4.3.1 Internkontrollforskriften Forskrift om miljørettet helsevern Miljøinformasjonsloven... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.3.1 Internkontrollforskriften... 11 4.3.2 Forskrift om miljørettet helsevern... 11 4.3.3 Miljøinformasjonsloven... 11"

Transkript

1

2 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 2 av 53 1 INDLEDNING GENERELT ORGANISERING AV MILJØARBEIDET FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN OG EKSTERNE MYNDIGHETER INFORMASJON STYRING AV ENTREPRENØRENS VIRKSOMHET MILJØREVISJONER OG EVALUERING AVVIK BEREDSKAP MILJØRAPPORTERING PROSJEKTBESKRIVELSE DET FERDIGE ANLEGGET OM ANLEGGSARBEIDENE GJENNOMFØRING DOKUMENTASJON HOVEDMÅL OG PRINSIPPER HENSIKTEN MED MILJØOPPFØLGINGSPLANEN PRINSIPPER OVERORDNEDE REGLER Internkontrollforskriften Forskrift om miljørettet helsevern Miljøinformasjonsloven JERNBANEVERKETS OVERORDNEDE STRATEGI OG HOVEDMÅL TILTAK FOR MILJØTEMAER VISUELT MILJØ Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging NATURMILJØ OG FRILUFTSLIV Mål... 15

3 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 3 av Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging KULTURMILJØ OG KULTURMINNER Mål Beskrivelse Krav Tiltak og oppfølging STØY OG VIBRASJONER Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging UTSLIPP TIL LUFT, VANN OG GRUNN Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging AVFALL Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging SETNINGER OG MASSESTABILITET Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging AREALBRUK Mål... 28

4 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 4 av Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging TRAFIKKAVVIKLING, MASSETRANSPORT OG DEPONIER Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging HELSE OG TRIVSEL Mål Beskrivelse Krav Vurdering av spesielt risikofylte forhold Tiltak og oppfølging REFERANSER GROVRISIKOANALYSE FORMÅL MED RISIKOANALYSEN FORUTSETNINGER, BEGRENSNINGER OG ANTAKELSER ORGANISERING AV ARBEIDET METODE Vurdering av risiko Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Beskrivelse av risikomatrise Akseptkriterier Risikoreduserende tiltak ALARP-prinsippet Fareidentifikasjon Fastsetting av sannsynlighet og konsekvens SKJEMA TIL RISIKOANALYSE Visuelt miljø Naturmiljø og friluftsliv Kulturmiljø og kulturminner Støy og vibrasjoner... 41

5 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 5 av Utslipp til luft, vann og grunn Avfall Setninger og massestabilitet Arealbruk Trafikkavvikling, massetransport og deponier Helse og trivsel... 52

6 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 6 av 53 1 INDLEDNING Denne miljøoppfølgningsplan (MOP) er utarbeidet i henhold til Norsk Standard NS 3466:2009. Denne standard oppstiller minimumskrav til innhold av MOP. MOP beskriver tiltak til at oppnå miljømålene, som de er beskrevet for hvert miljøtema. I henhold til NS 3466:2009 skal miljømålene ikke fremgå av MOP, men for at skape et bedre overblikk, er disse også omtalt i MOP. NS 3466:2009 stiller heller ikke krav til en risikovurdering. I denne MOP er der utarbeidet en risikovurdering i henhold til NS 5814 Krav til risikoanalyser og STY , rev. 000.

7 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 7 av 53 2 GENERELT 2.1 Organisering av miljøarbeidet Organiseringa av arbeidet skal fremgå av prosjektstyringsdokumentet for tiltaket. Det skal tydelig fremgå, hvem som er ansvarlig i de ulike posisjonene. Hensynet til ytre miljø er i henhold til intern kontrollforskriften et linjeansvar, sidestilt med tekniske forhold, økonomi, sikkerhet og arbeidsmiljø. Ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp de mål, som er fastsatt, og sikre at man har kompetanse og ressurser til å gjennomføre målene. Operativt vil sikkerhetsleder ha et særlig fokus på ytre miljø i tråd med instruksen for sikkerhetsrådgiver. 2.2 Forholdet til allmennheten og eksterne myndigheter Det er behov for utarbeidelse av avfallsplan. Det vil også være behov for å få godkjent en tiltaksplan for forurensede masser. Dessuten må kulturminnemyndighetene og miljøvernmyndighetene bli involvert via reguleringsplanarbeidet. 2.3 Informasjon Det skal informeres regelmessig om anleggsarbeidet og konsekvenser for omgivelsene. Eiere og brukere av berørte eiendommer skal holdes løpende orientert gjennom direkte informasjon og varsling. 2.4 Styring av entreprenørens virksomhet Miljøoppfølgingsplanen er styrende for Jernbaneverkets planlegging med hensyn til ytre miljø i hele prosjektet. Miljøkrav til entreprenør og leverandør skal være kjent ved utsendelse av tilbudsdokumenter og skal inngå i kontraktene med Jernbaneverket. Med bakgrunn i miljøoppfølgingsplanen utarbeides det aktivitetslister for den enkelte entreprise, som beskriver tiltak og oppfølging av tiltak for Jernbaneverket, prosjekterende samt entreprenører og leverandører. Alle entreprenører og leverandører skal ha et system for intern kontroll, som blant annet dokumenterer hvordan miljøkrav blir ivaretatt. Det stilles også krav til at entreprenør før anleggsoppstart skal utarbeide en miljøplan, som viser, hvordan de ulike kravene i miljøoppfølgingsplanen og tilhørende aktivitetsliste for den aktuelle entreprise varetas. Det etableres kontrollgrupper for ytre miljø i anleggsfasen for å sikre at miljømål oppfylles. Kontrollen gjennomføres av en representant for byggherre og en fra entreprenør. 2.5 Miljørevisjoner og evaluering På selvstendig initiativ kan Jernbaneverket iverksette miljørevisjon på prosjektet. Revisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse, som fastslår om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det, som er planlagt. 2.6 Avvik Avvik er definert som mangel på oppfyllelse av spesifisert krav. Jernbaneverket, prosjekterende og entreprenør skal ha etablert et system, som avdekker avvik under

8 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 8 av 53 prosjekterings- og utførelsesfasen og varsle om disse til byggeleder og sikkerhetsleder. Avvikslogg skal føres i regi av byggeledelsen. 2.7 Beredskap Det utarbeides en egen beredskapsplan, som skal brukes ved uforutsette hendelser som berører helse, miljø og sikkerhet. Her angis også, hvem som skal varsles ved ulike typer krisesituasjoner. Entreprenørene er pliktige til kontinuerlig å arbeide for og forebygge uønskede hendelser, som kan true personer, eiendom og det ytre miljø, samt å ha beredskap dersom slike tilfeller inntreffer. 2.8 Miljørapportering Miljørapportering må inngå som en del av rapporteringen fra entreprenør i prosjektet. Miljørapporteringen skal beskrive følgende: Hvordan mål og tiltak for hvert tema i MOP er ivaretatt i den aktuelle tidsperiode. Hvilke tiltak som er utestående, og planer for iverksetting av disse. Antall uønskede hendelser og beskrivelse av hendelsesforløp, konsekvenser og eventuelle tiltak. Beskrivelse av eventuelle avvik i forhold til krav i kontrakt. (Herunder ligger at avvik skal gjennom en avviksbehandling, mens rapporteringspunktet går på å beskrive oversikt og status).

9 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 9 av 53 3 PROSJEKTBESKRIVELSE 3.1 Det ferdige anlegget Hovedplanen fremligger flere alternative løsninger av tiltaket. Det valgte alternativ er benevnt 2C+. Prosjektet omfatter utvidelse av demning og bygging av nyt spor med tilhørende kontaktledninger, signalsystem og ny sporstopper. Omlegging av sporbanene innebærer også flytting av eksisterende sporveksler. Ytterligere skal der bygges to nye plattforme med en lengde av 250 meter med publikumsinformasjonsanlegg og belysning. Der bygges likeledes teknikkbygninger til signal og forsyning. Den gamle plattform og det gamle spor med tilhørende signaler og kontaktledninger rives. 3.2 Om anleggsarbeidene Anleggsarbeidet forventes oppstartet april 2012, og det forventes avsluttet ultimo Gjennomføring Miljøoppfølgingsplanen gjelder anleggsfasen for tiltaket. 3.4 Dokumentasjon For å kunne føre kontroll med entreprenør er det nødvendig, at det blir levert dokumentasjon for tiltakene, som er beskrevet i kapittel 6 om mål og tiltak for ytre miljø. Entreprenør skal hver måned levere en rapport, som beskriver hvordan ytre miljø er ivaretatt i perioden. Ved avslutting av anleggsarbeidet skal entreprenør levere et avfallsregnskap. Der skal leveres datablad for alle kjemikalier og materialer, som er brukt i anleggsarbeidet. Databladene skal likeledes finnes på anlegget, og der de brukes. Beskrivelse av interne prosedyrer, som har betydning for miljø, skal finnes på anlegget og være kjent for prosjektledelsen. Forurensninger i grunnen skal rapporteres i henhold til forurensningsforskriften.

10 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 10 av 53 4 HOVEDMÅL OG PRINSIPPER 4.1 Hensikten med miljøoppfølgingsplanen Det overordnede formålet med miljøoppfølgingsplanen er at anleggsarbeidene, drift, fremtidig rehabilitering og riving skal gi minst mulig påvirkning på miljøet. Med miljø forstås: Luft, vann, grunn, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker og deres innbyrdes forhold. Jernbaneverket har implementert et miljøstyringssystem, som kontinuerlig skal arbeide mot at virksomheten minsker påvirkning på miljøet. Formålet med miljøoppfølgingsplanen er å implementere føringene gitt i Jernbaneverkets miljøstyringssystem i anleggsarbeidene tilhørende Spikkestad Stasjon Miljøoppfølgingsplanen tar utgangspunkt i følgende materiale: Hovedplan Prosjekteringsmøter Risikoanalysen inkl. intervju med fagledere Følgende miljøtemaer er kortlagt som relevante for dette tiltaket, jf. risikoanalysen og Jernbaneverkets miljøhåndbok dokument nr. STY rev. 000, samt Norsk Standard 3466:2009 Visuelt miljø Naturmiljø og friluftsliv Kulturmiljø og kulturminner Støy og vibrasjoner Utslipp til luft, vann og grunn Avfall Setninger og massestabilitet Arealbruk Trafikkavvikling, massetransport og deponier Helse og trivsel Emner, som er vurdert med mulig konsekvens for sikkerhet, arbeidsmiljø samt materielle skader, er behandlet i risikoanalyse ved SHA plan. 4.2 Prinsipper Følgende prinsipper ligger til grunn for Jernbaneverkets miljøpolitikk: Føre-var prinsipp Substitusjonsplikt Best tilgjengelig teknologi Reduksjon ved kilden Jernbaneverket har generell plikt til å etterspørre produkter og tjenester, som tar hensyn til disse prinsipper.

11 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 11 av Overordnede regler Internkontrollforskriften Internkontrollforskriften FOR nr er gjeldende for både privat og offentlig virksomhet, herunder også offentlig forvaltning og tjenesteyting. Internkontrollforskriften oppstiller regler og prinsipper for systematisk arbeide med helse, miljø og sikkerhet. Forskriften beskriver metoder og prinsipper for dokumentasjon og internkontroll av virksomhetens fastsatte mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet Forskrift om miljørettet helsevern. Forskrift om miljørettet helsevern FOR nr. 486 gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer, hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Formålet med forskriften er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, som kan ha negativ innvirkning på helsen. Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til miljøfaktorer overholdes, når det gjelder den belastning omgivelsene påføres: ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå, forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe, virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges, virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte, virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene unngås Miljøinformasjonsloven LOV nr. 31 har til hensikt at sikre allmennhetens tilgang til miljøinformasjon. Offentlig og privat virksomhet har plikt til at have miljøinformasjon, som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner og gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig. 4.4 Jernbaneverkets overordnede strategi og hovedmål Jernbaneverket har i 2009 revidert sin overordnede strategi og hovedmålene for perioden Hovedmålene skal være førende for virksomhetsplanleggingen i Jernbaneverket. Jernbaneverket skal sørge for at miljøarbeidet er integrert i alle deler av Jernbaneverkets virksomhet, og at arbeidet underlegges ekstern revisjon. Jernbaneverket skal utarbeide miljøregnskap for store investeringsprosjekter. Jernbaneverket skal aktivt delta i nasjonalt miljøarbeid og kommunisere jernbanens bidrag. De viktigste miljøutfordringer for Jernbaneverket er: Energiforbruk og klimapåvirkninger

12 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 12 av 53 Arealforbruk Støy, vibrasjoner og strukturlyd Påvirkning av kulturminner, natur- og kulturmiljøer Forurensning grunnforurensning og avfall Dyrepåkjørsler og vegetasjonskontroll Visuelt miljø Miljøkrav ved anskaffelser

13 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 13 av 53 5 TILTAK FOR MILJØTEMAER For prosjektet for Spikkestad Stasjon vil hvert enkelt tema, som det er gitt i Jernbaneverkets miljøhåndbok dokument nr. STY rev. 000, blive gjennomgått, og der vil gjøres rede for følgende: Mål Beskrivelse Krav Vurdering Tiltak Oppfølging Miljøoppfølgingsplanen tager utgangspunkt i risikoanalysen og Hovedplan. Mål og krav er basert på retningslinjer fra Jernbaneverket samt lovgivning. Utarbeidelse av miljøoppfølgingsplanen med supplerende risikoanalyse er en iterativ prosess, der utvikler sig med prosjektet, og dokumentet er først endelig ved avslutning av byggeplan. 5.1 Visuelt miljø Mål Riggområdet skal fremstå ryddelig og være minst mulig sjenerende for omgivelsene. Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig. Midlertidig massedisponering skal foregå slik, det er minst mulig ulempe for miljø. Påvirking av Kjoselva og forløpet av elva skal være så begrenset som mulig. Der skal ikke foretas inngrep i terreng uten at tillatelse fra tiltakshaver er innhenta. Eventuell beplantning skal tilpasses eksisterende miljø Beskrivelse Spikkestad ligger i Røyken Kommune i landskapsregion 02-Oslofjorden. Spikkestad Stasjon er endestasjon på Spikkestadslinien, som var en del av Drammensbanen frem til Området ligger på et flatt platå med flere ravinedaler rundt. Mot nord danner slake åser et bakteppe, mens det er forholdsvis flatt mot sør og øst. Utviklingen har i Spikkestad vært preget av tilfeldigheter. Det er blant annet fordi, at jernbanen ligger som en barriere igjennom Spikkestad. Der er etablert detaljhandel ved Nye Stasjonsveien og Spikkestadsveien. Nord for banen er der bygget skole, barnehage og nye boligområder. På sørsiden av banen ligger en del i hovedsak småhusbebyggelse. Prosjektet Spikkestad Stasjon skal ses i sammenheng med Røyken Kommunes utviklingsplaner for Spikkestad, hvor en ny stasjon vil gi mulighet for, at Spikkestad Sentrum kan utvikle sig til et attraktivt sentrumsomrade med styrket togtrafikk Krav Naturmangfoldloven: o naturen med den biologisk, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern ( 1) Viltloven:

14 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 14 av 53 o Viltets og dets leveområder skal bevares, og det skal tas hensyn, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade ( 1 og 2) Miljøhåndboken: o Alle stasjoner/holdeplasser skal være ryddige i henhold til definisjon av ryddig. Jernbanenettet skal ryddes i henhold til definisjon av ryddig. Landskapskonvensjonen (Den Europeiske landskapskonvensjonen ( )): o Stiller krav om sikring, vern og pleie av landskapstypene i Europa og har som formål å sikre representative hverdagslandskap og sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedkarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i Europa Vurdering av spesielt risikofylte forhold Anleggs- og riggområdet kan blive en ulempe for berørte nabolag og for områdets visuelle uttrykk. Både midlertidige veier, maskiner/kjøretøy, brakker, tekniske installasjoner med videre vil kunne bli opplevd negativt sett fra omgivelsene. Landskapet for området endres også markant med etablering av støttemur og spunsvegg Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Avsette område til disponering av overskuddsmasser. Sikre at anleggsvirksomheten begrenses til det definerte anleggsområde. Parkeringsområde for anleggsmaskiner i anleggsperioden. Plassere brakker, verksteder og tekniske anlegg slik at mest mulig skjerming oppnås. Riggområdet skjermes så vidt mulig med eksisterende beplantning. Tiltak i anleggsfasen Oppfølging Løpende rydding og renhold av anleggs- og riggsområdet. Sikre estetisk standard på utstyr, regelmessig rydding og renhold, samt unngå tilfeldig hensetting av maskiner og utstyr. Krav til regelmessig rydding og renhold innarbeides i kontraktene og følges opp av byggherre. Parkeringsområde for anleggsmaskiner i anleggsperioden.

15 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 15 av 53 Plassere brakker, verksteder og tekniske anlegg slik at mest mulig skjerming oppnås. Riggområdet skjermes så vidt mulig med eksisterende beplantning. Eksisterende og ny vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Sikre ny vegetasjon vokser regelmessig og uten problemer. Tiltak i driftsfasen Oppfølging Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Sette anleggsområdet i stand etter endt anleggsdrift. Utarbeide plan for istandsetting av området etter endt anleggsarbeider. 5.2 Naturmiljø og friluftsliv Mål Naturmiljø og friluftsliv skal forstyrres minst mulig av anleggsgjennomføringen og etter ferdig prosjekt. Områder, som ligger nær anleggsvirksomheten og som ikke berøres av prosjektet, skal sikres i byggetiden Beskrivelse Vegetasjonen tilhører den nordlige edellauv- og barskogsone og er variert, men utbredelsen av uønsket vegetasjon av Kanadagullris (Solidago canadensis) er omfattende. Nord for banen er et mindre bekkedrag, som løper til Kjoselva og Hegga. Kjoselva er ørretførende og er dessuten leve- og yngleområde for elvemusling (Margaritifera magaritifer). Denne er en rødlista-art oppgjort som sårbar (VU) og er en av Norges ansvarsarter. Det er lite trolig at bekken er levested for ørret og elvemusling. Områdets forskjellige naturtyper, mark, brakkmark, bekker og elva med kantsoner, skog og private hager gjør det egnet for mange ulike fuglearter, men detaljerte undersøkelser mangler. Utbredelsen av rødlista-arter som flaggermus og piggsvinsdyr er heller ikke kjent. Området er flora- og faunamessig lite undersøkt, og ikke oppført i databasen Naturbase.no. Fra beboelse til marka er der kort avstand. Det innebærer, at der er god mulighet for at bedrive turer og sport i marka. Det vurderes, at prosjektet ikke har negativ konsekvenser for friluftslivet. På grunnlag av lokalitetens verdi og prosjektets omfang vurderes konsekvensen av tiltaket på biologisk mangfold som middel negativ.

16 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 16 av Krav Det er et krav at bestemmelsene i lovkompleks på naturområdet overholdes. Det dreier sig om følgende love: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) LOV Lov om friluftslivet (friluftsloven) LOV nr. 16. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) LOV nr. 38. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. LOV nr. 47. Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) LOV nr. 82. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) FOR nr Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag FOR nr Dette utmynter sig konkret i krav om, at prosjektet ikke må føre til inngrep i viktige naturområder, og at viktige økologiske funksjoner blir ivareta. Iverksettelse av vassdragstiltak, som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget, skal jf. 8 i Vannresursloven være konsesjonspliktig. Kantvegetasjon ved sidebekken skal jf. 11 i Vassressursloven opprettholdes. Ellers kontaktes vassdragsmyndigheten Rødlista arter må ikke blive påvirket av anleggsarbeidet. Ved beplantning etter endt anleggsarbeider skal der ikke velges vekster, som er beskrevet som en risiko og registrert i Norsk Svarteliste. Friluftslivet skal påvirkes minst mulig i anleggsperioden Vurdering av spesielt risikofylte forhold Det forventes, at bekkedraget og Kjoselva bliver påvirket av tiltaket, i og med at der skal bygges demning tett på bekken. Ytterligere vil drenvann fra spor ledes til bekken. Sikre eksisterende vegetasjon og andre naturmiljøer ved anleggsområdet. Vegetasjon skal påvirkes minst mulig. Stedbunden vegetasjon, som må fjernes, skal tas vare på og revegeteres. Dette gjelder dog ikke Kanadagullris (Solidago canadensis). Minske spredning av Kanadagullris med jord. Sikre at dyreliv ikke lider skade av anleggsarbeide. Informere om truede dyr og planter, der kan være i området. Alternative sykkel- og gangruter i anleggsperioden, hvis der bliver meget massetransport. Tydelig skiltning for gående og syklister i anleggsperioden. Hindre påkjørsel av vilt. Vannføring i bekken må ikke påvirkes.

17 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 17 av Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Sikre eksisterende vegetasjon og andre naturmiljøer ved anleggsområdet. Vegetasjon skal påvirkes minst mulig. Stedbunden vegetasjon, som må fjernes, skal tas vare på og revegeteres. Dette gjelder dog ikke Kanadagullris. Plan for utførsel av revegetering etter endt anleggsarbeider. Sikre friluftsområdet nær anleggsområdet. Områder med anleggsarbeide og riggområde merkes tydelig opp. Prosjektering av spuns må ikke påvirke vannføring i bekken. Oppfølging i anleggsfasen. Tiltak i anleggsfasen Oppfølging Sikre at dyreliv ikke lider skade av anleggsarbeide. Informere om truede dyr og planter, der kan være i området. Hvor det er mulig skal anleggsarbeidet og riggområder ikke innenfor 100 meter av Kjoselva. Sikre at Kjoselva ikke blir påvirket negativt av det nye anlegg. Alternative sykkel- og gangruter i anleggsperioden, hvis der bliver meget massetransport. Hindre påkjørsel av vilt. Tydelig skiltning for gående og syklister i anleggsperioden. Ingen bortkjørsel av jord og masser forurenset av Kanadagullris med mindre den er varmebehandlet eller der på annen måte er sikkerhet for at der ikke vil skje en Oppsetning av gjerde på utsatte steder for at unngå påkjørsel. Skisse i kontraktmateriale, der viser områder med ferdsel forbudt. Områder med anleggsarbeide og riggområde merkes tydelig opp. Kortlegning av områder med Kanadagullris. Anlegg, som mottager jord og masser, skal have en dokumentert metode til at unngå spredning av Kanadagullris.

18 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 18 av 53 spredning av planten. Tiltak i driftsfasen Oppfølging Ved beplantning etter endt anleggsarbeider skal der ikke velges vekster, som er beskrevet som en risiko og registrert i Norsk Svarteliste. Plan for utførsel av revegetering etter endt anleggsarbeider. Vurdere vannføring i bekken og bekkens tilstand generelt etter endt anleggsarbeider. 5.3 Kulturmiljø og kulturminner Mål Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på kulturminner eller kulturmiljøer. Der inngrep er nødvendig, skal dagens situasjon dokumenteres Beskrivelse I forbindelse med prosjektet for utvikling av Spikkestad Sentrum er der allerede undersøkt flere arealer i Spikkestad. Der er ved de undersøkelser ikke registrert vedtaksfredete kulturminner. Potensialet for funn anses derfor som lite, men fylkeskommunen bør kontaktes med tanke på en uttalelse for hele tiltaksomradet samlet sett. Stasjonsbygningen og de to gamle trebygninger ved plattformen er registrert i SEFRAK, men de er ikke fredet eller pålagt vernetiltak. Området står heller ikke oppført med SEFRAKregistrert bygg meter nord for tiltaksområdet er der registrert to gravminner, et gravfelt samt et område med status: annen arkeologisk lokalitet. Ingen av de områder forventes å blive påvirket av anleggsprosjektet. Selve jernbanestasjonen med stasjonsområde står ikke oppført i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen Krav Dersom der blir funnet automatisk fredete kulturminner, som ikke er kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jf. lov om kulturminner 3 og 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

19 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 19 av Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Utarbeide varslingsrutiner for uventede funn av automatisk fredete kulturminner i samarbeid med kulturminnemyndighetene hos fylkeskommunen. Sikre at eventuelle funn i anleggsperioden blir registrert. Utarbeide plan for varsling og registrering med fylkeskultursjefen. Tiltak i anleggsfasen Oppfølging Tiltak til å unngå skader på omkringliggende bygningsmasser. Fotodokumentasjon av viktige lokaliteter og bygninger. Oppfølging etter endt anleggsarbeide. Tiltak i driftsfasen Oppfølging Fotodokumentasjon av viktige lokaliteter og bygninger. Gjennomgå fotodokumentasjon og vurder om der er skjet skade. Gjennomgå bygningsmassen etter endt anlegg og kontrollere for eventuelle bygningsskader, der kan være kommet til under anleggsperioden.

20 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 20 av Støy og vibrasjoner Mål Støyende arbeider om kveld og natt og i helger skal begrenses, så langt det er mulig. Generelle krav til støy skal overholdes. Ingen skal utsettes for støy og vibrasjoner fra anleggsvirksomheten utover gjeldende grenseverdier, uten at dette er avklart med kommunen og informert om på forhånd og avklart gjennom dispensasjon. For vibrasjoner skal gjeldende grenseverdier ikke overskrides. Ingen bygninger skal få varige skader på grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene Beskrivelse Der pågår beregninger av støybidrag for anleggsfasen og driftsfasen. For spesifikasjoner omkring støy og vibrasjoner henvises til fagrapporten (IUP-00-A-02708). Der vurderes dog, at ny linjeføring og øket trafikkmengde ikke vil medføre overskridelse av gjeldende grenseverdier i driftsfasen Krav De generelle krav til støy fra anleggsarbeiderne opplistet i Miljødepartementets retningslinjer for støy (TA-2115/2005) skal overholdes. Bygningstype Boliger, fritidsboliger, sykehus, Pleieinstitusjoner. Skole, barnehage. Støykrav på dagtid (LpAeq12h 7-19) Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag ( LpAeq16h 07-23) Støykravpå natt (LpAeq8h 23-07) i brukstid Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Fra 0 til og med 6 uker. Fra 7 uker til og med 6 måneder. Fra 7 måneder til og med 12 måneder. Fra 13 måneder til og med 24 måneder. Mer enn 2 år. Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 4 skjerpes med 0 db 3 db 6 db 8 db 10 db

21 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 21 av 53 Andre lover og standarder, som regulerer støyende aktiviteter er: Lov om helligdager og helligdagsfred, LOV nr. 12. Lov om rettshøve mellom granner, LOV nr. 15. Forurensningsforskriften, FOR nr Norsk Standard NS 8175 tiltak for støy fra nye høyttaleranlegg. Se også Forskrift om miljørettet helsevern. For vibrasjoner vises til NS Ingen boliger langs eksisterende banestrekninger skal utsettes for gjennomsnittlig støynivå over 42 db i døgnet målt innendørs. Når det gjennomsnittlige støynivå innendørs over døgnet overskrider 42 db i eksisterende bygninger, skal det jf. forurensningsforskriften 5-4 (FOR nr. 931) gjennomføres tiltak etter 5-9. Det står dog yterlikere, at tiltaksgrensene ikke gjelder ved midlertidige avvik fra normal drift av et anlegg. Forurensningsmyndigheten avgjør i tvilstilfelle hva, som skal regnes som et midlertidig avvik. For vibrasjoner fra anleggstrafikk mv. legges anbefalingene i NS til grunn Vurdering av spesielt risikofylte forhold Prosjekteringen omfatter potentielt å arbeide med spunt. At spunte gir i reglen anledning til støy og vibrasjoner ut over grenseverdiene Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Berørte parter skal informeres om støyende arbeider i god tid. Oppfølging Krav til støynivå for utstyr og maskinell i anbudsdokumentene. Gjennomføre tilstandsregistrering før byggestart på bygninger og anlegg som kan bli utsatt for vibrasjoner, og utarbeide konkrete grenseverdier for vibrasjoner på enkelteiendommer, der det er nødvendig. Tiltak i anleggsfasen Gjennomføre støytiltak så tidlig som mulig i anleggsfasen. Oppfølgning 1 Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

22 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 22 av 53 Forbud mot tomgangskjørsel. Kontrollmåling av støy og vibrasjoner i anleggsperioden. Bruke kjøretøy, maskiner og annet utstyr med lavest mulig støyemisjon. Krav til entreprenør der skal utarbeide en plan for anleggsarbeidet og dokumentere, at støyende arbeide ikke forekommer på kritiske tidspunkter. Kravspesifikasjoner til entreprenør. Etablere logg hvor alle henvendelser og klager noteres. Entreprenør skal følge opp på klager hurtigst mulig. Planlegge mest støyende arbeider til å ligge i dagtimene. Utarbeidelse av tid- og arbeidsplan. Tiltak i driftsfasen Oppfølgning Reparere vibrasjonsskader og slitt veier etter endt anleggsperiode. 5.5 Utslipp til luft, vann og grunn Mål Anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad medføre forurensning til luft, vann og grunn. Særlig fokus skal være på utslipp, der kan forårsake forurensning av Kjoselva. Støvplagen fra anleggsvirksomheten skal begrenses Beskrivelse I forbindelse med anleggsarbeider finnes alltid en viss risiko for, at der kan forekomme søl med kjemikalier og drivstoff, som renner ned i grunnen. Rigg- og anleggsområdet ligger i nærheten av bekkedrag, som leder til Kjoselva. Der må derfor vies spesiell oppmerksomhet med hensyn til lagring og håndtering av drivstoff, oljer og kjemikalier samt avrenning fra anleggsplass og eventuell forurenset masse til midlertidig deponi mv. Spunting med anker vil medføre store mengder prosessvann i anleggsperioden. Denne arbeidsprosess vil forekomme i nærheten av bekkedraget og det skal utvises oppmerksomhet og utføres tiltak således det unngås at prosessvannet og finstoff ikke avledes til bekkedraget.

23 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 23 av 53 Avløp fra brakkerigger, kontorer osv. skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og behandles etter kommunalt reglement. Prosessvann og drenvann fra spor, som ledes til vassdrag, kan inneholde forurensning av både kjemiske og mineralske stoffer, som kan have negativ påvirkning av vannmiljøet Krav Overordnede krav til utslipp til luft, vann og grunn finnes i forurensningsloven LOV nr. 6 og forurensningsforskriften FOR nr. 931 og forskrift om miljørettet helsevern FOR nr I henhold til FOR nr. 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), skal det anvendes de mest miljøvennlige kjemikalier og materialer i anleggsarbeidet. I henhold til Lov om vern mot forurensninger og om avfall LOV nr. 6 7 må det ikke skje forurensning. I forbindelse med utslipp av prosessvann skal det i henhold til 11 innhentes tillatelse fra Fylkesmannen. Håndtering av overskuddsmasser av forurenset eller lettere forurenset jord reguleres av forurensningsforskriften kapittel 1 og kapittel 2. Generelt skal overskuddsmasser leveres til godkjent mottak for slike masser. I henhold til forurensningsforskriften kapittel 1 og kapittel 2 skal håndtering av masser godkjennes av den kommunale miljømyndighet. Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak, som er nødvendige for å sikre, at grunne ikke lenger er forurenset, eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides jf. forurensningsforskriften Vurdering av spesielt risikofylte forhold Det skal arbeides tett på bekkedrag, som leder til Kjoselva. Forurenset vann fra rigg- og anleggsområdet, som lekker til vassdrag, er en risiko Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Etablere system for sikring av drivstofftanker og hindre søl ved påfylling av små maskiner. Der skal utarbeides en plan for krav til midlertidig oppbevaring av masser og spesielt forurenset masse. Unngå riggområder innenfor 100 meter av Kjoselva. Oppfølging Entreprenøren(e) skal utarbeide en komplett plan, som viser alle ledningsnett, renseanlegg og utslippspunkt, samt driftsinstruks for anleggene. Utarbeide miljøberedskapsplan som blant annet fastsetter rutiner for, hva som skal gjøres, dersom det skjer uhell, som kan forårsake forurensning. Eksempelvis hvis der skjer utslipp av olje.

24 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 24 av 53 Tiltak i anleggsfasen Krav om å bruke substitusjonsprinsipp for miljøskadelige kjemikalier og materialer. Oppfølgning Jernbaneverket skal motta datablad på anvendte kjemikalier og materialer. Absorbent skal være tilgjengelig og skal brukes ved eventuell forurensning. Sikre riggområdet for å redusere sannsynligheten av forurensende utslipp til grunn eller til Kjoselva. Oppbevaring av kjemikalier og drivstoff skal skje i henhold til gjeldende krav med egen låsbar kjemikalie container med ventilasjon. Varslingsrutiner ved funn av forurenset masse skal følges. Lastbiler skal sikres/tetnes, slik der ikke forekommer forurensning ved massetransport. Påfylling av drivstoff skal skje utenfor anleggsområdet på permanent påfyllingssted. Forbud mot tomgangskjørsel. Midlertidig deponi av masser skal deponeres på fast underlag, så der unngås spill til grunn og vann. Tilsyn med deponi under anlegg. Krav om oppsamling av evt. oljesøl. Rutiner for maskinvedlikehold. Hindre og redusere spredning av søle og støv på veinettet og i øvrige omgivelser. Produkter der anvendes i anleggsarbeidet, skal være ikke-miljøskadelige stoffer. Krav til entreprenør om anvendelse av maskinell med minimum standard på Euro-norm 4. Ved arbeidsprosesser, der kan medføre meget finstoff i prosessvann, anbefales det at etablere sedimenteringskar, hvor finstoff kan bunnfelles, innen vannet ledes i bekke- og vassdrag. Dette gjelder eksempelvis ved spunting omkring bekkedraget, hvor det skal ankres. Prosessvann herfra må ikke avledes direkte til bekken. Avdekkingsplast skal være tilgjengelig. Fremvisning av datablad. Entreprenør skal fremvise produktspesifikasjoner av materiell. Vurdere om det er kommet finnstoff i bekkedraget etter endt anleggsarbeide.

25 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 25 av 53 Tiltak i driftsfasen Oppfølging Gjennomgang av anleggsområdet etter endt anleggsarbeider og undersøke for spillhendelser, der ikke er oppdaget. Derutover fjerne potensielle kilder til nye spillhendelser. Gjennomgang av midlertidig deponi etter endt opprydding. 5.6 Avfall Mål Avfallsmengden skal minimaliseres ved å begrense forbruket og gjennomføre ombruk og materialgjenvinning. Avfallet som oppstår, skal fjernes fortløpende og håndteres på forsvarlig måte. Avfallet skal håndteres på en bærekraftig måte. Det skal behandles miljømessig forsvarlig og etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter Beskrivelse Avfallsproduksjonen omfatter ordinært produksjonsavfall fra anlegget (emballasje, brukt/slitt utstyr herunder skinner, sveller med mer). Derutover vil der være avfallsmengder av betong, asfalt og træ fra eksisterende plattform, der skal rives. Avfallsproduksjonen omfatter likeledes kabler med mer, der kan inneholde miljøfarlige stoffer. Avfallet forutsettes sortert. Generelt gjelder, at all forurenset masse skal leveres til godkjent mottak. Det må forventes funn av forurenset grunn og masse. Spesielt i områdene rundt sporvekslene. Det bør også være riktig å anta, at pukk og annen masse som graves opp, er svært forurenset av kreosot og tungmetaller. For å hindre ukontrollert spredning av slike masser gjelder følgende tiltak: Alle gravemasser langs sporområder må handteres som forurenset (evt. kan det dokumenteres at delområder er rene) Overskuddsmasser kan ikke disponeres fritt utenfor tiltaksområdet uten at det evt. dokumenteres, at jorda likevel er ren. Overskuddsmasser, som er forurenset, skal leveres til godkjent mottak for slike masser. Forurensede svarte gravemasser kan ikke gjenbrukes, og skal leveres godkjent mottak for forurenset masse (evt. kan det dokumenteres massene likevel tilfredsstiller lokalt akseptkriterium tilstandsklasse 3). Andre gravemasser fra sporområdene kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Hvis der finnes farlig avfall, skal det leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Inntil 400 kg farlig avfall per år kan leveres til Røyken Kommunes mottak på Follestad Industriområde 3475 Åros. Ved større mengder avfall anbefaler kommunen, at der inngås avtale med et firma, der er godkjent for innsamling og transport av farlig avfall, om regelmessig henting.

26 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 26 av 53 Massehåndtering krever prøvetakning av de masser, som skal fjernes. En særlig type avfall er jord forurenset med Kanadagullris (Solidago canadensis). Spredning av denne invaderende art skal begrenses. Spredning skjer med frø og rhizomer i jord. Det bør derfor utvises forsiktighet ved graving og flytting av masser, der det vokser Kanadagullris. Som utgangspunkt skal der ikke skje bortkjørsel av jord og masser forurenset av Kanadagullris med mindre den er varmebehandlet eller der på annen måte er sikkerhet for at der ikke vil skje en spredning av planten. Anlegg, som mottager jord og masser, skal have en dokumentert metode til at unngå spredning av Kanadagullris Krav I henhold til Lov om vern mot forurensning og om avfall LOV nr. 6 (forurensningsloven) skal alt avfall håndterers slikt, at der ikke oppstår forurensninger. Det betyder, at alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Sorteringsgraden totalt for Jernbaneverkets aktiviteter i 2010 var 88%. JBV s krav til sorteringsgrad er, at andelen av kildesortert avfall skal ligge på minst 70%. Krav til sortering av riveavfall, produksjonsavfall samt håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriften FOR nr. 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Sortert avfall kan leveres til Røyken Kommunes mottak på Follestad Industriområde 3475 Åros eller annet godkjent mottak. For terreninngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften 2-6. Tiltaksplanen skal sendes til kommunen og godkjennes av kommunen, jf. forurensningsforskriften 2-8. Forurenset masse, som ikke deponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften 2-5. Mengden av avfall skal begrenses gjennom tiltak presisert i internkontrollforskriften Vurdering av spesielt risikofylte forhold Der kan være farlig avfall i form av kreosot fra gamle sveller, kviksølv i gamle releer, asbest og PCB i betongavfall Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Betong fra plattformen skal undersøkes for, om der har været anvendt PCB holdig tetningsmasse, eller om der inngår asbest i konstruksjonen. Utarbeide avfallsplan. Tiltak i anleggsfasen Oppfølgning

27 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 27 av 53 Entreprenøren utarbeider en avfallsplan for prosjektet, der skal identifisere type av avfall og omtrentlige mengder. Det skal likeledes skisseres, hvordan det forskjellige avfall, herunder farlig avfall, skal håndteres. Krav til entreprenør om avfallsminimering og forsvarlig avfallshåndtering, herunder kildesortering. Tiltak i driftsfasen Formulere krav til avfallshåndtering som innarbeides i kontrakten med entreprenør. Oppsetting av avfallsbeholdere til kildesortering. Oppfølging Rydding av anleggsområde etter endt anleggsarbeider. 5.7 Setninger og massestabilitet Mål Ingen bygninger, vassdrag eller infrastruktur skal få varige skader på grunn av setninger eller ras som følge av anleggsvirksomheden Beskrivelse Der er ikke kartlagt områder med erosjonsrisiko i tiltaksområdet, men umiddelbart syd for finnes et område, der har liten erosjonsrisiko. Der forventes dog ingen tiltak for området Krav Det skal sikres, at kvikkleireskred ikke kan forekomme med skade til følge for boliger, infrastruktur eller natur, før anleggsarbeidet oppstartes Vurdering av spesielt risikofylte forhold Der skal utvises varsomhet ved spunting omkring bekkedraget Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Gjennomføre tilstandsregistreringer av utsatte installasjoner før anleggsstart. Oppfølging Utarbeide en prosedyre for at håndtere bygningsskader. Tiltak i anleggsfasen Oppfølgning Varsomt arbeide med demningsutvidelsen. Varsomt arbeide omkring spunting ved bekkedraget. Undersøkes om det har vært skredd av jord eller annet materiale ned i bekkedraget

28 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 28 av 53 Tiltak i driftsfasen Oppfølging Utføre tilstandsregistreringer av området etter endt anleggsperiode. Utføre kontroll av bygninger etter endt anleggsperiode. 5.8 Arealbruk Mål Involvere færrest mulige arealer utenfor Jernbaneverkets egne områder Beskrivelse Anlegget etableres hovedsagelig på eksisterende stasjonsområde. Der kan blive tale om eiendomservervelse nord for sporet og i forbindelse med etablering av en tilsynsvei til sporskiftet i den østlige ende av tiltaksområdet Krav Ved oppkjøp av eiendom skal der inngås en skriftlig avtale og gis et kompensasjonsbeløp Vurdering av spesielt risikofylte forhold Ingen spesielle risikofylte forhold er identifisert Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Arealforhold og arealbehov skal avklares tidlig i prosjektet. Tiltak i anleggsfasen Oppfølging Sikre at det kun er det planlagte arealbruk, der anvendes under anleggsarbeide. Tiltak i driftsfasen Tilsyn under anleggsarbeide. Oppfølging Sikre at arealforhold bliver avviklet etter endt anleggsarbeider

29 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 29 av Trafikkavvikling, massetransport og deponier Mål Transport av materiale til anleggsområdet samt materiale, avfall, masser mv. bort fra anleggsområdet på offentlig veinett skal ikke medføre ulykker eller vesentlige ulemper for andre trafikanter eller omgivelsene. Tung anleggstrafikk gjennom boliggater skal begrenses til et nødvendig minimum. Midlertidig massedeponering skal være minst mulig belastning for miljøet Beskrivelse Anleggsmateriale forventes transportert til og fra anleggsområdet via større lastbiler. Dog vil langskinner blive transportert med tog innen spor lukkes ned. Brakker vil likeledes transporteres til riggområdet via større lastbiler. Transporten til og fra anleggsområdet vil foregå via offentlig vei. Rivningsmateriale og avfall vil skulle transporteres bort fra anleggsområdet via større lastbiler. Det anbefales dog at gjenanvende mest mulig av materialene fra stedet eksempelvis å gjenanvende avgravet masser til demningsutvidelsen, såfremt det er mulig. I anleggsfasen skal det være et gjennomgående tilbud med høy standard i området for gående og syklende. Anleggstrafikken må ikke blokkere for lokal trafikk med andre mål. Togtrafikken vil være lukket ned i april, mai og juni Etter den periode vil der blive gjenopptaket drift evt. i begrenset omfang Krav Krav til entreprenør om anvendelse av maskiner med minimum standard på Euro-norm 4. Overordnede krav knyttet til håndtering av forurenset masse finnes i forurensningsloven med tilhørende forskrifter. LOV nr. 6, lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), FOR nr. 931, forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) samt FOR nr. 1513, forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Vurdering av spesielt risikofylte forhold Ingen spesielle risikofylte forhold er identifisert Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Oppfølging Etablere plan for fotodokumentasjon. Tiltak i anleggsfasen Ved valg av kjørerute skal den løsning, som er tryggest mulig for trafikkavviklingen, velges. Definere ruter for massetransport slik at belastningen på boligområder begrenses. Oppfølgning Krav til kjøreruter skal innarbeides i kontraktene. Samarbeide med politiet om overvåkning av massetransport og vurdere behovet for yterlikere tiltak.

30 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 30 av 53 Gjennomføre nødvendig vedlikehold av veier for anleggstrafikk. Sikre god skiltning, oppmerking og rengjøring av interne anleggsveier. Redusere mellomlagring av masser til et minimum. Tiltak i driftsfasen Observasjon av veie i anleggsperioden og deres stand i forhold til støv og søle. Entreprenør har ansvar for inngjerding/markering av arbeidsveie og deponier. Masser, der ikke skal gjenbrukes i prosjektet, skal så vidt mulig kjøres direkte til godkjent mottager uten mellomlagring. Oppfølging Områder, der har været brukt til deponi, skal minimum etableres tilbake til den opprinnelike standard Helse og trivsel Mål Alle berørte skal gis informasjon om anleggsvirksomheten for å forebygge unødvendig usikkerhet. Anleggsarbeidene skal gjennomføres med tanke på å begrense unødvendig forstyrrelse av søvn og hvile. Det skal legges vekt på å begrense forstyrrelse forårsaket av anleggsarbeide mot nærliggende omgivelser Beskrivelse Helse og trivsel i denne sammenheng omfatter hendelser for tredjepart i forbindelse med anleggsaktivitetene. Risiko, som er knyttet til avvikling av togtrafikken og til arbeider nær trafikkert spor, håndteres etter egne prosedyrer og er ikke omtalt her. Også sikkerhet knyttet til arbeidsmiljø håndteres gjennom egne rutiner. Anleggsarbeidet vil pågå i den nordlige del av Spikkestad, der ikke er tett bebygget. Anleggsarbeidet vil dog påvirke dem, som bor og oppholder seg i området daglig i større eller mindre grad. Enten i form av anleggsstøy og tung transport eller ved lukning av jernbanen i anleggsperioden. Informasjon kan delvis redusere utrygghet og usikkerhet om, hvordan situasjonen kommer til å bli. Støy og støv fra anleggsvirksomheten samt trafikk til og fra anlegget kan gå ut over de berørtes helse og trivsel. I tidsplan for anleggsarbeider skal det fokuseres på at de mest støyende anleggsarbeider skal være i dagtimene. Ytterligere vil prosjektet omfatte ny plattforminnretning som omfatter ny belysning, billettautomat inklusiv TV-overvåkning og integrert ledelinjer i plattformen til støtte for folk med visuelle handikap. Der vil blive anlagt nye parkeringsplasser med plasser reservert for bevegelseshemmede Krav Kommunen skal informeres om anleggsarbeidet således den kan følge retningslinjene i kommunehelsetjenesteloven LOV nr. 66, lov om helsetjenesten i kommunene.

31 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 31 av Vurdering av spesielt risikofylte forhold Ingen spesielle risikofylte forhold er identifisert Tiltak og oppfølging Tiltak for videre prosjektering Prioritere skriftlig og muntlig informasjon til naboer. Tilby flytting i deler av anleggsperioden til beboere som er særlig utsatt for anleggsvirksomheten. Utarbeide spesialtilpassede opplegg for berørte med særlige behov. Tiltak i anleggsfasen Oppfølging Informasjonsstrategi for anleggsperioden skal utarbeides, således beboere i området kan blive ordentlig informert om prosjektets forskjellige stadier. Oppfølgning Gode alternativer til tog i perioden hvor jernbane er stengt eller kjører uregelmessig. Drøfte anleggsvirksomheten med berørte institusjoner for å informere om arbeidet og vurdere tiltak som kan forebygge ulykker og sikre god helse og trivsel. Skjerme omgivelsene for lys fra anleggsområdet. Evt. krav til entreprenør om at skjerme naboer til anleggsområdet for plagsom lys. Der skal opprettes kontor/være kontaktperson på anleggsområdet, hvor beboere i området kan henvende sig, hvis de har spørring, ønsker eller klager. Loggføre hendelser og klager i forbindelse med anleggsvirksomheten. Eventuelle klager skal behandles raskt. Sikre last ved massetransport.

32 Miljøoppfølgingsplan inkl. risikovurdering Side: 32 av 53 6 REFERANSER Norsk Standard NS 3466:2009 Norsk Standard NS 8141 Norsk Standard NS 8175 Norsk Standard NS 8176 LOV nr. 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold LOV nr. 38: Lov om jakt og fangst av vilt LOV nr. 16: Lov om friluftslivet LOV nr. 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. LOV nr. 12: Lov om helligdager og helligdagsfred LOV nr. 15: Lov om rettshøve mellom granner LOV nr. 3: Lov om vern mot forurensninger og om avfall LOV nr. 69: Lov om offentlige anskaffelser LOV nr. 66: Lov om helsetjenesten i kommunene LOV nr. 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet LOV nr. 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne LOV nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling FOR nr. 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter FOR nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning FOR nr. 1446: Forskrift om rammer for vannforvaltningen FOR nr. 486: Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442) inklusiv veiledning fra Klima- og forurensningsdirektoratet Den Europeiske Landskapskonvensjon Den Europeiske avfallskatalog (EAK) Miljøhåndboken fra Jernbaneverket SEFRAK

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Miljøoppfølgingsskjema Oppdragsgiver og : Enebakk kommune Prosjekt: Overføringsanlegg fra Ytre Enebakk RA til Kirkebygda SRA og utslippsledning til Øyeren i Enebakk kommune. Vedlegg 5 til miljøprogrammet

Detaljer

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE 11. Juni 2014 AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN NANNESTAD KOMMUNE 2 (8) AVLØPSLØSNING VOLLUAGMOEN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Ullensaker kommune Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Miljøoppfølgingsplan Oppdragsnr.: 5152998 Dokumentnr.: 03 Versjon: F03 2016-05-02 Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

GS-vei Heimdal Moa, Andebu kommune Plan for ytre miljø

GS-vei Heimdal Moa, Andebu kommune Plan for ytre miljø COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 GS-vei Heimdal Moa, Andebu kommune Plan for ytre miljø Oppdragsnummer hos COWI: Utgivelsesdato: 15.02.2013 Saksbehandler hos COWI:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ

Utvidelse administrasjonsbygg SNJ IVAR Utvidelse administrasjonsbygg SNJ Risikovurdering av ytre miljø Utarbeidet 27042015 Utvidelse av adm bygg på SNJ - Risikovurdering ytre miljø 2 / 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

Reguleringsplan for Jaren stasjon

Reguleringsplan for Jaren stasjon Reguleringsplan for Jaren stasjon PLAN-ID E-244 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert: Saks-nr.: Forslag til offentlig ettersyn 15.03.2016 07.04.2016 PLU xx/xx Forslag til sluttbehandling xx.xx.20xx PLU

Detaljer

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM

VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS / Kolo Veidekke AS Rapporttype Miljøoppfølgingsprogram Dato 2013-01-21 VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGS- PROGRAM MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM 3 (9) VESET FJELLTAK MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn(kombinasjon systemrevisjon og inspeksjon) etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Dokumentnummer: IUP-00-A B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 00B Byggeplan Side: 2 av 34

Dokumentnummer: IUP-00-A B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 00B Byggeplan Side: 2 av 34 Byggeplan Side: 2 av 34 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. STØYREGELVERK... 5 4. BYGGEARBEIDE... 6 4.1 STØYKILDER - ARBEIDSAKTIVITETER... 6 4.1.1 Fase 1.1 eksisterende anlegg... 7 4.1.2 Fase 1.2

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2013-2014 Saksnr: 2013028949 Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Samlekontrakt bruvedlikehold

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring

Overskuddsmasser. - gjenbruk og mellomlagring Overskuddsmasser - gjenbruk og mellomlagring Forurensede gravemasser Forurensningsforskriften 2-5: «Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R.

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R. YTRE MILJØPLAN Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Håkon 1 Asbjørn Dehlin Arctander Godkjent av Frøydis R. Stensvik

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214221 Elektro Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-06-27 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Sveis nr. 2012 / 071701 Strømsund bru vedlikeholdsarbeider Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Strømsund

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak

SKJEMA: Melding og tilsyn asylmottak Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Detaljregulering for vendespor Ski Endringer iht JBVs innspill hj KSt StE 01B Endringer iht JBVs innspill 23.04.2013 25.04.2013 hj KaStj StE 00B Første utgave 17.04.2013 hj MaHaa StE Revisjon Revisjonen

Detaljer

GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002 Sist revidert 17.07.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Overskrift linje Miljøoppfølgingsprogram

Overskrift linje Miljøoppfølgingsprogram Overskrift linje Miljøoppfølgingsprogram to Forklarende Midtrekkverk tittel E18 eller Øygardsdalen undertittel - Frivoll linje to R A P P O R T Ve g - o g t r a f i k k a v d e l i n g e n nr: xxxxxxxxxxx

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS

Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS SHA-DOKUMENT Emne: SHA-plan Oppdragsgiver: Agder Renovasjon IKS Dato: 01.06.2016 Skrevet av: Kristian Johnsen Byggherre: Agder Renovasjon IKS Overordnet SHA-plan - Tilbygg Heftingsdalen 1 PROSJEKTINFO

Detaljer

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder.

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder. NOTAT Til: Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt, v/ Randi W. Kortegaard Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. april 2015 Emne: Skjørten massedeponi - Støy fra virksomheten 1 Orientering Reguleringsplan

Detaljer

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok.

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok. Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 23 Dagslett-Linnes Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag Statens vegvesen Region sør 17.12.2015

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier Statens vegvesen Region nord Foreløpig revideres etter inngåelse av kontrakt YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Inngåelse av kontrakt Prosjekt/kontrakt nr: Vedlikehold av ferjekaier 2013 2016 Statens vegvesen Region nord

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID 0702-2010-013 Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn 24.02.2011 Vedlegg til dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Fra: Dato/rev.: TORP Sandefjord Lufthavn Norconsult AS 2015-06-10/B01 Overordnet støyberegning for anleggsarbeid I forbindelse med rehabiliteringen av rullebanen på Torp lufthavn har Norconsult utført

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på utførelsesfasen.

Denne presentasjonen fokuserer på utførelsesfasen. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Trydal Maskin AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Trydal Maskin AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Eva Boman Vår dato: 26.06.2012 Vår referanse: 2012/2471/EBO Telefon: 37 01 75 43 E-post: fmaaebo@fylkesmannen.no Rapportummer: 2012.014.I.FMAA

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31

YM-plan. Ytre miljøplan. Prosjekt/kontrakt nr: 2015/ RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: 2015/038731 RIVING AV BENSINSTASJON, SAMAGATA 31 Versjon 27.03.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent

Detaljer

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Utgave: 2 Dato: 20.08.2015 Tiltaksplan vedrørende flytting av avfall ved Heggstadmoen avfallsdeponi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen. Miljøoppfølgingsprogram

E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen. Miljøoppfølgingsprogram E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen Miljøoppfølgingsprogram Region vest Bergen distrikt Dato: 09.10.2006 Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Distribusjon, ajourhold og rapportering... 1 Støy og vibrasjoner...

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Ærede fru sysselmann!

Ærede fru sysselmann! DEN RUSSISKE FØDERASJONS ENERGIMINISTERIUM DET FØDERALE STATLIGE UNITÆRE SELSKAP DEN STATLIGE TRUST ARKTIKUGOL GRUVEBYEN BARENTSBURG 9178, Svalbard (Spitsbergen), Norge Tlf. +7 495 956 33 13 faks: +7 495

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke Holmestrand kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke Holmestrand stasjon i fjell 1. gangs behandling Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 30.10.15 2015/5436-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Breeze

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling

Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling Bjørvikaprosjektet Miljøkriterier ved entreprisetildeling v/turid Winther-Larsen marinbiolog og miljøkoordinator Bjørvikaprosjektet, Statens vegvesen, Region øst Tlf: 24 05 87 61/ 958 08 340 E-post: turiwl@vegvesen.no

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Borg Havn IKS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. for. Borg Havn IKS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borg Havn IKS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og i medhold av forskrift

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer

Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150017 Arkivsak:13/35229 Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 19.8.2015

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

1 Innledning Planprogram 2. 2 Definisjoner 3

1 Innledning Planprogram 2. 2 Definisjoner 3 MOSS HAVN KF ANLEGGSSTØY MULIG UTVIDELSE MOSS HAVN INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Planprogram 2 2 Definisjoner 3 3 Grenseverdier for støy i anleggsfasen 3 3.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP

MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP HERSTUA GRUS AS MILJØOPPFØLGINGSPLAN - MOP DRIFTSFASEN JUNI 2013 1 (18) S w e co Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no S we c o No r

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning Nytt fra forurenset grunn Faktaark, veiledere og forskrifter Oppdarterte faktaark og veileder

Detaljer

Bygge- og anleggsstøy

Bygge- og anleggsstøy Bygge- og anleggsstøy TA 2988 2012 2 Bygge- og anleggsstøy Skal du i gang med bygge eller anleggsarbeider? Du kan spare mye tid om du legger en god plan for støyende arbeider som kan påvirke naboene. Støy

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram for Moen massedeponi

Miljøoppfølgingsprogram for Moen massedeponi for Moen massedeponi Moen massedeponi 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Mål og miljøtiltak... 3 3.1 Sikkerhet og visuelle hensyn... 3 3.1.1 Problembeskrivelse... 3 3.1.2 Gjeldende

Detaljer