til tidligere sak og foretar selv en vurdering av om dette vil privatisere ytterligere. I denne saken får søknaden positivt utfall for søker. De aller fleste sakene er behandlet i tråd med retningslinjene. Sammenlignet med nabokommunene har Levanger kommune et høyt antall søknader om dispensasjon fra byggeforbudet, og tilsvarende høye tall for innvilgelse av dispensasjoner. Positiv behandling for søker dvs. liberal praktisering av regelverk, har medført at en betydelig del av strandsonen er bebygd. Det er usikkert om dette har hatt innvirkning på den frie ferdselen. Argumentene for utbygging har i mange tilfeller vært at det allikevel ikke er mulig å ferdes i disse områdene uten tilrettelegging. 15 AV 25

16 4.4 EKSEMPLER FRA LEVANGER KOMMUNE Med bakgrunn i få formelle rutiner for oppfølging av friluftsloven og plan og bygningsloven for 100- metersbeltet i strandsonen, har revisjonen gjennomført befaringer. Manglende rutiner betyr ikke nødvendigvis lovløse tilstander. Befaringene kan på en enkel måte vise hvordan tilstanden er. Når det gjelder begrepet sjikanøse stengsler så viser befaringene flere byggverk av nyere dato i strandsonene som terrasser, plattinger, utegrill i betong, ulovlig plassert campingvogn. I Furumoadommen (jf. vedl.) er det en uttalelse om gjerde. Høyesterett kom frem til at det må legges avgjørende vekt på at gjerdet er til utilbørlig fortrengelse for ferdselen selv om det var dyr på beite Tilrettelagte friområder / Badeplasser Levanger kommune har tilrettelagt flere friområder/badeplasser for allmennheten. Disse er skiltet fra hovedvei og enkle å finne for den som ikke er lokalkjent. VI fant også badestrender som ikke er skiltet. Litløya, Åsenfjorden Tilrettelagt område med parkeringsplass og toalett. Friområdet ligger på en odde som ellers har et privat preg. Bilde: Skilt Ikke så lett å finne ut hvor en kan oppholde seg uten at en kommer inn i mer private soner. Bildet viser klart at det er noen som ikke ønsker publikum for nært innpå sin eiendom. Rinnleiret Dette er et naturvernområde, men blir en del brukt som friområde. Det er lagt til rette med bla toalett 16 AV 25

17 Falstadberget friområde, Ekne Lokal forskrift av regulerer bruken av dette området. Bruken av strandsonen er delt i tre sektorer; stangfiske fra land, båtutlegg og bading. Kristivika, Ekne Området benyttes til campingplass. Det er skiltet sti ned til strand. Bilde: Kristivika Laberget, Ekne Området er ikke skiltet som badeplass. Området er lite, men det er opparbeidet parkeringsplass og lagt til rettet for renovasjon. Bilde: Laberget 17 AV 25

18 Holsandbukta, Skogn Badeområdet er mye brukt om sommeren. Det er lagt til rette for renovasjon og utedo. Bilde: Holsandbukta 18 AV 25

19 4.4.2 Steinfyllinger Nedenfor har vi eksempel på steinfyllinger i strandsonen.. Bilde: steinfylling Innen landbruket er det en lang tradisjon for fjerning av overflødig steinmasse på denne måten. Det er grunn til å ta problematikken på alvor fordi grunnlaget for steinfyllingene ofte baserer seg på søppelfyllinger som gradvise gjenfylles med steinmasser. I tidligere tider var ikke dette noe stort problem. Dagens landbruk med mer maskinell drift medfører at større masser blir dumpet. Steinfyllingene blir derfor raskere utvidet og skaper store sår i terrenget. Det blir som oftest vanskeligere å passere steinfyllinger i strandsonen. Revisjonen ser også at problemet har andre aspekter som forurensning, problemer for dyre-/fugleliv, men det drøftes ikke her. Selve fyllmassen er en ressurs som kan utnyttes bedre fordi dette er etterspurt vare. Boligbygging og annen byggevirksomhet krever ofte fyllmasse og den blir som regel fraktet over store avstander med dertil høye kostnader Ulovlig plasserte campingvogner Under vår befaring fant vi campingvogner som var plassert i strandsonen utenfor regulert campingplass. Det var bla laget platting. 19 AV 25

20 Bilde:Campingvogn utenfor regulert campingplass Andre eksempler fra strandsonen Vi viser andre eksempler som kan karakteriseres som sjikanøse stengsel. Vi har valgt å ikke kommentere bildene, men la de tale for seg. Bilde: Gjerde Gjerde som går ut i flomålet. 20 AV 25

21 Bilde: platting Bilde: fylling 4.5 VARSLINGSRUTINER / TILSYN Levanger kommune foretar ikke befaringer eller tilsyn uten at det foreligger en klage/varsling. 21 AV 25

22 5. KONKLUSJON Arealplaner benyttes på et overordnet nivå for å sikre at planer på et mer detaljert nivå, dvs. reguleringsplaner, ivaretar områdenes verdier. Her er 100-metersbeltet og det totale byggeforbudet ivaretatt på en god måte i saksframlegget. Kommunestyrets vedtak i arealplansaken gir en åpning som tar vekk noe av effekten. Det er vedtatt at planen skal praktiseres liberalt. Videre åpnes det for at tiltak kan skje når det foreligger godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Det eksisterer mange reguleringsplaner. Flere av reguleringsplanene er fra en tid da byggeforbudet ikke var satt i så sterk fokus som i dag. Vi har ikke grunnlag for å si at eldre reguleringsplaner benyttes for å omgå byggeforbudet. Vi ser eksempler på at nyere reguleringsplaner tøyes i forhold til nasjonale målsettinger. Ved politisk behandling av dispensasjonssøknader fra byggeforbudet i 100-metersbeltet, blir stort sett alle innvilget, av og til med noen restriksjoner. Sett i forhold til departementets innskjerping av byggeforbudet i strandsonen, fører Levanger kommune en liberal praksis når en ser på det statistiske materialet. I forhold til andre sammenlignbare kommuner er det mange saker i Levanger kommune som vedrører dette området. Praksis med både administrativ og politisk behandling av dispensasjonssøknader er endret i 2003 og vi kommenterer derfor ikke dette ytterligere. Konklusjon etter befaring og undersøkelse av funn, er at det er mulig å ta seg til rette med privatiserende tiltak i form at sjikanøse stengsler jf friluftsloven. Dette kan ha sammenheng med at eksemplene ligger utenfor sentrumsområdene og de vanlige ferdselsveiene. Det kan derfor begrunnes med at det ikke er til hinder for den alminnelige ferdsel, men dette alene er ikke forklaring nok. I henhold til sentrale setningslinjer skal lite tilgjengelige steder også ha samme vern som sentrumsnære områder. Selvjustis fungerer i mer sentrale områder hvor ferdselen er større. Det er få eller ingen reaksjoner på sjikanøse stengsler og det har heller ikke vært oppfattet som et problem. Tiltak for å fjerne slike ulovlige inngrep etter friluftsloven, er ikke prioritert. Konklusjonen er at de som tar seg til rette i strandsonen, kan gjøre dette uten konsekvenser. 22 AV 25

23 6. HØRING Rapporten har vært på høring i Levanger kommune. De har ingen merknader til rapporten. 23 AV 25

24 7. LITTERATURLISTE * Lover - Plan og bygningsloven - Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker - Friluftsloven - Konsesjonsloven * Juss i strandsonen, Direktoratet for naturforvaltning (omhandler bla Furumoadommen) * Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen, Direktoratet for naturforvaltning * Dokument 3:7 ( ), Riksrevisjonen * Nettverk for miljølære * Strandprosjektet i Nord-Trøndelag Rapport , Fylkesmannens miljøvernavdeling * Miljøpolicy for Levanger kommune * Samfunnsdelen av kommuneplanen * Kommuneplanens arealdel * Delegasjonsreglement av * Forvaltningsplan for Ytterøy 24 AV 25

25 8. VEDLEGG 8.1 FURUMOA DOMMEN Beskrivelse hentet fra Fjerning av ulovlig stengsel i strandsonen av Direktoratet for naturfovaltning. Furumoadommen en høyesterettsdom om fjerning av gjerder som sperrer for ferdsel på en strandeiendom i Sandefjord. Dommen har stor prinsipiell interesse, da høyesterett gir uttrykk for synspunkter som har betydning ved anvendelse av friluftsloven på andre tilsvarende steder. Furumoa ligger på Vesterøya i Sandefjord kommune, nærmere bestemt ved Buer. Eiendommens samlede areal er på m 2. Eiendommen har en vel 60 meter lang strandlinje mot Sandefjordsfjorden i vest. Hovedhuset er oppført i Arealet foran hovedhuset og ned mot stranden er opparbeidet med gressplen og busker. På eiendommen vokser det store furutrær. Avstranden fra terrassen fremfor hovedhuset og til strandsonen er ca 65 meter. Sandstranden er ca 6 meter bred og svak skrånende. Ovenfor selve stranden er det et ca 5 meter bredt sivbelte. I den nordlige delen av stranden mot hytteeiendommen Ly, gnr 106 bnr. 11 er det to betongmoloer med en båtopphalingsplass. Fra den sørligste moloen går det en hengebro ut til et skjær med et eget gjeste-/badehus og terrasse. Eiendommen Ly i nord har også egen strand. I sør grenser Furumoa mot Sjøbakken Camping, gnr 106 bnr. 8. Mellom eiendommene er det oppsatt gjerder som går ned mot sjøen. Dommen finner du i rettstidene 1998 s Vi har hentet noen uttalelser fra dommen: Problemstilling: lovlighet av oppsatt gjerde. Slik som jeg ser det er den primære funksjonen med gjerdet i strandsonen mot campingplassen å hindre ferdsel. Gjerdet kan imidlertid også tjene til å holde dyr på ankemotpartens eiendom inne på denne. Jeg er på dette punktet kommet til at avgjørende vekt må legges på at gjerdet vil være til utilbørlig fortrengelse for ferdselen. Problemstilling: Innmark/utmark i forhold til plan og bygningsloven På den annen side er det tvilsomt at endringer i eiers bruk, eller offentligrettslige vedtak i medhold av f. eks plan og bygningsloven kan medføre endringer med hensyn til hvor allemannsretten kan utøves. 25 AV 25

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ragnhild Brun Innstrandvegen 57 8020 BODØ Deres ref: Vår ref: ODGO 2012/1126 Dato: 16.04.2012 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:363/4

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Brev om mulig ulovlighet 19.3.15 2 Fra Heidi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/4682-16 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Klage på vedtak i Drift 24.10.2012 - vedr. 56/6 Skomsvold, Strandabakken - Søknad om

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

FOREDRAG Advokat (H) Endre Grande JUSSBISTANDSORDNINGEN

FOREDRAG Advokat (H) Endre Grande JUSSBISTANDSORDNINGEN FOREDRAG Advokat (H) Endre Grande JUSSBISTANDSORDNINGEN INNLEDNING Ordningen Min rolle 2 TREKKE FREM TO ENKELTSAKER KVINNHERAD Gjerde Sjikanøst stengsel etter Friluftsloven 13 Oppdraget Innkommet klage

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 BEHANDLING AV KLAGE FRA FYLKESMANNEN PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7 - ÅKERØYA, DØNNA

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Dispensasjon. Rune Fredriksen

Dispensasjon. Rune Fredriksen Dispensasjon Rune Fredriksen Hva er en dispensasjon Tillatelse til å fravike lov/plan Konkret vurdering etter søknad Gjelder kun enkelttilfeller Sak omfattet av strandsoneprosjektet i Hurum kommune Prosjekt

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl 1 Lovens formål 1 Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Markaloven 5 forbud mot bygge og anleggstiltak. Hvordan Fylkesmannen har vurdert søknader om dispensasjon for tiltak på hytter i Marka

Markaloven 5 forbud mot bygge og anleggstiltak. Hvordan Fylkesmannen har vurdert søknader om dispensasjon for tiltak på hytter i Marka Markaloven 5 forbud mot bygge og anleggstiltak Hvordan Fylkesmannen har vurdert søknader om dispensasjon for tiltak på hytter i Marka Markaloven 5 5. Forbud mot bygge- og anleggstiltak Bygge- og anleggstiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE

ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE FRILUFTSLOVEN OG FORHOLDET TIL ALLEMANNSRETTEN I STRANDSONEN GJENNOMGANG AV RETTSPRAKSIS SANKSJONER KOMMUNEN KAN BRUKE ADVOKAT (H) ENDRE GRANDE www.thommessen.no INNLEDNING Hva er allemannsretten? Friluftsloven

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 64 BNR 169 KLAGE PÅ VEDTAK DS PL 98/06 SØKNAD OM GODKJENNING I ETTERTID FOR OPPSATT TILBYGG TIL HYTTE

SAKSFREMLEGG GNR 64 BNR 169 KLAGE PÅ VEDTAK DS PL 98/06 SØKNAD OM GODKJENNING I ETTERTID FOR OPPSATT TILBYGG TIL HYTTE Behandles i: Planutvalget GNR 64 BNR 169 KLAGE PÅ VEDTAK DS PL 98/06 SØKNAD OM GODKJENNING I ETTERTID FOR OPPSATT TILBYGG TIL HYTTE Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 01 SØKNAD OM GODKJENNING I ETTERTID

Detaljer

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen?

på. Landskapet inneholder ofte naturmangfold og Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? 1 Hvorfor bryr vi oss om strandsonen? En god grunn til å ta vare på strandsonen er at det er fin natur og vakkert landskap ved sjøen. Områdene her er ofte attraktive og har kvaliteter som er viktige å

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging- hvordan håndterer vi det? Elling Bollestad Ringsaker kommune, kart og byggesak

Ulovlighetsoppfølging- hvordan håndterer vi det? Elling Bollestad Ringsaker kommune, kart og byggesak Ulovlighetsoppfølging- hvordan håndterer vi det? Elling Bollestad Ringsaker kommune, kart og byggesak Med utgangspunkt i «Næra-saken» Men: Og: Vil ikke gå inn på enkeltsaker «Næra-sakene» er fulgt opp

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 10.03.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad

REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad REGULERINGSPLAN FOR Furuneset hyttefelt Tingvoll kommune Eiendom: gnr.149 bnr.1 Grunneier: Bjørner Ørstad Revidert 22.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Byggeområde... 3 1.1 Fritidsbebyggelse... 3 1.1.1.

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/8131 Dato: 13.01.2015 Søknad om oppføring av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Gnr. 101, bnr. 392, Sjølvik. Avslag på søknad om dispensasjon for oppført brygge, pålegg om fjerning av brygge og vedtak om tvangsmulkt.

Gnr. 101, bnr. 392, Sjølvik. Avslag på søknad om dispensasjon for oppført brygge, pålegg om fjerning av brygge og vedtak om tvangsmulkt. Utvalg for byutvikling 26.08.09 sak 111/09 - Vedlegg 3 Marthon Michaelsen Nymansveien 81a 4014 Stavanger Byplan Sandnes, 11.12.2002 Deres ref.: Vår ref : mcb 200204509-4 Saksbehandler: Mette C. Brox Arkivkode

Detaljer

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt.

D sak 1415/2010 Delvis avslag. Pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt. Byggesaksutvalget 31.08.11 sak 10/11 vedlegg 5 Øystein Stokkeland Alveveien 35 4314 SANDNES Byggesak Sandnes, 10.12.2010 Deres ref.: Vår ref : 200703565-7 Saksbehandler: Grethe Svihus Arkivkode : O: :

Detaljer

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2011 10370/2011 2010/16316 134/7 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Planutvalget 15.03.2011 Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.11.2010 66073/2010 2010/13792 111/10 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/109 Planutvalget 14.12.2010 Klage på avslag - deling av grunneiendom til

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr.

Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak 185/11 om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendom gbnr. 21/8 fnr. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2012/2253 423.1 YRR Vår dato: 02.05.2012 Fylkesmannen stadfester Råde kommunes vedtak i sak

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering

Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Tjøme kommune Rødsgt. 36 3145 TJØME Deres ref Vår ref Dato 200500079 /MT 09.05.06 Reguleringsplan for Grepan i Tjøme kommune foreløpig vurdering Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 30. januar

Detaljer