SAK NR OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i SI HF til etterretning. Styret forutsetter at oppfølging av sluttrapport nr. 6 «Revisjon av Sykehuset Innlandet HF» gjennomføres som skissert og at handlingsplanene med utgangspunkt i revisjonsrapporten blir fulgt opp. Styret ber om å få seg forelagt statusrapport på tiltakene gjennom tertialrapportering i Styret vedtar «Handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015» som vist i vedlegg Styret ber administrerende direktør legge til rette for at pasientrettigheter i forbindelse med utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten ivaretas, og at nødvendig opplæring i prosedyrer og regelverk gjennomføres. 4. Tiltak som skisseres etter revisjon angående utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten innarbeides i handlingsplan for «Kvalitet og pasientsikkerhet». Opplæringsopplegg som del av nye tjenesteavtaler og samarbeidsavtaler med kommunen iverksettes i Tiltak vedrørende Ressursstyring i SI HF følges opp som vedtatt i «Handlingsplan for HR strategi 2015». Krav til bemanningsplaner og avstemming av disse for styring av bemanningsressurser skal følge vedtatte retningslinjer. Brumunddal, 15. januar 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: Fagdirektør: Toril Kolås, Avd.sjef virksomhetsstyring Borghild Hammer

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst varslet i brev 14. mai 2014 om revisjon i Sykehuset Innlandet høsten Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen innenfor et utvalg av prosesser i SI HF. Revisjonen skal bidra til forbedring av prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll slik at de understøtter foretakets måloppnåelse. De reviderte enhetene ble valgt ut etter en innledende kartlegging og dialog med helseforetakets ledelse Enhetene som er revidert ble valgt ut for å sikre bredde i revisjonen, og med bakgrunn i vurdering av innhentet dokumentasjon. Revisjonen har omfattet følgende områder; Virksomhetsstyring Ressursstyring Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Virksomhetsstyring Denne delen av revisjonen tar for seg prosessene knyttet til virksomhetsstyringen i SI HF. Med virksomhetsstyring menes prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å; sette mål definere oppgaver for å oppfylle målene måle resultater mot målene bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten Dette innebærer også hvordan helseforetaket på overordnet nivå har lagt til rette for operasjonalisering av Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst. Risikostyring er tatt med som del av virksomhetsstyringen. I revisjonen er det virksomhetsstyringen knyttet til ordinær drift som har vært vektlagt. Revisjonen har omfattet virksomhetsstyringen på overordnet nivå i SI HF, samt i Divisjon Lillehammer og Divisjon Psykisk helsevern. I Divisjon Lillehammer er styringslinjen fulgt i Avdeling akuttmedisin, inkludert Intensiv og overvåkingsenhet, mens i Divisjon Psykisk helsevern er styringslinjen fulgt i Avdeling for alderspsykiatri, inkludert enhet for utredning og i DPS Elverum Hamar, inkludert Enhet for psykosebehandling. Ressursstyring Ressursstyring omhandler de aktivitetene som gjennomføres for å sikre at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser for å sikre at oppgaver gjennomføres. Dette skjer ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte bemanning styres, på enhetsnivå (prosessnivå) og omhandler blant annet arbeidstidsplanlegging (f.eks planlegging av aktivitet, bemanning og utarbeidelse av tjenesteplaner/turnus). I ressursstyringen inngår de aktivitetene som gjennomføres for å sikre at foretaket til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser. Fokuset for revisjonen har vært styring av bemanningsressurser. Dette er gjort ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte bemanningsplanlegging gjennomføres, på enhetsnivå (prosessnivå). Revisjonen har ikke omfattet finansiell ressursstyring, eller ressursstyring i forhold til utstyr, teknologi eller arealer. Revisjonen er gjennomført i Divisjon Lillehammer, Avdeling akuttmedisin - Intensiv og overvåkingsenhet, og Divisjon Psykisk helsevern Alderspsykiatrisk avdeling, enhet for utredning Sanderud. I tilknytning til revisjonen er det gjennomført møte med leder og nestleder i Brukerutvalget i SI. Side 2 av 12

3 Utskrivning av pasienter I utskrivningsprosessen inngår aktivitetene som utføres for å sikre at pasienten får den nødvendige hjelpen etter avsluttet sykehusopphold, og innebærer også samhandling med kommunen. Revisjonen har sett på utskrivningsprosessen i sengepost 11A ved medisinsk avdeling, Divisjon Lillehammer. Oppfølging av sluttrapport: Konsernrevisjonen hadde oppstartsmøte med SI HF 22. august, og gjennomførte revisjonen i perioden august og september Det ble deretter oversendt sluttrapport; 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF. Det er denne rapporten saksfremstillingen i det videre henter anbefalinger fra og som svares ut med nødvendige tiltak. Revisjonen har vært fulgt opp av diverse arbeidsgrupper, kvalitetsnettverk og i ledermøte. Det har vært gjennomgang med tillitsvalgte (TV 20) og med arbeidsmiljøutvalg (HAMU). Tiltak som foreslås i saken for de 3 revisjonsområdene er/vil bli tatt inn i følgende handlingsplaner: Revisjonsområde: Handlingsplan: Tiltak: Virksomhetsstyring Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Tiltak innarbeidet i handlingsplan for virksomhetsstyring og følger som Vedlegg 2 til styresaken Ressursstyring Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten Handlingsplan for HR strategi 2015 Handlingsplan for kvalitet- og pasientsikkerhet 2014 Tiltak skissert i saken er vedtatt og innarbeidet i «Handlingsplan HR strategi 2015», jf styresak 105/2014, 18. desember 2014 Tiltak skissert i styresaken vil bli innarbeidet ved revisjon av handlingsplanen for 2015 Saksframstilling Virksomhetsstyring i SI HF: For å belyse helseforetakets virksomhetsstyring har revisjonen tatt utgangspunkt i fire problemstillinger. 1. I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for/kravene til god virksomhetsstyring? 2. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for å planlegge virksomheten i tråd med oppdraget de mottar? 3. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for oppfølging? 4. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for rapportering og analyse? Side 3 av 12

4 I det videre kommenteres anbefalinger fra revisjonen til de 3 første punktene. I punkt 4 har konsernrevisjonen ikke identifisert svakheter (funn) eller kommet med anbefalinger. 1. I hvilken grad har helseforetaket operasjonalisert rammeverket for/kravene til god virksomhetsstyring? Revisjonen har i sin gjennomgang gitt følgende anbefaling: Foretakets styrende dokumenter blir dekkende for de prosesser og aktiviteter som må gjennomføres i SI HF for å sikre helhetlig virksomhetsstyring. Roller og ansvar knyttet til virksomhetsstyring tydeliggjøres. Foretaket foretar en gjennomgang av hele fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og samstemmer med øvrige prosedyrer innen fullmaktsområdene (overordnede, personal og økonomi) for å sikre helhet og at fullmaktene er dekkende for foretakets behov. Foretaket sikrer at det foretas en gjennomgående formalisering av fullmaktsstrukturen, samlet og for den enkelte leder. Det etableres en overordnet forvaltning av det helhetlige fullmaktstyringssystemet (overordnede, personal og økonomi). Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger: Foretakets styrende dokumenter blir dekkende for de prosesser og aktiviteter som må gjennomføres i SI HF for å sikre helhetlig virksomhetsstyring. Konsernrevisjonen har funnet at SI HF har overordnede og oppdaterte prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring. Det vises i sluttrapporten til eksempel på prosedyrer som internkontroll, rapportering, Ledelsens gjennomgåelse (LGG), Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og budsjettprosessen. Prosedyrene er lagret i foretakets kvalitetssystem (EK). Prosedyreverket er imidlertid ikke dekkende i forhold til å beskrive hvordan årlig oppdrag og bestillerdokument (OBD) skal operasjonaliseres på nivå 2-4 i foretaket. OBD ekspederes årlig ut til divisjonene med ansvarsfordeling mellom somatikk, psykisk helsevern og stabsområdene inklusiv Eiendom og internservice. OBD følges opp i Administrerende direktør sine møter med divisjonsdirektørene etter egen møteplan. I tillegg rapporteres det på mål i OBD i tertialrapporten og i forbindelse med arbeidet med årlig melding. OBD presenteres årlig i egen styresak. I forhold til operasjonalisering av OBD på de ulike nivåene i foretaket er ansvaret tydeliggjort i lederavtalene for Beskrivelse av operasjonalisering på nivå 2-4 i foretaket vil bli ivaretatt i arbeidet med nytt helhetlig «Rammeverk for virksomhetsstyring. Jf. Handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015 vedlegg 2. Roller og ansvar knyttet til virksomhetsstyring tydeliggjøres. Revisjonen viser til at mal for lederavtalene ikke har vært gjennomgående benyttet i de reviderte enhetene. Lederavtaler er ikke inngått på alle nivåer og noen er signert sent på året. I tillegg har ledere på nivå 2, 3 og 4 manglende kjennskap til sine funksjonsbeskrivelser. I etterkant av revisjonen har det vært arbeidet med å legge til rette for en prosess med lederavtalene for 2015 både i forhold til innhold samt etablere rutiner som sørger for at mal for lederavtalene benyttes gjennomgående. Dette for å tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til Side 4 av 12

5 virksomhetsstyringen for den enkelte leder og hva det innebærer av aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring. Lederavtale mellom nivå 1 og 2 for 2015 er ferdig utarbeidet og legges ved styresaken som vedlegg 3. Det er satt som krav i lederavtalen at det utarbeides årlig virksomhetsplan på divisjons/stabsnivå med fokus på mål- og resultatstyring. Det er lagt opp til en prosess for lederavtalene på nivå 3 og 4. HR sjefene i hver divisjon gjennomgår utkast i egen divisjon og gir tilbakemelding på innhold for å sikre forankring. Lederavtalene for nivå 3 og 4 vil deretter bli sendt ut i månedsskiftet januar/februar 2015, og skal benyttes gjennomgående. Den enkelte HR-sjef vil følge opp at ledere i egen divisjon inngår lederavtaler, og følge opp at avtalene arkiveres i arkivsystemet Doculive. Vedtatte funksjonsbeskrivelser for nivå 2, 3 og 4 skal følge som vedlegg til lederavtalene. HR-sjefene vil gjøre funksjonsbeskrivelsene kjent i egen divisjon. Anbefalinger til Fullmaktsstrukturen: Foretaket foretar en gjennomgang av hele fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og samstemmer med øvrige prosedyrer innen fullmaktsområdene (overordnede, personal og økonomi) for å sikre helhet og at fullmaktene er dekkende for foretakets behov. Foretaket sikrer at det foretas en gjennomgående formalisering av fullmaktsstrukturen, samlet og for den enkelte leder. Det etableres en overordnet forvaltning av det helhetlige fullmaktstyringssystemet (overordnede, personal og økonomi). Anbefalinger vedørende Fullmaktsstruktur er fulgt opp gjennom styresak : «Fullmakter for Sykehuset Innlandet 2015». Konsernrevisjonen har i sin gjennomgang vist til at de styrende dokumenter for fullmaktene isolert sett hver for seg foreligger, men er ikke sett i sammenheng når det gjelder hvilke fullmakter hver leder samlet skal ha og hvorvidt det er delegert overordnede fullmakter til den enkelte leder. Anbefalingene fra konsernrevisjonen i forhold til Fullmaktsstrukturen anses fulgt opp gjennom styresak 103 hvor det er vedtatt en fullmaktsmatrise som omfatter overordnede fullmakter, personal, innkjøp og økonomi. Arbeid med å etablere et samlet «Fullmaktsdokument for SIHF» vil fortsette i I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for å planlegge virksomheten i tråd med oppdraget de mottar Foretaket avklarer forventninger til hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med virksomhetsstyringen i SI HF. Foretaket beskriver hvordan operasjonalisering av oppdrag og bestilling skal foregå på de ulike nivåene i foretaket. Det utarbeides en oversikt over ulike overordnede strategier og handlingsplaner i foretaket og hvordan disse er knyttet til hverandre. Det avklares hvilke forventninger foretaket har til utarbeidelse av virksomhetsplan/handlingsplan på de ulike nivåene. De ulike nivåene utarbeider virksomhetsplan/handlingsplan hvor mål er samlet, og det beskrives resultatmål, effektmål, tiltak, ansvarsfordeling og tidsplan gjennom året. Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger til pkt. 2: Foretaket avklarer forventninger til hvilke aktiviteter som skal utføres i forbindelse med virksomhetsstyringen i SI HF. Side 5 av 12

6 I 2014 hatt det vært fokus på operasjonalisering av virksomhetsstyring både i styret i SI og i ledergruppen. Det er i styresak vedtatt en helhetlig plan for virksomhetsstyring i SI. Planen bygger på veilederen Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør Øst. Veilederen bidrar til å gi en omforent forståelse av hvordan foretaket gjennom prinsipper og metoder for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll kan legge til rette for systematisk forbedring og måloppnåelse. I 2015 vil det arbeides videre med systematisk å gjennomgå hovedprosessene for virksomhetsstyring og omsette hva de ulike elementene betyr for Sykehuset Innlandet. Målet med dette er å få videreutviklet arbeidet med virksomhetsstyring gjennom et helhetlig «Rammeverk for virksomhetsstyring» der elementer gjennom året er med. Rammeverket skal være et hjelpemiddel for den enkelte leder og andre som jobber med virksomhetsstyring med fokus på hvilke aktiviteter som skal gjennomføres årlig i forhold til virksomhetsstyring. Dokumentet vil der det er aktuelt bli linket til øvrige prosedyrer en har for virksomhetsstyring. Det utarbeides årlig egen handlingsplan for virksomhetsstyring. Denne planen er nå oppdatert med aktiviteter for 2015, samt tiltak for å lukke anbefalingene fra revisjonen i forhold til virksomhetsstyring. Handlingsplanen følger som vedlegg 2 til styresaken. Foretaket beskriver hvordan operasjonalisering av oppdrag og bestilling (OBD) skal foregå på de ulike nivåene i foretaket. SI har et overordnet mål for internkontroll som er å etablere et system og en struktur som sikrer at faktorer som medfører risiko for at foretaket ikke når de overordnede mål avdekkes, og at det iverksettes risikoreduserende tiltak. Det gjennomføres risikovurderinger i SI som en del av 1 tertial og 3 tertial årlig. En viktig del av risikovurderingen er oppfølging av målene i oppdrag og bestilling (OBD). I tillegg utarbeides handlingsplaner på divisjonsnivå og på foretaksnivå. I arbeidet med LGG inviteres tillitsvalgte med både på foretak og divisjonsnivå. Det er og en grundig behandling i ledermøte. Det er utarbeidet følgende maler i arbeidet med LGG: Ledelsens gjennomgåelse gjennomføring Risiko Kategorisering og vurdering Risikokart Ledelsens gjennomgåelse - Handlingsplan Konsernrevisjonen har i sin gjennomgang ikke gitt anbefalinger i forhold til hvordan LGG gjennomføres, men pekt på at ikke alle malene er gjennomgående benyttet slik prosedyren forutsetter. For LGG pr 3. tertial 2014 som har frist for innlevering 9. januar er dokumentasjon av LGG innskjerpet. Alle divisjoner skal lagre nødvendig dokumentasjon i forbindelse med LGG som resultatdokumentasjon i kvalitetssystemet. Det utarbeides en oversikt over ulike overordnede strategier og handlingsplaner i foretaket og hvordan disse er knyttet til hverandre. Alle gjeldende styrevedtatte strategier og handlingsplaner er tilgjengelig i kvalitetssystemet. Konsernrevisjonen anbefaler med disse som utgangspunkt at det utarbeides en oversikt som viser hvordan de ulike overordnede strategier og handlingsplaner er knyttet til hverandre. Dette arbeidet vil starte opp i 2015 og en vil samtidig vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å redusere noen strategi- og handlingsplaner. Arbeidet vil måtte pågå parallelt med at Side 6 av 12

7 strategiplanene evalueres og det vil da bli vurdert om planen kan inngå i en eksisterende strategiplan. Tiltaket innarbeides i handlingsplanen for virksomhetsstyring, jf. Vedlegg 2. Det avklares hvilke forventninger foretaket har til utarbeidelse av virksomhetsplan/handlingsplan på de ulike nivåene. Revisjonen har en klar anbefaling om at det bør utarbeides gjennomgående virksomhetsplaner i foretaket. Anbefalingen er tatt til etterretning og en ser at virksomhetsplaner vil være et verktøy for å tydeliggjøre mål og planlegging av driften gjennom året Forventninger til virksomhetsplaner er tatt inn i lederavtalene fra Det legges opp til en prosess i 2015 med forankring av virksomhetsplaner i alle divisjoner. De ulike nivåene utarbeider virksomhetsplan/handlingsplan hvor mål er samlet, og det beskrives resultatmål, effektmål, tiltak, ansvarsfordeling og tidsplan gjennom året. I handlingsplan for virksomhetsstyring for 2015 er det tatt inn tiltak om at det skal utarbeides mal for virksomhetsplan. Malen vil bl.a. inneholde «Mål for året» (fra strategiplaner og fra OBD) slik at det beskrives i planen hvordan målene skal operasjonaliseres i divisjonen/avdelingene. 3. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for oppfølging SI HF gir føringer for hvordan oppfølging av drift og virksomhetsplaner /handlingsplaner skal foregå. Vurdering av måloppnåelse, og eventuell oppfølging av denne, dokumenteres på alle nivåer. Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger til pkt. 3: De samlede krav og forventninger medfører store krav til rapportering og dokumentasjon i alle ledd. Gjennom månedlige og tertialvise rapporteringer holdes styret orientert om de viktigste resultater samt uttrekk av styrings- og kvalitetsindikatorer for å følge utviklingen og analysere hva som påvirker denne. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering gjennomføres for 1. og 3. tertial årlig. Årsregnskap og årsrapport utarbeides årlig. God og komplett rapportering er en nødvendighet for at SI skal kunne gjøre riktige prioriteringer og følge opp mål. Oppfølgingsmøter gjennomføres etter egen årlig plan mellom administrerende direktør og divisjonsdirektørene. Møtene brukes til å gjennomgå styrings- og kvalitetsindikatorer, oppfølging av handlingsplaner, virkemidler for å lukke avvik, gjennomføring av det samlede styringsbudskapet i Oppdrag- og bestillerdokument (OBD) og vedtatte strategiplaner. Det er etablert tilsvarende oppfølgingsmøter mellom den enkelte divisjonsdirektør og avdelingene. Disse møtene skal fremkomme ved planlegging av årlig møteplan for divisjonene. Mal for møteplan er utarbeidet og sendt ut til divisjonene for Møteplan forutsettes lagret som resultatdokumentasjon i I tillegg er mal for årshjul sendt ut til divisjonene og det er forutsatt at denne fylles ut og lagres som resultatdokumentasjon. Krav om virksomhetsplaner er under arbeid og når disse er på plass vil det være naturlig å etterspørre resultater og mål i planene som en del av oppfølgingsmøtene på alle nivå i SI HF. 4. I hvilken grad har helseforetaket etablert prosesser for rapportering og analyse? Oppfølging i SI HF av funn/anbefalinger: Konsernrevisjonen har ikke kommentert noen anbefalinger i forhold til prosesser for rapportering og analyse. Det er likevel valgt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på mulighet for å forenkle rapporteringen. Arbeidsgruppen ser på malen for tertialrapportering og Side 7 av 12

8 ledelsesrapportering med mulighet for effektivisering, forenkling og forbedring. Arbeidsgruppen er og referansegruppe for de foreslåtte tiltakene i forbindelse med revisjonen. Oppsummering av revisjon av virksomhetsstyring: Revisjonsgrunnlaget til sluttrapporten vedrørende virksomhetsstyring er nøye gjennomgått i forbindelse med anbefalingene fra konsernrevisjonen. Det er jobbet godt med å iverksette og planlegge tiltak i tråd med anbefalingene fra konsernrevisjonen. Det er et mål å etablere god intern styring og kontroll gjennom god virksomhetsstyring, og rapporten fra konsernrevisjonen er et hjelpemiddel til å få på plass nødvendige strukturer og rutiner som rapporten peker på. Utskriving av pasienter i SIHF til kommunehelsetjenesten: Revisjon av utskrivningsprosessen er definert i en prosess med 3 steg; tidlig vurdering, definering av utskrivningsklar pasient og utskrivning av pasient. Konsernrevisjonen har i sluttrapporten sammenfattet anbefalingene i 8 punkter. Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger: 1. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det utnevnes informasjonsansvarlig person og at det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt. 2. Det gjennomføres tiltak som sikrer korrekt bruk av tolk. 3. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med å vurdere behovet for, og eventuelt utnevne, koordinator er i tråd med overordnede føringer i SI HF. 4. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med individuell plan er i tråd med overordnede føringer i SI HF. 5. Utskrivingsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle nye tiltak, eller justering av igangsatte tiltak. 6. Basert på en gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen. 7. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det meldes avvik (når det inntreffer) på interne feil i utskrivningsprosessen. 8. Det gjennomføres tiltak som sikrer at legene får tilstrekkelig opplæring i prosessen med utskrivning med pasienter til kommunehelsetjenesten. I det videre kommenteres funn/anbefalinger fra revisjonen til hvert av punktene over: 1. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det utnevnes informasjonsansvarlig person og at det fremgår av journal i hvilken grad pasienten har fått den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt. SI har retningslinjer (vedtatt ) som sikrer at det skal utnevnes informasjonsansvarlig person og at det dokumenteres i journal at pasienten har fått nødvendig informasjon sammen med innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i den helsehjelpen som gis. For å sikre at disse retningslinjene gjøres ytterligere kjent og etterfølges vil det bli gjennomført særskilt opplæring. Opplæringen vil skje parallelt med den opplæring som skisseres i pkt 6. under i forbindelse med gjennomgangen av nye samarbeidsavtaler med tjenesteavtaler og rutiner for Side 8 av 12

9 2. Det gjennomføres tiltak som sikrer korrekt bruk av tolk. SI har godkjente prosedyrer for bruk av tolk i kvalitetssystemet (SI 16/09). Opplæring i retningslinjene vil bli gjennomført for alle divisjoner i forbindelse med gjennomgangen av Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner for Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med å vurdere behovet for, og eventuelt utnevne, koordinator er i tråd med overordnede føringer i SI HF. Lovverket definerer at helsepersonell skal tilby koordinator til pasienter med behov for komplekse eller langvarige koordinerte tjenester. Der pasienten også skal ha utviklet en individuell plan (IP) vil det som hovedregel være at en koordinator oppnevnes i kommunen. Dette fritar ikke spesialisthelsetjenesten et ansvar for å utpeke en koordinator som skal sikre samordning overfor andre tjenesteytere, og følge opp helsepersonell som vil få et behandlingseller oppfølgingsansvar. Det er under vurdering at dagens føring om at koordinator bør være lege blir erstattet med skal være helsepersonell. Videre er det til høring et forslag om en lovendring som innebærer at pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse med behov for oppfølging over tid skal kunne få oppnevnt kontaktlege. Det er nødvendig å utvikle en grunnleggende kunnskap hos ansatte i helseforetaket slik at disse problemstillinger tas opp med pasienten raskt etter innleggelse. Det vil bli utviklet opplæringsprogram som gir innsikt i lovverket og forståelse av rollen ansatte i helseforetaket har for pasienters behov for koordinator, kontaktlege og IP. Gjennomføring av programmet dokumenteres i GAT. Tiltaket vil bli innarbeidet i handlingsplanen 2015 for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne. 4. Det gjennomføres tiltak som sikrer at arbeidet med individuell plan er i tråd med overordnede føringer i SI HF. Lovverket definerer at helsepersonell skal informere pasienter med behov for komplekse eller langvarige koordinerte tjenester at de kan kreve å få utviklet en individuell plan (IP). For ansatte i spesialisthelsetjenesten vil det i de fleste tilfeller være aktuelt å kontakte den kommunale helsetjenesten så snart som mulig etter innleggelse da en IP for de aller fleste pasientene vil være forankret der. For å oppnå dette må det finnes en grunnleggende kunnskap hos ansatte i spesialisthelsetjenesten om rettigheten, og det må utvikles en aktiv holdning til forskjell fra at slike behov nå ofte bare registreres og formidles videre til kommunen via sluttepikrise. Det vil bli utviklet opplæringsprogram med fokus på lovverket og forståelse av rollen helseforetaket har ved behov for koordinator, kontaktlege og IP. Gjennomføring av programmet dokumenteres i GAT. Tiltaket vil bli innarbeidet i handlingsplanen for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne. 5. Utskrivingsprosessen risikovurderes som grunnlag for igangsetting av eventuelle nye tiltak, eller justering av igangsatte tiltak. Side 9 av 12

10 Samhandlingsavtaler og samarbeidsrutiner ble nylig reforhandlet med 48 kommuner den I forbindelse med gjennomgangen av avtalene, var ansatte i SI og kommunene, samt tillitsvalgte og brukerrepresentanter samlet til en gjennomgang av blant annet tjenesteavtale 3 og 5 som handler om innskrivning og utskrivning av pasienter. Tjenesteavtalene ble slått sammen til en tjenesteavtale; Tjenesteavtale 3. Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger. Det var enighet om å ha 2 samarbeidsrutiner, nr.2 Rutine for innleggelse i SI og nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling. Siden konsernrevisjonens anbefalinger om utskrivningsklare pasienter (UKP) var kjent på det tidspunktet forhandlingene ble gjennomført ble de fleste anbefalinger ivaretatt gjennom endringer og forsterkninger av formulering av tekst. Den fremforhandlede avtalen er sendt til hver enkelt kommune og til styret i SI og vil etter planen iverksettes fom Risikovurdering vil finne sted på den enkelte divisjon i første halvår 2015, og evt nødvendige endringer vil ivaretas gjennom prosesser skissert i Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner mellom kommunene og SI HF. 6. Basert på en gjennomgang av utskrivningsprosessen fastsettes hvilken informasjon fra prosessen som skal benyttes i oppfølgingen. Første halvår 2015 vil bli brukt til opplæring i det nye avtaleverket, på hver enkelt divisjon. Det vil i tilknytning til opplæringen, bli lagt vekt på de funnene som konsernrevisjonen har gjort samt resultat av risikoanalysen ved hver enkelt divisjon. 7. Det gjennomføres tiltak som sikrer at det meldes avvik (når det inntreffer) på interne feil i utskrivningsprosessen. I forbindelse med opplæring i nytt avtaleverk, vil det også lagt vekt på avviksmelding og betydning av læring av egne feil. 8. Det gjennomføres tiltak som sikrer at legene får tilstrekkelig opplæring i prosessen med utskrivning med pasienter til kommunehelsetjenesten. Oppfølging i SI av funn/anbefaling: Hver enkelt divisjon vil iverksette opplæringsprogram for leger i prosessen med UKP i løpet av Oppsummering utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten (UKP): Det er grunn til å tro at de funnene som er gjort ved Sykehuset Lillehammer i forhold til UKP, også finnes i de andre divisjonene i SI HF. Det er derfor lagt opp til en opplæringsprosess i alle divisjoner. Opplæringen vil omfatte alle som har ansvar for pasienter som berøres av disse problemstillingene, og en vil dermed også få en effektiv spredning av den kunnskap som anbefalingene fra konsernrevisjonen gir. I tilknytning til dette, vil det bli foretatt en gjennomgang av de nye evaluerte tjenesteavtalene og rutiner i alle divisjoner. Den nye tjenesteavtalen for utskrivningsklare pasienter er oppdatert med nye rutiner for inn- og utskriving av pasienter. En del av de funnene som er gjort av konsernrevisjonen vil bli ivaretatt gjennom metodikken daglige tverrfaglige tavlemøter. Tverrfaglige tavlemøter vil bli gjennomført i alle divisjoner i løpet Side 10 av 12

11 av Det er utarbeidet en egen sjekkliste som skal gjennomføres for alle pasienter som har bruk for kommunale tjenester etter sykehusoppholdet. Sjekklisten ivaretar dokumentasjon i DIPS om kommunalhjelp, samtykke, helseopplysning innen 24 timer, legedokumentasjon på om at kriteriene for utskrivningsklare pasienter er oppfylt, dokumentert i DIPS at pasienten er utskrivningsklar, oppdatert helseopplysninger er oversendt kommunen, skriftlig bekreftelse at kommunen tar i mot, epikrise og sykepleiesammenfatning, vurdering av start av IP samt at medikamenter er klar ved hjemkomst. Sjekklisten følger som vedlegg 4 til saken. Med disse tiltakene forventes anbefalingene fra konsernrevisjonen etter revisjon av utskrivningsklare pasienter å bli ivaretatt i foretaket. De skisserte tiltakene vil bli innarbeidet i handlingsplan for «Kvalitet og pasientsikkerhet» ved revisjon av denne, og de øvrige fulgt opp gjennom opplæring i Ressursstyring i Sykehuset Innlandet: Ressursstyringsprosessen kan skisseres med følgende 6 steg; utarbeide aktivitetsplan, utarbeide bemanningsplan, utarbeide arbeidsplan, drøfte/godkjenne og iverksette, evaluere og rapportere. Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger: 1. Det angis kompetansekrav for bruk av GAT og at opplæringstiltak gjøres obligatoriske. 2. Ressursstyringsprosessen kartlegges og risikovurderes. 3. Styrende dokumenter i forhold til ressursstyring tydeliggjøres. 4. Det defineres hva som er avvik i ressursstyringsprosessen, og at avvik meldes fortløpende. I det videre kommenteres funn/anbefalinger fra revisjonen til hvert av disse punktene: 1. Det angis kompetansekrav for bruk av GAT og at opplæringstiltak gjøres obligatoriske. Oppfølging i SI av funn/anbefaling: I løpet av mars 2015 vil det bli gjort et arbeid for å definere kompetansekrav rettet mot bruken av GAT. I den forbindelse vil det bli tilrettelagt systematikk for at den enkelte leders kompetanse dokumenteres i kompetansemodulen GAT. Det gjennomføres kontinuerlig opplæringstiltak knyttet til bruken av GAT for ledere. Fra og med 2015 vil grunnkurs GAT og kurs i lønnsprosesser gjøres obligatorisk for nye ledere. I tillegg vil det fortløpende bli vurdert behov for obligatoriske opplæringstiltak rettet mot bruken av GAT. 2. Ressursstyringsprosessen kartlegges og risikovurderes. I forbindelse med arbeidet med en egen prosedyre for ressursstyring (j.fr pkt 3 nedenfor) vil ressursstyringsprosessen i foretaket kartlegges og risikovurderes. 3. Styrende dokumenter i forhold til ressursstyring tydeliggjøres. Det foreligger flere retningslinjer og prosedyrer som gir føringer for ressursstyringsprosesser i foretaket. Disse er p.t. ikke systematisert i et dokument. Arbeidet med å få på plass en egen Side 11 av 12

12 prosedyre for ressursstyring er igangsatt og vil bli ferdigstilt innen utgangen av mars 2015 (j.fr. Handlingsplan HR-strategi 2015). 4. Det defineres hva som er avvik i ressursstyringsprosessen, og at avvik meldes fortløpende. Prosedyren det refereres til under pkt. 3 over vil definere gjeldende føringer samt en standard for ressursstyringsprosessen i Sykehuset Innlandet. Avvik fra denne standarden håndteres i tråd med øvrig avvikshåndtering i foretaket. Oppsummering ressursstyring: I foretakets HR strategi for perioden er følgende målsettinger satt for perioden: Sykehuset Innlandet har god oversikt og kontroll over ressursbruk og bemanningsutvikling. Foretakets bemanningsplaner sikrer en effektiv og trygg tjeneste innenfor gjeldende rammebetingelser. Retningslinjer og systematikk for strategisk kompetansestyring er utviklet og implementert. Tiltak som er skissert vedrørende ressursstyring er i sin helhet innarbeidet i handlingsplan for HR strategi I tillegg til tiltakene som nevnes i saken gjøres det flere tiltak på de enhetene som er revidert, og innenfor de definerte enkeltområdene i ressursstyringsprosessen. Det jobbes godt med å imøtekomme de funn/ anbefalinger som konsernrevisjonen har kommet med i sin rapport. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør vurderer tiltakene som er skissert i denne saken etter revisjonen som viktige å gjennomføre for å sikre at styret og ledelsen har tilfredsstillende styring og kontroll med den omfattende virksomheten som foretaket er satt til å ivareta på vegene av eier. Tiltakene er viktige for å nå mål i tråd med sentrale føringer fra eier og redusere risikoen for at det skal oppstå feil eller mangler i pasientbehandlingen eller i andre tjenester som foretaket produserer. Resultatene i revisjonsrapporten er presentert og vil bli delt slik at funnene og erfaringene kan brukes i forbedringsarbeid i hele organisasjonen. Det er etablert arbeidsgrupper og oppfølging av tiltak i handlingsplanene vil forbedre arbeidet med virksomhetsstyringen ytterligere i Administrerende direktør vil følge opp fremdrift i arbeidet gjennom statusrapporteringer hvert tertial fra tiltak i handlingsplanene, og følge opp at anbefalingene fra konsernrevisjonen iverksettes. Vedlegg 1: Rapport Sluttrapport fra konsernrevisjonen Vedlegg 2. Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3: Lederavtale mellom nivå 1 og 2 Vedlegg 4: Sjekkliste for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunal oppfølging Side 12 av 12

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål

Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Revisjonsområde Problemstill Anbefaling tiltak fra ing Konsernrevisjon Vurdere hvilke styrende dokumenter g 1: I hvilken som må etableres for å sikre nødvendige prosesser og aktiviteter slik at foretaket

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015

Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015 Strategi 2014 2017: Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier.

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. Vedlegg Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Styresak 017-2011 Vedlegg 5

Styresak 017-2011 Vedlegg 5 Styresak 017-2011 Vedlegg 5 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2011 Desember per 30.11.11 Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15 SYKEHUSET INNLANDET HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.15 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud (TV20) 7. januar og 5. februar 2015. Behandlet

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer