SAK NR OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI HF til etterretning. Styret forutsetter at oppfølging av sluttrapport nr. 6 «Revisjon av Sykehuset Innlandet HF» gjennomføres som skissert og at handlingsplanene med utgangspunkt i revisjonsrapporten blir fulgt opp. Styret ber om å få seg forelagt statusrapport på tiltakene gjennom tertialrapportering i Styret vedtar «Handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015» som vist i vedlegg Styret ber administrerende direktør legge til rette for at pasientrettigheter i forbindelse med utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten ivaretas, og at nødvendig opplæring i prosedyrer og regelverk gjennomføres. 4. Tiltak som skisseres etter revisjon angående utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten innarbeides i handlingsplan for «Kvalitet og pasientsikkerhet». Opplæringsopplegg som del av nye tjenesteavtaler og samarbeidsavtaler med kommunen iverksettes i Tiltak vedrørende Ressursstyring i SI HF følges opp som vedtatt i «Handlingsplan for HR strategi 2015». Krav til bemanningsplaner og avstemming av disse for styring av bemanningsressurser skal følge vedtatte retningslinjer. Brumunddal, 15. januar 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Fagdirektør: Toril Kolås, Avd.sjef virksomhetsstyring Borghild Hammer

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst varslet i brev 14. mai 2014 om revisjon i Sykehuset Innlandet høsten Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen innenfor et utvalg av prosesser i SI HF. Revisjonen skal bidra til forbedring av prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll slik at de understøtter foretakets måloppnåelse. De reviderte enhetene ble valgt ut etter en innledende kartlegging og dialog med helseforetakets ledelse Enhetene som er revidert ble valgt ut for å sikre bredde i revisjonen, og med bakgrunn i vurdering av innhentet dokumentasjon. Revisjonen har omfattet følgende områder; Virksomhetsstyring Ressursstyring Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Virksomhetsstyring Denne delen av revisjonen tar for seg prosessene knyttet til virksomhetsstyringen i SI HF. Med virksomhetsstyring menes prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å; sette mål definere oppgaver for å oppfylle målene måle resultater mot målene bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten Dette innebærer også hvordan helseforetaket på overordnet nivå har lagt til rette for operasjonalisering av Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst. Risikostyring er tatt med som del av virksomhetsstyringen. I revisjonen er det virksomhetsstyringen knyttet til ordinær drift som har vært vektlagt. Revisjonen har omfattet virksomhetsstyringen på overordnet nivå i SI HF, samt i Divisjon Lillehammer og Divisjon Psykisk helsevern. I Divisjon Lillehammer er styringslinjen fulgt i Avdeling akuttmedisin, inkludert Intensiv og overvåkingsenhet, mens i Divisjon Psykisk helsevern er styringslinjen fulgt i Avdeling for alderspsykiatri, inkludert enhet for utredning og i DPS Elverum Hamar, inkludert Enhet for psykosebehandling. Ressursstyring Ressursstyring omhandler de aktivitetene som gjennomføres for å sikre at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser for å sikre at oppgaver gjennomføres. Dette skjer ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte bemanning styres, på enhetsnivå (prosessnivå) og omhandler blant annet arbeidstidsplanlegging (f.eks planlegging av aktivitet, bemanning og utarbeidelse av tjenesteplaner/turnus). I ressursstyringen inngår de aktivitetene som gjennomføres for å sikre at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser. Fokuset for revisjonen har vært styring av bemanningsressurser. Dette er gjort ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte bemanningsplanlegging gjennomføres, på enhetsnivå (prosessnivå). Revisjonen har ikke omfattet finansiell ressursstyring, eller ressursstyring i forhold til utstyr, teknologi eller arealer. Revisjonen er gjennomført i Divisjon Lillehammer, Avdeling akuttmedisin - Intensiv og overvåkingsenhet, og Divisjon Psykisk helsevern Alderspsykiatrisk avdeling, enhet for utredning Sanderud. I tilknytning til revisjonen er det gjennomført møte med leder og nestleder i Brukerutvalget i SI. Side 2 av 12

3 Utskrivning av pasienter I utskrivningsprosessen inngår aktivitetene som utføres for å sikre at pasienten får den nødvendige hjelpen etter avsluttet sykehusopphold, og innebærer også samhandling med kommunen. Revisjonen har sett på utskrivningsprosessen i sengepost 11A ved medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer. Oppfølging av sluttrapport: Konsernrevisjonen hadde oppstartsmøte med SI HF 22. august, og gjennomførte revisjonen i perioden august og september Det ble deretter oversendt sluttrapport; 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF. Det er denne rapporten saksfremstillingen i det videre henter anbefalinger fra og som svares ut med nødvendige tiltak. Revisjonen har vært fulgt opp av diverse arbeidsgrupper, kvalitetsnettverk og i ledermøte. Det har vært gjennomgang med tillitsvalgte (TV 20) og med arbeidsmiljøutvalg (HAMU). Tiltak som foreslås i saken for de 3 revisjonsområdene er/vil bli tatt inn i følgende handlingsplaner: Revisjonsområde: Handlingsplan: Tiltak: Virksomhetsstyring Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Tiltak innarbeidet i handlingsplan for virksomhetsstyring og følger som Vedlegg 2 til styresaken Ressursstyring Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Handlingsplan for HR strategi 2015 Handlingsplan for kvalitet- og pasientsikkerhet 2014 Tiltak skissert i saken er vedtatt og innarbeidet i «Handlingsplan HR strategi 2015», jf styresak 105/2014, 18. desember 2014 Tiltak skissert i styresaken vil bli innarbeidet ved revisjon av handlingsplanen for 2015 Saksframstilling Virksomhetsstyring i SI HF: For å belyse helseforetakets virksomhetsstyring har revisjonen tatt utgangspunkt i fire problemstillinger. 1. I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for/kravene til god virksomhetsstyring? 2. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for å planlegge virksomheten i tråd med oppdraget de mottar? 3. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for oppfølging? 4. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for rapportering og analyse? Side 3 av 12

4 I det videre kommenteres anbefalinger fra revisjonen til de 3 første punktene. I punkt 4 har konsernrevisjonen ikke identifisert svakheter (funn) eller kommet med anbefalinger. 1. I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for/kravene til god virksomhetsstyring? Revisjonen har i sin gjennomgang gitt følgende anbefaling: Foretakets styrende dokumenter blir dekkende for de prosesser og aktiviteter som må gjennomføres i SI HF for å sikre helhetlig virksomhetsstyring. Roller og ansvar knyttet til virksomhetsstyring tydeliggjøres. Foretaket foretar en gjennomgang av hele fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og samstemmer med øvrige prosedyrer innen fullmaktsområdene (overordnede, personal og økonomi) for å sikre helhet og at fullmaktene er dekkende for foretakets behov. Foretaket sikrer at det foretas en gjennomgående formalisering av fullmaktsstrukturen, samlet og for den enkelte leder. Det etableres en overordnet forvaltning av det helhetlige fullmaktstyringssystemet (overordnede, personal og økonomi). Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger: Foretakets styrende dokumenter blir dekkende for de prosesser og aktiviteter som må gjennomføres i SI HF for å sikre helhetlig virksomhetsstyring. Konsernrevisjonen har funnet at SI HF har overordnede og oppdaterte prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring. Det vises i sluttrapporten til eksempel på prosedyrer som internkontroll, rapportering, Ledelsens gjennomgåelse (LGG), Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og budsjettprosessen. Prosedyrene er lagret i foretakets kvalitetssystem (EK). Prosedyreverket er imidlertid ikke dekkende i forhold til å beskrive hvordan årlig oppdrag og bestillerdokument (OBD) skal operasjonaliseres på nivå 2-4 i foretaket. OBD ekspederes årlig ut til divisjonene med ansvarsfordeling mellom somatikk, psykisk helsevern og stabsområdene inklusiv Eiendom og internservice. OBD følges opp i Administrerende direktør sine møter med divisjonsdirektørene etter egen møteplan. I tillegg rapporteres det på mål i OBD i tertialrapporten og i forbindelse med arbeidet med årlig melding. OBD presenteres årlig i egen styresak. I forhold til operasjonalisering av OBD på de ulike nivåene i foretaket er ansvaret tydeliggjort i lederavtalene for Beskrivelse av operasjonalisering på nivå 2-4 i foretaket vil bli ivaretatt i arbeidet med nytt helhetlig «Rammeverk for virksomhetsstyring. Jf. Handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015 vedlegg 2. Roller og ansvar knyttet til virksomhetsstyring tydeliggjøres. Revisjonen viser til at mal for lederavtalene ikke har vært gjennomgående benyttet i de reviderte enhetene. Lederavtaler er ikke inngått på alle nivåer og noen er signert sent på året. I tillegg har ledere på nivå 2, 3 og 4 manglende kjennskap til sine funksjonsbeskrivelser. I etterkant av revisjonen har det vært arbeidet med å legge til rette for en prosess med lederavtalene for 2015 både i forhold til innhold samt etablere rutiner som sørger for at mal for lederavtalene benyttes gjennomgående. Dette for å tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til Side 4 av 12

5 virksomhetsstyringen for den enkelte leder og hva det innebærer av aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring. Lederavtale mellom nivå 1 og 2 for 2015 er ferdig utarbeidet og legges ved styresaken som vedlegg 3. Det er satt som krav i lederavtalen at det utarbeides årlig virksomhetsplan på divisjons/stabsnivå med fokus på mål- og resultatstyring. Det er lagt opp til en prosess for lederavtalene på nivå 3 og 4. HR sjefene i hver divisjon gjennomgår utkast i egen divisjon og gir tilbakemelding på innhold for å sikre forankring. Lederavtalene for nivå 3 og 4 vil deretter bli sendt ut i månedsskiftet januar/februar 2015, og skal benyttes gjennomgående. Den enkelte HR-sjef vil følge opp at ledere i egen divisjon inngår lederavtaler, og følge opp at avtalene arkiveres i arkivsystemet Doculive. Vedtatte funksjonsbeskrivelser for nivå 2, 3 og 4 skal følge som vedlegg til lederavtalene. HR-sjefene vil gjøre funksjonsbeskrivelsene kjent i egen divisjon. Anbefalinger til Fullmaktsstrukturen: Foretaket foretar en gjennomgang av hele fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og samstemmer med øvrige prosedyrer innen fullmaktsområdene (overordnede, personal og økonomi) for å sikre helhet og at fullmaktene er dekkende for foretakets behov. Foretaket sikrer at det foretas en gjennomgående formalisering av fullmaktsstrukturen, samlet og for den enkelte leder. Det etableres en overordnet forvaltning av det helhetlige fullmaktstyringssystemet (overordnede, personal og økonomi). Anbefalinger vedørende Fullmaktsstruktur er fulgt opp gjennom styresak : «Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2015». Konsernrevisjonen har i sin gjennomgang vist til at de styrende dokumenter for fullmaktene isolert sett hver for seg foreligger, men er ikke sett i sammenheng når det gjelder hvilke fullmakter hver leder samlet skal ha og hvorvidt det er delegert overordnede fullmakter til den enkelte leder. Anbefalingene fra konsernrevisjonen i forhold til Fullmaktsstrukturen anses fulgt opp gjennom styresak 103 hvor det er vedtatt en fullmaktsmatrise som omfatter overordnede fullmakter, personal, innkjøp og økonomi. Arbeid med å etablere et samlet «Fullmaktsdokument for SIHF» vil fortsette i I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for å planlegge virksomheten i tråd med oppdraget de mottar Foretaket avklarer forventninger til hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med virksomhetsstyringen i SI HF. Foretaket beskriver hvordan operasjonalisering av oppdrag og bestilling skal foregå på de ulike nivåene i foretaket. Det utarbeides en oversikt over ulike overordnede strategier og handlingsplaner i foretaket og hvordan disse er knyttet til hverandre. Det avklares hvilke forventninger foretaket har til utarbeidelse av virksomhetsplan/handlingsplan på de ulike nivåene. De ulike nivåene utarbeider virksomhetsplan/handlingsplan hvor mål er samlet, og det beskrives resultatmål, effektmål, tiltak, ansvarsfordeling og tidsplan gjennom året. Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger til pkt. 2: Foretaket avklarer forventninger til hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med virksomhetsstyringen i SI HF. Side 5 av 12

6 I 2014 hatt det vært fokus på operasjonalisering av virksomhetsstyring både i styret i SI og i ledergruppen. Det er i styresak vedtatt en helhetlig plan for virksomhetsstyring i SI. Planen bygger på veilederen Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør Øst. Veilederen bidrar til å gi en omforent forståelse av hvordan foretaket gjennom prinsipper og metoder for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll kan legge til rette for systematisk forbedring og måloppnåelse. I 2015 vil det arbeides videre med systematisk å gjennomgå hovedprosessene for virksomhetsstyring og omsette hva de ulike elementene betyr for Sykehuset Innlandet. Målet med dette er å få videreutviklet arbeidet med virksomhetsstyring gjennom et helhetlig «Rammeverk for virksomhetsstyring» der elementer gjennom året er med. Rammeverket skal være et hjelpemiddel for den enkelte leder og andre som jobber med virksomhetsstyring med fokus på hvilke aktiviteter som skal gjennomføres årlig i forhold til virksomhetsstyring. Dokumentet vil der det er aktuelt bli linket til øvrige prosedyrer en har for virksomhetsstyring. Det utarbeides årlig egen handlingsplan for virksomhetsstyring. Denne planen er nå oppdatert med aktiviteter for 2015, samt tiltak for å lukke anbefalingene fra revisjonen i forhold til virksomhetsstyring. Handlingsplanen følger som vedlegg 2 til styresaken. Foretaket beskriver hvordan operasjonalisering av oppdrag og bestilling (OBD) skal foregå på de ulike nivåene i foretaket. SI har et overordnet mål for internkontroll som er å etablere et system og en struktur som sikrer at faktorer som medfører risiko for at foretaket ikke når de overordnede mål avdekkes, og at det iverksettes risikoreduserende tiltak. Det gjennomføres risikovurderinger i SI som en del av 1 tertial og 3 tertial årlig. En viktig del av risikovurderingen er oppfølging av målene i oppdrag og bestilling (OBD). I tillegg utarbeides handlingsplaner på divisjonsnivå og på foretaksnivå. I arbeidet med LGG inviteres tillitsvalgte med både på foretak og divisjonsnivå. Det er og en grundig behandling i ledermøte. Det er utarbeidet følgende maler i arbeidet med LGG: Ledelsens gjennomgåelse gjennomføring Risiko Kategorisering og vurdering Risikokart Ledelsens gjennomgåelse - Handlingsplan Konsernrevisjonen har i sin gjennomgang ikke gitt anbefalinger i forhold til hvordan LGG gjennomføres, men pekt på at ikke alle malene er gjennomgående benyttet slik prosedyren forutsetter. For LGG pr 3. tertial 2014 som har frist for innlevering 9. januar er dokumentasjon av LGG innskjerpet. Alle divisjoner skal lagre nødvendig dokumentasjon i forbindelse med LGG som resultatdokumentasjon i kvalitetssystemet. Det utarbeides en oversikt over ulike overordnede strategier og handlingsplaner i foretaket og hvordan disse er knyttet til hverandre. Alle gjeldende styrevedtatte strategier og handlingsplaner er tilgjengelig i kvalitetssystemet. Konsernrevisjonen anbefaler med disse som utgangspunkt at det utarbeides en oversikt som viser hvordan de ulike overordnede strategier og handlingsplaner er knyttet til hverandre. Dette arbeidet vil starte opp i 2015 og en vil samtidig vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å redusere noen strategi- og handlingsplaner. Arbeidet vil måtte pågå parallelt med at Side 6 av 12

7 strategiplanene evalueres og det vil da bli vurdert om planen kan inngå i en eksisterende strategiplan. Tiltaket innarbeides i handlingsplanen for virksomhetsstyring, jf. Vedlegg 2. Det avklares hvilke forventninger foretaket har til utarbeidelse av virksomhetsplan/handlingsplan på de ulike nivåene. Revisjonen har en klar anbefaling om at det bør utarbeides gjennomgående virksomhetsplaner i foretaket. Anbefalingen er tatt til etterretning og en ser at virksomhetsplaner vil være et verktøy for å tydeliggjøre mål og planlegging av driften gjennom året Forventninger til virksomhetsplaner er tatt inn i lederavtalene fra Det legges opp til en prosess i 2015 med forankring av virksomhetsplaner i alle divisjoner. De ulike nivåene utarbeider virksomhetsplan/handlingsplan hvor mål er samlet, og det beskrives resultatmål, effektmål, tiltak, ansvarsfordeling og tidsplan gjennom året. I handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015 er det tatt inn tiltak om at det skal utarbeides mal for virksomhetsplan. Malen vil bl.a. inneholde «Mål for året» (fra strategiplaner og fra OBD) slik at det beskrives i planen hvordan målene skal operasjonaliseres i divisjonen/avdelingene. 3. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for oppfølging SI HF gir føringer for hvordan oppfølging av drift og virksomhetsplaner /handlingsplaner skal foregå. Vurdering av måloppnåelse, og eventuell oppfølging av denne, dokumenteres på alle nivåer. Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger til pkt. 3: De samlede krav og forventninger medfører store krav til rapportering og dokumentasjon i alle ledd. Gjennom månedlige og tertialvise rapporteringer holdes styret orientert om de viktigste resultater samt uttrekk av styrings- og kvalitetsindikatorer for å følge utviklingen og analysere hva som påvirker denne. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering gjennomføres for 1. og 3. tertial årlig. Årsregnskap og årsrapport utarbeides årlig. God og komplett rapportering er en nødvendighet for at SI skal kunne gjøre riktige prioriteringer og følge opp mål. Oppfølgingsmøter gjennomføres etter egen årlig plan mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Møtene brukes til å gjennomgå styrings- og kvalitetsindikatorer, oppfølging av handlingsplaner, virkemidler for å lukke avvik, gjennomføring av det samlede styringsbudskapet i Oppdrag- og bestillerdokument (OBD) og vedtatte strategiplaner. Det er etablert tilsvarende oppfølgingsmøter mellom den enkelte divisjonsdirektør og avdelingene. Disse møtene skal fremkomme ved planlegging av årlig møteplan for divisjonene. Mal for møteplan er utarbeidet og sendt ut til divisjonene for Møteplan forutsettes lagret som resultatdokumentasjon i I tillegg er mal for årshjul sendt ut til divisjonene og det er forutsatt at denne fylles ut og lagres som resultatdokumentasjon. Krav om virksomhetsplaner er under arbeid og når disse er på plass vil det være naturlig å etterspørre resultater og mål i planene som en del av oppfølgingsmøtene på alle nivå i SI HF. 4. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for rapportering og analyse? Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger: Konsernrevisjonen har ikke kommentert noen anbefalinger i forhold til prosesser for rapportering og analyse. Det er likevel valgt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på mulighet for å forenkle rapporteringen. Arbeidsgruppen ser på malen for tertialrapportering og Side 7 av 12

8 ledelsesrapportering med mulighet for effektivisering, forenkling og forbedring. Arbeidsgruppen er og referansegruppe for de foreslåtte tiltakene i forbindelse med revisjonen. Oppsummering av revisjon av virksomhetsstyring: Revisjonsgrunnlaget til sluttrapporten vedrørende virksomhetsstyring er nøye gjennomgått i forbindelse med anbefalingene fra konsernrevisjonen. Det er jobbet godt med å iverksette og planlegge tiltak i tråd med anbefalingene fra konsernrevisjonen. Det er et mål å etablere god intern styring og kontroll gjennom god virksomhetsstyring, og rapporten fra konsernrevisjonen er et hjelpemiddel til å få på plass nødvendige strukturer og rutiner som rapporten peker på. Utskriving av pasienter i SIHF til kommunehelsetjenesten: Revisjon av utskrivningsprosessen er definert i en prosess med 3 steg; tidlig vurdering, definering av utskrivningsklar pasient og utskrivning av pasient. Konsernrevisjonen har i sluttrapporten sammenfattet anbefalingene i 8 punkter. Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger: 1. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det utnevnes informasjonsansvarlig person og at det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt. 2. Det gjennomføres tiltak som sikrer korrekt bruk av tolk. 3. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med å vurdere behovet for, og eventuelt utnevne, koordinator er i tråd med overordnede føringer i SI HF. 4. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med individuell plan er i tråd med overordnede føringer i SI HF. 5. Utskrivingsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle nye tiltak, eller justering av igangsatte tiltak. 6. Basert på en gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen. 7. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det meldes avvik (når det inntreffer) på interne feil i utskrivningsprosessen. 8. Det gjennomføres tiltak som sikrer at legene får tilstrekkelig opplæring i prosessen med utskrivning med pasienter til kommunehelsetjenesten. I det videre kommenteres funn/anbefalinger fra revisjonen til hvert av punktene over: 1. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det utnevnes informasjonsansvarlig person og at det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt. SI har retningslinjer (vedtatt ) som sikrer at det skal utnevnes informasjonsansvarlig person og at det dokumenteres i journal at pasienten har fått nødvendig informasjon sammen med innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i den helsehjelpen som gis. For å sikre at disse retningslinjene gjøres ytterligere kjent og etterfølges vil det bli gjennomført særskilt opplæring. Opplæringen vil skje parallelt med den opplæring som skisseres i pkt 6. under i forbindelse med gjennomgangen av nye samarbeidsavtaler med tjenesteavtaler og rutiner for Side 8 av 12

9 2. Det gjennomføres tiltak som sikrer korrekt bruk av tolk. SI har godkjente prosedyrer for bruk av tolk i kvalitetssystemet (SI 16/09). Opplæring i retningslinjene vil bli gjennomført for alle divisjoner i forbindelse med gjennomgangen av Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner for Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med å vurdere behovet for, og eventuelt utnevne, koordinator er i tråd med overordnede føringer i SI HF. Lovverket definerer at helsepersonell skal tilby koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarige koordinerte tjenester. Der pasienten også skal ha utviklet en individuell plan (IP) vil det som hovedregel være at en koordinator oppnevnes i kommunen. Dette fritar ikke spesialisthelsetjenesten et ansvar for å utpeke en koordinator som skal sikre samordning overfor andre tjenesteytere, og følge opp helsepersonell som vil få et behandlingseller oppfølgingsansvar. Det er under vurdering at dagens føring om at koordinator bør være lege blir erstattet med skal være helsepersonell. Videre er det til høring et forslag om en lovendring som innebærer at pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse med behov for oppfølging over tid skal kunne få oppnevnt kontaktlege. Det er nødvendig å utvikle en grunnleggende kunnskap hos ansatte i helseforetaket slik at disse problemstillinger tas opp med pasienten raskt etter innleggelse. Det vil bli utviklet opplæringsprogram som gir innsikt i lovverket og forståelse av rollen ansatte i helseforetaket har for pasienters behov for koordinator, kontaktlege og IP. Gjennomføring av programmet dokumenteres i GAT. Tiltaket vil bli innarbeidet i handlingsplanen 2015 for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne. 4. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med individuell plan er i tråd med overordnede føringer i SI HF. Lovverket definerer at helsepersonell skal informere pasienter med behov for komplekse eller langvarige koordinerte tjenester at de kan kreve å få utviklet en individuell plan (IP). For ansatte i spesialisthelsetjenesten vil det i de fleste tilfeller være aktuelt å kontakte den kommunale helsetjenesten så snart som mulig etter innleggelse da en IP for de aller fleste pasientene vil være forankret der. For å oppnå dette må det finnes en grunnleggende kunnskap hos ansatte i spesialisthelsetjenesten om rettigheten, og det må utvikles en aktiv holdning til forskjell fra at slike behov nå ofte bare registreres og formidles videre til kommunen via sluttepikrise. Det vil bli utviklet opplæringsprogram med fokus på lovverket og forståelse av rollen helseforetaket har ved behov for koordinator, kontaktlege og IP. Gjennomføring av programmet dokumenteres i GAT. Tiltaket vil bli innarbeidet i handlingsplanen for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne. 5. Utskrivingsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle nye tiltak, eller justering av igangsatte tiltak. Side 9 av 12

10 Samhandlingsavtaler og samarbeidsrutiner ble nylig reforhandlet med 48 kommuner den I forbindelse med gjennomgangen av avtalene, var ansatte i SI og kommunene, samt tillitsvalgte og brukerrepresentanter samlet til en gjennomgang av blant annet tjenesteavtale 3 og 5 som handler om innskrivning og utskrivning av pasienter. Tjenesteavtalene ble slått sammen til en tjenesteavtale; Tjenesteavtale 3. Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger. Det var enighet om å ha 2 samarbeidsrutiner, nr.2 Rutine for innleggelse i SI og nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling. Siden konsernrevisjonens anbefalinger om utskrivningsklare pasienter (UKP) var kjent på det tidspunktet forhandlingene ble gjennomført ble de fleste anbefalinger ivaretatt gjennom endringer og forsterkninger av formulering av tekst. Den fremforhandlede avtalen er sendt til hver enkelt kommune og til styret i SI og vil etter planen iverksettes fom Risikovurdering vil finne sted på den enkelte divisjon i første halvår 2015, og evt nødvendige endringer vil ivaretas gjennom prosesser skissert i Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner mellom kommunene og SI HF. 6. Basert på en gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen. Første halvår 2015 vil bli brukt til opplæring i det nye avtaleverket, på hver enkelt divisjon. Det vil i tilknytning til opplæringen, bli lagt vekt på de funnene som konsernrevisjonen har gjort samt resultat av risikoanalysen ved hver enkelt divisjon. 7. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det meldes avvik (når det inntreffer) på interne feil i utskrivningsprosessen. I forbindelse med opplæring i nytt avtaleverk, vil det også lagt vekt på avviksmelding og betydning av læring av egne feil. 8. Det gjennomføres tiltak som sikrer at legene får tilstrekkelig opplæring i prosessen med utskrivning med pasienter til kommunehelsetjenesten. Oppfølging i SI av funn/anbefaling: Hver enkelt divisjon vil iverksette opplæringsprogram for leger i prosessen med UKP i løpet av Oppsummering utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten (UKP): Det er grunn til å tro at de funnene som er gjort ved Sykehuset Lillehammer i forhold til UKP, også finnes i de andre divisjonene i SI HF. Det er derfor lagt opp til en opplæringsprosess i alle divisjoner. Opplæringen vil omfatte alle som har ansvar for pasienter som berøres av disse problemstillingene, og en vil dermed også få en effektiv spredning av den kunnskap som anbefalingene fra konsernrevisjonen gir. I tilknytning til dette, vil det bli foretatt en gjennomgang av de nye evaluerte tjenesteavtalene og rutiner i alle divisjoner. Den nye tjenesteavtalen for utskrivningsklare pasienter er oppdatert med nye rutiner for inn- og utskriving av pasienter. En del av de funnene som er gjort av konsernrevisjonen vil bli ivaretatt gjennom metodikken daglige tverrfaglige tavlemøter. Tverrfaglige tavlemøter vil bli gjennomført i alle divisjoner i løpet Side 10 av 12

11 av Det er utarbeidet en egen sjekkliste som skal gjennomføres for alle pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusoppholdet. Sjekklisten ivaretar dokumentasjon i DIPS om kommunalhjelp, samtykke, helseopplysning innen 24 timer, legedokumentasjon på om at kriteriene for utskrivningsklare pasienter er oppfylt, dokumentert i DIPS at pasienten er utskrivningsklar, oppdatert helseopplysninger er oversendt kommunen, skriftlig bekreftelse at kommunen tar i mot, epikrise og sykepleiesammenfatning, vurdering av start av IP samt at medikamenter er klar ved hjemkomst. Sjekklisten følger som vedlegg 4 til saken. Med disse tiltakene forventes anbefalingene fra konsernrevisjonen etter revisjon av utskrivningsklare pasienter å bli ivaretatt i foretaket. De skisserte tiltakene vil bli innarbeidet i handlingsplan for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne, og de øvrige fulgt opp gjennom opplæring i Ressursstyring i Sykehuset Innlandet: Ressursstyringsprosessen kan skisseres med følgende 6 steg; utarbeide aktivitetsplan, utarbeide bemanningsplan, utarbeide arbeidsplan, drøfte/godkjenne og iverksette, evaluere og rapportere. Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger: 1. Det angis kompetansekrav for bruk av GAT og at opplæringstiltak gjøres obligatoriske. 2. Ressursstyringsprosessen kartlegges og risikovurderes. 3. Styrende dokumenter i forhold til ressursstyring tydeliggjøres. 4. Det defineres hva som er avvik i ressursstyringsprosessen, og at avvik meldes fortløpende. I det videre kommenteres funn/anbefalinger fra revisjonen til hvert av disse punktene: 1. Det angis kompetansekrav for bruk av GAT og at opplæringstiltak gjøres obligatoriske. Oppfølging i SI av funn/anbefaling: I løpet av mars 2015 vil det bli gjort et arbeid for å definere kompetansekrav rettet mot bruken av GAT. I den forbindelse vil det bli tilrettelagt systematikk for at den enkelte leders kompetanse dokumenteres i kompetansemodulen GAT. Det gjennomføres kontinuerlig opplæringstiltak knyttet til bruken av GAT for ledere. Fra og med 2015 vil grunnkurs GAT og kurs i lønnsprosesser gjøres obligatorisk for nye ledere. I tillegg vil det fortløpende bli vurdert behov for obligatoriske opplæringstiltak rettet mot bruken av GAT. 2. Ressursstyringsprosessen kartlegges og risikovurderes. I forbindelse med arbeidet med en egen prosedyre for ressursstyring (j.fr pkt 3 nedenfor) vil ressursstyringsprosessen i foretaket kartlegges og risikovurderes. 3. Styrende dokumenter i forhold til ressursstyring tydeliggjøres. Det foreligger flere retningslinjer og prosedyrer som gir føringer for ressursstyringsprosesser i foretaket. Disse er p.t. ikke systematisert i et dokument. Arbeidet med å få på plass en egen Side 11 av 12

12 prosedyre for ressursstyring er igangsatt og vil bli ferdigstilt innen utgangen av mars 2015 (j.fr. Handlingsplan HR-strategi 2015). 4. Det defineres hva som er avvik i ressursstyringsprosessen, og at avvik meldes fortløpende. Prosedyren det refereres til under pkt. 3 over vil definere gjeldende føringer samt en standard for ressursstyringsprosessen i Sykehuset Innlandet. Avvik fra denne standarden håndteres i tråd med øvrig avvikshåndtering i foretaket. Oppsummering ressursstyring: I foretakets HR strategi for perioden er følgende målsettinger satt for perioden: Sykehuset Innlandet har god oversikt og kontroll over ressursbruk og bemanningsutvikling. Foretakets bemanningsplaner sikrer en effektiv og trygg tjeneste innenfor gjeldende rammebetingelser. Retningslinjer og systematikk for strategisk kompetansestyring er utviklet og implementert. Tiltak som er skissert vedrørende ressursstyring er i sin helhet innarbeidet i handlingsplan for HR strategi I tillegg til tiltakene som nevnes i saken gjøres det flere tiltak på de enhetene som er revidert, og innenfor de definerte enkeltområdene i ressursstyringsprosessen. Det jobbes godt med å imøtekomme de funn/ anbefalinger som konsernrevisjonen har kommet med i sin rapport. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør vurderer tiltakene som er skissert i denne saken etter revisjonen som viktige å gjennomføre for å sikre at styret og ledelsen har tilfredsstillende styring og kontroll med den omfattende virksomheten som foretaket er satt til å ivareta på vegene av eier. Tiltakene er viktige for å nå mål i tråd med sentrale føringer fra eier og redusere risikoen for at det skal oppstå feil eller mangler i pasientbehandlingen eller i andre tjenester som foretaket produserer. Resultatene i revisjonsrapporten er presentert og vil bli delt slik at funnene og erfaringene kan brukes i forbedringsarbeid i hele organisasjonen. Det er etablert arbeidsgrupper og oppfølging av tiltak i handlingsplanene vil forbedre arbeidet med virksomhetsstyringen ytterligere i Administrerende direktør vil følge opp fremdrift i arbeidet gjennom statusrapporteringer hvert tertial fra tiltak i handlingsplanene, og følge opp at anbefalingene fra konsernrevisjonen iverksettes. Vedlegg 1: Rapport Sluttrapport fra konsernrevisjonen Vedlegg 2. Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3: Lederavtale mellom nivå 1 og 2 Vedlegg 4: Sjekkliste for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal oppfølging Side 12 av 12

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm

MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012. Krav og rammer 2012 mm MASTER Protokoll fra foretaksmøte i Helse bb HF xx.februar 2012 Krav og rammer 2012 mm Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...1 Sak 2 Dagsorden...1 Sak 3 Eiers overordnede styringsbudskap

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer