REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET."

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframstilling Styret vedtek rektor sitt framlegg til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Saksvedlegg: 1. Framlegg til revidert forskrift, Fråsegn frå Studentparlamentet, Fråsegn frå Avdeling for samfunnsfag, Fråsegn frå Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv, Fråsegn frå Avdeling for lærarutdanning og idrett, u.d. Saksframstilling Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er heimla i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-lova) 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 5-1, 5-2, 5-3 og 7-1. Gjeldande forskrift vart fastsett av Styret for HSF 19. desember 2005 og gjort gjeldande frå revisjonen av forskrifta var svært omfattande og innebar mellom anna at ei rekkje frittståande reglement og retningsliner vart innarbeidd i forskrifta. Røynslene med dette har vore gode. Arbeidet med denne revisjonen av forskrifta starta med ei sak for Studieutvalet i februar Det låg ikkje an til ein like omfattande revisjon som i Behova for endringar var først og fremst knytt til endringar i UH-lova og til justeringar på grunnlag av dei røynslene høgskulen har med gjeldande forskrift. På grunnlag av Studieutvalet si handsaming i februar, vart det i løpet av våren gjennomført ein prosess med å førebu framlegg til revidert forskrift. I førebuinga har studiedirektøren mellom anna fått innspel og hatt drøftingar med administrative grupperingar og studieleiargruppa. På dette grunnlaget vart eit

2 framlegg til revidert forskrift sendt på høyring 16. juli 2008 med frist for fråsegn 15. oktober. Det kom fire fråsegner til framlegget slik vedlegga viser. På grunnlag av innkomne fråsegner vart det utarbeidd revidert framlegg til forskrift som i løpet av hausten vart drøfta med studieleiarar og administrativt tilsette før saka på nytt vart lagt fram for studieutvalet. Studieutvalet slutta seg med nokre mindre endringar til studiedirektøren sitt framlegg til revidert forskrift i møte I følgje Lov om universiteter og høgskoler (Lova) 3-9, er det styret sjølv som må vedta forskrifta. Rektor gjer med dette framlegg om revidert forskrift slik vedlegg 1 viser. Endringar er markert med overstryking og kursiv. Det vert teke sikte på at ny forskrift skal gjelda frå Vurdering På grunnlag av høyringsrundane er det ikkje funne grunnlag for å gjera vesentlege endringar i struktur eller kapittelinndeling i forskrifta. Då gjeldande forskrift vart vedteken, hadde HSF ikkje teke standpunkt til om ein skulle ha vald eller tilsett rektor. No er alle formuleringar i forskrifta tilpassa ordninga med tilsett rektor. 1. Bruksområde og definisjonar Under 1 er det innført nokre nye definisjonar av omgrep : Det er innført definisjon av opptak : Det er ført inn definisjon av omgrepet grunnutdanning. ALI stiller spørsmål ved om dette inneber at det ikkje lenger er krav om generell studiekompetanse (gsk) for opptak til høgskulen. Kravet om gsk (eller realkompetanse) ligg fast, men for ein del grunnutdanningar er det særkrav (til dømes realfagskrav) i tillegg til gsk. Difor er framlegget til formulering slik det ligg føre : Studium er endra til studieprogram, og denne omgrepsbruken er gjennomført i heile forskrifta. Dette er i samsvar med det som no ser ut til å bli vanleg omgrepsbruk i sektoren. Eit studieprogram fører fram vil vitnemål for grad eller yrkesutdanning : Omgrepet studium vert etter dette definert som ei samling emne som er fastsett i studieplan med omfang minst 30 studiepoeng : Det er framlegg om ny definisjon av omgrepa emne og emneplan. ALI har ein merknad til dette punktet, men grunnlaget for denne merknaden er ei feilskriving i det utkastet som gjekk til høyring. Det er skrive emneprogram i staden for emneplan : Denne paragrafen er ikkje endra, men ALI stiller spørsmål om høgskulen er pålagt å ha privatistordning. Svaret på det er ja. Privatistordninga er heimla i UH-lova AØR gjer i si fråsegn merksam på at ein del studieprogram har anbefalte studieplanar, utan at dei har status som rammeplan. Sameleis er det slik at nokre utdanningar sertifiserer for ein yrkestittel og at dette dermed kan gi føringar for innhaldet i ein studieplan. Rektor ser at dette er forhold som kan påverka utforminga av ein studieplan, men viser til at dette ikkje er dokument som har ein juridisk status som gjer at høgskulen er pliktig til å følgja dei. Det er også vanskeleg å sjå at dei føringane som ligg i slike dokument er slik at dei kjem i konflikt med denne forskrifta : Det er teke inn ein definisjon av omgrepet emneplan og : Dette er nye definisjonar som er tekne inn og som er i samsvar med formuleringar i UH-lova : Teksten er justert i samsvar med at HSF no har tilsett rektor. 2 Gradar og yrkesutdanningar 2.2 AØR problematiserer kravet om at ein bachelorgrad frå HSF skal inkludera eit sjølvstendig arbeid (bacheloroppgåve) på minimum 15 studiepoeng. I framlegget til revidert forskrift er dette i

3 nokon grad imøtekome med å gi Studieutvalet fullmakt til å dispensere frå regelen. I omtalen av den frie bachelorgraden er spesialisering skifta ut med fordjuping. 2.3: 120 studiepoeng er teke bort for å ta høgde for at mastergrader kan ha anna omfang. 2.5: AØR ynskjer at det skal opnast for emne med omfang mindre enn 10 studiepoeng. Dei viser mellom anna til at innafor det økonomisk-administrative fagområdet er mange institusjonar som byggjer opp studieplanane med mindre emne. I framlegget til revidert forskrift er dette imøtekome med å gi Studieutvalet fullmakt til å dispensere frå regelen. 2.6: Det er teke med ein ny paragraf som er ei presisering og utfylling av 10.2 om fagleg overlapping og reduksjon av studiepoeng. Denne paragrafen var ikkje med i den versjonen som har vore på høyring. Framlegget om maksimalt 5 poeng overlapping i ein bachelorgrad og ingen overlapping i ein mastergrad er i samsvar med det nokre andre institusjonar praktiserer. 2.7 om tildeling av vitnemål/grad på grunnlag av godskriving av utdanning er bygd ut med to bestemmelsar som tidlegare var plassert i om fellesgrader er ny. 3. Planar for studium og emne Under 3.1 om emnenivå er formuleringane om 300-emne presiserte og innstramma slik at det går tydeleg fram at dette er emne som tilfredsstiller krava til mastergradsnivå. 3.2 (1): Det er ført inn ei ny formulering om at høgskulen sine studieplanar byggjer på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. 3.2 (2): Det er gjort framlegg om ei ny formulering om arbeidsmengde. AØR er positiv til det, medan ALI stiller spørsmål ved om det høyrer heime i forskrifta. Framlegget vert halde oppe, dels fordi det er behov for å gi felles retningsliner for arbeidsbelastning ved utarbeiding av studieplanar, og dels fordi det skal gi studentane informasjon om kvad dei kan rekna med som studentar ved høgskulen. 3.2 (3): Kravet om jamn poengfordeling på semester er fjerna. ALI er nøgd med det. 3.3 (2): Det er ført inn ei presisering om at dekan sine fullmakter er avgrensa til studium på bachelornivå. 3.5 (1): Det er gjort mindre endringar i formuleringane for å tilpassa det til vanleg saksgang. 4. Opptak Dette kapitlet er kortfatta fordi svært mykje er regulert i lov og forskrifter. I tillegg må nokre ordningar regulerast i studieplanane : Det er ført inn eit nytt avsnitt om opptakskrav : Det er ført inn nye formuleringar om søknadsfristar. ALI er nøgd med det. 4.2 Omgrepet grunnstudium er endra til grunnutdanning og brukt i samsvar med ny definisjon under (2): Det er teke inn ei presisering om at realkompetanse er ei individuell vurdering. 4.9: Ny formulering om avlysing av opptak. AØR er nøgd med det. 5. Undervisning 5.1 (1) Framlegg om at fastsetjing av neste studieår skal skje innan 1. januar. ASF har elles ein merknad til denne paragrafen der dei seier at det ikkje let seg gjera å avvikla all sensur innafor studieåret. Formuleringa var ikkje tenkt slik, og omgrepet avsluttande vurdering blir teke bort for å unngå mistyding. Presiseringa av kva som er å forstå som påskeferie er teken ut. 5.2: Punkt 2 og 3 er nye, og dei er forsøk på å ta høgde for at høgskulen i 2010 går over til det studieadministrative datasystemet FS. FS har ein rutine knytt til emnepåmelding og eventuelt opptak i denne samanhengen. Omgrepet underisningsopptak er nytt og både ALI og ASF stiller spørsmål ved det. Rektor meiner formuleringa bør stå for å møta mogelege nye rutinar med nytt studentadministrativt datasystem

4 5.2 (4): Ny formulering om avlysing av undervisning i eit emne. AØR er nøgd med dette, medan ALI meiner formuleringa er for upresis. Rektor viser til at dette er tiltenkt studieprogram der det er tilbod om valfag. I nokre tilfelle melder det seg få studentar til slike emne, og då bør det vera høve til å avlysa emnet. 5.3 (1): Formuleringa om frammøteplikt er endra slik at det til vanleg er krav om 80% frammøte til obligatorisk undervisning. 5.4 er ei ny formulering om endring eller avlysing av planlagt undervisning. 5.5: Ny formulering om studentevaluering av undervisninga. 5.6: Ny formulering om at undervisningsspråket kan vera engelsk. AØR meiner framlegget til formulering er for svakt i forhold til høgskulen sine ambisjonar om internasjonalisering. Rektor viser til at det blir lagt opp til at dekan tek avgjer i slike spørsmål, og at avdelingane dermed har kontroll på dette. Framlegget vert halde oppe. 6. Studierett 6-1 (5): Ny formulering om tap av studierett grunna straffbare forhold eller etter skikkavurdering. 6-3: I punkt (2) og (3) er omgrepet papirpengar presisert til reelle kostnader knytt til læremiddel. Dette er det uttrykket som er brukt i Lova 7-3 og i Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 6-3: Nokre mindre justeringar i nr (4) og (6). 6-6 (1): Det er presisert at det er krav om dokumentasjon ved søknad om permisjon. 6-6 (2): Formuleringane kring permisjon i samband med svangerskap og omsorg for barn er justert i samsvar med endringar i Lova. 6-6 (3). Bestemmelsen er mjuka opp med til vanleg. 6-6 (6): Denne bestemmelsen er i samsvar med formuleringa i nr (3): Formuleringa er tilpassa ny ordning med emnepåmelding. 7. Eksamen 7.1 (4): Formuleringa er endra slik med tanke på at det kan vera tale om ein eller fleire tekstar/arbeid. 7.4 (4): Formuleringa om at ein og same eksamen til vanleg berre vert arrangert ein gong i semesteret er justert. 8. Eksamensrett 8-1 (4). Formuleringa er endra for å presisera at fire forsøk på same eksamen er det maksimale. 8-3 (3): Punktet er endra for å presisera frist for å trekkja seg frå eksamen når eksamen går over ei veke eller meir. 8-3 (4): Dette punktet var tidlegare del av punkt (3): Studentparlamentet meiner opplesing av oppgåveteksten bør vera ein type særordning som blir nemnt i forskrifta. Formuleringa er teken inn i framlegget. 8-5: Overskrifta er endra. 8-6 (2): Det er framlegg om ei endring for å koma i møte ynskje frå Studentparlamentet om at ny eksamen må kunna arrangerast same semester i dei tilfella ordinær eksamen vert arrangert tidleg i semesteret. 8-6 (5): Det blir gjort framlegg om ei ny formulering, og denne var ikkje med i den versjonen av forskrifta som gjekk i den offisielle høyringsrunden. Grunngjevinga er at problemstillinga kring ny vurdering av større oppgåver er blitt meir aktuell, og at det eit inntrykk av at det er i ferd med å utvikla seg ulik praksis i høgskulen. I tillegg kjem det at med fleire masterprogram, er behovet for slik felles regulering større. Studieutvalet drøfta føreliggjande framlegg i møte 3. desember og det var semje om at høgskulen på dette punktet bør ha same ordning som universiteta. Grunngjevinga for dette er først og fremst behovet for uklanderleg forvaltning av mastergradane. Det er konstatert at universiteta i Oslo, Tromsø og Agder og NTNU har formuleringar for masteroppgåver som er i samsvar med det rektor her gjer framlegg om.

5 8-7: ALI meiner trekkfristen for praksis (to veker) er for kort. Dette er same trekkfrist som gjeld for eksamen, og rektor meiner det kan vera uheldig med ulike fristar. Alternativet vil vera at det ikkje er høve til å trekkja seg frå praksis utan gyldig grunn. 9. Resultat av eksamen Dette kapitlet er relativt detaljert og omfattande trass i at også Lova er detaljert på dette området. I nokre tilfelle er bestemmelsar i Lova tekne inn i forskrifta fordi dei er svært viktige i forhold til studentane sin rettstryggleik. 9-1: Formuleringane er endra i samsvar med tilråding frå ei arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet. Det er rekna med at tilrådinga vert handsama av styret for UHR i løpet av desember 2009 og gjort gjeldande frå (7): Ordet klagekommisjon er teke ut, jf. 9-3 (4). 9-2 (17): Formuleringa er endra til at den vanlege måten å gjera sensurvedtak kjent er ved elektronisk kunngjering. 9-2 (19): Det er framlegg om ei innstramming av formuleringa slik at det ikkje er høve for rettleiar å vera sensor ved vurdering av mastergradsoppgåver. 9.3 (2) er forkorta som følgje av endringar i Lova. Vurderinga er at lovteksten her er så utfyllande at det er tilstrekkeleg med ein referanse til Lova. 9.3 (4): ASF foreslår å presisera at ei klage skal vera fagleg grunngjeven. Endringa er teken inn i framlegget. I tillegg er ordet klagekommisjon skifta ut med nye sensorar. Dette er gjort for å presisera at det ikkje er behov for ein ny kommisjon, men at kravet er at det er nye sensorar. Desse kan gjerne har vore med og sensurert første gongen, dersom dei ikkje har vore involvert i sensur av klagaren sitt arbeid. 9.3 (9): Styret har delegert slike vedtak til Klagenemnda ved høgskulen. 10. Vitnemål og karakterutskrift Utfordringa med dette kapitlet er mellom anna å få til god arbeidsdeling og kopling med kapittel 2 om gradar og yrkesutdanningar. Dette er forsøkt løyst med nokre kryssreferansar, men slik at minst mogeleg vert gjenteke (1): Det er teke inn referanse til 2 som omhandlar gradar og yrkesutdanningar, 10-1 (2): Formuleringane er tilpassa dagens praksis. Innlevering av tidlegare vitnemål er ikkje lenger aktuelt og ordninga med duplikatvitnemål treng ikkje vera med i forskrifta (4): Strekpunktet om emne ut over grunnlaget for graden er teke ut fordi det ikkje gir meining (5): Ei overflødig formulering er teken ut. 10-2: Det er gjort nokre mindre justeringar i ein kryssreferanse, og med at informasjon om fagleg overlapping skal gå fram av emneplan. 10-3: Tidlegare 10.3 er flytta til 2.7. I staden er det teke inn ny 10.3 om tilknytingskrav. 10-4: Det blir presisert at det er styret som kan gjera unntak i samband med fellesgrader. 11. Annullering av eksamen. Utestenging og bortvising. Klagenemnda ved høgskulen. Ingen framlegg om endringar med unnatak for oppretting av ein feil under 11-4 (6). 12. IVERKSETJING OG OPPHEVING AV TIDLEGARE FORSKRIFTER Berre formelle justeringar.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

Møteinnkalling Høgskulestyret

Møteinnkalling Høgskulestyret Møteinnkalling Høgskulestyret Møtestad: Fossbygget, Sogndal Dato: 14.desember Tidspunkt: 10:00 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HSF-styret onsdag 14.desember kl. 10.00. Møtet vert halde i møterommet

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5 Studentreglement A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming... 10 H.

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 6 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 5 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2

Retningslinjer. FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 Retningslinjer FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND 2010 versjon 2 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2010 Retningslinjene blei utarbeidd skoleåret 07/08. Dei har

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer